SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Projekt Razem dla biznesu współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska , realizowany w ramach dziedziny wsparcia 2.1 Rozwój przedsiębiorczości SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr ZP-T-1/2013 ZADANIE: Zakup komputerowego sprzętu biurowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Opolu PRO FM S.A ZAMAWIAJĄCY: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu PRO FM S.A., Opole, ul. Strzelców Bytomskich 8, tel , faks: Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS NIP: , Regon: , Konto Bankowe: Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna, I Oddział Opole Nr Adres poczty elektronicznej: TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty , zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą. PRZETARG OGŁOSZONO: w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r. na stronie: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu r., w Internecie na stronie w dniu r. I.1. Informacje ogólne. ROZDZIAŁ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nieuczestniczącym w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 2. Ilekroć w specyfikacji jest mowa o Wykonawcy, zgodnie z art. 2 ust. 11 ustawy, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 3. W niniejszym postępowaniu jest wymagane wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości: 370 zł ( słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych). Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą. 1

2 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Opole Nr konta: do dnia r. do godz (jest to termin do którego wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego). 5. Pozostałe formy wadium (gwarancje lub poręczenia), winny być zdeponowane w kasie Zamawiającego do dnia r. do godz Wykonawca, którego oferta będzie wybrana w niniejszym postępowaniu nie będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. W ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 9. W niniejszym postępowaniu nie ma zastosowania dynamiczny system zakupów. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.7 ustawy. 11.Zamawiający nie ogranicza powierzenia części zamówienia podwykonawcom. W razie braku wskazania w ofercie części zamówienia powierzonego podwykonawcom Zamawiający uzna, że Wykonawca nie powierzy wykonania podwykonawcom żadnej części zamówienia. 12.Oferta oraz wszelkie załączniki do niej, oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca, w szczególności nie może zastrzec nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę (wykonawcy zamówienia), a także zawartych w ofertach: ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. I.2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch komputerów przenośnych z pakietem MS Office, projektora i biurowego urządzenia wielofunkcyjnego w określonym terminie za określoną w ofercie cenę. Szczegółowo przedmiot i zakres zamówienia obejmuje: 1) komputer przenośny z pakietem MS Office 2 szt. Komputer do zastosowań biznesowych (według zaleceń producenta) o parametrach co najmniej: Procesor klasy Intel Core i3, procesor i chipset tego samego producenta, 8 GB pamięci RAM, dysk twardy 500GB SATA, karta graficzna z własną pamięcią, przekątna ekranu 15,6 cali, ekran matowy, rozdzielczość ekranu 1366x768 (standard HD), wbudowany napęd optyczny DVD/RW, urządzenie wskazujące: touchpad, wbudowany czytnik kart pamięci SD, MMC, wbudowane głośniki, mikrofon, kamera o rozdzielczości co najmniej 2 MPix, gniazda do podłączenia zewnętrznego mikrofonu i słuchawek, karta WiFi pracująca w standardach b/g/n, karta LAN 10/100/1000 Mbit/s, 3 porty USB z czego co najmniej jeden w standardzie USB 3.0, złącze do podłączenia zewnętrznego monitora, system operacyjny Windows 7 Professional lub Windows 8 Pro z prawem do używania Windows 7 Professional, Pakiet MS Office w wersji zawierającej oprogramowanie MS Word, MS Excell, MS PowerPoint do zainstalowania na komputerze przenośnym, masa własna nie przekraczająca 3 kg, torba do bezpiecznego transportu komputera. 2) projektor 1 szt. Przenośny projektor o parametrach co najmniej: Jasność 3000 ANSI, rozdzielczość WXGA (1280x800), kontrast 2000:1, technologia wyświetlania LCD lub DLP, waga do 3 kg, szum urządzenia podczas pracy 40 db, żywotność lampy 3500h, złącza i obsługiwane standardy: Cinch Video (PAL), D-SUB 15pin (VGA), HDMI, automatyczna korekta trapezowa, funkcja Direct Power on/off, pilot zdalnego sterowania, torba do bezpiecznego transportu projektora, 3) biurowe urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. 2

3 Biurowe urządzenie wielofunkcyjne o funkcjach: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie. Poszczególne funkcje powinny spełniać co najmniej poniższe parametry: Skanowanie: skaner kolorowy, kompatybilny ze standardem Twain/WIA, system identyfikacji kolorów CIS, rozdzielczość skanowania (optyczna) do 1200x1200 dpi, skanowanie do USB, , FTP, PC. Drukowanie: laserowa drukarka kolorowa, wbudowana funkcja druku dwustronnego, szybkość drukowania pierwszej strony do 20 sekund od wysłania wydruku do drukarki (w trybie kolorowym i czarno białym), szybkość drukowania 20 stron/minutę jednostronnie, 12 stron/minutę dwustronnie, emulacja PCL/PS3. Kopiowanie: szybkość kopiowania 20 stron/minutę, czas kopiowania pierwszej strony do 20 sekund, rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi, powiększenie %, podajnik automatyczny, podawanie ręczne szyba, wbudowania funkcja kopiowania dwustronnego. Faksowanie: kompatybilność z ITU-T G3, modem 33,6 Kbps, rozdzielczość 300x300 dpi (czarno biały), autowybieranie numeru, funkcje faksu: multiwysyłka, odroczona wysyłka, zabezpieczenie odbioru, przekazywanie faksu. Ogólne parametry: ekran dotykowy LCD do ustawiania parametrów pracy, gniazdo USB 2.0, interface Ethernet do podłączenia urządzenia do sieci LAN w celu korzystania z drukarki, zarządzania urządzeniem, obsługi skanowania do , kompatybilność z Windows XP, Windows 7, obsługiwane formaty papieru: A4, Letter, A5, A6, Executive, Legal, Folio. Kod CPV dla przedmiotu zamówienia: , , , , , I.3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania w.w warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ. 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj. posiadania : 2.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania w.w warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do SIWZ 2.2. Wiedzy i doświadczenia Ocena spełniania w.w warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do SIWZ 2.3. Potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia Ocena spełniania w.w warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do SIWZ 3

4 2.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Ocena spełniania w.w warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do SIWZ 3. Wykażą, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego i w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia przedstawią opis urządzeń technicznych. Opis urządzeń technicznych powinien zawierać konfigurację systemu stworzoną w oparciu o narzędzia producenta z podaniem nazw i numerów katalogowych wszystkich komponentów oraz ich ilości. Ocena spełniania w.w warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt. I.4 ppkt 2.2 SIWZ tj. opis urządzeń technicznych. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt. I.4 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów, musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. I.4. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4a do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do SIWZ; 2.2 Opis urządzeń technicznych potwierdzający, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Opis urządzeń technicznych powinien zawierać konfigurację systemu stworzoną w oparciu o narzędzia producenta (o ile takie są dostępne) z podaniem nazw i numerów katalogowych wszystkich komponentów oraz ich ilości Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4

5 Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma zastosowanie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. z 2013 r, poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zadać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, b) warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej w sumie musi spełniać wymagane od Wykonawców warunki, c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, d) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego stosowny dokument należy dołączyć do oferty, e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. Brak choćby jednego z wymaganych dokumentów wymienionych powyżej, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, chyba, że zajdą okoliczności, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy. UWAGA! - Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub nie złoży pełnomocnictwa albo złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, zawierające błędy lub złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania). Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. I.5. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji wraz z wypełnionym formularzem cenowym (wg załącznika Nr 1 i 2 ) oraz dokumentami wymienionymi w punkcie I Oferta musi zostać opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji - wg wzorów znajdujących się w rozdziale III. 5

6 3. Zamówienie obejmuje przedmiot określony szczegółowo w pkt 1.2 SIWZ. Wykonawca składa bezwarunkową ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Tylko taka oferta będzie podlegać ocenie Zamawiającego. 4. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych (przewidujących odmienny niż określony w niniejszej Specyfikacji sposób wykonania zamówienia). 6. Wykonawca nie może złożyć kilku alternatywnych ofert. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty warunkowej bądź zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność ich treści. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę, w przeciwnym wypadku nie zostaną uwzględnione. 8. Wszystkie formularze powinny być wypełnione wg wskazówek zawartych w niniejszej Specyfikacji. 9. Oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami punktu I.5.1 niniejszej Specyfikacji. 10. Wskazane jest by oferta była w całości spięta lub zszyta w sposób trwały uniemożliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie. 11. Wszystkie strony oferty zawierające treść (wraz z załącznikami) muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (wymienione w dokumencie potwierdzającym status prawny firmy lub posiadające pełnomocnictwo) oraz winne być opieczętowane pieczęciami firmowym - dotyczy to również wszystkich załączników. Wskazane jest by wszystkie strony oferty (wraz z załącznikami) zawierające treść były ponumerowane. 12. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, do oferty musi być dołączone prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie o ile umocowanie takie nie wynika z treści dokumentu rejestrowego, o którym mowa w punkcie I W przypadku gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię jakiegoś dokumentu, każda strona tej kopii (zawierająca treść) winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 14. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia i oznaczonej: - firmą (nazwiskiem) i adresem Wykonawcy, aby można było ją odesłać bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej spóźnienia, - zaadresowaną: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu PRO FM S.A., Opole, ul. Strzelców Bytomskich 8 z dopiskiem Przetarg Zakup komputowego sprzętu biurowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Opolu PRO FM S.A 15. Ofertę należy złożyć w Biurze Zarządu Zamawiającego (pok.116) w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2013 roku do godz Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. 17. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską. 18. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 19. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 20. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie takie musi być oznaczone jak w pkt. I.5.14 oraz dodatkowo opatrzone dopiskiem zmiana lub wycofanie. 21. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert. 6

7 Oferty sporządzone niezgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie I.5 zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy - jako sprzeczne z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. I.6. Termin realizacji zamówienia. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy. I.7. Kryteria oceny ofert. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich znaczeniem: a) Cena 70 % b) Warunki gwarancji i serwisu 30 % 2. Punkty uzyskane od poszczególnych członków komisji w ww. kryteriach zostaną następnie zsumowane. Za najkorzystniejszą komisja uzna ofertę, która uzyska największą liczbę tak wyliczonych punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów, o wyborze oferty zadecyduje większa liczba punktów uzyskanych w kryterium cena. 3. Wyniki działań matematycznych we wszystkich kryteriach ocen zaokrąglane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający nie skorzysta z możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art.91a ust.1 ustawy. Ad.1.a) Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu cenowym. W kryterium tym zostanie zastosowany wzór: C = 70 % x C min x 100 C - otrzymane punkty C B C min - cena najniższa spośród złożonych ofert C B - cena badanej oferty Ad.1b) Kryterium warunki gwarancji i serwisu oferty będą ocenianie według poniższej tabeli na podstawie danych z formularza oferty Wykonawcy. Oferty z czasem gwarancji poniżej 12 miesięcy zostaną odrzucone. L.p WARUNKI GWARANCJI I SERWISU wartości graniczne liczba punktów 1. Okres udzielanej gwarancji w miesiącach 12 miesięcy od 13 do 23 miesięcy od 24 do 35 miesięcy 36 miesięcy i więcej Możliwość podstawienia sprzętu zastępczego (o porównywalnych parametrach) w czasie naprawy/ awarii sprzętu TAK NIE 35 0 *) W przypadku oferowania różnych okresów gwarancji na poszczególne urządzenia, do oceny przyjęty zostanie okres najkrótszy. Kryterium to pozwala maksymalnie uzyskać 100 punktów. Suma uzyskanych punktów zostanie pomnożona przez znaczenie tego kryterium tj. 30 %. 7

8 I.8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien podać na formularzu cenowym cenę za wykonanie zamówienia, kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 2. Cena oferty musi obejmować pełny zakres zamówienia i powinna uwzględniać wszystkie koszty mające na nią wpływ. 3. Cena oferty winna być podana w złotych polskich netto oraz brutto (z uwzględnieniem należnego VAT), cyfrowo i słownie. 4. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i nie będzie podlegała jakimkolwiek zmianom. 5. Cena nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 ze zm.). 6. Jeżeli Wykonawca stosuje w swojej praktyce upusty cenowe to proponując je Zamawiającemu w ofercie, musi już uwzględnić je w cenie. 7. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. I.9. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami, udzielania wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji i przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Zamawiający ustala, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i zapytania do niniejszej Specyfikacji oraz wyjaśnienia dotyczące tych zapytań Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną na wskazany adres (bez potrzeby potwierdzenia ich pismem). Jeżeli przekazanie następuje faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej, potwierdza fakt otrzymania dokumentu. Numer faksu Zamawiającego: Uwaga: Powyższe ustalenie nie dotyczy sytuacji opisanej punkcie I.5.20 niniejszej Specyfikacji wycofania lub zmiany (przed upływem terminu składania ofert) złożonej oferty. Powiadomienie w takiej sprawie Wykonawca musi złożyć pisemnie. 2. W przypadku pisemnego występowania do Zamawiającego, korespondencję można składać osobiście w Biurze Zarządu Zamawiającego lub przesłać na adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu Pro Fm S.A., Opole, ul. Strzelców Bytomskich 8, z dopiskiem Przetarg Zakup komputerowego sprzętu biurowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Opolu PRO FM S.A. 3. Przekazane dokumenty uważane będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyjaśnienia treści Specyfikacji udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie art.38 ust Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień i przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację - bez ujawniania źródła zapytania. Niezależnie od tego, treść zapytań dotyczących Specyfikacji wraz z wyjaśnieniami zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez osoby nieuprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami - inne niż wymienione w punkcie I.10 niniejszej Specyfikacji. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją na stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 8

9 zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści na stronie internetowej. 6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 7. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniane będą wymagane dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem: I.10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. W sprawach dotyczących zakresu zamówienia: Sławomir Krzewiński Dyrektor ds. technicznych, tel , faks: W sprawach procedury przetargowej: Elżbieta Jadczak - Specjalista ds. organizacyjno-prawnych, tel I.11. Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. I.12. Otwarcie i ocena ofert. 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie w studiu C (pom. 219) w siedzibie zamawiającego. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Po otwarciu każdej złożonej w terminie oferty, nastąpi odczytanie nazwy (firmy) i adresu (siedziby) Wykonawcy, którego oferta została otwarta, a także cena, termin wykonania zamówienia, warunki płatności. 4. Otwarcie ofert jest jawne, a Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 5. W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, ceny tych ofert, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności. 6. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, przy czym zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy - nie będą ujawniane przez Zamawiającego informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 7. W części niejawnej przetargu oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym oraz pod względem zgodności treści oferty z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostanie dokonana ich ocena. W części niejawnej bierze udział tylko Komisja Przetargowa. 8. W przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2, ustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę z ubiegania się o udzielenie zamówienia. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę podmiotu, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą. 9. Zamawiający, zgodnie art. 87 ust.2 ustawy, poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 10.Zamawiający, zgodnie z art. 89 ustawy, odrzuci ofertę jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że: a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 9

10 d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 11. Dopuszczalna ingerencja w treść oferty Wykonawcy. Zgodnie z art.87 ust.2 ustawy Zamawiający może poprawić w ofercie: a) oczywistą omyłkę pisarską polegającą m.in. na: - widocznej mylnej pisowni wyrazu, - ewidentny błąd gramatyczny, - niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, - ewidentny błąd rzeczowy np. 31 listopada, b) oczywistą omyłkę rachunkową (omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach) polegającą m.in. na: - błędnym obliczeniu prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, - błędnym zsumowaniu w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, - błędnym wyniku działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty np: - Zamawiający wykreśli z formularza cenowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich, - po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w pozostawionych formularzach cenowych i tak obliczoną cenę przyjmie jako ofertę cenową. I.13.Zakończenie postępowania oraz formalności, jakich Wykonawca musi dopełnić w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 1. Zamawiający, udzieli zamówienia (w formie pisemnej umowy) Wykonawcy, który spełni wszystkie przedstawione w niniejszej Specyfikacji wymagania oraz, którego oferta będzie najkorzystniejsza. 2. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania faxem lub drogą elektroniczną Wykonawcom, którzy złożyli oferty zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą (określonego w punkcie I.11), z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt.1 i Projekt umowy znajduje się w rozdziale II niniejszej Specyfikacji. W przypadku wyboru oferty złożonej przez dwa lub więcej podmioty występujące wspólnie, w umowie ponadto zostaną zawarte zapisy zapewniające, że: - wszyscy partnerzy będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, - Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum. 4. Zgodnie z art.92 ust.1 ustawy, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także punktację przyznaną ofertom, - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, - terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta. Niezależnie od tego, powyższe informacje zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.radio.opole.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 10

11 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała największą liczbę punktów (bez przeprowadzania ponownej ich oceny) chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy (dotyczące unieważnienia postępowania). 6. Podpisanie umowy, dla każdej części osobno odbędzie się w terminie i w miejscu określonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu Wykonawcy o wyborze jego oferty. Wykonawca, którego ofertę wybrano, musi złożyć w terminie określonym w tym zawiadomieniu wypełnioną i podpisaną ze swej strony umowę w Biurze Zarządu Radia Opole w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 8, I piętro pok Ogłoszenie o zawarciu umowy, wraz z uzasadnieniem wyboru Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej (www.bip.radio.opole.pl). I.14. Sposób otrzymania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 116 (Biuro Zarządu) w godz Na wniosek Wykonawcy przekazany pisemnie lub faksem (numer faksu: ), Zamawiający prześle Specyfikację na jego adres. 2. Ponadto, Specyfikacja będzie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.radio.opole.pl) od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. I.15. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. W pozostałych przypadkach Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. I.16. Postanowienia końcowe. 1. W przypadkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy, Zamawiający unieważni, przedmiotowe postępowanie i powiadomi o tym Wykonawców na zasadach określonych w art. 93 ust.3 ustawy. 2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych kosztów - do wysokości uzasadnionych kosztów przygotowania i złożenia oferty. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w drodze negocjacji w następujących przypadkach i na określonych warunkach: - zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy. Strony przewidują ponadto możliwość dokonania zmian postanowień umowy, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a których wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a także, gdy zmiany są korzystniejsze dla Zamawiającego zmiany o charakterze nieistotnym. - dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 11

12 - dopuszczalna jest zmiana nazwy, określenia, oznaczenia przedmiotu świadczenia Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości, 4. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej Specyfikacji, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 113 z 2010 r. poz.759 ze zm.). ROZDZIAŁ II - PROJEKT UMOWY II.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z niniejszym projektem. II.2. ROZDZIAŁ II - UMOWA (PROJEKT) Zawarta w Opolu w dniu roku, pomiędzy: Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Opolu PRO FM S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 8, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS , o kapitale akcyjnym: ,00 zł, reprezentowaną przez: -... Prezesa Zarządu, zwaną dalej Zamawiającym, a... zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi łącznie Stronami, o następującej treści: Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759 ze zm.). 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego następujących produktów: 1) komputerów przenośnych z pakietem MS Office - 2 sztuki, marka/model.. 2) projektor 1 sztuka, marka /model 3) biurowe urządzenie wielofunkcyjne 1 sztuka, marka/ model Wykonawca zobowiązuje się zrealizować wymieniony w 1 przedmiot umowy w terminie do dnia roku Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z przedstawioną ofertą przetargową, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz normami. Dostarczone produkty będą o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w ofercie przetargowej z dnia r. 3. Wydanie sprzętu wymienionego w 1 nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 4. Odbiór oraz potwierdzenia sprawności i funkcjonalności dostarczonego sprzętu nastąpi na podstawie protokołu. 12

13 4 Warunkiem podpisania protokołu odbioru jest przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę: - instrukcji użytkowania, - innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego użytkowania sprzętu o którym mowa w Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy: 1) komputer przenośny z pakietem MS Office - 2 szt.,...miesięcy gwarancji, 2) projektor 1 szt.:...miesięcy gwarancji, 3) biurowe urządzenie wielofunkcyjne 1 szt.: miesięcy gwarancji, oraz zapewnia w tym okresie jego bezpłatny serwis. * w zależności od treści oferty przetargowej. 2. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru przez obie Strony. 3. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o wykryciu wad w dostarczonym przedmiocie umowy. 4. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady w zakresie, w jakim wady te wynikły z nieprawidłowej eksploatacji dostarczonych urządzeń przez Zamawiającego Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy wyniesie odpowiednio: komputer przenośny z pakietem MS Office - 2 szt., netto:...zł, brutto:...zł, projektor - 1 szt.: netto:...zł, brutto:......zł, biurowe urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt.: netto:...zł, brutto:...zł, co łącznie wyniesie: netto:...zł, słownie:... złotych brutto:......zł, słownie:...złotych 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne po podpisaniu protokołu wymienionego w 3 ust. 4, w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku opóźnienia w płatności, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy, na jego żądanie, ustawowe odsetki za każdy dzień opóźnienia Za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy Strony zastrzegają możliwość naliczenia kar umownych: a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia łącznego Wykonawcy określonego w 6 pkt 1, za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia łącznego Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia łącznego Wykonawcy określonego w 6 pkt Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Stronom przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych. 3. Kary umowne należne Zamawiającemu na podstawie postanowień niniejszej umowy mogą zostać potrącone z należności Wykonawcy wymienionej w 6 pkt 1 lub będą płatne odrębnie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 13

14 8 Niedopuszczalne są zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy Spory na tle stosowania postanowień niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. 2. W razie niemożności znalezienia kompromisu w sposób opisany w pkt.1 właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Załącznik Nr 1. Formularz cenowy oferty Wykonawcy z dnia R O Z D Z I A Ł III - W Z OR Y F O R M U L A R Z Y Wykaz załączników: Załącznik Nr 1 - Formularz oferty Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Załącznik Nr 4a - Oświadczenie w zakresie z art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy... Opole, dnia r. (podpis komórki merytorycznej) ZATWIERDZAM Specyfikację istotnych warunków zamówienia :... 14

15 F O R M U L A R Z O F E R T Y Załącznik Nr 1 do SIWZ ZP-T-1/2013 (pieczęć firmowa wykonawcy)... (miejscowość i data) NIP... Regon... Nazwa banku i numer konta Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu Pro Fm S.A. ul. Strzelców Bytomskich OPOLE 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia ujętego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr ZP-T-1/2013 na Zakup komputerowego sprzętu biurowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Opolu PRO FM S.A na warunkach zawartych w niniejszej ofercie. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi tam zasadami postępowania. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się projektem umowy, który znajduje się w rozdziale II SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Oświadczam, że: a) wykonamy zamówienie w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, b) dostarczone urządzenia będą spełniać wymagania techniczne ujęte w pkt. I.2 SIWZ, c) udzielimy gwarancji jakości na dostarczone urządzenia 1 : komputer przenośny z pakietem MS Office.. miesięcy, projektor...miesięcy, biurowe urządzenie wielofunkcyjne: miesięcy, d) zapewnimy/ nie zapewnimy *) możliwość podstawienia sprzętu zastępczego na czas awarii/ naprawy sprzętu, e) dostarczone urządzenia będą posiadać dokumentację użytkową. 6. Należymy/ nie należymy do grupy kapitałowej *). Jeśli Wykonawca należy do grupy kapitałowej składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) (pieczęć i podpis upoważnionego do reprezentowania firmy)

16 (pieczęć firmowa wykonawcy) ZP-T-1/ Informujemy, że zamierzamy/nie zamierzamy *) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum 3 dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:. Nazwa załączonego dokumentu Nr załącznika 1. Formularz cenowy zał. Nr 2 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy zał. Nr 3 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy zał. Nr 4 4. Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zał. Nr 4a 5. Wykaz podwykonawców i zakres powierzonych im prac. zał Nr 5 6. Dokument potwierdzający status prawny wykonawcy. zał. Nr Pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania firmy. 4 zał. Nr Opis techniczny oferowanych urządzeń zał. Nr Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5 zał. Nr Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zał. Nr... w ewentualnych dalszych punktach ująć inne dokumenty dołączone do oferty *) niewłaściwe skreślić 1) uzupełnić formularz 2) jeżeli Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców należy do oferty dołączyć załącznik Nr 5. 3) wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę: spółki cywilne lub konsorcja 4) dołączyć w przypadku, jeżeli pełnomocnictwo nie wynika z dokumentu rejestrowego 5) dołączyć, jeżeli Wykonawca nie posiada własnych zasobów do wykonania zamówienia - patrz załącznik Nr 3. Oferta zawiera... niżej wymienionych załączników:... (pieczęć i podpis upoważnionego do reprezentowania firmy) 16

17 Załącznik Nr 2 do SIWZ (pieczęć firmowa wykonawcy) FORMULARZ CENOWY Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami ujętymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr ZP-T-1/2013 na: Zakup komputerowego sprzętu biurowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Opolu PRO FM S.A za cenę : Nazwa przedmiotu zamówienia Cena jednostkowa netto [zł] Ilość Cena (wartość) netto [zł] Cena (wartość) brutto [zł] Komputer Typ/ model 2 sztuki Projektor Typ/ model 1 sztuka Urządzenie wielofunkcyjne Typ/ model 1 sztuka RAZEM Słownie razem cena (wartość) netto złotych :... Słownie razem cena (wartość) brutto złotych :... Warunki płatności: przelew na rachunek bankowy w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Miejscowość... data (pieczęć i podpis upoważnionego do reprezentowania firmy) 17

18 Załącznik Nr 3 do SIWZ (pieczęć firmowa wykonawcy) OŚWIADCZENIE Składając ofertę w przetargu nieograniczonym Nr ZP-T-1/2013 na: Zakup komputerowego sprzętu biurowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Opolu PRO FM S.A oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji posiadam uprawnienia, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759 ze zm.) spełnia warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej*). *) w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale techniczny lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Miejscowość... data (pieczęć i podpis upoważnionego do reprezentowania firmy) 18

19 Załącznik Nr 4 do SIWZ (pieczęć firmowa wykonawcy) OŚWIADCZENIE Składając ofertę w przetargu nieograniczonym Nr ZP-T-1/2013 na: Zakup komputerowego sprzętu biurowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Opolu PRO FM S.A oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji posiadam uprawnienia nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759 ze zm.) Miejscowość... data (pieczęć i podpis upoważnionego do reprezentowania firmy) 19

20 Załącznik Nr 4a do SIWZ (pieczęć firmowa wykonawcy) OŚWIADCZENIE Składając ofertę w przetargu nieograniczonym Nr ZP-T-1/2013 na: Zakup komputerowego sprzętu biurowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Opolu PRO FM S.A Oświadczam, że wobec prowadzonej przeze mnie firmy... z siedzibą w wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr prowadzonej przez NIP nr nie otwarto likwidacji ani też nie ogłoszono w stosunku do niej upadłości *) - ogłoszono upadłość, jednakże po ogłoszeniu upadłości został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku firmy*) Miejscowość... data (pieczęć i podpis upoważnionego do reprezentowania firmy) *) niepotrzebne skreślić Uwaga : 1. Niniejsze oświadczenie składają osoby fizyczne zgodnie z pkt I.4 ppkt 1.2 SIWZ 20

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14 08.11.2011 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pro Design Sp. z o.o. 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa artykułów biurowych do magazynu szpitala przez okres 17 miesięcy.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa artykułów biurowych do szpitala przez okres 24 miesięcy DZP/119/2015

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-11-13 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Zakup sprzętu komputerowego: 3 tablety, 2 komputery

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia GMINA NOWA DĘBA ul. RZESZOWSKA 39-460 NOWA DĘBA TEL. (0-15) 846 26 71, FAX. (0-15) 846 51 37 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg w trybie nieograniczonym NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo