SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Projekt Razem dla biznesu współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska , realizowany w ramach dziedziny wsparcia 2.1 Rozwój przedsiębiorczości SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr ZP-T-1/2013 ZADANIE: Zakup komputerowego sprzętu biurowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Opolu PRO FM S.A ZAMAWIAJĄCY: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu PRO FM S.A., Opole, ul. Strzelców Bytomskich 8, tel , faks: Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS NIP: , Regon: , Konto Bankowe: Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna, I Oddział Opole Nr Adres poczty elektronicznej: TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty , zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą. PRZETARG OGŁOSZONO: w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r. na stronie: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu r., w Internecie na stronie w dniu r. I.1. Informacje ogólne. ROZDZIAŁ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nieuczestniczącym w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 2. Ilekroć w specyfikacji jest mowa o Wykonawcy, zgodnie z art. 2 ust. 11 ustawy, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 3. W niniejszym postępowaniu jest wymagane wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości: 370 zł ( słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych). Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą. 1

2 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Opole Nr konta: do dnia r. do godz (jest to termin do którego wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego). 5. Pozostałe formy wadium (gwarancje lub poręczenia), winny być zdeponowane w kasie Zamawiającego do dnia r. do godz Wykonawca, którego oferta będzie wybrana w niniejszym postępowaniu nie będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. W ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 9. W niniejszym postępowaniu nie ma zastosowania dynamiczny system zakupów. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.7 ustawy. 11.Zamawiający nie ogranicza powierzenia części zamówienia podwykonawcom. W razie braku wskazania w ofercie części zamówienia powierzonego podwykonawcom Zamawiający uzna, że Wykonawca nie powierzy wykonania podwykonawcom żadnej części zamówienia. 12.Oferta oraz wszelkie załączniki do niej, oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca, w szczególności nie może zastrzec nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę (wykonawcy zamówienia), a także zawartych w ofertach: ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. I.2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch komputerów przenośnych z pakietem MS Office, projektora i biurowego urządzenia wielofunkcyjnego w określonym terminie za określoną w ofercie cenę. Szczegółowo przedmiot i zakres zamówienia obejmuje: 1) komputer przenośny z pakietem MS Office 2 szt. Komputer do zastosowań biznesowych (według zaleceń producenta) o parametrach co najmniej: Procesor klasy Intel Core i3, procesor i chipset tego samego producenta, 8 GB pamięci RAM, dysk twardy 500GB SATA, karta graficzna z własną pamięcią, przekątna ekranu 15,6 cali, ekran matowy, rozdzielczość ekranu 1366x768 (standard HD), wbudowany napęd optyczny DVD/RW, urządzenie wskazujące: touchpad, wbudowany czytnik kart pamięci SD, MMC, wbudowane głośniki, mikrofon, kamera o rozdzielczości co najmniej 2 MPix, gniazda do podłączenia zewnętrznego mikrofonu i słuchawek, karta WiFi pracująca w standardach b/g/n, karta LAN 10/100/1000 Mbit/s, 3 porty USB z czego co najmniej jeden w standardzie USB 3.0, złącze do podłączenia zewnętrznego monitora, system operacyjny Windows 7 Professional lub Windows 8 Pro z prawem do używania Windows 7 Professional, Pakiet MS Office w wersji zawierającej oprogramowanie MS Word, MS Excell, MS PowerPoint do zainstalowania na komputerze przenośnym, masa własna nie przekraczająca 3 kg, torba do bezpiecznego transportu komputera. 2) projektor 1 szt. Przenośny projektor o parametrach co najmniej: Jasność 3000 ANSI, rozdzielczość WXGA (1280x800), kontrast 2000:1, technologia wyświetlania LCD lub DLP, waga do 3 kg, szum urządzenia podczas pracy 40 db, żywotność lampy 3500h, złącza i obsługiwane standardy: Cinch Video (PAL), D-SUB 15pin (VGA), HDMI, automatyczna korekta trapezowa, funkcja Direct Power on/off, pilot zdalnego sterowania, torba do bezpiecznego transportu projektora, 3) biurowe urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. 2

3 Biurowe urządzenie wielofunkcyjne o funkcjach: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie. Poszczególne funkcje powinny spełniać co najmniej poniższe parametry: Skanowanie: skaner kolorowy, kompatybilny ze standardem Twain/WIA, system identyfikacji kolorów CIS, rozdzielczość skanowania (optyczna) do 1200x1200 dpi, skanowanie do USB, , FTP, PC. Drukowanie: laserowa drukarka kolorowa, wbudowana funkcja druku dwustronnego, szybkość drukowania pierwszej strony do 20 sekund od wysłania wydruku do drukarki (w trybie kolorowym i czarno białym), szybkość drukowania 20 stron/minutę jednostronnie, 12 stron/minutę dwustronnie, emulacja PCL/PS3. Kopiowanie: szybkość kopiowania 20 stron/minutę, czas kopiowania pierwszej strony do 20 sekund, rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi, powiększenie %, podajnik automatyczny, podawanie ręczne szyba, wbudowania funkcja kopiowania dwustronnego. Faksowanie: kompatybilność z ITU-T G3, modem 33,6 Kbps, rozdzielczość 300x300 dpi (czarno biały), autowybieranie numeru, funkcje faksu: multiwysyłka, odroczona wysyłka, zabezpieczenie odbioru, przekazywanie faksu. Ogólne parametry: ekran dotykowy LCD do ustawiania parametrów pracy, gniazdo USB 2.0, interface Ethernet do podłączenia urządzenia do sieci LAN w celu korzystania z drukarki, zarządzania urządzeniem, obsługi skanowania do , kompatybilność z Windows XP, Windows 7, obsługiwane formaty papieru: A4, Letter, A5, A6, Executive, Legal, Folio. Kod CPV dla przedmiotu zamówienia: , , , , , I.3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania w.w warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ. 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj. posiadania : 2.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania w.w warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do SIWZ 2.2. Wiedzy i doświadczenia Ocena spełniania w.w warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do SIWZ 2.3. Potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia Ocena spełniania w.w warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do SIWZ 3

4 2.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Ocena spełniania w.w warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do SIWZ 3. Wykażą, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego i w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia przedstawią opis urządzeń technicznych. Opis urządzeń technicznych powinien zawierać konfigurację systemu stworzoną w oparciu o narzędzia producenta z podaniem nazw i numerów katalogowych wszystkich komponentów oraz ich ilości. Ocena spełniania w.w warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt. I.4 ppkt 2.2 SIWZ tj. opis urządzeń technicznych. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt. I.4 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów, musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. I.4. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4a do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do SIWZ; 2.2 Opis urządzeń technicznych potwierdzający, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Opis urządzeń technicznych powinien zawierać konfigurację systemu stworzoną w oparciu o narzędzia producenta (o ile takie są dostępne) z podaniem nazw i numerów katalogowych wszystkich komponentów oraz ich ilości Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4

5 Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma zastosowanie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. z 2013 r, poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zadać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, b) warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej w sumie musi spełniać wymagane od Wykonawców warunki, c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, d) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego stosowny dokument należy dołączyć do oferty, e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. Brak choćby jednego z wymaganych dokumentów wymienionych powyżej, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, chyba, że zajdą okoliczności, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy. UWAGA! - Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub nie złoży pełnomocnictwa albo złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, zawierające błędy lub złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania). Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. I.5. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji wraz z wypełnionym formularzem cenowym (wg załącznika Nr 1 i 2 ) oraz dokumentami wymienionymi w punkcie I Oferta musi zostać opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji - wg wzorów znajdujących się w rozdziale III. 5

6 3. Zamówienie obejmuje przedmiot określony szczegółowo w pkt 1.2 SIWZ. Wykonawca składa bezwarunkową ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Tylko taka oferta będzie podlegać ocenie Zamawiającego. 4. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych (przewidujących odmienny niż określony w niniejszej Specyfikacji sposób wykonania zamówienia). 6. Wykonawca nie może złożyć kilku alternatywnych ofert. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty warunkowej bądź zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność ich treści. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę, w przeciwnym wypadku nie zostaną uwzględnione. 8. Wszystkie formularze powinny być wypełnione wg wskazówek zawartych w niniejszej Specyfikacji. 9. Oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami punktu I.5.1 niniejszej Specyfikacji. 10. Wskazane jest by oferta była w całości spięta lub zszyta w sposób trwały uniemożliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie. 11. Wszystkie strony oferty zawierające treść (wraz z załącznikami) muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (wymienione w dokumencie potwierdzającym status prawny firmy lub posiadające pełnomocnictwo) oraz winne być opieczętowane pieczęciami firmowym - dotyczy to również wszystkich załączników. Wskazane jest by wszystkie strony oferty (wraz z załącznikami) zawierające treść były ponumerowane. 12. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, do oferty musi być dołączone prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie o ile umocowanie takie nie wynika z treści dokumentu rejestrowego, o którym mowa w punkcie I W przypadku gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię jakiegoś dokumentu, każda strona tej kopii (zawierająca treść) winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 14. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia i oznaczonej: - firmą (nazwiskiem) i adresem Wykonawcy, aby można było ją odesłać bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej spóźnienia, - zaadresowaną: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu PRO FM S.A., Opole, ul. Strzelców Bytomskich 8 z dopiskiem Przetarg Zakup komputowego sprzętu biurowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Opolu PRO FM S.A 15. Ofertę należy złożyć w Biurze Zarządu Zamawiającego (pok.116) w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2013 roku do godz Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. 17. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską. 18. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 19. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 20. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie takie musi być oznaczone jak w pkt. I.5.14 oraz dodatkowo opatrzone dopiskiem zmiana lub wycofanie. 21. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert. 6

7 Oferty sporządzone niezgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie I.5 zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy - jako sprzeczne z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. I.6. Termin realizacji zamówienia. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy. I.7. Kryteria oceny ofert. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich znaczeniem: a) Cena 70 % b) Warunki gwarancji i serwisu 30 % 2. Punkty uzyskane od poszczególnych członków komisji w ww. kryteriach zostaną następnie zsumowane. Za najkorzystniejszą komisja uzna ofertę, która uzyska największą liczbę tak wyliczonych punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów, o wyborze oferty zadecyduje większa liczba punktów uzyskanych w kryterium cena. 3. Wyniki działań matematycznych we wszystkich kryteriach ocen zaokrąglane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający nie skorzysta z możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art.91a ust.1 ustawy. Ad.1.a) Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu cenowym. W kryterium tym zostanie zastosowany wzór: C = 70 % x C min x 100 C - otrzymane punkty C B C min - cena najniższa spośród złożonych ofert C B - cena badanej oferty Ad.1b) Kryterium warunki gwarancji i serwisu oferty będą ocenianie według poniższej tabeli na podstawie danych z formularza oferty Wykonawcy. Oferty z czasem gwarancji poniżej 12 miesięcy zostaną odrzucone. L.p WARUNKI GWARANCJI I SERWISU wartości graniczne liczba punktów 1. Okres udzielanej gwarancji w miesiącach 12 miesięcy od 13 do 23 miesięcy od 24 do 35 miesięcy 36 miesięcy i więcej Możliwość podstawienia sprzętu zastępczego (o porównywalnych parametrach) w czasie naprawy/ awarii sprzętu TAK NIE 35 0 *) W przypadku oferowania różnych okresów gwarancji na poszczególne urządzenia, do oceny przyjęty zostanie okres najkrótszy. Kryterium to pozwala maksymalnie uzyskać 100 punktów. Suma uzyskanych punktów zostanie pomnożona przez znaczenie tego kryterium tj. 30 %. 7

8 I.8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien podać na formularzu cenowym cenę za wykonanie zamówienia, kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 2. Cena oferty musi obejmować pełny zakres zamówienia i powinna uwzględniać wszystkie koszty mające na nią wpływ. 3. Cena oferty winna być podana w złotych polskich netto oraz brutto (z uwzględnieniem należnego VAT), cyfrowo i słownie. 4. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i nie będzie podlegała jakimkolwiek zmianom. 5. Cena nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 ze zm.). 6. Jeżeli Wykonawca stosuje w swojej praktyce upusty cenowe to proponując je Zamawiającemu w ofercie, musi już uwzględnić je w cenie. 7. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. I.9. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami, udzielania wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji i przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Zamawiający ustala, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i zapytania do niniejszej Specyfikacji oraz wyjaśnienia dotyczące tych zapytań Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną na wskazany adres (bez potrzeby potwierdzenia ich pismem). Jeżeli przekazanie następuje faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej, potwierdza fakt otrzymania dokumentu. Numer faksu Zamawiającego: Uwaga: Powyższe ustalenie nie dotyczy sytuacji opisanej punkcie I.5.20 niniejszej Specyfikacji wycofania lub zmiany (przed upływem terminu składania ofert) złożonej oferty. Powiadomienie w takiej sprawie Wykonawca musi złożyć pisemnie. 2. W przypadku pisemnego występowania do Zamawiającego, korespondencję można składać osobiście w Biurze Zarządu Zamawiającego lub przesłać na adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu Pro Fm S.A., Opole, ul. Strzelców Bytomskich 8, z dopiskiem Przetarg Zakup komputerowego sprzętu biurowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Opolu PRO FM S.A. 3. Przekazane dokumenty uważane będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyjaśnienia treści Specyfikacji udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie art.38 ust Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień i przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację - bez ujawniania źródła zapytania. Niezależnie od tego, treść zapytań dotyczących Specyfikacji wraz z wyjaśnieniami zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez osoby nieuprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami - inne niż wymienione w punkcie I.10 niniejszej Specyfikacji. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją na stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 8

9 zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści na stronie internetowej. 6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 7. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniane będą wymagane dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem: I.10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. W sprawach dotyczących zakresu zamówienia: Sławomir Krzewiński Dyrektor ds. technicznych, tel , faks: W sprawach procedury przetargowej: Elżbieta Jadczak - Specjalista ds. organizacyjno-prawnych, tel I.11. Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. I.12. Otwarcie i ocena ofert. 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie w studiu C (pom. 219) w siedzibie zamawiającego. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Po otwarciu każdej złożonej w terminie oferty, nastąpi odczytanie nazwy (firmy) i adresu (siedziby) Wykonawcy, którego oferta została otwarta, a także cena, termin wykonania zamówienia, warunki płatności. 4. Otwarcie ofert jest jawne, a Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 5. W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, ceny tych ofert, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności. 6. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, przy czym zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy - nie będą ujawniane przez Zamawiającego informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 7. W części niejawnej przetargu oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym oraz pod względem zgodności treści oferty z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostanie dokonana ich ocena. W części niejawnej bierze udział tylko Komisja Przetargowa. 8. W przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2, ustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę z ubiegania się o udzielenie zamówienia. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę podmiotu, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą. 9. Zamawiający, zgodnie art. 87 ust.2 ustawy, poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 10.Zamawiający, zgodnie z art. 89 ustawy, odrzuci ofertę jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że: a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 9

10 d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 11. Dopuszczalna ingerencja w treść oferty Wykonawcy. Zgodnie z art.87 ust.2 ustawy Zamawiający może poprawić w ofercie: a) oczywistą omyłkę pisarską polegającą m.in. na: - widocznej mylnej pisowni wyrazu, - ewidentny błąd gramatyczny, - niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, - ewidentny błąd rzeczowy np. 31 listopada, b) oczywistą omyłkę rachunkową (omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach) polegającą m.in. na: - błędnym obliczeniu prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, - błędnym zsumowaniu w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, - błędnym wyniku działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty np: - Zamawiający wykreśli z formularza cenowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich, - po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w pozostawionych formularzach cenowych i tak obliczoną cenę przyjmie jako ofertę cenową. I.13.Zakończenie postępowania oraz formalności, jakich Wykonawca musi dopełnić w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 1. Zamawiający, udzieli zamówienia (w formie pisemnej umowy) Wykonawcy, który spełni wszystkie przedstawione w niniejszej Specyfikacji wymagania oraz, którego oferta będzie najkorzystniejsza. 2. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania faxem lub drogą elektroniczną Wykonawcom, którzy złożyli oferty zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą (określonego w punkcie I.11), z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt.1 i Projekt umowy znajduje się w rozdziale II niniejszej Specyfikacji. W przypadku wyboru oferty złożonej przez dwa lub więcej podmioty występujące wspólnie, w umowie ponadto zostaną zawarte zapisy zapewniające, że: - wszyscy partnerzy będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, - Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum. 4. Zgodnie z art.92 ust.1 ustawy, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także punktację przyznaną ofertom, - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, - terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta. Niezależnie od tego, powyższe informacje zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.radio.opole.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 10

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa tel: 22 553 05 07 fax: 22 629 49 67 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ ) na: dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawa i instalacja fluorymetru płytkowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Data wysłania ogłoszenia do Dziennika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (DWSPiT) ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (DWSPiT) ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (DWSPiT) ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ 1 Numer sprawy: MW.JRP-3202/3/2012 ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo