IDEA Bank S.A. sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z. Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IDEA Bank S.A. sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z. Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej"

Transkrypt

1 sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 r.

2 SPIS TREŚCI: Nr strony 1. ZESTAWIENIE SPRAWOZDAŃ BANKU: 1.1. Rachunek zysków i strat Sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie z sytuacji finansowej Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 6 2. INFORMACJE OGÓLNE 7 3. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI NOTY OBJAŚNIAJĄCE Przychody i koszty z tytułu odsetek Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat Pozostałe przychody i koszty operacyjne Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dywidendy Ogólne koszty administracyjne Wynagrodzenia/świadczenia pracownicze Utrata wartości i odpisy aktualizacyjne Podatek dochodowy Zysk na jedną akcję Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od Banków Kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz instrumenty dłużne w kategorii pożyczek i należności Aktywa dostępne do sprzedaży Inwestycje w jednostkach podporządkowanych Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa przeznaczone do zbycia Inne aktywa Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy Zobowiązania wobec klientów Pozostałe zobowiązania Zobowiązania warunkowe Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Nieruchomości inwestycyjne Rachunkowość zabezpieczeń Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zdarzenia po dacie bilansowej Adekwatność kapitałowa Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych Transakcje z podmiotami powiązanymi Wynagrodzenie biegłego rewidenta ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Ryzyko kredytowe Ryzyko operacyjne Ryzyko rynkowe Ryzyko stopy procentowej Ryzyko płynności Ryzyko walutowe Zarządzanie w inwestycje w spółki zależne Zarządzanie kapitałem ISTOTNE WYDARZENIA W 2013 ROKU 85 1

3 1.1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Informacja dodatkow a (dane przekształcone) I. Przychody z tytułu odsetek II. Koszty z tytułu odsetek III. Wynik z tytułu odsetek IV. Przychody z tytułu prow izji i opłat V. Koszty z tytułu prow izji i opłat VI. Wynik z tytułu prow izji i opłat VII. Wynik z tytułu pozycji w ymiany VIII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów w artościow ych i innych instrumentów finansow ych IX. Pozostałe przychody operacyjne X. Pozostałe koszty operacyjne XI. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto XII. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty w artości kredytów, pożyczek XIII. Ogólne koszty administracyjne 4.5, XIV. Wynik z działalności operacyjnej XV. Zysk brutto XVI. Podatek dochodow y XVII. Zysk netto Zysk na jedną akcję podstaw ow y zysk za rok obrotow y (PLN) 4.9 1,31 1,36 rozw odniony zysk za rok obrotow y (PLN) 4.9 1,31 1,36 Noty od 4 do 6 do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 32 do 85 stanowią jego integralną część 2

4 1.2 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za rok zakończony 31 grudnia 2013 r (dane przekształcone) Zysk za okres Pozostałe dochody odwracalne w rachunku zysków i strat: Wycena aktyw ów finansow ych dostępnych do sprzedaży Niezrealizow any zysk z zabezpieczeń przepływ ów pieniężnych Podatek odroczony od aktyw ów finansow ych dostępnych do sprzedaży Podatek odroczony od niezrealizow anego zysku z zabezpieczeń przepływ ów pieniężnych Pozostałe dochody nieodwracalne w rachunku zysków i strat 0 0 Całkowite dochody za okres Noty od 4 do 6 do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 32 do 85 stanowią jego integralną część 3

5 1.3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 31 grudnia 2013 r. AKTYWA Informacja dodatkow a (dane przekształcone) (dane przekształcone) Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków Kredyty i pożyczki udzielone klientom Inw estycje w jednostkach zależnych Instrumenty dłużne w kategorii kredyty i pożyczki Aktyw a dostępne do sprzedaży Pochodne instrumenty finansow e Wartości niematerialne Rzeczow e aktyw a trw ałe Aktyw a przeznaczone do zbycia Nieruchomości inw estycyjne Aktyw o z tytułu podatku dochodow ego Należności z tytułu bieżącego podatku dochodow ego Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Inne aktyw a SUMA AKTYWÓW ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobow iązania Zobow iązania w obec innych banków i instytucji finansow ych Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych instrumentów finansow ych Zobow iązania finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y Zobow iązania w obec klientów Pozostałe zobow iązania Zobow iązanie z tytułu podatku dochodow ego Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Rezerw y pozostałe SUMA ZOBOWIĄZAŃ Kapitał w łasny Kapitał zakładow y Niepodzielony w ynik finansow y Pozostałe kapitały Kapitał w łasny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO Noty od 4 do 6 do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 32 do 85 stanowią jego integralną część 4

6 1.4 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Noty (dane przekształcone) Przepływ y środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk netto Korekty razem: Amortyzacja Zysk z tytułu różnic kursow ych Strata/ Zysk z działalności inw estycyjnej Odsetki i dyw idendy 4.1, Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom Zmiana stanu instrumentów dłużnych i DDS Zmiana stanu aktyw ów z tytułu odroczonego podatku dochodow Zmiana stanu egopochodnych instrumentów finansow ych Zmiana stanu innych aktyw ów Zmiana stanu zobow iązań w obec innych banków i instytucji finansow Zmiana stanu ych zobow iązań w obec klientów Zmiana stanu pozostałych zobow iązań i pozostałych rezerw Zapłacony podatek dochodow y Bieżący podatek dochodow y (RZIS) Pozostałe korekty Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływ y środków pieniężnych z działalności inw estycyjnej Wpływ y z działalności inw estycyjnej Zbycie w artości niematerialnych oraz rzeczow ych aktyw ów trw Zbycie ałych nieruchomości inw estycyjnych Zbycie aktyw ów dostępnych do sprzedaży 0 0 Wydatki z działalności inw estycyjnej Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych Nabycie aktyw ów dostepnych do sprzedaży Nabycie w artości niematerialnych, rzeczow ych aktyw ów trw ałych oraz nieruchomoci inw estycyjnych 4.15, 4.16, Zysk z działalności inw estycyjnej Dyw idendy otrzymane Umorzenie certyfikatów inw estycyjnych Emisja obligacji Emisja akcji Środki pieniężne netto z / (w ykorzystane w ) działalności finansow ej Zw iększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekw iw alentów Różnice kursow e netto 0 Środki pieniężne i ich ekw iw alenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekw iw alenty na koniec okresu w tym o ograniczonej możliw ości dysponow ania 0 0 Noty od 4 do 6 do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 32 do 85 stanowią jego integralną część 5

7 1.5 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. Nota Kapitał zakładow y Niepodzielony w ynik finansow y Pozostałe kapitały Kapitał w łasny ogółem Na dzień 1 stycznia 2013 r Wynik netto Inne całkow ite dochody Podział w yniku Na dzień 31 grudnia 2013 r Na dzień 1 stycznia 2012 r Zmiana stosow anych zasad rachunkow ości Na dzień 1 stycznia 2012 r.(skorygow any) Emisja akcji Wynik netto Inne całkow ite dochody Podział w yniku Na dzień 31 grudnia 2012 r Noty od 4 do 6 do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 32 do 85 stanowią jego integralną część 6

8 2. INFORMACJE OGÓLNE IDEA Bank S.A. ( zwany dalej Bankiem ) z siedzibą w Polsce, w Warszawie, ul. Przyokopowa 33 został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Bankowi nadano numer statystyczny REGON Czas trwania Banku jest nieoznaczony. Podstawą prawną działania Banku jest Statut sporządzonym w formie aktu notarialnego z dnia 23 marca 1992r. Bank prowadzi działalność w zakresie standardowych usług bankowych obejmującą: przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, prowadzenie innych rachunków bankowych, udzielanie kredytów, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, emitowanie bankowych papierów wartościowych, przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, udzielanie pożyczek pieniężnych, operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty, nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, udzielanie i potwierdzanie poręczeń, wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych, wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, terminowe operacje finansowe, prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego Ponadto przedmiotem działania Banku jest: obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych, dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym, że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 5 (pięć) lat od daty nabycia - w odniesieniu do nieruchomości oraz w okresie 3 (trzy) lat od daty nabycia - w odniesieniu do pozostałych składników majątku. Obowiązek, o którym mowa powyżej 7

9 nie dotyczy składników majątku dłużnika, które Bank wykorzysta do prowadzenia własnej działalności bankowej, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, usługi finansowe związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, leasing finansowy, nabywanie i zbywanie nieruchomości, dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych, wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego. Jednostką dominująca Banku jest od 21 września 2011 roku Getin Holding S.A., z siedzibą we Wrocławiu (Polska) przy ul. Gwieździstej 66. Podmiotem dominującym najwyższego szczebla Getin Holding S.A. jest Pan Leszek Czarnecki. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku w roku 2013 i do dnia sprawozdania: Rada Nadzorcza Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej dr Leszek Czarnecki Remigiusz Baliński Krzysztof Rosiński Marek Grzegorzewicz Rafał Juszczak Jakub Malski Bartosz Chytła (rezygnacja 3 września 2013 r.) Zarząd Prezes Zarządu Członkowie Zarządu: Jarosław Augustyniak Dominik Fajbusiewicz Marcin Syciński Dariusz Makosz (powołany 1 stycznia 2013r.) Małgorzata Szturmowicz (powołana 1 stycznia 2014r.) Dnia 17 maja 2013 roku Bank dokonał emisji obligacji podporządkowanych serii C o wartości nominalnej 30 milionów złotych. Zobowiązanie z tytułu ich emisji na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 czerwca 2013 roku zostały zaliczone do funduszy uzupełniających Banku (zgodnie z art ).b) Ustawy Prawo Bankowe). Dnia 20 września 2013 roku Bank dokonał emisji obligacji podporządkowanych serii D o wartości nominalnej 35 milionów złotych. Zobowiązanie z tytułu ich emisji na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8

10 9 października 2013 roku zostało zaliczone do funduszy uzupełniających Banku (zgodnie z art ).b) Ustawy Prawo Bankowe). W dniu 3 września 2010 Bank nabył 100% akcji spółki Provista S.A. wpisanej do KRS pod numerem W dniu 29 grudnia 2010 roku Bank nabył od Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 5% akcji spółki Fiolet Powszechny Dom Kredytowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do KRS pod numerem Następnie w dniu 02 sierpnia 2011 roku Bank nabył od Getin Holding S.A. 44,5% akcji spółki Powszechny Dom Kredytowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dawniej Fiolet Powszechny Dom Kredytowy S.A.) za kwotę 97,9 mln zł. W dniu 30 września 2011 roku Bank nabył od spółki Getin Inwestycje sp. z o.o. pozostałe 50,5% akcji spółki Powszechny Dom Kredytowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu za kwotę 111,1 mln zł, stając się jedynym akcjonariuszem spółki. Transakcja odbyła się na warunkach rynkowych. Akcje spółki zostały uprzednio wniesione do Getin Inwestycje sp. z o.o. w postaci aportu, w zamian za objęcie przez Getin Holding S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Getin Inwestycje sp. z o.o. Dnia 1 grudnia 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS w przedmiocie połączenia spółki Provista S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Powszechny Dom Kredytowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , jako spółką przejmowaną. Połączenie nastąpiło w trybie art pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Jednocześnie, w związku z ww. połączeniem, spółka Provista S.A. zmieniła swoją dotychczasową nazwę na Powszechny Dom Kredytowy S.A. Kapitał zakładowy PDK S.A. wynosi zł i składa się z akcji o wartości nominalnej 1 zł. W 2012 roku spółka zmieniła nazwę na Idea Expert S.A. Dnia 22 czerwca 2011 roku Bank nabył 100% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, zarządzany przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny, Rejestrowy pod numerem RFi 376. Z dniem 5 września 2011 roku zarządzanie Funduszem przejęte zostało przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W dniu 23 grudnia 2011 roku Bank objął certyfikaty inwestycyjne serii E wyemitowane przez Fundusz. W 2013 roku natomiast Bank dokonał łącznie sześciu umorzeń certyfikatów serii C i D w łącznej liczbie sztuk oraz wykupił 100% certyfikatów serii G w liczbie sztuk. Bank pozostaje jedynym inwestorem Funduszu. W dniu 23 marca 2012 roku Bank zawarł warunkowe umowy nabycia 74% akcji Spółki Tax Care S.A. za cenę 260 mln zł. Przeniesienie akcji Tax Care S.A. na rzecz Banku oraz zapłata ceny za te akcje było warunkowe i zależało od spełnienia się następujących warunków zawieszających: a) wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Kupującego o kwotę PLN (dwadzieścia cztery miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii I, b) upływ 30 dni od dnia zawiadomienia przez Kupującego Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze nabycia akcji Spółki, których wartość przekracza 5% funduszy własnych Kupującego. W dniu 19 czerwca 2012 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Banku o kwotę PLN (dwadzieścia cztery miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset 9

11 dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii I. Tym samym spełnił się ostatni z warunków zawieszających określonych w warunkowych umowach sprzedaży akcji Tax Care S.A. W dniu 18 czerwca 2012 r. Bank zawarł Warunkową Umowę Sprzedaży Akcji za Pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej dotyczącą nabycia od LC Corp BV z siedzibą w Holandii 26% Tax Care S.A. ( akcji) za łączną cenę nabycia 110 mln zł. Na podstawie ww. umowy przeniesienie akcji Tax Care S.A. na rzecz Banku oraz zapłata ceny za te akcje są warunkowe i zależą od spełnienia się następujących warunków zawieszających: (a) wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Kupującego o kwotę PLN (dwadzieścia cztery miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii J, (b) upływ 30 dni od dnia zawiadomienia przez Kupującego Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze nabycia akcji Spółki, których wartość przekracza 5% funduszy własnych Kupującego. W dniu 3 października 2012 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Banku o kwotę PLN (dwadzieścia cztery miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii J. Tym samym spełnił się ostatni z warunków zawieszających określonych w warunkowych umowach sprzedaży akcji Tax Care S.A. Po dojściu do skutku wyżej opisanej umowy Bank nabył 100% kapitału zakładowego Tax Care S.A. Dwie opisywane wyżej transakcje nabycia łącznie 100% akcji Tax Care S.A. były ze sobą niepowiązane, objęte odrębnymi umowami a skuteczność pierwszej transakcji nie była zależna od dojścia do skutku drugiej. Dnia 2 sierpnia 2012 roku Bank nabył 100% certyfikatów inwestycyjnych serii A w ilości 500 (pięciuset) sztuk wyemitowanych przez Property Solutions Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zarządzany przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny, Rejestrowy pod numerem RFi 782. Dnia 21 sierpnia Bank nabył 99,61% certyfikatów inwestycyjnych serii B w ilości (stu pięćdziesięciu czterech tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu ośmiu) oraz dnia 21 grudnia 2012 roku 100% emisji serii C w ilości (dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć). W 2013 roku Bank objął 100% emisji certyfikatów serii E i G w łącznej liczbie sztuk oraz umorzył sztuk certyfikatów serii B. Bank jest obecnie jedynym inwestorem Funduszu. Dnia 31 grudnia 2012 roku Bank nabył 100% akcji spółki Idea Leasing S.A. wpisanej w KRS pod numerem KRS za cenę (stu tysięcy) złotych. Dnia 25 stycznia 2013 roku Bank objął 100% emisji akcji serii E w liczbie sztuk i o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w kwocie 1000 zł. Bank pozostał jedynym właścicielem spółki. W dniu 8 lutego 2013 roku Bank podpisał akt założycielski spółki Lion s House Sp. z o.o. obejmując tym samym 100% udziałów w liczbie 100 (stu) sztuk o wartości nominalnej 1000 zł każda. Spółka została wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS Dnia 28 lutego 2013 roku Bank objął (trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) udziały o wartości 1000 zł każdy które zostały pokryte wkładem niepieniężnym. Bank pozostał jedynym właścicielem spółki. Dnia 28 lutego 2013 roku bank nabył 100% udziałów spółek Carlise Investments Sp. z o.o. oraz Elise Investments 10

12 Sp. z o.o. o wartości 16 tys. zł każda. Spółki są wpisane do rejestru KRS pod numerem kolejno: KRS oraz KRS Dnia 2 kwietnia 2013 roku Bank objął akcji serii B spółki Idea Box S.A. za łączną cenę (siedemdziesięciu sześciu tysięcy) złotych co stanowi 15,2% emisji. Bank pozostał jednocześnie mniejszościowym udziałowcem spółki. Dnia 26 lipca 2013 r. Bank nabył (czterysta osiemdziesiąt cztery czterysta sześćdziesiąt dwa) udziały (tj. 100%) w spółce LC Corp Sky Tower sp. z o.o. Cena nabycia spółki wynosiła tys. zł i płatna była w dwóch ratach, odpowiednio tys. zł oraz tys. zł. Bank pozostaje jedynym właścicielem spółki. Sprawozdanie finansowe Idea Bank za rok kończący się 31 grudnia 2013 r. zostało zatwierdzone przez Zarząd w dniu 18 marca 2014 r. 3. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Okres objęty sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe Idea Bank obejmuje rok zakończony 31 grudnia 2013 oraz zawiera przekształcone dane porównawcze za rok zakończony 31 grudnia 2012 w związku ze zmianą polityki rachunkowości opisaną w poniższych punktach. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej Sprawozdanie finansowe Banku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Bank w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Bank. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich w zaokrągleniu do tysiąca złotych (chyba, że zaznaczono inaczej). Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej ( UE ) (MSSF), według zasady kosztu historycznego z wyjątkiem zasad wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i instrumentów pochodnych. Bank skorzystał ze zwolnienia przewidzianego przez MSSF 27 pkt 10 i sporządza jedynie sprawozdanie jednostkowe sprawozdania finansowe spółek zależnych od Banku zostały skonsolidowane na poziomie jednostki dominującej wobec Banku Getin Holding S.A. opublikowane dnia 18 marca 2014 oraz dostępne na stronach internetowych spółki. Oświadczenie o zgodności Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów 11

13 MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ). Bank stosuje carve out w MSR 39 zatwierdzone przez Unię Europejską jak opisano w niniejszym sprawozdaniu. Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Banku za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku za wyjątkiem zmian opisanych poniżej. Bank nie zdecydował się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości W 2013 roku Bank dokonał zmiany zasad rachunkowości dotyczących rozpoznawania przychodów i kosztów w zakresie rozliczeń wynagrodzeń z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych dołączonych do kredytów. Bank rozpoznawał dotychczas przychody i koszty ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych dołączonych do kredytów jednorazowo w wynik z tytułu prowizji w rachunku zysków i strat, co wynikało z faktu iż Bank nie wymagał od swoich klientów korzystania z oferty ubezpieczeń i ich nabycie było dobrowolne. W grudniu 2013 r. KNF przekazał do banków projekt rekomendacji U oraz pismo w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Dokumenty te wskazywały na konieczność przeprowadzenia wnikliwej analizy powiązania kredytu z produktem ubezpieczeniowym. Zgodnie z zawartymi w piśmie wskazaniami Bank dokonał analizy wartości godziwej zarówno transakcji udzielenia finansowania jak również usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego i na tej podstawie zbud ował model rozliczania przychodów i kosztów z tytułu bancassurance. W modelu tym podział wynagrodzenia został dokonany w proporcji: odpowiednio wartości godziwej instrumentu finansowego oraz wartości godziwej usługi pośrednictwa w stosunku do sumy obu wartości. Bank dokonał również analizy powiązania produktu kredytowego z produktem ubezpieczeniowym pozostałych produktów kredytowych. W przypadku produktów, dla których wystąpiło bezpośrednie powiązanie Bank dokonał zmiany wcześniej stosowanego podejścia rozliczając część wynagrodzenia jednorazowo (22%), część efektywną stopą procentową a częściowo liniowo na podstawie stopnia zaawansowania usługi. Przychody z tytułu produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami ujmuje się częściowo w przychodach odsetkowych, a częściowo w przychodach prowizyjnych w oparciu o analizę relatywnej wartości godziwej każdego z tych produktów. Wynagrodzenie zaliczane do przychodów odsetkowych rozliczane jest w czasie w ramach kalkulacji efektywnej stopy procentowej dla powiązanego kredytu. Wynagrodzenie ujmowane w przychodach z tytułu prowizji ujmowane jest w części jednorazowo, a częściowo liniowo rozkładane w czasie na podstawie stopnia zaawansowania usługi. W przypadku produktów, dla których nie wystąpiło bezpośrednie powiązanie Bank dokonał korekty wcześniej stosowanego podejścia rozliczając wynagrodzenie liniowo przez okres ubezpieczenia. Bank 12

14 szacuje że zastosowanie nowych zasad rachunkowości miało wpływ na wynik netto w kwocie około tys. zł. Poniżej przedstawione zostało przekształcenie bilansu i rachunku zysków i strat za 2012 r. w związku z wprowadzeniem wyżej opisanej korekty: Działalność kontynuow ana (dane nieprzekształcone) korekta (dane przekształcone) I. Przychody z tytułu odsetek II. Koszty z tytułu odsetek III. Wynik z tytułu odsetek IV. Przychody z tytułu prow izji i opłat V. Koszty z tytułu prow izji i opłat VI. Wynik z tytułu prow izji i opłat VII. Wynik z tytułu pozycji w ymiany VIII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów w artościow ych i innych instrumentów finansow ych IX. Pozostałe przychody operacyjne X. Pozostałe koszty operacyjne XI. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto XII. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty w artości kredytów, pożyczek XIII. Ogólne koszty administracyjne XIV. Wynik z działalności operacyjnej XV. Zysk (strata) brutto XVI. Podatek dochodow y XVII. Zysk (strata) netto

15 AKTYWA (dane nieprzeksztacone) Korekta (dane przekształcone) Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków Kredyty i pożyczki udzielone klientom Inw estycje w jednostkach zależnych Instrumenty dłużne w kategorii kredyty i pożyczki Aktyw a dostępne do sprzedaży Pochodne instrumenty finansow e Wartości niematerialne Rzeczow e aktyw a trw ałe Aktyw a przeznaczone do zbycia 0 0 Nieruchomości inw estycyjne Aktyw o z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Należności z tytułu bieżącego podatku dochodow ego Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Inne aktyw a SUMA AKTYWÓW ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobow iązania Zobow iązania w obec innych banków i instytucji finansow ych Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych instrumentów finansow ych Zobiow iązania finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y 0 0 Zobow iązania w obec klientów Pozostałe zobow iązania Zobow iązanie z tytułu podatku dochodow ego Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Rezerw y pozostałe SUMA ZOBOWIĄZAŃ Kapitał w łasny Kapitał zakładow y Niepodzielony w ynik finansow y Pozostałe kapitały Kapitał w łasny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO

16 AKTYWA (dne nieprzekształcone) Korekta (dane przekształcone) Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków Kredyty i pożyczki udzielone klientom Inw estycje w jednostkach zależnych Instrumenty dłużne w kategorii kredyty i pożyczki Aktyw a dostępne do sprzedaży Pochodne instrumenty finansow e 0 0 Wartości niematerialne Rzeczow e aktyw a trw ałe Aktyw a przeznaczone do zbycia Nieruchomości inw estycyjne 0 0 Aktyw o z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Należności z tytułu bieżącego podatku dochodow ego Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Inne aktyw a SUMA AKTYWÓW ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobow iązania Zobow iązania w obec innych banków i instytucji finansow ych Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych instrumentów finansow ych 0 0 Zobiow iązania finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y Zobow iązania w obec klientów Pozostałe zobow iązania Zobow iązanie z tytułu podatku dochodow ego Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Rezerw y pozostałe SUMA ZOBOWIĄZAŃ Kapitał w łasny Kapitał zakładow y Niepodzielony w ynik finansow y Pozostałe kapitały Kapitał w łasny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO

17 Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie: Faza pierwsza standardu MSSF 9 Instrumenty Finansowe: Klasyfikacja i wycena z późniejszymi zmianami wejście w życie zostało odroczone przez Radę ds. MSSF bez wskazania planowanego terminu zatwierdzenia, MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub późnej. Spółka zdecydowała stosować MSSF dla okresów rocznych poczynających się 1 stycznia 2014 roku, MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub późnej. Spółka zdecydowała stosować MSSF dla okresów rocznych poczynających się 1 stycznia 2014 roku, MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub późnej. Spółka zdecydowała stosować MSSF dla okresów rocznych poczynających się 1 stycznia 2014 roku, Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12 Przepisy przejściowe mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub późnej, MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe mający zastosowanie dla okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 lub później w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub późnej, Spółka zdecydowała stosować zmiany do MSR dla okresów rocznych poczynających się 1 stycznia 2014 roku, MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólne przedsięwzięcia mający zastosowanie dla okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 lub później w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub późnej. Spółka zdecydowała stosować zmiany do MSR dla okresów rocznych poczynających się 1 stycznia 2014 roku, Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później, Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 27 Jednostki inwestycyjne (opublikowane dnia 31 października 2012 roku) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku KIMSF 21 Opłaty publiczne mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE, 16

18 Zmiany do MSR 36 Ujawnienia dotyczące wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych (opublikowano dnia 29 maja 2013 roku) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później, Zmiany do MSR 39 Odnowienie instrumentów pochodnych i kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń (opublikowane dnia 27 czerwca 2013 roku) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później, Zmiany do MSR 19 Programy określonych świadczeń: Składki pracownicze (opublikowano dnia 21 listopada 2013) mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, Zmiany wynikające z przeglądu MSSF niektóre ze zmian mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014 roku lub później, a niektóre prospektywnie dla transakcji mających miejsce dnia 1 lipca 2014 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, Zmiany wynikające z przeglądu MSSF mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE. Zastosowanie szacunków i profesjonalnego osądu Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym (szacunki). Utrata wartości aktywów finansowych Na każdy dzień bilansowy Bank ocenia, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. Jeśli takie dowody istnieją, to Bank ustala kwotę odpisu z tytułu utraty wartości. Wysokość odpisu aktualizującego równa się różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów, a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez ten instrument finansowy, które nie zostały poniesione, zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej. Wartość bilansową składnika aktywów obniża się poprzez odpisy aktualizujące. Wycena skupionych wierzytelności windykacyjnych Wycena wartości tego portfela została dokonana metodą zdyskontowanych oczekiwanych przepływów pieniężnych, oszacowanych w oparciu o prognozowane odzyski z tego portfela. Prognozowane odzyski podlegają regularnej weryfikacji, w szczególności o historię spłat uzyskaną od momentu rozpoczęcia działalności windykacyjnych przez Bank. Wynik z tytułu oszacowania wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych prezentowany jest w wyniku z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek i należności leasingowych. Wycena rezerw na odprawy emerytalne Rezerwa na odprawy emerytalne została oszacowana przez niezależnego aktuariusza. Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 17

19 Bank rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. Na moment sporządzenia sprawozdania finansowego Bank nie stwierdził wystąpienia ryzyka realizowalności aktywów z tytułu podatku odroczonego. Utworzenie podatkowej grupy podatkowej przesunie okres realizacji aktywa dla wszystkich składników o 3 lata, tj. okres na który została zawiązana podatkowa grupa kapitałowa. Dodatkowo rosnące wyniki finansowe banku uzasadniają realizowalność w tym okresie. Stawki amortyzacyjne Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków. Współczynniki portfelowe w wycenie ekspozycji Bank (na podstawie danych historycznych) szacuje parametry PD (prawdopodobieństwo niewypłacalności) oraz ekspercko RR (stopa odzysku zbliżona do estymowanych wartości portfelowych) niezbędne do określenia wysokości IBNR. Dla nowych portfeli kredytowych, stosuje się parametry wyznaczone dla grup głównych portfeli o podobnym profilu ryzyka. W listopadzie 2013 roku nastąpiła zmiana metodyki szacowania odpisów IBNR na produktach zabezpieczonych. Od tego momentu zabezpieczenia są uwzględniane w kalkulacji poprzez bezpośrednie pomniejszenie podstawy odpisów o wysokość oczekiwanego odzysku z zabezpieczenia, a na pozostałą nieefektywnie zabezpieczoną część ekspozycji tworzony jest odpis IBNR z uwzględnieniem LGD na poziomie 95%. Efekt powyższej zmiany metodologii spowodował rozwiązanie rezerw na około 10 milionów zł. Ze względu na brak danych historycznych Bank zastosował wskaźniki eksperckie do celów oszacowania parametrów dla portfela w latach 2011 i Przychody prowizyjne z tytułu ubezpieczeń Dla przychodów ubezpieczeniowych dołączonych do kredytów Bank dokonuje analizy wartości godziwej zarówno transakcji udzielenia finansowania jak również usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego i na tej podstawie dokonuje podziału wynagrodzenia w proporcji: odpowiednio wartości godziwej instrumentu finansowego oraz wartości godziwej usługi pośrednictwa w stosunku do sumy obu wartości. Bank przeprowadza również analizy powiązania produktu kredytowego z produktem ubezpieczeniowym. W przypadku produktów, dla których występuje bezpośrednie powiązanie Bank rozpoznaje część wynagrodzenia jednorazowo (do 22%), część efektywną stopą procentową a częściowo liniowo na podstawie stopnia zaawansowania usługi. W przypadku produktów, dla których nie wystąpiło bezpośrednie powiązanie Bank rozliczając wynagrodzenie liniowo przez okres ubezpieczenia. Bank rozpoznaje należne przychody z tytułu prowizji od wniosków dotyczących planów oszczędnościowych (jeszcze nie zrealizowanych) w innych instytucjach finansowych w oparciu o współczynniki zamykalności. Współczynniki są oparte na danych historycznych dotyczących prawdopodobieństwa realizacji planów oszczędnościowych od złożonych wniosków. Współczynniki te są również użyte w wyliczaniu rezerwy na prowizje wypłacane doradcom. Bank dokonuje weryfikacji oszacowanych współczynników zamykalności i w przypadku różnicy między przyjętymi szacunkami a faktyczną zamykalnością dokonuje ujęcia wpływu tej różnicy zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów dotyczącym zmian szacunków. 18

20 Istotne zasady rachunkowości Aktywa i zobowiązania finansowe Bank ujmuje w bilansie składnik aktywów lub zobowiązań finansowych wtedy, gdy staje się stroną transakcji. Transakcje kupna i sprzedaży aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym, standaryzowanych transakcji kupna i sprzedaży aktywów finansowych, ujmowane są w bilansie zawsze w dacie zawarcia transakcji. Pożyczki i należności ujmowane są w momencie wypłaty środków pieniężnych kredytobiorcy. Ujmowanie instrumentów finansowych Bank ujmuje składnik aktywów lub zobowiązanie finansowe w bilansie, gdy staje się stroną umowy tego instrumentu. Transakcje kupna i sprzedaży aktywów finansowych ujmowane są w dniu zawarcia transakcji. Wszystkie instrumenty finansowe w momencie początkowego ujęcia są wyceniane do wartości godziwej skorygowanej o koszty transakcji, za wyjątkiem aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, które mogą być przypisane bezpośrednio do nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego. Bank dokonuje podziału instrumentów finansowych zgodnie z następującymi kategoriami: instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki i należności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Kategoria ta obejmuje dwie podkategorie: - aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - nabyte lub zaciągnięte w celu odsprzedaży w krótkim terminie oraz instrumenty pochodne - aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wyznaczone w momencie ich początkowego ujęcia jako aktywa finansowe i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wyznaczone w momencie ich początkowego ujęcia jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy ujmowane są w bilansie w wartości godziwej. Rachunkowość zabezpieczeń Bank przyjął politykę rachunkowości w zakresie rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych zabezpieczających ryzyko stopy procentowej zgodną z MSR 39 zatwierdzonym przez UE. Carve out w MSR 39 zatwierdzonym przez UE umożliwia Spółce wyznaczenie grupy instrumentów pochodnych jako instrumentu zabezpieczającego oraz znosi niektóre ograniczenia wynikające z MSR 39 w zakresie zabezpieczenia depozytów oraz w zakresie przyjęcia strategii zabezpieczającej mniej niż 100% przepływów. Zgodnie z MSR 39 zatwierdzonym przez UE rachunkowość zabezpieczeń może mieć zastosowanie do depozytów, a nieefektywność zabezpieczenia ma miejsce tylko wtedy, gdy ponownie oszacowana wartość przepływów pieniężnych w danym przedziale czasowym jest niższa niż zabezpieczana wartość dotycząca danego przedziału czasowego. 19

21 W rachunkowości zabezpieczeń, zabezpieczenia klasyfikowane są jako: zabezpieczenie wartości godziwej, zabezpieczające przed ryzykiem zmian wartości godziwej ujętego składnika aktywów lub zobowiązania, lub zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych, zabezpieczające przed zmianami przepływów środków pieniężnych, które przypisać można konkretnemu rodzajowi ryzyka związanego z ujętym składnikiem aktywów, zobowiązaniem lub prognozowaną transakcją, lub zabezpieczenie inwestycji netto w jednostce zagranicznej. Bank zarządza ryzykiem stopy procentowej poprzez wydłużanie stopy procentowej na aktywach, tj. poprzez dążenie do zamiany zmiennej stopy procentowej na stałą stopę procentową. Dlatego też, Bank zastosował model zabezpieczenia przepływów pieniężnych dla portfela kredytów w PLN o zmiennym oprocentowaniu generującego ryzyko stopy procentowej oraz zabezpieczających przed nim transakcji IRS. Instrumentem zabezpieczającym jest portfel transakcji IRS w PLN, w których Bank jest płatnikiem stopy zmiennej i otrzymuje płatności w oparciu o stopę stałą. Transakcja IRS spełnia wymogi pozwalające na wyznaczenie ich na instrumenty zabezpieczające (pojedynczo lub w ramach grupy transakcji), gdyż transakcje te są z podmiotami spoza grupy kapitałowej Banku (spełnienie wymogu transakcji zewnętrznych). Efektywna część zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających IRS jest odnoszona na pozostałe całkowite dochody Banku. Na każdą datę bilansową Bank reklasyfikuje z pozostałych całkowitych dochodów kwoty dotyczące kosztów odsetkowych naliczonych w trakcie danego okresu sprawozdawczego, kompensujące zmiany wartości przepływów pieniężnych powstające na zabezpieczanych pozycjach, ujęte w danym okresie sprawozdawczym w rachunku zysków i strat. Część nieefektywna zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego powinna być ujmowana na bieżąco w rachunku zysków i strat Banku. Pożyczki i należności Pożyczki i należności to kategoria nienotowanych na aktywnym rynku aktywów finansowych o ustalonych lub możliwych do ustalenia przepływach pieniężnych, które nie są zaliczane do instrumentów pochodnych. Pożyczki i należności powstają, gdy Bank pożycza środki pieniężne klientom w celach innych, niż uzyskanie krótkoterminowych zysków handlowych. Ta kategoria obejmuje należności od banków i klientów, w tym skupione wierzytelności oraz inwestycje w dłużne instrumenty finansowe, o ile nie są one notowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności wyceniane są w bilansie według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości. Naliczane odsetki wraz z prowizją rozliczaną w czasie według efektywnej stopy procentowej ujmowane są w przychodach odsetkowych. Prowizje nie będące elementem przychodów odsetkowych rozliczane liniowo lub ujmowane jednorazowo zaliczane są do przychodów prowizyjnych. Odpisy z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat jako wynik z tytułu odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek. Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności Są to aktywa niebędące instrumentami pochodnymi o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Bank zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do upływu terminu wymagalności, inne niż: - wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy, - wyznaczone jako dostępne do sprzedaży, - spełniające definicje pożyczek i należności 20

22 Bank zalicza do tej kategorii obligacje skarbowe, będące zabezpieczeniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które zostały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży lub nienależące do żadnej z wcześniej wymienionych kategorii. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ujmowane są według wartości godziwej, powiększonej o koszty transakcji, które mogą być przypisane bezpośrednio do nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych. Skutki zmiany wartości godziwej tych aktywów (jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku albo wartość godziwa może być ustalona wiarygodnie w inny sposób) odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny do momentu wyłączenia składnika aktywów z bilansu lub rozpoznania utraty wartości, kiedy to skumulowane zyski lub straty ujęte w kapitale własnym ujmuje się w rachunku zysków i strat. Zmiany wartości godziwej odnoszone na kapitał z aktualizacji wyceny prezentowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Pozostałe zobowiązania finansowe Do tej kategorii zaliczane są zobowiązania wobec banków i klientów, zaciągnięte przez Bank pożyczki oraz wyemitowane dłużne papiery wartościowe, po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych zaklasyfikowanych w momencie ich początkowego ujęcia jako zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Zobowiązania finansowe, niezaklasyfikowane w momencie ich początkowego ujęcia jako zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, wykazywane są w bilansie według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej, w pozycji kosztów z tytułu odsetek. Wyłączanie z bilansu Składnik aktywów finansowych jest wyłączany z bilansu Banku w momencie, kiedy wygasają umowne prawa do przepływów pieniężnych z nim związanych lub kiedy Bank przenosi umowne prawa do otrzymania przepływów pieniężnych. Przenosząc prawa Bank ocenia, w jakim stopniu zachowuje ryzyko i korzyści związane z posiadaniem składnika aktywów finansowych. W tym przypadku: - jeżeli Bank przenosi zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści związane z posiadaniem składnika aktywów finansowych to wyłącza składnik aktywów finansowych z bilansu, jeżeli Bank zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści związane z posiadaniem składnika aktywów finansowych to w dalszym ciągu ujmuje składnik aktywów finansowych w bilansie, - jeżeli Bank nie przenosi ani nie zachowuje zasadniczo całego ryzyka i wszystkich korzyści związanych z posiadaniem składnika aktywów finansowych to Bank ustala, czy zachował kontrolę nad tym składnikiem aktywów finansowych. W przypadku zachowania kontroli składnik aktywów finansowych jest nadal ujmo wany w bilansie Banku. Bank wyłącza z ksiąg rachunkowych składnik aktywów finansowych lub jego część, gdy traci nad nim kontrolę, tzn. gdy zrealizuje swoje prawa do korzyści określonych w umowie, prawa takie wygasają lub Bank zrzecze się tych praw. Bank wyłącza z bilansu zobowiązanie finansowe (lub jego część), gdy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. Utrata wartości aktywów finansowych Na każdy koniec okresu sprawozdawczego Bank ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości 21

23 składnika aktywów finansowych. Jeżeli takie przesłanki istnieją, Bank ustala kwoty odpisów z tytułu utraty wartości. Strata z tytułu utraty wartości jest ponoszona, gdy istnieją obiektywne dowody utraty wartości wynikające z jednego lub więcej zdarzeń mających miejsce po początkowym ujęciu składnika aktywów, a zdarzenie powodujące stratę ma wpływ na oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne wynikające ze składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych, których wiarygodne oszacowanie jest możliwe. Kredyty i pożyczki udzielone klientom Wartość udzielonych kredytów, pożyczek i wierzytelności, w tym skupionych wierzytelności, jest poddawana okresowej ocenie w celu stwierdzenia czy wystąpiła utrata ich wartości oraz wyznaczenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości zgodnie z MSR39. Jeżeli istnieją obiektywne dowody, że została poniesiona strata z tytułu utraty wartości pożyczek i należności lub inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności wycenianych w zamortyzowanym koszcie, to kwota odpisu aktualizującego równa się różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat kredytowych, które nie zostały poniesione). Wartość bilansową składnika aktywów obniża się poprzez zastosowanie rachunku rezerw. Kwotę straty ujmuje się w rachunku zysków i strat. Rozważa się najpierw, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości pojedynczych składników aktywów finansowych, które indywidualnie są znaczące, a także indywidualnie lub łącznie w przypadku aktywów finansowych, które nie są znaczące. Jeśli zostanie stwierdzone, że nie istnieją obiektywne dowody utraty wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, niezależnie od tego, czy jest on znaczący czy też nie, to włącza się ten składnik do grupy aktywów finansowych o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego i łącznie ocenia je pod względem utraty wartości. Aktywa ocenione indywidualnie pod względem utraty wartości, w przypadku których Bank dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości lub postanawia taki odpis dalej ujmować, nie są uwzględniane w łącznej ocenie utraty wartości. Pożyczki, kredyty i wierzytelności, które są uznawane za indywidualnie istotne, są poddawane indywidualnej ocenie pod kątem utraty wartości. Utrata wartości danej pożyczki, kredytu lub wierzytelności jest stwierdzana i w konsekwencji rozpoznawany jest odpis z tytułu utraty wartości w sytuacji gdy istnieją obiektywne przesłanki świadczące o utracie wartości w wyniku wystąpienia jednego lub większej liczby zdarzeń, które będą miały wpływ na przyszłe szacunkowe przepływy pieniężne z tytułu tych pożyczek, kredytów lub wierzytelności. Do zdarzeń takich zaliczają się: 1. znaczące trudności finansowe kredytobiorcy przejawiające się obniżeniem kategorii ryzyka kredytowego, 2. wysokie prawdopodobieństwo upadłości lub innej reorganizacji finansowej kredytobiorcy lub uzyskania informacji o wszczęciu postępowania upadłościowego lub bankructwa klienta, 3. opóźnienia w spłacie powyżej 3 miesięcy, 4. wypowiedzenia umowy i wniosek banku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika, 5. uzyskania informacji o problemach finansowych kredytobiorcy detalicznego (utrata pracy, obniżenie dochodów, wzrost zadłużenia, niespłacalnie zadłużenia w innych instytucjach), 6. nieznane miejsce pobytu i nieujawnionego majątku kredytobiorcy. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości w przypadku kredytu (pożyczki) będącego przedmiotem indywidualnej oceny jest ustalany jako różnica pomiędzy wartością bilansową tego kredytu a wartością bieżącą szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych w oparciu o pierwotną efektywną stopę procentową kredytu. W przypadku kredytów dla których zostało ustanowione zabezpieczenie, bieżąca wartość szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych uwzględnia przepływy pieniężne, które mogą zostać uzyskane z egzekucji 22

24 przedmiotu zabezpieczenia, pomniejszone o koszty egzekucji oraz sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia jeżeli egzekucja jest prawdopodobna. Wartość bilansowa kredytu jest obniżana o kwotę odpowiadającego mu odpisu z tytułu utraty wartości. Homogeniczne grupy kredytów, które są jednostkowo nieistotne oraz istotne indywidualnie kredyty, w odniesieniu do których podczas oceny indywidualnej nie stwierdzono wystąpienia obiektywnych przesłanek utraty wartości, są poddawane grupowej ocenie utraty wartości kredytów, w tym z tytułu strat poniesionych, ale nieujawnionych (IBNR). W celu wyznaczenia grupowej utraty wartości Bank dokonuje podziału kredytów na portfele o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego oraz bada wystąpienie obiektywne przesłanek utraty wartości. Okres przeterminowania spłaty kredytu stanowi główną przesłankę identyfikującą obiektywny dowód wystąpienia utraty wartości. Proces oceny grupowej składa się z dwóch elementów: ustalenia grupowych odpisów aktualizacyjnych dla ekspozycji indywidualnie nieznaczących, ustalenia wysokości odpisów na straty poniesione, ale jeszcze niezaraportowane (IBNR) - dla ekspozycji, dla których nie stwierdzono przesłanek utraty wartości; Wartość bieżącą oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych dla ekspozycji wycenianych w ujęciu grupowym szacuje się w oparciu o: oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne historyczne dane dotyczące przeterminowania oraz spłaty zadłużenia w poszczególnych grupach ekspozycji. IDEA Bank S.A. ze względu na krótką historię udzielania kredytów nie posiada wymaganej ilości obserwacji w zakresie zachowania się jakości portfela dla wyliczenia realnych szeregów czasowych. W związku z powyższym Spółka przyjmuje, oszacowaną według najlepszej wiedzy wartość współczynnika, który w przybliżony sposób uwzględnia możliwość wystąpienia strat, które jeszcze nie zostały zaraportowane. W celu ustalenia powyższego wskaźnika uwzględniono m.in. następujące kryteria: budowany portfel kredytowy posiada krótką historię, brak wystarczających danych historycznych dotyczących zachowania się tego rodzaju portfela, Wskaźnik tworzenia odpisów będzie podlegać analizie wg powyższych kryteriów. Wykupione wierzytelności windykacyjne - wycena Spółka dokonuje wyceny wykupionych wierzytelności w oparciu o zdyskontowane oczekiwane przyszłe przepływy z tytułu tych wierzytelności. Wartość wykupionych wierzytelności jest aktualizowana na koniec każdego kwartału, z uwzględnieniem uzyskanych odzysków z tych wierzytelności oraz możliwych zmian w szacunkach przyszłych przepływów. Skupione wierzytelności są klasyfikowane do kategorii pożyczek i należności. Miesięczne wpłaty z tytułu zakupionych wierzytelności, przewidywane do odzyskania w założonym czasie są dyskontowane przy wykorzystaniu stopy IRR. IRR - wewnętrzna stopa zwrotu dla przepływów pieniężnych. Stopa IRR wyliczana jest przy zakupie i uwzględnia zapłaconą za wierzytelność cenę i okres w jakim tę cenę Spółka zamierza odzyskać. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty 23

25 konserwacji i napraw, obciążają wynik finansowy w momencie ich poniesienia. Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, do których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są również koszty generalnych remontów. Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, wynoszący: Typ Inwestycje w obiektach obcych Maszyny i urządzenia techniczne Zespoły komputerowe Środki transportu Sprzęt biurowy, meble Okres czas trwania umowy najmu wraz z przedłużeniem (do 10 lat) od 5 do 17 lat od 3 do 5 lat od 2,5 do 5 lat od 5 do 7 lat Bank, mając na uwadze początkowe koszty adaptacyjne zakłada w swoim profesjonalnym osądzie, iż zajmowane lokale będą wykorzystywane do prowadzenia działalności bankowej do końca trwania umowy najmu wraz z wykorzystaniem opcji przedłużenia przewidzianej w umowie. Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu (obliczone jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danej pozycji) są ujmowane w wyniku finansowym w okresie, w którym dokonano takiego usunięcia. Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do używania. Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się, i w razie konieczności koryguje, na koniec każdego roku obrotowego. Każdorazowo, przy wykonywaniu modernizacji, koszt modernizacji jest ujmowany w wartości bilansowej rzeczowych aktywów trwałych, jeżeli są spełnione kryteria ujmowania. Wartości niematerialne Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji początkowo wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek gospodarczych jest równa ich wartości godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne o ograniczonym okresie użytkowania są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Z wyjątkiem prac rozwojowych, nakłady poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione. Bank ustala, czy okres użytkowania wartości niematerialnych jest ograniczony czy nieokreślony. Wartości niematerialne o ograniczonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania oraz 24

26 poddawane testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania są weryfikowane przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z d anego składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania ujmuje się w wyniku finansowym w ciężar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika wartości niematerialnych. Stawki amortyzacyjne stosowane przez Bank wynoszą 10% dla specjalistycznych systemów komputerowych oraz w przedziale 20-33% dla pozostałych rodzajów oprogramowania. Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są użytkowane są corocznie poddawane testowi na utratę wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka wypracowującego środki pieniężne. W przypadku pozostałych wartości niematerialnych ocenia się co roku, czy wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć o utracie ich wartości. Okresy użytkowania są także poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane z efektem od początku roku obrotowego. Nabyte bazy klientów są ujmowane przez Bank jako aktywa niematerialne. Bank ocenia okres użytkowania składnika aktywów niematerialnych z tytułu nabytych baz klientów jako określony i amortyzuje go metodą liniową przez okres 5 lat. Przy początkowym ujęciu stosowany jest model ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Bank weryfikuje okres i metodę amortyzacji składnika aktywów niematerialnych z tytułu nabytych baz klientów co najmniej na koniec każdego roku obrotowego i ujmuje zmianę jako zmianę wartości szacunkowych zgodnie z MSR 8. Bank zaprzestaje ujmowania składnika aktywów niematerialnych z tytułu nabytych baz klientów w momencie zbycia lub gdy nie przewiduje się osiągnięcia przyszłych korzyści ekonomicznych z jego użytkowania. Bank w regularnych odstępach czasowych dokonuje analizy zrealizowanych jak i przyszłych spodziewanych przepływów pieniężnych celem zidentyfikowania konieczności ewentualnego odpisu aktualizującego wartość nabytych baz danych. W wyniku przeprowadzonych analiz zarówno ex post jak i ex ante dla tego składnika wartości niematerialnych Bank na dzień roku nie stwierdził zaistnienia takiej przesłanki. Nieruchomości Inwestycyjne Nieruchomości inwestycyjne wycenia się początkowo w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia uwzględni ając również koszty przeprowadzenia transakcji. Na cenę nieruchomości składa się cena zakupu powiększona o wszelkie kwoty bezpośrednio związane z transakcją. Nieruchomości inwestycyjne prezentowane są w wartości godziwej, stanowiącej cenę, za jaką nieruchomość mogłaby zostać wymieniona pomiędzy zainteresowanymi i poinformowanymi stronami w bezpośrednio zawartej transakcji. Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnej odzwierciedla warunki rynkowe na koniec okresu sprawozdawczego. Zysk lub strata wynikająca ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej ujmuje się w wyniku za okres, w którym nastąpiła zmiana. Utrata wartości aktywów niefinansowych Wartość bilansowa poszczególnych składników aktywów podlega okresowej weryfikacji pod kątem utraty wartości. Jeśli Bank identyfikuje przesłanki wskazujące na wystąpienie utraty wartości, to następnie ustala się, czy bieżąca wartość księgowa danego składnika aktywów jest wyższa od wartości, jaką można uzyskać w 25

27 drodze jego dalszego użytkowania lub sprzedaży, czyli szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów. W przypadku, gdy wartość odzyskiwalna jest niższa od bieżącej wartości bilansowej danego składnika aktywów rozpoznawana jest utrata wartości, której odpis jest ujmowany w wyniku finansowym. Wartość odzyskiwana składnika aktywów jest ustalana jako większa z dwóch wielkości: ceny możliwej do uzyskania ze sprzedaży pomniejszonej o koszty sprzedaży oraz wartości użytkowej danego składnika. Wartość użytkowa jest ustalana jako szacowane przyszłe przepływy pieniężne generowane przez dany składnik aktywów zdyskontowane stopą rynkową powiększoną o marżę na ryzyko specyficzne dla danej klasy aktywów. Odpis z tytułu utraty wartości może być odwrócony tylko do wysokości wartości bilansowej aktywa, która, po uwzględnieniu skumulowanej amortyzacji, zostałaby wyznaczona, gdyby nie nastąpił odpis z tytułu utraty wartości. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Jako środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Bank wykazuje: kasę i środki na rachunkach bieżących w banku centralnym, rachunki bieżące oraz depozyty jednodniowe w innych bankach. Koszty rozliczane w czasie oraz przychody przyszłych okresów. Koszty rozliczane w czasie (aktywa) dotyczą tych wydatków, których rozliczenie w ciężar wyniku finansowego nastąpi stosownie do upływu czasu w przyszłych okresach sprawozdawczych. Koszty rozliczane w czasie (aktywa) są ujmowane w pozycji Inne aktywa". Składnikami kosztów rozliczanych w czasie (zobowiązania) są rezerwy na koszty wynikające ze świadczeń wykonanych na rzecz Banku, które zostaną rozliczone w następnych okresach. Salda te wykazuje się w pozycji Pozostałe zobowiązania". Przychody przyszłych okresów stanowią między innymi otrzymane kwoty przyszłych świadczeń oraz niektóre rodzaje dochodów pobranych z góry, których rozliczenie w wyniku finansowym nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych. Są one ujmowanie również w pozycji Pozostałe zobowiązania". Rezerwy Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Banku ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Jeżeli Bank spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w wyniku finansowym po pomniejszeniu o wszelkie zwroty. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Świadczenia pracownicze Zgodnie z regulacją zawartą zarówno w Kodeksie pracy jak i w Regulaminach Wynagradzania Pracowników, pracownicy Banku posiadają uprawnienia do odpraw emerytalno-rentowych. Odprawy z tego tytułu są wypłacane jednorazowo w sytuacji przejścia pracownika na emeryturę lub rentę a ich wysokość uzależniona jest od stażu pracy danego pracownika i jego indywidualnego poziomu wynagrodzenia. Bank tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tego tytułu w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. Według MSR 19 26

28 odprawy emerytalno-rentowe są programami określonych świadczeń po okresie zatrudnienia. Wartość bieżąca tych zobowiązań na koniec każdego okresu sprawozdawczego jest obliczana przez niezależnego aktuariusza. Naliczone zobowiązania są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia i dotyczą okresu sprawozdawczego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są o dane historyczne. W aktualnej regulacji prawnej dotyczącej zasad wynagradzania pracowników Grupy nie przewiduje się wypłat z tytułu nagród jubileuszowych. Pozostałe należności i zobowiązania Pozostałe należności i zobowiązania są ujmowane w kwocie wymaganej zapłaty, przy czym pozostałe należności są pomniejszane o odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana przez zdyskontowanie prognozowanych przyszły przepływów do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. Leasing Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Spółkę zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w bilansie na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy inne koszty operacyjne i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Inne koszty operacyjne są ujmowane bezpośrednio w ciężar wyniku finansowego. Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez czas trwania umowy najmu wraz z przedłużeniem do 10 lat. Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty w wyniku finansowym metodą liniową przez okres trwania leasingu. Kapitał własny Kapitały własne stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z obowiązującym prawem, właściwymi ustawami oraz statutem. Na kapitały własne składają się: kapitał zakładowy, zyski zatrzymane (niepodzielony wynik finansowy) oraz pozostałe kapitały. Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy wykazywany jest według wartości nominalnej, zgodnie ze statutem oraz wpisem do rejestru handlowego. Dywidendy za rok obrotowy, które zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ale nie zostały wypłacone na koniec okresu sprawozdawczego, ujawnia się w pozycji Pozostałe zobowiązania" w bilansie. Zyski zatrzymane (niepodzielony wynik finansowy) Zyski zatrzymane tworzone są z wyniku finansowego roku bieżącego oraz wyników finansowych z lat 27

29 ubiegłych, które nie zostały przeznaczone na pozostałe kapitały lub rozdystrybuowane do akcjonariuszy. Pozostałe kapitały Pozostałe kapitały obejmują: kapitał zapasowy tworzony z zysku do wysokości 1/3 kapitału zakładowego, kapitał rezerwowy i kapitał z aktualizacji wyceny. Wynik z tytułu odsetek Przychody i koszty odsetkowe generowane przez aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w wyniku finansowym według metody zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Metodą zamortyzowanego kosztu Bank wycenia następujące aktywa i zobowiązania finansowe: - udzielone kredyty i pożyczki oraz inne należności nie przeznaczone do obrotu, - aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności, - zobowiązania finansowe, niezaklasyfikowane w momencie ich początkowego ujęcia jako zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy i nie będące instrumentami pochodnymi. Efektywna stopa procentowa jest stopą, która dyskontuje oczekiwany strumień przyszłych płatności pieniężnych do bieżącej wartości bilansowej netto przez okres do zapadalności lub do momentu następnej rynkowej wyceny określonego składnika aktywów i zobowiązań finansowych, zaś jej ustalenie obejmuje wszelkie należne bądź kasowe opłaty i przepływy płacone lub otrzymywane przez Grupę w ramach umowy danego instrumentu, z wyłączeniem przyszłych możliwych strat kredytowych. Sposób rozliczania kuponów odsetkowych, prowizji/opłat i niektórych kosztów zewnętrznych związanych z instrumentami finansowymi (metodą efektywnej stopy procentowej lub liniowo) zależy od charakteru danego instrumentu. W przypadku instrumentów finansowych z ustalonymi harmonogramami przepływów pieniężnych zastosowanie ma wycena metodą efektywnej stopy procentowej. W przypadku instrumentów z nieokreślonymi harmonogramami przepływów nie ma możliwości wyliczenia efektywnej stopy procentowej i prowizje/opłaty są rozliczane liniowo w czasie. Natomiast sposób ujęcia rozliczanych w czasie poszczególnych typów prowizji/opłat w wyniku finansowym jako przychody odsetkowe lub prowizyjne i w ogóle konieczność ich rozliczenia w czasie, a nie możliwość ujęcia jednorazowo w wyniku finansowym, zależy od charakteru ekonomicznego prowizji/opłaty. W skład opłat/prowizji rozliczanych w czasie wchodzą np. opłaty za pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego, prowizje za udzielenie kredytu, prowizje za uruchomienie kredytu, opłaty za ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń, itp. Wnoszenie tego typu opłat stanowi integralną część zwrotu generowanego przez określony instrument finansowy. Do tej kategorii zaliczają się również opłaty i koszty związane ze zmianą warunków umownych, co powoduje modyfikację pierwotnie wyliczonej efektywnej stopy procentowej. W przypadku aktywów w stosunku do których zidentyfikowano utratę wartości przychody odsetkowe naliczane są do wyniku finansowego na bazie ekspozycji netto, określonej jako różnica między wartością brutto ekspozycji a odpisem z tytułu utraty wartości, i przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej użytej do wyliczenia odpisu z tytułu utraty wartości. Wynik z tytułu odsetek zawiera również wynik odsetkowy na odsetkach naliczonych oraz zapłaconych związanych z instrumentami zaklasyfikowanymi jako aktywa dostępne do sprzedaży. Wynik z tytułu prowizji i opłat 28

30 Dla przychodów ubezpieczeniowych dołączonych do kredytów Bank dokonuje analizy wartości godziwej zarówno transakcji udzielenia finansowania, jak również usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego i na tej podstawie dokonuje podziału wynagrodzenia w proporcji: odpowiednio wartości godziwej instrumentu finansowego oraz wartości godziwej usługi pośrednictwa w stosunku do sumy obu wartości. Bank przeprowadza również analizy powiązania produktu kredytowego z produktem ubezpieczeniowym. W przypadku produktów, dla których występuje bezpośrednie powiązanie, Bank rozpoznaje część wynagrodzenia jednorazowo (22%), część efektywną stopą procentową, a częściowo liniowo na podstawie stopnia zaawansowania usługi. W przypadku produktów, dla których nie wystąpiło bezpośrednie powiązanie, Bank rozliczając wynagrodzenie liniowo przez okres ubezpieczenia. Bank rozpoznaje należne przychody z tytułu prowizji od wniosków dotyczących planów oszczędnościowych (jeszcze nie zrealizowanych) w innych instytucjach finansowych w oparciu o współczynniki zamykalności. Współczynniki są oparte na danych historycznych dotyczących prawdopodobieństwa realizacji planów oszczędnościowych od złożonych wniosków. Współczynniki te są również użyte w wyliczaniu rezerwy na prowizje wypłacane doradcom. Bank dokonuje weryfikacji oszacowanych współczynników zamykalności i w przypadku różnicy między przyjętymi szacunkami a faktyczną zamykalnością dokonuje ujęcia wpływu tej różnicy zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów jako zmiany wartości szacunkowych w bieżącym wyniku. Jak to zostało zaznaczone powyżej, opłaty i prowizje rozliczane do wyniku finansowego metodą efektywnej stopy procentowej Bank ujmuje się w sprawozdaniu w wyniku z tytułu odsetek. Natomiast opłaty i prowizje, które nie są rozliczane metodą efektywnej stopy procentowej, tylko są rozkładane w czasie metodą liniową lub rozpoznawane jednorazowo, są ujmowane w pozycji wyniku z tytułu prowizji i opłat. Prowizje kosztowe zapłacone sprzedawcom z tytułu sprzedaży produktów bankowych rozliczane są przez okres ważności produktu, a część dotycząca prowizji za sprzedaż ubezpieczeń rozpoznawana jest analogicznie jak przychody z tego tytułu. Bank otrzymuje również przychody z tytułu pośrednictwa finansowego w sprzedaży produktów inwestycyjno ubezpieczeniowych. Przychody i odpowiadające im koszty sprzedaży tych produktów prezento wane są przez Bank w pozycji przychody i koszty prowizyjne. Pozostałe przychody i koszty operacyjne Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczane są koszty i przychody nie związane bezpośrednio z działalnością bankową Spółki. Są to w szczególności wynik z tytułu sprzedaży i likwidacji środków trwałych, przychody z tytułu sprzedaży pozostałych usług, otrzymane i zapłacone odszkodowania kary i grzywny. Podatek dochodowy Podatek odroczony Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest tworzony metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na koniec okresu sprawozdawczego między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych: z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia 29

31 wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli inwestora lub gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty: z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych różnic przejściowych powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz w przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na koniec każdego okresu sprawozdawczego i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej ocenie na koniec każdego okresu sprawozdawczego i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo osiągnięcia w przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego składnika aktywów. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące na koniec okresu sprawozdawczego lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na koniec okresu sprawozdawczego. Bank kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat należności ze zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku i odroczony podatek dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym. Udzielone zobowiązania warunkowe W ramach działalności operacyjnej Bank zawiera transakcje, które w momencie ich zawarcia nie są ujmowane w bilansie jako aktywa lub zobowiązania, lecz powodują powstanie zobowiązań warunkowych. Zobowiązanie warunkowe jest: 30

32 możliwym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Spółki; obecnym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w bilansie, ponieważ nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków pieniężnych lub innych aktywów w celu wypełnienia obowiązku lub kwoty zobowiązania nie można oszacować w sposób wiarygodny. Na udzielone zobowiązania pozabilansowe w tym niewykorzystane linie kredytowe tworzone są rezerwy zgodnie z MSR 37. Gwarancje finansowe są ujmowane i rozpoznawane zgodnie z przepisami MSR 39. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) operacyjnych lub, w przypadkach określonych zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej. Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów Wprowadzona przez Bank zmiana polityki rachunkowości została opisana w niniejszym sprawozdaniu finansowym w punkcie Zmiany stosowanych zasad rachunkowości. W 2013 r. Bank nie dokonywał zmian wartości szacunkowych i nie dokonywał korekt błędów. 31

33 4. NOTY OBJAŚNIAJĄCE 4.1 Przychody i koszty z tytułu odsetek Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu lokat w innych bankach Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom Przychody z tytułu instrumentów finansow ych w ycenianych w edług zamortyzow anego kosztu Odsetki od rezerw y obow iązkow ej (dane przekształcone) Odsetki od skupionych należności leasingow ych Razem w tym, przychody odsetkowe związane z aktywami finansowymi,które uległy utracie wartości Koszty z tytułu odsetek Koszty z tytułu depozytów w innych bankach Koszty z tytułu zobow iązań w obec klientów Koszty z tytułu emisji papierów dłużnych Koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów Razem Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat Przychody z tytułu prow izji i opłat (dane przekształcone) Z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek Z tytułu gw arancji, akredytyw i podobnych operacji Z tytułu obsługi rachunków bankow ych Z tytułu kart płatniczych i kredytow ych Z tytułu pośrednictw a w sprzedaży ubezpieczeń z tytułu sprzedaży innych produktów inw estycyjnych Pozostałe Razem Na przychody z tytułu pośrednictwa składają się przychody: - z pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń. Bank dokonał korekty metody księgowego ujęcia przychodów z tego tytułu w związku z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego dokonując tym samym korekty lat ubiegłych. Zgodnie z nowym modelem na podstawie szczegółowej analizy powiązania kredytowego Bank wyodrębnia 32

34 przychody z ubezpieczeń powiązane z produktem kredytowym ujmując część jednorazowo, część rozliczając efektywnie przez okres trwania kredytu, część rozliczając liniowo przez okres trwania polisy. Średnia wartość prowizji rozpoznanej jednorazowo w okresie sprzedaży produktu ubezpieczeniowego to 22%. Bank dodatkowo dla każdych przychodów tworzy rezerwę na koszty potencjalnych zwrotów wynikających z rezygnacji klientów z zakupionych produktów ubezpieczeniowych. - z pośrednictwa w sprzedaży innych produktów inwestycyjnych. Na kwotę tą składają się prowizji jakie Bank otrzymuje za sprzedaż produktów inwestycyjnych klientom w imieniu towarzystw ubezpieczeń. Ze względu na fakt iż produkty te nie są powiązane z produktami kredytowymi Bank ujmuje prowizję w okresie sprzedaży odraczając część jako rezerwę na posprzedażowe koszty obsługi. Koszty z tytułu prow izji i opłat Z tytułu kart płatniczych i kredytow ych Z tytułu kredytów i pożyczek Z tytułu pośrednictw a Z tytułu operacji rozliczeniow ych i operacji gotów kow ych Pozostałe Razem Pozostałe przychody i koszty operacyjne Największy wpływ na wysokość wyniku z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych w 2013 r. miała wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej. Największy wpływ na wysokość wyniku z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych w 2012 r. miała transakcja sprzedaży znaków towarowych do spółek zależnych Idea Expert S.A. i Idea Leasing S.A. oraz spółki Idea Money S.A., w łącznej kwocie tys. zł. 33

35 Pozostałe koszty operacyjne Windykacja i monitoring należności kredytow ych Koszty sprzedanych produktów, tow arów i materiałów koszty obsługi bankomatów Koszty refakturow ania Strata na sprzedaży niefinansow ych aktyw ów trw ałych Pozostałe koszty Razem Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów w artościow ych i innych instrumentów finansow ych Tax Care S.A Debito Property Solutions Idea Expert S.A pozostałe Razem Ogólne koszty administracyjne Ogólne koszty administracyjne Św iadczenia pracow nicze Zużycie materiałów i energii Usługi obce, w tym: marketing, reprezentacja i reklama usługi IT w ynajem i dzierżaw a usługi ochrony i cash processingu koszty obsługi, napraw i remontów usługi telekomunikacyjne i pocztow e usługi praw ne usługi doradcze ubezpieczenia inne Pozostałe koszty rzeczow e Podatki i opłaty Składka i w płaty na Bankow y Fundusz Gw arancyjny i KNF Amortyzacja Razem Bank wynajmuje lokale użytkowe w głównych miastach Polski zarówno do prowadzenia działalności operacyjnej oddziałów jak i centrali (Warszawa i Lublin). Wszystkie umowy zawierane są na czas określony, z których większość posiada zapis o możliwości przedłużenia po zakończeniu trwania właściwej umowy o dodatkowy okres, łącznie jednak nie przekraczający 10 lat od momentu podpisania umowy. 34

36 4.6 Wynagrodzenia/Świadczenia pracownicze Świadczenia pracownicze Wynagrodzenia w tym o zmiennym charakterze (premie, prow izje) Ubezpieczenia i inne św iadczenia na rzecz pracow ników Pozostałe 0 59 Razem W roku 2013 wynagrodzenie Zarządu wraz z narzutami wyniosło tys. zł., w roku tys. zł. W roku 2013 Rada Nadzorcza otrzymała wynagrodzenie w kwocie 500 tys. zł, natomiast w 2012 nie było wypłaty wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Idea Bank wdrożyła postanowienia uchwał Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011 oraz nr 259/2011, przyjmując Politykę zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Idea Bank S.A. ( Polityka ). Jednocześnie ustanowiony został Komitet ds. Wynagrodzeń, któremu powierzono m.in. opiniowanie i projektowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz wydawanie opinii na temat Polityki, w tym wysokości i składników wynagrodzeń, jak również ustalanie warunków zatrudnienia Członków Zarządu Banku oraz dokonywanie przeglądu funkcjonowania Polityki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z postanowieniami Polityki wynagrodzenie zmienne jest rozliczane w sposób przejrzysty, zapewniający jej efektywną realizację. Stosunek stałych składników wynagrodzenia do zmiennych został określony w sposób zapewniający prowadzenie elastycznej polityki wynagrodzenia, z uwzględnieniem stabilnego i ostrożnego zarządzania Bankiem. Podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia zmiennego jest ocena efektów pracy osób zajmujących stanowiska kierownicze objętych Polityką oraz danej jednostki organizacyjnej z uwzględnieniem 3-letniego horyzontu oraz wyników finansowych Banku. Do oceny efektów pracy stosuje się kryteria finansowe i niefinansowe. Przez kryteria finansowe należy rozumieć zysk netto wykazywany w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Banku za dany okres, a w przypadku jego nie sporządzania, w wyniku skonsolidowanym proforma wynikającym ze skonsolidowanego pakietu sprawozdawczego przekazywanego do akcjonariuszy. Natomiast przez kryterium niefinansowe należy rozumieć okresową ocenę pracowniczą oraz zaakceptowanie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok, które dotyczy wypłata wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie zmienne kierowników komórki ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności, komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za sprawy kadrowe, komórki audytu wewnętrznego oraz komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem jest niezależne od wyników gospodarczych uzyskiwanych w kontrolowanych przez nich obszarach działalności Banku. Wyniki Banku przyjmowane w celu określenia zmiennych składników wynagrodzenia uwzględniają koszt ryzyka Banku, koszt kapitału i ryzyka płynności w perspektywie długoterminowej. Bank na podstawie 57 Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011 nr 258 z dnia 4 października 2011 roku, postanowił zawiesić stosowanie postanowień Polityki w zakresie odroczenia wynagrodzenia zmiennego i wypłaty jego części w formie instrumentów finansowych, tj. postanowień, o których mowa Polityki, stosują tym samym zasadę proporcjonalności. Zastosowanie zasady proporcjonalności objęło rok

37 4.7 Utrata wartości i odpisy aktualizacyjne Kredyty i pożyczki udzielone klientom Skupione inw estycyjne operacyjne samochodow e w ierzytelności Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na początek okresu Utw orzenie Rozw iązanie Inne (w ycena skupionych w ierzytelności) Zmiana stanu rezerw netto ujęta w rzis Inne zmniejszenia Inne zw iększenia/zmniejszenia netto Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na koniec okresu Suma Kredyty i pożyczki udzielone klientom Skupione Suma korporacyjne samochodow e mieszkaniow e w ierzytelności Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na początek okresu Utw orzenie Rozw iązanie Inne (w ycena skupionych w ierzytelności) Zmiana stanu rezerw netto ujęta w rzis Inne zw iększenia - w ycena skupionych w ierzytelności Inne zw iększenia/zmniejszenia netto Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na koniec okresu W 2013 rok wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek zawiera wynik z tytułu dodatniej wyceny skupionych wierzytelności w kwocie tys. zł., w 2012 roku było to odpowiednio tys. zł. 36

38 4.8 Podatek dochodowy Podstaw ow e składniki obciążenia podatkow ego Zysk przed opodatkow aniem Bieżący podatek dochodow y Bieżące obciążenie podatkow e Odroczony podatek dochodow y Zw iązany z pow staniem i odw róceniem się różnic przejściow ych Obciążenie podatkow e w ykazane w rachunku zysków i strat Zysk przed opodatkow aniem dla staw ki 19% Podatek w g staw ki 19% Trw ałe różnice podatkow e Przychody niepodlegające opodatkow aniu Koszty nie stanow iace kosztów uzyskania przychodów Obciążenie podatkow e w ykazane w rachunku zysków i strat Efektyw na stopa podatkow a 18,56% -0,91% Stan na dzień (dane przekształcone) Zmiany w okresie Zmiany w okresie Stan na dzień Odniesione na w ynik finansow y Odniesione na kapitał Aktywo z tytułu podatku odroczonego Odsetki od depozytów, emisji w łasnych papierów, instrumentów pochodnych Przychody opodatkow i odsetki od ane obligacji z góryzw. z poż.bfg do rozlicz. przy 0 0 Rezerw y na przew idyw ane koszty i zobow iązania Odpisy na należności kredytow e Strata podatkow a Instrumenty finansow e dostępne do sprzedaży Rozlczenie w czasie prow izji należnych inne Aktyw a brutto z tytułu podatku odroczonego Stan na dzień (dane przekształcone) Zmiany w okresie Zmiany w okresie Stan na dzień Odniesione na w ynik finansow y Odniesione na kapitał Rezerw a na podatek odroczony Przychody do otrzymania dotyczące papierów w artościow ych i instrumentów Przychody do pochodnych otrzymania dotyczące kredytów i lokat Koszty posrednictw a Różnica między w artości księgow ą i podatkow ą środków trw ałych Wycena w ierzytelności Instrumenty finansow e dostępne do sprzedaży Inne Rezerw a na podatek odroczony

39 Stan na dzień Zmiany w okresie Zmiany w okresie Stan na dzień Odniesione na wynik finansowy Odniesione na kapitał Aktywo z tytułu podatku odroczonego Odsetki od depozytów, emisji w łasnych papierów, instrumentów pochodnych Przychody opodatkow i odsetki od ane obligacji z góryzw. z poż.bfg do rozlicz. przy Rezerw y na przew idyw ane koszty i zobow iązania Odpisy na należności kredytow e Strata podatkow a Instrumenty finansow e dostępne do sprzedaży Rozlczenie w czasie prow izji należnych inne Aktyw a brutto z tytułu podatku odroczonego Stan na dzień Zmiany w okresie Zmiany w okresie Stan na dzień Odniesione na wynik finansowy Odniesione na kapitał Rezerw a na podatek odroczony Przychody do otrzymania dotyczące papierów w artościow ych i instrumentów pochodnych Przychody do otrzymania dotyczące kredytów i lokat Koszty posrednictw a Różnica między w artości księgow ą i podatkow ą środków trw ałych Wycena w ierzytelności Instrumenty finansow e dostępne do sprzedaży Inne Rezerw a na podatek odroczony Bank w latach koszty prowizji pośredników, które w księgach rachunkowych były rozliczane w czasie, rozpoznawał w podatkowych kosztach uzyskania przychodów jednorazowo w momencie ujęcia tych wydatków w księgach rachunkowych niezależnie od tego czy na moment poniesienia powyższe wydatki zostały uwzględnione w rachunku zysków i strat. Powyższe podejście skutkowało powstaniem dodatnich różnic przejściowych na które były utworzone rezerwy z tytułu podatku odroczonego. Rozpoznawanie jednorazowo w podatkowych kosztach uzyskania przychodów kosztów pośrednich m.in. prowizji pośredników, które dla celów rachunkowych rozliczane były w czasie, spowodowało, że Idea Bank wykazywał straty podatkowe na które zostały utworzone aktywa z tytułu podatku odroczonego. Idea Bank otrzymał indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 17 lipca 2013 r., sygn. IPPB3/ /13-2/KK, dotyczącą określenia momentu uznania wydatku za podatkowy koszt uzyskania przychodu, w której zostało stwierdzone: pojęcie dzień, na który ujęto koszt interpretowane musi być zgodnie z przepisami o rachunkowości, z których wynikają normy określające m.in. do jakich okresów rozrachunkowych przyporządkowane są określone koszty i przychody. Przy czym nie chodzi w tym przypadku o jakiekolwiek ujęcie wydatku w księgach, tylko jego ujęcie jako kosztu tzn. uznanie przez podatnika za taki koszt z punktu widzenia przepisów o rachunkowości ( ) Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że z treści art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika podstawowa zasada: moment uznania wydatku za koszt podatkowy jest w obecnym stanie prawnym uzależniony od uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym. Na skutek otrzymanej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Bank zmienił moment uznania za podatkowe koszty uzyskania przychodów wypłacanych pośrednikom prowizji oraz pozostałych kosztów pośrednich, które rachunkowo są rozliczane w czasie. Po zmianie podejścia Idea Bank uznaje powyższe wydatki za podatkowe koszty uzyskania przychodów w momencie ujęcia ich jako koszt w księgach rachunkowych. Obecnie podejście podatkowe i rachunkowe są tożsame, tym samym nie powstają z tego tytułu różnice przejściowe. W związku ze złożeniem korekt deklaracji CIT-8 za lata zostały rozwiązane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego utworzone uprzednio od strat podatkowych oraz rozwiązanie uprzednio utworzonych rezerw na podatek odroczony dotyczących w/w kosztów pośrednich. 38

40 Idea Bank S.A. wraz ze spółkami zależnymi zawarły porozumienie podpisane dnia 1 listopada 2013 roku dotyczące zasad rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: PDOP ) w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej. Postanowienia Porozumienia obowiązują każdą ze Spółek wchodzącą w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. przez okres funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A., tj. do 31 marca 2017 r., przy czym obowiązek raportowania miesięcznego oraz rocznego wyniku PDOP spoczywać będzie na Spółkach tworzących Podatkową Grupę Kapitałową Idea Bank S.A. wyłącznie w odniesieniu do okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A., tj. od 1 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. Spółką Reprezentującą Podatkową Grupę Kapitałowa Idea Bank S.A. jest Idea Bank S.A. Spółka Reprezentująca zobowiązana jest obliczać, pobierać i wpłacać na rachunek Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych oraz roczny podatek dochodowy od osób prawnych w imieniu Podatkowej Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Spółki tworzące Podatkową Grupę Kapitałową Idea Bank S.A. zobowiązane są co miesiąc raportować do Spółki Reprezentującej swój indywidualny wynik podatkowy (dochód lub stratę podatkową) dla celów PDOP wyliczony zgodnie z art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397, ze zm.) (dalej: ustawa o PDOP ). W pierwszym roku podatkowym trwającym od r. do r. Podatkowa Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A. będzie wpłacać kwartalne zaliczki na PDOP. Spółki tworzące Podatkową Grupę Kapitałową Idea Bank S.A. są odpowiedzialne solidarnie za zobowiązania Podatkowej Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. z tytułu PDOP należnego w okresie jej funkcjonowania. Odpowiedzialność za zobowiązania PDOP Podatkowej Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. wygaśnie wraz z przedawnieniem danego zobowiązania PDOP zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. W związku z faktem, iż Idea Bank utworzył podatkową grupę kapitałową na okres od 1 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. możliwość wykorzystania straty podatkowej jest przesunięta na lata Zysk na jedną akcję Zysk przypadający na jedną akcję (dane przekształcone) Zysk (strata) netto za rok obrotow y Zysk ( strata) przypadający na akcjonariuszy zw ykłych zastosow any do obliczenia rozw odnionego zysku na akcję Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych w okresie (w szt.) Wpływ rozw odnienia: 0 0 Średnia w ażona rozw odniona liczba akcji zw ykłych (w szt.) Zysk podstawowy na akcję (w zł) 1,31 1,36 Zysk rozwodniony na akcję (w zł) 1,31 1,36 39

41 4.10 Kasa, środki w Banku Centralnym Kasa, środki w Banku Centralnym Gotów ka Rachunek bieżący w Banku Centralnym Inne środki -lokata krótkoterminow a (Bank Centralny) Razem Środki na rachunku rezerwy obowiązkowej są oprocentowane w wysokości 0,9 stopy redyskontowej weksli. Oprocentowanie rezerwy obowiązkowej na dzień wyniosło 2,48%, na dzień odpowiednio oprocentowanie to wynosiło 4,05% Należności od banków Należności od banków Rachunki bieżące Udzielone kredyty i pożyczki Lokaty w innych bankach Inne lokaty na rynku pieniężnym Razem Na dzień roku Bank posiadał z tytułu należności od banków udzieloną pożyczkę dla Idea Bank Ukraina w kwocie tys. zł, dwa depozyty dolarowe o łącznej wartości tys. zł oraz lokatę overnight w kwocie tys. zł. W 2012 roku Bank posiadał depozyty krótkoterminowe w kwocie tys. zł. Należności od banków struktura w g stopy Wartość należności od banków oprocentow anych stopą zmienną w ynosi: Wartość należności od banków oprocentow anych stopą stałą w ynosi: Należności nieoprocentow ane - Odsetki 0 29 Razem Struktura należności od banków w g zapadalności w edług okresu od dnia bilansow ego do terminu spłaty Rachunki bieżące i depozyty ON Należności terminow e o okresie spłaty: do 1 miesiąca od 3 miesięcy do 1 roku od 1 roku do 5 lat Razem

42 4.12 Kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz instrumenty dłużne w kategorii pożyczek i należności Kredyty i pożyczki udzielone klientom (dane przekształcone) Kredyty i pożyczki Skupione w ierzytelności Należności z tytułu kart płatniczych Razem Odpisy aktualizujące w artość należności (-) Razem netto Stan na dzień 31 grudnia 2013 r. Wartość brutto bez utraty w artości Wartość brutto z utratą w artości Odpisy na kredyty i pożyczki bez utraty wartości IBNR Odpisy aktualizujące utw orzone na kredyty i pożyczki z utratą w artości Razem wartość netto - kredyty inw estycyjne kredyty operacyjne kredyty samochodow e skupione w ierzytelności Razem Stan na dzień 31 grudnia 2012 r. (dane przekształcone) Wartość brutto bez utraty w artości Wartość brutto z utratą w artości Odpisy na kredyty i pożyczki bez utraty wartości IBNR Odpisy aktualizujące utw orzone na kredyty i pożyczki z utratą w artości Razem w artość netto - kredyty inw estycyjne kredyty operacyjne kredyty samochodow e skupione w ierzytelności Razem Stan na dzień 31 grudnia 2013 r. Wartość brutto kredytów Odpisy utworzone indywidualnie Odpisy utworzone kolektywnie Razem wartość netto Wartość godziwa - kredyty inw estycyjne kredyty operacyjne kredyty samochodow e skupione w ierzytelności Razem

43 Stan na dzień 31 grudnia 2012 r. (dane przekształcone) Wartość brutto kredytów Odpisy utw orzone indyw idualnie Odpisy utw orzone kolektyw nie Razem w artość netto Wartość godziw a - kredyty inw estycyjne kredyty operacyjne kredyty samochodow e skupione w ierzytelności Razem Instrumenty dłużne kw alifikow ane jako należności kredytow e i pożyczki, w tym: Obligacje korporacyjne Razem Instrumenty dłużne W 2013 r. Bank nie nabył obligacji korporacyjnych. W 2012 roku Bank nabył obligacje spółek Get Back S.A. (7 500 tys. zł), Idea Money (3 000 tys. zł), Tax Care S.A. (3 000 tys. zł) oraz obligacje Funduszu Debito SFIZ (9 000 tys. zł). Bank natomiast sprzedał obligacje Spółki Provista o wartości nominalnej tys. zł, natomiast obligacje Tax Care S.A. (3 000 zł) zostały zrolowane przez tą spółkę. Inwestycje te zostały przez Bank zaliczone do kategorii należności i pożyczki i wyceniane są według zamortyzowanego kosztu. Szczegółowy opis jakości portfela znajduje się w nocie Zarządzanie ryzykiem kredytowym 4.13 Aktywa dostępne do sprzedaży Aktyw a dostępne do sprzedaży Obligacje Skarbu Państw a Bony skarbow e NBP Razem

44 Instrmenty dłużne w kategorii pożyczek i należności oraz aktyw a dostępne do sprzedaży w g terminów zapadalności na dzień r. Do 1 miesiąca w łącznie Pow yżej 1 miesiąca do 3 miesięcy w łącznie Pow yżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie Razem poniżej 12 miesięcy Pow yżej 1 roku do 5 Pow yżej 5 lat lat włącznie Razem pow yżej 12 miesięcy Razem Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży: emitow ane przez banki centralne emitow ane przez Skarb Państw a Razem na dzień Instrmenty dłużne w kategorii pożyczek i należności oraz aktyw a dostępne do sprzedaży w g terminów zapadalności na dzień r. Do 1 miesiąca w łącznie Pow yżej 1 miesiąca do 3 miesięcy w łącznie Pow yżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie Razem poniżej 12 miesięcy Pow yżej 1 roku do 5 Pow yżej 5 lat lat włącznie Razem pow yżej 12 miesięcy Razem Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży: emitow ane przez banki centralne emitow ane przez Skarb Państw a Razem na dzień

45 4.14 Inwestycje w jednostkach podporządkowanych W 2013r. Bank nabył: 100% udziałów w spółce LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. 100% udziałów w spółce Lion s House Sp. z o.o. 100% udziałów w spółce Carlise Investments Sp. z o.o. 100% udziałów w spółce Elise Investments Sp. z o.o. W 2012 roku Bank nabył: 100% udziałów w spółce Tax Care S.A. za kwotę tys. zł, 99,61% certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Property Solutions FIZAN w kwocie tys. zł, 100% udziałów w spółce Panorama Finansów S.A. (obecnie Idea Leasing S.A.) w kwocie 100 tys. zł oraz 19% udziałów w spółce Idea Box S.A. za kwotę 95 tys. zł. Łącznie Bank posiadał udziały w następujących jednostkach gospodarczych: Udziały w jednostkach zależnych na dzień Data nabycia Udział w liczbie głosów Cena przejęcia w tys. zł W tym opłacona środkami pieniężnymi Idea Expert S.A ,00% Debito NSFIZ ,00% Property Solutions FIZAN ,00% Tax Care S.A ,00% Idea Leasing S.A ,00% Idea Box S.A ,00% LC Corp Sky Tow er sp.z o.o ,00% Lion's House sp.z o.o ,00% Carlise Investments sp. z o.o ,00% Elise Investments sp. z o.o ,00% Razem Udziały w jednostkach zależnych na dzień Data nabycia Udział w liczbie głosów Cena przejęcia w tys. zł W tym opłacona środkami pieniężnymi Idea Expert S.A ,00% Debito NSFIZ ,00% Property Solutions FIZAN ,61% Tax Care S.A ,00% Idea Leasing S.A ,00% Idea Box S.A ,00% Razem Transakcje nabycia została opisana w pkt. 1 Sprawozdania Finansowego. Bank na bieżąco analizuje sytuacje finansową nabytych jednostek gospodarczych. Mając na uwadze bieżące dodatnie wyniki finansowe za 2013 rok podmiotów: Idea Expert S.A. Debito NSFIZ, Property 44

46 Solutions FIZAN, Tax Care S.A., Idea Leasing S.A. oraz dodatnie prognozowane wyniki finansowe na rok 2014 spółek Lion s House Sp. z o.o. i LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. nie stwierdzono wystąpienia utraty wartości udziałów w wyżej wymienionych podmiotach Wartości niematerialne Wartości niematerialne Patenty i licencje Bazy danych klientów Znak tow arow y Wartości niematerialne, ogółem Bazy danych klientów Patenty i licencje Znak tow arow y Ogółem Wartość początkow a Saldo otw arcia na dzień Zw iększenia, w tym: Nabycie Zmniejszenia, w tym: Likw idacja i sprzedaż, darow izna Saldo zamknięcia na dzień Umorzenie Saldo otw arcia na dzień Zw iększenia, w tym: Amortyzacja okresu Zmniejszenia, w tym: Likw idacja i sprzedaż Saldo zamknięcia na dzień Wartość netto Wartość netto na dzień Wartość netto na dzień

47 Bazy danych Patenty i klientów licencje Znak tow arow y Ogółem Wartość początkow a Saldo otw arcia na dzień Zw iększenia, w tym: Nabycie Inne Zmniejszenia, w tym: Likw idacja i sprzedaż, darow izna Saldo zamknięcia na dzień Umorzenie Saldo otw arcia na dzień Zw iększenia, w tym: Amortyzacja okresu Zmniejszenia, w tym: Likw idacja i sprzedaż Saldo zamknięcia na dzień Wartość netto Wartość netto na dzień Wartość netto na dzień Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Środki trw ałe w leasingu Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trw ałe, w tym w yposażenie Rzeczowe aktywa trwałe, ogółem

48 Wartość początkow a Środki trw ałe w leasingu Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trw ałe, w tym w yposażenie Ogółem Saldo otw arcia na dzień Zw iększenia, w tym: Nabycie Zmniejszenia, w tym: Likw idacja i sprzedaż, darow izna Saldo zamknięcia na dzień Umorzenie Saldo otw arcia na dzień Zw iększenia, w tym: Amortyzacja okresu Inne 0 Zmniejszenia, w tym: Likw idacja i sprzedaż Saldo zamknięcia na dzień Wartość netto Wartość netto na dzień Wartość netto na dzień Wartość początkow a Środki trw ałe w leasingu Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trw ałe, w tym w yposażenie Ogółem Saldo otw arcia na dzień Zw iększenia, w tym: Nabycie Zmniejszenia, w tym: Likw idacja i sprzedaż, darow izna Saldo zamknięcia na dzień Umorzenie Saldo otw arcia na dzień Zw iększenia, w tym: Amortyzacja okresu Inne 0 Zmniejszenia, w tym: Likw idacja i sprzedaż Saldo zamknięcia na dzień Wartość netto Wartość netto na dzień Wartość netto na dzień Wartość bilansow a samochodów na mocy umów leasingu finansow ego:

49 4.17 Aktywa przeznaczone do zbycia W 2012r Bank nie posiadał aktywów do zbycia. W 2013r. w ramach realizacji zabezpieczenia kredytowego została przejęta działka budowlana o wartości 192 tys. zł. Dodatkowo w ramach zabezpieczenia kredytów samochodowych zostały przejęte pojazdy samochodowe w wartości 342 tys. zł. Czynności zmierzające do zbycia nieruchomości są prowadzone nieprzerwanie od momentu jej przejęcia i w opinii banku nie występują przesłanki wydłużające ten okres powyżej jednego roku Inne aktywa Inne aktyw a Koszty do rozliczenia w czasie Należności z tytułu dostaw i usług Należności od dłużników różnych Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych Przychody do otrzymania Pozostałe aktyw a Razem inne aktyw a brutto Struktura innych aktyw ów w g terminów zapadalności Inne aktyw a o okresie spłaty: do 1 miesiąca od 1 miesiąca do 3 miesięcy od 3 miesięcy do 1 roku od 1 roku do 5 lat pow yżej 5 lat 0 Inne atyw a o nieokreślonym okresie spłaty Razem Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych Bank na koniec 2013 roku wykazuje w tej pozycji salda w wysokości tys., na które składały się lokaty i zobowiązania wobec Towarzystwo Ubezpieczeń Europa, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa, Towarzystwo Ubezpieczeń Scandia Życie, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Partner S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ. Bank na koniec 2012r wykazywał w tej pozycji salda w wysokości PLN tys. zł, na które składały się lokaty dokonane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa, Towarzystwo Ubezpieczeń Scandia Życie, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Partner S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ. 48

50 4.20 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych Zobow iązania z tytułu emisji: obligacji Koszty emisji Odsetki Razem zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych Zobow iązania z tytułu emisji o okresie spłaty: pow yżej 5 lat Odsetki Koszty emisji Razem Emisja Data emisji Wartość emisji Termin wykupu Data zgody KNF na zaliczenie do funduszy uzupełniających Banku Seria A Seria B Seria C Seria D Obligacje posiadają 7 letni okres wykupu, a wypłata kuponu następuje co 6 miesięcy. Podstawą oprocentowanie wszystkich serii jest WIBOR 6M, serie od A do C posiadają marżę w kwocie 3,75 pp., natomiast seria D 3,25 pp.. Wszystkie emisje otrzymały zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie zobowiązań z tytułu emisji obligacji jako zobowiązań podporządkowanych do funduszy uzupełniających Banku (zgodnie z art ).b) Ustawy Prawo Bankowe). Skapitalizowane koszty emisji obligacji dotyczą wynagrodzenia Noble Securities przeprowadzającego emisję wszystkich serii obligacji Zobowiązania wyceniane wg wartości godziwej przez wynik finansowy Bank oferuje klientom lokaty strukturyzowane, które są złożonymi instrumentami finansowymi zgodnie z MSR 39, zawierającymi instrument dłużny (instrument zerokuponowy o nominale równym kwocie gwarantowanej przez Bank wypłaty) oraz wbudowaną opcję, dającą klientowi prawo do dodatkowej wypłaty ustalonej na bazie zmiany instrumentu bazowego (w tym wypadku - określonych indeksów giełdowych). Instrument wbudowany może znacząco zmieniać przepływy pieniężne z lokaty, w związku z tym Bank uznaje warunki MSR 39 par. 11A za spełnione i na datę pierwotnego ujęcia oraz na każdą późniejszą datę bilansową Bank wycenia do wartości godziwej całą lokatę strukturyzowaną i rozpoznaje w rachunku wyników zyski/straty z tytułu zmiany tej wyceny. 49

51 Zobow iązania w yceniane w g w artości godziw ej Lokaty strukturyzowane, w tym: zobow iązania w obec instytucji finansow ych zobow iazania w obec ludności Razem zobowiązania wyceniane wg wartości godziw ej Struktura zobow iązań w ycenianych w g w artości godziw ej w g terminów zapadalności (od dnia bilansow ego do dnia spłaty) Zobow iązania terminow e o okresie spłaty: od 1 roku do 2 lat od 2 lat do 5 lat Razem Struktura zobow iązań w ycenianych w g w artości godziw ej w g Zobow iązania terminow e: terminów pierw otnych od 1 roku do 2 lat od 2 lat do 5 lat Razem W 2013 roku wynik z tytułu wyceny zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej rozpoznany w rachunku zysków i strat to 877 tys. zł, w 2012 roku to 0 tys. zł Zobowiązania wobec klientów Zobow iązania w obec klientów Zobow iązania w obec podmiotów gospodarczych Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N Depozyty terminow e Inne Zobow iązania w obec jednostek budżetow ych Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N Depozyty terminow e Inne Zobow iązania w obec ludności Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N Depozyty terminow e Inne Razem zobow iązania w obec klientów

52 Struktura zobow iązań w obec klientów w g zapadalności w edług okresu od dnia bilansow ego do terminu spłaty Rachunki bieżące i depozyty O/N Zobow iązania terminow e o okresie spłaty: do 1 miesiąca pow yżej 1 miesiąca do 3 miesięcy pow yżej 3 miesiąca do 6 miesięcy pow yżej 6 miesięcy do 1 roku od 1 roku do 5 lat pow yżej 5 lat Razem Struktura Zobow iązań w obec klientów w g typów stopy procentow ej Wartość zobow iązań w obec klientów oprocentow anych stopą zmienną w ynosi Wartość zobow iązań w obec klientów oprocentow anych stopą stałą w ynosi Zobow iązania nieoprocentow ane Razem Pozostałe zobowiązania Zobow iązania z tytułu leasingu finansow ego na dzień 31 grudnia 2013 (w ) Inw estycja leasingow a brutto (minimalne opłaty) Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingow ych Do roku Od roku do 5 lat Pow yżej 5 lat Razem Niezrealizow ane koszty finansow e (-) Inw estycja leasingow a netto Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingow ych krótkoterminow e długoterminow e

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

IDEA Bank S.A. sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z. Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

IDEA Bank S.A. sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z. Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 r. SPIS TREŚCI: Nr strony 1. Zestawienie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia 17.04.2015r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU (dane finansowe nieaudytowane)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień:

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Proponuje się zmianę dotychczasowego 7 ust. 1 Statutu Banku poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz. 2115 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015 Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7 m. 36 01205 Warszawa KRS 0000026361 NIP 5271046063 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o Jednostce Nazwa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

IDEA BANK S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014. Warszawa, 9 lutego 2015 roku

IDEA BANK S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014. Warszawa, 9 lutego 2015 roku IDEA BANK S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014 Warszawa, 9 lutego 2015 roku SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 3 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 3 2. SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy

5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy 5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy Aktywa finansowe, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

1. Ujemna wartość firmy - - 2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

1. Ujemna wartość firmy - - 2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe Aktywa i pasywa, wpływy i wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 31 grudnia 2010 roku 31 grudnia 2009 roku Pożyczki udzielone pracownikom 0,00 0,00 Środki pieniężne (stan rachunku bankowego)

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 C Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 Warszawa, sierpień 2014 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRESY 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE DNIA 31.12.2014, 31.12.2013 ORAZ 31.12.2012

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRESY 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE DNIA 31.12.2014, 31.12.2013 ORAZ 31.12.2012 GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRESY 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE DNIA 31.12.2014, 31.12.2013 ORAZ 31.12.2012 Warszawa, 9 lutego 2015 roku SPIS TREŚCI I. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

ZAMORTYZOWANY KOSZT WYCENA ZOBOWIAZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK

ZAMORTYZOWANY KOSZT WYCENA ZOBOWIAZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK Według MSR 39 i Rozp Min.Fin. sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych klasyfikacja instrumentów finansowych: WYCENA AKTYWÓW

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Jak w praktyce jest stosowana ta metoda? W nr. 9/22 Biuletynu BDO Spółki Giełdowe omówiłem rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia. Poniżej przedstawiam przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109)

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2004r. 347 tys

Bardziej szczegółowo

IDEA BANK S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA Warszawa, 3 marca 2016 roku

IDEA BANK S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA Warszawa, 3 marca 2016 roku IDEA BANK S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2015 Warszawa, 3 marca 2016 roku WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące jednostkow ego rachunku zysków i strat 01.01.2015-31.12.2015

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo