Blok PPS. i HSPP. zawarty.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Blok PPS. i HSPP. zawarty."

Transkrypt

1 %»%mm$&&$ mjmer ztewź&rto 2& stron,, a tttiiaftowlęie: 18 stron Opłata pocztowa niszczona ryczałteti*- lhrtlfowanjc RFhAKCJA AHMNTSTRACJA POTRKOWSKA 49. 0OH2NY PRZYJKC REDAKCJ 6 7 POPOŁUDNU WYDANE PORANNE. TELEPONY REDAKCJ; TELEFON ADMNSTRACJ: 22 1* Oficjalne Kandydatury poselskie zostały wczoraj zgłoszone na listy państwowe. Pięć stronnictw już ustaliło kolejność swych głównych mandatów. P. wicepremier Bartol ma figurować na oierwszem miejscu iisfy Nr. i Warszawsk] korespondent Republiki" (ii) Wefonuje: Dzień wczorajszy był momentem zwrotnym dła sytuacji przedwyborczej. W głównej państwowej komisji wyborczej złożono pierwszych 5 państwowych list wyborczych. Stało sie to nagle i nieoczekiwanie. PPS. zapowiedziała już przed kilku dniami złożenie swej listy na dzień wczo rajszy, cały szereg zaś stronnictw dąży za wszelką cenę do otrzymania przy wyborach takich numerów dla swoich list, pod któremi występował do \>. przednich wyborów. Przez zapowiedź więc PPS. i innych grup, stronnictwa zmuszone zostały do przyspieszenia prac nad przygotowaniem list i zakończyły je już w znacznej części. Pierwsza zgłoszona została wczoraj Usta bezpartyjnego bloku współpracy z rządom. Nazwiska, figurujące na tej Uście, trzymane są jeszcze w tajemnicy. Wiadomo jednak. ż na liście tej zgrupowani są przedstawiciele wszystkich niemal kierunków społecznych, którzy jednoczą się pod hasłem współdziałania c praca, podjętą przez rząd marszałka Piłsudskiego. Z za kulis komisji wyborczej doszły wiadomości, iż na czele tej listy stać ma nazwisko wicepremiera prof. dr. lnż. Kazimierza Bartla; dalej znajdować sie mają nazwiska szeregu innych ministrów, jak gen. Sławoja-Składkowsklego, min. Moraczewsklego. min. Ł. niewlcza, min. Mledzlńsklego, min. Kwlatkowsdkego, Znajdować sie na niej mają również wybitni uczeni, jak profesor Kochanowski, prof. Makowski, kilku wojewodów. B miedzy innemi wołewoda poznański p. HnłńskL szereg wyższych wojskowych 1 wldejnnydb^n^^ Pismo flica Swiętegol do marsz. P<łsuaskiego. Warszawski korespondent Republiki" (B) elefonuje: Jak wiadomo, bawił ostatnio w Rzymie prymas Polski ks. kardynał Hlond o- raz biskup podlaski Przeźdzleckl. Ks. biskup Przeźdzleckl powrócił z Rzymu w towarzystwie ks. prałata Borkowskiego przyjęty był wczoraj wzez marszałka Piłsudskiego w Belwederze Dowiadujemy się, li ks. biskup Przez dziecki przywiózł od papieża Plusa X alsmo dla Marszałka oraz obarczony został przez Ojca Świętego misją sekretna do marsz. Piłsudskiego. W kolach politycznych w związku z jowyzs7i.nl zjawiła się pogłoska. douid niesprawdzona, ż jeszcze przed Wyborami ukaże się list papieski do wyborców <atollcklch w Polsce. Groźna choroba posła polskiego w Berlinie. Berlin, 7 stycznia. Stan zdrowia posła polskiego p. Olszowskiego, który od dłuższetro czasu nie opuszcza łóżka, nległ pogorszeniu. Chory cierpi na anginę % pewueml komplikacjami. W najbliższych dniach Usta ogłoszona będzie oficjalnie. Otrzymać ona ma nr. 1. Drugą z kolei zgłoszona została lista PPS. Widnieją na niej nazwiska następujące: (gnący Daszyński, jako prezes rady naczelnej PPS Norbert Barllckl, jako prezes C. K. W. P. P. S.. Zygmunt Żuławski. Jako prezes centralnej komisji związków zawodowych, dr. Zygmunt Marek, Mieczysław Niedziałkowski, naczelny redaktor Robotnika", b. poseł Liberman. Jedenaste miejsce zajmuje kandydat socjalistów niemieckich w Łodzi p. radny Klim. Na ośninastem znajduje sie znów kandydatura socjalisty niemieckiego w Łodzi p. ławnika Ludwika Kuka. Nr. 3 dla swojej listy uzyskało Wy Blok PPS. i HSPP. zawarty. zwolenie". Socjaliści niemieccy zapewnili sobie 2 mandaty poselskie. Wczoraj w południe ostatecznie podpisana została umowa w sprawie zawarcia bloku pomiędzy P. P. S. Niemiecką Socjalistyczną Partją Pracy. Umowę podpisali z ramienia C K, W. P. P. S. prezydent Ziemiecki a w mieniu O. K. R. P. P. S. wiceprezydent dr. WielidsfcL zaś w imieniu li. S. P. P. panowie Króniog, Kuk Hu kier. W myśl tej umowy NierctecJia Socjalistyczna Partia Pracy otrzymuje w Lodzi trzecie miejsce dla swego kandydata, z państwowe) Usry również zapewniony mandat, a następnie z listy okręgu łódzkiego (okręgowa komisja Nr. 14) drugie miejsce, a poza tem mandaty w Ustach okręgowych komisji Nr. 12, (Błonie - Slerniewlce) 1 Nr. 18 (Piotrków. Brzeziny). W ten sposób Niemiecka Socjalistyczna Partia Pracy ma zapewnione dwa mandaty poselskie na zblokowanych listach. W związku z tem odbyło się posle-dzenie rady partyjnej N. S. P. P. u- chwalono utworzyć główny komitet wyborczy oraz komitety okręgowe, (b). W okręgu nr. 13 t J. Lódż-mlasto P. P. S. wystawi na czele swej listy wyborczej następujące nazwiska: Norbert, Barllckl, radny Kowalski, b. pos. Artur Krónlng i radny Danielewfcz. W okręgu Łódź - powiat na plerwszem miejscu kandydować będzie b. poseł Szczerkowskl prezes zw. zawodowego włókniarzy, na dmgiem radny KHm (N. S. P. P.).!a miło mśm liji liiij. francuskiego. Sensacyjny wyrok sądu Paryż, 7.stycznia. Hiszpański bank Arnus" w Barcelonie uzyska! wyrok sądowy, nakładający areszt na majątek sowieckiej misji handlowej w Paryżu do wysokości 20 milionów franków. Bank Arnus" zawarł z misją bankową, jako przedstawicielem sowieckiego syndykatu naftowego, umowę, na której mocy otrzymał monopol sprowadzania sprzedaży ropy kaukaskiej w Hiszpanii. Nagle, bez uprzedzenia, sowiecki syndykat naftowy wypowiedział przed terminem umowę, co naraziło bank na poważne straty, które tylko częściowo pokrył konfiskatą majątk»i sowieckiego w Hiszpanjl. Powódź w Londynie. Sześć osób utonęło w zalanych domach. Londyn, 7 stycznia. Nad miastem > okolicą rozpętała Się wczoraj burza, połączona z silną wichurą, która zrywała dachy z domów podmiejskich i obalała drzewa. Komunikacja powietrzna między An- Klją i Francją jest przerwana, Londyn, 7 styczniowa wytrtfku wczorajszej burzy, dzdś po północy Tamiza wy&iąpaz * brze Kuryłowlcz, prezes Związku zawodowego kolejarzy, dr. Herman Dlamand, Jan Kwapińskl, prezes związku zawodowego robotników rolnych, b. pos. Zaremba, dr. Otwiera ją nazwisko prezesa tego stronnictwa p. Maksymiliana Malinowskiego. Następny Jest b. poseł z Brzezie p. Stolarski, prezes klubu, dalej wicemar szatek senatu o. Jan Woźnłcki, za nim b. posłowie dr. Putek, Smoła, Bagiński, Nowicki 1 redaktor tygodnika Wyzwolenie"* p. Maciej Róg. Do senatu zgłosiło Wyzwolenie* na plerwszem miejscu wicemarszałka Wojnickiego, na druglem figuruje znany działacz radykalny na emigracji dr. Mab z Paryża b. poseł Tomasz Nocznickl. Następną jest Usta żydowskiego stron nictwa socjalistycznego Bund". Pierwszy figuruje na niej prezes Bundu" p. Ehrllch, drugi ławnik magistratu warszawskiego p. A ller, trzeci radny m. Łodzi p. Lichtenstem. Pląta wreszcie Usta złożona została przez stronnictwo Poalej-Sjon". W poniedziałek o godz. 6-ej wleczorem zbierze się państwowa komisja wyborcza pod przewodnictwem wiceminł stra Cara 1 rozpatrzy zgłoszone listy, badając, czy czynią one zadość przepisom formalnym ordynacji wyborczej. Dopiero wówczas Hsty będą mogły być opublikowane urzędowo i przestanie «>bc^nazywać^^do^^ Znów katastrofa kolejowa pod Rogowem. Pociągi warszawskie przybywały do Łodzi z ooóźniemem. Wczoraj w godzinach wieczornych między Płyćwią RoROwem wykoleił się wagon pociąg" węglowego, który zdążał z zagłębia węglowego do Warszawy. Na wczęścle ofiar w ludziach nie było. Zaw r n s o w a ny jednak został as dłuższy cz««ł o r krakowski. Wszystkie pociągi kursujące na Hnjl Łódź War szawa przychodziły wieczorem z opó/' nleni* 01 * _ Prusacy żąa*ą wznowienia kolonizacji w Polsce. Berlin, 7 stycznia. gów i zalała niżej położone dz'elnfce W związku z bllsklem podjęciem ro- Londynu. Piwnice i tarasy gmachu j»>frowtf lamentu znajdują się pod wodą. Policja Styczny Der Tag" dowodzi, że wszelkie opróżnia domy zagrożone. rokowania z Polską są dla Niemiec tak Wskutek powodzi 6 osób poniosło długo zupełnie bezwartościowa dopóki Polska ute stworzy zupełnie nowej sytir acji. Dziennik domaga się pfzedewsiy* słklom zaniechania likwidacji niemiec śmierć; liczba rannych jest olbrzymia. Autobusy, tramwaje i samochody przestały kursować na niektórych ulicach, zatarasowanych zwalonemj przez burzę drzewami, słupami telegraiiczucim * oduttfeurtt murów. kich osad koloniżacyjnych w Polsce o- raz przyznania pierwszeństwa niemieckim osadnikom przy nadawaniu zlikwidowanych dawniej osad kotonlzacyfnych w byłym zaborze pruskim.

2 Tl»?T»*J*t TT? A Dziś po ra* ostatni! Wielki program Antiochii J fl fl ekrutów" Znakomity komedio-dramat z żvcia wojskowego. A n o n s! Orf jutra A n o n s! NEWNNE POSĄDZONY" Waldemaras o rohowaniach z PolsKą. Wywiad przedstawiciela Pata z p rem jerem litewskim. Kowno, 7 stycznia. tpotsb Are»c*» rclegraflczna) Przedstawić*:! PAT. w Kownie p. Oryne odbył w dnu dzisielszym dłuższą rozmowę z prezesem rady ministrów p. Waldernarasem w sprawie term.nu rokowań polsko-litewskich. Premier litew ski oświadczył, że oczekuje on oropozyc>i Polski. Zdaniem Wałdemarasa naidrobuiejaze nawet sprawy są w tej lub 'nnej mierze związany z zagadiueniaini politycznemi. Tu podniósł on załatwienie sprawy rewiimłykacji odszkodowań pen eżnych za straty, jakie ponieśli lit wini przez zajęcie Wilna przez generała Żeligowskiego. Jeżeli Polska nie chce '.ub nważa za niepotrzebne rozmowy o spra wach wileńskich, to i wówczas możnaby podjąć rokowania w sprawach tech Bieżnych- Sprawa nawiązana stosunków handlowych uważana iest przez Waldomarasa za realna. N3e wklzi on przeszkód nabywania polskiego węgla, naity i manufaktury łódzkiej. Nie uważa on za możliwe dopuszczenie towarów z Wlleńszczyzny. Obrót pocztowy raś hv*^»» mn ł, l«'v fńv' - z Wybuch w fabryce ogni sztucznych. Paryż. 7 stycznia. W fabryce ogni sztucznych w Monfeta koło Awlnjonu nastąpiła wczoraj eksplozja, która zniszczyła doszczętnie część budynku fabrycznego. Wybuch zdarzył się w hali, w fiłórej 10 robotników ł robotnic sporządzało»bomby" 1 rakiety. Z pod gruzów wydobyło dotąd 3 truty 1 kilku rannych. Siedmioletni obrotu tego wyłączono Wilno. Przj jmo wanle bowiem prze7 pocztę litewsku listów adresowanych na Wileńszczyźnie oznaczałoby wyrażenie zeodv Lit* na wykreślone przez rade ambasadorów granice. Zdaniem jego. mogłyby też być nawiązane rozliczne stosunki natury technicznej, gdyby z umów tych wyłączyć Wlleńszczyznę. Na zapylanie przedstawiciela PAT-a p. Orynga. czy historyczne stosunki pomiędzy Polską a Litwą nie powinny bvć brane pod uwagę. Waldemaras oświadczył, że ciągłość stosunków polsko litewskich została całkiem przerwana. Na zapytanie p. Orynga. czy Waldemaras-przewiduje nawiązanie stosunków dyplomatycznych z FoisKą oświadczył on. że Litwa przyjmie skiego, ale tylko w Winne. StrejK podatników w Niemczech posła pol proklamowali chłopi i rzemieślnicy oldenburscy. Berlin, 7 stycznia. W miejscowości Waniliom odbyto sie ze branie 500 chłopów, drobnych kupców rzemieślników, ua którera uchwalono proklamować strejk podatkowy, polegający na zupełnem wstrzymaniu się od płaceniu podatków. Wśród ogólnego entuzjazmu domagano się zniesienia urzędów podatkowych, obniżenia poborów urzędniczych, zniesienia wszelkich rent 1 emerytur, zredukowania liczby posłów, obniżenia Het poselskich t. d. Zarazem uchwalono ściągać kary z larnistrejków" płacących podatki. fcoalicia centrolewicowa w Gdańsku. Nowy sejm posiadać Gdańsk, 7 stycznia. Wznowione pomiędzy centrum, liberałami i socjalną demokracją rokowania o utworzenie nowej koalicji senackiej do prowadziły wczoraj, jak donosi prasa tutejsza, do zasadn.czego porozumienia w sprawach spornych. Jak słychać, w spra wic reorganizacji senatu osiągnięte porozumienie idzie w kierunku pozostawię nia dotychczasowego ustroją senatu w. miasta, okładającego się z senatorów u- rżędowych i parlamentarnych Wprowa dzono jednak zmianę, postanawiającą/że proces. Milion strat na szkodę saństwa. BydKo:-/.cz, 7 stycznia. W dniu 10 b. m przed sądem okręgowym w Chojnicach rozpocznie się seir tacyiny proces o sprzeniewierzeni;: na zkodę skarbń państwa przeciwko zdegradowanemu oficerowi Antoniemu Eemke z Czerska. Zemkc był lekarzem wojskowym i ria podstawie umowy ż władzami woj- fkowemi mijał dostarczać; garnizonom wojskowym, stacjonowanym na Pomorzu około 30 tys. mir. sześć, drzewa o- pałowego / lasów państwowych. Zemke dostarczył zaledwie jedną trzecią u- mówiune.i masy drzewnej, resztę przywłaszczając sobie. Straty tem spowodo wanc dla państwa wynoszą około miliona złętych. Proces przeciwko Zernkemu trwa siedem lat i był już kilkakro^ tnie odraczany. Zcmke dotychczas jeszcze, mimo istniejącego przeciwko niemu aktu oskarżenia, piastuje mandat członka rady miejskiej w Czersku i mandat członka sejmiku powiatowego. Obecnie Zemke ma nawot zamiar kąp dydować do sejmu. będzie 70 posłów. w przyszłości cały senat będzie odpowiedzialny przed sejmem, a w razie u- chwalema vomm nieufności, musi ustąpić. Jednakże celem zapobieżenia azależiiienia losów senatu od przypadkowej większości postanowiono, że w pierwszem głosow r aniu nad votum nieufności za odnośnym-wnioskiem oświadczyć się musi coriajmniej: dwie trzecie obecnych posłów. Gdyby większości tej nie można było uzyskać, odbędzie się w siedem dni drugie głosowanie, przyczem do uchwalenia votum nieufności dla senatu wystarczy i zwykła większość sejmu, to znaczy 61 głosów W sprawie zmniejszenia liczby posłów do sejmu zgodzono sie na obniżenie jej ze 120 na 80 lub 70. Tajemniczy transport brom przeznaczony był rzekomo dla Polski. Budapeszt. 7 stycznia. (Agencji Teleeraticzna.Exoress") Wtoku śledztwa w sprawie przesyłki brom władze ustahy, iż transport ten był wysłany był przez firmę Gommercio Universala Drfferaimente da Ord5m** a V er ona. Lst nadawczy wymieniał jarko odbiorcę firmę Rudolf Bęrkowrtz, Nowe Mesto i zaznaczeniem, iż wysyłka ma być przekazana stamtąd bez wyładowania do Warszawy. Wiedeń. 7 stycznia. Neue Frele Presse" donosi i Bukaresztu, iż rząd rumuński interesuje się baruzo żywo sprawą przemycania broni. Minister spraw wewnętrznych Duca oświadczył korespondentowi powyższego pisma, iż rząd rumuński przedewszystkiem zwróć się z zapylaniem do Warszawy, czy transport brom izeczywi^cie był przeznaczony dla Polski. Od odpow edzi rządu polskiego zależeć bcifcue dalsza taktyka rządu rumuńskiego. W 17 osób zginęło czasie wybuchu w Berlinie. Berlin. 7 stycznia, (Agencja Teleuraflczna.Express") Donoszą z Berlina, li prace ratunkowe nad usunięciem itruzów zawalonych domów przy ul. Landsbergergasse sa już na ukończeniu. Liczba ofiar została ustalona na 17, lecz dotychczas nie zdołano znaleźć jednego i mieszkańców tego domu. Dochodzenie trwa w dalszym ciągu. Powszechnie panuje przekonanie, ż skutków tej katastrofy szukać należy w wybuchu gazowym. W Kongo belgijskicm zbuntowane szczepy murzynów zamordowały kilkudziesięciu księży misjonarzy. Wiadomość ta nie znalazła dutad potwierdzenia przez bcleljskte ministerstwo kolonii. W dniu 7 stycznia 1928 roku rozstała się z tym światem po długich i ciętkich cierpieniach. prze2vtrerr lat 63, nasza nieodżałowana matka, babka, teściowa, siostra i ciotka t f t i n s D e r g urodź. Klaczko Wyprowadzenie drogich natn zwłok z domu Żałoby przy ohcy Żeromskiego (fańskiej) 77 odbędr.ic się w niedziele, dnła 8 stycznia 1928 r. o godzinie t po południu b i c o niesktudunie kondolcncii. stroskana assissss&a SPLENDiD w k r ó t c e! Rodzina. OomizHo się ^ JUu nue&z-zańsiwo poisłftei Nastają czasy Ueker^a, czasy konstytucji trzeciomajowej. Zwartym szert-giein ślubuje iść do urn wyborczych, by prąd ożywczy wnieść do przedsiawicielstwa polskiego. Na sztandarze swym zlolemi zgłoskami wyryło ono trzy słowa, trzy pra<dy, trzy przykazania: szczerość, sprawiedliwość, bezstronność Do Bloku Mieszczańskiego winni należeć robotnicy, którzy chcij rozszerzyć swe prawa, inteligenci, którzy chcą dopiero walczyć o swe prawa, rzemieślnicy, drobni przemysłowcy i posiadacze wszelkiej własności, kt Tzy jiadają p 0 d brzmieniem ciężarów podatkowych. W przedstawicielach mieszczaństwa znajdą ci wszyscy swych orędowników i obrońców. Jedność siłę daje, z siły czyn wpływa, bądźmy solidarni a zwyciężymy. Do pracy 1 Komitet Wyborczy BloKu Mieszczańskiego Pomorska 21. Król miłości, bożyszcze kobiet, ulubieniec tłumów wan Mozżuchin w arcydziele p. t. CASANOVĄ

3 8 tyccnia f»28». Wybory zbliżają się nietylko w Polsce, ale i w krajach zachodnioeuropejskich, przedewszystkiem w Niemczech, Francji i Anglji. Charakterystyczne jest, że o ile dawniej star rannie ukrywano związek pomiędzy wyborami a polityką zagraniczną państwa, o ile dzisiaj są to rzeczy zupełnie jawne. Pomiędzy gabinetem Rzeszy a rządem francuskim toczą się wyraźne rokowania o terminy wyborcze. Bezprzecznie bowiem wynik wyborów w jednym kraju przeważnie zaciąży na wyniku w drugim. Jeśli np. w Niemczech odniosą zwycięstwo nacjonaliści, będzie to wodą na młyn szowinistów francuskich- Powiedzą oni wyborcom: A widzicie, że Niemcy nie chcą zgody i porozumienia, lecz występują 7, dąlekoidącemi postulatami pangerutanizmu- Musimy bronić się przed niemi i wybierać do parlamentu ludzi, którzy potrafią przeciwstawić się polityce nacisku! Odwrotnie, jeśli w Niemczech zwyciężyłyby elementy ugodowe, idzie to na rękę pokojowej polityce francuskiej i wówczas dopiero porozumienie, osiągnięte pr?ez pp. Bnanda i Stresemanna zyskuje na wartości głębokości. Podaliśmy powyższy przykład dla zilustrowania tezy, że i obecne wybory w Polsce posiadają poważne znaczenie dla całej naszej polityki zagranicznej. Efektowne wydarzenia wewnętrzne ostatnich kilkunastu miesięcy Zagłuszyły niejako zainteresowanie o^pinji publicznej dla kwestji międzynarodowych. Nie można jednak oddawać się iluzji, jitoby Polską odgrodzi ła się od tych zagadnień, murem wyłącznie rekonstrukcji wewnętrznej. Wypadki genewskie, o których ostatnio było tak głośno są tylko ogniwem w łańcuchu zmian, dokonanych ną terenie międzynarodowym. Może jeszcze nigdy dotychczas nie prowadziliśmy W tej dziedzinie tak energicznej pracy, jak dotychczas. Polska wyszła z niemowlęcych powijaków i nie jest już'objektem polityki zagranicznej mocarstw, a raczej samodzielnym czynnikiem, nie trzymającym się obcej sukienki, lecz posiadającym swoje cele, dążenia i własne metody. Polityka zagraniczna robi się, pozornie przynajmniej, bez szerszego u- działu społeczeństwa. Gdzieś ktoś jeździ na konferencję, w ciszy dyplomatycznych gabinetów podpisuje ktoś jakieś akty.. Są to jednak tylko pozory... W rzeczywistości cały świat ob serwuje się bacznie nawzajem i bada nastroje nie tylko rządów, ale społeczeństw! Jesteśmy obecnie na fali. Miara ealnteresowania wzrosła i odczuwamy to nie tylko w zakresie zagadnień czysto politycznych (kwestja litewska), ale również i w dziedzinie gospodarczej. Pożyczka amerykańska, dość ; zczodrobliwe kredyty.prywatne, wzrost zaufania do produkcji polskiej - oto objawy nad wyraz korzystne, które każdy z nas odczuwa ua własnej skórze 1 kieszeni. Ogólnie można stwierdzić, że w swoim, naturalnie, interesie, ale zawsze celowo i ku naszemu dobru, różne czynniki zagraniczne przyczyniają się do polskiego rozwoju. Czy nie jest proste, prawo zapytać: Co wy sami, polacy, robicie dla siebie? Odpowiedź na to pytanie w okresie wyborczym znajdujemy jedyną: Staramy się pomóc państwu naszemu i podtrzymać te czynniki, które dla dobra państwa, dla ekonomicznego rozwoju potęgi pracują! Nie chcemy puszczać się na niepewne programy", które tylekroć już zawodziły, bo nie były albo nie mogły być wykonywane, ale chcemy wytrwać na tej samej Unji, po której dla dobra powszechnego Polska zdąża w ciągu dwu blisko lat. Gorzej nam jest? Nie lepiej!.. Chcemy, aby było jeszcze lepiej i dlatego wyrażamy zaufanie dla kierunku, reprezentowanego przez Piłsudskiego... Po raz pierwszy w Polsce stajemy przed wyborami na sposób zachodni, szczególnie zaś angielski amerykański. Tam obywatel nie zaprząta sobie głowy najszerszemi planami, całą dcmagagją wyborczą- Tam odbywają się wybory pod hasłem praktycz nem, zrozumiałem i prostem. A więc: protekcjonizm, czy liberalizm celny; prohibicja czy jej zniesienie; podwyższenie podatków, czy ulgi? W Polsce również rozstrzyga się tylko jedno zagadnienie: Z rządem Piłsudskiego, czy przeciw temu rządowi? Za kontynuowaniem obecnej linji politycznej, czy za powrotem do dawnych porządków? To proste hasło, Jedno pro contra pozwala na jednoznaczną odpowiedź. Każdy rozumie doskonale, że stwarza to możność łączenia się w bloki 1 grupy nawet i ludzi rozmaitych przekonań w myśl zasady: Oddzielnie maszerować a razem bić"! Nic to, że zobaczymy radykałów razem z konserwatystami i liberalnemi demokratami! Później rozejdą się każdy gdziehv dziej, ale kawałek drogi przejdą przecież razem dla wyrażenia wspólnego votum ufności jednej Jedynej realnej sile, jaka w Polsce działa polityce Piłsudskiego! Demagogja zarzuca, że jet t to nienaturalny konkubinat Z punk tu widzenia demagogji, chaotyczności. rozprzężenia może... Z punktu widzenia europejskiego stosunku do spni wy uważamy, że wznosimy się na wyższy szczebel politycznej kultury, że praktycznie upraszczamy politykę, dajemy jej charakter szerokotorowy, a równocześnie otwieramy sobie rozległe na przyszłość horyzonty. Zachód patrzy na Polskę i pyta: - Daliśmy pomoc waszemu rządowi, czy i wy dacie ją także? Odpowiedź damy w marcu. Będzk wyraźna i jednoznaczna: tak! Czesław OłtaszewsKt Ustroi państwowy w MeKsyKu. Dyktatura Callesa opiera się na wojsku i związkach robotniczych. Prezydent republiki meksykańskiej jnić się mogą naprężona stosunki prm Porfirio Diaz zyskał w swoim czasie przy j wpływ nowego posła amerykańskiego domek żelaznego człowieka", tytuł honorowy, który po krótkiej rewolcie prze Meksyku. Wprawdzie przyjęto go tan Morrowa, który przybył niedawno do szedł w spadku na obecnego prezydenta bardzo serdecznie, ale wpływ za to miały stosunki Morrowa z bankiem Morga Callesa. słusznie. Krajem rządzi.tylko Calles we własnej osobie. Trudno przewidzieć, jak skończy cię na. W ciągu dwóch. tygodni je;-o żelazne konflikt meksykańsko-araerykański, są go regime'u usunięci zostali' wszryydjjr wpływowi obywatele, mogący rościć sobie jakieś pretensje do władzy, i iak sądzić można z nielicznych komunikatów urzędowych i nieśmiałych artykułów w prasie, rząd Callesa pragnie zachować swój autorytet do końca i z pełną konsekwencją. Generał Franccsko Serrano, niegdyś przyjaciel Callesa, nic żyje. Był on bardzo poważnym kandydatem na stanowisko prezydenta i dlatego pewnej nocy został usunięty. Generał Gomez, drugi kandydat, jest unieszkodliwiony. naczej mówiąc: droga dla generała Obregona jest zupełnie wolna. Nic nie stoi na przeszkodzie do obioru go na stanowisko prezydenta, na którem praco wać on będzie w myśl wskazań i ntencji Callesa. (. Dyktatura zwyciężyła w Meksyku. Niewzruszonym pozostaje meksykań dząc jednak z dotychczasowej polityki Callesa, pozostanie on nierozstrzygnięty a w każdym razie długo jeszcze zupełnie otwarty. Calles jest uparty i upór ten cechuje całą jego politykę. Żadne koncesje na rzecz kościoła! To twarde postanowienia dyktatora, któ ry nie cofa się przed niczem. Ale należy tu dodać, iż ci którzy uważają, że polityka kościelna Callesa doprowadzi do jego upadku, mylą się grubo. Calles bowiem nie poddaje się łatwo. Jest dyktatorem i jak długo żyć będzie, żaden protest cywilizowanych krajów nie będzie miał wpływu na jego politykę. A jest tak silny, że o upadku jego mówić poprostu nie podobna. Zdusił on i zniszczył zupełnie opozycję. Dziś kościół, nie odgrywa już żadnego znaczenia w Meksyku r- ponieważ dy ktator chciał tego. ski konflikt państwa z kościołem. Niewzruszoną pozostaje również sytuacja (spoczywa na potędze annji, podobnie Jak rządzi się Cefles? Jego autorytet gospodarcza w kraju. pewnem jest, że jak autorytet Diaza. Diaz jednak był kon nie zmienią się w dalszym ciągu stosunki serwatystą. Jego polityka szła w kierun Meksyku ze Stanami Zjednoczonemi. jku inwestowania w kraju obcych kapiłaiłów. Pokazywał on zaciśniętą pięść, Mało pewności jest w»em, że zmie- a Orkan w Niemczech wyrządził olbrzvmie szkody. jednocześni* podniósł meksykańską walutę do parytetu dolara, Calles jest radykałem. Wrogowi* jego nazywają go bolszewikiem. Nie chce oa nic od obcych, żadnych koncesji wewnątrz i zewnątrz, tembardziej dla Am* ryki Nie obchodzi go opinja krajów innych, nie obchodzą go ładne kombinacja polityczne i finansowe. Polegając w snpełnosci na swych doradcach Obregonie i Maronesic, Calles, jak długo pewien jest swych generałów, nie obawia się ni kogo i niczego. A generałów jest w Meksyku jak piasku na pustyni i wszyscy w ogień i w wodę poszliby za swym dyktatorem. A i cała armja, której Calles pierwszy począł wypłacać wysoki żołd, gotowa jest każdej chwili, na jedno skinienie swe go doktryncy, dopuścić się niemożliwych rzeczy. Drugą podporą Calbesa jest Crom", najpotężniejsza organizacja robotnicza w Meksyku. O zapewnienie sobie jej poparcia dołożył dyktator niemało starań. Robotnicy meksykańscy otrzymali prawa i przywileje, daleko wybiegając* poza ramy stosunków nawet w Rosji sowieckiej. Kierownikiem Cromu'' jest Mo rones, człowiek gabinetu Callesa. Czyż trudno więc domyśleć się, jaki wpływ to ma na autorytet rządów dyktatorskich? Czerwony sztandar Cromu piewawa nad k ażaym domem, któremu organizacja ogłosiła bojkot... z rozkazu CAFLES. Zrozumiałą jest więc rzees*.' 2 e Cal. les posiada wszędzie, w każdym mieście kolosalną większość. A KTÓ są jego prze ciwnicy? Na to pytanie trudno odpowiedzieć. Taktem jes*> ŹE opozycja istnieje ale wobec surpwęj cenzury i prześlado w ań, trudno byłoby wskazać, kto poza kościołem przedstawia tę opozycję. Narazie więc o opozycji się nie mówi Calles zdusił ją zupełnie. Nie wiadomo jednak, jak się rozstrzygnie ta sprawa w lipcu 1928 roku, kiedy odbędą się wybo ry- Czy proch wybuchnie i czy Calles TO ła pożar ugasić, oto pytania, które najbardziej obecnie absorbują Amerykę : inne zainteresowane kraje. R«Berlin, 7 stocznia. bezskuteczne, albowiem wskutek gestetro deszczu i mgły, niebyły zauważone.. (Polska Atencja Telegraficzna) Na całemi południowo - zachodniemi Po pewnym czasie z Friedrłchshafcn Niemcami przeszedł wczoraj i trwał dc wysłano na pomoc parowcowi liczne pro późnej nocy orkan, który specjalnie wici my motorowe i dopiero po trzykrotuem kle szkody wyrządził w Kolonji. Mur o~ zerwaniu się lin parowiec Król Karo!" grodu przy pałacu arcybiskupim w Kolonji zosta! obalony zupełnie. Jeden z ma zosta! przyholowany do portu. kominów fabrycznych wysokości 20 pic ter został przez wicher obalony, a gruzy jego przebiły dach sąsiedniego do Bratysława, 7 stycznia. (Polska Agencja Telegraficzna) Koncert Rubinsteina mu. Rusztowaniu przy naprawie domów, jakie się znadowaly w całetn mie nie uległa dotychczas zmianie. Donie w Palesnnie. Sytuacja na Dunaju pod Bratysława, ście, również zostały pozrywane, a belki sienia o bezpośredniem niebezpieczeństwie zalewu Bratysławy nie Sprawdza (Agencja Telegraficzna Express") Triest, 7 styczni*. połamane jak zapałki. Na jeziorze bolońskim parowiec wirtcinberski Król ją się, mimo to jednak zorganizowano pogotowie pionierskie nad Dunajem. Odfuie wielki wieczór koncertowy, na którym wy- W dniu 2 stycznia r. b. odbył się w Jeroiolł- Karol", który odjechał wieczorem do hriedrichshafen, został w drodze uszkodziały pionierskie otrzymały 7000 klg. r, tąpu znany polski pianista, Artur Rubinstein l'oc>zas przerwy odwiedził krazytu celem wysadzenia w powietrza p. Rubinsteina przewodniczący egzekutywy sjonistycznej w Palestynie pułkownik Olsen, który wyraził Klębokle dzony. Motor odmówił posłuszeństwa mas lodowych. Gdyby wbrew oczeki że świat ma i parowiec zna'a:ł się bezwładny na,wanlom groziło miastu ńićbczplecfceń- uznanie za jego gre Następnie dr. Zbyszewsk' wzburzonych falach jeziora. Wszelkie stwo. ludność b;dzie ostrzeżona trzema.konsul generalny Rzplitej Polskie) Palestynie. 'sygniły. strzalv cu-m»^-j e.i. ra kiety były strzałami armatniemu, \oodejmowsl n. ftublostetna faładaołraw i >

4 Dziś powtórzenie p rem jery arcyfelmu o romantycznych przygodach i krwawych bojach władców mórz pod tytułem: DOUGLAS FARBANKS uosobienie sity, tężyzny, zręczności i bohaterstwa Symfonia bohaterstwa sity pewności siebie. Poemat o walkach korsarskich na dalekich morzach. Romantyzm brawurowych efektów t sytuacji. Atak podwodny armii pływaków na statek rozbójniczy. Apoteoza mocy, sprawności siły ducha. Film wykonani- imponująco w naturain ch Motorach. Od 1.30 do 3-81 ceny miejsc 50 gr. i 1 zł. Chińczycy w Ameryce. W San Francisko powstała odrębna dzielnica t. zw. Chinatawn. Jesf fo państwo w pańskie, kffire rządzi się wlasnemi prawami. Wielkie poczucie patrjtoyczne, niezwykli solidarność i uświadomienie rasowe sprawiły, fct chińczycy gnaot do Antęrykjj wielką gorączką złota w 1849 roku, stworzyli W San Francisko własną dzielnice, wolne i niezależne gbetto Chinatown to państwo chińskie w Ameryce, rządzące się, własnemi prawa-: nti i zwyczajami, nie biorące niemal zad nego udtóatu w -zewnętrzmych kulturalnycii stosunkach amerykańskich. Mak-, wąskie uliczki. W każdym domu piwnice, w których, głęboko pod zie miii. mieszka proletariat chiński. Tam znaj dują się również sławne palarnie ulłczate i towarzyskie w Ctónatown jest faktycznie niezwykłe i nteresujące. W większych ładniejszych do mach znakują się restauracje. Wszystko tam przypomina wschód, jakby w całości przeniesione z ojczyzny żółtego smo- Na itiir^h. przed restauracjami wiszą kolorowe laantpjony. Wewnątrz niema innych mebk jak maty i poduszki rozrzucone po całym lokat u. Usługują gejsze, które, podobnie Jak w dalekiej ojczyźnie umsają gościom czas muzyką i tańcem. Potrawy nie jada.s'ę widelcem i nożem. W Chinatown tego nie znają. Je się małemi pałeczkami, w rodzaju naszych wykałaczek. co dziwniejsze, ze w Chinach, gidze cywilizacja zrobiła Już wfcełlcje postępy, w domach wprowadzono zupełnie europejskie stosunki, w CWnatown tego się nie uznaje. Tam panują najbardziej konser watywne zasady z roku 184*. kiedy poc*ęia powstawać ta dzielnica. Biada nowemu przybyszowi który usiłowałby wprowadzić jakieś zmiany w siniejącym w Chinatown porządku. Natychmiast zbojkotowany, uważany za zdrajcę, JK) kmu dadach znaleziony zo- :aje na wąsłciej^ jakiejś uliczce z szty- : ;iu w nwrs. Chińczycy w Chinatown e uznają bowścin niczego, co w*ch pocili trąci zachodem. Wieczory mieszkańcy Chinatown spę clzają w teatrach, oryginalnych chińskich learrach któryeji nmóstwo znajduje się w tej dzielnicy, Niema^dramatu, wystav, i on ego w tea/trze w Chinatowin, w pro- 4"KU którego nie występowaliby trzej ^haiterowłe: Tłu twórca wesołości, an twórca sztuki poważnej 1 Tschong órca muzyki i sztuk akrobatycznych. Każda odegrana sztuka musi być historyczną, musi przedstawiać jakąś e-!'okę z historii Chin, Nie uznają, oni żadf a ego dramatu, żadnej komedii, w której nie byłoby narodowego i historycznego golnie w dzielnicy San-Francisko. Kostiumy autorów muszą ściśle odtwarzać daną epokę, sama gra reie może być o- rygłnalną i swobodną, lecz wystudiowaną ściśle według tradycji chińskiej. Zmian i urozmalceń dekoracyjnych niema żadnych, jak również niema kulis. Scena jesł zupełnie otwarta i jako jedyne rekwizyty na niej znajdują się maty, kozetki i poduszki. Niezależnie od treści granej sztuki, deklaracja zawsze jest ta sama i tylko kostjumy aiktorów. wykonane z precyzją i starannością, stanowią tło akcji Ody jednak <treść szituki' wymaga, by scena się zmieniła, czyni to poprostu dyrektor teatru, który na początku każdego aktu oświadcza publiczności co się na scenie odbywa i co scena ma wyobrażać. Widzom dopomagać przytem po winna własna wyobraźnia. Charakterystyczne jest. >ź w Chinatown niema ani jednej aktorki. Jest to zu Z Warszawy donoszą: Czego mogą spodziewać sie palacze od monopolu tytoniowego? Jakie nastąpią zmiany? Czy będą wprowadzone nowe gatunki papierosów i kiedy skończy sie włoska niewola**?. Takie pytania postawiliśmy jednemu z wtajemniczonych dygnitarzy branży ty toniowej. Odpowiedź brzmiała: Niebawem nastąpi przygotowywana od dłuższego czasu ogólna reorganizacja produkcji. A wiec skasujemy gatunki papierosów, które nie przyjęły się na rynku, jak,rklup*v Orzeł", Damesy", być może i Fervor". Na ich miejsce wy. puścimy nowe odmiany, znacznie lepsze, odpowiadające gustom publiczności. Mogę wymienić dwie nazwy opracowanych już typów. Będą to papierosy Nil bez usiników oraz Gabinetowe" w gilzach żółtego ko lonj. Co do tytoniu, to zamierzamy ska sować Turecki" średni, przedni i najprzedniejszy. Wzamian dostarczymy palaczom lepsze gatunki w tej samej cenic r Za kilka tygodni spodziewany jef;t! pierwszy transport surowców kaukaskich, które, muszę to zaznaczyć, znacznie ustę zdaję się teatru j sceny, któ- P U W przedwojennym. Obawiam sie wotak przeładowana formami bec tego, że tytoń rosyjski sprawi swyp ł J >y<ai>y konwttafljooajtocn* jjjj cktóska, a szcze- 1 wielbicielom dość przykry zawód. pełnie niedopuszczalne. Wszystkie role winni spełniać mężczyźni, odpowiednio ubrani. Władzę nad oliińską dzielnicą spełnia sześć grup. podobnie jak w Chinach, które despotycznie rządzą calem Chinatown. Sześć grup sześć kart. których przedstawiciele mają ' meogransczoną władze. Dyrektoriat ten nie uznaje praw ame rykańskieb, tworzy państwo w państwie, sprawując władzę według ustawodawstwa chińskiego i w dodatku staroch oskiego. Wyroki śmierci ogłaszano przez sady w Chinatown wykonywane są z największa skrupulatnością 1 nosłuszeiitwem. Nikt nie ośmieli się im sprzeciwić, nikt nie ośmieli się skarżyć przed urzędami amerykańskimi. 11 tak istnieje Chinatown jako odrębna dzielnica, nie uznająca nikogo i niczego co nie jest chińskiem. K. S. Nowe gatunki papierosów wprowadza monopol tytuniowy. Pozatem troszczymy się o uszlachetnienie opakowania. Kraje zachodniej Europy prześcignęły nas pod tym względem, trzeba więc pomyśleć i o estetyce. Dbałość o wygląd daje doskonałe wyniki. Przekonaliśmy się o tem, wprowadzając śląskie Rarytasy", które, proszę zwrócić na ten szczegół u- wagę są obecnie szmuglowane do Nie mieć. Co do włoskiej mewou", to pozwólcie mi panowie uchylić się od odpowiedzi. Jest to temat niezwykle drażliwy. Litości dia ptaszków! W szkołach ustawione są zbiorniki na żywność. Warszawski Liga przyjaciół zwierząt zamierza w myśl doniesień prasy stołecznej ustawić w porozumieniu z władzami szkolnemi, we wszystkich szkołach zbiorniki na żvwność dla ptaków narażonych w czasie tak srogiej jak obecna zimy na śmi ' -*^dowa> Zbiorniki są już wykonane w kształcie barwnie pomalowanej chaty wiejskiej, do której przez komin wrzucać można resztki chleba i innej żywności. Liga wydrukowała też już króciutkie odezwy, apelujące do dziatwy szkolnej o litość dla ptaków, i cała akcja będzie rychło zrealizowana. Na terenie Łodzi istnieje również już od lat przeszło 2 towarzystwo opieki nad zwierzętami, o którego działalności, niestety. dosvć rzadko tylko dochodzą wieści do słuchu ogółu. Czyżby placówka ta nie zechciała zaznaczyć swojej żywotności w tym wypadku, idąc śladem bratniej instytucji warszawskiej? Pomijając już cci bezpośredni, jakim jest słuszne uczucie litości dla ptaków, należy przecież również wziąć pod ir wagę. że akcja taka idzie w parze z celami natury pedagogiczno - wychowaw czej, że więc znajdzie ona z pewnością gorące poparcie w sferach łódzkiego nauczycielstwa. Z. OOO0OCXX)O(X)OOOOOOOOQOOOOOOOOOOO PASTLLBS V A L D A Od KASZLU. Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. MASOH GDUSSN KAMŃSKA, w Warszawie Foksal 16a zawiadamia Sz. Klijentelę, iż przybywa do ŁODZ z wykwintną kolekcją sukien balowych, wizytowych i w eczorowych oraz kompletami POKAZ SUKEN i obstnlunkt przyjmowane będą w G R A N D H O T E L U L LUEŁF M. L. MD» M.WWE

5 REPUBLKA Str. 8. ^KHOMKA STYCZEŃ Opieszali Wschód slonca o g Zachód słońca o g Wschód ka. o g. 434 Zachód ka. o g Długość dnia; 7.48 Przybyło dnia: obywatele s»7 karani grzywną. Jak s. ; ę dowiadujemy, przewodniczący okręgowej komisji wyborczej sędzia K.orwdi-Korotk;t:wicj w dalszym ciągu nakłada grzywny w wysokości 300 zl. na obywateli, którzy uchylają się od obowiązku uczestnictwa w pracach obwodowych komisjach wyborczych. Z kim rozmawia Łódź? Najwięcej z Warszawą, najmniej z Uygą. Ciekawe Jest zestawienie urzędu telegraficznego przeprowadzonych rozmów zamiejscowych i Zagranicznych przez łodzian w grudniu. Ogółem było rozmów zamiejscowych krajowych , z tego lwia część przypada na Warszawę, a reszta na Kra ków, Lwów, Kalisz lip. Rozmów zagranicznych przeprowadzono 4.672, z czego przypada na Niemcy 1.939, po większej części z Berlinem, Lipskiem, następnie z Gdańskiem przeprowadzono rozmów, po większej części z Sopotami i Oliwą, t Auśtrją 233 rozmowy, a na ostatniem miejscu stoi Łotwa, z którą przeprowadzono wszystkiego 5 rozmów telefonicznych, (b) Zjazd Zw. Naprawy Rzplitej odbyt się onegaai w Łodzi. W piątek drria 6 stycznia r. b. odbył aeę w Lodzi zjazd egzekutyw okręgowych Zw ązków Naprawy Rzeczypospo litej ze wszystkich miast powiatowych województwa łódzkiego. Przewodniczył prof. K. Bilski. Referat orgahraacyjny, r> raz w sprawie wyborów do sejmu sonata wygłosił p. Piątkowski. Refcrene przedstawił zjazdowi aktualne zagadnienia polityczne \ społeczne, oświetlając je i punktu widzenia ideologii Z. N.R. W dyskusj Stwierdzono: a) znaczny postęp pracy organizacyjne! na terenie województwa łódzkiego, a jednocześnie szybki wzrost Św.adomosci państwowej w szerokich masach obywateli robot- 1 ników, rolników, inteligenci); zwłaszcza wybitnie uderzającym lest eoraz liczniejsze opowiadanie śle lui istniejących organizacji politycznych dfr stronie Marszalka Piłsudskiego: b) wezwano egzekutywę Jjtfowkicjonalna Z. N. R. >dło kontynuowania intensywnej pracy w kierunku skoordynował*!* wszystkich organizacji i skupień o charakterze patlstwowo-twórczym na teren e województwa t działalnością, t. N, R. czynne na terenach robotniczo-fabrycznych do akcji w kierunku skupienia poszczególnych związków zrzerzeń zawodowych w jednolite 6f ganiźaćje robotnicze 1 pracown cze uniezależnione od partii robotniczych. ' W sprawie kwestii wyborów zdecydowano: a) zważywszy, że taktyka Wyborcza rządu, zmierzająca do stworzenia potężnego obozu demokratycznego lest Jodynie racjonalna, postanowiono pójść w kierunku spotęgowania akcji na rzecz bezpartyjnego bloku współpracy z rzhdem przez wezwanie wszystkich organizacji współpracujących że Z. N.R' do poparcia akcji powyższe). fcódt, PiotrKowsKa 123 Tel. Nk H69 i Tanie źródło latftipfl fllim. UlulZHl!. i materiałów elektrotechnicznych \U listopadzie ub. r. było bardzo źle. Świadczy o tem statvstvka zaorotestowanych weksli. Ciekawe zestawień e protestów wek, testowano weksle na sumę zł. slowych w ŁoJfci otrzymujemy z wy w roku na sudziału statystycznego mag srratu. Chodzi ui mianowicie jedynie o miesiąc listopad 1927 roku. jest to bowiem ostatni miesiąc sprawozdawczy, z którego zdołali notarjusze łódzcy zrobić wyciągi dla sądu okręgowego. Charakterystyczne jednak i niezmłer nie cek a we są liczby ilustrujące lość protestów wekslowych, tembardziej iż wskazują one na znaczne ożywienie w handlu i na poważny wzrost protestów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Oto, jak się okazuje, w ciągu listopada 1927 r. zaprotestowano w ŁoJtoł weksle na sumę zł W tymże jednak m esiącu r zaprotestowano w Lodzi 6802 weksle na sumę zł Cyfry powyższe ilustrują w dosadny sposób znaczne pogorszenie sie zdolności płatniczej sfer handlowych. By przeprowadzić bardziej szczegółowe po równanie, korzystamy z rocznika statystycznego mi as aa Lodzi. Okazuje się. iż w roku 1923 zapromc zł , w roku na sumę i w roku na sumę zł o. Widziany więc, iż stan protestów weksli przedstawiał się najgorzej w roku Jeśli porównamy cyfry dokonań ycli protestów" w miesiącu lisaopadz e wszystkich wyżej przytoczonych lat. dojdziemy do wniosku iż po znacznej poprawie w r. 1926, listopad 1927 zbliża sic do najgorszego okresu w roku Fakt ten nasuwa myśl. iż stosunki handlowe w mieście naszem sa obecnie bardzo złe, jak również słabą jest zdolność platn cza kupieotwa. By uzupełnić nasze cyfrowe porównania zaznaczyć musimy, iż w latach 1923 i 1925 najwięcej protestów dokonano w październiku, podczas gdy w latach 1924 i 1926 w miesiącach czerwcu 1 maju. Świadczy to o niepomyślnyoh sezonach Zimowych w latach 1923 i 1925 o- raz o niepomyślnych w latach 1934 i sezonach letnich (s). Trzeba ruszyć z miejsca! Walka z żebractwem musi być podicta iaknaiśoieszniei Z Warszawy donoszą nam, że naczelnik miejskiego wydziału opieki społecznej i szpitalnictwa wyjeżdża wkrótce z ramienia magistratu na pewien czas do Poznania, celem zaznajomienia się z organizacją opieki nad osobami, które trudnią się żebractwem. Po jego powrocie magistrat stolicy przystąpi niezwłocznie do zakrojonej na wielką skalę akcji, mającej na celu wyplenienie zawodowego żebractwa z ulic Warszawy. Przedewszystkiem wydział opieki społecznej zajmie się ubogimi, którlzy rzeczywiście niezdolni są do pracy fizycznej, aby wyeliminować ch z pośród tych, którzy kalectwo jedynie symulują. W tym celu uchwalił warszawski magistrat wynająć w obrębie miasta obszerny lokal po jednej t fabryk, w którym znajdzie pomieszczenie 500 ubogich a niezdolnych do pracy osób. Wobec takiej inicjatywy magistratu Warszawskiego warto znów. wspp n incć że problemat usunięcia plagi żebractwa z ulic Lodzi śpi już od dłuższego czasu...snem sprawiedliwego, że więc czas byłby już, aby i u nas przedsięwziąć w tej dziedzinie energiczne kroki. Przed kilku laty wszczęła się u nas energiczna ruchawka w tym kierunku, wielu zawodowców 4 ' zaaresztowano zakrawało już na to t że rychło Łódź oczyści się z tej plagi zupełnie, wkrótce jednak akcja zamarła. Brak odpowiedniego pomieszczenia warsztatów pracy 1 dla stroniących od niej żebraków był tego powodem, nie może on jednak ha dłuższą metę służyć jako usprawiedliwienie tolerancji dla rzesz łachmaniarzy, zachodzących nam drogę na każdym kroku na ulicy 1 mole stających nas nawet w mieszkaniach. Warszawa znalazła wyjście, a więc teraz Winna i Łódź je znaleźć. Niewątpliwie wezmą tę potrzebę nasze władze alne rychło Pod..uwagę.. Z. Oyreltcja Koncertów: Alfred Mrauch. Tel S A L A F L H A R M O N J U T R O w poniedziałek, o godzinie 8.30 wiecz. Dragi koncert taneczny Pożegnalny wys CLARE (Hrabina ZCKY) Genialna artystka tancerka Program zmieniony. Bilety w kas e Filharmonii* Każdy abonent może mieć licznik telefonlczi u siebie. Przd kilku dniami urząd patentów zarejestrował oryginalny ua nasze stosunki wynalazek: licz-nik telefoniczny do. użytku abonenta. Mecharuzm licznika m eśoi się w skrzyneczce wielkości 5 na 12 cm., która przymocowana może być nad widełkami aparatu telefojicznego u - każdego abonenta w domu. W skrzyneczce znajdują sie cztery prostokątne otwory, w których ukazuj? się jednostki, dziesiątki, setki 1 tysiące, uskutecznionych połączeń. Jeu»ie z tyci. 1 czmików przeznaczone są dla obliczenia maxiimium bez przerwy rozmów, inne większe Założenie takiego licznika może byt dokonane w każdym lokalu, bez przeróbek, czy specjalnych koszitów. Same licznik ma też kosztować zł. Przewidziane jest też wynajmowanie tych czników tak, jak to czyni gazownia, czy elektrownia. Przeprowadzone dotychczas próbj wykazały, że licznik taki działa doskonale, że liczy on rozniowe. tvlko po o- trzymaniu zgłoszenia numeru oraz jednoczesnem odjęciu widełek i otrzymaniu połączeń a. Wynalazca licznika swój aparat w najbliższym czasie zademonstruje p. ministrowi Miiedzińskiemu. Lekarze z całej Polski przybędą na ziazd do Łodzi. Jak się dowiadujemy, w Łodzi odbędzie się zjazd lekarzy działaczy szpitalnych z całej Polski. W najbliższych dniach inicjatorzy zjazdu ustalą Jego termin, Jak również termin zgłaszania referatów na zjazd. Na zjeździe, w którym wezmą ddział przedstawiciele rządu oraz miejscowych Władz państwowych i samorządowych omawiane będą wszelkie zagadnienia, tyczące się szpitalnictwa polskiego,» śz»'rcg referatów lekarzy szpitalnych 1 działaczy łódzkich zobrazuje sytuację, w Jakiej znajduje się szpitalnictwo łódz* kie, przyczem dane statystyczne 1 wy kresy uzupełnią wygłoszorte referaty. Zjazd odbędzie się w sali rady miejskiej i potrwa 2 dnl (b) Dziś, w niedzielę każdy może sorawdzić spisy wyborców. Okręgowa komisja wyborcza prtyponiina wszystkim obywatelom, że komisje obwodowe urzędują również w niedzielę i święta co jest wielkiem udogodnieniem dla sfer pracujących które wieczorem dnia powszedniego lub w niedzielę w chwilach wolnych od 2ajęć mogą sprawdzać wyłożone listy wyborcze. przewodniczący okręgowej komisji wyborczej sędzia Korwin-Korotkiewter tą drogą apeluje do przewodniczących obwodowych komisji wyborczych, by szczególną pieczą otaczali powierzone im akta wyborcze, zarówno w okresie Urzędowania, jak i w godzinach nie urzę lewych, ochraniając je od wszelkich rao źllwych wypadków, jak zguby, kradzieży itp. W przyszłym tygodniu odbędzie się częściowa lustracja w poszczególnych obwodowych komisjach wyborczych. W Zakopanem staniało. Można już zfiahśs miejsce. Ostatnio, po zakoócżeniu bezpośrednio sezonu świątecznego, dał się zauwa* żyć w Zakopanem spadek cen w pensjonatach i hotelach. Frekwencja gości jesi już znacznie mniejsza, tak, Że otrzymanie wolnych miejsc w pensjonatach nie jest trudne. Zniżka cen jest tak znaczna, że obecnie pokój z utrzymaniem można dostać w granicach od 8 do 20 złotych, w zależności od kategorii pensjonatu. Młode inteligentne osoby obu płeł nadające sie. do FLMOWANA zechcą zglastac się codziennie młedsy 10*q a 2-gą do Wytwórni Obrazów Filmowych KORAJFJ-M" Łódi. ul. Żeromskiego Nr. t.

6 5*r. & T l W E P U B l Ttt A nt a w RADO-OM" Cegielniana 42 polce* odbiorniki ma wszelki sprzęt radjc-wy. Cc usłyszymy przez radjo dziś. w niedzielą 8-go stycznia'' PROGRAM STACJ WARSZAWSKEJ Sygnał emu i komunikaty: kłtniczo-nieteoroloełczny. oraz nadprogram Transmisja t Pllharmonjf warszawskiej *- certu organizowanego przez wydział oświaty i kultury magistratu ui ST Warszawy wespat t dyrekcja koncertów symojmcziiych. W prosrajnie utwory Ryszarda Wagnera. Wykonawcy: Orkiestra fllharmonlczna pod dyr. Józefa Ozimin skrego i Aleksander Michałowski (śpiew)...1. a) Wstęp do opery Śpiewacy Norymberscy", b) Prząśruczka T op. Okręt - Widmo", c) Czar ognia pożegnanie Wolana z oj). Watklrje" wykona orkiestra. 2. śpiew. U. 3 a) Szmer lan z op..zygfryd", b) Uwertura do opery TaBhauser" wykona orkiestra JS _ Komunikaty: meteorolotttczny. gospodarczy oraz nadprogram J0 Transmisja k on certo symofniczneg «PilharmonJ warszawskiej Wykonawcy: orkiestr* Hfhsrmonfczna pod dyr Teodora Zalewskiego, chor stow cni! dawu muz. pod dyr. Br. Rutkowskiego. Aleksander Michałowski (śpiew). J. Ozłmiiłski, Tadeusi O- chlewslri. H. OołęMowslrJ \ L Dworakowski fi-krrypoe) waz P. Kaszewski (trąbka). S $ni«- dccwaki (obój). Ł Wojakowzki (flet). T Ooctawski (wiolonczela) Br. Rutkowski (orrany) Rozmaitości wypowie p. L lawmskl ią.55 - Przerwa. BJS Komunikaty PAT-a. 19J Odczyt ta. t.od czego zalety powodzenie powszechnej wystawy krajowej" - wygłosi dyr. Leon Mlko- PtJczyL Transmisja s Poznania 20.00,»ojn Odczyt o. Ł -Zycie obyczajowe towarzytkfo w księstwie warsz^wsklem" odczyt (dztel: JHstorfa PoiskD - wyr łosi prof. J». pnia fwaszkiawict. 2OJ0 Koncert wieczoray. yaporny stacji katowickie) warszawskie! 22: _ Sygnał czasu komunikat lotnlczojaetnorołoictczny 22 j» -22JO _ Komunikaty PAT-a 22JO 22Ji) _ Kornun&ety: policyjny portowy OT as nadprogram. 22JO-Z3J0 Transmisja mu-zykt umecaaci. M.Wl.2 48 Kitiuidkaty PAT-a. iłatirwelsze «aw» twmi. s Lampy Katodowe OROM-ŁCHO PSOORAMY STACJ ZAGRANCZNYCH. Bertbi lala as. 9M nabożeństwo. Dzwony katedry ber- Hftskieś JO Poranek muzyczny «Oroeses Schanspielnaiu Szkota Breaowa i Przygody kapitana Punka Góry zima-1'sport zimowy Audycja dla dziennikarzy. Swoboda prasy. 16JO Kapela Hottmanna Wykłady kosmetyki 19JO - Odczyt:,Swiat mistyki" _ Transmisja t Prankfnrtn nscenizacja. JDta Wclnprobe" 1 chera. Muzyka Henry Wa Marschnera. >i...tyn meteorologiczny. Wt*JocnoAd. Sygnał czasu fl JO Masyka uawcz**. Brakaeła fala M&s n. T7JTO Koncert Radjotroałka. M-15 Koncert 2215 ~ Wiadomości prasowe. Wiedeń lala 5(7.2 nu MUS Chór młodzieży Koncert orkiestry symfonicznej Koncert popołudniowy Muzyka kameralna Oc'ć?yt podróżniczy. Grecja Transmisja koncertu nauguracyjnebo organów radjostaeji frankfurckie) Jednoaktówka,.7-bledrnaly- Karola Vłldraca..Król Lear" Moltmra. BERJJTZ - SCHOOL. Od TRZECH lat znajduje się w Łodzi przy uli.ł PiotTkou skiej M front oddział błynnti szkoły iezyk6* Beriitza. której gloa-na sled/ilia J«,t w Każdy nauczyciel wykłada wyłącznie, w iwyro JCAikłi niauerzy.iyn.. jłownen. zaaanlirn szkoły jest dawa -ie n:o- B,ści uczniom w «ozliwie krotktm czasie p«> r<»zumit^a'»a s4«* jeżykach aniiiclsidiii. fran uskim, uiciiiieckun, i. d. Lia iydi, ^tó.^v ntaia zinuar ^yichać albo.'porządzaja zbyt małym czasem, t. j. studenci, iu.- )cy! t. ć. "-woła.przedstawia nieocenioną AKAlitiWlCKi LUNA - PARK. Juli nas niormu.ki ^ łódzkiego kom. wojew. Bomocy mtod. akadciu. urzaniony przezeń łączłle z kom. stołeczno-wojew. olbrzymi Luna- Purk akademicki, cieszy sic w tłas^ern mieście nad.-ipodziewancm powodzeniem/ Ka calo. 1^ tej imponującej pierwszej t«;:o rodziijn Lodzi mprtzy składają sic: słynna w ątol!c;x!i zadodiilo-europejskicli elektryczni kojcil.n nai'"- i v'ctrzna (800 met. tor), karuzele Świetlne, uilyy djabclskie, liuśtawki! wiele innych. W okresie tygodnia przewieziono 30 tysięcy y>l EpWemJa Jazdy napowietrznej ogarnia co- azersze masy. Łodzianie! spieszcie na plac rowskłago caayć erooch godny«" Ludbcr- W dniu 7 stycznia 1928 r. zmarła k a d j a M r o z o w s k a mikroskopistka Rzeźni Miejskiej, przeżywszy lat 46. W zmarłe) tracimy sumienną 1 gorliwą pracownicę. Cześć Jej pamięci 1 Magistrat m Łodzi Wydział Zdrowotności Publicznej Po długich i ciężkich cn-rp eniach zmaiła 26 go grudnia 19/7 w Leobus U U l l _ B., Po^reeb odbył się 1 styczn-a b. r. w Wrocła*iu t o czem zawiadamiają pozostali v nieutulonym żalu Hf Mai dzieci i rodzina. OKU Dnia 6-tfo (tyczni* b. r. roaatala etą a tym Światem po krótkich 1 ciężkich ciarpi«ośaek asola WV«**JW»_ droga tona. nasza ttbóstwiona serdeczni* dobra siostra, bratowa ' d o * k * B. P. Crelel Widenska z nomu Wolff Wyprowadzenia drogich oam rwłok odbędzi* się w niedzielę, dnia 8-tfo stycznia ijoefal t2-el w poi. aa etneatan sydowski a docan tałoby przy ulicy Zielonej Nr. 8, o tran zawiadamia posoetala w nieutulonym talu, _ m. Rodzina. Upraaaaa etą nłei>łilkd*nt* koeuiauacłi Straszna śmierć kaprala 31 p. S. K. Koła parowozu zmiażdżyły mu głowę i połamały noei i ręce. Nrocy wczorajszej o godzinie 12 min. 50 na torze kolejowym w odległości 3U0 metrów od stacji Rogów znaleziono trupa Jakiegoś wojskowego ze zmiażdżoną głowa oraz połamancml rekami nogaml O przerażającem odkryciu powiadomiono natychmiast posterunek policji na stacji Rogów, który wdrożył enerjjjoznc dochodzenie. Poddano trupa rewizji i znaleziono przy nim legitymację, z której wynikaj ła, że Jest to 27-etni kapral zawodowy 31 pułku strzelców kaniowskich w Łodzf, Stefan Gajewski. Władze policyjne powiadomiły 4-ty d/wlzjon żandarmerii wojskowej w t,od^l oraz wojskowy urząd prokuratorski. Na miejsce wyjechali niezwłocznie samochodem dowódca 4-go dywizjonu żan darmerjl major dr. Rieser, prokurator przy sądzie wojskowym w Lodzi major K. S. Masłowski oraz porucznik dr. Lipiński, jako komisja wojskowo - lekarska. Wdrożone śledztwo ustaliło, co następuje. Kapral Gajewski otrzymał przepustkę na święto Trzech Króli i udał się w podróż do wsi Wągry pod Rogowem, aby odwiedzić mieszkającą u ojca swego Antoniego Glona żonę Helenę oraz dwoje dzieci, za któremł bardzo tęsknił. Ożenił się przed 6-ciu laty 1 cały czas wrąz z rodziną swą mieszkał w ŁodzL Dopiero w ostatnich czasach żona z dziećmi wyjechała na wieś do swych rodziców. Wysiadłszy z pociągu na stacji w Rogowie Gajewski dla skrócenia sobie 'drogi do wsi Wągry szedł torem kolejowym. Panująca ciemność nocna szalejąca zadymka spowodowały, że Gajewski nie dosłyszał nadjeżdżającego od strony Rogowa pociągu osobowego. Nim zdołał się zorientować dostał się pod kola parowozu, które zmiażdżyły mu głowę połamały noel oraz ręce. Pocig wlókł nieszczęśliwego kilkaset metrów, aż do miejsca, w którem trup zastał znaleziony. O tragicznej śmierci kaprala Gajewskiego powiadomiono niezwłocznie jego rodzinę. Na miejsce znalezienia zwłok przybyła żona Gajewskiego z dziećmi; Rozpacz nieszczęśliwej kobiety nie mia ła granic.. Trupa przewieziono następnie do kostnicy p/zy 4-tym wojskowym szpitalu okręgowym w Łodzi, (p) S Na sieroty po żołnierzach. W dniu onegdajszym w sali kasyna oficerskiego garnizonu łódzkiego odbyło się posiedzenie komitetu, niestałych dochodów towarzystwa opieki nad sierotami po żołnierzach wojsk polskich, które zagaiła majorowa Korycka, następnie powołano przewodniczącego zebrania, którym został pułkownik Vogel. dowódca 31 p. S. K. Pułkownik Vo','el zawrócił się do zebranych, by gorliwie zajęli sic zorganizowaniem maskarady, która odbędzie się w dniu 8 stycznia r b. w saii Filharmonii na Sierociniec po żołnierzach wojsk polskich. Po omówieniu szeregu spraw organizacv.uiych, postanowiono zwrócić się z łjpelcm do społeczuństwa za pośredni- ctwem prasy miejscowej o poparcie zamierzeń towarzystwa by w ten sposób umożliwić-rozbudową sierocińca, który został przed kilkunastoma dniami poświęcony i oddany do użytku. Budowa tego zakładu nie tylko że wyczerpała wszystko środki finansów** towarzystwa, ale jeszcze zmusiła zarząd do zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zarząd, wychowujący obecnie 72 sieioty pó tych, którzy ofiarowali ojczyźnie największy swój skarb zy cie, nic widii możności wybriu^ia v swego ciężkiego położenia bez porno *y społeczeństwa instytucji krajowych, zwraca się więc z bardzo gorącą prośba, o udzieleni^ urn pomocy jjnausowei. TEATR. MUZYKA i SZTUKA. TŁA k MlhJShJ. 1 Dziś, w niedzielę, trzy przedstawienia: o godz 12 w południe p<> raz drugi efektowna wzruszająca haieczka dla dzled.choinka Bu ma l Baczka". o godz 4 po południu po cenach popularnych Peer (jynt". o godz 8.30 po raz drugi.tajfun". Jutro, w poniedziałek. H Tajfun* dla związków robotniczych. Pozostałe bilet} nitro od lu rano w cukierni Oostomskiego. We wtorek..tajfun'' na cel dobroczynny, na dochód gimnazjum społecznego. Środa..tajfun" po raz pierwtzy po cenach popularnych Kawiarenka* dana będzie rai leszcze wieczorem w piątek nadchodzący po cenach popularnych. Bilety od Jutra Peer Oynt" ukaże się w tym tygodniu raz jeden w sobotę najbliższą o godz 4 po południu po cenach zniżonych Bilety od wtorku Kredowe koło" dane będzie raz pzcz* w najbliższą niedzielę o godz. 8JO wieczorem. Bilety od środy Rozpoczęto próby z następujących preinjer teatru miejskiego, któremi beda: współczesna komedia satyryczna Kazimierza Wroczyńskiego..Aby tyć^ (reżyser J. Boneckl) oraz z komedii stylowej Józefa Rllzirtskiego -Pau Damazy**. TEATR POPULARNY." Na obydwu dzisiejszych przedstawieniach, L J. godz. 4-eJ 8-ej wiecz. bawić będzie publiczność arcywesota operetka.wesoła oara". ThATR W SAU GLYtKA. Dziś o godz. 4 po poł. 8J0 wiecz..chłopi" WL Rrymonu. Bilety kasie teatru w cenie od :0 g szv do 2 zl POŹbliNALNY WYSTtP CLAlKfc, BAUROPF. Jutra w poniedziałek, odbędzie się w sali filharmonii pożegnalny występ znakomite] Clatre Bauroff. która na pierwszym swoim koncer- \ cle tanecznym odniosła prawdziwy sukces artystyczny Publiczność zapełniając salę Pllharmonll do ostatniego miejsca, zmusiła artystkę do bisowania wielu numerów. Na lutrzejszym koncercle program będzie zmieniony. Początek o godz. ajo wieczorem. Pierwszy występ Claire Bauroff. Clalre Bauroff. znana dobrze łódzkie) < publiczności z występów podczas ubiegłego lata w teatrze..casino". widoczi nie jaknajlepiej zapisała się w pamięci widzów, skoro jej onegdajszy pierwszy recital taneczny ściągnął Już dawno niewidziane tłumy. Pierwszym, bezsprzecznie najpoważniejszym atutem, który z tańca Claire Baurofi czyni produkcję stotnie artysty czną. jest uroda tancerki, oraz niepospolity wdzięk, który towarzyszy każdemu jej ruchowi Claire Bauroff ma tak cudnie Wyrzeźbioną linję ciała, że może sobie pozwolić na to, by tańczyć nago. Jej nagość nie ma w sobie nic * pornografji. Jest zachwycająca i wyraża w sposób idealny piękno nieska^iteh nej, czarująco sharmonizowanej linji. Sukces chereograiiezny Claire Bauroff potęguje w znacz.niej mierze umiejętne posługiwanie się elementem mimicznym, który u niej wyraża całą bogatą skalę przeżyć uczuć najróżnorodniojszycia. Dzięki temu niektóre produkcje, jak Nędza" i Umierająca amazonka" nabrały 4kech natchnionych poematów tanecznych. Doskonałe poczucie rytmu oraz nieprzeciętną muzykalność wykazała nadto p. Bauroff w wykonaniu tańca w takcie pięcioćwierciowyro". nne, niemniej cenne zalety, zwłaszcza zaś cliwa lebna dystynkcja w pozie i geście, przyczyniły się do sukcesu tańców, które nie leżą zresztą całkowicie na linji rozwoju zamiłowań i możliwości p. Baurofi, jako nie-klasyczki" (..La reine" i Walc wiedeński". Źe Claire Bauroff jest niezrównaną odtwórczynią pikantnej, rozkosznej groteski tanecznej, o tem przekonaliśmy siej po wykonaniu Burleski", oraz Szczęśliu i l-t-iumyślności" i Pajacyka" (na bis). Były to stne perełki chereograficzne, w najlepszym stylu oddane. U P. zysttntn Szanownym Paniom i S z an. Pannm ze niezwykle g> rli*a i owocna pracę przy urządzeń u Maskarady SyUesifowej. akotez zą hojne ohaiy na bufei w gotowce t w naturze, składa naigorę sze wyi zy p dz ękowania w innemu b ednych dz>eci Zarząd Towarzystwa Niedola Dziecięca

7 FTR t fł. TtEr"UBT.TKA Str. 7. Ropiejący wrzód domaga się zabiegu chirurgicznego W kilka dni po oblecłu urzędowania przez oowy samorząd łódzki opinja publiczna zaalarmowana została przy krem odkryciem. Okazało sie bowiem, źc poprzedni włodaize miasta odchodząc ze swych stanowisk pozostawili swym następcom najzupełniej *.P ołpcone_ kasy (V Nowy magistrat znalazł s*c wob^c?ego w przykre] sytuacji. Szczęślłwić jednak z niej wybrnął a opinia publiczna bogatsza się stała o jeszcze jedno doświadczenie. Upiorny koszmar chieno - enpeeru wclaz jednak żyje i straszy"... Nawet Z ZA grobu dochodzą nas bowiem. wciąż jeszcze skandale, które na długo jesz-j cze bedq w umyśle społeczeństwa symbolem i synonimem smutnej gospodarki. Wczoraj opinja publiczna wstrząśnięta została nowym skandalem. Aż dwie afery w ciągu jednego dnia. to afery wiclk'e. poważne, sięgające dziesiątków tysięcy złotych! Na innem miejscu znajdą czytelnicy dokładne szczegóły i nazwiska. Tutai ograniczamy sie jedynie do kilku refleksji na marginesie tych afer, które z natury rzeczy domagają się specjalnego podkreślenia. Pierwsza afera. Bohaterem jej jest urzędnik, protegowany i pupil b. r. Fajfra. A wlec człowiek w zrozumieniu dawnego magistratu prawornyślny", który, lak się okazało. n?e mnel prawomyślnle" potrafił kraść... Druga afera. Również urzędnik. Rodowodu partyjnego wnrawdzńj nie marny jeszcze, ale wszelkie dane wskazują na to. że i on pochodzi z rodziny prawomyślnych". A teraz refleksje. Magistrat obecny przejął agendy mejskie od poprzednich władz z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjął wszystko. Kierując sie względami ściśle rzeczowemi, starannie unikał wszelkich problemów personalnych. Nie prowadził żadnych rugów an, żadnych przesunięć, czekając na to. co czas przyniesie. Czas nie zawiódł... Wczoraj bowiem okazało się dopiero, że sanacja 'est nieodzowna że leży ona w żywotnym in- ' teresie miasta. System protekcyjny, któ ry był jedyną racją stanu chjcno-enper eru w polityce.miejskiej dziś wydawać zaczyna owoce. Pamiętamy czasy, kiedy dzisiejsza pozycja obojmowała rzndy po pierwszym magistracie socjalistycznym. Z miejsca poezcla romc porządek", przewracając wszystko do góry nogami, ru-l gujac wszystkich i wszystko. O posadzie urzediiiczel decydowało pokrewieństwo krwi przekonań. Wzglę dy rzeczowe poszły w kat Trwało to wszystko przez cały okres kadencji przez cztery, długie łata, Nowy mag strat ma Jednak inne zadania. Sprawę stawiamy Jasno szczerze. Uważamy, ie wszelkie posunięcia 1 li DUKisii ai " " " " -... y. u u t... - energie wycinania wrzodów tani, gdzie tego domaga się zagrożone dobro miatta. Należy jednak zachować przytem Jclsły obiektyw zm, irie Ucząc śle zupełnie z sympatiami 'względnie przynależnością partyjną, szkodliwej jednostki Defraudacje w magistracie ni. Łodzi dokonane zostały przez pupilów dawnych władców wasta. nowy mm$ wmm cjryofilg] przegrowattsie tł3kladnq rewizją wa irays!-, hieii oydslatacli. 'Jak wfa*domo', w swoim czasie przekazane zostało magistratowi m. Łodzi przez komisarjat rządu wydawanie koncesyj drobniejszym pizeds.ebiorstwi.nn handlowym, za którą to czynność tnut;;- strat pobierał opłaty w kwocie od 3 do 15 zł. Sprawą wydawania koucesyj najęło się specjalne biuro, utworzone przy wyr dziale przedsiębiorstw miejskich. Na sta nowisko referenta, który miał zająć s:ę wydawaniem koncesyj i obieraniem o- płat, zaangażowany został przez ówczesnego przewodniczącego wydziału przed siębiorstw miejskich p. wiceprezydenta Wojewódzkiego z protekcji b. radnego Fajfra, uiejaki Emil Steinbrecher. P. Steinbrecher opłaty, pobierane od interesantów, przechowywał przez pewien czas w swej kasie podręcznej, poczem- większe, sumy wpłacał za pokwito waniem do kasy miejskiej. W końcu ub. roku, gdy nadszedł termin sporządzania remanentu, stwierdzono, że p. Steinbrecher od dłuższego iuż czasu zalega z wpłacaniem do kasy miejskiej pieniędzy, pobranych za wydane kon- J cesje. }\ Steinbrecher nie zwracał uwagi na monity ze strony naczelnika wydziału przedsiębiorstw mie;skicb p. inż. Berlinera, gdyż w sprawie rozliczania się kasą miejską pozostawiona mu była zupełna swoooda. Sprawa przeciągnęła się aż do dni ostatnich i przyjęła obrót zgoła nieoczekiwany. Gdy inż. Berliner w sposób najzupełniej kategoryczny zażądał od Stein brechera przedłożenia sobie sprawozdania z czynności, związanych Z wydawaniem koncesyj oraz stanu kasy, Steinbrecher w święto Trzech Króli zgłosił cię do prywatnego mieszkania p. Bcrlinera oświadczył, że brakuje mu do zimełncgo wyliczenia się paru tysięcy złotych. Pieniądze te zużytkował na własne potrzeby, nie miał bowiem środków na pokryci wydatków na cele rodzinne. Dawniej bvło Steinbrecher dodał przytem, że zobowiązuje się niedobór pokryć, spłacając M ratami. Ze łzami w oczach błagał inż. Beiiinera, by nie robił ze sprawy użytku i nie donosił ani Wyższym władcom tnagr : slrackim, ani leż policji. P. inż. Berliner oświadczył, że nie ma prawa sam decydować w tego rodzaju sprawie. Steinbrecher wielce przy gnębiony opuścił mieszkanie swego naczelnika. Nazajutrz p. inż. Berliner powiadomił 0 rozmowie swej ze Steinbaclierem p. wiceprezydenta Rapalskiego, który natychmiast nada! sprawie bieg właściwy, powiadamiając o defraudacji, dokonanej przez Steinbacliera, prokuratora przy sądzie okręgowym w Lodzi i urząd śledczy. Jeszcze w dpiu wczorajszym w godzinach popołudniowych.przybył do magistratu naczelnik urzędu śledczego p. nad komisarz Weycr z dwoma wywiadowcami, w celu przeprowadzenia na miejscu wstępnego dochodzenia, w którego i wyniku Szczegóły afery przedstawiają się jak następuje: łriandlarze zamiejscowi, przybywają Stelnba,cbor został aresztowany cy do Lodzi na targi, muszą opłacać magistratowi- pewne kwoty ściśle ustalone 1 przewieziony do urzędu śledczego. Are Ki sztowanie nastąpiło w chwili, gdy Stein- 1 bacher zajęty był swą zwykła pracą w biurze. Przesłuchany w urzędzie śledczym zeznał, iż do dokonania defraudacji skłonił go nałóg gry karcianej. Przed paru miesiącami poznał był pewnych osobn'ków, którzy wprowadzili go do jaskini gry hazardowej. Za pierwszym razem wygrał znaczną kwotę, następnie jednak zaczai przegrywać. Na odgrywanie się zaś nie mogły mu wystarczyć własne pieniądze, wobec tego zaczął czerpać z kasy podręcznej, do której wpływały opłaty za koncesje. Niestety, nie odgrywał się i brnął coraz dalej w dokonywaniu defraudacji, a gdy zorjentował się, że defraudacja sięga kilkunastu tysięcy złotych, co przy sporzą dzaifiu remanentu zostanie ujawnione, inaczej. ładnych dodatkowych wynagrodzeń nie będą pobierali członkowie magistratu. W czwartek, ijn. 5 b. m. :, pod przewodnictwem p. prezydenta Ziem eckłe- ny m. Łodzi, zasiadający w zarządach wziął uchwałę, aby przedstawideje groi o, odbyło się kolejne posiedzenie magi- miejskich przedsiębiorstw koncesjonowanych, nie pobierali za udział w pra władz miejskich winny być uzasadnione stratu. UD.którem rn. ki, omawiano spra dobrem miasta i ludności. Dlatego też,we poda-taia majątku, wcielonego do nu ale można tolerować żadnvch nadużyć, "^r 1 - z.sąsiedn.ch pniu tytułu.rozpoa magistrat obecny zdobyć sie musi na rządzenia b. władz okupacyjnych. i «*»-.«Jak wiadomo, na zasadzie rozporzą detfclekta^r do utai'(to uzytk" niezrównanej mocy orze '"' 'Ją.cei S t«uor<-oenty»^ S 0 H A L 5 R ul Andrae a 4 TeL Godz. przyjęć od 10-2 i od 4-7. dzenia tych w&r-tej z dn. 16.VM-1915 r. do m. Lody: wcielone wstały części, gmin podmie.rsk.ch: Brusa. Rado&os/.- cza. Nowosohiej i Chojen. Zarządzenie b: generał-gubernajora warszawskiego zalegalizowane zostało ostatecznie.rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 1 czerwca 1927 r., a w związku z tem wyłoniła się sprawa ostatecznego rozrachunku co do różnych obiektów majątkowych pomiędzy gmina m. Lodzi a wymlenionemi gminami wiejskienii. Przedmiotem tego podziału będą grunty i budowle, przejęte przez miasto na terytoriach, należących dawniej.-do grmn wiejskich. Celem formalnego zalatw enia spraw podziałowych, zgodnie z p. 2 art. 4 dokrętu o samorządzie miejskim, magistrat powołał specjalną komisję w składzie następującym: pp wiceprez. Rapalski. ławnicy zdebski i A- damskl oraz radca prawny magstratu. Kom śja rozpocznie swe czynności niezwłocznie. Wdaiszym dągu obrai magistrat po S Ł U C H A W K cach zarządów tych przedsiębiorstw żadnych wynagrodzeń z funduszów miej skłch. Otrzymywane przez przedstawicieli gminy miejskej z tego tytułu bezpośrednio od zarządów- wynagrodzenia i tantiemy powinny być, w mvśl uchwa ły rady miejskiej, z dni r podejmowane i niezwłoczne przelewane do główńbj kasy. rn ejskiej. Wniosek w tej sprawie przesiany będzie do załatwienia radzie miejskkj.. Na temże posiedzeniu magistratu dokonano wyborów do komisji powszechriego nauczania do której z ram enia zarządu miejskiego delegowano p. wiceprez. Rapalskiego. oraz do komlsh tea tralnej, do której weszli pp. prezydent Złemlęckl i wiceprezydent dr. W.elln ski. Jako kandydat magistratu do sądu rozjemczego w Łoiżi dla spraw zakładu ubezpieczenia od wypadków desygnowany został p. ławnik A. Purtal Wreszcie na V zjazd- higjen stów polskich, który odbędzie sie we Lwowie w końcu maja b. r., wydelegowano pp. ławnika dr. A. Margolisa oraz inspektora sanitarnego m. Łodzi, dr. A. Starzyń skiego. T E L E F U N K E N, wyróżniają *ię precyzy^em wykonaniem, są lekkie; czułe i wygodne w utyciu. JenersJne Przedtsawicielstwoi POLSKE ZAKŁADY..S EMS MS" S. A.....>», Wamawe. Fokral-18. tel zgłosił się sam 00 swej wałdzy przełożonej i zameldował o wszystkiem. Steinbrecher osadzony został w wlezieniu śledczem przy ulicy Kopernika do dyspozycji władz sądowych. Władze miejskie zajęte są obecnie prowadzeniem intensywnych dochodzeń, w celu ustalenia, jakiej wysokości sięga dokonana przez Steuibrechera defraudacja. Nie jesi wykluczone,"że wynosi ona nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wśród urzędników zarządu miastu wiadomość o defraudacji, dokonanej przez Steuibrechera, wywołała przygnębiające wrażenie, (p.) imm leden... W ostatnich dniach prezydjum magistratu m. Łodzi natrafiło na ślad wielltiej, afery, związanej pobieraniem opłat tar gowiskowych przez kontrolera magistrackiego niejakiego Żródelskicgo. za zajmowane na którymkolwiek z rynków miejsca. Ściąganie tych opłat powierzone zostało kontrolerowi Zródełskierau. Czynności te sprawował OA przez czas dłuższy. Przed paru dniami zgłosia* się do magistratu jeden z handlarzy rynkowych i zakomunikował, że Zródelski przy ściąganiu opłat targowiskowych dopuszcza się oszukańczych numipulacyj na szkodę miasta. Na skutek tego doniesienia polecono wyższemu urzędnikowi zarządu miasta p. Wcisło przeprowadzenie dyskrecjonalnego dochodzenia. Dochodzenie to dało wynik wręcz sensacyjny. Okazało się bowiem, iż Zródelski istotnie dopuszca się oszukańczych manipulacyj, nie wydając handlującym na rynkach pokwitowań z tytttłn pobieranych każdorazowo opłat, lecz po zwala im legitymować się starem! kwitami, pozbawionenii daty. Część bowiem kwitów, zawierająca datę, była przez Żródelskicgo wydarta Za to handlujący płacili mu pewne kwoty, znacznie niższe od pobieranych przez magistrat opłat za prawo handhi na rynkach. Uzyskiwane w ten sposób od handlarzy pieniądze Zródelski inkasował d własnej kieszeni Malwersacji tych dopuszczał się od.dłuższego czasu..w dniu wczorajszym Zródelski, zorientowawszy się. ż władze zwierzchnie są na tropie Jego machlnacyj. postanowił przedewszystkiem zniszczyć dowody rzeczowe swej winy*. W tym celu zaczął palić w piecn srrzblet - kwitarjuszy, któreby TNOSRLY go skoro-, promitować. Przyłapano go jednak na tej czynności i przeszkodzono w niej. Na skutek postanowienia komisji dyscypll narnej Zródelski został zawieszony w czynnościach służbowych. W sprawie jego nadużyć prowadzone jest w dalszym ciągu intensywne dochodzenie, które zatacza coraz to szersze kręgi. Jak «'«dowiadujemy, w aferę wmieszany / e s r c a 'y szereg innych jeszcze u- rzedflików magistrackich. Po zebraniu całego materiału dowodowego sprawa postanie przekazana urzędowi prokuratorsikemu. (p). ŻYDZ W POLSCE. W czwartek, dii 13 stycznia o godz w w sali Pilliarnianil wygłosi odczyt na powyisiy tumat redaktor Tadeusz Wieniawa - Długoszowski. Bilety sprzedaje kasa Filharmonii i biuro Promień", Piotrkowska 81. V cenie od 80 ft do zł BAL NA SZKOLĘ RZLMOSŁ DLA DZlfcW- CZAT PRZY UL. SZKOLNEJ 2. - Majucy juz ustalona reputację, jak, jed.;a A najlepszych zabtw sezonu, bal na szkoła rw>, niiosł dia dziewcząt przy ul. SzkohKj. dzle sie w drriu Z0 b. m. tyrn ja^cni Grand - Hotelu, aprzedaż one-c-w rc j będzie w dn 10 b. M. 6^CM T wdti* nia, bał ztpowiad* uc świeta»«. i

8 Str. 8. L. REPUBLKA Dziś i dni następnych! S P L E N D D Atrakcja sezonu!, Wstrząsający dramat w 10-au ^f aktach m \\\ - r fpk Ę^P f*. ; ŁL ) 'W. \\r N U[ ' S# % LB mm m m mm SL Arcydzieło twórcy.dr. Calligari* i.gabinetu figur woskowych* genjalnego realizatora PAWŁA LEN. Rekordowa obsada ze zna- % f wm g% "_ M yf i*** w jej najnowszej Rewelacja filmowa! Niezwykłe napięcie! Niesamowito**! Film który kosztował m.ljony! Niebywale efekty świateł cleni! Koncert gry aktorskiej! Dreszcze strachu i grozy! 01 pil.ud n pil li ceny wszystkch miejsc SD l i 1. Na froncie bezrobocia sytuacja nim uległa ztniankt. Na tereom paa&tuowcro arzeda i*>4rednłctwa pracy ar Lodzi: at Lódi, powiaty: łódzki, laski, botirrch zasiłki doraźne ze skarbu państwa. W aamcj Łorfri pobierało zaułki 7.7M bezrobotnych, z czego x fandoasa bezrobocia ro skarbu państwa. Pracowników imryalo-/ycłi brało zasiłki w tym ustawowych doraźnych LW. W ubiegłym tygodniu straciło prace na terenie Lodzi 910 bezrobotnych, otrzymało prace 110, wysłano do pracy 105. Urząd rozporządza 69 wonymi miejscami dla robotników różnych zawodów. Mi mii. m Polak choroby wewnętrzne przyjmuje od 12 / /, od 7 ó". Andrzeia 43, tel Dyżury aptek. Dziś dyżurują następujące apteki: F. Wójcickiego (Napiórkowskiego 27L W. Damelecklego Piotrkowska 127), P. nickiego i Cymmera (Wólczańska 37), J. Harrmana (Młynarska 1), J. Kahana (Aleksandrowska 80). Pr/ y zaparciu stolca, wzdęcia, bólach w boku, ohti oddechu, biciu serca, migrenie, szumie w eaeli, mdłościach, złem samopoczuciu, naturaivxln gorzka Franciszka Józefa powoduje 'dajnc wypróżnienie t zanik poprzednich objarw chorobliwych. Wleln lekarzy stosuje wó- FraiicUzka JózeiB orty knracil przeciw ł l i i c r o 'w i i iaknailepasyn skutwent dać w aptekach, i dn>kerlach. Kącik dla pań. Na progu karnawału. łęczycki, afaaadzkl l brteziaski, w dmu 7 atywnła \92» t było zarejestrowanych bezro ślała o toalecie balowej, a zamierza ba Ta z pań, która dotychczas nie pomy botnych w ty» v umej L «Ui 17.«96, w Pabianicach L637, w Zduńskiej Woit 419, w Zgierzu wić się w karnawale ma jeszcze czas o 2.111, v Tomaszowie MAX. L316. w Konstantynowie 231, w Aleksandrowie 91, w Rudzie Pabwiem bywa nieco ospały. tem pomyśleć, początek karnawału boianickie/ Ul. Wybór będzie niesłychanie łatwy i Z zasiłków korzystało w abtocfy tygodniu trudny jednocześnie. Łatwy, bo właściwie obecnie wszystko jest modne" i H.008. w ym bezrobotaycfa brało zasiłki ustawowa tan&mtm bezrobocia i bezro- mo esbllofeharz łódzki. Wywiad z prezesem koła związku bibliotekarzy, p* Augustyniakiem. Mało znana jest szerszym sferom inteligencji łódzkiej sprawa rozwoju i dzia talnosci kulturalno - oświatowej łódzkiego Kota Związku Bibliotekarzy polskich. VV celu zaznajomienia się z tą dziedziną zwróciliśmy się do prezesa Koła, p. J. Augustyniaka z prośbą o szereg odnośnych informacji. Kolo bibljotękarzy łódzkich opowiada nam P- Augustyniak jest ekspozyturą Związku bibliotekarzy polskich, którego władze centralne urzęditią w Warszawie. Rtądzi się ono aulolomlcrnle \ dzrfaiła NA podstawie władnych regulaminów zgodnych ze statuom i zatwierdzonych Pfz«radę Związ- Sam zaś Związek bibliotekarzy P«l- słuch ma na celu: a) zjednoczenie prac!'bibl.totakoznawczych, bibljologicznycli ' bibljograficznych oraz pogłębianie wic- 1sy w tym zakresie wśród ogółu; b)! dele balowe i wieczorowe wprost olśniewają przepychem pomysłowości, trudny zaś dlatego właśnie, źe zbyt wiele przed stawia pokus i trudno jest powiedzieć sobie, że właśnie ta, a nie inna. Niepodobna jest zdecydować się np. na krynolinę, nie marząc jednocześnie o prostej, surowej w linji sukni z lamy, któ jrej całą ozdobą jest zwieszający się z jednej strony długi ogon. Jedno jest faktem niezbitym, że moda obecna pozwala na dostosowanie sukni do indywidualnych warunków zewnętrznych, wyzysku jąc zalety, a pokrywając braki. to jest jej wielkiem plusem. Ponieważ moda codzienna" jest hardzi pozadzo monotonna i nie wychdzi poza granice kompletów trykotowych i skromnych wełnianych sukienek, conaiwyżej przybranych jedwabiem, moda niecodzienna" postarała się wynagrodzić to w trójnasób. Przepych materjałów, fantazja, asymetrja, stylizacja wszystko co kto chce. Przy wyborze modelu trzeba pamiętać przedewszystkiem, że toaleta stylowa źle zastosowana wygląda fatalnie. PO krynoliny stanowczo trzeba mieć wąskie ramiona i cienką talję, no, i kie kombinacje materjałów lekkich, powiewnych i matowych z ciężkimi lamami i rodzajem brokatu, różniącego się od «*- mniej więcej regularne rysy. Ważne są żywanych dotychczas tem, że iie jest także różne szczegóły, które mogą styl sztywny, a lejący się" i miękki. Obowiązująca przy wieczornych sukniach a- popsuć, a więc fryzura np., która nie mo i że być chłopięca, bo będzie razić. Najle- symetrja polega najczęściej na szerokiej ' iej jest włożyć perukę lub przypiąć lo- jeśli się ma włosy obcięte. od reszty sukni, albo długiego a wąskie [kontrafałdzie z jednego boku, dłuższej Ei, Jeśli kto wytrwa łprzy długich włosach, może spleść je w klasyczną ósem jedyne ozdoby sukien balowych, z go ogona, również z boku. Są to prawie któ- kę. Pantofelki brokatowe, lamowe lub a- tłasowe powinny mieć wydłużone noski i cienkie, subtelne paseczki. Wachlarz w ręku, przywrócony do mody (do nieda wna noszono tylko strusie pióra), dopełni tej toalety, metyle stylowej, ile stylizowanej. Niejako przejściem od sukni stylowej do nowoczesnej są bardzo modne tej zimy półkrynolinld", które, nie mając pretensji do stylu, są bardzo ładne i odznaczają się tem, że prawie wszyscy wyglądają w nich awantażownie. Jest to kilka pięter faiban, układanych jedne na drugie, najczęściej z gazy lub tiulu cieniowanego, to znaczy od koloru jasnego stopniowo aż do ciemnego w tym samym tonie. Prześlicznie wyglądają takie kombinacje w kolorze lila, ró żowym (od bois de rose aż do saumon), zielonkawym. Stanik do tego może być z crepe satin lub lamy. Całość wygląda bardzo zgrabnie. Osoba drobna i szczupła robi w tej sukni wrażenie motyla. Pozatem ultra-modne są kombinacje z georgetty, drapowanej na srebrnej lub złotej lamie. Na najnowszych modelach paryskich widzimy georgettę w bladych odcieniach z delikatnym srebrnym lub złotym haftem, udrapowane na takiejże lamie, lub pancerzu ze srebrnej łuski. Jest to również efektowne, jak kosztowne. Ogromnie noszone są również wszel ztiwanie nad. prawidłowością rozwoju oritttózacja. polskich bibliotek, czytelń iirchfyów; c) roztaczanie opieki nad riinkami procy zawodowe! pośrednictwo pracy dla członków oraz zakładami i prowadzenie dla nich nstytucji wza iemnej pomocy. Od jak dawna istnieje już łódzka placówka? Kolo łódzkie liczy już 8 lat istnienia. W ciągu t e rr 0 okresu czasu władze koła zorganizowały i wciągnęły w poczet członków wszystkich prawie biblio tekarzy łódzkich, pracujących czy to zawodowo w bibliotekach czy też zajętych z amatorstwa w bibljotekach społeczno-oświatowych. Wynikiem zorgaril zowanla chodzących dotąd luzem bibliotekarzy było uzgodnienie poglądów na istotę zadaniu bibliotekarstwa polskiego w zmienionych formach współczesno go życia społecznego w myśl najnowszych krytorjów nauki blbljotckoznawczej; zebranie danych o bibljotekach łódzkich i wydanie drukiem odpowiedniej publikacji; bezpośrednie poznanie bibljotek łódzkich przez urządzenie szeregu gremialnych wycieczek; zorgani',0 wanie Wielkiej ilości odczytów i pogadanpk dla członków o bibliotekarstwie: u- rzadzenie 10-ciii kursów bibljoleitarskich, które wypuściły szereg osób, obz iajtnionycli fachowo ż zasadami współczesnego bibliotekarstwa drogą systemu tycznych-wykładów oraz egzaminów i praktyki w bibliotekach wzorowych. Szczególnie intensywny rozwój Kola łódzkiego bibljotękarzy polskich datuje się od zimy roku ubiegłego. Na intensywność tę wpłynęły zmiana władz Koła oraz przyciągnięcie do związku kilkudziesięciu osób bibljotękarzy, pracujących zawodowo w bibljotekach miejskich. Pierwsze kilka miesięcy poświęciliśmy na urządzenie szeregu konferencji, na których odbywały się referaty z zakresu bibljografji literatury pięknej. Re fcrataml tymi zarząd pragnął wypełnić lukę w pracach oficjalnych wydawnictw bibliograficznych, które albo wcale, albo bardzo mało poświęcają miejsca na omawianie gruntowne bieżących wydawnictw literackich. Drugi okres ostatniej działalności Koła łódzkiego rozpoczął się późną jesienią, r. ub. Okres ten zapoczątkowany został odczytami, poświęconymi tym razem zagadnieniom czysto bibljotekoznawczym. Jakie sa. zamierzenia Koła na dalszą przyszłość 1? Bierzemy teraz pod uwagę dwa szczególnie ważne przedsięwzięciu: pier wszc to wydanie obszerniejszej publikacji, nformującej ogół o ilości bibljotek łódzkich, ich Pracy i organizacji, co jest Głosy Prasy fb«xt * CASANOVĄ KNEMATOGRAF WEEKLY: Fum, mogący przy paść do gustu najbardziej wybrednej publiczności. Najlepszy film, jaki dotychczas widziałem. Zdjęcia sa świetne. THE BOSCOPB: Świetny scenariusz, codowaa wykonanie.. LCHT-BLD BUEHNE: Na premierze paryskim teatrze Empire" sukces byt niebywały, film ten Jest superflunem w najwyższym stopni n. B. Z. am MfTTAO: Ostatni wyraz artyzm* filmowego Francji... najwyższy etap w dziedzinie sztuki filitkiwej_ produkcja niebywała oryginalna. NA KRAKOWSKM RYNKU". Milą niespodziankę szykuje łodzianom na t uteco r. b. nasza straż ogniowa OCJM c/a. W dmu tym sala Filharmonii zamieni sio na kr&kowbki rynek, na którym nadobne maseczki zabawiać będą, łaknących godziwej rozrywki, łodzian. Kierownictwo nad pracair* dekoracyfuenri objął znany uitys>a piautz o. W Szczurkiewicz.' Zważywszy, celem maskarady Jest zasilenie] kasy inwalidów - strażaków przypuszczać nale-j żv. że wzorem lat ubiegłych sola FilliariUTiiJi w, dmu l lutego r. b. wypełni sie po orzoui. rch znikły w tym rokn pióra i kwiaty, 2astępują to jeszcze czasami klamry za sztrasów, używane dyskretnie i umiarko wanie. M. DL tem ważniejsze, że ostatnie dwutomowe wydawnictwo p. Chwalewika nic prawie nie mówi o bibljotekach łódzkich; drugie założenie w Lodzi stałej szkoły bibliotekarskiej z kursem rocznym, zamiast dorywczych kursów, które nie dawały maksimum tego czego się dzisiaj od bibljotekarza wymaga. Szkoła taka jest koniecznością życiową wobec wielkiej roli, jaką odegrają biblioteki w zwiąż ku z mającą wejść lada dzień w życic ustawa o przymusie zakładania bibljotek przez gminy miejskie i wiejskie. W końcu muszę jeszcze nadmienić źe w tych dniach ukaże się wznowiont periodyczne wydawnictwo p. t.przegląd. Biblioteczny", poświęcone omawianiu aktualnych zagadnień bibliotekarskich. Niewątpliwie 1 ten fakt przyczyni Się znakomicie do wzmocnienia ideologii l intensywności pracy zwiajżku bibljotękarzy polskich Z retor Augustyniaka można tedy na'* przekonania, * c 'ódzkle koła ZwązKU Bibliotekarzy rozwija do.<ł intensywną działalność 1 Przyczynia się wydatnie do podnoszenia poziomu kulturalnego Lodzi. J. Z.

9 1 Wschód słońca o 7.44 Zachód ałońce o i 1, Wschód ka. o g Zachód ka. o tf Długość dnia; 7.45 Przybyło dnia; zl. dziennie otrzymywać będą członkowie komisji obwodowych. Jak się dow adujemy, ostatecznie spra wa wynagrodzenia dla członków obwodowych komisji wyborczych zostanie po iny.śinic załatwiona. Wouiług dotychczasowych informacji członkowie obwodowych komisji wyborczych otrzymają wynagrodzenia w wysokości 5 zł dziennie, przyczom ilość dni przepracowanych podawać będzie okręgowej komisji przewodniczący, danej komisji obwodowej. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w początku przyszłego tygodnia., Drożyzna w r wzrosła ogółem o 4 proc. Ciekawie przedstawia sie tabelka smian kosztów utrzymania w poszczególnych miesiącach roku ubiegłego według orzeczeń lokalnej kom śjj. W miesiącu styczniu spadek kosztów utrzymania wynosił 0.05; w lutvm spadek próc.;' w marcu spadek 0.4S proc; w kwietniu wzrost 1,13 proc.; w maju wzrost 0.48 proc.; w czerwcu wzrost 1, 53 ptóc; w lipcu wzrost 1.10 proc; w sierpniu spadek 1,51 proc; we wrześniu wzrost 1.11 proc; W paździeruśfcu spadek 0,02 proc.; w lstopadzie wzrost 0,9 piroc i w grudniu wzrost 0.18 proc. Biorąc przeciętną zmianę kosztów utrzymania w ubiegłym roku otrzymamy saogół wedłuz komisji do badiania zmian koszttów utrzymania wzrost tych kosztów na blisko 4 proc (b). Jaki ma być chleb? Nowe rozporządzenie p. ministra spraw wewnętrznych.. W Dzjiejmiku Ustaw" ogłoszono raz porządzenie ministra spraw wewnej^żaych wydane w porozumieniu z mini- '&rąmi skarbu, przemysłu i handlu oraz rohisętwa o uregulowaniu wyp eku chle ba pszeuno-żytniego. W myśl rozporządzenia, które wchodzi w życie z dn. 18 b. m. zakazany jest wypiek na sprzedaż chleba pszenno-żytniego Z ciasta innego, aniżeli zawierającego 25 części mąki pszennej 50 proc. przemiału, oraz 75 czę śd mąki żytniej z 65 proc przemiału. Zakazany jest dalej wypiek na sprzedaż chleba pszenno-żytniego w bochenkach innych, aniżeli o wadze pełnych klogramów. to znaczy waga bochenków tego chleba powitma wynosić? l kilogram,? kg, i t. d. ',. Przekroczenie przepisów. rozporządzenia karane jest w myśl przepisów rozporządzenia Prezydenta z dn ,926 r. o zabezpieczeń u podaży przed-: tnaotów powszechnego użytku. Dvżurv aptek. Dziś w nocy dyżurują' następujące apteki: N Epsztajna (Piotrkowska 22S), M. Bartoszewsk ego (Piotrkowska 95). JA. Rozenbluma (Cegielniana.12). Gorfena (Wschodna 54), J. Koprowskiego 1 (Nowomicjska'15). (o); j -+*mmnmm m* *~' Młode inteligentne osoby obu pi t j M. dające da)>c< się do FLMOWANA zechcą, zgłaszać vi g codziennie " a 2-GN do miedz, Wytwórni Obraiów Filmowych, KO^AJFLM - Łódz. ul Żaromaktego Nr, t. Dr. med. Jan PoSal? choroby wewnętrzne arzyimuie od 12 1 i od 7 <y. Anatzeia 43, tel \ Pod hasłem współpracy z rządem powstał komitet wyborczy na powiat łódzki. W dnu onegdajszym odbyło s łl handlowców polskich zebrania zacyjne, bezpartymego komitetu wyborczego współpraey z rządem na powiat łódzki. i Na zebranie to zaproszeni /.ostali i przybyli liczu'e reprezentanci wszystkich sfer. społeczeństwa na terenie powiatu. Przewodniczący zebrania starosta Rżewski, zagajając zgromadzonym za liczne przybycie. Or ganizatorzy zebrana zaprosili tych wszy stkich, którzy są za współpraca z obecnym rządem, a nie należą do poszczególnych partji po litycznych. Mówca zastrzegł sie jednak, że nie chodzi li tu tylko o jednostki bezpartyjne, lecz też o zwolenników różnych, deologji poi tycznych, którzy jednak są zwolennikami marszałka Piłsudskiego, Po tem przemówieniu' zaproszono do stołu prczydjalnego dr. Bogusławskie w sa. igo, dyrektora Ceiaka, ks. proboó/cza rgani- Zalewskiego i p. Klimka. Po ukonstytuowali u się prezydjum wstąpił na trybunę p. Groblewski, który wygłosi dłuższy referat polityczny. Rozpisane zostały wybory do sejtuu i senatu. Nadeszła chwila, w której należy zastanowić sie czy ster rządów w Polsce mają.znowu objąć partyjnicy, czy też żywioły dojrzałe którym leży ha ser obrady, dziękował Cl, dobro państwa. Dlatego też grono lu- dzi dobrej wol zorganizowało komitet bezpartyjny dla współpracy z rządem marszałka Piłsudskiego, którego Jotych czasowe poczynania spotkamy się z zaufaniem powszechneni. Przemówienie p. Groblewskiego zostało przyjęte burzliwemi oklaskami, po czem głos zabrał p. dyrektor Cezak, który stanął na tem stanów sku. że całe społeczeństwo powinno iść ramie w ramię z obecnym rządem. W odpowiedzi zabrał głos starosta Rżewski, który na wstępie zaznaczył że nie przemawia jako przedstawiciel rządu, lecz jako jeden z zaprosaonyck. Starosta Rżewski wskazał, że w sprawie zamierzeń swych na przyszłość rząd niejednokrotnie zahierał głos w sejmie i zamierzenia te całkowicie skonkretyzował. Względem kościoła rząd zajmuje stanowisko życzliwe, zda-, jąc sobie jednocześnie sprawę z tego, żi winna istnieć tolerancja f wolność sumienia. Co się tyczy mniejszości narodowych, to rząd! stoi na stanowisku, że należy nadać im wszelkie prawa, z drugiej jednak strony rząd nie dopuści do tego, by w łonie państwa istnieli jego wrogowie. W sprawie reform v rolnej rząd wyda jeszcze odpowiednie orędzie zarówno jak w innych sprawach programowych. Zebranie zakończone fcostalo wyborami zarządu powiatowego, Przyczem uchwalono dokonać wyborów za rządiu okręgowego, co uskutecznione zostanie na najbłiższem zebraniu 'konwtetu. (b> K r u k i i g a w r o n y spełniają rolę zakładów odczyszczających. Sg'bM fa&ryczne zatruwają powietrze, przesycając je nieziiwemi mfazmafami Doniosłem zagadnieniem z zakresu hygjeny i czystości Łodzi jest problemat racjonalnego odprowadzania wody ściekowej zanieczyszczonej przez zakłady przemysłowe. Problemat ten związany jest równeż z potrzebą racjonalnego czyszczenia odnośnych ścieków. Doniosłego znaczenia tego problematu nie trzeba chyba bliżej tłumaczyć. Wiadomo, jak dalece wyz'ewv zakładów farbiarslcich 1 podobnych placówek przemysłu zatruwają w szerokim promień u dokoła powietrze, przesycając :"e niezdrowemi miazmatami. W wielkich centrach przemysłowych zagranicy problemat ten jest pterwszorzędnem zadaniem nad kłórem łamą so b.e głowy fachowcy, chcąc SDołeczeństwa miejsk/e uchrotnć przed złym wply powiedzieć, jak paląca jest ta sprawa,! ak przykre jest pomieszkanie w pobliżu ścieków fabrycznych, zwłaszcza w gerze'letniej... Na problem czyszczenia wód ściekowych przedewszystkiem natknęli s!ę w pierwszym rzędzie amerykanie i anglicy. Zawrotny wprost rozwój miast-ołb- DyreKcja Koncertów: Alfred Mrauch. Tel W DZSAJ o godzinie 8.30 wiecz. T A Ń C Z Y SAL F L H A RM ON J genialna artystka tancerka CLARE (Hrabina ZCHY) Koncert taneczny p-. Kult w Bifety sprzedaje kasa n a g o ś c i tafiou Filharmonii. wem niezdrowych wyziewów. Byłoby 1 rzymów w Ameryce pchnął techników bardzo wskazane, aby i w fabrycznej Lo J w kierunku czj'szczcnia wody ściekowej dz: pomyślano o współczesnem rozwlą z fabryk i zakładów przemysłowych. zaniu tego zagadnienia. Sprawa ta znaj Za amerykanami Doszły inne narody duje się u nas narównd z wieloma innemi kwestjami z dziedziny zdrowotno inżynierów pracuje nad nctoskonale- zachodu i dzisiaj cały szereg uczonych ści jeszcze w powijakach, a czaś najwyższy, aby-z nich wyszła. Mieszkańcy przedmieść oraz wielu dzielnic śródmiejskich, mogą najlepiej o- niem różnych używanych systemów, któ re trudno byłoby poddać w tera miejscu szczegółowemu omówieniu, bo to już wchodz-ł w zakres czysto techniczny.. Wysiłki idą szczególnie w kierunku stworzenia systeonu, jak najdoskonalszego przy minimum nakładów i kosztów ruchu. Buduje się więc specjalne zakłady w tym celu. Zakłady te są dotychczas kosztowne i zupełnie nieremtujące się, a wiec należą do przedsiębiorstw deficytowych tak bardzo niepopularnych wśród szerokich rzesz wyborców miejskich, którzyby może najclietmiej widzieli dotychczasowy system praktykowany w małych miastach, gdzie główna rolę zakładów oczyszczających spełniają nasze poczciwe kruki t gawrony. Obecnie na zachodzie każde miasto mniejsze nawet, na gwałt buduje zakłady oczyszczające, aby ścieki nic zatruwały powietrza i nie stawały się rozsadnikiem chorób i epideatkji Wysyła sie inżynierów i profesorów do Ameryki i Anglji dla zwiedzania wybudowanych już zakładów, i przyjrzenia się w praktyce ich ftmkcjonowanu, wychodząc z tego założenia, źe lepiej korzystać z doświadczenia nnych niż samemu płacić frycowe"... Czy wic przydałoby się, aby. i ŁÓDŹ pomyślała o teąo rodzaju instytucji delegując uprzednio kilku specjalistów zagranicę, aby tam nabrali należytego pojęcia o tem. jak taki zakład!powinien być urządzony i prowadzony? Niewątpliwie nic obeszłoby się to bez większych kosztów, ale powtórzymy jeszcze raz, że lepiej zawczasu sfe wykosztować. niż później opłacać podziesiętne frycowe. Frycowe to może nieraz być bardzo wysokie. Tak np. jedno z większych miast Czecho-Slowacii wybudowało kosztem paru milionów zł. wzorowy zakład, który jednak stoó nieczynny, bo system zastosowany nie nadało się do tych wód. Oszczędzano na wysłanie inżynierów na studsa i sparzono sie dotkliwi. Racjonalne, zgodne /. wymo^:,!-: współczesnej techniki załatwienie palącego problematu wyziewów 1 wody, zatrutej przez przemysł, jest niewątpliwie jednem z najaktualniejszych zadat gospodarki samorządowej naszego m t r Odpowiedni zakład, regulując? : sprawę, oczyściłby znacznie atmosferę! Łodzi, co zasłużyłoby na wielka wu,., - 'czhość ze strony mieszkańców*, ha s /.ego centrum przemysłowego. J. Z.

10 Dnia 17 grudnia 1927 roku po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zmarła w Kałudze, gdzie i została pochowana A i. y p. Anastasja z JaroszewsKich voto Łosiewowa, voto Szydłowska o czem zawiadamiają pozostali w nieutulonem żalu SYN,SYNOWA,WNUCZKA irodzna. Bo usłyszymy przez radio dziś, w piątek 6-go stycznia'* PROGRAM STACJ WARSZAWSKEJ Nabożeństwo z katedry poznańskiej /2.00 Sygnał czasu, komunikat lotniczo-mc- corologiczny, oraz nadprogram Transmisja poranku muzycznego z Filharmonii warszawskiej. Wykonawcy: Orkiestra fllharmonicz/ia pod dyr. Józefa Ozlmńskiego oraz p. Dorota Gutowska (śpiew), Andrzej Komicrowskj (wiolonczela) i Wacław Niemczyk (skrzypce). CZEŚĆ. 1. Bcethovcn: Uwertura Poświecenie domu" wykona orkiestra. 2. Bectiiovci: Koncert skrzypcowy wykona z towarzyszeniem orkiestry p. W. Niemczyk. CZĘŚĆ 11. Mozart: Serenada Eine klelne Nachtmuslk" -- wykona orkk i. 4. Mozart: Aria królowej nocy z op. Wese*e Figara" odśpiewa p. D. Gutowska. 5. Tartlti: Koncert wiolonczelowy \ wykona z towarzyszeniem orkiestry p. A. Komiernwski Odczyt: Widowlska kolendowe na wsi" (dział: Rolnictwo") wygłosi p. Jędrzej Cierniak Odczyt: Nowoczesne urządzenie domu i zajjrody wiejskiej" (dział:..rolnictwo") Odczyt: Najważniejsze wiadomość] wskazania rolnicze* (dział: Rolnictwo") wygłosi p. Szczepan Mę.irzecki Komunikat rtieteorólojrfczny lfi.40 Przerwa Odczyt: Walka sportowa i walka klas" (dział:..sport i wychowanie fizyczne"), - wygłosi p. \V. JunQ«a-DąbrowSkl Rozmaitości wygłosi p. Ludwik Lnv. m-!:i. (7.20 W.30 Koncert popołudniowy, W wykonaniu orkiestry doej pad dyr. Al. Sielskiego', 1. O. Fabiuni: Marsz Wenecja". 2. F. Marclietti:..ZluJ/.cuia" walc. 3. Verdi: Fnnta- it na tematy z f>p. Rlgbletto^. 4, Rossini: U- Wprtiira do op. Sroka złodziej". 5. A. Acerbi:..Pod łilekitucui ni-biein talii!", potpourrt. fi. 'erfll Finał % opery Aida" R.45 Ko oiunlknty PAT-a Przctrlnd wydawnictw pcrjodycznyćn omówi prof. Henryk Mościcki. K Przerwa jtranstnisja koncertu symfonicznego z Filharmonii warszawskiej Sygnał czasu 1 komunikat ntniezo-niefeorologlczny ?.?0 _. Komunikaty PAT-a Kor iinłkatyj policyjny. snortov oraz nadpro- am Komunikaty PAT-a. CMRD-H0HU. $ Najtrwalsze Lampy Katodowo ORON -5-CHO PROORAMY STACJ ZAGRANCZNYCH.. Berlin lala ni. &15.30 Audycja z okazji 100-letnlej rocznicy urodzin Hermanna Grimma, Odczyt:..Prawidłowa mowa jest mowa skuteczna" Koncert Szkoła Brcdowa: Nowoczesna gospodarka w przemyśle" Koncert kompr./.yctl Oirlega. Biuletyn meteorologiczny. Wiadomości. Sypiał czasu. Sport. 22,30 Koncert. Bruksela fala SOU.B m Koncen tria. l -45 Radjokronłka..'0.15 Córka pułku" Donizettlego. Wiedeń Ula m Koncert wiedeńskiej orkiestry symfonicznej Koncert popołudniowy, is.oo Muzyka kameralna. Kwartet Sedlak Winkler Koncert. Dawniejsza kapela nadwrona, śpiewacy Maiki t Ettl. chóry. GMośnik L. kolegi Do głębi przejęci przedwczesną śmiercią nieodżałowanego B. P. SAMUELASLBERSTENA składają Rodzinie zmarłego wyrazy szczerego współczucia Koledzy ki. 8-ej Gimnaz. Zgrom. Kupców. Bądź moją żoną, albo... daj 40 złotych. Za szantaż i pogróżki skazano Sadowiaka na 1 rok więzienia. Od kilku lat byli zaręczeni i w najbliższym czasie miał się odbyć ich ślub. Zerwanie nastąpiło zupełnie raptownie. Pewnego dnia Leokadja Kowalska (Słowiańska 17) oświadczyła mu całkiem poprostu. Nigdy nie zostanę twoją żoną. Dopóki ciebie gruntownie nie poznałam, łudziłam sie, żc jesteś zupełnie inny. i^ozcszli się. Antoni Sadowiak awanturował się, groził, lecz dziewczyna postawiła na swojem. Minęło kilka tygodni. ' Któregoś wieczoru, gdy Leokadja szy kowała się do snu, do jej mieszkanka przy ulicy Słowiańskiej nieoczekiwanie wtargnął narzeczony uzbrojony w rewolwer. Dziewczyna, drżąc ze strachu, cofnęła się w kierunku drzwi. Jeżeli rui w tej chwili nic dasz 40 złotych, to cię zabiję krzyknął. Łotrze! zawołała dziewczyna, wynoś się w tej chwili!. Szamotanie zbudziło ze snu sublokatora, Makówkę, który pośpieszył z pomocą Kowalskiej. Sadowiak przeraził się i wybiegi na ulicę, grożąc dziewczynie, że la zabije. jeżeli komukolwiek zakomunikuje o najściu na mieszkanie. Następnego dnia Leokadja obawiała się wyjść z domu, gdyż ją poinformowano, że były narzeczony czatuje na nią na ulicy. Wieczorem udała się jednak do pobliskiego 11-go komisariatu, składając meldunek o napadzie. W mieszkaniu Sadowiaka dokonano rewizji, która wykryła przycisk w formie rewolweru. Okazało się, że tym właśnie straszakiem groził byłej narzeczonej. Sadowiaka pociągnięto do odpowiedzialności kajrnej i wczoraj znalazł się on przed sądem okręgowym, który sprawę tę rozważał pod przewodnictwem wiceprezesa sądu, B. Witkowskiego. Oskarżony na sprawie nie przyznał się do winy i twierdził, żc Kowalska u- myślnie go oskarżyła, mając doń złość. Świadkowie zeznawali jednak obciążające) dla Sadowiaka. Sąd skazał go na rok więzieni % pozbawieniem praw. das. K E A TR«fĄ U Z T K A S Z i K A TEATR MLJSK. CHONKA BUMA BACZKA". Dziś, w piątek świąteczny, o godz. 12 w poi ludnie premiera świątecznej bajeczki dla dzlc-.i, 'urozmaiconej Śpiewami, tańcami oraz szopka z uclesznetni kukiełkami. Retuseruje Konstanty Tatarkiewicz/ Pozostałe bilety od 10 rano w kasie teatru przy ul. Ccglcmiano], Te&funken reprodukuje czysto fliłofino"słowo, muzykę 5ptow. Jcneralne Przedstawicielstwo: Polskie Zakłady SEMENS", S. A. Warszawa, Foksal 18, te !, , 2SMS. TAJFUN". Jutro, w sobotę, premiera oddawnn zapowiadanego, rozgłośnego dramatu egzotycznego w 4 aktach Melchiora Lengyel'a Tajfun" z Janem Boncckitn w popisowej, wysoce efektownej roli japończyka Tokaremo. Partnerkami jego w rolach kokotek paryskich będą; j. Morska i E. Dziewońska, zaś w roli literata francuskiego Renarda Jerzy Woskowski. Ważniejsze role Japończyków grają PP," Damięcki, Krzemiński, Winawer, francuzów Pabisiak, Kijowski. Mrozlńskii inni. Premiera obudziła wybitne zainteresowanie czego dowodem duży pokup na bilety. W niedziele o godz. \ po południu Peer Dziś o godz. 4-c.i po południu rekordowe Kredowe koło" po raz 3fi-my. Ceny popular- Wicczorcm o godz po raz ostatni na przedstawieniu wleczorowcm przezabawna.kawiarenka" z Kaz. Szubertem w popisowej roli kelnera - magnata. Gynt" po cenach popularnych, wtórzenie Tajfurui". Wieczorem po DZSEJSZY WVSTĘP CLARE BAUROFF. Dziś o godz. 8.^0 wieczorem odbędzie się pierwszy zapowiedziany koncert taneczny znakomitej artystki - tancerki Claire bauroff. Londyński Daily News" pisze: Claire liauroif tańczy nago To trzeba zobaczyć. Dla Bauroff nagość Jest ŁTodkleuli a nie celem jej sztuki" Dzisiejszy program jest pod każdym względem im' ponujacy. Z muzyki. Koncert Leona Oierlna. Recital fortepianowy laureata konkursu im. Chopina w Warszawie, i to w dodatku odznaczonego pierwszą nagrodą, wzbudził i u nas duże zainteresowanie. Sądząc z ogromnego sukcesu, odniesionego w ubiegłym sezonie przez innego laureta również rosjanina. Grzegorza Ginsburga, który na konkursie musiał się zadowolnić czwartą, ad hoc stworzoną nagrodą pocieszenia", spodziewano się naogół po Oborinie gry w wielkim stylu, gry, któraby godnie zaświatdfezyła przed całym światem muzycznym, iż orzeczenie sądu konkursowego warszawskiego było trafne i sprawiedliwe. Tymczasem, pod wrażeniem onegdaj szego koncertu, wnioski nasze w tym względzie muszą iść we wręcz przeciwnym kierunku. Abstrahujemy tutaj od oceny wykonania, zaledwie poprawnego, trzech preludjow do chorałów organowych Bacha - Busonicgo. oraz od monotonnie interpretowanej Fantazji" Schumanna. Weźmy tylko pod uwagę sanno odda nie utworów Chopina (sześć etiud op 25, barkarola i polonez fis-mol), co do których oczekiwano wykładni jaknajautentycztniejszej', a w których Óborin, aczkolwiek wykazait zalety pianistyczne nie przeciętne, w postaci gry plastycznej d wyrazistej, o subtelnej, umiejętnie wycie niowanej frazie, ale mimo to do wyżyn mistrzostwa właśnie tu, w interpretowaniu Chopina^ nie dorósł jeszcze całkowicie. Z pewnością, p. Oboriu któremu natura nie skąpiła zasobów wrodzonego talentu, zdziała jeszcze wiele 5 i osiągnie niejeden wyższy szczebel w hierarehji mistrzów swego instrumentu. Na razie, jeśli chodzi o naszą estradę występ jego, w porównaniu z grą wspomnianego już na wstępie Grzegorza Ginsburga, oraz po' genjalnym t Robercie Casadesus wypadł naogół blado. Ale p. Oboriu jest przecież bardzo miody, a zatem możliwości, jakie przed nim przyszła karjera artystyczna otworzy, są jeszcze niezmiernie rozległe. L. P. TAJFUN" NA GMNAZJUM SPOŁECZNE. Przedstawienie w teatrze miejskim Tajfun" na rzecz koła rodziców przy gimn. społecznem odbędzie się we wtorek, dnia 10 b. m. Bilety nabyte ważne. BAL TOVV\ KOCHANÓWKA". Dowiadujemy się, że dorocznym zwyczajom komitet szpitala dla psychicznie nerwowo chorych Kochanówka" urządza celem zasilenia fun duszów na budowo nowego pawilonu wielki bal maskowy w dola 21 b. m. WECZÓR FAMLJNY W HAZOMRZE". W sobotę, dn. 7 stycznia r. b. o godz VA tow. Hazomir" urządza we własnym lokalu pierwszy wieczór familijny z urozmaiconym programem literacko - muzycznym. W koncertowej części przyjmują udział: p. Sabina Rozenblatowa (śpiew), Artur Balzatn (fortepian).. Zylberberg (śpiew), Dr. Lipkowlcz (skrzypce), Dr. Zajdengart (altówka) l p. Wyszogrodzki (skrzypce). Przy fortepianie dyr. Teodor Ryder p. L. Laksówna. Bilety wejścia dla członków l wprowadzonych gości do nabycia w kasie Hazomiru",

11 iji! t r a n u lód* 8 styczno* 1928 U f f l ^ p k: ł m %Ji i m ^ KS- S^m LOSTU&TU Lód* 8 styczwa 1928 Pożyczka wewnętrzna. Wersje o zamierzone! emisji wielkiej pożj ezkł wewnętrznej ucichły na ezas pewien. Obecnie krążą znowu, i to wśród ludzi przeważnie nic/.le nformowanych o zamiarach miarodajnych cz* uników. Mówią o pożyczce premiowej na kwotę 100 milionów złotych, o przeznaczeniu budowlanym. Spraw j tej emisji pożyczki wewnętrznej uważać należy za wielce doniosła, ponieważ przesądzi na ezas dłuższy o kształtowaniu się naszego rynku wewnętrznego. Właściwa struktura tego rynku za- j wisła lest od należytego ustosunkowania kapitałów o długim okresie amortyzacyjny m. Jest pewnikiem, nie wjmagającjm dowodzenia, że stniejące już u nas kapitały rzeczowe nie mają jeszcze odpowie- dnika swego w dostatecznie wielkim zapasie kaphalów obrotowych. Dlatego łro ska tych, którzy mogą wpływać na rynek pieniężny, winna iść w kierunku wzmożenia kapitałów obrotowych w pierwszej lin.l Ta, co powiedziano, stosuje się do kapitałów dochodzących do naszego gospodarstwa zzewnąlrz, w postaci ktedytu zagranicznego. A fortiorl odnosi się to do kapitałów, tworzących sie dzisiaj w kraju z oszczędności prywatnych oraz publicznych. Wprowadzenie na rynek w obecnej sytuacji pożyczki budowlanej, oczywiście długoterminowej, nie może mleć żadnych szans powodzenia. Spontanicznie na każdym rynku dokony wujący się rozdział kredytów Jest zdrową przeszkodą, która nie pozwoli większym kapitałom uwięzić się w emitowane] pożyczce budowlanej chociażby dawała wysokie o- procentowanle. Forma premjowa pożyczki, wypróbowana w t. zw. dolarówce. niewątpliwie niewiele mogłaby pomóc. Łagodziłaby może o tyle nautralną niechęć rynku do papieru, że nadałaby mu charakter spekulacyjny, a właściwie loteryjny. Rzecz podobnie ma się przecież z dolarów kami, kiipowancutj w wielkich lościach przed, a sprzeda w anetnl po ciągnieniu. Niewielkie rozmiary dolarówki czynią cały ten proces bez wielkiego znaczenia dla rynku pieniężnego. Co nnego oczywiście byłoby ze 100-miljonowa pożyczką budowlaną, mającą przecież w swem założeniu charakter stale] lokaty. Wyobrażamy sofcie, to w zamiarach projektodawców pożyczki leży uplasowanie Je) w znacznym stopniu w ręku państwa albo, co na jedno wyjdzie, w ręku banków, w których skarb lokuje swoje pieniądze. Zwracaliśmy niedawno u- wagę na tem miejscu na wzrastające rezerwy skarbu państwowego. Faki ten może zachęca do emisji wielkiej pożyczki budowlanej. Zdaje sie. że charakter naszych rezerw publicznych z punktu widzenia struktury rynku pieniężnego nie Jest należycie oceniany. Przy dokładniejszej ogólnej obserwacji tego rynku Jest widocznem, te rezerwa wspomniana czy to drogą podatkową. cz> hmii tworzy sie przez odłączenie pew nej części społecznego kapitału obrotowego. Należy wystrzegać się, by tę cześć nie odwracać od jej gospodarczego przeznaczenia obrotowego. nńemi słowy winna być ona zwrócona rynkowi w formie o- brotowej. Zanim nasza rezerwa funduszów publicznych do.rzeje do tego, by móc sie stać źródłem długoterminowej lokaty nwestycji powinno Jeszcze dość długo potrwać. Jak wiadomo rząd obowiązany Jest % mocy przepisów p. 3 cz. planu stabilizacyjnego pytać doradcę o opiuje ie- 20 w sprawie każdej pożyczki zaciągniętej. Jak dotąd, o czem w ostatnich dniach pisma doniosły, doradca wypowiedział się tylko w sprawie pożyczki zagranicznej budowlanej. Wypowiedział się przeciw, niej. Jo, co powiedziano, nie znaczy, iż zapoznajemy wielkie znaczenie problemu budowlanego. Rozumiemy pilność jego, boć od sezonu budowlanego najbliższego, który bezwzględnie wykorzystany być winien, ćrcłl już nas tylko 3 miesiące. Ten wzgląd jednak ne może nam przesłaniać obrazu sytuacji rynku pieniężnego.' %. \Y zsrml^rze poparcia ruchu budowla neco. kto wie. czy nie wypadnie pani W notesiku businessmana. BLANS BANKU POLSKEGO za rok 1927»>Uc cal:, s.uieg doniosłychz mian, odtwarzających nową sytuacje gospodarczą. Najważniejsze zmiany (w okrągłych miljonacti) wykazują pozycje: Kapitał zakładowy wzrósł ze 100 na 150 miljonów złotych, fundusz zapasowy z 3 na 94 mil jony, obiec biletów z 593 na 1003 miliony złotych, hruszel waluty zagraniczne z 374 na 1409 miljonów zl po.tiel wekslowy z 321 na 466 miljonów, pożyczki zastawne z 9 na 41 miljonów. Suma bilansowa wzrosła z 907 na milionów złotych. TUW AKC SUNLĄl '", sprzedające na ryn ku polskim mydło..sunleit" oraz proszki,.lux", Rlnso"' i Vim" zamierza przystąpić w roku bieżącym do budowy własnej fabiyki pod Warszawą. Sp Akc,..Suiilait" reprezentuje kapitał angielski.. NA KAPJ'1 AL OBROTOWY zaciągnął syndykat hut żelaznych kredyt w wyskości 18 miljonów złotych. Stopa procentowa tego kredytu po stronie debetowej wynosi 8.25 proc., po stronie kredytowej S proc. Główną transzę tego kre dytu przejął Bank Francusko - Polski w Katowlcacit, który Jak wiadomo oddawna pozostałe w kontakcie z syndykatem. Szereg innych banków zaoferował pokrycie pozostałej transzy. Niemieckie D-Banki zaofiarowały kredyt dolarowy oprocentowany na 8 per annum; oferta ta Jako niekalkująca się została odrzucona. KOMTET NAUKOWEJ ORGANZACJ PRA CY zwołuje do Warszawy zjazd w kwietniu bieżącego roku. Referaty przyjmuje komisja kwalifikacyjna zjazdu. G E Ł D Y. URZĘDOWA CEDUŁA GEŁDY WALUTOWEJ z dnia 7 stycznia OOTOWKA; Dolary 838. CZEK: Bęlgja Holandja 35y35, Londyn Nowy Jork 8.90, Paryż Praga pół. Szwajcaria Wiedeń , Wiochy 47J3. Sztokholm 240. PAPERY PAŃSTWOWE LSTY ZASTAWNE Dularuwka , Pożyczka dolarowa Pożyczka kolejowa , , 5-proc pożyczka kon wersyjna kolejowa 61.50, 61, 8-pioc. listy zastawne U-ku Gosp. Krajowe-! go 92, 93, 8-proc- listy zastawne B-ku Rolnego i pól proc listy zastawne ziemskie zł , 4-proc. listy zastawne ziemskie zl. 52, 8-próc' listy zastawne m. Warszawy ci , 5-proc usty zasuwue m. Warszawy ZL KONFERENCJA AMERYKAŃSKEGO PRZEMY ŚLU CHLMCZNLUO. New-York, 7 stycznia Z nicjatywy Chemical Trade Adwisory Council zwołaj departament handlu oa dzień 16 lu-' tego do Waszyngtonu konferencję przemysłowców chemicznych. Weźmie w niej udział 5001 osobistości przemysłu chemicznego Stanów; Zjednoczonych. Rozważana ma być głownie kwestja europejskiego kartelu wunicznego Jego wpływu na rozwój amerykańskiego przemy sin chemicznego. Jak wielkie znaczenie przypisuje się tej konferencji widać z tego. te rząd amerykański wezwał swych ekspertów, chemicznych przy poselstwach w Berlinie, Paryżu. LondyHe 1 Rzymie do Waszyngtonu w celu złożenia spta wozdan. Łódź. 8 stycznia 152 TYSĄCE BEZKOBulNYU byto zar. Jestrowanyeb w państwowych urzędach pośrt dnictwa pracy w dniu 17 rudnia 1927 r. Cyfra bezrobocia co jest zwykłem zjawiskiem od potow\ 'istopada wzrasta. KOSZTY UBEZPECZENA SOCJALNEGO w przemyśle, według nowej ustawy, wahać sie będą od proc. ofacy robotników fi zycznyoli. Dla porównania przytaczamy, że a naloglczna cyfra wvnns w; Niemczech w Austrii w Czechosłowacji Dla pracowników urnvstnwveb koszt uheznw-zenia wyniesie, wedlue projektu. 16 nroc. otacy. Analogiczna cyfra dla Czechosł"wacll wynosi 17.0 pmc. dla Niemiec 4.ń proc. dla AustrJ DEKADOWY BLANS BANKU POLSKEGO za trzecia dekadę grudnia wykazuje w pozycji knurze- n 'llczalne on ńóv.rvrle dewizy wzrost o?5.5 tnrtj., w portfelu wek«lnwvm wzrost o R.7 mili zł., w natychmiast nfatnvch zobowiązaniach w obiegu wzrost o 41 3 mllj. zł. Jak widać ultimo roczne dało poważne zwiększenie nh p"ti...sla ŚWATŁO" otrtasza bilans za rok operacviny Rachunek zv<ków,l strat wykazuj'': wp'vwv z onemcll 769 tvs zl.. koszty rtnn<11r>we 408 tvs. zł. 7vsk 275 tys...przeo AO GOSPODARCZY" przvno*1 w nnworocznvm numerze m..: Przegląd Sytuacji H T.. artykuły:..pnństwowa n"htvka elektryfikacyjna" Henryka Tennetihaimia".. r<vtki finnnsowe nhe-znlcczeń społecznych" - M. Jastrzębskiego, Trzeci kartel w polskim przemyje n-ftnwym" J Pnrcn i n AKCJE. Bank: Dyskontowy 130. Handlowy 123. Polski 16030, Zarobkowy 93, ; Spiess 155. Sita Światło 95. Pirley 55. Gosławice Cukier Wysoka 143, Węgiel 112. N-ibel 45. Lilpop Modrzejów 48, 47 30, 48, Ostrowieckie 88, 89, Rudzki Starachowice NOTOWANA BAWEŁNY. Nowy Jork, 5 stycznia. Bawełna amerykańska. Otwarcie: styczeń , marzec , maj lipiec 19.30, październik notowania środkowe: grudzień 18.57, styczeń marzec 1931, maj lipiec 19.29, październik notowania środkowe: grudzień styczeń 18.16, marzec maj 18.34, lipiec październik "»34. Zamkui-,- de: listopad 8.5u, grudzień styczeń 19.10, j marzec ma 1 ) Upiec 19.13, sierpień wrzesień b 74, październik Nowy Orlean, 5 stycznia. Bawełna amerykańska. Styczeń 9.i , marzec 19.1N 19.19, maj , maj , lipiec 19. październik grudzień Liverpool. 5 stycznia. Bawełna amerykańska. Styczeń 1039, luty marzec kwiecień maj 10 34, czerwiec 03S, Upiec sierpień 10-12, wrzesień 10.02, październiki 9 89, listopad 9.84, grudzień Liverpool. 5 stycznia. Bawełna egipska. Styczeń marzec mai Aleksandria.. 5 styczti.u' Bawełna egipska. Sakellarklis: styczeń 34.85, marzec maj listopad Ashiuouiti: luty 27.12, ; kwiecień 2733, czerwiec 2" 43, październik ' "im.iumiw^iotii mm. TAJEMN CE W A S Z E C O PRZKSZLE OBEi ROZJOZNA*WA^ Ł NA.VCOA\J T =CZERBA i i ^ - s z u y-szeco OKA 4 ~ \ T / M > S Y C H O L O C ELEWTOrHOAEOPAT A^5AACNETOTERAPlA. ELEU'rwO/ A \ACNETYm,BAVNSaiEl TYZAC1A VSVUANE NALOGOU.PSyCHOTERAPlA T.D. Przyjmuie M hoitlu StYuY* ul. Traugutta, od 3 Sal. Stowarzyszenia Handlowców. Piotrkowska 106. w czwartek 12 stycznia namowszfc ZJ WiSitA MćiJ.UMCZrtE w obliczu badań naukowych Wykład t ilustr.cją obr.^w świetlnych i WYSTAWA RYSUNKÓW Bilety w k-lęuurtii.czytai" ul. Narutowicza. CZYTAJCE AFSZEM Zgłoszeni. Jo współudziału w prywatnych seansach i medium p. Kamą prayirnu-e pra'enifent pc wykładzie i w hotelu. żej przyjrzeć się systemom przyjętym w innych krajach, zwłaszcza niemieckiemu, który już wydał d^bre piony. wzglednia on w znacznie wyższym stopniu położenie na rynku. Opiera się w dużej mierze na wpływach z t.zw. Hauszlnstetir podatku czynszowego. Z funduszu tego udziela s!e pożyczek o bardzo niskiej stopie procentowej.-z po;:>! czek tych daje się zaliczki w miarę po stepujących robót budowlanych. Poży czka z.tunduszu rtauszlnsstetter otrzy niuje drugie m'c'sce hipoteczne. Uzupeł rniana jest nrz?z elastyczne emls ł e l'stóv zastawnych akcyjnych banków hipotecznych, oraz przez potyczki z publicz MEDJUMCZNYCH. nych kas oszczędności nnych nstytucji kredytowych. W obecnym szeinaele finansowania ruchu budowlanego wspo niniana pierwsza hlpotćgo rezerwuj*, miejsce na 60 proc. wartości budowli Jruga hipoteka pbż\ zki z podatku czyn szowego proc., reszta 10 1F proc. przypada na kapual wlasu> budulącego. W ostatniej chwili wysunięto uyśl powiązania ruchu ubezpieczenia yclowego z lokatą na te' trzeciej lilpoece. System ten, tak whhniy, zmierza. o respektowania spontanicznego»vy- «'arzaril" się kanłląłn - dłfflroteruihiowe- ;o iuwesiy oiuego na rynku.» A. Z. MARS ALA FLDRD Dolar w Lodzi. W dniu wczorajszym kurs dolara i łódzkim rynku walutowym wynosił i obrotach prywatnych w płaceniu 8>ś w żądaniu Tendencja wybitnie spokojna. Obroty małe. Na wczorajs/em zebraniu łódżkb.1 giełdy obracano dolarami po kursie S.s i 1 pól Obroty walutowe małe. W poszukiwaniu w związku z wysoka dywidenda, akcję Panku Polskiego. Kurs podniósł się do 161 i pół. tunk 5HAMP00 * P 0SZO p n z y /TALEM H O S O W A N W TRZy HAJWĘKili PLAG WŁOSÓW: TOW. AKC. FR.HARPlNSKl W WARiZAWE ROZWÓJ AMERYKAŃSKEGO PRZEMYSŁU CHL.MCZNEUO. \ New-York. 7 sp/.cznla 19j«. Amerykański przemysł chemiczny, który óo czasu wojny nawet na wewnętrznym rynku nie mógł konkurować z przemysłem zagraniczlyta, nabrał od roku 1914 wielkiego rozpędu w rozwoju. W związku z konjunkturą wojenml do roku 1917 inwestycje wzrastają w tempie Juiezwykle szybkiem, poczem po załamaniu w roi 1918 rozpoczyna się nanowo gwałtowny wziost. W roku 1920, kiedy bezprzykładna 'koniunktur* powojenna przekształciła się w ostry światowy kryzys gospodarczy, działalność inwestycyjna w amerykańskim przemyśle chemicznym osiąoncla sumę prawie pół miliarda dolarów. Od foku 1921 rozwój tei dziedziny przemysłu postępuje naprzód w tempie powolnlejszęm, ponieważ'powrót do sił europejskiego, a zwłaszcza rricralecklego. przemysłu chemicznego stawia tamy gwal townlejszej ekspansji. Według obliczeń J r<ttr. nal of Cnmmerce" ta gałąź-gospodarstwa, laótil stopniowo przekształciła się w bardzo powijliry czynnik rynku światowego, wchłonęła od* sfe-rp. nia 1914 r. do listopada 1927 ogółem dolarów, czyli niespełna 2 miliardy. *»«h»«<hmmi m <»aaaa<t^oa choroby serca i płuc PlotrKowsKa Nr 80. Przyjmuje od 5 7 pp. T X H ' U RR ł - O D Z. j l f M K L W C A 39 f 4 7 5PRZED/XZ /AATERJ/J.tc!>W Kv: y EŁEKTłOTECHNCZNYCH Al koścfuwh Nr. LT Dziś 2 przedstawierdi o (Jedz. 4 i 8.30 ; w. ' ' "" 5 vnnego Toreadora.;M a nzahdl, chluby Hiszpanii z andalurylśtćńwl'hyttńnu i końmi PoMtem cały xe*(.ót,

12 T A R G L P S K E są największą w Europie rewją wzorów i najkorzystniejszym na świecie rynkiem zakupów. Więcej niż 1600 grnp towarów z wszystkich gałęzi przemysłu będzie reprezentowanych wystawców z 2' krajów zaprezentuje ostatnie zdobycze swej produkcji. Targ ogólny od 4 do 10 marca WUlkł Targ Tachniczny Budowlaty od 4 do 14 marca. Tar* Wtóldan- ~i' r r- od 4 do 7 marca. Tarf um Obtiwia t Skóry od 4 de 7 marca, infe-r-uacfl udziela 1 zgłoszenia przytaut* Urząd Targowy w Lipsku araa Przedstawiciel aa Polaka WŁADYSŁAW O.LAZBR w Warszawie. Al Jarr-aofi-Mtca 41. Telat S. K N O domowe, na prąd elektryczny J. Morgenstern "citi ko i sn.i ^7 tel F.lm n Dr. epalnyl Ł KAC CEGfLulAliA 40. Clio oby wewnętrzne dzieci. prryimu)e od 8 11 rano od 5 8 w Dr SDlilito! choroby *worno weneryczne ZELONA 8 przyjmuie od do 1.30 i od 4. do 6.30 po pol ADO-ALFA M. RTT i S-ka NAWROT Nt 1 TaL Ceno pryystepne. Dogodne warunki kuona. WYTOÓRH1A RflDJDmft Ąoaraty 1 9 lampowe najnowszego typu o Jedne' tylko»*aii Zupełnie zatomatyzowane. BUDOWA ANTEN ŁADOWANE AKUMULATORÓW. SALA FLHARMOhJ. W sobotę, dn. 14 stycznia 1928 r. Wielki Bal Maskowy na rzeci Łódzk. Żyd. Tow. OCHRONY KOBtET. Wspaniała dekorocia, : i niebywałe niespodilanki. Dwie orkiestry Jazaband. Obfity bulet Cukiernia. CEtiY PRZYSTĘPNE. Początek godz. 11 wtocz. Strój wieczorowy obowiązuj*. Bilety do nabycia w lokata Tow. Zielona 11. a w dnia MiMilceredy przy ka.it Filharmonii Ostatnie dni! Zupełna likwidacja Materjały piśmienne Księgi buchalteryjne 25'/. rabatu 40*/«rabatu W. SCHWETZER, K % Proszę zwrócić 1 Gimnazjum uwagę ra ceny wystawowe. Żeńskie Eugenii Krygierowel PiOtrKcrwsKa 157, tel przyjmuje zapisy kandydatek codziennie odg. 9 do 14«9 Dyrektor Stanisław PrzcźdzlecKi* V. ;yo4)o)»eaotta«aeaae»eee<>»4mm»s^*><*«>4^4>4>4^«>4>e)ej4»4m>«^*^ 1CHELN FABRYCZNY SKŁAD mchelir najlepsza opona po naitadszej cenie! Ceny fabryczne, a sprzedaż BERSOM" Narutowicza 16, tel kost urny nowa 1 używane dam«ln«do wypożyczenia. Gdańska 64 m. 12 piętro. NaborowsKl. (chrzaacijanini potrzebny dla sprzedaży mydła. Windo moact nl Wólczańska 162 m. 7 od g. 6 7 po poi. oafldtkl retilowikle. orj nim- 0 hm. Mrakci ainawaławe poleca po nlzklćh cenach Sdid" Piotrkowska Nr. 18 Telefon Do wynajęcia ron owy dtiiy pokoi t balkonem róg Piotrkowskie) 1 Ceglelnianej na lnic re». Wiadomość w Cukierni, Cegielniana 33. Sypialha brzozowa oraz pokoi Molowy bkazy)- nie do sprzedania. Wiadomość; Konstantynowska 30 prawa oficyna wejście. U piętro. Markowicz. Pokój umeblowany z wizetkiemi wyźóda- "i i i oddzielnym welfcitm wy»:i uic izraelicie (tce) Konstantynowska 30 m. 15 od 7 8. płoszenia FusSisa to mur \ o który oprzeć sie może najbardziej zachwiana firma; nie upadnie nigdy, skoro tylko się zwróci o radę reklamową do akwizycji ogłoszeń ST.EN9GRAFJ w ZWĄZKU F U G H il POTRKOWSKA 50, tel ŁÓDZKM STENOGRAFÓW nl KiHóakiego 93. Rozpoczęcie wykładów w frnoitłi 0O<tł4tlfil i f )*st 16-go stycznia t. b Zapisy informacje codz. od 6 8 wlecz, l l ev owoczasne urządzenia mieszkań, magazynów P/" ekty tttebll lamp, dekoracji okien, nlakaió* ogł o «zen, wzorów ect i Porady nu huwe dynl absolwentka Wvdz>alń A'eh''*ktury przy Państw Szkol* Sztuki Sto.io*«nri We Wiedniu lenklewcza 3/5 Ul 5-53 od godz \ oii 3 5 u! Spółka AMty n* POTRKOWSKA 06 Telefony 2-59, , Oddziatyi Warazawa i Sosnowice. ZAŁATWA HSASO. DY.R0110. Wttlllll Przyjmuie GEŁDOWE b as Whłady Oszczędnościowe w walucie Krajowej zagranicznej. ( s dii pit>rwazorit;dha l branży gatanieryjnd) i pończosznicze) dbezndriy doskonale V wojew. Pomorskim 1 Puznaiisklm natychmiast poszukiwany. Olerty skia dać do admiri Rep. łub B. N" konfekcji! damskiej, męskiej, dziecinnej i galanterii z dwoma wystawami na Pomorzu z zapasem towarów okazyjnie do sprzedania. Wiadomość: Kwiatkowski Hrrhrt.Polonja". [8 16 nrzy ul. Gęstej, lewki, posiadające własny tabor i obszerne aułady oraz ro*ie jłą Kii entelę., poszukuj takąż firmę w Łodzi dla współpracy Łaskawa olerty aub. Współpraca" do administracji

13 Cafe R E S T A U R A N T Piotrkowska 30, tel JJ Podaje do wiadomości ST.. Publiczności U począwszy od dn. dzisiejszego, odbędzie się w moim lokalu KONCERT J A Z Z - B A N D O W Y pod batutą p. Stanisława STERENBLTZA przy fortepianie p. Luba Szwarcberg. Codziennie od g w. zaś w sobota, niedziele od w. Polecając się łask. względom Sz, Publłczności pozostaje Z uszanowaniem H, BERNHEM Dr. K O N A K V. 5. O. P. JuWkusrowy Ris. Speciafł łwjnkth Mrfdicinal Winieki mieszarrt - ^ZAKŁADY P R Z E M Y S Ł O W E W 1 N K E L H A U S E N. WronaBMaTaBMWMmBgSM^ UROLOG choroby nerek, pęcherz* T dróg moczowych. Rrarjaaołe: od 1 2» od 5 8. Pkramowi«*a U (sław Olgińjta) Merca 48-9S, DOKTÓR mm fe Y. Cegiewiaea 18) ryczne Lomflio lampą kwarcową. Przyjmuje od 1 do 2-ej od godz 4 S. W niedziele *»icta od 11 -L Dla Psa»d godz. 4 6 oddzielna po Cz*k»ltłia tel Dr nad ul. Zlolon Mi 6. Teletc* Chor. skórne weneryczne. Przyjra od 8 9»/rJ wiecz. W. Baiicha choroby suoma weneryczne MlUWM 109. tylko kobiet i dzieci.irzyiinuje od 12 2 ' oa 3 4 po pol Dr med f. Mm Andrzeja 11 Telefon :korpby skórne weneryczne i MOC*OPŁRFOWE ijod?, przyięf od 9 do J i od 5 do 7'/, P an e od 5 6 wiecz MAGAZYN Y.M.C.A. ALEJA KOŚCUSZK 68, teł Dnia 17 stycznia 1928 r. otwierają nowy kurs dla zawodowych i amatorów obojga płd. Zapisy przyjmuje kancelaria codziennie od godz. 9 do 12 i od godz. 14 do 20. UW A GA Ceny przystępna, ratami. ss«vaavavbi>bsasasswasbsbsi MEBL" Saotdc. z agr odą. w ŁODZ, Nami* w i cza 45 Posiada aa składzie kompletne atrądzeaia aueszkań odaet- Eiasycta de Mcsesowycn tako ks: urzadzente pokoi ay- stoiowyck. gabaetow, seioaow, keckei. meble kłębowe b mowo żyrandole, ample, obrazy i t a. jak również JFG przyj naje wszelkie narowienia w ta kresie wewaetozaej ^.^J Hrchiteklnry ZARZĄD. " s n e s m f s a B a B m u a a a s a s w a B S ł a t a n u s B s a u ^ HJ M a g a z y n y m u r o w a n e j przy bocznicy kolejowej o powierzchni około 10,000 metr. 3 w całości lub częściowo do wynajęcia, Wiadomość w Administracji Domów Sp. Afcc L K. Poznańskiego, Ogrodowa >fe 17. TAK. JAK i W... -m \M S3T C H L E B WY SASAJŁĘÓWYN CGRSMLCAN ŁZGJENY CAŁA. SKĄD KOOCCXNO& WZYWAN* fi TYLKO PRODUKTS POD KADYM w-tgler DEA PAERW«SORZCJDAE«O. >AJUXN JE* WOTŁA KOLOMKA P O C Z W Ó R N A ze złotą etyk i e tą 7 wielkości flakonów, i gatunek - najlepszy ja*! %mf W W EB B C*7 fil o 3-ch oknach wystawowych z piwnicami. Wiadomość w administracji domów Sp. Akq.. K. Poznańskiego, Ogrodowa M 17, MU TOW. AKC. STAROGARD - P O M O R Z E. ZAL, Dr.S. B ^ US^WST leczy naturalną bezlekarstwową metodą kręgarstwa choroby: nerwowe (astma) przemiana materii reumatyzm) i kobiece Przyjmuje od 4 7 wiecz. Piotrkowska 85, front p. Lekarz dentysta E. Haberfeld Andrzeja 2. Tel Gabinet czynny od Or. MED, S. i i i i w i Sul BO. m. URLŁA 1 aeu powrócił «L GDAŃSKA 37, TEL , Godz. ordyn, 2 4. KLNKA Połoznlczo-Olnekotoglczua D-*A med. S.DRUEB1NA 6-go Sierpnia 16-17, tel l klasa. L E C Z N C A lel.i.rzy specjalistów i gabinet denty styczny przy Oórnyrn Rynku. Piotrkowska 294, tel (przy przystanku traraw. pabjanicklch) przyjmuje chorych w chorobach wszystkich specjalności od g. 10 rano do 6-ej po pol. Szczepienie ospy, analizy (moczu, kała, krwi, plwocin etc) operacje opatrunki. Porada 3 złote Wizyty na mieście Zabiegi i operacje od umowy. Kąpiele świetlne. Naświetlania lamp.} kwarcową. Roentgen. Uekttyzacja. Zęby sztuczne, korony złote, platynowe 1 ctoaty. W Biedzicie l święte do,godz 2 po poł WSZELK BÓL STÓWY U/UW. ZNAKOMCE H SOWA" PERWSZORZĘDNA KOŁDER PUCHOWYCH i na wacie M. ZŁOCSTY Łódź, 6 Sierpnia 34.. PRACOWNA Dogodne warunki płacyl UWAGA! Stale na "kładzie wielki wybór gotowych kołder. U D Z E L A M Lekcjo uczniom niższych klas gimnazjalnych. Przygotowuję do e- gzaminów. Praca ŚC$ e według programów państwowych. Korepetycje przyjmuję tylko po uprzeduiem porozumieniu się z wychowawcą klasowym. Za rezultaty pracy gwarantuje, Posiadam wieloletnią praktykę, 30 zl. miesięcznie za godzinę dziennie. Wiadomość: Borzęcki, LUTOmierska 21 m. 92. front, p. od. c. 3-ej do 6-ei on pol WÓDK - LKERY Stołowa - Starka - Żytniówka Banan Mordów ka Grand Cardinal Cordfat Mfctec iq^t m W^lmWmWĘmTmWmWmWmWM Or med. DR. JAN KlDłlSBtiDOWSt. 9 Tel Stomatolog Chor. szczęk, dziąseł, podniebienia, zębodołów i Ł p Od 1'/, 5 Niedz e lę wlęta 10 12, Doktór L Zawadzka Mi 1 Telefon M Choroby skórne włosów, wenerycz ne moczopłclowe (leczenie światłem) Laaaoa kwarcowa promieniami Róatgena, Przyjm. od Dla pań od 4-6. Oddzielna poczekalni. s. Or. med. DR. MED. BRAUN Południowa As 23 tel Specjalista chorób skórnych t wenerycznych leczenie światłem, (Lampa kwarcowa przyjmuje od 9 11 rano i od 5 8 p.p. Specjalista chorób skórnych i wenerycznych 1 włosów Gabinet Róntgena śwlatło-leczinczy ALPOTFTEWSKA 144 róg Ewangelickie) TeL Przyjmuje; od 8-2 i 6-8. Dla pań od dzielna poczekalni od 6-6 op DR. MED. L Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych. Przyjmuje od 4 7 NAWROT 8. Telefon Dr. med. Lubicz Cegielniana ł3 Tel [HOML skaroe. v\ 'icrynih nuchsitiowt Leczenie sztucznym słońcem wy- /yiiotrein. Przyimuie od g,o dó 10 rano od 5 8 w. Or Grosglih Choroby skórne. i weneryczne nstytut tifintgeno leczniczy i Mvi.it- Lampa kwarcowa LSA CŚT'SZK 27 Tel Przyjinuir od 4 7 Choroby skórna weneryczna, ul. Andrzela l~ 31 Przyjmuj* codzłen- 5ie od i od ma dzielę od li 12 «Leczn'_y. Zachód dnia 27. od 4-5, Choroby skórne. i weneryczne Przyjmuj* ad 9 11 ił Or. meu..mihiuki choroby sk&rne i weneryczna. Przyjmuje od 6 do 8 po poi. W niedziele swęts od 1 i-«j do 1*c 6-go Sierpnia 1. OR tel PCO. UL. PRE. ARULOWCA 25 Dzielna telefon ChoroDy nerek, pęcherza i dróg Moczowych. Pizyjmuje ed ł 1 i 4 A Pieńkowska50 Dr. nted, JULJUSZ BAUM DR. DOKTÓR POTRKEWKA S. P.LR Ckorohy weneryczne, skórne włosów Pizyjmuie od 9 12' 5-8, Panie od 4 5 w ANNA ' chor. kobiece. v i akuszerja Cegielniana 53, teł przyjm od 3 5 W klinice Ogrodowa 10 od pp. Dr. med. ^jr'1pyciin B P Clioroby kobiece i akuszerja. Zgierska 11 tel Churobf -Bkórnc i Przyjmuje w leczn. koamciyka lekarska;piotrk, 294 od 12-2 ll. U«UlljBOWjk!«w d o m u o d 6-8 w choroby włosów skóry, usuwanie włosów elektro koagulacja, Ola- r._ u r " m o a " termin, Lampa m fbk f kwarcowa nh g M przyjmie" 3-5 J. K Dr. med. wólczańska 57. J.1KT Zielona ll! cierpień Telefon PARTER Chor. nerwowe duchowo Choroby skórne nerwowych. weneryczne Psychoanaliza. Usuwanie ezoecą Przyjmuie od i2 1 cych włosów elek'5 / dla niezamożnych ceny lecznic. trollzą. Przyjmuje od 3 6 ' Nledzela 9 1 DR U Fil F Hi"ŁCLTARZ - DENTYSTA. ntlll c u nrn. i ri Chorobyskórne l weneryczne przeprowadził się na ul NAWROT 2 do 10 r. 1 2 i 4 8 dla pan apec, od 4-5 dla niezamożnych ceny lecznic..łłtt!hf Szkolna Mi 12 Choroby włosów, akórne, wtuciyr/ moczoptoiowe. leczenie promień Roentgena i lairipą kw.in- w.i przyimu je od 12 3 po pot, i od *. 6-9 w. Ceny lecznic. 1. UUWL przyjmuie w lecznicy przy nl Piotrkowskie) 294 codziennie od god/ 2 7 wlecz. w średnim wieku izraelftkn, t wyz- «zcm wykształceniem, majomoscin, francuskiego, niemipekiego J łaciny poszukuie mieszkania T. utrzymaniem ZA ickci*. Pierwszorzędne referenci*. Of. sub..doświadczenia" do ad min..r«o«iw«j» 3iV

14 nades/ły na-nowszej kon*tnikci< Slllirii;.: 3. 4-o, 5-o, i 7 lamp SC HA (JE, NORA Głośniki Części w w elkim Wyborze. OSTATNE słowo TECHNK radiowe}: APARATY anodowo-tobliowe i^rmafogf A ^ U O LEM O P LLO. SelBTA. czyniące ZBĘDM mi wszelkie AKUMULATORY BATERJE. Sypialnie Panieftsltie Gustowne jadalnie Kuchenna solidne Gabinety homolety wyiłonanie i ooieayscze ispłatę 9* D W W. TYRKEliTAUB Ł Ka urn mm m m Kon«<ankynopOlhkA RLŁLLR saaaą ** «~*l dobroci leeloi, i UkoAd pn»dw«ienn«bcyt-łbiu.wr" oraz inne słodycze L AN&lEkEWlOZ 8. rtarutowlca.. 8. Pepege nne zimowe od 9 złotych Śniegowce od 14 złotych. Na AHAri* wtsyyude baony i włeflcoiet Magazyn Unlnersalny 44 Ploi'kowaba 44 L a m p y elektryczne w wielkim wyborze własnego wyrobu z bronrn najnowszych modeli poleca A. REJDER 56 WSEBBBLA 56 T(L Dogodne warunki Gsay koaleurencytne. Uwaga; Reperacja 1 róbka rótnycb lamp. pod lder. H. SZATTANóWNY.nauczania oraz ^nastyka specjatoa) pr^-lmą kilkoro dzłee. diet 4-6. Wildomotó rreugutta 12 ^.6 fr. piętro! Od god» ł od XXXXXXXXXXAAXXXXXXXXXXWOOOOCX>3COC^ (t * pod kierownictwem o. KapJanćwny ttjaiczańsha 23, tel. nil Zajq<la nr. cii 1 r>o południu. Przyjmuje sie dzieci ebejga płci od lat 3-ub. M Y D Ł O A T L E N * sdowou każdego^ pieni się obficie, zmiękcza włos. ładnie pachnie i kosztuje tylko ZŁ 1.20, Wysfrzcgac się nasladownictw. N A J W Ę K S S K Ł A D FORD" CZĘŚC ZAMENNYCH TANE CENY OPONY, AKCESORJA. Jeaer. RFOCHM" M - Roaentel Ch, Tane«o"un» Repraz, n «Jt->r\OV-/lN Narutowicza 16, telefon 28-30, Pracownia Gorsetów "WARTA" PASY gumowe poszczuplaląca. Lecz- " ojcze. Przepuklinowe, Nerkowe, Paski 3 biodrowe. Biustonosze, Staniczki i t p. d a Najnowsze paryski* fasony wygodne PlOtrKowsKa Nr. 109 a. noszeniu, z trwałych materiałów. Front piętra. Reparacja, przeróbki i prasie gorsetów. MEBLEj Celem U Jo ogłoszenia jest zwrocie uwaga, ma jedyne w naa<en> tnieici* Ź R Ó D Ł O Wytworne ł Trwałe Dogodne M Ł B T L warunki! Ptarkowlczi Nasfelshi P.otrkcwska BERLTZ SCHOOb nowe xursy pr»uty«xne J^zyKOw VOULEZ-VOUS APPRENDRE LE FRANCAS? DO YOU WANT TO LESRN WOLLEN SE DEATSCH ENGLSH? LERNEN? YUOLE LE MPARARE 1'TA ANO? Nauczyciel* sa. rodowici Anglicy Francuzi Niemcy Metoda konsarwae. Nalsrybsze rezultaty. Mała grupy. Korespondencja handlowa. Lekcja prywatna. Żmp Sy w tym tvn ea.ii od 10 l 1 /, i 4 8. POTRKOWSKA 39, front. Niniejszym podaję do wiadomości Sz. Klijenteli, iż z dn. i-ym stycznia b. r. po odseparowanin się od firmy GALEWSK i RAK prowadzę nadal Przedsiębiorstwo robót inisn!ory!qo-a.g3s!ro-n3ecrj3flicznycii l warsztaty mmw PRZY UL. ZAWADZKEJ 12, TEL Oddział W Pabianicach ul. Kilińskiego 3- Polecam się nadal łaskawym względom MAURYCY RAK Przeprowadzam urządzenia siły, światła oraj reperacje motorów, dynarnomaszyn i t. d. AGENT branży kotmetyczno-periumeryjnej do Pierwszorzędnej Wytwórni Perfum i Wody kolońslcicj w todzi potrzebny, Tylko poważno siły złożą oferty sub, Energiczny" do odro. Republiki". NA NOWYSZYCH zadnie Tsio&owjrca i &aietonvirc& tsńcśw PaffRSR udzie a prrwatcir art balcttn strz g, FESL SE Ba bibow.cz, Mii 1 lii rano W dojow pisać uczy Kaligraf L. BERMAN oraz poprą* a wszelk e brzydkie charaktery pismu w ciąyu 15 lek cii zawadzka 19 tr.. o wszelkiego rodzam w surowym i gotowym statuę. J ( kle l'onl wy... fon JV* Zednet fll i nie o siaciam. l Dr. med. nawrot 7 telet ehorohy skórne i wcneiyczoe. Przyimujcod od 5-7 Tekarz-deńtT Z O F J t t Ki <riaklego 1i3- (Nawrot 41. telefon Nr ) 1 od g /, i od 4 7 wiccz, Resekcje, Replamtacje. Leczenie dzią. rei i zębów 1 t p. Mt'inda czynna. LeUarz-38ntvsta 1 Mmli ordynu,e Od i 3 7 Sienkiewicza 18 polsko-ni endecki, piszący biegle ni maszynie. poszuhnje odpowiedniej posa dy. Pierwszorzędne referencje. Oferty rab.korespondent' KROJU flowocjtetnego szycia.modelowania cdrań damskich, dz-ecinnych i bielony wyuczają, S. nn łownie, leurytyczniel praktycznie (na materiałach)»ystomem MjrŁoaowąnyro w Paryakuei A kademji zaiwie dzo ne przez/mirra er» ctwb Oswaty pierwszorzędn- kur sy m'str/a Parye. kici Afcaderaj 1 '. Cechu Warszawskie ({o i Łódzkiego E. n)*-wakiego, nagro dzosego złotym n»e dałem i dyplomowanego w Paryiu. Koneza,eVm 4wiad«-ctwa ^zkoioe i patenty ceci.owe z prat' aini, i'r..;.t.m nauki bezpłatnie. Piotrkowska 86, ir Pokój umeblowany do wynaiccia. Wad. u, fryz,era. ró( Karola i Wólczańskiej, 7 RCHTERA. HASSA fimcm.kotwicfi Wjs^negaictst T)Ł fasyfitaifjt Hrjwalne tfiia Dia*rJziwe. Niezbędny w kn/.dym ciomu w porze zimowej jako skuteczny środek przcdw pi'4«z<fibienlont, lnl u«nx]i oraz reumotyacmowi, ar retyt mowl. newralgll, daraiom i innym doluutłllwosusom. Po nabycia w aptekach 1 składach aptecznych, 8AC2HOSC ŁODZANK które z Was chcą nauczyć tle gron* townie łachu niech 8'ę uaadzą do zna ne) nauczycielki krc u i szyciu, która nauczaiąc u2 od lut 24 d»j» gwar raurje szybkiego opanowania lacriu, Nauc a gruntownie kroiu szycia, modelowania, p so^ama i DlellZnlari siwa na no*azvui systi-mem szkół paryski h \l wied-asklch w clagi edaego mieslą a. Cały kurs kos?tuj< tyiko 45 zl.' N-ezamoznym ustępstwa 1S moc. Zapisy o< ll-s l >d 5 3 F OaYNBLAT, Żeromski ro Xi» m. 33, prawa oficyna. -e wejście, Nauczycielka fjcz. polski i historia w kl niższych gita naz. lub koncentracja w kl. wstęp.) ' LeH Dentysta l Markusptzytmuie w g->dz. 4 '. Piotrkowska S tei. 21-o2 przyjmie posadę, w tut szkole. Długo, letnia praktyka. Pierwszorzędne referen. eje. Oferty s«b ^Rutynowana" 4 adro, Republiki. na UrótKi okres do wypożyczenia' za dobrem wynagrodzenem. MFORMftTOR* ogłoszenie: Plotrkowsua 110 OBADY smaczne i zurówe, wydaie codziennie od godziny l-~4-ej pp. M FOGuLMAN ol. Cegielniana 42. instytut de Beaute ANNA RYDEL Y (Dipbmee de 11Jniver8ite de Beaufa Parial Cegielnia ta 19, 8 ~> Pielęgnacja skóry 1 włosów. Spacialoa masaza twarzy i ciała. Masaże odtłuszczaiąca. Usuwanie zmarszczek, brodawek, piegów, wągrów i innych defektów cery. Hallo! Usuwanie Hallo! włosów Dzwoń eleutrotiaą tel clektroterapja.pogotowie.soliut" Krawieckie Praytmuje Kiersza' o<t 10 a wlecą. Żeromskiego 91. Odświeżamy garnitur za zl a> Suknle za zł> 3.80 (z odebraniem i odesłaniem). Pranie chemiczne, farbowanie, nicowanie, przeróbki, reperacja i t p. Zakład czynny od 5 rano do 1 w nocy. Pończochyjedwabne i inne, suknie trikotinowe i Ł p. przyimuje do reperacji, ul. 6-go Sierpnia 76, piętra Tanio, bo w prywatnem mieszkaniu li no mm 3 pół obszernego lokalu frontowego w samem centrum miasta. Lokal odnajuiuja. my wjaz z dużym oknem wy stawowym, TELEFON "-W

15 F» UB Tłf ą Sir. Pończochy w wtelkim wyborze t najmodniejszych kolorach oraz Reformy damskie ręhawir-ki skórkowe sw«-try wełniane D. WELLER Pr7.f* ft7.d 2. Bielizna męska Koszule frakowe. Krawaty. skarpetkj milovery Karnawał w pełni!! Wyprzedaż inwentarzowa! dessuns oraz najnowszych KoroneK iii ws poleca znana llrraa..la Prem ćre Piode' (diwnlei A. Pawłowska) Cegielniana 29. w A Z N E d l a P A Ń! Balowy Eleff. suknie Garnitury Zamówienia podług Juljusz Sezon! bafowe Wieczorowe, paty akta ezoje/za oa 48. tio 210. Łódź. fiotrkowtkm 9* smoking. d do aso miary Rozner, \Ui fnuidii ma u ul.itiiindi Łódzkiego Tow. Szarzenie Wiadry Hadlowej L Gdań.k, 15. t*l podał* do ariadomoict. a* Ba 0 półrocz* prrytmat* zapisy dzieci rózoetfo wiaka do wszystkich oddziałów w godzinach: rano 8 Z. wieczorem 7-9. l i k j i i i H u m a n i s t y c z n e MezKie Twa Tim. tti. iirtl 'li-wwbm PomorsKa telefon Zapisy KANDYDATÓW pczyirnuie K. ncelarja codziennie od g"dz, 9 du l4-f. Eg mm OV»y»terr.em lekcyjnym. Tańców Hou/ocusnych wyucza Zygmunt Henrykowski Cagieln *t'na- 67, tel Nauka W kompletach i oddzielnie. F r «i 111 RRRTRRT t m uiiimpnairij Przyjmuję wszelkie konstrukcje złotych Wiecznych piór oraz ołówków * D O R E P E R A C J Posiadam wszelkie czyści na składzie aaaai po cenach bardzo nizkich. enra L e o n T y b e r ŁÓDŹ, POTRKOWSKA A* 49, TEL 6-33 aas>»«i«««tsi>«**»»s*e»*»«>**ee*ee4»*- l dynamo-maszytia pfadu Małego 120 voli 3l)i' u p. n MJO gencat T piadu tr^j^owego 80 KV\\ 200 volt n 430 tiimy A. E G. Ber'in uży*ane, w dobrym *tanie t a n o d o s p r z e d a n i a. Dopytywać s ę. ul Gdańska K«47., m. H i n i ' r n r n i n r m i ca *jnar«. ijlinn l-sza Łódzka Wytwórnia Znaczonych Robót Ręcznych i ZAKŁAD RYSOW/1CZY polec* Serwetki, Dodudhi, Laufry, Tamborkl, Krosna oraz wazalkie przybory lako toc O M. C. Sawtl >iczul, K ri]on<l, Filo»<e..y Wtlny włóce*". CENY NiSK fe. m MAREK JOSKOWlCZ PO T XKO V*5KA ' " Przyimui* sie do rysowania na materiałach powierzonych. = = UWAG AJ Żadne! filii oi* poaladaja. Tekhmann i Mauc Buroeiekiycue oraz wamiłttreieracyoe M i, 1 imawjiattl.ii. Przedstawicielstwo AngieNKle FabryKi Szczotek The Morgan Cruc b le Co", Londyn. 0m RfePEtfACJA el^ktromot row d>n. 3-,Z niis/yn, transfuriat r^* *elazkd» e ektiycznycrt wojjoie wszelkie * za kres elektrotechniki *ch.><i z iob«>ly BUJO -A rozrusznikó* regulatorów, knlektorow i kutwie i t. p SPRAA/OZAME i ZAŁOŹEiilE pio ruiiichiunów. NSTALACJA elektrycznych oświetleń i siły pizenosnei URZĄDZENA dzwonków elektrycznych i telefonów. Sr\JLAJ wszelkich aiiykuła* rle*t otechnu znych, ako też MO- TO«Y DYflAMOMASZYMY o kazej >he nstłtutde Beaute de M-me Marle rieutald dlplóme D>l' col«fraric«l e d'onhc»pa JL> tl>laas»sta CAcaiiemlcd «*arlk Speeiala* higieniczno ' trtyctń* masaż* twar<y Od ml d-.ni- eery. Warna coiani* porosi* włosów R -drkaln* i* crcoi* zmarszc «k węgiów piegów., brod.wak krostowate! c«ry weding m.lody proi JacSu«t Usawanie wto sów i tw.rzy cl.ktrolizo, Godr PRZY i*ć OD 3 7 W.cnod.ila 67, front li piętro, w Lecaatcy na Wólce Piotrkowska 107, tel. *O-0O Fabryka Luster J- KuKlińthi Łódt, Zachodnia 22. -AŁKOWNA UNADŁCN'* iowocrrsnyrh ktyiów Spraedai na rat, i mm tol^wh*. ST.BBERGAL MONUSZK tl lel o3-22 Choroby skórne o cnei yćznc. elcktroterapja. Przyimuie od 8 o od 5 8 wiecz. i i ino mm o l T ^ p i z y j m u j e A < e Ko*tla*iUl 13 Tel Przyjmuie od 12 2 t od 7-8. PO..ca PO cenach * Kit., eh L*«ti» ti. m > na 1*"^ i.so*. cemn. w OR> ginstnreb rara.ch -rat lastra fissae* Odna- t popraw anii lester ( odesłaniem D duma. Meble oo.ejyort* 1 r wia«i* * SZLCHTMASZYNA"" na paczki przędzy jest zaraz do wydzierżawienia i także do notowania, bhchowania farbowania paczk przędzy -Ł. of. pod Szliclumaszyna" do adm...litistr. Republiki" i Potrzebny cfitopec hiwm ladnyin rharakirrein psina Rfleremje kuneczne. Qfertv su >..Mo or". K. WObFSONDUEJ Pomorska 18 Przy Olmnaz). nakład naukowy d a dzieci od 7 14 tal (ntel. Zyd. dbaiąc o lepsze wychowanie) Zakład przedszkolny Świat Dziec ęcv" dla dzieci od 4 7 lat Zapisv na półrocze przyjmuje kancelarja od 11 pp. F U T R A " F U T R A C*l*m udostępnienia Sza o. K!i-.nt«l nabycia wyrobów fotrzaoycb aa aaj. bardzie! dogodnych warunkach.prz./al«gotowc futra męski* i damski* w różnych gatunkach po wpłaceniu zł. too aa spłatę 8-raio miesięczną S lad Fu.er l f Zakład Kuanuersld J, J Narutowicza 42, tsk e,. fronto-y) Tgleton riri-ii N A R A T Y Wszelką damski, gsrderobę uraz roboty futrzane w uajwykwttn tjizym w\k - oamu pr<yunuie z własnych i powierz nych materiałów po ccoacn cyjnycil M ROZErtSERG konkursu* Ceglein>ana.i«, Te Lep 63-8? Lewa oficyna. (l-gie piętru Kursy Kosmetyczne nstytut de Bcaute ANnA RYDEL (Diplomee de runiverstte de Beaute Paris). 19 Cegielniana 19, m. 8 Masaże Pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Kursy odbywają się pod kierownictwem lekarzy. Po ukończeniu Kursów wydaje się świadectwo. Zapisy codziennie Na wypłatę po 5 zł. lv odnl >- wo sprzedaje oionmny t 'Lelki, materace, tańczony ora? kr7e's<a Uwltow ci ;o JUahflOHia 24. a nie inaczej, jeżeli chcesz m*e MEBL trwale, wytworne i tan o zwróć s ę do znanej sol.dnej firmy J. H A S E TYLhO P O T R K O W S K A F'ont l-az* pit-tro. leltlon Ceny naltansze. Warunkinajdogodnieisce. Wielk.wybórlólakanet«lowyck. lhsaip?s.ac d o m i m i e. 8 Światowej sławy psycfco - traluioa Szyllcr Szkutnik, redaktor phm.i.^wlt" opowie U kun lestci. kim być nioźesz? Nadeślł) ofcarakter pi srua swój. lub talntcre*rwanej osoby zakomufiknj uiie. rok auealąc urodzenia Kawalei. Łonaty. wdowiec ilość osób najbliższej "niziny Otrzy i masz izczeicółowa anallzc cliarakteru okreilenle zalet wad zd-vn'>ścl prze znaczenie Jak również horoakrp słynnego toodjum H-lle Evlz;n> Wszystkim czyteltilkoto.lustrowana! Republiki* -n.uz* *ysvia aic os otrzymaniu tylko 2 złotych (zamiast zł S) Na przesyłkę ralaczyć znaczk, pocztowe Osobiście przyjmuje 12 7 Protokóły odezwy podziękowania naiwybltniejitych osób stolicy. Warszawa. P»ycho-0ral Woi Szyller Szkolntk. Redakcja ^wit" Nowowiejska 22 sa. a, róg Marsziatkowskicl. P S Niniejsze *c<chooe wydać - załączyć do listu N o w o c z e s n y c h t a ń c ó w udziela dypl. nauczyciel H E N R Y K H E N R Y K O W S K w szkole i»e przy ul W>cbodoi* 57 prywatnie H prir ul. Gdańskiej 9 tel w «sys'cncii za- B ; jjran cznrg wybitnego routrta p Bruna Matha 1 Cekc «w grupach i poiedyóczo dla p cza,tkutą. > cych i in.»ni. w.ny h Operator Odcisków ne zen urote ora Wr<nera u>uw» beztiolr$nie odełtki zatwardniala shóre w f ; nu kilkunastu minut. Cenv przystępne. Z»mó «iema przyimuje 'E 'FuME>łJA Celina" PiotrSo*słia 20D i Zawadrlia 12 awład atfiecj,., v Pan r> straąfc e sie kalectwa mi Specfrilista dla przepukiiny Wynalazca patentowanych baudazy -O-leiD e. prawtwki otworzył filie w Lodzi i przyjmuie z'ecc> ". na rzeouulinc. wyp.idani.' wnętrzno* ci kamienir <ó(ci >we. skrzywieni* K re- (» ' ui> kolan i,.ó;«u kobii-t nn.---cr.zt i icivci zastosowani- band ży nsazrj meto. dy. -uii -w- ort czochy na rotprqitinie tyl Młlaaiie warsztat» Lódi, ul. ig.trsu 17. r-l Jt <.ip.i.prt u ^Oj-ynba ims* 4 Okr. S Ł jl. tsudiiwnictwa w Łodzi, ul, Zielona Nr. 2i poszukire placu pod budowę o powierzchni 'ód 2600 mt* kw. wiwy.. Plac ;ii./a.l-..nv lest przy linii tramwajów*! mołliwi w ccn^uin inia«'a. Olerty z podaniem ceny sprzedaznei i dol-,cztrm.ii planu. >'iiacy'nc(io proszę składać do dn. 31 stycznia 19281, w ka> *' irii Szefostwa Budownictwa.

16 NAJWĘKSZY 7 i H L Y R O f K T SKŁAD czesa zamiehne tanie cent OPONY, AKCESORJA BERSON"» N -T^ S T J W - Piękne Panie! Po Mpornamu się w PmyMi z tiajno*8ta metodą farbo)* włosy we wszystkich kolorach i odcieniach Wo^arwoneday fryzjer ti i i i i i i i i n i i i ł n m u a. n m u u m D moslt owakiego kon serwatorium wzdowi/a iekcje gry iorteoiaiiowsi Przyjmuj* od to - 12 od 2-5 Wschodnia 72 m. i9, Ł *tl*tjbl 1Kii fllllll l l H i \W Kupno S 8K spraedar MM m m m Meble. Sypialnia A na słoniową koić Garderoby, szafy łóżka, kredeoaa pojedynczo komplety sprzedała stolarnia Lubelska 6 przy Na Piórkowskiego. Maszynę do pisania w dobrym stanie kupią pozą dane firmy Unlerwood. Oferty do redakcji pod «M.G." Kasa ogniotrwała do sprzedania. Wolbordsa 4 e gospodarza. waga) Za 5 zł. oa U tydzień każdy mota dontac garnitur, palto solidnie wykonane podług Ha raty i za gotówką. Poleca zakład taplcerski A. Brzeziński, Zielona 39, do aid tramwajem 17, O- tomsny. tapczany, leżanki, materace i krzesła dąbowt różnych lasooów. Wykonani* solidne. as s ziemią 45 L mórg, przy rak cie. 3 kwadrans* nary umeblowany pokój do wynającia. Narutowicza 74. m. 9. okól umeblowany P oddam Cegielnia aa 19. sa. 11 od 3-6 oszukuj* *ie pokotu umebl w«- P scłem i klatki scho dowal, cena obojętna. Oferty *ub.rj>," jazdy od Lodzi Ła-j dna okolica, nadaląca sią na pensjo E sryją suknie, pal legancko i tanio nat i na letniska ta i ubranka dziecinne. Mar a Ku- do sprzedania. Pośrednictwo wykluczone. Olerty sub. cza 24 m, 27. rzewska, Narutowi.W. 400". Bokól na -em plą. a raty i za gotówką po cenach do wynalecie. Wia trze z telefonem N niskich ubiory dam domość: Południowa 28 m. 8. akie męskie, pierw szorzsdne wykończenie ul Zielona 5 1 Poszukuję pracy zallyona pc po urzędnlkelnera w cukier tu ku lat 28 blond, ni. restauracji łub energiczna, s ładnym charakterem za biletera w kinie albo w teatrze, mogą złożyć kaucji 600 zł. Prostą złożyć adres do Republiki pod Ut.S. T." 9 pisma, na maszynie takża piszą, s braku inalomośei i środków do tycia: Aozmalta oszukulę placu do poaauku ą jakiejkolwiek posady biuro budowu blitel P środka miasta. 0- oszukiwana biura wej. Oferty do adm lerty pod.plac" listka t ładnem.republiki" dla uprasza sią do administracil niniej charakterem pstna,.roztropnej*. plsząe* na maszynie, do załatwiania /orespondentka szego pisma. polsko-nleroieckiel \ polsko-oiemieekorespondencłi. 01. ]- tt biegle pisząca O dna mę wany pokó. umeblot od«sub: Denaro 25" n ł maszynie od tado adm. raz poszukiwana, Narutowicza Nr. 4«J dzielnym wejściem r "--'-- pod B. G." m. 19. % otrzebna panienka do adm. RepubUkL ' ' 'i i P do dwojga dzieci. Magistracka 12, Uompletnie zdolna S wyplute, gwaran ztuczne ząby ną Rabinowie z. U poszukuje posady w eleganckiej jał i solidna wyko* cja za dobry mateł P oszukuję nteligentnej doświad Oferty Ziuta" do od 7 8 w. bezpłat pracowni sukien nanie. Niezamożni czonej wychowaw- adm. nm. pisma, nie. Laboratorium' czyni Pożądana re- _.. _ sztucznych zęhów lerencj*. Piotrków- Malster tkacki mło Piotrkowska 99. ska 107, Kon. " " dy. energiczny. zna omotcią..entoca) potrze Łsleg"wości luhry- (Kikołu poszukuje sklep frontowy 1 młode inteligen- A. HOŁODYNAK n ]tn«małżeństwo na K aszyna do szycia krótki czas. Oferty tóry z panów zamożnych nieza piotrkowska 27, tol miary osoby. Proszą sią przekonać u tera do sprzedania.republiki"» na do gabinetu CTn «l P «ukuja po- rąkewiczek K e sub..pokój" do a na. U a.«pracuj* StanUUw krawca B-ci Rudnickich. AL 1 Maja w pralni. Piotrkowska Nr. 60 lekarsko- dentyczne- " d!j" k o up "^ Mrr»noon«ww*uotx**» oszukują lokalu go. Of. stib la^- (Pasat Szulca) 31 P e^ leżny chce zapoznać, 0 1 śliczna młoda nitm ^..uf.' T < ka i dopomóż* materialne w krytycz- większego na tentka" do admin. d o -R e P u b l l U " front parter. P rzyjmą w komis stolarnią ewentualni* z mieszkaniem aszynistka pisz. sub.przyjezdna 25" Republiki 8 " nero położeniu. OC wszelką galanterie męską i damską w centrum. Wiado #uplę karuzel 2ąd*ick wszędzie Wiadom. Szkolna 27, Nogala 41. kstep tytoniowy G. Reich. kasjerki z większą cu»utn z kilkulet- M możny, inteli Zgłoszenia Nawrot mość. Juljusza 33 P w oazukulę posady "- Pol^tm. nkasentld lub niemieckim ran- am lat 40. za na kanceiarję. łoika polów* od kaucią. Oferty do «"*. praktyką bmro- gentny, elegancki: otid^at w ceatrann poławia )t adwokat. Pożądane Palma Patent" przedaż mebli wyścielanych otoma P w * poszuku e odpo- dobrego wzrostu.. okój z umeblowaniem lub bez z.c D.*. 8' wiednłel posady. poszukuje tą drogą.republiki" sub i S oddzielne wejście. Oferty do adm Republiki" pod 2S3-. t aa ikladzl* za kióre gwaranta irmy a* 3 lata. Si" ny, kozetki, krzesła elektrycznem oświe. i Łaskawe olerty do znajomość z panną oraz kompletne urządzenia stołowe, sycia. Radwańska 7 B spondentka, zna nistka P. N.". ką chrześcijanką tleniem do wynaję iuralistka, kore- adm. sub..maszy- wdówką lub rozwód lotka sartslowc. ameryk. pia! td. gabinety i saloniki najtaniej w za skonale obeznana frawcowa wykwa- zbudowaną do lat to. ąca francuski do-j przystojną i dobrze. atol _ polowa kładzie taplcerskuwólki aportowe i tolarskim. Karola 1 krzesełka dziecinne Gabała. 24 KSĘG HANDLOWE D Frontowy pokój z księgowością po-ił. lifikowana podwójną z bilansem szukuje szycia po cenia je) i snliia 35 w eelu urozmai uży pokój do wy ładni* umeblonajęcia. Wiadomość w składzie a- Nowo-Cegielnlana maszynie, poszuku- Adres Południowa zny życia. Zgłosze weny dla pana. biegi* pisząca na prywatnych damach codziennej szarzy- oiaz aiiitrrsc* wyścielana mlekktf bawia, firanki, ptecznym Diugacza X aa. 6. * posad, samodział Nr. 38. Rubinstein, ni* proszę złożyć ul. Północna 24 O swetry, pelta nej buchalterki *w. podwórzu, lewa do.republiki" po4 al Gdańska 6. wszelkiego rodzaju tei ai-aa męski* bieluae. mani.faktaia aa raty Unie.Kredyt' D P okój pomocniczki Wyma oficyna 3 piętro,.8781". wa słoneczne iron tanio mota* kupte w introhgatornł gania bardzo skrom legancke na. OL *ub.zdolna maturzystka" do ostjumy maskaradowe do wyna towe pokuj* aa blowany wynajmę Nawrot 15. piętro Kupuję piętrz* do wyna pana. Piotrków ska roat 16 Republiki 8 (JM nauka W K jęcia od 5 zł ulica lecie. Narutowicza Nr. 99 D p. m M, 4 od Piotrkowska 10S 1 sprzedaję otrzobna praktykantka do kom- amochód Fora g «jcha.8nit B lewa ol piętro. ŁOda, FCTRKOWAK 41, telefon rótae uyw.a. arii S P landolet mato a- wynajęcia duzy w podwórza, prawa oficyna, perta*. U. dywaoy. biiit tywasr przadant late rablowsklego ntudcnl udziela lek umcbl. pokój o tosady łaemety (podług waorow) wyluasywa ak) T de esy. la. tatra tania u~go Sierpa U rtecb oananh 1 S apoznam kobietą aebodnu 41. m. 4]JA dl w akresi e Z w celu przyjacielskim. Dyski «cja punktualnie. garderób* 1 rołn. L 76. ja. a, front p. od 10^ l 2 gimn»tjuov Postępy piętrze dla aune-j sprzęty doaeowa (o cwani, 3 solid płacą aalw wagel Od 5 zl aa U Z ' zapewniona. Kon- zapewniona, Otarty, nyeb penów. Gdańska 2*. aa, 4.»d 2 V -oeadą? Maslć /^bcesi Otnymś>a dolna krawcowa stantynowake Nf. 15 sub..przyjaciel *, $ tydzień te każdy noża dostać oto do 4 pp. od ft-ei "konuyć kursą a- ponolraj* pracy [to. 3L A. WAJCMAN w pracowni sukien AT»pewni aro praeą W eietizielę (ta. 22 stycznia e g. 4 1 pól pj Narutowicza 19 many. materaca, leżaki, tapczany 1 dencyjne prol. Se- wtocz. cbowe koresoon- lub w domach prywatnych. OL aub atematyki udziale studentka. uczam haftów ma X na miejscu. Wy pot grupa taneczna p. Peszkóway wystąpi s boga-f (Dzielna) krzesła, solidni* wy.krawcowa 2* do M oszukuję pokój Kutowicra, Warsza tyto i ciekawym programem w sali Filharmonii. Sklep starych mebli adm. Republiki ul Cegielniana 66 szynowych i ręcznych. Białe, koloro konan* n tapicera P w centrum inior-j ws Żórawia M 42. m. 25. Nadzwyczajna harmonia rucha, tona barwy, która] P. Wajsa. Sienkiewicza stownie: t>achalier l otrzebny pracow likacje i wenecką! macje przez tclcion Kurs* wyuczają liwo, iilet, tolcdo, an zawsze cechuje występy szkoły, zapowiada l teraz udaną całość. Sorzeflawczyie achunkowosd kuneckie). korespon P nik męsko-damsld do zakładu fryzl"" nglelsldego kon bilety jut są do nabycia w kancelarfi azkoiy aszyna Singera Ładnie umeblowa- A robotą. Malowania wersacji ""rejersklego. Oferty do! S P o n d e n c i'» u«era- monowa. Piotrkow koretury T -udzielam. Za- ska 18 pr, ol l p. i liwerowania. Kaui St Paszkówny (Gdańska 94. tal ) codziennie wykwalifikowane M męska mało u- 4i py pokój do wy Jtlsncjl hsndlowej od godz. 5 8 wiecz. dobrej prezencji zywana do sprzedania. Aleksandryjska jednego pana (izr.) handlu, piawa. ka l- najęcia od zaraz dla stenografii, nauki Republiki nod -Z".l! działu galanlaryjnobtelitnianego 28. Szajncholc. 8 Wiadomość Zawadź i!'«l i. pisania na jtatwiam tłumaczejntelig^ młodafe,' ^OWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXaXXXXAA. POSZUKWANE. M ko 36 m. 12 od 3-5 maszynach, towaiotnawjiws an)>ic. mie posadę do l^go «panienka przyjł n tegielnian. D o Oferty do admin. aszyną gabinetową Zinfjera" u-,; i 8 9 wiec z. sub. M. J," tanio sprzedam Rynek Bałucki 9, m. 1 OTORY N r. ^ "jj konwersacji niemieckiej D t,'. iranruskiegi lub 2-gu dz:eci. Zna bezpłatnej, towarzyskiej, poszukuję mło o wynajęcia 2 pojfemieckiego Po u jomość szycia i robót ręcznych. Po tudentka przyjmie człowieka. Olerty dego inteligentnego Umeblowanie koje w centrum kończeniu śwladec. 8 miasta w pierwszo-! wo Żądajcie prosrzędnym domu 1 p.]i>ektó*. stwie. Oferty pod! tycje) Ceny przy-.konwersacja" j moc w gospodar S lekcje (korepe- do Republiki pi> R\ Eklcfr. na wszelkie wielkości i obroty. Sprzedaż sypialni powodu wyjazdu i zamiana. Najtańsza źródło. w dobrym stanie Z natychmiast do Wiadomości telefon'-.skromne wymaga- 8t «P ne 0 i e r t - y» ub JADALNE (nowe) sprzedania urządzenie sklepowe i meży maszyn do M tizr.) do teatru 32-95, ni,",.rutynowana". gent do sprzeda iłego partnera J Wsmiat Rtoeiatijn), naprawa i orzewi)ane do sprze anią. ble, Pomorska araz do odna]ęcia'pi*ania ns. J. RE1CHER i S-ka. Południowa 38. TeL 304)0 Wiadomość Główna Z duży, ładnie u* ny. Telefon poszukiwa W?); " łody nteligentny łjauc cl 1,, a f i do kina poszukah człowiek obed» J Y» e l a ekc P e młoda urzędnicc- D nr. 16 m. 1. przedawca (Siadtrelsenderj ruty 2 piętro przy ulicy.- im liznłaną oras branż P 1?' 0. 1? n meblowany pokój do "-ej rano. znany branżą bie-mynczo * ' ka. Sub. Materialnie niezalezy. a m, S m?- ^ P /' POTRZEBNY nowany, energiczny Piotrkowskiej, mię-i/jotrzebna wykwadzy ulic. Przejazd ija lilikowann haf- kuje posadę, rów lszkół" średnich. AL pokrewnych poszu.! sabla t do e <» n^ z wyżssem wyksztai ceniem.zmieni posa Ciłówną solidnemu ciarka do rącznego niet jako wojażer, Maja 35 tn. 36. apoznam pana fotografretusz-er zabezplecrenie hipo " > - nie wejście de. Może złożyć panu. Oferty sub. haftu. Konowa. No- Olerty.Młody" ae sympatycznego zamożnego. Olerty kaucją gotówkę lub PJ?." do adm. Rep womiejska 4. ostat-.temperament blse. M gng1i?h-t.eesons zofer z kaucją pański." leczne, Olerty tub Koszukują na mle- ' -" s r P o«u^ur."po».-lv, *i v *\ł l* d z. iconywam-zdjeca po cenach zn żeli. Pocztówk' od 4 złotych»6 sztuk) do adm, Rep. 8 waniem 2 panów Vtf maszynistka zna wyjazd. dy. Moż,_być d(l 28 ł njll "t0- Sprzedawca A. Z" a szkanic ze stoło] 11 ykwalifikowaua Oferty P n. do ę ^ S ^ graficznego lhui.*>b» aeseeas asaaaai ul. Wysoka 26 m. 17 jąca biurowość, oraz.rep Szofer". cjalnv dział portretów (powiększa- Oferty lub zgłoszenia listownie oras nglish lady gives Zgubione Wielka wyprzedaż oszukują pekojucuski nieońeeki o- lessons n english języki polski, fren- Zdjęcia do paszportów! legity B P 1 dokumenty Cj "a zadanie w ciauu jedneeo dnia osobiście obuwia po bardzo w okolicy Nowe- bejmie natychmiast Poszukują Niemlrt i niskich cenach, urzą go Rynku, Of. sub posadę. Kelerencje!-. L A K S ŁASL o d l n ( ( do d w lr a d r >nd correspondence gubiono oryginał dnikom panstwowojskowym adm. RepubUkL 8 ty do Rep. sub, Urządniczka" do pierwszorzdne. Oier 16) 2 wym i N Nr. bież. kwitu się gospodarstwem lamii {ototjral tzny iemieckiego (gramatyka, literatu wydany przez Lóda 736 Nr. lokacji 487 sprzedaje na raty. Zdolna" Górski. Kilińskiego H Zgłoszenia Konstantynowska Nr. 37a ra, konwersacja) wy ki bank Depozytowy atychmiast odnajmą duży ładny] oszukuję zdol od 3 4. U piętro ueza ndywidualni* kwoty 2000 dol na Nr pokój uraebl. Sień. P remo i 4 krzesła nych agentów front doświadczona nauczycielka. Sienkiefa Steina i Sury Gol- imię bernarda Wol T klewlcza 37, m. 41l tanio do sprzedania. Wladomoić n4 zamówienia porlewa of, od 11 ljiretów. stała pensja Z dolna czyni sprzedawwicza 40, m dy Englard. B. potrzebna ul. Abramowskiego i od 3 5 pp, 8,Konstantynowska 77 do sklepu galante PERFUMERA). DRUKERA Nr. 27 tn. 2. Zenit". ryinego..la Premierę Mode" Cecza w krótkim a 1 gubiła dowód ngiclsklego wyu Michalska Ewa»o«Hokój ładnie uinca blowany z wygo. gielniana 29, czasie rrtunowana osobisty wydany W ZAWADZKA U. R adjo aparat 8-io darni, wejściem nie- Maturzystka po szu nauczycielka pod. ZMersku. 8 poleca bogaty wybór peifum knimetyki krail zagiankznej po cewch ł " ku f* bezpłatnej obrze zarobią a-l*"* 1 * a t w e D lampowy komplet sprzedam za tnę zaraz bezdziet- praktyki w aptece, zagubiono ks. czc- krępującym. odna -; l metody konkurencyjnych. genci przyprzyjl f. łtaaaaae 700 -i. Wólczańska nemu melłeóstwu. ewentualnie dopłaci c n T P 7y»,?P Ł0 U kową Banku Z«mowaniu zamówień Wólczańska 62. m, Nr. 137, 11 piątro, lub panu. Pomorska Oferty do Republiki chodniego Nr. 292/ na portrety. 2ftło- «zentą od 2 iront od 5 8 w. 30, m. 1 front. jdla.1157" onisi. szenla.medo" Tb-do PopoL i od. ważnlona. lińskiego 86, ' 7 d 0 8 Wleci «9\ apf.flflr»ll = wszystkimi dodatkami wynosi w Łodzi al ta odnoszenie do domu 40 gr.; i przesyłka poczt, w kraju zl zagranica sl 7-Jk UTRFFŁ S89aiiUi" wras s odneazsnltm 1 ałotyca. Jbmmo* 1 Jtapubltka Ogłoszenia: 1 1 ZWYCZAJNE: 8 «X za wiersz mlhmetr. (na stronie 10 szpalt). W TKSCE: 40 g* za wiersz mil. (na str. 4 szpalty. NEKROLOG NADESŁANE 30 tr- za ***** mi. aa atr. 4 i»p-). Zarącz. zaślub po :ektde 10 Zamleter-owe o 60 pr. Zar» W ^g łro**j. Za terminowy drak ogloszca adm. ała a a powiada- Drobna! gr. Posznk pracy gy. Najamlcfaca 50 cz, >mk*stiukua msipmbm*" ««V «ATU. adft B^tewita, * k aft.

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe Wybory w Polsce Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe WYBORY NA URZĄD PREZYDENT RP Kadencja pięcioletnia, urząd można sprawować tylko dwa razy (art. 127 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin obrad regionalnego walnego zebrania, dalej zwany regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia... października 2013 r.

U C H W A Ł A Nr.../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia... października 2013 r. U C H W A Ł A Nr.../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia... października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Blizianka Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35,

Bardziej szczegółowo

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d Wolne wybory Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. wolne wybory) odbyły się w dniach 4 i 18 czerwca 1989. Zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o partiach politycznych.

- o zmianie ustawy o partiach politycznych. Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 20 lipca 2015 r. ZPOW-503-20/15 INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

Polska po II wojnie światowej

Polska po II wojnie światowej Polska po II wojnie światowej w latach 1945-1947 Rafał Nowicki źródła - Internet, (http://historia-polski.klp.pl/a-6269.html) obrazki - Wikipedia TERYTORIUM GRANICE - LUDNOŚĆ Obszar Polski po II wojnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia statutu sołectwa Ksawerów Wschód. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 35 oraz art. 41 ust 1 i

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU W 1922 ROKU: pierwsze wybory do parlamentu odbyły się w 1919 roku; pełnoprawnymi można

WYBORY DO PARLAMENTU W 1922 ROKU: pierwsze wybory do parlamentu odbyły się w 1919 roku; pełnoprawnymi można Demokracja parlamentarna w II Rzeczpospolitej WYBORY DO PARLAMENTU W 1922 ROKU: pierwsze wybory do parlamentu odbyły się w 1919 roku; pełnoprawnymi można nazwać wybory z roku 1922, kiedy funkcjonowała

Bardziej szczegółowo

Wielce Szanowna Pani Premier

Wielce Szanowna Pani Premier Warszawa, 28/02/2007 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RPO-551982-VI/07/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Prof.

Bardziej szczegółowo

I. Kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego może być osoba mająca prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego, tj.:

I. Kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego może być osoba mająca prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego, tj.: Informacja o sposobie zgłaszania okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. ZPOW-903-6/09 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2010 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-41/10

Warszawa, dnia 20 września 2010 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-41/10 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt III SW 54/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 czerwca 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z protestu wyborczego

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/61/2015 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 5 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/61/2015 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 23 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2715 UCHWAŁA NR V/61/2015 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/394/2014 Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów Warmińsko Mazurskiej Federacji Sportu Olsztyn roku

Regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów Warmińsko Mazurskiej Federacji Sportu Olsztyn roku PROJEKT Regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów Warmińsko Mazurskiej Federacji Sportu Olsztyn 20.02.2016 roku I. UCZESTNICY WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO 1. W

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

, , PREFERENCJE WYBORCZE W PAŹDZIERNIKU 96 WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 96

, , PREFERENCJE WYBORCZE W PAŹDZIERNIKU 96 WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r.

USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 100, poz. 922. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 3 sierpnia 2006 r.

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 3 sierpnia 2006 r. U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/420/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/420/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2676 UCHWAŁA NR XXXV/420/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gorzowskiej

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

WYBORCZY PIERWSZY RAZ

WYBORCZY PIERWSZY RAZ Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród licealistów z okazji Światowego Dnia Wyborów w 21 roku WYBORCZY PIERWSZY RAZ prezentację przygotował mgr Paweł Raźny STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRAWA WYBORCZEGO UMK WYBORCZY

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 20 lipca 2015 r. ZPOW-503-17/15 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD

UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD 1 Działając na podstawie art. 23 pkt. b) Statutu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Krajowa Konwencja uchwala następujące

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Sejm sprawuje kontrolę

Bardziej szczegółowo

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego Historia bezpieczeństwa wewnętrznego ćwiczenia Unifikacja formacji policyjnych w latach 1918 1919 dr Karol Dąbrowski Był ostatni tydzień lipca gorącego roku 1914 i w pogranicznym Zagłębiu Dąbrowskim wojna

Bardziej szczegółowo

Masz głos, masz wybór. Wybory parlamentarne 9 października :00-21:00

Masz głos, masz wybór. Wybory parlamentarne 9 października :00-21:00 Masz głos, masz wybór Wybory parlamentarne 9 października 2011 7:00-21:00 Obywatele i wyborcy - ilu nas jest Polska liczy 37 781 289 mieszkańców, z czego aż 30 608 831 to wyborcy obywatele, którzy mają

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. pozostawić protest bez dalszego biegu. UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE. pozostawić protest bez dalszego biegu. UZASADNIENIE Sygn. akt III SW 31/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 czerwca 2014 r. SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 1 września 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 1 września 2014 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA GRĘBÓW ZAPOLEDNIK ROZDZIAŁ I. Nazwa i teren działania.

STATUT SOŁECTWA GRĘBÓW ZAPOLEDNIK ROZDZIAŁ I. Nazwa i teren działania. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI.78.2011 Rady Gminy Grębów z dnia 24 listopada 201l roku Gmina Grębów Powiat- tarnobrzeski Województwo- podkarpackie STATUT SOŁECTWA GRĘBÓW ZAPOLEDNIK ROZDZIAŁ I Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ

Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku

U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie Regulaminu ustalania zasad i trybu nadawania oraz pozbawiania przez Radę Gminy tytułów: Honorowy Obywatel Gminy

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015 w sprawie: poparcia kandydatury Stanisława Szweda w wyborach do Sejmu RP Rada Regionalna Regionu Podbeskidzie Sekcji Branży Metalowców NSZZ,, Solidarność wyraża swoje poparcie dla Kolegi Stanisława Szweda,

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w latach

Ziemie polskie w latach Ziemie polskie w latach1815-1830 1. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim 1. Z części ziem Ks. Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie związane unią personalną z Rosją 2. Z Krakowa i okolicznych ziem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SW 150/15. Dnia 26 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SW 150/15. Dnia 26 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SW 150/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 listopada 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) Sygn. akt III SW 49/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 czerwca 2014 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) w sprawie z protestu

Bardziej szczegółowo

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ 13 17 kwietnia 2010 roku Pałac Prezydencki W dniach od 13 do 17 kwietnia 2010 roku w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego pełnione były Warty Honorowe

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SW 108/15. Dnia 26 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SW 108/15. Dnia 26 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SW 108/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 listopada 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/151/2012 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE

Warszawa, listopad 2012 BS/151/2012 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Warszawa, listopad BS/151/ PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku w dniu

Regulamin Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku w dniu Regulamin Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku w dniu 10.06.2014 1 1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kłapsia

Tomasz Kłapsia SAMORZĄD STUDENCKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Tomasz Kłapsia 2012 03 26 Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej,

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

KONWENCJA. o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U.95.106.519 KONWENCJA o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z dnia 15 września 1995 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Komentarz. Poniżej znajdują się wybrane twierdzenia opinii, które są zgodne z argumentacją przytoczoną we Wniosku NASZ URSYNÓW:

Komentarz. Poniżej znajdują się wybrane twierdzenia opinii, które są zgodne z argumentacją przytoczoną we Wniosku NASZ URSYNÓW: Komentarz Klubu Radnych i Stowarzyszenia NASZ URSYNÓW do opinii prawnej Biura Prawnego m.st. Warszawy przygotowanej na zlecenie Burmistrza Dzielnicy Ursynów dotyczącej zbadania przesłanek do stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulaminu Klubu Poselskiego Nowoczesnej Ryszarda Petru ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Tworzy się Klub Poselski Nowoczesnej Ryszarda Petru. 2. Członkami Klubu Poselskiego, zwanego dalej Klubem,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt III SW 46/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2014 r. SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają?

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? W toczącym się procesie legislacyjnym nad poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 1727) zostały zgłoszone

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb wyborów do Rady Osiedla. ROZDZIAŁ I. Zasady ogólne

Zasady i tryb wyborów do Rady Osiedla. ROZDZIAŁ I. Zasady ogólne Załącznik nr 3 do Statutu Osiedla Teofilów - Wielkopolska Zasady i tryb wyborów do Rady Osiedla. ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1. 1. Wybory do Rady Osiedla, zwanej dalej Radą, są powszechne, równe, bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R.

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. Warszawa, październik 2002 roku Zamiar wzięcia udziału w wyborach samorządowych zdecydowanie zadeklarowało 41% badanych, a raczej - 25%. Raczej nie

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE PRAWO WYBORCZE

SAMORZĄDOWE PRAWO WYBORCZE SAMORZĄDOWE PRAWO WYBORCZE Kazimierz Czaplicki Bogusław Dauter Andrzej Kisielewicz Ferdynand Rymarz 2. wydanie Warszawa 2010 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 17 Ustawa z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE

REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE Na podstawie art.175 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. nr 98 poz. 1070, z późn. zm.); Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Instytut Studiów Społ ecznych Uniwersytet Warszawski Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, tel. 831-51-53; www.iss.uw.edu.pl PGSS 2008 P OLSKI G ENERALNY S ONDAŻ

Bardziej szczegółowo

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu 1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu W 1945 roku skończyła się II wojna światowa. Był to największy, jak do tej pory, konflikt zbrojny na świecie. Po 6 latach ciężkich walk hitlerowskie

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w marcu NR 28/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w marcu NR 28/2017 ISSN KOMUNKATzBADAŃ NR 28/ SSN 2353-5822 Preferencje partyjne w marcu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w styczniu NR 7/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w styczniu NR 7/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 7/2016 ISSN 2353-5822 Preferencje partyjne w styczniu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Na podstawie art pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 460/XXVIII/2012

UCHWAŁA NR 460/XXVIII/2012 UCHWAŁA NR 460/XXVIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany do uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Płock. Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych. Rozdział I Postanowienia ogólne

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ordynacja Wyborcza określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA. Przepisy ogólne

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA. Przepisy ogólne REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Premierze!

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Premierze! w związku z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku, stwierdzającego niezgodność z Konstytucją części przepisów, które określają system wpłat janosikowych dla samorządów

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-9/15

Warszawa, dnia czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-9/15 Warszawa, dnia czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-9/15 Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez partie polityczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia do

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza Sołtysa i Rady Sołeckiej

Ordynacja Wyborcza Sołtysa i Rady Sołeckiej Ordynacja Wyborcza Sołtysa i Rady Sołeckiej ZASADY OGÓLNE Załącznik do Statutów Sołectw 1. Ordynacja określa zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. 2. Ilekroć w niniejszej Ordynacji jest mowa o:

Bardziej szczegółowo

Za kołem podbiegunowym. O 12UTC notowano 30.5 C w Kevo (69 45 N), 29.7 C w Tanabru (70 12 N), 29.2 C było w Karasjok.

Za kołem podbiegunowym. O 12UTC notowano 30.5 C w Kevo (69 45 N), 29.7 C w Tanabru (70 12 N), 29.2 C było w Karasjok. Dziś jeszcze cieplej Za kołem podbiegunowym. O 12UTC notowano 30.5 C w Kevo (69 45 N), 29.7 C w Tanabru (70 12 N), 29.2 C było w Karasjok. Ponownie padły rekordy ciepła m.in. w Tromsø, gdzie temperatura

Bardziej szczegółowo

Na Litwie Polacy uczyć się będą po litewsku.

Na Litwie Polacy uczyć się będą po litewsku. Na Litwie Polacy uczyć się będą po litewsku. Parlament litewski, dokonując zmian w ustawie o oświacie, dąży do pogorszenia obecnego stanu posiadania szkół przez mniejszości narodowe na Litwie, przewidywane

Bardziej szczegółowo

Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń

Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń 1 9 8 9 Okrągły Stół negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej (status

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1414 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w styczniu NR 5/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w styczniu NR 5/2017 ISSN KOMUNKATzBADAŃ NR 5/ SSN 2353-5822 Preferencje partyjne w styczniu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 13 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 13 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2074 USTAWA z dnia 13 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska uchwalona przez Komitet Krajowy w dniu 5 stycznia 2013 roku

ORDYNACJA WYBORCZA Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska uchwalona przez Komitet Krajowy w dniu 5 stycznia 2013 roku ORDYNACJA WYBORCZA Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska uchwalona przez Komitet Krajowy w dniu 5 stycznia 2013 roku Rozdział I. Zakres stosowania 1 Ordynacja Wyborcza Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SW 56/14. Dnia 17 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SW 56/14. Dnia 17 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SW 56/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 czerwca 2014 r. SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie

Bardziej szczegółowo

fot. Wilhelm Brauer, Helmut Brauer

fot. Wilhelm Brauer, Helmut Brauer fot. Wilhelm Brauer, Helmut Brauer Pastor Wilhelm Brauer był zwierzchnikiem obornickiej parafii ewangelickiej, i gospodarzem kościoła ewangelickiego, w latach 1933-1945 ale i historykiem opisującym czasy,

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający 3 Prawo i sądy

Test sprawdzający 3 Prawo i sądy Test sprawdzający 3 Prawo i sądy Grupa II Imię i nazwisko... Klasa... Data... 1. (1 pkt) Podkreśl poprawną odpowiedz. Prawo dziedziczenia dziecko nabywa w chwili: A. narodzin. B. poczęcia. C. uzyskania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY A PODATEK "VAT"

BIEGŁY A PODATEK VAT BIEGŁY A PODATEK "VAT" W myśl art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z dn. 5.04 2004 r. nr 54 poz. 535) Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne stoi na stanowisku, że biegły

Bardziej szczegółowo