EUROSIEROCTWO-POTRZEBA BADA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROSIEROCTWO-POTRZEBA BADA"

Transkrypt

1 5... /.... :, /. //... :, : [...] / :.., :.... : /...., /.. ; [... ].. :.., :., : /.... :, : /.... :, /... :, ,. ; ;. :,,,,. N. Stelmakh, T. Ivanova FEATURES OF MORAL EDUCATION OF PERSONALITY OF PRESCHOOL CHILD The features of the moral education of the individual preschooler are analyzes in the paper; the main conceptual positions of unity of processes moral education and formation person in a period childhood are consideration; the theoretical foundations of the process of moral education of preschool children are determined. Keywords: ethics, morality, moral education, personality, preschool age. EUROSIEROCTWO-POTRZEBA BADA Dr Urszula Tarnowska-Jakóbiec Instytut Psychologii Uniwersytet Szczeci ski, Polska,,,.,,,. :,. 271

2 Zjawisko migracji zarobkowej nie jest zjawiskiem nowym. Od bardzo dawna ludzie wyruszaj w nieznane, aby zmieni swoje ycie, zawsze z nadziej, e b dzie to lepsze ycie. Dawniej g ównie zdesperowani lub gotowi na wszystko m czy ni podejmowali trudy poszukiwania pracy poza granicami swojego miasta, regionu czy kraju, ale obecnie równie kobiety i to w wi kszej liczbie ni m czy ni wyruszaj na podbój wiata. Dzisiaj ludzie na szerok skal poszukuj nowych mo liwo ci w sferze materialnej, ale tak e na p aszczy nie w asnego rozwoju. Wielkie zmiany ustrojowe, jakie zasz y w Polsce po 1989r. a wi c obalenie realnego socjalizmu i wprowadzenie wolnego rynku i demokracji w znacz cy sposób wp yn y na kszta t naszego spo ecze stwa. Pierwsze spo eczne efekty transformacji nie by y w wymiarze osobistym odbierane pozytywnie. Rosn ca fala bezrobocia, a co za tym idzie zubo enie spo ecze stwa i w efekcie obni enie poczucia bezpiecze stwa oraz nasilenie si patologii spo ecznych nie wró y y nic dobrego. Wspó czesna zagraniczna migracja zarobkowa, to ju nie jednostkowe czy grupowe wyjazdy za chlebem, to ogromna rzesza ludzi kursuj cych pomi dzy Polska, a wieloma ró nymi krajami nie tylko europejskimi. M odzi szukaj nowych mo liwo ci nie tylko zarobku, ale tak e rozwoju. Starsi przede wszystkim szukaj lepszego wynagrodzenia, które pozwoli zaspokoi potrzeby swoje i swoich najbli szych, ale równie umo liwi podwy szenie standardu ycia, korzystania z dóbr tego wiata. Charakterystyczn cech wspó czesnej polskiej migracji jest jej intensywna feminizacja, czyli coraz wi kszy udzia kobiet w liczbie osób przemieszczaj cych w poszukiwaniu mo liwo ci podwy szenia swojego statusu materialnego. Dane uzyskane w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) przeprowadzonego w 2002 roku potwierdzaj wzrost liczby migruj cych kobiet. Konsekwencje psychospo eczne dla funkcjonowania rodziny wynikaj z podj tej decyzji o wyje dzie zarobkowym za granic. Paradoksalnie droga do dobrobytu cz sto staje si drog do rodzinnych dramatów. Bywa, e ma onkowie 272

3 a czasem i inni cz onkowie rodzin staj przed trudnymi wyborami, od których zale ich dalsze losy i losy ich bliskich. Trudna sytuacja ekonomiczna kraju i galopuj ce bezrobocie nie u atwiaj tych wyborów. Zjawiska te maj wp yw na funkcjonowanie rodzin. Szczególn grup odczuwaj c skutki emigracji zarobkowej s dzieci, które pocz tkowo skupiaj si g ównie na tym, e jak mama czy tata wróci z pewno ci przywiezie prezent, co wyj tkowego i pi knego. Z czasem wizja prezentów blednie, a pojawia si t sknota i pustka. Dzieciaki cz sto nie potrafi sprecyzowa sk d bierze si ich dyskomfort, ale niew tpliwie pog bia si on w miar wyd u aj cego si rozstania. A jak czuje si dziecko, którego oboje rodzice wyjechali za granic? Zostaj wówczas babcie i dziadkowie czy ciocie i wujkowie, którzy cz sto przejmuj obowi zki rodziców, ale czy na pewno s w stanie, w pe ni te rol wype nia? Pocz tkowo osoby obdarzone tym trudnym zadaniem staraj si jak najlepiej spe ni swoj rol, ale im cz ciej i d u ej obci eni s obowi zkiem opieki nad nie swoimi dzie mi, tym bardziej lakoniczna i powierzchowna jest to opieka. Otwarte drzwi na wiat to mnogie przywileje, ale i zagro enia. Jedn z konsekwencji umo liwienia wyjazdu i wiadczenia pracy za granic jest eurosieroctwo rozrastaj ce si w naszym kraju w szybkim tempie. Zdarza si, e jeden z rodziców, a czasem nawet oboje anga uj si w prac wymagaj c d u szej nieobecno ci w domu wyje d aj za granic. Dzieci pozbawione kontaktu z rodzicem s osamotnione w swoich problemach, musz w wi kszym stopniu by samodzielne i same decydowa o swoich sprawach. Z jednej strony podj cie pracy za granica przyczynia si do podreperowania bud etu domowego, z drugiej za doprowadza do dezorganizacji ycia rodzinnego. Bez w tpienia im d u szy jest czas ycia bez poczucia blisko ci rodziców, bez chocia by zwyk ych rodzicielskich czu o ci, tym wi ksze rany i rysy pojawiaj si w psychice dziecka. Dzieci le znosz rozstanie spowodowane wyjazdem jednego lub obojga rodziców, czuj si w pewnym stopniu osierocone. Jak to ujmuje E.Winnicka w swoim artykule (...)Wstydliwym efektem ubocznym fali emigracyjnej jest osamotnienie 273

4 dziesi tek tysi cy dzieci, które nie mieszcz si w planach rodziców i zostaj w kraju. (...)Emigracja rozrywa rodzin. Zw aszcza tak, która wcze niej by a krucha(...).stres wywo any tak sytuacj okazuj w ró ny sposób np. gorzej si ucz, unikaj kontaktu z rówie nikami, staj si niewidzialni. Dzieci, które do wiadczaj braku opieki, bezpiecze stwa, uznania i wsparcia najbli szych, poszanowania godno ci, stabilizacji yciowej maj utrudniony proces identyfikacji. Czynniki te ujemnie oddzia uj równie na formowanie si osobowo ci dziecka. Najzwyklejsze przytulenie, pog askanie po g owie czy cho by wzi cie na kolana ma dla dziecka ogromne znaczenie. Eurosieroty, ile ich jest? Tego nikt dok adnie nie wie. Media alarmuj, e ok. 150 tys., ministerstwo pracy szacuje ich liczb na 10 tys. Tymczasem, jak wynika z bada prowadzonych na zlecenie Biura Rzecznika Praw Dziecka, tylko na Mazowszu od 3 do 5 tys. dzieci ma rodziców pracuj cych za granic. Podj ta decyzja o wyje dzie wp ywa na rozbudzenie obaw zwi zanych z d u szym rozstaniem. Kolejnym z zagro e wynikaj cych z emigracji zarobkowej jest zwi kszaj ca si liczba rozwodów oraz rozpadu nieformalnych zwi zków. Tak, wi c w tych rodzinach, które podj y decyzje o wyje dzie jednego z partnerów takie zagro enie si pojawia. Natomiast rozstanie ma onków czy partnerów jest zagro eniem dla prawid owego rozwoju dzieci zrodzonych w tych zwi zkach. Sezonowy wyjazd do pracy, nawet je li jest kolejnym wyjazdem w przeci gu kilku lat, nie rozbudza w dziecku tak powa nych emocji jak to si dzieje w przypadku trwa ego rozstania rodziców. Nie ma dobrych rozwodów, skutki rozpadu zwi zku s odczuwalne dla obu partnerów oraz dla dzieci, je eli para je posiada. Na to, co dzieje si z cz onkami rodziny po rozwodzie ma wp yw wiele ró nych elementów. Pojawiaj si depresje, za amania nerwowe, pogorszenie statusu maj tkowego jednak najbardziej destrukcyjne skutki rozwodu widoczne s u dzieci, poniewa to one doznaj najwi cej szkód psychicznych(leki, nerwice, ni sza samoocena). W ostatnich latach liczba rozwodów znacznie wzros a, jednym z powodów rozpadu zwi zków jest migracja. Decyduj c si na wyjazd ma onkowie 274

5 automatycznie decyduj si na roz k. Oczywiste jest, e ma e stwo na odleg o zagro one jest rozwodem, (...) zdaniem naukowców z Uniwersytetu Jagiello skiego co trzecie ma e stwo funkcjonuj ce na odleg o rozpada si. Tendencja w kwestii orzekania rozwodów jest nadal zwy kowa (...) w 2011r. rozwiod o si prawie 65 tys. par ma e skich... Dodaj c do tej grupy liczb orzeczonych s downie separacji, która równie bardzo szybko wzros a od 1340 w 2000 roku do w roku 2005, a obecnie utrzymuje si na poziomie ok. 3 tys. rocznie (2789 w 2010 roku) mo na mia o powiedzie, e niestety bardzo wiele ma e stw co roku rozstaje si i z pewno ci migracja zarobkowa ma znaczny wp yw na skal tego zjawiska. We my pod uwag, e statystyki te dotycz zwi zków formalnych, ale jest jeszcze coraz liczniejsza grupa osób, które y y w konkubinacie, ale ich zwi zki równie nie przetrwa y próby czasu. Szcz liwie wiele ma e stw potrafi odnale si w sytuacji, kiedy jedno z nich wyrusza za granic, aby tam pracowa, drugie natomiast przejmuje rol g ówno-dowodz cego w rodzinie. Rozstanie i podzia obowi zków zwi zany z takim modelem ycia rodziny nie zawsze doprowadza do pewnego rodzaju destrukcji, gdy poszczególni cz onkowie rodziny dzielnie stawiaj czo a wyzwaniom w nowej ekonomiczno-spo eczno-wychowawczej rzeczywisto ci. Przyst puj do realizacji przyj tych przez siebie zada z pe n wiadomo ci i odpowiedzialno ci. Kolejnym elementem, który ma bezpo redni wp yw na funkcjonowanie imigrantów i emigrantów za granic a po redni na cz onków ich rodzin jest adaptacja w nowych, zupe nie dotychczas nieznanych warunkach utrudniana dodatkowo przez szok kulturowy. Wp yw ró nych warto ci kulturowych oraz religijnych i politycznych ma istotny wp yw na spostrzeganie wiata i zachowa imigrantów. Decyzja o wyje dzie spowodowana nadziej na lepsze ycie, okazuje si atwiejsza ni jej realizacja. Podejmowanie nowych obowi zków i wywi zanie si z przyj tych na siebie zada powoduje napi cie i dezorientacj. Zdarza si, e wyjazd, który mia by szans staje si utrapieniem i nie ka demu udaje si z tym upora. Wracaj na ono rodziny targani z ymi emocjami, bo w ich mniemaniu 275

6 okazali si s abi i niezaradni. Wracaj ci sami, ale nie tacy sami, zastaj zmienione rodziny i sami s zmienieni. W zale no ci od relacji panuj cych pomi dzy partnerami i pozosta ymi cz onkami rodziny sytuacja taka mo e doprowadzi do stworzenia dodatkowych problemów obok ju tych istniej cych. Trudna sytuacja finansowa, k opoty dnia codziennego, wzajemne pretensje i zawiedzione nadzieje nie wró nic dobrego. B dzie trudniej nast pnym razem skorzysta z mo liwo ci wyjazdu i zarobienia rodków na zaspokojenie potrzeb swoich i najbli szych. W bardzo trudnej sytuacji znajduj si rodziny, ale szczególnie cierpi dzieci. Poczucie osamotnienia i samotno eurosierot to dwa z wielu zagadnie które powinny by przedmiotem zainteresowa zarówno psychologów, pedagogów jak i pracowników socjalnych. I 1. 1 Solak A., Problematyka pracy ii bezrobocia w kontek cie funkcjonowania rodziny, WSP TWP, Warszawa 2010, s Winnicka E., Eurosieroty raport, Polityka, nr 46, 17 listopada uka W., Ja sam w domu, G os Nauczycielski nr 27 z dnia r., s Kozak S., Patologia eurosieroctwa w Polsce Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Delfin S.A., Warszawa 2010, s Ibidem, s Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 roku, 28.09, Rocznik demograficzny GUS, op.cit., s Kozak S., Patologia eurosieroctwa w Polsce Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Delfin S.A., Warszawa 2010, s.39.,,,.,,,. :,,. EVROSIRICTVO IS RESEARCH ACTUALITY The article is devoted the problem of migration of parents, to put which test the shortage of examination, safety, confession and support of near domestic surroundings. Specified, that the situation of evrosirictva child violates the vital stabilizing of its development, influences on forming of sense dignities of little people, which have the laboured process of authentication. Keywords: labour migration, development of child, is a situation of evrosirictva. 276

7 (043.3).,...,.. :,,,,,,..,,,,., (..,..,..,..,..,..,......,..,..,..,..,..,..,..,... ).,,.,,,,.,, 277

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Miros aw Zajdel STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Proces transformacji polskiej gospodarki, zapocz tkowany w ko cu 1989 r. w kierunku regulacji rynkowej, przyniós wiele ró norodnych zmian,

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Psychologia Spo eczna 2013 tom 8 1 (24) 53 66 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Monika Wróbel Instytut Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna w zawodach us ugowych poj cie, przegl d teorii i bada

Praca emocjonalna w zawodach us ugowych poj cie, przegl d teorii i bada Psychologia Spo eczna 2009 tom 4 3 (11) 155 166 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna w zawodach us ugowych poj cie, przegl d teorii i bada Dorota Szczygie Ró a Bazi ska Roma Kadzikowska-Wrzosek Sylwiusz Retowski

Bardziej szczegółowo

O ZWI ZKACH MI DZY ROZWOJEM MORALNYM A ZACHOWANIAMI PRZEST PCZYMI

O ZWI ZKACH MI DZY ROZWOJEM MORALNYM A ZACHOWANIAMI PRZEST PCZYMI ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE Tom XIV, numer 2 2011 DOROTA CZY OWSKA 1 O ZWI ZKACH MI DZY ROZWOJEM MORALNYM A ZACHOWANIAMI PRZEST PCZYMI Poszukuj c przyczyn dopuszczania si przez ludzi czynów przest pczych,

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

ród owe podstawy to samo ci Inny ród em to samo ci nauczyciela

ród owe podstawy to samo ci Inny ród em to samo ci nauczyciela PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika 2012, t. XXI Beata UKASIK ród owe podstawy to samo ci Inny ród em to samo ci nauczyciela Poj ciem, które coraz cz ciej pojawia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Dawid SZUTOWSKI Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje Idź do Przykładowy rozdział Cudowna moc drzemki Spis treści Katalog książek Nowości Autor: Sara C. Mednick, Mark Ehrman T³umaczenie: Ma³gorzata Wróblewska ISBN: 978-83-246-1702-9 Tytu³ orygina³u: Take

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO GLOBALIZACJA MARGINALIZACJA ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO G³ówny Sponsor Projektu ComputerLand Spó³ka Akcyjna Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH

ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Zmiany struktury przestrzennej... Nr 7/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 209 220 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych elementów programu

Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych elementów programu Krzysztof PATKOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Masowa prywatyzacja w Polsce jako jeden z elementów budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can

Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can Tłumaczenie: Anna Kanclerz ISBN: 978-83-246-4451-3 2011 What s Stopping You Ltd. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo