mld PLN zysk netto za 6 m-cy 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mld PLN zysk netto za 6 m-cy 2016"

Transkrypt

1 AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC CZERWCA 16 R.) W I półroczu 16 roku sektor bankowy w Polsce pozostawał nadal pod wpływem następujących czynników: korzystnej sytuacji makroekonomicznej, nowych obciążeń regulacyjnych oraz środowiska niskich stóp procentowych. W I półroczu 16 roku sektor bankowy wypracował zysk netto w wysokości 8, mld PLN, co oznacza wzrost o 1,1% r/r (wobec spadku o 3, r/r na koniec marca br.) - mimo efektu wysokiej bazy odniesienia z poprzedniego roku (niektóre banki w I poł. 15 r. odnotowały zyski z tytułu zdarzeń jednorazowych). Zysk netto sektora bankowego w I poł. 16 r. pozostawał pod pozytywnym wpływem przychodów z tytułu rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc. 1, a także poprawy wyniku odsetkowego o 1,5 mld PLN r/r (+8,7% r/r). Negatywny wpływ na poziom zysku netto sektora bankowego w I półroczu br. miały koszty podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy) oraz spadek wyniku z tytułu prowizji i opłat (wpływ rozwiązań regulacyjnych oraz niekorzystnej koniunktury na rynku kapitałowym). Mimo sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego, w I półroczu 16 roku pogorszył się wynik z tytułu odpisów sektora bankowego (+13, r/r; -,4 mld PLN r/r), na co istotny wpływ miało utworzenie odpisów z tytułu aktywów zaklasyfikowanych przez jeden z banków komercyjnych jako działalność zaniechana. Po wyłączeniu tego zdarzenia, sytuacja sektora bankowego w zakresie odpisów była relatywnie korzystna. W warunkach wprowadzonego tzw. podatku bankowego determinującego wzrost kosztów działania, sektor bankowy odnotował także wzrost kosztów pracowniczych (+5,5% r/r, mimo spadku zatrudnienia w sektorze bankowym). Na koniec czerwca br. tempo wzrostu aktywów i kredytów sektora bankowego pozostawało na zbliżonym poziomie odpowiednio +5,5% r/r i +4,9% r/r. W efekcie wprowadzonego tzw. podatku bankowego, udział papierów skarbowych w strukturze aktywów jest wysoki i wynosił ok. aktywów wg stanu na koniec czerwca br. (wobec 1,1% na koniec 15 r.). Nadal najwyższe roczne tempo wzrostu odnotowują kredyty konsumpcyjne (+1,4% r/r, wobec +7,8% r/r na koniec marca br.), przy relatywnie niskim tempie wzrostu kredytów przedsiębiorstw (na koniec czerwca br. +6,7% r/r, wobec +8,3% r/r na koniec marca br.). Pomimo niskiego oprocentowania nowych depozytów w PLN, roczne tempo wzrostu depozytów sektora bankowego utrzymało się na bardzo wysokim poziomie (11,6% r/r). Był to efekt m.in. dalszego przyspieszenia rocznego tempa wzrostu depozytów sektora budżetowego (z r/r na koniec marca br. do,5% r/r na koniec czerwca br.), a także utrzymującego się wysokiego tempa wzrostu depozytów osób prywatnych (+11,6% r/r), przy widocznym przyspieszeniu kw/kw tempa wzrostu depozytów przedsiębiorstw (do 9,3% r/r na koniec I półrocza br. z 7,% r/r na koniec marca br.). Katarzyna Perkuszewska tel Zysk netto sektora bankowego Czynniki zmiany zysku netto r/r 7,9,1 8, zysk netto za 6 m-cy 15-1,5 podatek bankowy* -,7 koszty działania -,6 podatek (i inne pozycje) -,4 wynik z tytułu odpisów -,4 wynik z tyt. prowizji i opłat 1,5 wynik odsetkowy wynik z pozostałej działalności biznesowej mld PLN zysk netto za 6 m-cy 16 W I półroczu 16 r. sektor bankowy odnotował zysk netto w wysokości 8, mld PLN, co oznacza wzrost o 1,1% r/r. Największy negatywny wpływ na poziom zysku netto sektora bankowego miał wprowadzony podatek bankowy, a największy pozytywny wpływ miały: wzrost wyniku odsetkowego oraz wzrost wyniku z pozostałej działalności biznesowej (determinowany rozliczeniem transakcji przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc.). *szacunek/przybliżenie PKO BP. 1 Największe banki giełdowe, które dotychczas opublikowały sprawozdania finansowe za I półrocze 16 r. wykazały zysk brutto z tytułu transakcji ww. w wys. 1,3 mld PLN (Pekao, BZ WBK, mbank, ING BSK, Millennium). Wg danych KNF, przez pierwsze cztery miesiące obowiązywania tzw. podatku bankowego banki komercyjne zapłaciły 1.173,1 mln PLN podatku z tego tytułu, w tym w samym maju podatek ten wyniósł 84 mln PLN. Strona 1/7

2 AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC CZERWCA 16 R.) Zysk netto sektora bankowego - trendy Zysk netto (miesięcznie) mld PLN % r/r narastająco (OP),7 1,6 1, 1,,3 1,1% -8,5% -17, -3, -9,5% Na koniec czerwca br. sektor bankowy odnotował wzrost zysku netto r/r w wys. 1,1 % (wobec spadku o 3, r/r na koniec marca br.), co było w głównej mierze efektem realizacji przez banki w czerwcu br. przychodów z tytułu rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc. oraz wzrostu wyniku odsetkowego, które w pełni skompensowały negatywne skutki przede wszystkim wprowadzenia podatku bankowego. Wynik odsetkowy (miesięcznie) 5-5 przychody odsetkowe (mld PLN) koszty odsetkowe (mld PLN) wynik odsetkowy % r/r narastająco (OP) 4, 4,8 4,5 1,4 1,7 1,4-8,8% -4,8% Wynik z tytułu prowizji i opłat (miesięcznie) przychody prowizyjne (mld PLN) koszty prowizyjne (mld PLN) wynik prowizyjny % r/r narastająco (OP) 1,5 1,5 1,5 5,9% 8, 4,5 4,5 1,3 1,3 8,7% 1 1,3 1,5-1 -,3,4,3,3,4 1-4, -3,4% -5, -5,5% Koszty działania z amortyzacją (miesięcznie) i C/I (z wyłączeniem podatku bankowego; szacunek/przybliżenie ) koszty działania z amortyzacją (mld PLN) C/I (za 1 miesięcy; OP) 53,8%,5 1,7% % r/r narastająco (OP) 6,5% 3,8 1,8% 6,8%,8,6,8,5% 6,% 58,4% ,% - Wynik z tytułu odpisów aktualizujących wartość (miesięcznie) - wynik z tytułu odpisów aktualizujacych wartość (mld PLN) % r/r narastająco (OP) % r/r - po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych 15,7% 3 13,8% 13, -,6 1-13,7% -,9 -,9 -,6 -, Na koniec czerwca br. tempo wzrostu wyniku odsetkowego przyspieszyło do 8,7% r/r wobec 5,9% r/r na koniec marca br. Jednocześnie poziom przychodów odsetkowych był wyższy o,3% r/r (wobec spadku o, r/r na koniec marca br.), a koszty odsetkowe były niższe o 1, r/r widoczne jest wyhamowywanie tempa spadku kosztów odsetkowych - na koniec marca br. tempo spadku kosztów odsetkowych wynosiło -1 r/r. Wynik prowizyjny sektora bankowego w I półroczu br. pozostawał m.in. pod negatywnym wpływem słabej sytuacji na rynku kapitałowym, która powoduje niższe przychody prowizyjne z działalności inwestycyjnej banków. Na koniec czerwca br., tempo spadku wyniku z tytułu prowizji i opłat ponownie się pogłębiło i wyniosło - r/r, wobec -5, r/r na koniec marca br. W warunkach przyspieszenia kw/kw tempa wzrostu kosztów amortyzacji (+5, r/r) oraz utrzymującego się wzrostu kosztów pracowniczych (+5,5% r/r, przy spadku o 98 r/r liczby zatrudnionych w sektorze bankowym), sektor bankowy odnotował przyspieszenie tempa wzrostu kosztów działania r/r (+ r/r). Relatywnie korzystna sytuacja w zakresie wyniku z tytułu odpisów wynika z korzystnego otoczenia makroekonomicznego, środowiska niskich stóp procentowych, co sprzyja stabilizacji lub poprawie sytuacji finansowej części kredytobiorców, a tym samym stabilizacji jakości portfela kredytowego oraz ograniczonej skali odpisów. Korzystnie na poziom wyniku z tytułu odpisów wpływały także kontynuowane przez banki sprzedaże wierzytelności. Na koniec marca br. sektor bankowy odnotował znaczące pogorszenie wyniku z tytułu odpisów w ujęciu rocznym, które było związane z przeszacowaniem do wartości godziwej aktywów z działalności zaniechanej w jednym z banków komercyjnych (dodatkowy odpis w wys. ok.,3 mld PLN). Po wyłączeniu ww. zdarzenia jednorazowego, tempo pogorszenia wyniku z tytułu odpisów w ujęciu rocznym byłoby zdecydowanie niższe i wyniosłoby ok. +4% r/r. Strona /7

3 AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC CZERWCA 16 R.) Kredyty w sektorze bankowym 3 Tempo zmian kredytów (r/r) 1% 1 8% 6% 4% % kursywa kolejno: cze'15, gru'15, mar'16, maj'16 7,6% 5,5% 5,4% 9,4% 8,3% 8,3% 9,% 7,% 7,8% 1,4% 6,8% 7, Tempo zmian kredytów MSP (r/r) 14% 1% 1 8% 6% 4% % -% kursywa kolejno cze'15, gru'15, mar'16, maj'16 8,6% 7,3% 5,4% 4,7% 8,% 4,7% 3, 4,9% 6,7% 4,6% 5,4% 4,9% 5,3% 4,8%,7%,5%,7% 8,% 8, 8,9% 5,3% 4,3% 4,3% 3,8% 1,8%,4% -1, konsumpcyjne przedsiębiorstw (bez zmian kursu) prywatnych inwestycyjne operacyjne nieruchomości Na koniec czerwca 16 r. wolumen kredytów wyniósł 1.15 mld PLN (+4,9% r/r, wobec +4,6% r/r na koniec marca br.). Tempo wzrostu kredytów konsumpcyjnych przyspieszyło do 1,4% r/r (z 7,8% r/r na koniec marca br.) portfel kredytów konsumpcyjnych był na koniec czerwca br. najszybciej rozwijającym się portfelem kredytów w sektorze bankowym w warunkach niskich stóp procentowych, widoczna jest większa koncentracja banków na bardziej dochodowych produktach, a jednocześnie generujących relatywnie niskie wymogi kapitałowe. W warunkach spadku w Q 16 3 popytu na kredyty ze strony dużych przedsiębiorstw, nastąpiło istotne wyhamowanie tempa wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw do 6,7% r/r (w porównaniu do 8,3% r/r na koniec 1Q 16 r.). Na koniec I półrocza 16 r. tempo wzrostu kredytów dla MSP przyspieszyło kw/kw i wyniosło + r/r (wobec +5,3% r/r na koniec marca br.), przy widocznym przyspieszeniu tempa wzrostu kredytów inwestycyjnych MSP (8,9% r/r na koniec czerwca br. w porównaniu do 8,% r/r na koniec marca br.). Tempo zmian kredytów dużych przedsiębiorstw (r/r) 1 kursywa kolejno cze'15, gru'15, mar'16, maj'16 81,5% 8 78,6% 59,8% 6 61,3% 14,3% 4 11,9% 11,6% 7,6% 1,9% 1,9% 13,% 9,6% 4,9% 5,5% 6, 1,8% - nieruchomości inwestycyjne operacyjne Na koniec I półrocza 16 r. istotnie wyhamowało tempo wzrostu kredytów dla dużych przedsiębiorstw do 9,6% r/r w porównaniu do 13,% r/r na koniec marca br., spadek dotyczył wszystkich podstawowych kategorii kredytów - przy najsilniejszym wpływie spowolnieniu tempa wzrostu kredytów operacyjnych. Tempo zmian kredytów mieszkaniowych (r/r) 16% kursywa kolejno: cze'15, gru'15, mar'16, maj'16 1% 1,% 11, 1,5% 9,8% 6,8% 9,4% 8% 7,4% 5,1% 4,7% 4,3% 4% 5,6%, 4,1%,7%,5%,7% -4% -5,1% -8% - -6, prywatnych w PLN mieszkaniowe (bez zmian kursu) prywatnych prywatnych w walutach obcych Spadkowy trend wzrostu kredytów mieszkaniowych w PLN wzmacniają stopniowy wzrost oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych w PLN (wzrost oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych w PLN o 5 pb. kw/kw) oraz ostrzejsze wymogi dotyczące wkładu własnego. Tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych w PLN zmniejszyło się do 9,4% r/r w porównaniu do 1,5% r/r na koniec 1Q 16 r. 3 Źródło: NBP Sytuacja na rynku kredytowym III kwartał 16 r. Strona 3/7

4 AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC CZERWCA 16 R.) Depozyty w sektorze bankowym 4 Tempo zmian depozytów (r/r) kursywa kolejno: cze'15, gru'15, mar'16, maj' W warunkach niskiego oprocentowania nowych depozytów w PLN (spadek oprocentowania nowych depozytów GD w PLN o 9 pb. kw/kw i stabilny poziom oprocentowania nowych depozytów w PLN przedsiębiorstw), wolumen depozytów sektora bankowego wzrósł do 1 14 mld PLN na koniec Q 16 r., a roczne tempo wzrostu depozytów utrzymało się na bardzo wysokim poziomie (11,6% r/r). Był to efekt m.in. dalszego przyspieszenia tempa wzrostu depozytów sektora budżetowego (zarówno m/m jak i kw/kw), a także utrzymującego się wysokiego tempa wzrostu depozytów osób prywatnych, przy widocznym przyspieszeniu kw/kw tempa wzrostu depozytów przedsiębiorstw (mimo znacznego spowolnienia m/m tego tempa). Wysokie stopy oszczędności sektora przedsiębiorstw i rosnące Tempo zmian depozytów osób prywatnych oraz gotówki w obiegu (r/r) środki na ich rachunkach bankowych, wynikają m.in. z wysokiego poziomu 18, 13,5% 9, 4,5% kursywa kolejno: cze'15, gru'15, mar''16, maj'16 15,7% 17,3% 15,1% 15,4% 1 15,1% 1,% 13,5% 13,8% 9,8% 7,5% 9,8% 14,7% 1,1% 1,9% 11,6% 6,5% 6,7% 7,4% 7,3% gotówka w obiegu depozyty bieżące depozyty terminowe Suma bilansowa, kapitał własny i finansowanie zagraniczne sektora bankowego Aktywa sektora bankowego 17, 13,6%,5% 1, 1,3% 1,5% 11,1% 9,8% 9,8% 11,6% 1,1% 11,6% 7,6% 11,3% 1,3% 9,1% 1,9% 9,3% 7,% -3, -5, -8,3% -16,6% inst. rządowych i samorządowych osób prywatnych niemonetarnych inst. finans. przedsiębiorstw rentowności polskich przedsiębiorstw, a także z preferencji dotyczących sposobu finansowania działalności (głównie ze środków własnych) 4. Mimo utrzymującego się niskiego oprocentowania nowych depozytów GD, na koniec czerwca 16 r., tempo wzrostu depozytów osób prywatnych było na wysokim dwucyfrowym poziomie, przy widocznym przyspieszeniu tempa wzrostu depozytów bieżących osób prywatnych i stabilnym tempie wzrostu depozytów terminowych osób prywatnych. Wysokiej dynamice depozytów osób prywatnych sprzyjała dobra i poprawiająca się sytuacja na rynku pracy, a także utrzymująca się słaba koniunktura na rynku kapitałowym, powodująca niską atrakcyjność alternatywnych do depozytów form lokowania oszczędności mld PLN ,7% 1 6 % r/r (OP) ,9% ,% 5,5% 1 5% Suma bilansowa sektora bankowego na koniec czerwca 16 r. wyniosła mld PLN i wzrosła o 33 mld PLN kw/kw (+5,5% r/r). Wzrost sumy bilansowej był w dużym stopniu spowodowany znacznym wzrostem depozytów sektora bankowego (+4 mld PLN kw/kw). Po stronie aktywów sektor bankowy odnotował przede wszystkim wzrost kredytów o 5 mld PLN kw/kw. Kapitał własny sektora bankowego kapitał własny (mld PLN) 166, 173,9 4,8% % r/r (OP) dźwignia kapitałowa cze'16: 1,8% 178,6 177,8 178,8 1 5,6% 6,4% 7,6% 5% Wzrostu kapitałów własnych do 7,6% r/r, przy stabilizacji wartości kapitału własnego kw/kw w warunkach stopniowego dokonywania podziału zysku za 15 r. oraz spadku kapitału z aktualizacji wyceny (m.in. efekt wzrostu rentowności obligacji skarbowych kw/kw o ok. 7 pb. dla 5-letnich obligacji skarbowych). Poziom finansowania zagranicznego na koniec czerwca 16 r. zmniejszył się Zobowiązania wobec sektora finansowego - nierezydenta (mld PLN, %) w porównaniu do marca br. o ok. 4,5 mld PLN a jego relacja do aktywów 13% 11% 9% 55,9 11,5% 39,6 15,9 14, 1,% 1,3% 4,9 36,7 15,8 1 17,5 1,1% 15 5 kredyty depozyty finan. zagran. w sumie bilans. osiągnęła historycznie niski poziom (), co sprzyja zwiększeniu stabilności sektora bankowego. Zmiany stanu tych środków wynikają głównie z wahań złotego (ok. 7 tych środków stanowią zobowiązania walutowe) oraz zmian strategii działania części banków (wyeliminowania sprzedaży kredytów walutowych dla GD oraz dążenia do zmniejszenia stopnia uzależnienia od podmiotów dominujących). 4 Źródło: NBP, Raport o stanie równowagi polskiej gospodarki (kwiecień 16). Strona 4/7

5 -5,1 1, ,6% 13, 1,1% 99,5% 1,1% AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC CZERWCA 16 R.) Portfel papierów wartościowych sektora bankowego Papiery wartościowe: zmiana r/r i udział w aktywach papiery wartościowe % r/r udział papierów wartościowych w aktywach udział skarbowych papierów wartosciowych w aktywach 5% 1,1% 1, 3,8% 3,7% 3,1% 15, 15,1% 15,4% 1,% 1,1% 1 15,1% 14,8%,5% 11,5% 5% 7, -5% Tempo wzrostu papierów wartościowych przyspieszyło na koniec czerwca br. do poziomu 15,4% r/r (wobec 14,8% r/r na koniec marca br.). Udział papierów wartościowych w sumie bilansowej uległ zmniejszeniu kw/kw (z 3,8% na koniec marca br. do 3,1% na koniec czerwca br.), co jest związane ze znaczącym zmniejszeniem wartości portfela bonów pieniężnych NBP w sektorze bankowym w tym okresie (do poziomu 64 mld PLN na koniec czerwca z 75 mld PLN na koniec marca br.), przy wzroście kw/kw poziomu papierów skarbowych w portfelach banków (+,4% kw/kw do poziomu 51 mld PLN). Rentowność sektora bankowego i wskaźniki finansowe Rentowność (ROE i ROA, za ostatnie 1 miesięcy) 1% 9% 6% 3% 9,% 1, 6,6%,7% 6,5% 1,3% 6, 1,1%,9%,6%,7%,7%,6%,5% Rentowność sektora bankowego na koniec czerwca br. ukształtowała się na poziomie 6,5%, przy istotnym pozytywnym wpływie rozliczenia transakcji z Visa Inc. na wyniki w I półroczu 16 r. Oczekiwania sektora bankowego (wg KNF), w zakresie ROE na koniec 16 r. kształtują się na poziomie ok. 7,. ROE (OL) ROA (OP) Relacja Kredyty/Depozyty i różnica między kredytami i depozytami W warunkach utrzymującego się wysokiego tempa wzrostu bazy depozytowej sektora bankowego, wskaźnik Kredyty/Depozyty wyniósł 1,1% na koniec czerwca br. Różnica między kredytami i depozytami (mld PLN) Kredyty/Depozyty Łączny współczynnik kapitałowy sektora bankowego na koniec 1Q 16 r. wzrósł Adekwatność kapitałowa ,9% 13,6% 15,3% 15,6% 14, 14,3% 16,3% 15, Jakość aktywów sektora bankowego Udział kredytów zagrożonych główne kategorie 1 5% 17,1% 15,7% 1Q 15 Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 Łączny współczynnik kapitałowy Współczynnik kapitału Tier I kursywa kolejno: cze'15, gru'15, mar'16, maj'16 1,3% 1,4% 1,1% 11,9% 11,% 11,9% 1,1% 1, 11,5% 11,3% 8,8% 7,3% 8, 7,7% 7,4% 7,3% 7,3% 7,6% 7,4% 7,3% 3,4%,8%,9%,9%,9% konsumpcyjne MSP duże przedsiębiorstwa mieszkaniowe do 17,1%, a współczynnik Tier1 do 15,7% (wzrost kw/kw odpowiednio o +,8 p.p. i +,7 p.p.). Wzrost współczynników kapitałowych nastąpił zarówno w efekcie wzrostu funduszy własnych, jak i spadku ekspozycji ważonej ryzykiem z tytułu ryzyka kredytowego, co przy wzroście wolumenu kredytów kw/kw, może świadczyć o dokonywanej optymalizacji w zakresie wymogów kapitałowych w niektórych bankach. Wzrost współczynników kapitałowych jest także związany z akumulacją wypracowanego zysku w kapitale własnym banków, w warunkach rosnących wymagań nadzorczych w zakresie minimalnych poziomów wskaźników adekwatności kapitałowej (w tym indywidualne domiary dla poszczególnych banków z tytułu kredytów walutowych). Na koniec czerwca 16 roku poprawiła się kw/kw jakość portfela kredytowego. Udział kredytów zagrożonych w kredytach spadł do 7,3% z 7,4% na koniec marca br. Poprawa portfela kredytowego kw/kw jest efektem sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego oraz sprzedaży wierzytelności dokonywanych przez banki (także w kontekście obowiązującego podatku bankowego). W porównaniu do końca marca br., najsilniej poprawiła się jakość portfela kredytów konsumpcyjnych (o,1 p.p., mimo przyspieszenia tempa wzrostu zagrożonych kredytów konsumpcyjnych do 6,5% r/r na koniec czerwca br., wobec +,1% r/r na koniec marca br.). 5 KNF publikuje dane o adekwatności kapitałowej w ujęciu kwartalnym i ze znacznym opóźnieniem. Strona 5/7

6 AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC CZERWCA 16 R.) Przyszłość sektora bankowego (wg PKO BP; na podstawie m.in. danych KNF 6 ) Do końca 16 r. sektor bankowy będzie pozostawał pod wpływem niskiego poziomu rynkowych stóp procentowych. Poziom przychodów realizowanych przez banki będzie dodatkowo pod wpływem sytuacji na rynku kapitałowym (wpływ m.in. na poziom realizowanego wyniku prowizyjnego) oraz możliwości zwiększania przez poszczególne banki marży odsetkowej. Wyniki sektora bankowego będą także determinowane zmianami w otoczeniu regulacyjnym oraz sytuacją finansową banków spółdzielczych i SKOK-ów, a także potencjalnym rozstrzygnięciem kwestii tzw. frankowiczów. Według KNF (por. przypis 6) banki spodziewają się w 16 r. spadku zysku netto sektora bankowego o ok. 9,6% w porównaniu do zrealizowanego w 15 r., na co wpływ będzie miało m.in. obciążenie banków tzw. podatkiem bankowym, a ROE sektora bankowego może wynieść ok. 7%. Wg KNF łączny współczynnik kapitałowy powinien ukształtować się na poziomie powyżej 16%. Dodatkowo sytuacja sektora bankowego w 16 r. może pozostawać pod wpływem niepewności dotyczącej przebiegu procesu wyjścia Wlk. Brytanii z UE (pierwszym skutkiem wyników referendum w sprawie Brexitu był wzrost awersji do ryzyka i podwyższona zmienność na rynkach finansowych). Dla rozwoju rynku depozytów w 16 r. istotnym czynnikiem będzie m.in. sytuacja na alternatywnych do lokat bankowych rynkach lokowania oszczędności np. w funduszach inwestycyjnych; jednak ze względu na niski poziom stóp zwrotu w głównych segmentach rynku funduszy inwestycyjnych, stanowią one mało atrakcyjną formę lokowania nadwyżek finansowych przez gospodarstwa domowe. W kolejnych latach pozytywny wpływ na strukturę oszczędności GD może mieć Program Budowy Kapitału stanowiący element Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Mimo występujących negatywnych czynników w otoczeniu zewnętrznym (głównie niskie stopy procentowe), można oczekiwać, że sektor bankowy odnotuje znaczący wzrost depozytów w kolejnych okresach. Według KNF, banki komercyjne oczekują w 16 r. wzrostu depozytów sektora niefinansowego o ok. 6% r/r. Kondycji sektora bankowego w 16 r. będzie sprzyjała oczekiwana dobra koniunktura polskiej gospodarki oraz poprawiająca się kondycja finansowa przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (w tym także w efekcie programu 5+ ), co powinno sprzyjać wzrostowi popytu na kredyty bankowe, w szczególności konsumpcyjne. Według informacji KNF banki komercyjne oczekują na koniec 16 r. wysokiego tempa wzrostu kredytów konsumpcyjnych (powyżej 8% r/r); zakładają utrzymanie wysokiego tempa wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw (1% r/r). W warunkach ostrzejszych wymogów dotyczących wkładu własnego i relatywnie mniejszej atrakcyjności kredytu hipotecznego w sytuacji obowiązywania dodatkowych obciążeń dla banków, dynamika kredytów hipotecznych może nadal się zmniejszać. Dodatkowo w 16 r. wyzwaniem regulacyjnym dla banków pozostaną kwestie związane z: (1) wyczerpaniem się w marcu 16 środków przeznaczonych na wsparcie w ramach programu MdM (pula środków na 16 rok wyczerpała się już w marcu br., ale kupujący w 16 roku mogli rezerwować część środków w wysokości 373 mln PLN z puli środków przeznaczonych na 17 rok; () ograniczeniem możliwości zwiększania przychodów pozaodsetkowych w warunkach obowiązywania od 11 marca 16 r. przepisów dotyczących ograniczenia maksymalnych pozaodsetkowych przychodów z tytułu kredytów; (3) obowiązującym od stycznia 16 r. zaostrzone wymogi dotyczące wkładu własnego kredytobiorców wynikający z Rekomendacji S (od stycznia 16 r. rekomendowany przez KNF wkład własny wynosi ). W 16 r. wejdzie w życie nowa ustawa o BFG (ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z r.), implementująca zapisy dyrektyw BRR (Bank Recovery and Resolution Directive) i DGS (Directive on Deposit Guarantee Schemes) Unii Europejskiej. Największe kontrowersje dotyczą narzędzia bail-in, czyli konwersji na kapitał zobowiązań znajdującego się w trudnej sytuacji banku i pokrycie z niego dotychczasowych strat (może się to wiązać z udziałem w restrukturyzacji również posiadaczy depozytów, o ile ich wielkość przekracza kwotę gwarantowaną, czyli 1 tys. euro). Źródła danych KNF dane miesięczne sektora bankowego Słownik użytych pojęć i wskaźników Wskaźniki Pojęcia NBP dane miesięczne sektora bankowego, oprocentowanie kredytów i depozytów sektora bankowego PKO Bank Polski - kredyty i depozyty sektora bankowego, obliczenia ROE rentowność kapitału własnego; obliczona jako relacja zysku netto za ostatnie 1 miesięcy do średniej wielkości kapitału własnego za ostatnie 1 miesięcy ROA - rentowność aktywów; obliczona jako relacja zysku netto za ostatnie 1 miesięcy do średniej wielkości aktywów za ostatnie 1 miesięcy marża odsetkowa/prowizyjna - obliczona jako relacja odpowiednio wyniku odsetkowego/prowizyjnego za ostatnie 1 miesięcy do średniej wielkości aktywów za ostatnie 1 miesięcy koszty/aktywa - obliczone jako relacja kosztów działania za ostatnie 1 miesięcy do średniej wielkości aktywów za ostatnie 1 miesięcy koszt ryzyka - obliczony jako relacja wyniku z tytułu odpisów za ostatnie 1 miesięcy do średniej wielkości aktywów za ostatnie 1 miesięcy wynik na działalności biznesowej (przychody) suma wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu prowizji i opłat oraz wyniku na pozostałej działalności biznesowej wynik z działalności podstawowej suma wyniku odsetkowego i prowizyjnego wynik z pozostałej działalności biznesowej suma głównie przychodów z tytułu dywidend, wyniku z pozycji wymiany, wyniku z operacji finansowych oraz wyniku na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych koszty działania suma kosztów osobowych, rzeczowych, pozostałych kosztów działania, amortyzacji i rezerw 6 Źródło: KNF, Plany finansowe krajowych banków komercyjnych na 16 r. Strona 6/7

7 AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC CZERWCA 16 R.) DEPARTAMENT STRATEGII BANKU Dyrektor Departamentu Magdalena Ramatowska t: ZESPÓŁ ANALIZ RYNKU I KONKURENCJI Kierownik Zespołu Elżbieta Sawicka t: Katarzyna Hyż t: Katarzyna Perkuszewska t: Łukasz Sieradzan-Sobolewski t: Aleksandra Wasilewska t: Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, -515 Warszawa; Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 6438; NIP: , REGON: ; Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 5 PLN. Infolinia: opłaty zgodne z taryfą operatora Informacja: Strona 7/7

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 16 R.) W warunkach stabilnego wzrostu gospodarczego, w okresie styczeń-wrzesień 16 r. sektor bankowy wypracował zysk netto w wysokości 11,5 mld

Bardziej szczegółowo

Zysk netto sektora bankowego. AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC MAJA 2016 R.) Departament Strategii Banku

Zysk netto sektora bankowego. AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC MAJA 2016 R.) Departament Strategii Banku AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC MAJA 216 R.) W okresie styczeń-maj 216 r. sektor bankowy wypracował zysk netto w wysokości 5,3 mld PLN, co oznacza wyhamowanie tempa spadku do 17% r/r (-1,1

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (GRUDZIEŃ 2015) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (GRUDZIEŃ 2015) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji W 215 r. zysk netto sektora bankowego wyniósł 11,5 mld PLN, co oznacza spadek o 27,6% r/r. Sektor bankowy pozostawał pod negatywnym wpływem upadłości w sektorze banków spółdzielczych, rekordowo niskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* INFORMACJA MIESIĘCZNA Listopad * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2 r. poz. 1376, z późn.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU 12M W GŁÓWNYCH SEGMENTACH

RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU 12M W GŁÓWNYCH SEGMENTACH RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU 12M W GŁÓWNYCH SEGMENTACH Stopy zwrotu 12M z jednostek funduszy inwestycyjnych vs oprocentowanie depozytów bankowych W 1Q 216 r. stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Marzec 13* * wg danych dostęnych na..13 r. z uwzględnieniem Raiffeisen Polbank 11 13 11 11 11 SUMA BILANSOWA 11 13 Wolumeny (mld zł), w tym 1 1,9 1 19,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1 * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1 r. poz. 137, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 BUDUJĄC STABILNĄ ZYSKOWNOŚĆ KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 11/08/2005 2 KOLEJNY KWARTAŁ REKORDOWEGO WZROSTU RENTOWNOŚCI I półrocze 04 I półrocze 05 zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r.

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r. Sprawozdanie dotyczące Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2016 r. obejmujące: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

RYNEK FAKTORINGU VS RYNEK BANKOWY

RYNEK FAKTORINGU VS RYNEK BANKOWY RYNEK FAKTORINGU VS RYNEK BANKOWY W 1H 17 r. był kontynuowany dwucyfrowy wzrost rynku u rozwój rynku u odbywał się w warunkach dobrej kondycji sektora przedsiębiorstw, w tym korzystnej sytuacji płynnościowej

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Czerwiec 11 SUMA BILANSOWA 9 1 11 Wolumeny (), w tym 1 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 13,9 1 13, 1 13, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Maj 11 SUMA BILANSOWA 9 11 Wolumeny (mld zł), w tym 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 3, 1 13, 1 9, 1 7, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,1

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1* * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z r. poz. 1376, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Wyniki za 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 marca 2016 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, październik 2017 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 1H 2011 11 SIERPNIA 2011 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie wg stanu na dzień r.

RAPORT PÓŁROCZNY Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie wg stanu na dzień r. RAPORT PÓŁROCZNY Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie wg stanu na dzień 30.06.2014 r. Piaseczno, dnia 10.09.2014 r. I. Informacje ogólne o Banku Nazwa Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego podstawowego Getin Noble Bank S.A. Aneks nr 5

Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego podstawowego Getin Noble Bank S.A. Aneks nr 5 Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo