Raport firmy Symantec na temat bezpieczeƒstwa w Internecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport firmy Symantec na temat bezpieczeƒstwa w Internecie"

Transkrypt

1 Wydanie VI, wrzesieƒ 2004 r. Raport firmy Symantec na temat bezpieczeƒstwa w Internecie Tendencje w okresie 1 stycznia 30 czerwca 2004 r.

2 REDAKTOR PROWADZÑCY (EXECUTIVE EDITOR) Dean Turner dzia Symantec Security Response REDAKTOR Stephen Entwisle dzia Symantec Security Response DORADCA TECHNICZNY Oliver Friedrichs dzia Symantec Security Response ANALITYK ZAGRO E (SYSTEM DEEPSIGHT) Daniel Hanson dzia Symantec Security Response ANALITYK ZAGRO E (SYSTEM DEEPSIGHT) Marc Fossi dzia Symantec Security Response KIEROWNIK ds. ROZWOJU David Ahmad dzia Symantec Security Response STARSZY PRACOWNIK BADAWCZY Sarah Gordon dzia Symantec Security Response ARCHITEKT ZABEZPIECZE Peter Szor dzia Symantec Security Response PRACOWNIK BADAWCZY ds. ZABEZPIECZE Eric Chien dzia Symantec Security Response

3 Spis treêci Streszczenie dla kierownictwa... 2 Tendencje dotyczàce ataków... 6 Tendencje dotyczàce luk w zabezpieczeniach...24 Tendencje dotyczàce destrukcyjnego kodu Spojrzenie w przysz oêç Za àcznik A Najlepsze procedury zalecane przez Symantec Za àcznik B Metodyka badaƒ tendencji dotyczàcych ataków Za àcznik C Metodyka badaƒ tendencji dotyczàcych luk w zabezpieczeniach Za àcznik D Metodyka badaƒ tendencji dotyczàcych destrukcyjnego kodu

4 Streszczenie dla kierownictwa Raport firmy Symantec na temat bezpieczeƒstwa w Internecie przedstawia aktualne informacje o zagro eniach w Internecie za okres szeêciu miesi cy. Zawiera on analiz ataków dokonywanych za poêrednictwem sieci, znanych luk w zabezpieczeniach (podatnoêci na zagro enia) oraz zagro eƒ ze strony destrukcyjnego kodu. Streszczenie aktualnego Raportu ma za zadanie ostrzec cz onków kierownictwa firm o obecnych tendencjach i o mo liwych zagro eniach. Zamieszczono w nim ponadto zalecenia dotyczàce metod ochrony przed zagro eniami oraz agodzenia ich skutków. Niniejsze wydanie Raportu dotyczy szeêciu miesi cy, od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. Symantec stworzy jedno z najpe niejszych na Êwiecie êróde danych o zagro eniach w Internecie. Dane sà zbierane przez ponad 20 tys. czujników zainstalowanych w przesz o 180 krajach w ramach systemu zarzàdzania zagro eniami Symantec DeepSight Threat Management System oraz zarzàdzanych us ug ochrony Symantec Managed Security Services. Symantec gromadzi ponadto dane na temat destrukcyjnego kodu z ponad 120 mln systemów klienckich i serwerowych oraz bram dzia ajàcych u u ytkowników indywidualnych i w Êrodowiskach korporacyjnych, w których wdro ono produkty antywirusowe firmy Symantec. W po àczeniu z bazà danych firmy Symantec na temat luk w zabezpieczeniach, zawierajàcà ju ponad 10 tys. pozycji, zasoby te stanowià dla analityków firmy Symantec niezrównane êród o danych umo liwiajàcych identyfikowanie nowo pojawiajàcych si tendencji w atakach i metodach wykorzystywania destrukcyjnego kodu. PROGRAMY KORYGUJÑCE LUKI W ZABEZPIECZENIACH SYSTEMÓW NALE Y TWORZYå I WDRA Aå B YSKAWICZNIE W ciàgu ostatnich szeêciu miesi cy Êredni czas mi dzy ujawnieniem nowej luki w zabezpieczeniach, a pojawieniem si wykorzystujàcego jà destrukcyjnego kodu (tzw. eksploitu 1), wynosi 5,8 dnia. Z chwilà udost pnienia takiego kodu mo na w szerokim zakresie skanowaç sieç w poszukiwaniu systemów zawierajàcych nowo wykrytà luk i szybko jà wykorzystywaç. Niebezpieczeƒstwo to jest jeszcze wi ksze, jeêli aplikacja, w której zabezpieczeniach znaleziono luk, jest szeroko rozpowszechniona, jak to jest np. w przypadku serwerów internetowych lub aplikacji bazy danych. Ostatnie szeroko rozpowszechnione robaki pokaza y, jak niebezpieczne jest to, e czas mi dzy ujawnieniem nowej luki w zabezpieczeniach, a jej wykorzystaniem, jest tak krótki. Na przyk ad robak Witty zosta wykryty zaledwie w dwa dni po opublikowaniu informacji o istnieniu luki, którà wykorzystywa. Niebezpieczeƒstwo to wzrasta jeszcze, gdy twórcy destrukcyjnego kodu potrafià szybko modernizowaç tzw. sieci robotów (omówione w nast pnym punkcie). Ponadto, z uwagi na wzrost wyrafinowania robaków i fakt, e w wielu przypadkach sà one zdalnie sterowane przez atakujàcych, stwarzane przez nie zagro enie dla przedsi biorstw mo e byç znaczne. Po ujawnieniu luki w zabezpieczeniach, firmy muszà podjàç dzia ania zabezpieczajàce zanim pojawi si wykorzystujàcy jà kod destrukcyjny. W przeciwnym wypadku nara à swoje systemy na ryzyko zaatakowania przez taki kod. Oznacza to, e majà one Êrednio nieca y tydzieƒ na skorygowanie wszystkich systemów, na których dzia a aplikacja z lukà w zabezpieczeniach. Jednak bez znacznych inwestycji w narz dzia korporacyjne, rozwiàzanie takie mo e byç bardzo niepraktyczne. Administratorzy systemów muszà si dowiedzieç o nowych zagro eniach i podjàç na czas odpowiednie dzia ania uniemo liwiajàce przeprowadzenie skutecznych ataków. Jest to szczególnie istotne w przypadku du ych firm, w których wdro enie programu korygujàcego na skal ca ego przedsi biorstwa w ciàgu kilku dni jest prawie niemo liwe, zw aszcza gdy trzeba zainstalowaç programy korygujàce w poszczególnych stacjach roboczych i laptopach. Symantec dostrzega trudnoêci, na jakie napotyka wi kszoêç administratorów ds. zabezpieczeƒ, próbujàc wyêledziç i skorygowaç 48 nowych luk w zabezpieczeniach tygodniowo. Dlatego te zaleca przedsi biorstwom, aby przeznaczy y wystarczajàce Êrodki na zakup rozwiàzaƒ ostrzegajàcych i usprawniajàcych wdra anie Eksploit 1 (exploit) to niestandardowy kod stosowany przez atakujàcych w celu skutecznego wykorzystania luki w zabezpieczeniach systemów. 2 1 Eksploit (exploit) to niestandardowy kod stosowany przez atakujàcych w celu skutecznego wykorzystania luki w zabezpieczeniach systemów.

5 ROZRASTAJÑ SI ZDALNIE KONTROLOWANE SIECI ROBOTÓW Roboty (zwane w skrócie botami ) to programy potajemnie instalowane w systemach b dàcych celem ataku. Pozwalajà one nieupowa nionym u ytkownikom zdalnie wykorzystywaç zainfekowany komputer w ró nych destrukcyjnych celach. Atakujàcy cz sto tworzà du e grupy systemów kontrolowanych przez roboty, zwane sieciami robotów. Mogà byç one wykorzystywane do przeprowadzania ataków rozproszonych na systemy przedsi biorstw, w tym ataków typu odmowa us ugi (denial-of-service DoS). W pierwszym pó roczu 2004 r. liczba monitorowanych komputerów kontrolowanych przez roboty wzros a z poziomu poni ej 2 tys. do ponad 30 tys. Krótki czas mi dzy ujawnieniem nowej luki w zabezpieczeniach a jej wykorzystaniem powoduje, e roboty te sà szczególnie niebezpieczne. Z chwilà udost pnienia destrukcyjnego kodu wykorzystujàcego okreêlonà luk w zabezpieczeniach, w aêciciel sieci robotów mo e szybko i atwo uaktualniç swoje roboty, które mogà nast pnie skanowaç docelowe systemy w poszukiwaniu tej luki. Znacznie zwi ksza to szybkoêç i zasi g potencjalnych ataków. W efekcie wszelkie oceny ryzyka zainfekowania sà bardzo niepewne, gdy mo liwoêci narz dzi mogà si zmieniaç z minuty na minut. Niezwykle utrudnione te jest odpowiednio wczesne eliminowanie luk w systemach przedsi biorstwa w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu si infekcji. Symantec dostrzega rosnàce ryzyko stwarzane przez roboty i zaleca firmom wdra anie systemów ostrzegajàcych o istnieniu luk w zabezpieczeniach, centralnego logowania i zarzàdzania zdarzeniami stwarzajàcymi zagro enie dla bezpieczeƒstwa. Przyspieszy to identyfikowanie i analiz potencjalnych ataków oraz umo liwi szybszà i efektywniejszà reakcj, niezb dnà do skutecznego agodzenia skutków ataku. ADRESY IP 40% FIRM Z LISTY FORTUNE 100 SÑ ZAINFEKOWANE PRZEZ ROBAKI W pierwszym pó roczu 2004 r. firma Symantec obserwowa a ruch robaków przenikajàcych do sieci z korporacji uwzgl dnionych na liêcie Fortune 100. Dane te gromadzono nie poprzez monitorowanie samych firm z tej listy, lecz poprzez analiz danych, które umo liwia y wykrycie adresów IP, spod których nast powa atak. Celem analizy by o okreêlenie, ile spoêród tych systemów zosta o zainfekowanych przez robaki i by o aktywnie wykorzystywanych do dalszego ich rozprzestrzeniania. Okaza o si, e adresy IP ponad 40% firm z listy Fortune 100 by y kontrolowane i wykorzystywane do rozprzestrzeniania ataków z u yciem robaków. Rozprzestrzenianie si robaków z tych systemów nie oznacza, e ktoê z pracowników lub wspó pracowników firmy przeprowadza te ataki, ale e systemy wykorzystywane do przeprowadzania ataków najprawdopodobniej same pad y ofiarà osób atakujàcych z zewnàtrz. Âwiadczy to o tym, e mimo dzia aƒ zapobiegawczych podj tych przez przedsi biorstwa, ich systemy nadal ulegajà zainfekowaniu. Sta y ruch robaków wychodzàcy z tych sieci sygnalizuje potencjalnym atakujàcym, e sà one nadal podatne na wykorzystanie. Z uwagi na swojà wysokà pozycj na rynku, firmy z listy Fortune 100 sà cz sto atrakcyjnym celem dla atakujàcych. Mo na je uznaç za typowych przedstawicieli sieci korporacyjnych. Symantec zaleca wszystkim firmom aktywne kontrolowanie systemów o znaczeniu krytycznym. Zwi kszona czujnoêç na granicach sieci w po àczeniu ze stosowaniem najlepszych procedur post powania pomaga chroniç przed atakami i agodziç ich skutki. NAJCZ STSZYM CELEM UKIERUNKOWANYCH ATAKÓW JEST HANDEL ELEKTRONICZNY W pierwszym pó roczu 2004 r. na firmy zajmujàce si handlem elektronicznym skierowano wi cej ataków ni na firmy z jakiejkolwiek innej bran y. W tym okresie a 16% ataków na te firmy uznano za ukierunkowane na t w aênie bran. Oznacza to radykalny wzrost w porównaniu z drugim pó roczem 2003 r., kiedy to za ataki ukierunkowane uznano jedynie 4% ataków na firmy z bran y handlu elektronicznego. Wzrost liczby ataków ukierunkowanych na przedsi biorstwa zajmujàce si handlem elektronicznym jest szczególnie niepokojàcy, gdy cz sto ich dzia alnoêç i rentownoêç zale à ca kowicie od Internetu. Wzrost ten mo e oznaczaç, e zainteresowanie ze strony atakujàcych przesuwa si z ch ci zyskania rozg osu w kierunku poszukiwania nielegalnych korzyêci finansowych. Niezale nie od tego, czy atakujàcy chcà zdobyç dane osobowe klientów, ukraêç pieniàdze, czy te zaszanta owaç firm, przedsi biorstwa opierajàce swojà dzia alnoêç na obecnoêci w Internecie mogà byç nara one na atak z powodów finansowych. 3

6 ROÂNIE LICZBA ATAKÓW NA APLIKACJE INTERNETOWE Coraz popularniejszym celem ataków stajà si aplikacje internetowe. Wiele firm wdra a u siebie setki niestandardowych aplikacji, którym nale y zapewniç ochron. Nie nale à dziê do rzadkoêci funkcje kadrowe, us ugi biznesowe czy aplikacje ksi gowe o znaczeniu krytycznym, do których mo na dotrzeç za poêrednictwem sieci WWW. W pierwszej po owie 2004 r. 39% ujawnionych luk w zabezpieczeniach dotyczy o aplikacji internetowych. Luki w zabezpieczeniach takich aplikacji mogà umo liwiç atakujàcemu dost p do poufnych informacji z baz danych bez potrzeby infekowania serwerów. Pozwalajà one atakujàcym uzyskaç dost p do docelowego systemu przez penetracj komputera jednego z u ytkowników, wymaga to jedynie sforsowania tradycyjnych zabezpieczeƒ chroniàcych granice tego systemu. Tego typu luki w zabezpieczeniach sà cz sto nieskomplikowane. Na przyk ad w pierwszym pó roczu 2004 r. 82% luk wykrytych w zabezpieczeniach aplikacji internetowych uznano za atwe do wykorzystania, co oznacza, e stanowià one powa ny problem dla przedsi biorstw. Tradycyjne urzàdzenia zabezpieczajàce nie sà na ogó skonfigurowane pod kàtem monitorowania niestandardowych aplikacji internetowych, co utrudnia monitorowanie tego typu zagro eƒ i ochron przed nimi. Ponadto wielu aplikacji internetowych nie kontroluje si rygorystycznie pod kàtem ich bezpieczeƒstwa przed ich wdro eniem. Symantec zaleca firmom staranne kontrolowanie zabezpieczeƒ ka dej aplikacji internetowej przed jej wdro eniem. NAJWA NIEJSZE OBSERWACJE PRZEDSTAWIONE W RAPORCIE Tendencje dotyczàce ataków Zmala a ogólna dzienna liczba ataków, prawdopodobnie dzi ki zmniejszeniu si w pierwszym pó roczu 2004 r. liczby ataków internetowych przeprowadzanych z wykorzystaniem robaków. W ciàgu ostatnich szeêciu miesi cy najcz Êciej atakowano u ywajàc robaka Slammer; atak z jego wykorzystaniem wykonano z 15% adresów IP b dàcych êród em ataków. Drugim najcz stszym atakiem by robak Gaobot i jego warianty; liczba ataków przeprowadzonych z ich wykorzystaniem wzros a w ostatnim pó roczu o ponad 600%. W ciàgu ostatnich szeêciu miesi cy znacznie wzros a liczba komputerów zainfekowanych przez roboty, z poziomu poni ej 2 tys. do ponad 30 tys. W okresie tym na firmy zajmujàce si handlem elektronicznym skierowano wi cej ataków ni na firmy z jakiejkolwiek innej bran y. Drugim co do wielkoêci celem ukierunkowanych ataków by y ma e firmy. G ównym êród em ataków by y Stany Zjednoczone, przy czym ich udzia zmala z 58% w drugim pó roczu 2003 r. do poziomu 37%. Udzia y innych krajów odpowiednio wzros y, co oznacza, e ataki nabierajà bardziej mi dzynarodowego charakteru. W omawianym okresie 87% klientów korzystajàcych z zarzàdzanych us ug ochrony Managed Security Services od ponad szeêciu miesi cy zdo a o skutecznie uniknàç powa nych ataków. Tendencje dotyczàce luk w zabezpieczeniach Âredni czas mi dzy publicznym ujawnieniem luki w zabezpieczeniach, a pojawieniem si wykorzystujàcego jà destrukcyjnego kodu wyniós 5,8 dnia. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. do bazy danych Symantec Vulnerability Database dodano 1237 nowych luk w zabezpieczeniach. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. ujawniano Êrednio 48 nowych luk w zabezpieczeniach tygodniowo. W tym okresie 96% ujawnionych i udokumentowanych luk w zabezpieczeniach zosta o zaklasyfikowanych jako Êrednio lub bardzo powa ne. W pierwszym pó roczu 2004 r. 70% ujawnionych luk w zabezpieczeniach zosta o uznanych za atwe do wykorzystania. W tym okresie 64% luk w zabezpieczeniach, dla których by dost pny kod umo liwiajàcy ich wykorzystanie, uznano za bardzo powa ne. W pierwszym pó roczu 2004 r. 479 luk w zabezpieczeniach, czyli 39% ich ogólnej liczby, wykryto w aplikacjach internetowych. 4

7 Tendencje dotyczàce destrukcyjnego kodu W ostatnim pó roczu Symantec udokumentowa ponad 4496 nowych wirusów i robaków atakujàcych system operacyjny Windows (zw aszcza Win32), czyli ponad czteroipó krotnie wi cej ni w takim samym okresie 2003 r. Znacznie zwi ksza si liczba ró nych wariantów robotów; w ostatnim pó roczu ich liczba wzros a o 600%. Us ugi komunikacji równorz dnej (peer-to-peer P2P), us uga Internet Relay Chat (IRC) i wspó u ytkowanie plików sieciowych nadal stanowià najcz stsze kana y rozprzestrzeniania si robaków i innych rodzajów destrukcyjnego kodu. Coraz wi ksze problemy zaczyna sprawiaç u ytkownikom oprogramowanie typu adware: w 6 spoêród 50 najpowa niejszych przypadków wprowadzenia w obieg destrukcyjnego kodu wykorzystano takie w aênie oprogramowanie. Powsta Cabir pierwszy destrukcyjny robak atakujàcy urzàdzenia przenoêne. Tendencje na przysz oêç i pojawiajàce si zagro enia W najbli szej przysz oêci spodziewany jest wzrost liczby ataków na systemy klienckie i aplikacje internetowe. Wzrasta potrzeba ochrony przed ukierunkowanymi atakami na zapory ogniowe, rutery i inne urzàdzenia zabezpieczajàce systemy u ytkownika. Symantec przewiduje, e sieci robotów b dà stosowaç coraz bardziej zaawansowane oraz trudne do wykrycia i zlokalizowania metody kontroli i synchronizacji ataków. Symantec spodziewa si przypadków ataku na porty komputerów (port knocking) jest to metoda, której atakujàcy mogà u yç w celu nawiàzywania bezpoêrednich po àczeƒ z systemami stanowiàcymi potencjalny cel ataku. Symantec przewiduje, e wykryte ostatnio luki w zabezpieczeniach systemów operacyjnych Linux i BSD, wykorzystane w eksploitach sprawdzajàcych poprawnoêç projektu (proof-ofconcept), zostanà w najbli szej przysz oêci wykorzystane w robakach korzystajàcych z tego typu luk. Symantec spodziewa si wzrostu liczby prób wykorzystania luk w zabezpieczeniach urzàdzeƒ przenoênych. 5

8 Tendencje dotyczàce ataków Niniejszy rozdzia Raportu firmy Symantec na temat bezpieczeƒstwa w Internecie zawiera analiz ataków internetowych za okres szeêciu miesi cy, koƒczàcy si 30 czerwca 2004 r. Dane te porównano z danymi na temat ataków internetowych z dwóch poprzednich pó roczy, od 1 stycznia do 30 czerwca 2003 r. oraz od 1 lipca do 31 grudnia 2003 r. Tam, gdzie by o to mo liwe, zaproponowano sposoby zapobiegania atakom i agodzenia ich skutków, w tym tak e zalecane przez firm Symantec najlepsze procedury w zakresie ochrony, które mo na znaleêç w Za àczniku A na koƒcu niniejszego Raportu. Symantec stworzy jedno z najpe niejszych na Êwiecie êróde danych o zagro eniach w Internecie. Dane sà zbierane przez ponad 20 tys. czujników zainstalowanych w przesz o 180 krajach w ramach systemu zarzàdzania zagro eniami Symantec DeepSight Threat Management System oraz zarzàdzanych us ug ochrony Symantec Managed Security Services. Rozdzia ten oparto na tych w aênie danych. Dla celów niniejszego Raportu ataki podzielono na trzy kategorie: rekonesanse, ataki z udzia em robaków i ataki bez udzia u robaków (próby wykorzystania luk w zabezpieczeniach). Taki podzia umo liwia analitykom firmy Symantec rozró nienie mi dzy atakami rozprzestrzeniajàcymi si samoczynnie (robaki), atakami wymagajàcymi interwencji cz owieka (bez udzia u robaków) i tymi, których celem jest zebranie informacji (rekonesanse). W niektórych sytuacjach trudno jest ustaliç, czy atak odbywa si z udzia em robaka, czy bez. W takich przypadkach ataki powszechnie kojarzone zrobakami zosta y sklasyfikowane jako ataki z udzia em robaków. Nale y zauwa yç, e furtki i zdalnie sterowane oprogramowanie do tworzenia sieci komputerów zombie 2, zwanych sieciami robotów, zosta y dla potrzeb niniejszego Raportu sklasyfikowane jako ataki z udzia em robaków. Od kilku lat obserwuje si zjawisko konwergencji poprzednio odr bnych urzàdzeƒ zabezpieczajàcych. Oznacza to, e zacz y si zacieraç tradycyjne ró nice mi dzy urzàdzeniami dowykrywania w amaƒ, zaporami ogniowymi, rozwiàzaniami antywirusowymi i innymi urzàdzeniami zabezpieczajàcymi. Jedna z konsekwencji tego faktu polega na tym, e oprócz tradycyjnych produktów antywirusowych, równie urzàdzenia s u àce do innych celów zacz y wykrywaç infekcje z udzia em destrukcyjnego kodu. Zmiana ta mo e wp ynàç na sposób przedstawiania danych w niniejszym Raporcie. Ranking tendencji dotyczàcych ataków utworzono przyjmujàc za podstaw ró ne typy destrukcyjnego kodu êród owego usi ujàcego si rozprzestrzeniç. Natomiast ranking produktów antywirusowych opracowano, uwzgl dniajàc liczb próbek przekazanych przez mechanizmy antywirusowe. Ocena zagro eƒ na podstawie danych na temat tendencji dotyczàcych ataków mo e prowadziç do wyników innych od uzyskanych w przypadku analizy danych na temat destrukcyjnego kodu. To z kolei mo e doprowadziç do ró nic w wynikach rankingów przedstawionych w rozdzia ach pt. Tendencje dotyczàce ataków i Tendencje dotyczàce destrukcyjnego kodu zamieszczonych w niniejszym Raporcie. W niniejszym rozdziale Raportu omówiono: najcz stsze ataki internetowe, dziennà cz stoêç ataków, rodzaje ataków, najcz Êciej atakowane porty, sieci robotów, kraje najcz Êciej inicjujàce ataki, kraje najcz Êciej inicjujàce ataki w stosunku do liczby u ytkowników Internetu, analiza ataków wed ug bran, zale noêç ataków od pory dnia, zale noêç ataków od dnia tygodnia, podatnoêç firm z listy Fortune 100 na infekcje, wp yw sta u klienta us ugi Symantec na cz stoêç powa nych zdarzeƒ. NAJCZ STSZE ATAKI INTERNETOWE Najcz stsze ataki wykrywane przez Symantec Managed Security Services i Symantec DeepSight Threat Management System odpowiadajà tym, których prawdopodobieƒstwo zaobserwowania przez administratorów w ich w asnych sieciach jest najwi ksze. Ranking ten obejmuje ataki z udzia em robaków, gdy stanowià one znacznà cz Êç ataków, przed którymi nadal muszà si broniç firmy i instytucje. Najcz stsze ataki mo na scharakteryzowaç na trzy sposoby: 1. poprzez okreêlenie procentu wszystkich adresów IP, z których przeprowadzono ataki danego typu; 2. poprzez okreêlenie procentu wszystkich zdarzeƒ spowodowanych przez ataki danego typu; 3. poprzez okreêlenie procentu wszystkich czujników, które wykry y ataki danego typu. Ka dy sposób analizy danych mo e doprowadziç do zaobserwowania ró nych tendencji. W Wydaniu V Raportu w sprawie bezpieczeƒstwa w Internecie (z marca 2004 r.) w celu wykazania powszechnoêci wyst powania robaków Slammer i Blaster okreêlono zarówno procent wykrywajàcych je czujników, jak i procent spowodowanych przez nie zdarzeƒ. Jednak na potrzeby niniejszego Raportu Symantec dokona analizy ataków pod wzgl dem procentu wszystkich adresów IP, z których przeprowadzono ataki poszczególnych typów. Najcz stsze typy ataków odnotowane w pierwszym 6 2 Zombie to komputer ze z amanymi zabezpieczeniami, kontrolowany zdalnie przez atakujàcego, który mo e go wykorzystaç do przeprowadzenia ataków typu odmowa us ugi (DoS). Prawowity u ytkownik zainfekowanego komputera mo e nie byç Êwiadom tego, e atakujàcy ma kontrol nad jego komputerem.

9 Tabela 1. Najcz stsze ataki odnotowane w okresie 1 stycznia 30 czerwca 2004 r. Pozycja: styczeƒ - czerwiec 2004 r Pozycja: lipiec - grudzieƒ 2003 r. Atak 1 Nieuj ty w rankingu (NR) 6 5 NR NR 2 NR NR NR Slammer Attack W32.HLLW.Gaobot Attack Generic WebDAV/Source Disclosure Translate: f HTTP Header Request Attack Microsoft IIS 5.0.printer ISAPI Extension Buffer Overflow Attack MyDoom Incoming Worm Attack Generic SMTP Malformed Command/Header Attack Generic ICMP Flood Attack Generic IP SRC=127.x.x.x (localhost) Spoofing Attack Generic HTTP Directory Traversal Attack Microsoft Windows DCOM RPC Interface Buffer Overrun Attack Procent atakujàcych 15% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% èród o: Symantec Corporation, dane TMS i MSS pó roczu 2004 r. (Tabela 1) to w wi kszoêci ataki nowe. SzeÊciu spoêród nich nie uj to na liêcie dziesi ciu najcz stszych ataków z drugiej po owy 2003 r. Zjawisko to zwraca uwag na zmiennoêç natury ataków internetowych oraz na fakt, e adne przedsi biorstwo nie mo e sobie pozwoliç na beztrosk w kwestii zabezpieczeƒ. W pierwszym pó roczu 2004 r. ataki by y najcz Êciej zwiàzane z robakiem o nazwie Slammer. Atak z udzia em tego robaka przeprowadzono z 15% ogólnej liczby inicjujàcych ataki adresów IP. Od czasu pojawienia si w styczniu 2003 r. robak Slammer ca y czas stanowi powa ny problem dla przedsi biorstw i instytucji. Cz sto forsuje on zapory ogniowe, gdy zainfekowane komputery sà pod àczone do sieci korporacyjnej bezpoêrednio, jak to jest w przypadku laptopów, albo za poêrednictwem wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Czo owa pozycja robaka Slammer w rankingu jest efektem dwóch czynników. Po pierwsze, do rozprzestrzeniania si wykorzystuje on jeden pakiet UDP. Oznacza to, e systemy wykrywania w amaƒ interpretujà ka dà prób infekcji podj tà przez tego robaka jako faktyczny atak. Robaki rozprzestrzeniajàce si z wykorzystaniem us ug korzystajàcych z protoko u TCP sà uznawane za atak jedynie wtedy, gdy docelowy port jest otwarty (tzn. gdy us uga zosta a wdro ona i jest w stanie nas uchu). Pakiet UDP pozwala jednak robakowi Slammer przekazaç ca y atak do ka dego adresu IP, niezale nie od tego, czy zainstalowano Êrodowisko Gdyby Slammer rozprzestrzenia si za poêrednictwem us ugi TCP, wi kszoêç ataków zosta aby uznana za skanowanie tej us ugi, nie za atak. Drugim czynnikiem przyczyniajàcym si do du ej cz stoêci ataków robaka Slammer jest powszechne stosowanie modu u Microsoft Desktop Engine (MSDE). Jest on wykorzystywany w wielu aplikacjach innych producentów. MSDE jest wariantem modu u SQL Server Engine, tak wi c jest równie podatny na atak robaka Slammer. Utrudnia to zapobieganie atakom tego robaka, gdy trudno jest zidentyfikowaç aplikacje wykorzystujàce modu MSDE i usunàç luk w ich zabezpieczeniach. W wyniku tego w sieci mo e pozostaç znaczna liczba systemów podatnych na atak robaka Slammer. Drugim pod wzgl dem cz stoêci wyst powania w pierwszym pó roczu 2004 r. by atak robaka Gaobot. Robak ten, nieuj ty w raportach z ubieg ych okresów, zainfekowa 4% systemów zidentyfikowanych jako êród o ataku. Nag y wzrost znaczenia tego ataku jest efektem szybkiego pojawienia si w badanym okresie licznych wariantów robaka Gaobot. Robak ten, b dàcy typem robota 3, pozwala atakujàcemu przejàç kontrol nad du à liczbà odr bnych systemów i poinstruowaç te systemy, aby skanowa y sieç w poszukiwaniu nowych systemów, wykorzystywa y je i kontrolowa y. (Wi cej informacji na temat robaków z rodziny Gaobot mo na znaleêç w rozdziale Tendencje dotyczàce destrukcyjnego kodu niniejszego Raportu). Na trzeciej pozycji w rankingu najcz stszych ataków odnotowanych w badanym okresie znalaz si atak pod nazwà WebDAV Translate: f Attack. Jest on cz sto wykrywany, gdy któryê z kilku robaków i wirusów rozprzestrzenia si wykorzystujàc przepe nienie bufora w bibliotece ntdll.dll 4. Wiele systemów wykrywania w amaƒ ostrzega o tym ataku w przypadku zdalnego wykorzystania tej luki w zabezpieczeniach przez protokó WebDAV. Jest to protokó wspó u ytkowania plików, który umo liwia modyfikowanie dokumentów z wykorzystaniem protoko u HTTP (internetowego). Ten atak by silnie zwiàzany z robakiem Welchia, który zaczà rozprzestrzeniaç si w sierpniu 2003 r., wkrótce po pojawieniu si robaka Blaster. Od tego czasu luk t wykorzystywa y równie inne rodzaje destrukcyjnego kodu, w tym Gaobot i inne roboty sieciowe. 3 Roboty, zwane w skrócie botami to wykonywane automatycznie programy komputerowe. Szczegó owe informacje na ich temat mo na znaleêç w rozdziale Sieci robotów" na str. [16] 4 7

10 MyDoom, kolejny nowy robak, zajà piàtà pozycj w rankingu dziesi ciu najcz stszych ataków wykrytych w pierwszej po owie 2004 r. Atak ten przeprowadzono z 3% atakujàcych adresów IP. Robak ten, powodujàcy masowe wysy anie wiadomoêci , pojawi si w styczniu 2004 r. i zosta omówiony w podrozdziale Aktualne problemy poprzedniego Raportu w sprawie bezpieczeƒstwa w Internecie (z marca 2004 r.). (Nale y zauwa yç, e na potrzeby tej dyskusji ró ne warianty robaka MyDoom potraktowano jako jeden typ ataku; natomiast w rozdziale Tendencje dotyczàce destrukcyjnego kodu niniejszego Raportu poszczególne warianty robaka MyDoom sà traktowane jako odr bne ataki). Du a liczba wykrytych ataków robota Gaobot i robaka MyDoom, stanowiàca odpowiednio 4% i 3% atakujàcych adresów IP, sygnalizuje fakt, e systemy ochrony sieci wykrywajà dziê destrukcyjny kod, co w ubieg ych latach by o uwa ane za domen ochrony antywirusowej. Âwiadczy to o konwergencji urzàdzeƒ zabezpieczajàcych, którà omówiono na wst pie niniejszego rozdzia u. Atak pod nazwà 127.x.x.x spoofing attack zajà ósmà pozycj w rankingu dziesi ciu najcz stszych ataków ostatniego pó rocza. Wykona o go 2% wykrytych atakujàcych. Na obecnoêç tego ataku wskazuje fakt wykrycia w sieci pakietów ze êród owym adresem IP z zakresu 127.x.x.x. Ten zakres adresów IP jest zarezerwowany na adresy hostów lokalnych i z tego wzgl du nie powinien nigdy zostaç wykryty we w aêciwie skonfigurowanej sieci jako element poprawnego ruchu sieciowego. Atak ten jest cz sto stosowany jako element ataku typu odmowa us ugi (DoS). Zaobserwowano go w niektórych sieciach wkrótce po pojawieniu si robaka Blaster, w nast pstwie dyskusji prowadzonej na poêwi conych bezpieczeƒstwu listach dyskusyjnych, dotyczàcej niew aêciwej strategii agodzenia skutków procedury DoS wchodzàcej w sk ad robaka Blaster 5. DZIENNA CZ STOÂå ATAKÓW W podrozdziale tym omówiono Êrednià liczb ataków obserwowanych ka dego dnia przez firmy i instytucje pod àczone do Internetu. Liczba prób ataków, których doêwiadcza firma w danym okresie mo e byç dobrym wskaênikiem ogólnej skali ataków w Internecie. Dzienna cz stoêç ataków jest okreêlana na podstawie liczby wykrytych ataków skierowanych przeciwko firmie znajdujàcej si na Êrodkowej pozycji w próbie. Firmy odnotowywa y Êrednio 11 ataków dziennie, co oznacza dalszy spadek ich cz stoêci, zaobserwowany ju w dwóch poprzednich badanych okresach (Rysunek 1). W szczególnoêci oznacza to 15% spadek w porównaniu ze Êrednià 13 ataków dziennie obserwowanà w okresie 1 lipca-31 grudnia 2003 r. i 27% spadek z 15 ataków dziennie w okresie 1 stycznia-30 czerwca 2003 r. G ównà przyczynà tego spadku jest zmniejszenie si cz stoêci ataków z udzia em robaków. Na zmian w proporcjach ataków zwrócono tak e uwag w poni szym podrozdziale Rodzaje ataków. Rysunek 1. Dzienna cz stoêç ataków 18 15,3 12,6 Dzienna liczba ataków Styczeƒ-czerwiec 2003 r. (Raport w sprawie bezpieczeƒstwa w Internecie wydanie IV) Lipiec-grudzieƒ 2003 r. (Raport w sprawie bezpieczeƒstwa w Internecie wydanie V) Okres (wydanie Raportu) Styczeƒ-czerwiec 2003 r. (Raport w sprawie bezpieczeƒstwa w Internecie wydanie IV) èród o: Symantec Corporation, dane TMS 8 5 List podsumowujàcy wynikajàce z tego ataki i ich przyczyny mo na znaleêç na liêcie dyskusyjnej SecurityFocus Incidents pod adresem

11 RODZAJE ATAKÓW W celu lepszego zrozumienia istoty aktualnych ataków internetowych i wypracowania najskuteczniejszych metod obrony przed nimi, nale y poznaç rodzaje ataków wyst pujàcych w sieci. W rozdziale tym omówiono ataki podzielone na trzy kategorie: rekonesanse, ataki z udzia em robaków i ataki bez udzia u robaków. Ka dà z kategorii poddano ocenie pod wzgl dem jej procentowego udzia u w ogólnej liczbie wykrytych ataków (Rysunek 2). W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. 49% wykrytych ataków zaklasyfikowano jako rekonesanse. Oznacza to znaczny wzrost z poziomu 13% w drugiej po owie 2003 r. i jeszcze wi kszy wzrost w porównaniu z 4% wykrytymi w pierwszej po owie ubieg ego roku. Jednà z przyczyn tego wzrostu mo e byç to, e Symantec przeklasyfikowuje ataki, gdy pojawiajà si dodatkowe informacje na ich temat. Rekonesanse sà cz sto pierwszym sygna em zbli ajàcego si ataku. Jednak po zbadaniu pierwszego rekonesansu i opublikowaniu nowych sygnatur okreêlajàcych wykryte w amanie mo e nastàpiç zmiana klasyfikacji rekonesansu na atak z udzia em lub bez udzia u robaka. Skutki takiego post powania sà najlepiej widoczne na przyk adzie wp ywu, jaki na statystyk ataków wywar robak Sasser 6. Robak ten, wykryty w kwietniu, sonduje port TCP/445, aby sprawdziç, czy zdalny komputer jest pod àczony do Internetu. Podczas gdy liczba ataków skierowanych w badanym okresie na port 445 zwi kszy a si w wyniku pojawienia si robaka Sasser, ataki z udzia em tego robaka nie znalaz y si na liêcie najcz stszych ataków. Sta o si tak dlatego, e sondowanie portu 445 nie zosta o uznane za atak z udzia em robaka Sasser, gdy port ten jest skanowany równie przez wiele innych narz dzi wykorzystujàcych luki w zabezpieczeniach i rodzajów destrukcyjnego kodu. To, e wi kszoêç wykrytych dzia aƒ przypisanych robakowi Sasser polega a na skanowaniu, wyjaênia równie tak du y wzrost liczby rekonesansów. Jest to w znacznym stopniu zwiàzane z intensywnym filtrowaniem portu TCP/445 prowadzonym w wi kszoêci sieci korporacyjnych. W pierwszym pó roczu 2004 r. ataki z udzia em robaków stanowi y 17% ogólnej liczby ataków. Oznacza to znaczny spadek w porównaniu z dwoma poprzednimi badanymi okresami. W drugiej po owie 2003 r. stanowi y one 45%, a w pierwszej 59% ogólnej liczby ataków. Spadek ten jest efektem zmniejszenia si liczby powa nych ataków z udzia em robaków wykrytych w pierwszej po owie 2004 r. przez czujniki systemu zarzàdzania zagro eniami Threat Management System (TMS) oraz zarzàdzanych us ug ochrony Managed Security Services (MSS). Nale y jednak zauwa yç, e nie oznacza to spadku ogólnej liczby infekcji spowodowanych przez robaki, a jedynie spadek liczby ataków z udzia em robaków. Istniejà dwie przyczyny zmniejszenia si liczby wykrytych ataków z udzia em robaków. Pierwsza z nich zwiàzana jest z tym, e, jak to przedstawiono powy ej, robak Sasser przeprowadza na ogó rekonesanse, a nie w aêciwe ataki. Druga wynika z tradycyjnego podzia u urzàdzeƒ zabezpieczajàcych sieç na takie grupy, jak systemy wykrywania Rysunek 2. Rozk ad ataków poszczególnych kategorii Ataki bez udzia u robaków Rekonesanse Ataki z udzia em robaków 17% 45% 59% Dzienna liczba ataków 4% 38% 13% 42% 49% 34% Styczeƒ-czerwiec 2003 r. (Raport w sprawie bezpieczeƒstwa w Internecie wydanie IV) Lipiec-grudzieƒ 2003 r. (Raport w sprawie bezpieczeƒstwa w Internecie wydanie IV) Styczeƒ-czerwiec 2003 r. (Raport w sprawie bezpieczeƒstwa w Internecie wydanie niniejsze) èród o: Symantec Corporation, dane TMS Okres (wydanie Raportu) 6 9

Raport firmy Symantec Zagro enia bezpieczeƒstwa w Internecie

Raport firmy Symantec Zagro enia bezpieczeƒstwa w Internecie Symantec Internet Security Raport firmy Symantec Zagro enia bezpieczeƒstwa w Internecie Tendencje w okresie 1 lipca 31 grudnia 2003 r. Raport firmy Symantec Zagro enia bezpieczeƒstwa w Internecie REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC ENTERPIRSE SECURITY. Tendencje w okresie lipiec-grudzień 2004 r. Wydanie VII, marzec 2005 r.

SYMANTEC ENTERPIRSE SECURITY. Tendencje w okresie lipiec-grudzień 2004 r. Wydanie VII, marzec 2005 r. SYMANTEC ENTERPIRSE SECURITY Raport firmy Symantec na temat bezpieczeństwa w Internecie Tendencje w okresie lipiec-grudzień 2004 r. Wydanie VII, marzec 2005 r. Dean Turner Redaktor Prowadzący dział Symantec

Bardziej szczegółowo

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP?

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP? Integracja us ug transmisji g osu i danych w firmowych sieciach IP staje si powszechnà praktykà. Na ostatecznà decyzj, zwiàzanà z wdro eniem us ugi VoIP (Voice over IP), mogà mieç jednak wp yw obawy o

Bardziej szczegółowo

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych BANK I KREDYT styczeƒ 2006 BankowoÊç Komercyjna 35 Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych ukasz Dwojak Koniec XX i poczàtek XXI wieku to okres rosnàcej roli dystrybucji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 205 Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej Jakub Henryk Górka Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. Sk adam serdeczne podzi kowania za opiek i wnikliwe uwagi przy pisaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju handlu elektronicznego

Kierunki rozwoju handlu elektronicznego ˇ ˇ Kierunki rozwoju handlu elektronicznego WITOLD CHMIELARZ Od poczàtku roku 2000 kondycja firm internetowych znacznie si pogorszy a. Przez pierwsze pó roku ponad pi çdziesiàt dotcoms og osi o bankructwo.

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia GÓRNOÂLÑSKA WY SZA SZKO A HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia Redakcja naukowa Prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Rynek kart p atniczych w Polsce

Rynek kart p atniczych w Polsce Rynek kart p atniczych w Polsce Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Spo ecznej ul. Âwi tokrzyska 11/21,

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa Zeszyty Naukowe nr 782 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Procesu Zarządzania System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa 1. Uwagi wstępne W warunkach

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Pod redakcjà Justyny Wenglorz Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Projekt graficzny ok adki i strony tytu owej Bo ena Sawicka Wydawca Witold Sartorius

Bardziej szczegółowo