pliki do pobrania : Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pliki do pobrania : Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce informuje o możliwości skorzystania w roku szkolnym 2015/2016 z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna Więcej informacji w załączonych plikach do pobrania. pliki do pobrania : Informacja dotycząca wyprawki szkolnej w roku szkolnym 2014/20 15 Ustalanie dochodu rodziny w ramach programu Wyprawka szkolna 2015 podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. u. z 2013 r., poz. 1456, ze zmianami) Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3

2 Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.,,wyprawka szkolna Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w naszej szkole w roku szkolnym 2014/2015 naukę w : 1. klasie IV technikum pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł.(kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych) 2. uczniom technikum i zasadniczej szkoły zawodowej posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a) słabowidzącym, b) niesłyszącym, c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, e) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. f) słabosłyszący g) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją h) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 3. Uczniom klasy IV technikum pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego ( tj. 574 zł na osobę w rodzinie) ale pochodzących z rodzin, wymagających wsparcia ze względu m. in. na ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomanię, zdarzenie losowe) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Wartość pomocy na dofinansowanie podręczników nie może przekroczyć kwoty: zł dla uczniów: niepełnosprawnych klas I - III zasadniczej szkoły zawodowej zł dla uczniów: klasy IV technikum; niepełnosprawnych klas I- IV technikum Zasady udzielania pomocy: Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników realizowana będzie na wniosek rodziców ucznia, (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wnioski należy składać od dnia 1 września 2015 u pedagoga szkolnego. Załącznik 1 Wniosek dla uczniów pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto. Załącznik 2 Wniosek dla uczniów pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tj. 574 zł netto na osobę w rodzinie, pochodzących z rodzin, wymagających wsparcia ze względów wymienionych w pkt.4 Załącznik Nr 3 Wniosek dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

3 Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, oświadczenie o wysokości dochodów; w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych formie zasiłku stałego lub okresowego; W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z niepełnosprawnością do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną; W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej, do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie. Zwrot kosztów zakupu podręczników Wyprawka szkolna jest formą pomocy na zakup podręczników do nauki. Rodzice ucznia otrzymają zwrot kosztu zakupy podręczników maksymalnie do ustalonej kwoty. Dowodem zakupu podręczników może być: faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon, dokument z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2015 r. Wyprawka szkolna, W przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, książki pomocnicze i materiały dydaktyczne. Informacja o terminie zwrotu kosztów zostanie podana we wrześniu. Ustalanie dochodu rodziny w ramach programu Wyprawka szkolna 2015 podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. u. z 2013 r., poz. 1456, ze zmianami) Czym jest dochód rodziny? Dochód rodziny w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy w przypadku korzystania z zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami wystarczy przedstawić zaświadczenie (bądź kserokopię decyzji) o pobieraniu ww. świadczeń, a w przypadku nie korzystania ze świadczeń rodzinnych niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku 2012 wraz ze zaistniałymi zmianami do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników. Obecny okres zasiłkowy traw od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. czyli rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy to 2013 r.

4 Kto tworzy rodzinę? Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych: Rodzinę tworzą małżonkowie, rodzice dzieci, opiekunowie faktyczni dzieci oraz pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Czyje dochody brane są pod uwagę? Przy obliczaniu jego wysokości uwzględnia się dochód: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Do członków rodziny nie zalicza się: dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. Jakie dochody są sumowane? Dochodem w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, deklarowany w oświadczeniu dochód działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszone o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np.: alimenty otrzymywane na dzieci. Do dochodu ustalonego nie wlicza się: świadczeń rodzinnych otrzymywanych na dziecko. Dokumentowanie dochodu: dołączyć do wniosku zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku 2014 wraz z zaistniałymi zmianami do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników oraz inne dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu

5 postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3), a w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów. Akty prawne dotyczące Programu : dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: Termin składania wniosków do dnia 10 września 2015r.

6 Załącznik Nr 1 / Wniosek dla uczniów pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto./ Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce I. Dane wnioskodawcy: WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA PODRĘCZNIKÓW Z PROGRAMU,, WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2015/ Imię i nazwisko PESEL Adres zamieszkania Telefon kontaktowy.... II. Dane osobowe ucznia 1. Imię i nazwisko ucznia.. 2. Nazwa szkoły, klasa Adres zamieszkania 4. PESEL... III. Dochód na osobę w rodzinie: Świadoma/y odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (należy wypełnić tylko jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód nie przekracza na osobę574 zł netto): Miejsce Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa zatrudnienia lub nauki WNIOSKODAWCA IV. Źródła dochodu w rodzinie (za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku): 1. Wynagrodzenie za pracę (netto) wnioskodawcy i członków rodziny.... zł zł zł. 2. Stałe zasiłki z OPS zł 3. Emerytury, renty.....zł 4. Świadczenia rodzinne.....zł

7 5. Dodatek mieszkaniowy zł 6. Alimenty zł 7. Stypendia zł 8. Zasiłek dla bezrobotnych zł 9. Dochody z gospodarstwa rolnego (250 zł x ha przeliczeniowy) zł 10. Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej zł 11. Inne dochody zł Łączne dochody rodziny... zł Średni miesięczny dochód na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi..... zł Słownie:..... V Do wniosku załączam /właściwe podkreślić/ : 4. Zaświadczenie o dochodach netto,... / ilość sztuk/ 5. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego... / ilość sztuk/ 6. Zaśw. z Urzędu Skarbowego o dochodach z pozarolniczej dział. gospodarczej... / ilość szt./ 7. Kserokopie opłacanych składek ZUS. KRUS... / ilość sztuk/ 8. Zaświadczenie z OPS o korzystaniu z świadczeń... / ilość sztuk/ 9. Zaświadczenie o wysokości świadczeń rodzinnych z ZUS, KRUS... / ilość sztuk/ 10. Kserokopia dokumentu stwierdzającego otrzymanie alimentów... / ilość sztuk/ 11. Zaświadczenie z PUP o wypłacanych zasiłkach dla bezrobotnych... / ilość sztuk/ 12. Inne (jakie?)... VI. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników. VII. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych, zgodnie z art kodeksu karnego (DZ. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z póź. zm) oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne ze stanem faktycznym... Miejscowość, data... Podpis wnioskodawcy Adnotacje szkoły: Sprawdzono pod względem formalnym/merytorycznym:... /data/... /podpis/ Przyznana kwota =...PLN, słownie:...

8 Załącznik Nr 2 /Wniosek dla uczniów pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego ale pochodzących z rodzin wymagających wsparcia / Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce I. Dane wnioskodawcy: WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA PODRĘCZNIKÓW Z PROGRAMU,, WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2015/ Imię i nazwisko PESEL Adres zamieszkania. 4. Telefon kontaktowy. II. Dane osobowe ucznia 1. Imię i nazwisko ucznia.. 2. Nazwa szkoły, klasa Adres zamieszkania 4. PESEL.... III. Okoliczności uzasadniające przyznanie dofinansowania poza kryterium dochodowym (należy wypełnić tylko jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód przekracza na osobę 574 zł netto,zaznaczając znakiem X właściwe) ubóstwo sieroctwo bezdomność bezrobocie niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba przemoc potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego alkoholizm lub narkomania zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe

9 IV. Uzasadnienie wniosku (należy opisać dlaczego mimo przekroczenia kryterium dochodowego uczeń powinien otrzymać dofinansowanie ) V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników. VI Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych, zgodnie z art kodeksu karnego (DZ. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z póź. zm) oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne ze stanem faktycznym... Miejscowość, data... Podpis wnioskodawcy Adnotacje szkoły: Sprawdzono pod względem formalnym/merytorycznym:... /data/... /podpis/ Przyznana kwota =...PLN, słownie:...

10 Załącznik Nr 3 /Wniosek dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/ Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA PODRĘCZNIKÓW Z PROGRAMU,, WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2015/2016 I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko PESEL Adres zamieszkania Telefon kontaktowy.... II. Dane osobowe ucznia 1. Imię i nazwisko ucznia Nazwa szkoły, klasa Adres zamieszkania PESEL... III Do wniosku załączam 13. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną IV Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników. V Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych, zgodnie z art kodeksu karnego (DZ. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z póź. zm) oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne ze stanem faktycznym... Miejscowość, data... Podpis wnioskodawcy Adnotacje szkoły: Sprawdzono pod względem formalnym/merytorycznym:... /data/... /podpis/ Przyznana kwota =...PLN słownie...

DYREKTOR. I. Dane wnioskodawcy (rodzica/opiekuna)*: 1. Imię i nazwisko... 2. Adres zamieszkania.. 3. Numer telefonu...

DYREKTOR. I. Dane wnioskodawcy (rodzica/opiekuna)*: 1. Imię i nazwisko... 2. Adres zamieszkania.. 3. Numer telefonu... dnia.. DYREKTOR...... (nazwa szkoły) WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2014/2015 Wyprawka Szkolna (dotyczy uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej - ze względu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 29 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 29 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Imię, imiona Nazwisko.. Data urodzenia. w. Dowód osobisty: seria.. nr. wydany w dniu.

Imię, imiona Nazwisko.. Data urodzenia. w. Dowód osobisty: seria.. nr. wydany w dniu. Strona 1 POWIATOWE PCPR 8215/ / /2011 CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Broszura PKO Banku Polskiego Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Zastrzeżenia: Niniejszy materiał został przygotowany w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dostępne komentarze

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom:

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom: ŚWIADCZENIA RODZINNE Akty prawne 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO WNOSZĘ O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO W ZWIĄZKU Z OPIEKĄ NAD:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO WNOSZĘ O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO W ZWIĄZKU Z OPIEKĄ NAD: Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych PREZYDENT MIASTA KATOWICE Data wpływu/nr wniosku Adres: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 7, 40-03 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje)

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik został opracowany na podstawie niżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. na rok szkolny 2015/2016 Jedlnia-Letnisko, dnia WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 I. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): rodziców ucznia/opiekunów prawnych dyrektora szkoły pełnoletniego

Bardziej szczegółowo

1 2 3 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 4 5 6 7 8 Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIA/UCZENNICY DO KLASY. Potwierdzenie o uczęszczaniu do szkoły (pieczątka szkoły)

DLA UCZNIA/UCZENNICY DO KLASY. Potwierdzenie o uczęszczaniu do szkoły (pieczątka szkoły) Zarejestrowano:... miejscowość, dnia W Ó J T Gminy Zaklików ul. Zachodnia 15 37-470 Zaklików (formularz wypełnić drukowanymi literami) Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... Adres zameldowania:...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora numer 35/2014 z dnia 03 grudnia 2014r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W - ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W

Bardziej szczegółowo

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O /

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / C Z Ł O N K O W I E R O D Z I N Y S T U D E N T A / U S T A L E N I E S K Ł A D U R O D Z I N Y

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (dowód osobisty) kopia karty pobytu,

Bardziej szczegółowo

... 1. DANE WNIOSKODAWCY (RODZICA, OPIEKUNA PRAWNEGO, PEŁNOMOCNIKA OSOBY NIEPŁNOSPRAWNEJ) Imię i nazwisko:... PESEL... Dow. osob. Seria. Nr..

... 1. DANE WNIOSKODAWCY (RODZICA, OPIEKUNA PRAWNEGO, PEŁNOMOCNIKA OSOBY NIEPŁNOSPRAWNEJ) Imię i nazwisko:... PESEL... Dow. osob. Seria. Nr.. PPoow iiaa i toow t ee CCee nnt trr uum PPoomoocc yy RRoo ddzzi iinn iiee i w CChh ooj jjnn ii iccaa cchh Data wpływu. Nr wniosku PFRON/.../ /. / 2014 WNIOSEK O PRZYNZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Załącznik nr 1 Data złożenia... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr :...w roku akademickim......... imiona i nazwisko rok studiów...... adres stały nr albumu... kod i miejscowość, telefon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab.

Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab. Zarz4dzenie Nr l4llo45 z dnia 12 czerwca 2015 Dyrektora Instytutu Katal@ i Firykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu ustalania nysokofci, przyznawania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu Siedziba główna jednostki mieści się w Urzędzie Gminy Tereszpol w Tereszpolu- Zaorendzie, ul. Długa 234. Godziny urzędowania Ośrodka Od poniedziałku do piątku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 20/2010-2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo Stypendium socjalne PODSTAWĄ do USTALENIA DOCHODU w RODZINIE STUDENTA SĄ: 1) oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (we wniosku poz. 11- liczba

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo