Blok PPS. i HSPP. zawarty.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Blok PPS. i HSPP. zawarty."

Transkrypt

1 %»%mm$&&$ mjmer ztewź&rto 2& stron,, a tttiiaftowlęie: 18 stron Opłata pocztowa niszczona ryczałteti*- lhrtlfowanjc RFhAKCJA AHMNTSTRACJA POTRKOWSKA 49. 0OH2NY PRZYJKC REDAKCJ 6 7 POPOŁUDNU WYDANE PORANNE. TELEPONY REDAKCJ; TELEFON ADMNSTRACJ: 22 1* Oficjalne Kandydatury poselskie zostały wczoraj zgłoszone na listy państwowe. Pięć stronnictw już ustaliło kolejność swych głównych mandatów. P. wicepremier Bartol ma figurować na oierwszem miejscu iisfy Nr. i Warszawsk] korespondent Republiki" (ii) Wefonuje: Dzień wczorajszy był momentem zwrotnym dła sytuacji przedwyborczej. W głównej państwowej komisji wyborczej złożono pierwszych 5 państwowych list wyborczych. Stało sie to nagle i nieoczekiwanie. PPS. zapowiedziała już przed kilku dniami złożenie swej listy na dzień wczo rajszy, cały szereg zaś stronnictw dąży za wszelką cenę do otrzymania przy wyborach takich numerów dla swoich list, pod któremi występował do \>. przednich wyborów. Przez zapowiedź więc PPS. i innych grup, stronnictwa zmuszone zostały do przyspieszenia prac nad przygotowaniem list i zakończyły je już w znacznej części. Pierwsza zgłoszona została wczoraj Usta bezpartyjnego bloku współpracy z rządom. Nazwiska, figurujące na tej Uście, trzymane są jeszcze w tajemnicy. Wiadomo jednak. ż na liście tej zgrupowani są przedstawiciele wszystkich niemal kierunków społecznych, którzy jednoczą się pod hasłem współdziałania c praca, podjętą przez rząd marszałka Piłsudskiego. Z za kulis komisji wyborczej doszły wiadomości, iż na czele tej listy stać ma nazwisko wicepremiera prof. dr. lnż. Kazimierza Bartla; dalej znajdować sie mają nazwiska szeregu innych ministrów, jak gen. Sławoja-Składkowsklego, min. Moraczewsklego. min. Ł. niewlcza, min. Mledzlńsklego, min. Kwlatkowsdkego, Znajdować sie na niej mają również wybitni uczeni, jak profesor Kochanowski, prof. Makowski, kilku wojewodów. B miedzy innemi wołewoda poznański p. HnłńskL szereg wyższych wojskowych 1 wldejnnydb^n^^ Pismo flica Swiętegol do marsz. P<łsuaskiego. Warszawski korespondent Republiki" (B) elefonuje: Jak wiadomo, bawił ostatnio w Rzymie prymas Polski ks. kardynał Hlond o- raz biskup podlaski Przeźdzleckl. Ks. biskup Przeźdzleckl powrócił z Rzymu w towarzystwie ks. prałata Borkowskiego przyjęty był wczoraj wzez marszałka Piłsudskiego w Belwederze Dowiadujemy się, li ks. biskup Przez dziecki przywiózł od papieża Plusa X alsmo dla Marszałka oraz obarczony został przez Ojca Świętego misją sekretna do marsz. Piłsudskiego. W kolach politycznych w związku z jowyzs7i.nl zjawiła się pogłoska. douid niesprawdzona, ż jeszcze przed Wyborami ukaże się list papieski do wyborców <atollcklch w Polsce. Groźna choroba posła polskiego w Berlinie. Berlin, 7 stycznia. Stan zdrowia posła polskiego p. Olszowskiego, który od dłuższetro czasu nie opuszcza łóżka, nległ pogorszeniu. Chory cierpi na anginę % pewueml komplikacjami. W najbliższych dniach Usta ogłoszona będzie oficjalnie. Otrzymać ona ma nr. 1. Drugą z kolei zgłoszona została lista PPS. Widnieją na niej nazwiska następujące: (gnący Daszyński, jako prezes rady naczelnej PPS Norbert Barllckl, jako prezes C. K. W. P. P. S.. Zygmunt Żuławski. Jako prezes centralnej komisji związków zawodowych, dr. Zygmunt Marek, Mieczysław Niedziałkowski, naczelny redaktor Robotnika", b. poseł Liberman. Jedenaste miejsce zajmuje kandydat socjalistów niemieckich w Łodzi p. radny Klim. Na ośninastem znajduje sie znów kandydatura socjalisty niemieckiego w Łodzi p. ławnika Ludwika Kuka. Nr. 3 dla swojej listy uzyskało Wy Blok PPS. i HSPP. zawarty. zwolenie". Socjaliści niemieccy zapewnili sobie 2 mandaty poselskie. Wczoraj w południe ostatecznie podpisana została umowa w sprawie zawarcia bloku pomiędzy P. P. S. Niemiecką Socjalistyczną Partją Pracy. Umowę podpisali z ramienia C K, W. P. P. S. prezydent Ziemiecki a w mieniu O. K. R. P. P. S. wiceprezydent dr. WielidsfcL zaś w imieniu li. S. P. P. panowie Króniog, Kuk Hu kier. W myśl tej umowy NierctecJia Socjalistyczna Partia Pracy otrzymuje w Lodzi trzecie miejsce dla swego kandydata, z państwowe) Usry również zapewniony mandat, a następnie z listy okręgu łódzkiego (okręgowa komisja Nr. 14) drugie miejsce, a poza tem mandaty w Ustach okręgowych komisji Nr. 12, (Błonie - Slerniewlce) 1 Nr. 18 (Piotrków. Brzeziny). W ten sposób Niemiecka Socjalistyczna Partia Pracy ma zapewnione dwa mandaty poselskie na zblokowanych listach. W związku z tem odbyło się posle-dzenie rady partyjnej N. S. P. P. u- chwalono utworzyć główny komitet wyborczy oraz komitety okręgowe, (b). W okręgu nr. 13 t J. Lódż-mlasto P. P. S. wystawi na czele swej listy wyborczej następujące nazwiska: Norbert, Barllckl, radny Kowalski, b. pos. Artur Krónlng i radny Danielewfcz. W okręgu Łódź - powiat na plerwszem miejscu kandydować będzie b. poseł Szczerkowskl prezes zw. zawodowego włókniarzy, na dmgiem radny KHm (N. S. P. P.).!a miło mśm liji liiij. francuskiego. Sensacyjny wyrok sądu Paryż, 7.stycznia. Hiszpański bank Arnus" w Barcelonie uzyska! wyrok sądowy, nakładający areszt na majątek sowieckiej misji handlowej w Paryżu do wysokości 20 milionów franków. Bank Arnus" zawarł z misją bankową, jako przedstawicielem sowieckiego syndykatu naftowego, umowę, na której mocy otrzymał monopol sprowadzania sprzedaży ropy kaukaskiej w Hiszpanii. Nagle, bez uprzedzenia, sowiecki syndykat naftowy wypowiedział przed terminem umowę, co naraziło bank na poważne straty, które tylko częściowo pokrył konfiskatą majątk»i sowieckiego w Hiszpanjl. Powódź w Londynie. Sześć osób utonęło w zalanych domach. Londyn, 7 stycznia. Nad miastem > okolicą rozpętała Się wczoraj burza, połączona z silną wichurą, która zrywała dachy z domów podmiejskich i obalała drzewa. Komunikacja powietrzna między An- Klją i Francją jest przerwana, Londyn, 7 styczniowa wytrtfku wczorajszej burzy, dzdś po północy Tamiza wy&iąpaz * brze Kuryłowlcz, prezes Związku zawodowego kolejarzy, dr. Herman Dlamand, Jan Kwapińskl, prezes związku zawodowego robotników rolnych, b. pos. Zaremba, dr. Otwiera ją nazwisko prezesa tego stronnictwa p. Maksymiliana Malinowskiego. Następny Jest b. poseł z Brzezie p. Stolarski, prezes klubu, dalej wicemar szatek senatu o. Jan Woźnłcki, za nim b. posłowie dr. Putek, Smoła, Bagiński, Nowicki 1 redaktor tygodnika Wyzwolenie"* p. Maciej Róg. Do senatu zgłosiło Wyzwolenie* na plerwszem miejscu wicemarszałka Wojnickiego, na druglem figuruje znany działacz radykalny na emigracji dr. Mab z Paryża b. poseł Tomasz Nocznickl. Następną jest Usta żydowskiego stron nictwa socjalistycznego Bund". Pierwszy figuruje na niej prezes Bundu" p. Ehrllch, drugi ławnik magistratu warszawskiego p. A ller, trzeci radny m. Łodzi p. Lichtenstem. Pląta wreszcie Usta złożona została przez stronnictwo Poalej-Sjon". W poniedziałek o godz. 6-ej wleczorem zbierze się państwowa komisja wyborcza pod przewodnictwem wiceminł stra Cara 1 rozpatrzy zgłoszone listy, badając, czy czynią one zadość przepisom formalnym ordynacji wyborczej. Dopiero wówczas Hsty będą mogły być opublikowane urzędowo i przestanie «>bc^nazywać^^do^^ Znów katastrofa kolejowa pod Rogowem. Pociągi warszawskie przybywały do Łodzi z ooóźniemem. Wczoraj w godzinach wieczornych między Płyćwią RoROwem wykoleił się wagon pociąg" węglowego, który zdążał z zagłębia węglowego do Warszawy. Na wczęścle ofiar w ludziach nie było. Zaw r n s o w a ny jednak został as dłuższy cz««ł o r krakowski. Wszystkie pociągi kursujące na Hnjl Łódź War szawa przychodziły wieczorem z opó/' nleni* 01 * _ Prusacy żąa*ą wznowienia kolonizacji w Polsce. Berlin, 7 stycznia. gów i zalała niżej położone dz'elnfce W związku z bllsklem podjęciem ro- Londynu. Piwnice i tarasy gmachu j»>frowtf lamentu znajdują się pod wodą. Policja Styczny Der Tag" dowodzi, że wszelkie opróżnia domy zagrożone. rokowania z Polską są dla Niemiec tak Wskutek powodzi 6 osób poniosło długo zupełnie bezwartościowa dopóki Polska ute stworzy zupełnie nowej sytir acji. Dziennik domaga się pfzedewsiy* słklom zaniechania likwidacji niemiec śmierć; liczba rannych jest olbrzymia. Autobusy, tramwaje i samochody przestały kursować na niektórych ulicach, zatarasowanych zwalonemj przez burzę drzewami, słupami telegraiiczucim * oduttfeurtt murów. kich osad koloniżacyjnych w Polsce o- raz przyznania pierwszeństwa niemieckim osadnikom przy nadawaniu zlikwidowanych dawniej osad kotonlzacyfnych w byłym zaborze pruskim.

2 Tl»?T»*J*t TT? A Dziś po ra* ostatni! Wielki program Antiochii J fl fl ekrutów" Znakomity komedio-dramat z żvcia wojskowego. A n o n s! Orf jutra A n o n s! NEWNNE POSĄDZONY" Waldemaras o rohowaniach z PolsKą. Wywiad przedstawiciela Pata z p rem jerem litewskim. Kowno, 7 stycznia. tpotsb Are»c*» rclegraflczna) Przedstawić*:! PAT. w Kownie p. Oryne odbył w dnu dzisielszym dłuższą rozmowę z prezesem rady ministrów p. Waldernarasem w sprawie term.nu rokowań polsko-litewskich. Premier litew ski oświadczył, że oczekuje on oropozyc>i Polski. Zdaniem Wałdemarasa naidrobuiejaze nawet sprawy są w tej lub 'nnej mierze związany z zagadiueniaini politycznemi. Tu podniósł on załatwienie sprawy rewiimłykacji odszkodowań pen eżnych za straty, jakie ponieśli lit wini przez zajęcie Wilna przez generała Żeligowskiego. Jeżeli Polska nie chce '.ub nważa za niepotrzebne rozmowy o spra wach wileńskich, to i wówczas możnaby podjąć rokowania w sprawach tech Bieżnych- Sprawa nawiązana stosunków handlowych uważana iest przez Waldomarasa za realna. N3e wklzi on przeszkód nabywania polskiego węgla, naity i manufaktury łódzkiej. Nie uważa on za możliwe dopuszczenie towarów z Wlleńszczyzny. Obrót pocztowy raś hv*^»» mn ł, l«'v fńv' - z Wybuch w fabryce ogni sztucznych. Paryż. 7 stycznia. W fabryce ogni sztucznych w Monfeta koło Awlnjonu nastąpiła wczoraj eksplozja, która zniszczyła doszczętnie część budynku fabrycznego. Wybuch zdarzył się w hali, w fiłórej 10 robotników ł robotnic sporządzało»bomby" 1 rakiety. Z pod gruzów wydobyło dotąd 3 truty 1 kilku rannych. Siedmioletni obrotu tego wyłączono Wilno. Przj jmo wanle bowiem prze7 pocztę litewsku listów adresowanych na Wileńszczyźnie oznaczałoby wyrażenie zeodv Lit* na wykreślone przez rade ambasadorów granice. Zdaniem jego. mogłyby też być nawiązane rozliczne stosunki natury technicznej, gdyby z umów tych wyłączyć Wlleńszczyznę. Na zapylanie przedstawiciela PAT-a p. Orynga. czy historyczne stosunki pomiędzy Polską a Litwą nie powinny bvć brane pod uwagę. Waldemaras oświadczył, że ciągłość stosunków polsko litewskich została całkiem przerwana. Na zapytanie p. Orynga. czy Waldemaras-przewiduje nawiązanie stosunków dyplomatycznych z FoisKą oświadczył on. że Litwa przyjmie skiego, ale tylko w Winne. StrejK podatników w Niemczech posła pol proklamowali chłopi i rzemieślnicy oldenburscy. Berlin, 7 stycznia. W miejscowości Waniliom odbyto sie ze branie 500 chłopów, drobnych kupców rzemieślników, ua którera uchwalono proklamować strejk podatkowy, polegający na zupełnem wstrzymaniu się od płaceniu podatków. Wśród ogólnego entuzjazmu domagano się zniesienia urzędów podatkowych, obniżenia poborów urzędniczych, zniesienia wszelkich rent 1 emerytur, zredukowania liczby posłów, obniżenia Het poselskich t. d. Zarazem uchwalono ściągać kary z larnistrejków" płacących podatki. fcoalicia centrolewicowa w Gdańsku. Nowy sejm posiadać Gdańsk, 7 stycznia. Wznowione pomiędzy centrum, liberałami i socjalną demokracją rokowania o utworzenie nowej koalicji senackiej do prowadziły wczoraj, jak donosi prasa tutejsza, do zasadn.czego porozumienia w sprawach spornych. Jak słychać, w spra wic reorganizacji senatu osiągnięte porozumienie idzie w kierunku pozostawię nia dotychczasowego ustroją senatu w. miasta, okładającego się z senatorów u- rżędowych i parlamentarnych Wprowa dzono jednak zmianę, postanawiającą/że proces. Milion strat na szkodę saństwa. BydKo:-/.cz, 7 stycznia. W dniu 10 b. m przed sądem okręgowym w Chojnicach rozpocznie się seir tacyiny proces o sprzeniewierzeni;: na zkodę skarbń państwa przeciwko zdegradowanemu oficerowi Antoniemu Eemke z Czerska. Zemkc był lekarzem wojskowym i ria podstawie umowy ż władzami woj- fkowemi mijał dostarczać; garnizonom wojskowym, stacjonowanym na Pomorzu około 30 tys. mir. sześć, drzewa o- pałowego / lasów państwowych. Zemke dostarczył zaledwie jedną trzecią u- mówiune.i masy drzewnej, resztę przywłaszczając sobie. Straty tem spowodo wanc dla państwa wynoszą około miliona złętych. Proces przeciwko Zernkemu trwa siedem lat i był już kilkakro^ tnie odraczany. Zcmke dotychczas jeszcze, mimo istniejącego przeciwko niemu aktu oskarżenia, piastuje mandat członka rady miejskiej w Czersku i mandat członka sejmiku powiatowego. Obecnie Zemke ma nawot zamiar kąp dydować do sejmu. będzie 70 posłów. w przyszłości cały senat będzie odpowiedzialny przed sejmem, a w razie u- chwalema vomm nieufności, musi ustąpić. Jednakże celem zapobieżenia azależiiienia losów senatu od przypadkowej większości postanowiono, że w pierwszem głosow r aniu nad votum nieufności za odnośnym-wnioskiem oświadczyć się musi coriajmniej: dwie trzecie obecnych posłów. Gdyby większości tej nie można było uzyskać, odbędzie się w siedem dni drugie głosowanie, przyczem do uchwalenia votum nieufności dla senatu wystarczy i zwykła większość sejmu, to znaczy 61 głosów W sprawie zmniejszenia liczby posłów do sejmu zgodzono sie na obniżenie jej ze 120 na 80 lub 70. Tajemniczy transport brom przeznaczony był rzekomo dla Polski. Budapeszt. 7 stycznia. (Agencji Teleeraticzna.Exoress") Wtoku śledztwa w sprawie przesyłki brom władze ustahy, iż transport ten był wysłany był przez firmę Gommercio Universala Drfferaimente da Ord5m** a V er ona. Lst nadawczy wymieniał jarko odbiorcę firmę Rudolf Bęrkowrtz, Nowe Mesto i zaznaczeniem, iż wysyłka ma być przekazana stamtąd bez wyładowania do Warszawy. Wiedeń. 7 stycznia. Neue Frele Presse" donosi i Bukaresztu, iż rząd rumuński interesuje się baruzo żywo sprawą przemycania broni. Minister spraw wewnętrznych Duca oświadczył korespondentowi powyższego pisma, iż rząd rumuński przedewszystkiem zwróć się z zapylaniem do Warszawy, czy transport brom izeczywi^cie był przeznaczony dla Polski. Od odpow edzi rządu polskiego zależeć bcifcue dalsza taktyka rządu rumuńskiego. W 17 osób zginęło czasie wybuchu w Berlinie. Berlin. 7 stycznia, (Agencja Teleuraflczna.Express") Donoszą z Berlina, li prace ratunkowe nad usunięciem itruzów zawalonych domów przy ul. Landsbergergasse sa już na ukończeniu. Liczba ofiar została ustalona na 17, lecz dotychczas nie zdołano znaleźć jednego i mieszkańców tego domu. Dochodzenie trwa w dalszym ciągu. Powszechnie panuje przekonanie, ż skutków tej katastrofy szukać należy w wybuchu gazowym. W Kongo belgijskicm zbuntowane szczepy murzynów zamordowały kilkudziesięciu księży misjonarzy. Wiadomość ta nie znalazła dutad potwierdzenia przez bcleljskte ministerstwo kolonii. W dniu 7 stycznia 1928 roku rozstała się z tym światem po długich i ciętkich cierpieniach. prze2vtrerr lat 63, nasza nieodżałowana matka, babka, teściowa, siostra i ciotka t f t i n s D e r g urodź. Klaczko Wyprowadzenie drogich natn zwłok z domu Żałoby przy ohcy Żeromskiego (fańskiej) 77 odbędr.ic się w niedziele, dnła 8 stycznia 1928 r. o godzinie t po południu b i c o niesktudunie kondolcncii. stroskana assissss&a SPLENDiD w k r ó t c e! Rodzina. OomizHo się ^ JUu nue&z-zańsiwo poisłftei Nastają czasy Ueker^a, czasy konstytucji trzeciomajowej. Zwartym szert-giein ślubuje iść do urn wyborczych, by prąd ożywczy wnieść do przedsiawicielstwa polskiego. Na sztandarze swym zlolemi zgłoskami wyryło ono trzy słowa, trzy pra<dy, trzy przykazania: szczerość, sprawiedliwość, bezstronność Do Bloku Mieszczańskiego winni należeć robotnicy, którzy chcij rozszerzyć swe prawa, inteligenci, którzy chcą dopiero walczyć o swe prawa, rzemieślnicy, drobni przemysłowcy i posiadacze wszelkiej własności, kt Tzy jiadają p 0 d brzmieniem ciężarów podatkowych. W przedstawicielach mieszczaństwa znajdą ci wszyscy swych orędowników i obrońców. Jedność siłę daje, z siły czyn wpływa, bądźmy solidarni a zwyciężymy. Do pracy 1 Komitet Wyborczy BloKu Mieszczańskiego Pomorska 21. Król miłości, bożyszcze kobiet, ulubieniec tłumów wan Mozżuchin w arcydziele p. t. CASANOVĄ

3 8 tyccnia f»28». Wybory zbliżają się nietylko w Polsce, ale i w krajach zachodnioeuropejskich, przedewszystkiem w Niemczech, Francji i Anglji. Charakterystyczne jest, że o ile dawniej star rannie ukrywano związek pomiędzy wyborami a polityką zagraniczną państwa, o ile dzisiaj są to rzeczy zupełnie jawne. Pomiędzy gabinetem Rzeszy a rządem francuskim toczą się wyraźne rokowania o terminy wyborcze. Bezprzecznie bowiem wynik wyborów w jednym kraju przeważnie zaciąży na wyniku w drugim. Jeśli np. w Niemczech odniosą zwycięstwo nacjonaliści, będzie to wodą na młyn szowinistów francuskich- Powiedzą oni wyborcom: A widzicie, że Niemcy nie chcą zgody i porozumienia, lecz występują 7, dąlekoidącemi postulatami pangerutanizmu- Musimy bronić się przed niemi i wybierać do parlamentu ludzi, którzy potrafią przeciwstawić się polityce nacisku! Odwrotnie, jeśli w Niemczech zwyciężyłyby elementy ugodowe, idzie to na rękę pokojowej polityce francuskiej i wówczas dopiero porozumienie, osiągnięte pr?ez pp. Bnanda i Stresemanna zyskuje na wartości głębokości. Podaliśmy powyższy przykład dla zilustrowania tezy, że i obecne wybory w Polsce posiadają poważne znaczenie dla całej naszej polityki zagranicznej. Efektowne wydarzenia wewnętrzne ostatnich kilkunastu miesięcy Zagłuszyły niejako zainteresowanie o^pinji publicznej dla kwestji międzynarodowych. Nie można jednak oddawać się iluzji, jitoby Polską odgrodzi ła się od tych zagadnień, murem wyłącznie rekonstrukcji wewnętrznej. Wypadki genewskie, o których ostatnio było tak głośno są tylko ogniwem w łańcuchu zmian, dokonanych ną terenie międzynarodowym. Może jeszcze nigdy dotychczas nie prowadziliśmy W tej dziedzinie tak energicznej pracy, jak dotychczas. Polska wyszła z niemowlęcych powijaków i nie jest już'objektem polityki zagranicznej mocarstw, a raczej samodzielnym czynnikiem, nie trzymającym się obcej sukienki, lecz posiadającym swoje cele, dążenia i własne metody. Polityka zagraniczna robi się, pozornie przynajmniej, bez szerszego u- działu społeczeństwa. Gdzieś ktoś jeździ na konferencję, w ciszy dyplomatycznych gabinetów podpisuje ktoś jakieś akty.. Są to jednak tylko pozory... W rzeczywistości cały świat ob serwuje się bacznie nawzajem i bada nastroje nie tylko rządów, ale społeczeństw! Jesteśmy obecnie na fali. Miara ealnteresowania wzrosła i odczuwamy to nie tylko w zakresie zagadnień czysto politycznych (kwestja litewska), ale również i w dziedzinie gospodarczej. Pożyczka amerykańska, dość ; zczodrobliwe kredyty.prywatne, wzrost zaufania do produkcji polskiej - oto objawy nad wyraz korzystne, które każdy z nas odczuwa ua własnej skórze 1 kieszeni. Ogólnie można stwierdzić, że w swoim, naturalnie, interesie, ale zawsze celowo i ku naszemu dobru, różne czynniki zagraniczne przyczyniają się do polskiego rozwoju. Czy nie jest proste, prawo zapytać: Co wy sami, polacy, robicie dla siebie? Odpowiedź na to pytanie w okresie wyborczym znajdujemy jedyną: Staramy się pomóc państwu naszemu i podtrzymać te czynniki, które dla dobra państwa, dla ekonomicznego rozwoju potęgi pracują! Nie chcemy puszczać się na niepewne programy", które tylekroć już zawodziły, bo nie były albo nie mogły być wykonywane, ale chcemy wytrwać na tej samej Unji, po której dla dobra powszechnego Polska zdąża w ciągu dwu blisko lat. Gorzej nam jest? Nie lepiej!.. Chcemy, aby było jeszcze lepiej i dlatego wyrażamy zaufanie dla kierunku, reprezentowanego przez Piłsudskiego... Po raz pierwszy w Polsce stajemy przed wyborami na sposób zachodni, szczególnie zaś angielski amerykański. Tam obywatel nie zaprząta sobie głowy najszerszemi planami, całą dcmagagją wyborczą- Tam odbywają się wybory pod hasłem praktycz nem, zrozumiałem i prostem. A więc: protekcjonizm, czy liberalizm celny; prohibicja czy jej zniesienie; podwyższenie podatków, czy ulgi? W Polsce również rozstrzyga się tylko jedno zagadnienie: Z rządem Piłsudskiego, czy przeciw temu rządowi? Za kontynuowaniem obecnej linji politycznej, czy za powrotem do dawnych porządków? To proste hasło, Jedno pro contra pozwala na jednoznaczną odpowiedź. Każdy rozumie doskonale, że stwarza to możność łączenia się w bloki 1 grupy nawet i ludzi rozmaitych przekonań w myśl zasady: Oddzielnie maszerować a razem bić"! Nic to, że zobaczymy radykałów razem z konserwatystami i liberalnemi demokratami! Później rozejdą się każdy gdziehv dziej, ale kawałek drogi przejdą przecież razem dla wyrażenia wspólnego votum ufności jednej Jedynej realnej sile, jaka w Polsce działa polityce Piłsudskiego! Demagogja zarzuca, że jet t to nienaturalny konkubinat Z punk tu widzenia demagogji, chaotyczności. rozprzężenia może... Z punktu widzenia europejskiego stosunku do spni wy uważamy, że wznosimy się na wyższy szczebel politycznej kultury, że praktycznie upraszczamy politykę, dajemy jej charakter szerokotorowy, a równocześnie otwieramy sobie rozległe na przyszłość horyzonty. Zachód patrzy na Polskę i pyta: - Daliśmy pomoc waszemu rządowi, czy i wy dacie ją także? Odpowiedź damy w marcu. Będzk wyraźna i jednoznaczna: tak! Czesław OłtaszewsKt Ustroi państwowy w MeKsyKu. Dyktatura Callesa opiera się na wojsku i związkach robotniczych. Prezydent republiki meksykańskiej jnić się mogą naprężona stosunki prm Porfirio Diaz zyskał w swoim czasie przy j wpływ nowego posła amerykańskiego domek żelaznego człowieka", tytuł honorowy, który po krótkiej rewolcie prze Meksyku. Wprawdzie przyjęto go tan Morrowa, który przybył niedawno do szedł w spadku na obecnego prezydenta bardzo serdecznie, ale wpływ za to miały stosunki Morrowa z bankiem Morga Callesa. słusznie. Krajem rządzi.tylko Calles we własnej osobie. Trudno przewidzieć, jak skończy cię na. W ciągu dwóch. tygodni je;-o żelazne konflikt meksykańsko-araerykański, są go regime'u usunięci zostali' wszryydjjr wpływowi obywatele, mogący rościć sobie jakieś pretensje do władzy, i iak sądzić można z nielicznych komunikatów urzędowych i nieśmiałych artykułów w prasie, rząd Callesa pragnie zachować swój autorytet do końca i z pełną konsekwencją. Generał Franccsko Serrano, niegdyś przyjaciel Callesa, nic żyje. Był on bardzo poważnym kandydatem na stanowisko prezydenta i dlatego pewnej nocy został usunięty. Generał Gomez, drugi kandydat, jest unieszkodliwiony. naczej mówiąc: droga dla generała Obregona jest zupełnie wolna. Nic nie stoi na przeszkodzie do obioru go na stanowisko prezydenta, na którem praco wać on będzie w myśl wskazań i ntencji Callesa. (. Dyktatura zwyciężyła w Meksyku. Niewzruszonym pozostaje meksykań dząc jednak z dotychczasowej polityki Callesa, pozostanie on nierozstrzygnięty a w każdym razie długo jeszcze zupełnie otwarty. Calles jest uparty i upór ten cechuje całą jego politykę. Żadne koncesje na rzecz kościoła! To twarde postanowienia dyktatora, któ ry nie cofa się przed niczem. Ale należy tu dodać, iż ci którzy uważają, że polityka kościelna Callesa doprowadzi do jego upadku, mylą się grubo. Calles bowiem nie poddaje się łatwo. Jest dyktatorem i jak długo żyć będzie, żaden protest cywilizowanych krajów nie będzie miał wpływu na jego politykę. A jest tak silny, że o upadku jego mówić poprostu nie podobna. Zdusił on i zniszczył zupełnie opozycję. Dziś kościół, nie odgrywa już żadnego znaczenia w Meksyku r- ponieważ dy ktator chciał tego. ski konflikt państwa z kościołem. Niewzruszoną pozostaje również sytuacja (spoczywa na potędze annji, podobnie Jak rządzi się Cefles? Jego autorytet gospodarcza w kraju. pewnem jest, że jak autorytet Diaza. Diaz jednak był kon nie zmienią się w dalszym ciągu stosunki serwatystą. Jego polityka szła w kierun Meksyku ze Stanami Zjednoczonemi. jku inwestowania w kraju obcych kapiłaiłów. Pokazywał on zaciśniętą pięść, Mało pewności jest w»em, że zmie- a Orkan w Niemczech wyrządził olbrzvmie szkody. jednocześni* podniósł meksykańską walutę do parytetu dolara, Calles jest radykałem. Wrogowi* jego nazywają go bolszewikiem. Nie chce oa nic od obcych, żadnych koncesji wewnątrz i zewnątrz, tembardziej dla Am* ryki Nie obchodzi go opinja krajów innych, nie obchodzą go ładne kombinacja polityczne i finansowe. Polegając w snpełnosci na swych doradcach Obregonie i Maronesic, Calles, jak długo pewien jest swych generałów, nie obawia się ni kogo i niczego. A generałów jest w Meksyku jak piasku na pustyni i wszyscy w ogień i w wodę poszliby za swym dyktatorem. A i cała armja, której Calles pierwszy począł wypłacać wysoki żołd, gotowa jest każdej chwili, na jedno skinienie swe go doktryncy, dopuścić się niemożliwych rzeczy. Drugą podporą Calbesa jest Crom", najpotężniejsza organizacja robotnicza w Meksyku. O zapewnienie sobie jej poparcia dołożył dyktator niemało starań. Robotnicy meksykańscy otrzymali prawa i przywileje, daleko wybiegając* poza ramy stosunków nawet w Rosji sowieckiej. Kierownikiem Cromu'' jest Mo rones, człowiek gabinetu Callesa. Czyż trudno więc domyśleć się, jaki wpływ to ma na autorytet rządów dyktatorskich? Czerwony sztandar Cromu piewawa nad k ażaym domem, któremu organizacja ogłosiła bojkot... z rozkazu CAFLES. Zrozumiałą jest więc rzees*.' 2 e Cal. les posiada wszędzie, w każdym mieście kolosalną większość. A KTÓ są jego prze ciwnicy? Na to pytanie trudno odpowiedzieć. Taktem jes*> ŹE opozycja istnieje ale wobec surpwęj cenzury i prześlado w ań, trudno byłoby wskazać, kto poza kościołem przedstawia tę opozycję. Narazie więc o opozycji się nie mówi Calles zdusił ją zupełnie. Nie wiadomo jednak, jak się rozstrzygnie ta sprawa w lipcu 1928 roku, kiedy odbędą się wybo ry- Czy proch wybuchnie i czy Calles TO ła pożar ugasić, oto pytania, które najbardziej obecnie absorbują Amerykę : inne zainteresowane kraje. R«Berlin, 7 stocznia. bezskuteczne, albowiem wskutek gestetro deszczu i mgły, niebyły zauważone.. (Polska Atencja Telegraficzna) Na całemi południowo - zachodniemi Po pewnym czasie z Friedrłchshafcn Niemcami przeszedł wczoraj i trwał dc wysłano na pomoc parowcowi liczne pro późnej nocy orkan, który specjalnie wici my motorowe i dopiero po trzykrotuem kle szkody wyrządził w Kolonji. Mur o~ zerwaniu się lin parowiec Król Karo!" grodu przy pałacu arcybiskupim w Kolonji zosta! obalony zupełnie. Jeden z ma zosta! przyholowany do portu. kominów fabrycznych wysokości 20 pic ter został przez wicher obalony, a gruzy jego przebiły dach sąsiedniego do Bratysława, 7 stycznia. (Polska Agencja Telegraficzna) Koncert Rubinsteina mu. Rusztowaniu przy naprawie domów, jakie się znadowaly w całetn mie nie uległa dotychczas zmianie. Donie w Palesnnie. Sytuacja na Dunaju pod Bratysława, ście, również zostały pozrywane, a belki sienia o bezpośredniem niebezpieczeństwie zalewu Bratysławy nie Sprawdza (Agencja Telegraficzna Express") Triest, 7 styczni*. połamane jak zapałki. Na jeziorze bolońskim parowiec wirtcinberski Król ją się, mimo to jednak zorganizowano pogotowie pionierskie nad Dunajem. Odfuie wielki wieczór koncertowy, na którym wy- W dniu 2 stycznia r. b. odbył się w Jeroiolł- Karol", który odjechał wieczorem do hriedrichshafen, został w drodze uszkodziały pionierskie otrzymały 7000 klg. r, tąpu znany polski pianista, Artur Rubinstein l'oc>zas przerwy odwiedził krazytu celem wysadzenia w powietrza p. Rubinsteina przewodniczący egzekutywy sjonistycznej w Palestynie pułkownik Olsen, który wyraził Klębokle dzony. Motor odmówił posłuszeństwa mas lodowych. Gdyby wbrew oczeki że świat ma i parowiec zna'a:ł się bezwładny na,wanlom groziło miastu ńićbczplecfceń- uznanie za jego gre Następnie dr. Zbyszewsk' wzburzonych falach jeziora. Wszelkie stwo. ludność b;dzie ostrzeżona trzema.konsul generalny Rzplitej Polskie) Palestynie. 'sygniły. strzalv cu-m»^-j e.i. ra kiety były strzałami armatniemu, \oodejmowsl n. ftublostetna faładaołraw i >

4 Dziś powtórzenie p rem jery arcyfelmu o romantycznych przygodach i krwawych bojach władców mórz pod tytułem: DOUGLAS FARBANKS uosobienie sity, tężyzny, zręczności i bohaterstwa Symfonia bohaterstwa sity pewności siebie. Poemat o walkach korsarskich na dalekich morzach. Romantyzm brawurowych efektów t sytuacji. Atak podwodny armii pływaków na statek rozbójniczy. Apoteoza mocy, sprawności siły ducha. Film wykonani- imponująco w naturain ch Motorach. Od 1.30 do 3-81 ceny miejsc 50 gr. i 1 zł. Chińczycy w Ameryce. W San Francisko powstała odrębna dzielnica t. zw. Chinatawn. Jesf fo państwo w pańskie, kffire rządzi się wlasnemi prawami. Wielkie poczucie patrjtoyczne, niezwykli solidarność i uświadomienie rasowe sprawiły, fct chińczycy gnaot do Antęrykjj wielką gorączką złota w 1849 roku, stworzyli W San Francisko własną dzielnice, wolne i niezależne gbetto Chinatown to państwo chińskie w Ameryce, rządzące się, własnemi prawa-: nti i zwyczajami, nie biorące niemal zad nego udtóatu w -zewnętrzmych kulturalnycii stosunkach amerykańskich. Mak-, wąskie uliczki. W każdym domu piwnice, w których, głęboko pod zie miii. mieszka proletariat chiński. Tam znaj dują się również sławne palarnie ulłczate i towarzyskie w Ctónatown jest faktycznie niezwykłe i nteresujące. W większych ładniejszych do mach znakują się restauracje. Wszystko tam przypomina wschód, jakby w całości przeniesione z ojczyzny żółtego smo- Na itiir^h. przed restauracjami wiszą kolorowe laantpjony. Wewnątrz niema innych mebk jak maty i poduszki rozrzucone po całym lokat u. Usługują gejsze, które, podobnie Jak w dalekiej ojczyźnie umsają gościom czas muzyką i tańcem. Potrawy nie jada.s'ę widelcem i nożem. W Chinatown tego nie znają. Je się małemi pałeczkami, w rodzaju naszych wykałaczek. co dziwniejsze, ze w Chinach, gidze cywilizacja zrobiła Już wfcełlcje postępy, w domach wprowadzono zupełnie europejskie stosunki, w CWnatown tego się nie uznaje. Tam panują najbardziej konser watywne zasady z roku 184*. kiedy poc*ęia powstawać ta dzielnica. Biada nowemu przybyszowi który usiłowałby wprowadzić jakieś zmiany w siniejącym w Chinatown porządku. Natychmiast zbojkotowany, uważany za zdrajcę, JK) kmu dadach znaleziony zo- :aje na wąsłciej^ jakiejś uliczce z szty- : ;iu w nwrs. Chińczycy w Chinatown e uznają bowścin niczego, co w*ch pocili trąci zachodem. Wieczory mieszkańcy Chinatown spę clzają w teatrach, oryginalnych chińskich learrach któryeji nmóstwo znajduje się w tej dzielnicy, Niema^dramatu, wystav, i on ego w tea/trze w Chinatowin, w pro- 4"KU którego nie występowaliby trzej ^haiterowłe: Tłu twórca wesołości, an twórca sztuki poważnej 1 Tschong órca muzyki i sztuk akrobatycznych. Każda odegrana sztuka musi być historyczną, musi przedstawiać jakąś e-!'okę z historii Chin, Nie uznają, oni żadf a ego dramatu, żadnej komedii, w której nie byłoby narodowego i historycznego golnie w dzielnicy San-Francisko. Kostiumy autorów muszą ściśle odtwarzać daną epokę, sama gra reie może być o- rygłnalną i swobodną, lecz wystudiowaną ściśle według tradycji chińskiej. Zmian i urozmalceń dekoracyjnych niema żadnych, jak również niema kulis. Scena jesł zupełnie otwarta i jako jedyne rekwizyty na niej znajdują się maty, kozetki i poduszki. Niezależnie od treści granej sztuki, deklaracja zawsze jest ta sama i tylko kostjumy aiktorów. wykonane z precyzją i starannością, stanowią tło akcji Ody jednak <treść szituki' wymaga, by scena się zmieniła, czyni to poprostu dyrektor teatru, który na początku każdego aktu oświadcza publiczności co się na scenie odbywa i co scena ma wyobrażać. Widzom dopomagać przytem po winna własna wyobraźnia. Charakterystyczne jest. >ź w Chinatown niema ani jednej aktorki. Jest to zu Z Warszawy donoszą: Czego mogą spodziewać sie palacze od monopolu tytoniowego? Jakie nastąpią zmiany? Czy będą wprowadzone nowe gatunki papierosów i kiedy skończy sie włoska niewola**?. Takie pytania postawiliśmy jednemu z wtajemniczonych dygnitarzy branży ty toniowej. Odpowiedź brzmiała: Niebawem nastąpi przygotowywana od dłuższego czasu ogólna reorganizacja produkcji. A wiec skasujemy gatunki papierosów, które nie przyjęły się na rynku, jak,rklup*v Orzeł", Damesy", być może i Fervor". Na ich miejsce wy. puścimy nowe odmiany, znacznie lepsze, odpowiadające gustom publiczności. Mogę wymienić dwie nazwy opracowanych już typów. Będą to papierosy Nil bez usiników oraz Gabinetowe" w gilzach żółtego ko lonj. Co do tytoniu, to zamierzamy ska sować Turecki" średni, przedni i najprzedniejszy. Wzamian dostarczymy palaczom lepsze gatunki w tej samej cenic r Za kilka tygodni spodziewany jef;t! pierwszy transport surowców kaukaskich, które, muszę to zaznaczyć, znacznie ustę zdaję się teatru j sceny, któ- P U W przedwojennym. Obawiam sie wotak przeładowana formami bec tego, że tytoń rosyjski sprawi swyp ł J >y<ai>y konwttafljooajtocn* jjjj cktóska, a szcze- 1 wielbicielom dość przykry zawód. pełnie niedopuszczalne. Wszystkie role winni spełniać mężczyźni, odpowiednio ubrani. Władzę nad oliińską dzielnicą spełnia sześć grup. podobnie jak w Chinach, które despotycznie rządzą calem Chinatown. Sześć grup sześć kart. których przedstawiciele mają ' meogransczoną władze. Dyrektoriat ten nie uznaje praw ame rykańskieb, tworzy państwo w państwie, sprawując władzę według ustawodawstwa chińskiego i w dodatku staroch oskiego. Wyroki śmierci ogłaszano przez sady w Chinatown wykonywane są z największa skrupulatnością 1 nosłuszeiitwem. Nikt nie ośmieli się im sprzeciwić, nikt nie ośmieli się skarżyć przed urzędami amerykańskimi. 11 tak istnieje Chinatown jako odrębna dzielnica, nie uznająca nikogo i niczego co nie jest chińskiem. K. S. Nowe gatunki papierosów wprowadza monopol tytuniowy. Pozatem troszczymy się o uszlachetnienie opakowania. Kraje zachodniej Europy prześcignęły nas pod tym względem, trzeba więc pomyśleć i o estetyce. Dbałość o wygląd daje doskonałe wyniki. Przekonaliśmy się o tem, wprowadzając śląskie Rarytasy", które, proszę zwrócić na ten szczegół u- wagę są obecnie szmuglowane do Nie mieć. Co do włoskiej mewou", to pozwólcie mi panowie uchylić się od odpowiedzi. Jest to temat niezwykle drażliwy. Litości dia ptaszków! W szkołach ustawione są zbiorniki na żywność. Warszawski Liga przyjaciół zwierząt zamierza w myśl doniesień prasy stołecznej ustawić w porozumieniu z władzami szkolnemi, we wszystkich szkołach zbiorniki na żvwność dla ptaków narażonych w czasie tak srogiej jak obecna zimy na śmi ' -*^dowa> Zbiorniki są już wykonane w kształcie barwnie pomalowanej chaty wiejskiej, do której przez komin wrzucać można resztki chleba i innej żywności. Liga wydrukowała też już króciutkie odezwy, apelujące do dziatwy szkolnej o litość dla ptaków, i cała akcja będzie rychło zrealizowana. Na terenie Łodzi istnieje również już od lat przeszło 2 towarzystwo opieki nad zwierzętami, o którego działalności, niestety. dosvć rzadko tylko dochodzą wieści do słuchu ogółu. Czyżby placówka ta nie zechciała zaznaczyć swojej żywotności w tym wypadku, idąc śladem bratniej instytucji warszawskiej? Pomijając już cci bezpośredni, jakim jest słuszne uczucie litości dla ptaków, należy przecież również wziąć pod ir wagę. że akcja taka idzie w parze z celami natury pedagogiczno - wychowaw czej, że więc znajdzie ona z pewnością gorące poparcie w sferach łódzkiego nauczycielstwa. Z. OOO0OCXX)O(X)OOOOOOOOQOOOOOOOOOOO PASTLLBS V A L D A Od KASZLU. Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. MASOH GDUSSN KAMŃSKA, w Warszawie Foksal 16a zawiadamia Sz. Klijentelę, iż przybywa do ŁODZ z wykwintną kolekcją sukien balowych, wizytowych i w eczorowych oraz kompletami POKAZ SUKEN i obstnlunkt przyjmowane będą w G R A N D H O T E L U L LUEŁF M. L. MD» M.WWE

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr.

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA U5 T /T J^Li^L Kok VIII. Ol)Z. WTOREK, LISTOPADA 930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. 309 NOWA POŻYCZKA

Bardziej szczegółowo

Kongres Centrolewu" odbyć się ma w Krakowie.

Kongres Centrolewu odbyć się ma w Krakowie. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem LUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 12 stron Rok V ŁÓDŹ, SOBOTA, 7 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 154 mieszane] ukończone. Momunikai oficjalny delegacji

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw.

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw. mm. E Y motywy Ceno numeru 25 groszu ^ Z S 3/ $tflojffllj Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. I L U S T R O W A N A 6 Naukowego str. Republiki", i 8 str. dodatku 8 str. Dodatku p.t, Panorama" Literacko-

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna i edakcia Zawadzka L Telefony 138-28. 182-48. 102-28.- Administracja Piotrkowska 11. - Telefon 102-29. Red aktowi, jego zastępca pnyimują od do cent iei osi rt. 'r< -NUIUCRDTA za«r,1 Artykuły nadesłane

Bardziej szczegółowo

Cena numeru tylko 10 groszy

Cena numeru tylko 10 groszy ------------ - ---------- ----------------------- ------------------------ ------------------------------------------ Cena numeru tylko 10 groszy Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem DdüJciy Ta*4fi JAtyalhłyc&łitf

Bardziej szczegółowo

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58.

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58. Rok 2, - Nr. 51. Piątek, dnia 3-go marca 1922. Cena poledyaczego num eru 5 0 f«a* Wydanie katowickicr Z M e c M x A f U P R ZE D P ŁA T A : t2, mk. na miesiąc u agentów 11 mk. na miesiąc na poczcie 33.

Bardziej szczegółowo

STANO S O I. ZA SKI GO

STANO S O I. ZA SKI GO o lłuąelł ZAW ElłA l'. y Ą 8 DODATCU Ul.USTlłOWA EGG OpłAta pocztow ai.cezo.aa ryezałtedj Nr. S Niedziela, dnia S stycznia 1930 r. Rok V REDAKCJA i ADMNSTRACJA, Łódź, Piotrkowska Nr. 15 DZERlłllC Telefony:

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t Naiefytosc pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 42 Kraków, czwartek 21 lutego 1924 roku U L i i * A Redakcja: -ulica D u n a je w sk ie g o N r. 4 Telefon Nr. 4490 Konto czekowe P. K. O. Nr 152670 w y c h o

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,!

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,! tipogaym&oy xmmet 2ÄÖ c?*e*e**» *» K> tfaiewice m»*** Adres na lifty i przesyłki pie niężne : Gazeta Robot nicza", Katowice G. Ś1.f skrzynka pocztowa 101 Redakcja w Katowicach ulica Teatralna nr. 12 (Ratuszowa)

Bardziej szczegółowo

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p.

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p. Naleiytość pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 77 Kraków, czwartek 3 kwietnia 1924 roku K U R I E R W I E C Z O R N Y w y c h o d z i c o d z ie n n ie p o p o ł u d n i u z w g ją lh le iy n ie d z ie l 1

Bardziej szczegółowo

ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! http://rcin.org.pl

ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! http://rcin.org.pl ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! Rodacy! Zydostwo całego świata śle do Polski olbrzymie sumy pieniężne na rzecz prowadzonej przez miejscowe żydostwo wielkiej akcji wywrotowej. W porozumieniu

Bardziej szczegółowo

-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1'

-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1' ------- Czlś,,Gazeta tlandfow Nr. 5. Ł6dz. Sobota 2 Czerwca 928 aa a *" -'f' DZENNK POLTVCZN'l SPOŁECZNY i LTERACK. c ftedakcfa i Administracja. Ł6di. PiotrkowsKa 6. \\ 2 g,., Telefony Głosu PolsKiego"-

Bardziej szczegółowo

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp Wychodzi codziennie rano z wyjątkiem poniedziałków i dni pośwlatecznych. Abonament mieś. w eksp w tekście 75 gr. na 1 ttr. 1 zł. Redakcja

Bardziej szczegółowo

udusił żonę i 3-lełniego synka

udusił żonę i 3-lełniego synka I;i-ta Tel. U&28, 10&ab Adnu rphtj*; Tel 1S2.4S, ul Swlrki t4i»t>iej' Karola) Nr. 2..# i M tssupea przyjmuje >d g

Bardziej szczegółowo

ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek

ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek Wincenty Witos Motto Tylko prawda jest ciekawa Prawdą się kierować Prawdę głosić Prawdy żądać Autor: Mieczysław Rząsa 2005 rok Łamanie i skład: Sławomir Dudzic

Bardziej szczegółowo

Mark Prochowski Attorney At Law. Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski

Mark Prochowski Attorney At Law. Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o obywatelstwie pilotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos. Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZYSTKIM WIADOMOŚCI IEŚWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI. WydaMe O CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GR ROK V PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 Nr. 305 Dobra wiadomość przyszła * rameryki,

Bardziej szczegółowo

E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE.

E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE. Cena numeru555 groszu. Q7 C OO CTpnMi 6 s t r o n»republiki", 4 strony Dodatku Ł A J J \Ull. Naukowego" i 8 stron Panoramy". Literacko- Mata Pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Kok ix ŁÓDŹ. NIEDZIELA,

Bardziej szczegółowo

daremnidny zamach na ł1ussolinie20

daremnidny zamach na ł1ussolinie20 go nlow,. sw t" ZlurirowaDY dzleddlje Darodowy ka'tol1 k U.1aN ~ 10 tpol!l.,,41_"- mies._ 2,óo R e d a k t O r z y: tekstu red~cyjnego na, atr. 3 i 4 - Stanislaw Cza.piewsJtl; tekstu redakcyjnego na ~tr.

Bardziej szczegółowo

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki Nr 48 239 bis IluBtrowaay dzieddlk narodowy WYDANIE POSWI4TECZNE - Preinnta --łfl-a 1.katolicki ~~ao Wtorek, 18 października 1938 3 ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach

Bardziej szczegółowo

Wsalonach dworca kolejowego powitał ~ociąg zatrzymał się w WUnie 2. D-rowi Strandmanowi r~prezentantó O godz. 11.30 pociąg ruszył w dal

Wsalonach dworca kolejowego powitał ~ociąg zatrzymał się w WUnie 2. D-rowi Strandmanowi r~prezentantó O godz. 11.30 pociąg ruszył w dal zg EJ 2%' NUĄmq DODAT8'U LUSTlł WA EGO Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem Nr. 39 Niedziela, dnia 9 lutego 930 r. Rok V DZENJ BE A!ł VJ~t' REDAKTOR NAC~.ELNY: ADA~'.i Rfil.JA.H..CJA i AUJ.t!N.l~l'RACJA,

Bardziej szczegółowo

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska.

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska. Małgorzata GOSIEWSKA W SEJMIE RP SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTARNEJ POSEŁ MAŁGORZATY GOSIEWSKIEJ Poseł Małgorzata Gosiewska zalicza się do grupy najbliższych współpracowników Pana Prezesa. Czy

Bardziej szczegółowo

B0001 B0002 B0003 B0004 B0005 B0006 B0007 B0008 B0009

B0001 B0002 B0003 B0004 B0005 B0006 B0007 B0008 B0009 B0001 Dziennik Bałtycki 05.01.1963 str. 5 kol. 1 Wychodząc z założenia, że różne są właściwości i różne możliwości zakładów pracy, organizatorzy konkursu przedstawili do wyboru szereg propozycji, ujętych

Bardziej szczegółowo