Uwarunkowania realizacji programu badawczorozwojowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwarunkowania realizacji programu badawczorozwojowego"

Transkrypt

1 Uwarunkowania realizacji programu badawczorozwojowego Ambient Assisted Living (AAL) w Polsce komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym Zespół opracowujący ekspertyzę: Robert Rudowski (Kierownik Zespołu) Katarzyna Broczek Tomasz Buczkowski Maria Karlińska Grzegorz Maśloch Benedykt Opałka Radosław Rzepka Katarzyna Wieczorowska-Tobis Maja Zaraś- Andrzejewska Akademia Medyczna w Warszawie Akademia Medyczna w Warszawie Politechnika Warszawska Akademia Medyczna w Warszawie Szkoła Główna Handlowa Szkoła Główna Handlowa Akademia Medyczna w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Akademia Medyczna w Warszawie Warszawa, grudzień 2007 r.

2 Spis treści str. 1. Streszczenie (prof. R. Rudowski) 4 2. Skrócony opis bieżącej sytuacji w zakresie AAL w Polsce i na świecie Podstawowe informacje nt. przewidywanych trendów demograficznych 6 i związanych z tym problemów, (mgr inż. M. Karlińska) 2.2 Identyfikacja problemów w polskiej służbie zdrowia, które uzasadniałyby 22 stopniowe wprowadzanie programu AAL (dr med. K. Broczek), 2.3 Choroby i problemy zdrowotne dotyczące osób starszych, 28 (prof. K. Wieczorowska-Tobis) 2.4 Krótka charakterystyka najważniejszych potrzeb osób starszych, 53 (dr med. K. Broczek) 2.5 Problemy praktyczne w świadczeniu pomocy osobom starszym. Doświadczenia polskie i brytyjskie (lek. M. Zaraś-Andrzejewska) Możliwości zastosowania technologii ICT w celu rozwiązywania problemów 67 medycznych osób starszych (usługi telemedyczne/medyczna opieka domowa w ramach AAL), (prof. R. Rudowski, lek. R. Rzepka) 2.7 Możliwości zastosowania technologii (w tym ICT) w celu rozwiązywania 78 problemów osób starszych (inne usługi w ramach AAL) (dr inż. T. Buczkowski) - środowisko pracy, dom, infrastruktura miejska, - pomoce osobiste z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności 2.8 Problemy techniczne (dr inż. T. Buczkowski), mentalne 101 (prof. K. Wieczorowska Tobis) i finansowe (dr G. Maśloch, mgr B. Opałka) związane z korzystaniem z technologii ICT przez osoby starsze. 3. Ocena potencjału badawczego, innowacyjnego w Polsce w kontekście 105 programu AAL (prof. R. Rudowski, prof. K. Wieczorowska Tobis, dr inż. T. Buczkowski, dr G. Maśloch). 3.1 Ocena polskich jednostek B+R i firm innowacyjnych w kontekście AAL (ich aktywność w zakresie innowacyjnych produktów i usług ICT dla osób starszych, skala działań innowacyjnych, poziom gotowości do współpracy w ramach AAL) 4. Analiza potencjału i skutków programu AAL w Polsce pod względem 113 społeczno-ekonomicznym i naukowym (dr G. Maśloch, mgr B. Opałka) 4.1 Szacunkowa ocena potencjału rynku i popytu na usługi AAL w Polsce 113 pod względem społeczno-ekonomicznym, 4.2 Szacunkowa ocena skutków ekonomicznych programu AAL (zyski/koszty) Szacunkowa ocena skutków społecznych programu AAL w Polsce Możliwe skutki programu AAL dla sektora nauki i innowacji Skrócona analiza SWOT w zakresie AAL w Polsce 177 (silne i słabe strony, możliwości rozwoju, bariery, zagrożenia i ryzyka) 5.1 Identyfikacja barier wprowadzania AAL po stronie potencjalnych usługobiorców (lek. M. Zaraś - Andrzejewska, dr G. Maśloch, mgr B. Opałka), 5.2 Identyfikacja innych istotnych barier systemowych oraz wskazanie ewentualnych czynników ryzyka związanych z realizacją programu w Polsce (dr G. Maśloch, mgr B. Opałka), 5.3 Szanse i możliwości stwarzane w wyniku realizacji programu AAL (dr G. Maśloch, mgr B. Opałka),

3 6. Wnioski i rekomendacje na temat programu AAL w Polsce 187 (prof. R. Rudowski, prof. K. Wieczorowska Tobis, dr inż. T. Buczkowski, dr G. Maśloch). 6.1 Ocena szans realizacji programu AAL w Polsce (odpowiedź na pytanie, czy istnieje wystarczający potencjał dla uruchomienia AAL w Polsce, czy wskazane jest, by Ministerstwo zaangażowało się w program AAL oraz czy jest szansa uzyskania w ramach programu AAL korzyści przewyższających poniesione koszty), 6.2 Sugestie co do sposobów promocji programu wśród potencjalnych użytkowników (seniorzy), usługodawców (firmy, jednostki naukowe) i w sektorze zdrowia 6.3 Podsumowanie najważniejszych korzyści związanych z realizacją programu AAL 6.4 Główne bariery, zagrożenia i ryzyka w kontekście realizacji programu AAL w Polsce. 7.Proponowane priorytetowe obszary badań i innowacji, które powinny 194 być ujęte w programie AAL ze względu na ich potencjał i znaczenie dla Polski (w kontekście Proponowania polskich priorytetów na forum inicjatywy AAL w Unii Europejskiej). (prof. R. Rudowski, prof. K. Wieczorowska Tobis, dr inż. T. Buczkowski, dr G. Maśloch). 8.Wyszczególnienie głównych potencjalnych partnerów programu AAL 197 w Polsce (prof. R. Rudowski, prof. K. Wieczorowska Tobis, dr inż. T. Buczkowski, dr G. Maśloch). 8.1 Jednostki naukowe (z dziedziny medycyny oraz IT), Firmy, Główne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia działające na rzecz ludzi 207 starszych, niepełnosprawnych, 8.4 Inni ważni partnerzy (np. CSIOZ, NFZ, prywatne firmy oferujące usługi 208 opieki zdrowotnej, ubezpieczyciele potencjalnie zainteresowani tematem AAL). Załączniki: Zał.1. Konkursy Słowo kluczowe starszych Zał.2. Konkurs 33. Sekcja Technika w Medycynie (N518) Zał.3. Konkurs 33. Słowo kluczowe internet Zał.4. Konkurs 33. Słowo kluczowe robot Zał.5. Prace doktorskie i habilitacyjne dotyczące osób starszych.

4 1. Streszczenie W niniejszej ekspertyzie omówiono wiele różnych aspektów określających uwarunkowania realizacji programu badawczo-rozwojowego Ambient Assissted Living (AAL). Celem programu jest wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do zapewnienia komfortowego funkcjonowania w społeczeństwie osób starszych. Poddano analizie aspekty demograficzne, medyczne, technologiczne i ekonomicznospołeczne. Na podstawie metryki Banku Światowego dla Polski i średniego współczynnika obliczonego dla wkładów innych krajów oszacowano sumę, którą Polska powinna przeznaczać rocznie na realizację programu AAL. Wynosi ona 2 mln euro rocznie. W przypadku zastosowania wariantów współczynnika dla kraju o minimalnym (Hiszpania) i maksymalnym (Węgry) wkładzie otrzymujemy zakres od 1 mln euro do 7 mln euro. Z prognozy demograficznej GUS (rozdział 1) wynika stały wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) z 5,7 mln (2002) do 9,6 mln (2030), przy jednoczesnym spadku liczby ludności Polski z 38,2 mln (2002) do 35,7 mln (2030). Proces starzenia się ludności Polski stawia nowe wyzwania dla systemu opieki zdrowotnej, społecznej oraz usług i edukacji. Jest to bardzo silna przesłanka za podjęciem programu AAL w Polsce. Analiza aspektów medycznych wskazuje, że mamy do czynienia z 3 grupami podstawowych problemów zdrowotnych ludzi starszych: Wielkie Zespoły Geriatryczne (WZG) (upadki, zaburzenia wzroku i słuchu, nietrzymanie moczu i stolca, depresja, otępienie, niedożywienie) i delirium, Jatrogenny Zespół Geriatryczny (JZG) jest to zespół objawów chorobowych wynikających z pobieranych przez pacjenta leków, Najczęstsze jednostki chorobowe (choroba zwyrodnieniowa stawów, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, POChP, udary mózgu, zaparcia, osteoporoza). W ramach aspektów technologicznych przedstawiono urządzenia i systemy (w tym ICT), które już istnieją lub mogą być opracowane i wdrożone w przypadku każdej z 3 podstawowych grup problemów zdrowotnych np.: systemy telemonitoringu w WZG, JZG i najczęstszych jednostkach chorobowych, systemy edukacyjne (np. zapobieganie upadkom). Dla grupy JZG wskazano potrzebę opracowania systemu ostrzegającego o interakcjach leków. 4

5 Ze względu na brak przepływu informacji pomiędzy osobami i instytucjami sprawującymi opiekę nad starszymi chorymi zastosowanie inicjatyw AAL powinno zostać wykorzystane dla stworzenia jednolitej bazy danych ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup ryzyka (np. upadki, depresja). Baza tego rodzaju będzie istotnym źródłem informacji dla planowania przedsięwzięć w ramach przyszłych programów AAL. W Polsce istnieje jeden szpital ukierunkowany na pacjentów starszych Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, którego rozwiązania można adaptować w innych regionach kraju. Podobna sytuacja dotyczy zdalnej rehabilitacji pacjentów kardiologicznych, którą prowadzi Instytut Kardiologii w Warszawie. Ponieważ zdalną rehabilitację można wykorzystać szczególnie u pacjentów starszych, należałoby zbadać możliwość jej adaptacji w innych regionach kraju i w innych rodzajach rehabilitacji. Rozważając aspekt ekonomiczny należy stwierdzić, że program może przyczynić się do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez państwo i osoby starsze na leczenie, refundacje leków i opiekę socjalną. Zastosowanie rozwiązań przewidzianych w programie AAL przyczyniać się będzie do zwiększania skuteczności profilaktyki zdrowotnej, poprawy stanu zdrowia osób starszych, co w efekcie przekładać się będzie na zmniejszenie ilości hospitalizacji. Odpowiedź na zasadnicze pytanie, czy Polska powinna przystąpić do unijnego programu AAL, jest pozytywna. Program może przynieść ludziom starszym wielorakie korzyści. Dotyczą one ułatwionego dostępu do opieki zdrowotnej i poprawę jakości tej opieki. Program może przyczynić się do aktywizacji tej grupy społecznej w sensie kształcenia (e-nauczania) i telepracy. Daje możliwość lepszego komunikowania się z pozostałą częścią społeczeństwa, a tym samym zapobiega izolacji. Nie bez znaczenia jest też wykorzystanie i ukierunkowanie potencjału badawczo-innowacyjnego, który został oceniony jako znaczący, na rozwiązywanie palących problemów społecznych. Program AAL jest programem złożonym i interdyscyplinarnym wymagającym współpracy specjalistów z wielu dziedzin (medycyna, technologia (ICT), ekonomia, nauki społeczne) i zaangażowania partnerów w różnych sektorach takich jak nauka, przemysł, samorządy terytorialne różnych szczebli i organizacje społeczne działające na rzecz ludzi starszych. Niniejsza ekspertyza powinna być wzięta pod uwagę zarówno w obecnym naukowobadawczym programie AAL, jak i w określaniu uwarunkowań przyszłych programów wdrożeniowych. W obu etapach istotna jest współpraca z samorządami wojewódzkimi. Szerzej wnioski i rekomendacje przedstawiono w rozdziale 6, a obszary badań i innowacji w rozdziale 7. W ekspertyzie zaproponowano sposób promocji programu AAL. 5

6 2. Skrócony opis bieżącej sytuacji w zakresie AAL w Polsce i na świecie 2.1. Podstawowe informacje nt. przewidywanych trendów demograficznych i związanych z tym problemów (mgr inż. M. Karlińska) Wprowadzenie definicje progu demograficznej starości oraz wiekowych granic starości. Próg demograficznej starości, zdefiniowany przez ekspertów ONZ jako osiągnięcie odsetka 7% ludzi w wieku 65 lat i więcej w stosunku do ogółu ludności, albo też jako frakcja 12% osób w wieku 60 lat i więcej w stosunku do populacji ( współczynnik starości zaproponowany przez polskiego demografa Edwarda Rosseta), Polska przekroczyła w 1967 roku, zaś w roku 1980 ludzie powyżej 65 roku życia stanowili ponad 10% ogółu społeczeństwa pozwala to mówić o przestąpieniu progu zaawansowanej starości demograficznej. Trudno jest jednoznacznie zdefiniować starość, ponieważ ludzie wkraczający umownie w wiek nieaktywności zawodowej pod wieloma względami nie stanowią jednolitej grupy dotyczy to stanu zdrowia, aktywności fizycznej, psychicznej, a także sytuacji społecznoekonomicznej; można mówić o niehomogeniczności starości. Rozróżnia się: granicę chronologiczną, czyli wiek kalendarzowy, granicę biologiczną wynikającą ze sprawności psychofizycznej, ustalaną za pomocą testów sprawnościowych, granicę ekonomiczną jako wiek zaprzestania pracy zawodowej, granicę prawną, w której uprawnienia emerytalne uzależnione są od charakteru wykonywanej pracy i związanych z nią przywilejów skracających okres zatrudnienia. Jako kryterium wyróżniające wiek starości demograficznej może być przyjęty wiek 60 lat, 65 lat lub też kryterium ekonomiczne, czyli wiek nabywania ogólnych uprawnień emerytalnych (w Polsce 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), powszechnie przyjmowany jako dolna granica wieku poprodukcyjnego. wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny wiek 6

7 Starość określa się czasami mianem trzeciego wieku życia, w którym wyróżniane są wiek przejściowy (60 74), podeszły (po 75 r. ż.) i bardzo podeszły (po 90 r. ż). Eksperci WHO wyróżnili: wiek przedstarczy (45 59), wiek starzenia się, określany jako wczesna starość (60 74), w którym to wieku są tzw. młodzi-starzy, wiek starczy, nazywany także późną starością (75 89), w tym wieku znajdują się tzw. starzy-starzy oraz długowieczność (90 lat i powyżej, długowieczni). wiek przedstarczy wczesna starość młodzistarzy późna starość starzystarzy długowieczność wiek Ludzie w Polsce żyją coraz dłużej, natomiast głównie w związku z bezrobociem i ogólnymi przeobrażeniami gospodarki coraz krótszy jest okres aktywności zawodowej. W ostatnich latach systematycznie obniża się średni wiek przechodzenia na emeryturę, obecnie należy on do najniższych w Europie ( wynosi 57 lat u mężczyzn i 52 lata u kobiet). W latach liczba emerytów wzrosła prawie o 49%, rencistów pobierających renty inwalidzkie o 26%, rośnie tzw. systemowa stopa obciążenia, oznaczająca proporcję liczby pobierających świadczenia emerytalno-rentowe do liczby ubezpieczonych. Wynosi ona ok. 56%, a za 30 lat być może jeden emeryt będzie przypadać na jednego pracującego. Stawia to przed państwem ogromne wyzwania w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. W opracowaniu jako granicę starości przyjęto wiek 65 lat dla obojga płci lub odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, a w niektóre informacje odniesiono do grup ludności w wieku powyżej 60 lat związane to jest z występowaniem takich granic w różnych materiałach źródłowych. Dane liczbowe do tabel i wykresów pochodzą z publikacji elektronicznych Głównego Urzędu Statystycznego, dostępnych na stronie internetowej [1]. 7

8 2.1.2 Stan i struktura ludności Polski Grupa Miasta Wieś Ogółem mężczyźni kobiety wieku razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety Polska w wieku: przedprodukcyjnym produkcyjnym mobilny (18-44 M/K) niemobilny (45-64 M/ K) poprodukcyjnym Tab.1. Ludność według wieku, płci i miejsca zamieszkania w 2006 r. Ludność Polski w 2006 r. liczyła osób, w tym 51,7% kobiet, większość ludności zamieszkiwała w mieście, stanowiąc 61,3% ogólnej liczby mieszkańców naszego kraju. W ogólnej populacji udział grupy ludności w wieku poprodukcyjnym wynosił 15,7%, na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 56 osób w wieku nieprodukcyjnym Ludność w wieku poprodukcyjnym wg regionów w 2006 r. 0 Centralny Południow y Wschodni Północno- Zachodni Południow o- Zachodni Północny regiony Rys.1. Ludność w wieku poprodukcyjnym według regionów w 2006r. Jak widać na rys. 1, największa liczba ludności w wieku emerytalnym zamieszkuje województwa śląskie i małopolskie, stanowiące południowy region naszego kraju, oraz mazowieckie i łódzkie - region centralny, można mówić o przestrzennej koncentracji starszych grup ludności w tych regionach. Najmniej osób w wieku 60+/65+ mieszka w 8

9 województwach dolnośląskim i opolskim, zatem region południowo-zachodni należy uważać za region demograficznie młody. Świadczy to o zróżnicowaniu terytorialnym procesu starzenia się ludności Polski. Najczęściej stosowaną charakterystyką ogólną populacji jest mediana wieku ludności, w Polsce wykazuje ona stałą tendencję rosnącą. W 1950 r. połowa mieszkańców Polski miała mniej, a połowa więcej niż 25,9 lat, w 2000 r. mediana wynosiła 35,4 lat. Średni wiek mieszkańca Polski, który obecnie wynosi 37 lat, wzrośnie w 2030 r. do 46 lat, z tendencją do dalszego wzrostu. Mediana wieku Ogółem 35,4 36,5 36,7 37,0 Mężczyźni 33,4 34,4 34,7 35,0 Kobiety 37,4 38,6 38,9 39,1 Tab.2. Mediana wieku ludności Użytecznym narzędziem, pozwalającym analizować strukturę ludności według wieku i płci łącznie, jest wykres, nazywany piramidą wieku. Rys.2. Piramida wieku ludności (GUS, stan w dniu r.) 9

10 Obserwacja kształtu piramidy wieku pozwala na ocenę: - przeszłości demograficznej przedstawianej na wykresie populacji, na którą wskazują nieregularności w kształcie piramidy; wyrwy pokazują okresy niskiego poziomu urodzeń, natomiast wybrzuszenia odnoszą się do okresów wzmożonej rozrodczości (wyż demograficzny w latach pięćdziesiątych oraz echo tego wyżu w latach osiemdziesiątych) - obecnej struktury według płci w poszczególnych grupach wieku (niższe roczniki wieku cechuje przewaga liczby mężczyzn, natomiast im wyższa grupa wieku, tym większa przewaga liczby kobiet ) oraz proporcji pomiędzy wyróżnionymi grupami wieku dla każdej płci oddzielnie - przyszłej liczebności populacji, jej struktury oraz spodziewanej w przyszłości liczby urodzeń i zgonów, bowiem relacja pomiędzy podstawą i wierzchołkiem piramidy pozwala przewidywać rozwój liczebny ludności [2] Kształt dzwonu wskazuje na postępujący proces starzenia się naszego społeczeństwa. Przy ocenie struktury ludności według płci wskaźniki struktury zastępuje się często tzw. współczynnikiem feminizacji, który pokazuje, ile kobiet przypada średnio na 100 mężczyzn. W 2000 r. współczynnik feminizacji dla Polski wynosił 106, natomiast w subpopulacji osób starszych 150, przy czym w miastach osiągnął najwyższy poziom 160, a na wsi 144. Wartość tego współczynnika, wysoka w okresie powojennym (114 w 1946 roku) zmniejszała się w kolejnych latach (110 w 1950 oraz 107 w 1960), od połowy lat siedemdziesiątych ustabilizowała się na poziomie 105, a w 2000 wynosiła 106. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że obecnie w Polsce zamieszkuje ponad 1 mln kobiet więcej niż mężczyzn. Jest to wynikiem działania dwóch przeciwstawnych prawidłowości demograficznych: - prawidłowości biologicznej, polegającej na tym, że rodzi się więcej chłopców niż dziewczynek - wyższej umieralności mężczyzn niż kobiet, występującej w Polsce we wszystkich grupach Prawidłowości te sprawiają, że przewaga mężczyzn występująca w niższych grupach wieku wyrównuje się około 44 roku życia, aby w starszych grupach wieku zmienić się w przewagę kobiet, tym większą, im wyższy wiek (piramida wieku). Zmiany zachodzące w strukturze ludności według płci i wieku w subpopulacji osób starszych znajdują wyraźne odzwierciedlenie w wartościach współczynnika feminizacji dla poszczególnych grup wiekowych. 10

11 Współczynnik feminizacji według grup wiekowych w 2005 r. 75 i w ięcej ,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250, i więcej w sp. feminizacji 94,66 95,60 96,63 97,39 99,43 127,11 121,23 133,82 149,25 206,88 Rys.3. Współczynnik feminizacji według grup wiekowych (dane GUS za 2005r.) W strukturze ludności w wieku 65+ obserwujemy w przeciągu ostatnich 15 lat zdecydowanie większy przyrost liczby kobiet: z 9,78% w 1970 r. do prawie 16% w 2005 r. w stosunku do przyrostu liczby mężczyzn w tym okresie czasu: z 6,61% do 10,32%. % ludności w wieku 65+ Lata Ogółem Mężczyźni Kobiety ,24 6,61 9, ,67 7,8 11, ,11 8,01 12, ,41 7,24 11, ,05 7,73 12, ,08 8,58 13, ,16 9,53 14, ,21 10,32 15,91 źródło: European healts for al. Database (HFA -DB) Tab.3. Ludność w wieku 65+ według płci Analizując dane dotyczące osób w wieku 75 lat i więcej, zauważamy, że jej charakterystyczną cechą jest to, że największą grupę stanowią żonaci mężczyźni około 80%. Sędziwi mężczyźni najczęściej pozostają w związku małżeńskim, podczas gdy wśród kobiet wskaźnik wdów znacznie się w tym wieku zwiększa. Osoby, które nigdy nie zawarły związku małżeńskiego i rozwiedzeni stanowią niewielki odsetek starszych osób. 11

12 Proces starzenia się ludności Polski jest procesem naturalnym i nieodwracalnym. Należy dodać, że wśród osób starszych nastąpią szczególnie wysokie przyrosty liczby osób w wieku lat oraz 80 lat i więcej. Osoby te będą wymagały szczególnej troski ze strony społeczeństwa. Wśród osób starszych będą dominowały kobiety, często samotne z uwagi na wyższą umieralność mężczyzn i mniejszą liczebność rodzin. Lata Ogółem Miasta Wieś Tab.4. Ludność w wieku 60 lat i więcej w gospodarstwach jednoosobowych w latach Obserwujemy stale postępujący wzrost liczby gospodarstw jednoosobowych wśród ludności w wieku 60+. Ludność w wieku starszym i ogółem w jednoosobowych gospodarstwach domowych osób starszych ogółem Rys.4. Ludność w wieku starszym i ogółem w jednoosobowych gospodarstwach domowych. 12

13 Procesy demograficzne są w dużym stopniu uzależnione od poziomu wykształcenia ludności, natomiast w badaniu poziomu wykształcenia ludności istotne znaczenie ma wiek badanych. Według GUS w 2004 r. 44,6% osób w wieku 60 lat i więcej miało wykształcenie podstawowe, 21,6% średnie, 12,5% zasadnicze zawodowe, 9,7% wyższe, 9,3% poniżej podstawowego, a policealne jedynie 1,3%. Wykształcenie w tys. w % Ogółem 6529,8 100 wyższe 635,9 9,7 policealne 84,8 1,3 średnie 1410,1 21,6 zasadnicze zawodowe 817,8 12,5 podstawowe ,6 poniżej podstawowego 610 9,3 brak danych 60,2 0,9 Tab.5. Osoby w wieku 60 lat i więcej według wykształcenia (2004) Wykształcenie osób starszych 9% 1% 10% 1% 22% 44% 13% wyższe średnie podstaw ow e brak danych policealne zasadnicze zaw odow e poniżej podstaw ow ego Rys.5. Wykształcenie osób starszych. Wśród osób w wieku 60 lat i więcej zdecydowanie największą grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym, może to wynikać z modelu rodziny oraz roli mężczyzny i kobiety, jaki panował w przeszłości, kiedy często kobiety zajmowały się domem i kiedy były mniejsze możliwości kształcenia się ludności. 13

14 Wiek podeszły wiąże się z częstym występowaniem różnie nasilonej niepełnosprawności Osoby niepełnosprawne wg wieku na 1000 ludności danej grupy według województw Dolnośląskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie lat i więcej Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Kujawskopomorskie Warmińskomazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Rys.6. Osoby niepełnosprawne według wieku (55+) na 1000 ludności danej grupy według województw. Widać wyraźny wzrost z wiekiem liczby osób niepełnosprawnych, zwraca uwagę relatywnie niski udział osób niepełnosprawnych w liczebnie dużym województwie mazowieckim i śląskim, niekorzystnie wyróżnia się na wykresie wysokością słupków województwo małopolskie. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE WEDŁUG WIEKU, NA 1000 LUDNOŚCI DANEJ GRUPY ogółem miasta wieś Razem lat i więcej Tab.5. Osoby niepełnosprawne według wieku i miejsca zamieszkania 14

15 2.1.3 Prognozy demograficzne Według prognozy GUS do 2030 r. przewiduje się dalszy wzrost liczby osób starszych. W młodszych grupach wieku lata i lat będą wyższe wskaźniki udziału mężczyzn, natomiast w pozostałych wyższe odsetki kobiet. Wpływa na to nadumieralność mężczyzn obecnie żyją oni o 8 lat krócej niż kobiety, a w 30 letniej perspektywie różnica ta ma się zmniejszyć do około 5 6 lat. W prognozowanym okresie wystąpią istotne przesunięcia w liczbie ludności w starszym wieku w zależności od miejsca zamieszkania. W 2000 r. ludność zamieszkała na wsi stanowiła 42,3% ogółu ludności w wieku 60 lat i więcej, natomiast w kolejnych latach będzie postępowało pomniejszenie tego wskaźnika do prognozowanych 33,5% w roku Z powodu założonego w prognozie bardziej dynamicznego rozwoju ludności miejskiej udział ludności starszej w populacji miast będzie się szybciej zwiększać (z 14,8% w 2000r. do 23,4% w 2030 r.). Proporcja udziałów ludności starszej w miastach i na wsi odwróci się od 2010 r. w miastach będzie wyższy odsetek osób w wieku 60 lat i więcej (obecnie populacja wsi charakteryzuje się wyższym udziałem ludzi starszych). Rosnący odsetek ludzi starych będzie miał wpływ nie tylko na system świadczeń społecznych nadzorowanych przez państwo, ale też na rynek dóbr i usług zakupywanych w celu zaspokajania rozmaitych potrzeb tej grupy ludzi. Należy się spodziewać, że w przyszłości zwiększy się popyt na wyroby farmaceutyczne i usługi medyczne, dlatego też już dzisiaj należy myśleć o zautomatyzowanych systemach monitorowania zdrowia i sprawowania opieki medycznej. 15

16 Prognoza ludności w wieku poprodukcyjnym według płci do 2030 r kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni (w tys.) Rys.7. Prognoza ludności w wieku poprodukcyjnym według płci do roku 2030 Widać stały przyrost liczby kobiet i mężczyzn w wieku poprodukcyjnym, przy czym dynamika wzrostu w przypadku mężczyzn jest nieco wyższa niż w przypadku kobiet. Liczba kobiet zwiększy się od 3,9 mln w 2002 r. do 6 mln w 2030, zaś liczba mężczyzn wzrośnie w tym samym czasie z 1,85 mln do 3,6 mln, czyli prawie dwukrotnie. Liczbę ludności w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) charakteryzuje stały wzrost do 8215 tys. osób w 2020 r. oraz 9112 tys. w 2030 r. Najsilniejszy przyrost zaznaczy się w dekadzie , kiedy ten wiek zaczną osiągać liczne roczniki wyżu urodzeń z lat pięćdziesiątych XX wieku. W następnych 10 latach przyrosty liczby osób w tej grupie wieku będą nieco mniejsze. 16

17 Postępujące starzenie się społeczeństwa skutkuje odwracaniem się piramidy wiekowej ludności Polski, co można zaobserwować na rys.8. Rys.8. Zmiany w piramidzie wieku w Polsce na przestrzeni lat (GUS) Wśród wielu miar procesu starzenia się ludności warto zwrócić szczególną uwagę na współczynnik wyrażający stosunek liczby dzieci w wieku 0-17 lat do liczby osób w wieku 60 lub 65 lat i więcej mówi on, ilu wnuków przypada na jednego dziadka lub babcię, miernik ten bardzo dobrze charakteryzuje młodość lub starość demograficzną społeczeństwa [3]. Rozpatrując wzajemne proporcje między liczbą dzieci a liczbą osób w wieku produkcyjnym oraz liczbą osób w wieku poprodukcyjnym, otrzymujemy syntetyczny obraz przewidywanych zmian strukturalnych. Szczególną wymowę mają współczynniki obrazujące liczby dzieci oraz osób starszych przypadające na 100 osób w wieku produkcyjnym. 17

18 Procentowy udział Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada Lata dzieci w wieku 0-17 lat ludność w wieku produkcyjn ym 18-59/60 ludność starsza w wieku 60/65 lat i więcej dzieci osób starszych dzieci i osób starszych ,0 59,0 14, ,1 61,2 14, ,2 64,6 16, ,8 59,2 21, ,1 57,9 24, Tab.6. Relacje 3 grup ludności Polski w okresie Na podstawie danych w tabeli 6 można stwierdzić, że w Polsce liczba dzieci przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym w kolejnych latach zmniejszy się z 47 w 1995 r. do 32 w 2030 r., zaś liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym wzrośnie z 23 w 1995 do 41 w 2030 r. Procentowy udział osób w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem systematycznie będzie wzrastać od 14,7% w 2000 r. do 21,1% w 2020 r. i 24% w 2030 r Ruch naturalny ludności Liczba ludności Polski zmniejsza się od 10 lat, w latach jest to wielkość ok. 170 tys., a bezpośrednią przyczyną tego zjawiska jest notowany od 1984 r. spadek liczby urodzeń przy prawie nieistotnych zmianach w liczbie zgonów ( depresja urodzeniowa ). Należy jednak odnotować, że w roku 2007 nastąpił znaczny wzrost liczby urodzeń, co można wiązać z wyżem lat osiemdziesiątych. (ogółem) Migracje Ruch naturalny Rok zagraniczne urodzenia zgony napływ odpływ Tab.7. Ruch ludności oraz prognoza do 2030r. 18

19 Prognozowany ruch ludności do 2030 r lata urodzenia zgony Rys.9. Prognozowany ruch ludności do 2030 r. W prognozie długoterminowej wyraźnie widać lekką tendencję wzrostową liczby zgonów i sukcesywnie malejącą po 2015 r. liczbę urodzeń. Zjawisko migracji w przypadku osób starszych jest procesem specyficznym, bowiem ludzie starzy z natury niechętnie zmieniają wieloletnie miejsce zamieszkania, toteż w wielu przypadkach akt migracji wymusza konieczność zapewnienia opieki osobie w podeszłym wieku. W migracjach wewnętrznych na pobyt stały w 2006 r. liczba osób w wieku 60+ wyniosła w stosunku do ogólnej liczby osób migrujących (przewaga kobiet). W migracjach zagranicznych obserwuje się zdecydowanie niewielką liczbę tej grupy ludności, w roku 2006 odnotowano niecały tysiąc osób imigrantów w wieku 60+, natomiast w stosunku do emigrantów liczba ta wyniosła Wracają do kraju ludzie dobrze wykształceni, którzy opuścili nasz kraj w lach Wnioski 1. Na podstawie materiałów prognozy demograficznej GUS na lata można stwierdzić stały systematyczny wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym z do przy zmniejszeniu ogólnej liczby ludności z do Wśród osób starszych nastąpią szczególnie wysokie przyrosty liczby osób w wieku lat oraz 80 lat i więcej, wśród których będą dominować kobiety, zamieszkujące w gospodarstwach jednoosobowych. 19

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 http://www.stat.gov.pl Warszawa, listopad 2014 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI PROGRAM NA RZECZ OSÓB STARSZYCH DO 2020 ROKU

WIELKOPOLSKI PROGRAM NA RZECZ OSÓB STARSZYCH DO 2020 ROKU Załącznik do Uchwały nr XXXIX/772/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2013 roku WIELKOPOLSKI PROGRAM NA RZECZ OSÓB STARSZYCH DO 2020 ROKU Poznań 2013 NADZÓR MERYTORYCZNY NAD PROGRAMEM

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU SPECJALISTYCZNEGO KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO opracowane w ramach projektu systemowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 985/278/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 - projekt do konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. dokument towarzyszący realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa 2013 Spis treści Wstęp 3 Rozdział I Diagnoza ubóstwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Rószkiewicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Małgorzata Rószkiewicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Małgorzata Rószkiewicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie!"#! Słowa kluczowe: demograficzne starzenie się, prognozy demograficzne, potrzeba bezpieczeństwa w okresie starości /,0%(##,2*#% $%"#&#'"!(')#*

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Opracowanie przygotowane w ramach projektu Efektywni 50+ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7 1.1. WYZWANIA STOJĄCE PRZED

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Część I Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków 2016-2018 MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Kraków

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Torunia z dnia.. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA 2007-2013 Wrzesień 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM DIAGNOZA STANU ZASTANEGO W DZIEDZINIE POLITYKI, POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ BILANS OTWARCIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Okulistyka i choroby siatkówki

Okulistyka i choroby siatkówki Okulistyka i choroby siatkówki W aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się Raport Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się pt. Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo