PSD 50 i, PSD 80 i, PSD 100 i, PSD 150 i STIEBEL ELTRON PSH 50 i, PSH 80 i, PSH 100 i, PSH 120 i, PSH 150 i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSD 50 i, PSD 80 i, PSD 100 i, PSD 150 i STIEBEL ELTRON PSH 50 i, PSH 80 i, PSH 100 i, PSH 120 i, PSH 150 i"

Transkrypt

1 PSD 50 i, PSD 80 i, PSD 100 i, PSD 150 i STIEBEL ELTRON PSH 50 i, PSH 80 i, PSH 100 i, PSH 120 i, PSH 150 i English Unvented (pressurized wllmounted wter heter Instructions for use nd instlltion Polsk CiSnieniowe Scienne zsobniki cieplej wody Instrukcj obsiugi i montiu Mgyr Z&t rendszerfi fli melegvizttirold SzereEsi 6s kezelesi titmutt6 PyCCKkiti HKOnclTenbHbl6i BOJJOHrpeBTeJlb 3KPblTOrO THll MHCTP~KUMFI no iiohtmy H 3KcnnyTwiw English Instructions for use 2 Technicl dt Instlltion instructions 6,;: First strt-up 8 Mintennce 10 Tips for trouble-shooting 12 Spre prts 14 Gurntee 16 Polsk lnstrukcj obstugi 3 Dne techniczne lnstrukcj monttu 7,: Pierwsze uruchomienie 9 Konserwcj 11 Wskzowki odnosnie wyszukiwni przyczyn usterek 13 Czesci zmienne 15 Gwrncj 16 Mgyr Kezelesi utmutto 3 Miiszki dtok 5 Szerelesi utmutt6 7/9 Els6 beuzemeles 9 Krbntrts 11 Hibkereses 13 Alktreszek 15 Grnci 16 trg. I / nys. I. or / rnc. I PYCCKHR Ytr3ri no kcnnyrunn 3 Ti?XHWAeCKkIe LlHHble 5 YK3Hl.W n0 MOHTWKY 719 Beon B skcnnyrur.+o 9 06cnymneHHe MO)KHble HWlCnpBHOCTL4 13 3ncribre qcrw 15 Fptini 16 The instlltion (wter nd electricl instlltion) nd the first strt-up nd mintennce of this device my only be crried out by qulified instller, in ccordnce with these instructions nd with ntionl stndrds nd regultions. Montiu (podtqczenie hydruliczne orz wykonnie instlcji elektrycznej), jk r6wniei pierwszego uruchomieni urzdzeni, dokonc moie jedynie uprwniony instltor zgodnie z niniejsz instrukcj, orz wedtug krjowych norm i przepis6w. A keszijlek (viz- es elektromos) szereleset, vlmint else beiizemeleset es krbntrtst csk kepzett szkember vegezheti e szerelesi es kezelesi utmutt6 lpjn z orszgos szbvnyok 6s rendeletek figyelembe vetelevel. MOHTW (EOAO-kl 3lleKTpOMOHTW), BBOP. B 3KCflIlyTLWKI H 06CJlyNlBElHl4e llpll6opzl MOmeT npow3bojlhtbcr TOJlbKO KBWlkl $kluhpobhhblm CllW.&iWlHCTOM B COOTBeTCTBHH C &SlHOti l4hctpykulbk

2 ipso pgiit piiiicp5b-izpitit pgk--k Jpsn1ooi pigi v 3 h 30 min / MMH 4 h 20 min / MLIH 5 h 20 min / MMH 5 h 20 min / MMH 3 h 30 min / MMH 4 h 20 min / ML~H 5 h 20 min / MMH 6 h 25 min / MHH 6h English (2 Instructions for use for the user nd the instller Function The PSD/PSH i unvented (pressurized) wll-mounted wter heter cn het potble wter up to bout 65 C to suit demnd, nd supply number of drw-off points. The wter content is utomticlly heted to the preset temperture. The device is djusted t the works to 65 C. Temperture djustments to below 65 C my only be crried out by qulified instller. Heting times with the temperture setting s djusted t the works (65 C) nd cold wter intke temperture of 10 C re shown in Tble 1. Tb. 1 / Tbl. 1 / T6n. 1 Cold wter intke 10 C Temperture setting 65 C Tempertur doptywie 10 C zimnej wody n Nstw tempertury 65 C hidegvizhofok 10 C bellitott vizhofok 65 C TeMflepTyp exonfluefi sobl 10 C Mke. TeMnepryp ropfllrer oflbr 65 C Importnt notes -Arrnge to hve the wll-mounted wter heter nd the sfety vlve or sfety group checked regulrly by qulified instller. -Check the fittings regulrly; clen limescle off outlets using conventionl commercil descling products. Risk of freezing The device is protected ginst freezing t every temperture setting, but not the sfety vlve or the sfety group nd the wter pipe. Cre A dmp cloth is ll tht is needed for cre nd clening the outer housing. Do not use ny foming or custic clening gents. 2

3 Polsk lnstrukcj dl uiytkownik obslugi i konserwtor Funkcj CiSnieniowe (zmkniete) Scienne zsobniki cieptej wody PSD/PSH i przeznczone sq do podgrzewni wody uiytkowej w zleinosci od potrzeb do tempertury oko#o 65 C. Zsobniki zsilk mogq kilk punkt6w poboru wody. Wod w zsobniku podgrzewn jest utomtycznie zgodnie z nstwionq temperturq. Urzqdzeni nstwione sq fbrycznie n temperture 65 C. Nstw tempertury powyiej 65 C dokonn moie bye jedynie przez instltor. Czs podgrzni wody przy nstwieniu fbrycznym n temperture 65 C i przy temperturze zimnej wody doptywowej 10 C odczytc moin z tbeli 1. Mgyr KezeMsi AZ LizemeltetB szgm&r titmutt6 6s szkember Miiklid& A PSD/PSH i tipus z&t rendszerii (nyom&os) fli melegviztrol6k z igenyeknek megfelel8en 65 OC-ig szolgblttnk melegvizet, 12s tijbb vizveteli hely ellt&& lklmsk. A t&rolt vizmennyi&g be&llitott vizh6fokr utomtikusn tijrtknik. A kesziileket gyrilg 65 OC vizhdfokr llitjuk be. At&llit&&t < 65 C vizh8fokr csk szkember vbgezheti. A felffitr%i iddt gyrilg behllitott &t&kre (65 C) h816zti vizh8fok eseten z 1. tblgzt trtlmzz. Fontos figyelmeztet&ek PyCCKML? STIEBEL ELTRON YK3ww no 3wnnyTww C\IIR nonb30btenr *yhkl&lonnpobhne H cneuwww AHHR CepMR HKOnL4TenbHblX BonoHrpeeTeneA 3KpblToro wn np. flbnehnem Bononpoeonttoti cew) PSD/PSH i npenii3hqeh nfl Hrpes nwbebor BOnbl no 65 C. np~60p MO)KeT CH6PKTb HeCKOnbKO BOfl0360pHblX TO 4eK. Bon BTOMTWleCKM no Mepe pcxonobhmr noctynet B BonoHrpeeTenb 14 tirpebetcr 0 ycrhobnehhoti TeMnepl-ypbl, KOTOpR noctoflhh0 noflflepwtbetcr c nomoujbt0 TepMOCTT. np116op noctbnretcr C ycthobnehhofi MKCIiMnbHOR TeMnepTypOA 65 OC. TeMnepTyp MomeT 6blTb orphw4eh cneum.nmctom B npenenx no 65 OC. BpeMR Hrpee npcl YCTHOBneHHOR H npennpwrww TeMnepType (65 C) M TeMnepType BxonRuleA Bobl IO OC npectbneho B T6n!due i. Wine wskzdwki BmHbte yn3nwr - Scienny zsobnik cieptej wody orz zw6r bezpieczeristw lub grup bezpieczeristw powinien byc regulrnie sprwdzny przez instltor. - Nleiy regulrnie kontrolowc stn rmtury. Osd wpienny nleiy usuwk z wylewki przy pomocy Srodk6w odwpnijqcych. - Vizsgltssk meg rendszeresen fli melegvizt&rok% 6s biztonsgi szerelv&nyeket illetve biztonsgi szelepet egy szkemberrel. - Ellen&izz&k rendszeresen csptelepeket. A lerk6dott vizkd kereskedelmi forglombn kphtb szerekkel kijnnyen elt&volitht& - Heo6xonHMo, wo6bl BOAOHrpeBTBnb H npenoxphwenbhbli4 KnnH perynrph0 npobeprncrcneuw.wictom. - PelynRpHO OCMTpldBfiTe BOflO360pHytO pmtypy 6luerO npcl6op. M3BeCTKOBble OTJlb)KeHHR H BblnyCKHblX OTBepCTMRX KpHOB M LlylUeBblX HCOK ywlrl?te C nomolubt0 COOTBeTCTBytOUlHX WICTR~MX CpeACTB. Niebezpieczelistwo zmrzni Urzqdzenie posid zbezpieczenie przed zmrzniem przy kidej nstwie tempertury. Zbezpieczenie to nie obejmuje jednk zworu bezpieczer?lstw lub grupy bezpieczenstw orz instlcji wodnej. Fgyveszbly A k&sztilt+k h8fokszblyz6 minden &II&s&bn vbdett fgykrok ellen, de biztonsgi szerelv&yek 12s vizvezetbk nem. Apom A burkolt tisztit&shoz elegend8 egy nedves kend8. Ne lklmzznk sorol6 vgy old6 ht&sli tisztitbszereket. Oncnocrb mep3nm Bon, HxoNulqcR BH~TPC~ nph6op, 3twweH 0T smepshnr, oflhk0 3To He pcnpoctphretcr ti npeoxpw4tenbhbla wlnh H noflboflru&fe Tpy6bl. Czyszczenie obudowy Do czyszczeni obudowy zewnetrznej wystrczy wilgotn Sciereczk. Nie nleiy stosowc idnych trqcych lub ostrych Srodkbw czyszczqcych. Yxo JJnfl OVHCTKII HpymHoro Kopnyc lloctto lh0 npotepetb er0 BlWKHOfi TKHbtO. He HCnOJlb30BTb nehrlljhbcr W-M pctboprtollwle CpeACTB. WCTRlW4e 3

4 Fig. 2 / Rys. 2 / 2. Abr / Pnc. 2 Wymiry w mm Miry v mm M&etek mm-ben P3Mepbl B MM Technicl dt (Fig. 2) Plstic top cp Hnging brckets (on PSD/ PSH 50 i nd PSD/PSH 80 i, on top only) Sheet steel housing, white pint finish Cold wter connection nozzle G 3/4 Hot wter connection nozzle G 3/4 Plstic bottom cp Heting element cover with electricl connection Steel tnk with internl enmelling nd protective node (see Fig. 7). PSD with enmelled dome heting element. PSH with copper tubulr heting element. For test mrk: see rting plte Protection mode IP 25 (wter jet protection) Type / Typ / tipus / Tun Content / PojemnoSC / ijrtrtlom / 06eM,-J-xFL Weight, empty / Cigir bez wody / temeg / Bet kg,kr KELL Power rting / Mot / teljesitmeny / MOUHOCTb W,KBT ri,rr Voltge / Npigcie / fesztiltsbg / HnpRxeHMe V/e I,,,,LL Permissible operting pressure / Dopuszczlne cisnienie robocze / eng. iizemi ttilnyom& / AonycTnMoe pdoree nenehlre br/6p rrrr Stndy current consumption t 65 C/24 h Zuiycie pqdu n podtrzymnie temp. przy 65 C/24 h k&szenl&ti &mfogyszt& 65 C/24 h 3Hepronorpe6neHne np~ 65 C/24 L(c. kwh I KBT m 0,77 0,83 1,02 1,39 Dimensions / M&etek / PsMepbl C mm / MM Drnrn/MM~~~~ Tb. 2 / TbI. 2 / Tdn. 2 4

5 Polsk (3 Dne techniczne (RYS. 2) 1 Pokryw gorn z tworzyw sztucznego 2 Listwy mocujqce (przy PSD/PSH 50 i orz PSD/PSH 80 i tylko gorne) 3 Obudow z blchy stlowej lkierown n bilo 4 Krociec przy#czeniowy zimnej wody G Krociec przy%qczeniowy cieptej wody G Pokryw doln z tworzyw sztucznego 7 Pokryw podtqczen elektrycznych Zbiornik stlowy z wewnetrznq wrstw emlii orz nodq ochronnq (ptrz rys. 7). PSD z emliownq grztkq rdzeniow. PSH z miedzinq grz+kq rurowq. Znk kontrolny: ptrz tbliczk znmionow Rodzj zbezpieczeni IP 25 (ochron strugoszczeln). Type / Typ / tipus / Tun Miiszki dtok (2. br) felsd miinyg burkolt felfiiggesztolemez ( PSD/PSH 50 i es PSD/PSH 80 csk felul) feherre lkkozott cellemez burkolt hidegviz-cstlkozs G 3/4 melegviz-cstlkozs G 3/4 lso miinyg burkolt kpcsol6doboz fedele elektromos cstlkozssl beltil zomncozott celtrtly, noddl PSD zomncozott domfijtotesttel PSH vorosrez cs6fcitstesttel Vizsglti jegy: Id. z dttblt &intesvedelem: IP 25 (vlzsugr ellen vedett) SH 15Oi STIEBEL ELTRON TeXHHWCttHe AHHble (Pm. 2) 6epXHRfl KpblWK H3 CL4iTeTH~eCKOrO MrepMn ilofleecnbre nnrikn (nns PSD/PSH 50 i M PSD/PSH 80 i TOnbKO BepXHRR IlnHK) nkkipobhhblti KOpllyC 6enoro UEeT H3 J-lMCTOBOti CTJlki LLhyuepbl no~kntoclehkif4 xonorloti BOPbl G 314 LLhyuepbl nonknwehmfl ropwefi BOClbl G 314 HW~HRR KpbltLiK M3 CMHTeTWieCKOrO MTepkin KpblUJK c 3neKTpono~KnKNeHkieM EMKOCTb BblllOnHeH H3 CTJWi C BHyTpeHHMM 3MJleBblM i-lokpblthl?m. himeet 3UlMTHblh HTHKOpp03WtiHblti Hon (CM.PHC. 7). Monenb PSD UMeeT HrpeBTenbHbiR 3neMeHT B 3tlJ4THOM KOHKyXe, npenotbputouet4 0TnomeHkie HKunH. Monenb PSH ClMeeT Tpy6qTblti HrpeBTenbHblh 3neMeHT (T3H). BHn 3uHTbl: IP 25 (3uwT OT Bonbl B CTpYhHOM COCTORHHCI) Content / PojemnoSC / Grtrtlom / OdeM Weight, empty / Cigtr ber wody / tomeg / Bet I kg / kr Power rting / Mot / teljesitmeny / MOll&lOCTb w / KBT Voltge / Npiecie / fesziiltseg / Hnpncenrfe V/e 230 Permissible operting pressure / Dopuszczlne cisnienie robocze / eng. iizemi ttilnyomh / flonycnwoe pdoree snenue br / hp Stndy current consumption t 65 C/24 h ZuFycie prqdu n podtrzymnie temp. przy 65 C/24 h keszenleti &mfogyszt&s 65 C/24 h 3tiepronorpe6neHe npn 65 Cl24 rlc. kwh I KBT 0,77 0,83 1,02 FI- MRe / Arnrn/MMFFF r Dimensions / M&etek / Bmm/Mw[T~-_~498 Pshdepbl Crnrn/hw~~~~~ Drnrn/w~~~~~ Tb. 3 / Tbl. 3 / T6n. 3 5

6 English Fig. 3 / Rys. 3 / 3. br / PK. 3 Fig. 4 / Rys. 4 / 4. br / Pnc. 4 Instlltion instructions for the instller Regultions nd provisions - Generl ntionl regultions - Regultions of the locl wter uthority - Regultions of the locl electricity uthority - Rting plte Instlltion loction - Instll verticl s in Fig. 3 - In n re free of the risk of freezing - Instll in the vicinity of the wter tp Equipment instlltion - Instll the device Select securing mteril to suit the stbility of the wll. Temperture djustment The temperture djustment set t the works (65 C) my be ltered by qulified instller. To do this, the thermostt fitted inside the device is to be turned in the following directions -I : PSD: b 4,5 pprox. 65 OC PSH: k 5 pprox. 65 C Wter connection Unvented (pressurized) for the supply of severl drw-off points. Legend for Fig. 4 PSD/PSH wll-mounted wter heter Sfety vlve, 6 br Pressure reducing vlve (recommended for pressures 4 over 5 br) Bck-flow prevention device 5 Through-flow isolting vlve 6 (throttle) Cold wter pipe 7 Dringe tp 8 Connection for isolting element mde of red brss or plstic, for cold nd hot wter 9 Hot wter pipe 10 Drw-off fittings - Permrssrble operting overpressure 6 br. - Instll only type-tested sfety vlves or sfety groups. Specific ntionl regultions re to be respected. - Arrnge the dimensions of the drin to suit the fully-opened sfety vlve. The drin perture of the sfety vlve must remin open to the tmosphere. -Adjust through-flow volume mx. 18 l/min t the through-flow isolting vlve (Fig. 4, Item 5). - During the heting-up process, wter will visibly drip from the sfety vlve. - If wter continues to drip from the sfety vlve fter the heting system hs been switched off, the wter pressure is too high (> 6 br), nd the sfety vlve hs been contminted with dirt or is defective. 6

7 Polsk lnstrukcj Dl instltor montiu Przepisy orz zleceni - obowiqzujqce przepisy krjowe - zleceniloklnego przedsigbiorstw zoptrywni w wde - zleceni loklnego zktdu energetycznego - dne n tbliczce znmionowej Miejsce montiu - montowc w pozycji pionowej tk jk przedstwiono n rysunku 3 - montowc w pomieszczeniu nie zgroionym mrozem - w pobliiu miejsc poboru wody Montt urzqdzeni - zmontowc urzqdzenie. Stosowc elementy mocujce odpowiednie do wytrzymtosci Sciny. Nstw tempertury Fbryczn nstw tempertury (65 T) moie bvc zmienion orzez instlior. W tym celu nleiy przestwic wewnetrzny regultor tempertury w kierunku I- : PSD: F 4,5 ok. 65 C PSH: b 5 ok. 65 OC Podlqczenie wody lnstlcj cisnieniow do zsilni kilku punktow poboru wody. Legend do rysunku 4 1 zsobnik scienny PSD/PSH 2 zw6r bezpieczeristw 6 br 3 reduktor cisnieni (zlecny przy cisnieniu wigkszym nii 5 br) 4 zw6r zwrotny 5 przelotowy zwor zmykjcy (dtwik) doplyw zimnej wody kurek spustowy izolown czq2.c podrczeniow z mosidzu lub tworzyw sztucznego do zimnej i cieptej wody 9 przewod cieptej wody 10 rmtury poboru wody -. - dopuszczrne crsnrenre robocze 6 br - nleiy stosowc jedynie zwory bezpieczenstw lub grupy bezpieczenstw posidjqce testy. PrzestrzegC nleiy przepisy UDT! - Srednice przewodu odprywowego wymirowc dl ctkowicie otwrtego zworu bezpieczenstw. Otwor spustowy zworu bezpieczeristw musi pozostc otwrty do tmosfery. - ustwic n zworze podtqczeniowym zimnej wody mksymlnq ilosc przeptywow 18 I/ min. (rys. 4, pozycj 5). - podczs ngrzewni z zworu bezpieczenstw kpie wod - jesli po zkonczeniu ngrzewni z zworu bezpieczenstw ndl kpie wod, cisnienie wody przekrcz 6 br, zwor bezpieczenstw jest znieczyszczony lub uszkodzony. Mgyr Szerelhsi szkember litmuttd szmr ElBirBsok 6s rendelkezesek Kerjiik, vegyek figyelembe - z orszgos ervenyessegii elbirsokt, - Vizmiivek rendelkezeseit, - z Elektromos Mijvek rendelkezeseit, - vlmint z dttbl dtit. A telepit& helye Szereljek kesztileket -ftiggolegesen, 3. brn lthto modon - egy fgymentes helyisegben - vizveteli hely kozeleben. A k&xiii&k szerel&e - Szereljek fel kesziileket. A szerelesi segednygokt fl hordkepessegenek megfeleloen vblsszk ki. HBfokszbBlyozBs A gyri bellitst (65 C) csk szkember vltoztthtj meg. A bellitshoz forditsk el beis hofokszblyz&t - -irnyb: PSD: F 4,5 c. 65 C PSH: F 5 c. 65 C Vizcstlkoz& Zrt (nyomsos) rendszer, tobb vizveteli hely elltsr. A 4. br ielmvrzt 1 fli melegvi%rolo PSD/PSH biztonsgi szelep, 6 br 3 nyomscsokkento (5 br felett jnlott) visszrmls-gtlo tfolyo zroszelep (fojtoszelep) hidegviz-vezetek Oritoszelep rezontveny vgy miinyg szigetelo cstlkozo hideg- es melegviz-cstlkozs szmr 9 10 melegviz-vezetek melegvizcspok - Eng. eng. uzemi tulnyoms 6 br. - Alklmzznkbevizsglt biztonsgi szelepet illetve szerelvenyeket. Vegybk figyelembe helyi rendelkezeseket! -A lefolyot teljesen nyitott biztonsgi szelepre meretezzek. Ugyeljenek rr, hogy biztonsgi szelep kiomldnyils mindig szbdon legyen. -A 18 I/pert mx. tfolyo vizmennyiseg zroszeleppel (4. br, 5) bellithto. - Felffiteskor biztonsgi szelepen kereszttil szemmel Ithton viz lep ki. - H felffitesen kiviil is viz csepeg biztonsgi szelepbol, kkor vgy viznyoms tul mgs (> 6 br), vgy elszennyezddott ill. hibs biztonsgi szelep. PYCCKMh c3 STIEBEL ELTRON YK3wiR no Mowmy fln~ cneuwimct IlpH Monrme cnenyet yqnyblrb: - flocthoenehw MeCTHblX BO~OCH6~iOUJMX npepflpmrtw - nocthobllehhr MeCTHblX 3Heprocti6mkXu~x npepnp!+mgi - ncnopthble nhhble npm6op MecTo MOHTm - YCTBHBflMBTb BepTMKflbHO (KK nok3ho H PMC. 3). - B IlOMeUeHWl, 3LWlUeHHOM OT 3MepsHw. - 86~~3~ oflo36ophofi TO~KM. YCTHOBH IlpMdOp - 3KpenMTb HBeCHble nnhkm, HBeCMTb nph6op. Bbl6op KpenemHoro MTepMn 3BMcMT OT IlpO dhoctm CTeHbl. YCTHOBK TeMllepTypbl TeMnepTyp, ycthobnehhr H FlpeNlpLlRTWl (65 C), MOWeT 6blTb M3MeHeH cneummctom. &-m 3Toro perymtop TermepTypbl, pcnonometitiblr BHyTpH, cnenyet nepectbmtb B nnpe eniw - : PSD: E 4,5 okono 65 C PSH: b 5 okono 65 C ~OJWllO dehhb BOAbl BonoHrpeBTenb 3KpblToro Tm np pbnetwem Bononpoeon) cnymmt mm CH6H(eHm HeCKOnbKMX BO&O36OpHblX TOqeK. norchehmr K DMG. 4 Bonotirpesrenb PSD/PSH npe.uoxpwtenbhblfi Knnti (Knnti M36blTOworo nbnehwi) (6 6p) OrptwMTenb PBnetim (HeO6XOPMM B cnyqe, ecnm nbj-lehme B BOAOnpOBOAHOfi CeTLd npebblwet 5 6p) HeBO3BpTHblR KnilH flpoccenmpymuw 3nopHbGi KnnH nol!boa XOnOpHOi BObl LLJTyuep ~3 ntyw mwi cmhtetwieckor0 MTeptin.unfl XonoHoA M ropwea BOnbl nonbofl ropflrea BOflbl CnMBHoA KnnH ropwer Bonbl 10 tionos6optin phntyp - AonycTMMoe p6oqee ebnetwe 6 6p. - YcTHBnMBkTe TonbKo npobepetihble npenoxphmtenbtible KnnH. YWTblBATe npe~wlchw MeCTHblX BO~oCH6mtouwx npennpmt&! - OnpenemTe npmetpbt (mmetp, rlpotwkehhoctb) CnllBHOi Tpy6bi &-lr KnnH w36bltol(horo nbnehm. BblnyCKHOe OTEepcTMe KnnH fionmh0 OCTETbCR OTKPblTblM. - YCTHOBMTe PCXOfl BOAbl H npoccenmpytouiem 3nopHoM Knntie (pmc. 4, no3. 5) MKCMMyM 18 n/mmh. - npm Hrpeee M36blTOK Bobl.uonmeH noctyntb ~3 npenoxphwtenbhor0 KnnH. - Ecm Bon npononmet noctyntb ~3 Knnti npm BbwmietiHoM tirpeee, 3~0 03HqeT, qt0 GBnetiwe Boflbl B Tpy6OnpOBO~e donee 6 6p, nm6o npenoxpwtenbhbll4 KnnH scopeti wwi tiewznobeh.

8 English PSD50-150i Electricl connection (see Figs. 5 nd 6) Electricl connection my only be crried out by qulified instller, in ccordnce with these instructions. Legend, Fig. 5 PSD i 1 Mins connection 2 Protective erth connection 3 Sfety therml cut-out Thermostt combintion 4 Dome heting element Legend, Fig. 6 PSH i Mins connection Protective erth connection Sfety therml cut-out Thermostt combintion Plug connection-tubulr heting element Fig. 5 / Rys. 5 / 5. br / PIAC. 5 PSH50-150i I_.. PE L N 1 /N/PE-230 V The device is intended for fixed connection to DC mins supplies using permnently-lid connection leds. Specific ntionl regultions re to be respected. Fig. 6 / Rys. 6 / 6. br / Pnc. 6 I PE 1 /N/PE-230 V 3 1 First strt-up Only to be crried out by qulified instller, in ccordnce with these instructions. - Before switching on, fill the device by opening the hot wter vlve nd flush it through thoroughly. - Monitor first heting; check to ensure tht the thermostt switches off. - Check the sfety vlve or sfety group for functionl relibility.

9 Polsk Mgyr cl PYCCKMi? STIEBEL ELTRON Podlqczenie elektryczne (ptrz rysunek 5 i 6) Wykonne by& moie jedynie przez wyszkolonego instltor zgodnie z niniejszq instrukcjq. Legend do rysunku 5 PSD50-150i 1 przytcze elektryczne 2 pod%qczenie przewodu uziemnijqcego 3 zesp61 ogrnicznik tempertury bezpieczenstw i regultor tempertury 4 grztk,rdzeniow Legend do rysunku 6 PSH50-150i przytqcze elektryczne podtqczenie przewodu uziemnijqcego zesp6t ogrnicznik tempertury bezpieczenstw i regultor tempertury potqczenie wtykowe grz%ki rurowej Urzqdzenie przeznczone jest wytqcznie do podtqczeni sttego do sieci prqdu tr6jfzowego. Nleiy przestrzegc przepisow loklnych! Elektromos cstlkozs (Id. z 5. es 6. brt) Csk hivtsos villnyszerel8 vegezheti e szerelesi utmutto lpjn. Az 5. br jelmgyrzt PSD50-15Oi 1 hl6zti cstlkozs 2 ved6foldeles 3 kombinlt biztonsgi h6fokhtrol6-hbfokszblyz6 4 d6mfiitbtest AZ 6. br jelmgyrzt PSH50-150i 1 hl6zti cstlkozs 2 vedbfoldeles 3 kombinlt biztonsgi h6fokhtrolrshofokszblyz6 4 hofokszblyz6 A kesziilek kizr6lg fix elektromos cstlkozssl, vlt6rmd hl6ztr cstlkozttht6. Vegyek figyelembe helyi rendelkezeseket! 3nenrponoxnlorenne (CM.pMC. 5 M 6) 3nenTpononknro~er+ue comer OCyll&eCTWlRTbCR TOnbHO cneuunbicrou B COOTBeTCTBHH C LlWlHOii UHCTpyM~Meii. florchehhr K pm. 5 (PSD i) 1 flo/ilknto~ehhe K CeTM 2 33eMneHHe 3 KOM6LiHUwR npe~oxphlltenbhblfi TeMneplypHblk perynrtop TeMnepTypbl OrpHwMTenb- 4 HrpesTenbHblti 3neMeHT 3LLWlTHOM KOmyXe florchehhr n pm. 6 (PSH i) 1 nonkntoqehwe K cetm 2 33eMneHwe 3 KoM6ntiur,i npefloxphl4tenbhbti TeMnepTypHblh perynntop TeMnepTypbP orphwmtenb- 4 Tpy6rTblti HrpesTenbHblFi 3neMeHT (T3H) llpw6op npenh3hreh TonbKo pm4 CTWiOHpHOrO ~O~KnlO~eHL4R K CeTM nepemehhor0 ToK c nomoubtc OT/IenbHOti npoeio~kll. Heo6xonmo ywtbibtb YeCTHbIX orphb43ud4! weproch6mlo~hx npenhchm Pierwsze uruchomienie wykonne by& moie jedynie przez wyszkolonego instltor n podstwie niniejszej instrukcji. - przed wtczeniem urzdzenie npetnic i doktdnie przeptukc wodq poprzez otwrcie zworu wody cieptej - kontrolowc pierwsze podgrznie. Obserwowc moment wytczni regultor tempertury. - skontrolow6 prwidtowosc dzitni zworu bezpieczenstw lub grupy bezpieczenstw EM beiizemek Csk hivtsos villnyszerel8 vegezheti e szerelesi utmuttd lpjn. - Bekpcsols elott melegvizcsp megnyitsvl toltsek fel, es lposn oblltsek t kesztileket. - Kiserjek figyelemmel z else felfiitest. Figyeljek meg, hogy hsfokszblyz6 mikor kpcsol ki. - Ellenorizzek biztonsgi szelepet ill. szerelvenycsoportot. BBOA B ~MC~IJIYBTBLD~K, BBOJI e 3mnnyTqwo Momet OCyllleCTBnRTb TOJlbKO Cllel#iJlHCT B COOTBeTCTBHH C JlHHOh MHCTpyKUUeii. - flepen BKJlKNeHHeM HeO6XOnLIMo 3nonHHTb npn6op, uw zero nepmtb OTKpblTblM KpH ropw4eti BOPbl 0 TeX nop, nok ~3 Hero He tiqhet noctyntb t3ofl.. - flepeblh Hrpee Heo6xoncrMo llpokohtponllpobtb. npocneflhte 3TeM, qto6bl cp6otn perynntop TeMnep-rypbl. - ~yhkul4ohllpobhl4e npenoxpwtenbiior0 KnnH. 9

10 English Mintennce Only to be crried out by qulified instller, in ccordnce with these instructions. -Check the protective node for the first time fter two yers, nd replce it if necessry; see Spre prts for order number. After replcement, the instller is to decide t wht time intervls other inspections should be crried out. -Crry out descling of the device only fter removing the heting element. Do not tret the surfce of the tnk with descling gents. -In the event of the sfety therml cut-out responding (no throughflow), replce the regultor/ limiter combintion. - Check the sfety vlve or sfety group regulrly. Drining the cylinder Drining cn only be crried out vi the sfety vlve or through the dditionlly fitted dringe tp. - Close the isolting vlve in the cold wter pipe. - Open ll hot wter vlves fully t ll drw-off points. - Open sfety vlve or drin vlve. 10

11 Polsk Konserwcj przeprowdzn moie bye jedynie przez przeszkolonego instltor n podstwie niniejszej instrukcji. Mgyr c3 Krbntrts Csk kepzett szkember vegezheti e szerelesi utmuttd lpjn. PYCCKMR O6CJIyMtBBHHg STIEBEL ELTRON ObcnymnsHne npn6op comer OCy~eCTBnflTb TOnbHO nbnn+iunpobhhbti CneunnncT B COOTBeTCTBWlC~HHOiiblHCTpyKUlleii - po dwoch ltch uiytkowni nleiy sprwdzic node ochronnq, w rzie potrzeby wymienic. Numer ktlogowy ptrz czesci zmienne. Po wyminie instltor zdecyduje o dcie kolejnego przegldu. - usuwnie nlotu wpiennego z urzqdzeni moiliwe jest jedynie po demontiu kotnierz grzejnego. Nie poddwc powierzchni pojemnik dzitniu Srodkow odwpnijqcych. -w przypdku zdzitni ogrnicznik tempertury bezpieczenstw (brk przep%ywu prqdu) nleiy wymienic zesp61 ogrnicznik tempertury bezpieczenstw i regultor tempertury (rysunek 6, pozycj 3) uktywnic ponownie ogrnicznik tempertury bezpieczenstw poprzez wcisniecie przycisku odblokowujqcego. - kontrolowc regulrnie zwor bezpieczeristw lub grupe bezpieczenstw. Oproininie zsobnik Oproininie odbywc sic moie poprzez zwor bezpieczenstw lub poprzez dodtkowo zinstlowny zwor spustowy. -AZ nodot eloszor ket ev utn kell ellenorizni ill. kicserelni. A megrendeloszm z Alktreszek fejezetben tllhto. AZ else csere utn szkember donti el, hogy tovbbikbn milyen idokozonkent kell ellendrizni z nodot. -A kesztilek vizkotlenitese csk fiitobetet kiszerelese utn vegezheto el. A trtly feluletet ne kezeljek vizkdtlenitd vegyszerrel. - H biztonsgi hbfokhtrolo kikpcsol (megszkitott rmkor), csereljek ki kombinlt h6fokhtroltsh6fokszblyzot. - Ellenorizzek rendszeres idokozonkent biztonsgi szelepet illetve szerelvenyeket. A t&o16 kiiiritese A kitirites biztonsgi szelepen illetve egy ktilon erre celr beepitett Oritoszelepen kereszttil tortenhet. - Zrjk el hidegvizvezetek zroszelepet. - Nyissk ki z osszes melegvizcspot. - Nyissk ki biztonsgi szelepet illetve z Oritoszelepet. - 3UWiTtiblti HOP. Heo6xonHMo npoeephtbqepe3 2 ropnocne esofl nph6op B xcnnyrur+o. B cnyqe Her4cnpeHocrM ero cnenyer 3MeHMTb. (HoMep 3K3 - CM. psnen 3ncHble qctd ). - YnneHMe M3BeCTKOBblX OTnOmeHMti npom3bonmtcr TOnbKO nocne nemohtm He 06p6TblBTb nobepxhoctb 6K CpeflCTBMki, npeah3hqehhblmm,wlfl yflnehl44 M3BeCTKOBblX OTnOmeHkifi! - Ecm cp6otn npenoxphkitenbhw7 TermepTypHblti orphwwitenb, Heo6xo~MMo npobepmtb M B Cny 4e HeMCnpBHOCTM 3MeHMTb KOM6HHLWJ peq0lrtop- 0rptwkiTenb. - PerympHo npobepnate p6o-ry npenoxphwtenbhor0 KnnH. OnopomHeHne BonoHrpeBTenn B cnyqe onchoctm 3MepsHm BofloHrpeBTenb AonmeH 6blTb 0nopomHeH. OnopomHeHMe BonoHrpeBTem MoxeT OCyllJeCTBnRTbCR repe3 npenoxphk4tenbhblti KnnH km repe /JOnOnHLlTenbHO YCTHOBneHHblfi CnclBHOti BeHTMnb. 3KpblTb 3nopHblh KnnH B noflbofle XOnOclHOti BOnbl. KpHbl ropr -leti BOPbl nonhoctbk) - zmknqc zwor odcinjqcy n doprowdzeniu zimnej wody - otworzyc wszystkie zwory poboru cieptej wody - otworzyc zwor bezpieczenstw lub zwor spustowy OTKpblTb H BCeX BOP0360pHblX TO AKX. OTKpblTb npe/joxphcltenbhblti KnnH W-l!4 CnMBHOti ehtmnb. 11

12 English Tips for trouble-shooting Fults should only be rectified by qulified instller, in ccordnce with these instructions. Use only originl Stiebel Eltron spre prts. The wter dischrge volume hs been clerly reduced despite the wter vlve being opened fully. Remedy: Arrnge for the device to be descled by qulified instller (see lso Mintennce ). The desired temperture is not being reched. Remedy: If the temperture djusted t the works, of pprox. 65 OC, or the dischrge temperture set by the instller is not being reched, rrnge for the device to be descled by qulified instller (see lso Minte nnce ). Does the device hve the correct dimensions for its use? The device is no longer heting up. Remedy: 1. Check the electricity leds (fuses). 2. A sfety therml cut-out is fitted to provide protection ginst overheting. If tempertures become excessive (opertion without wter filling, or regultor is defective), the sfety therml cut-out will interrupt the heting process. Fult rectifiction is to be crried out by qulified instller. Disconnect the device from the electricity supply. If the sfety thermostt responds (no through-flow), replce the regultor/limiter combintion. Fill the device with wter. Connect the device to the electricity supply. Het up the device. 12

13 Polsk Mgyr PyCCKMti STIEBEL ELTRON Wskzdwki odnosnie wyszukiwni przyczyn usterek usuwnie usterek dokonywne moie by& jedynie przez wyszkolonego instltor n podstwie niniejszej instrukcji. Stosowc wy%qcznie oryginlne czgsci zmienne firmy Stiebel Eltron. ilosc wyptywjqcej cieptej wody ulegt widocznej redukcji pomimo ct kowicie otwrtego zworu poboru Rd: Usunqc osd wpienny z urzqdzeni. Dokonc tego powinien instltor (ptrz rowniei rozdzit Konserwcj ). nie jest osiqgn iqdn tempertur Rd: 1. Jesli przy nstwie fbrycznej lub dokonnej przez instltor nie jest osiqgn tempertur 65 C nleiy usunqc osd wpienny z urzqdzeni. Dokonc tego powinien instltor (ptrz rowniei rozdzit Konserwcj ). 2. Czy zostto dobrne urzdzenie odpowiedniej wielkosci? urzdzenie przestto podgrzewc Rd: 1. Sprwdzic podtqczenie elektryczne (bezpieczniki) 2. Jko zbezpieczenie przed przegrzniem zinstlowny jest ogrnicznik tempertury bezpieczenstw. Przy przekroczonych temperturch (dzitnie bez npetnieni wody lub uszkodzenie regultor) ogrnicznik tempertury bezpieczehstw przeryw ngrzewnie. Usunigcie przyczyny usterki moie bye dokonne jedynie przez wyszkolonego instltor: Nleiy odtqczyc urzqdzenie od npieci elektrycznego. Przy zdzitniu ogrnicznik tempertury bezpieczenstw (brk przeptywu prdu) nleiy wymienic zesp61 ogrnicznik tempertury bezpieczenstw i regultor tempertury. Npetnic urzdzenie wodq. Podtczyc urzdzenie do npieci. Wtqczyc podgrzewnie. TnAcsok hibkereseshez A hibk elhritst csk kepzett szkember vegezheti e szerelesi utmuttd lpjn. Kizrolg eredeti Stiebel Eltron lktreszeket lklmzznk. A vizmennyiseg teljesen nyitott melegvizcspnl is jelentos mertekben csbkkent. megolds: Egy szkemberrel tvolittssk el vizkovet keszulekbbl (Id. meg Krbntrts ). A klvnt homerseklet nem erhetb el. megolds: 1. H gyrilg bellitott 65 C- OS hbmerseklet, ill. egy szkember ltl bellitott vizhdfok nem erhetd el, egy szkemberrel tvolittssk el vlzkovet keszulekbol (Id. meg Krbntrts ). 2. AZ igenyeknek megfelelo keszijlek teljesitmenye? A kesziilek nem fijt. megolds: 1. Vizsgljk meg z elektromos cstlkozst (biztositekokt). 2. A kesztilek tulhevtiles elleni vedelmere egy biztonsgi hofokhtrolo kerijlt beepitesre. Tulhevtiles eseten (viz nelkiili tizem vgy hibs szblyzo) biztonsgi hofokhtrol6 megszkltj ftitotest rmelltst. A hib elhritst csk kepzett szkember vegezheti: Armtlnitsk kesztileket! H biztonsgi hofokhtrolo kikpcsol (megszkitott rmkor), csereljek ki kombinlt h8fokhtrolbhijfokszblyzbt. Toltsek fel vizzel, helyezzek rm l es fijtsek fel kesziileket. BO3MOMHblB H cnoco6~ HBKCBpBBHOCTK wx yctphehm Ycrpnenne HencnpstiocreC uomet OCyll#?CTBJlRTb TOJlbKO KBi3JlK~WlpOBHHblk ClleUHJl&lCT B COOTBeTCTBWKCLlHHOiiKHCTpyKUK& B nrlecrse 3ncHwx rcrea WCllOJlb30BBTb TOllbKO ABTJlK Stiebel Eltron. OfheM BOAbl H BblXOfle 3MeTH0 COKpTWlCR, HeCMOTpR H nonhoctbto OTKpblTblh KpH roprclefi BObl. Ycrpnetine: YfinMTb M3BeCTKOBble OTnO~eHkIR (CM. TKxe rney D6cny)kKMsHrIe ). XeneMfl TeMnepryp He Aocrnrercfi. Ycrpuenne: icnw B tiqne p60rbi B Tehnnepryp H sblxofle tie poctmrer 65 C, Heo6xonHMo yankitb M3BeCTKOBble OTnO~eHCIR (CM. TKwe rney D6cnymMsHMe ). He npeebiwer nm xenervlfl TeMnepTyp MKCMMnbHO BO3MO)KHyK) (65 c)? Dpw6op 6onblue He Hrpeeer pony. Ycrpnerine: i. npobepmtb 3neKTpOnpOBO~Ky (npenoxphr4renr4). 2. AJlfl 3UJMTbl OT ki36bltoqhoro Hrpee ycthobneh rlpenoxphmtenbhbla TeMnepTypHblA 0rpHwnTenb. rlpw rlobbllllehhmm TeMnepTypbl (3neKTpononKntoqeHkie nopohcheronpu6op, HeLlCnpBHOCTb TeMnepTypbl) npenoxphcltenbhbla npepblbet AHHR yctpi+etcfl Hrpee. HeMCnpBHOCTb pel-yjlrtop cneumnk+ctom. OTKnKNC1Tb npw6op OT 3neKTpoceTM. HekWlpBHOCTki B cnyre pejulfltop 0rpHwwTenb TetdnepTypbl cnenyet 3MeHkiTb KOM6HHUHK) peryn#top - orphw4tenb. HnonHwTb npcldop Bonoci. nonknw44tb 3neKTponkiTHMe. 13

14 PSD50-150i Spre prts Use only originl Stiebel Eltron spre prts. PSD i (Fig. 7) Item 2 Designtion Cermic heting element PSD 50 i, 900 W PSD 80 i, 1200 W PSD 100 i, 1200 W PSD 150 i, 1800 W Flnge plte with dome PSD 50 i PSD 80 i PSD 100 i PSD 150 i 13 1 Flnge gsket Order r No limiter combintion 16 Wll brcket )7 Cover Insultion socket for node Flnge nut l%zg Fig. 7 / Rys. 7 / 7. &br / PHC. 7 PSH PSH i (Fig. 8) 12 Heting element gsket Flnge plte 14 Flnge gsket Wll brcket Thermostte / r limiter combintion Is Cover rizzii 19 Flnge nut ig. 8 / Rys. 8 / 8. Abr / PUG. 8

15 Polsk CzqSci zmienne StosowC wylqcznie oryginlne cz+ci zmienne firmy Stiebel Eltron. PSD i (tys. 7) Alktrhszek Kizhr6lg eredeti Stiebel Eltron lktrbszeket lklmzznk. PSD i (7. Abr) PyCCKnii 3ncwde r(cwi B nr(ecrbe sncnblx HCflOJlb3OBBTb Eltron. STIEBEL ELTRON lrcreii TOJlbKO LleTBJlH Stiebel Poz. 1 2 Nzw Grztk cermiczn PSD 50 i, 900 W PSD 80 i, 1200 W PSD 100 i, 1200 W PSD 150 i, 1800 W Kotnierz grztki z obudow PSD 50 i PSD 80 i PSD 100 i PSD 150 i Uszczelk kotnierz Anod ntykorozyjn PSD 50 i PSD 80 i PSD 100 i PSD 150 i Nr kt Regultor tempertury- I I orgncznik Listw mocujc r 7 Pokrywpodtczen elektrvcznvch 1 Tulejk izolcyjn nody Nkrgtk szm megnevezhs megr.- 1 kermi fiitdbetet PSD 50 i, 900 W PSD 80 i, 1200 W PSD 100 i, 1200 W PSD 150 i, 1800 W 2 d6m feneklemezt PSD 50 i PSD 80 i PSD 100 i PSD 150 i sz hdmerseklet ht&o I felfuesztes r villmos cstlkozb fed& n6d-szigeteld hiively fedelzr6 ny rebwprypnbrii orpnwnenb- r Hsecns nntin KpblUIK nrienll ynpnenltn Msonwpywu rnnbs nos PSH i (tys. 8) PSH i (8. &br) PSH i (PK. 8) IPor. Nzw Nr kt. plmegneveresp InoJ.1 Humenoene 2 Pierscieri r 13 uszczelnijqcy grztki Koinierz grztki Uszczelk kotnierz Anod ntykorozyjn PSH 50 i PSH 80 i PSH 100 i PSH 120 i PSH 150 i 6 r Listw mocujqc Regultor temperturyorgnicznik r 8 Pokryw podiqczen elektrycznych 19 ~~~ 12 fiitdbetet tbmitbgyiir ~~~ )6 I felfuggesztes 17 1 hdmerseklet htrol6 E 18 1 villmos cstlkoz6 fedel fedelzr6 ny ( Ynnowewe HrpeerenbKoro rl newetn r AHTHKO~~OSWAHUR non PSH 50 I PSH 0 1 PSH 1001 PSH 1201 PSH 150i HeecnK nnw npenoxpkwrenbnbrr remneprypkbm orpnnwrenbperynsrop reuneprypbr

16 Москва-магазин: ул. Красноказарменная, д.19 Тел./факс (095) Оптовые продажи: Тел. (095) Факс (095) Cервисный центр: (095) Санкт-Петербург-магазин: Московский пр., д. 79 Тел./факс (812) Оптовые продажи: Тел. (812) Факс (812) Cервисный центр: (812)

PSH 30 i. Instrukcja obs#ugi i montaiu STIEBEL ELTRON. i=iakoiimtejibhblii BO~OHarpeBaTeJlb MHCTPYK~PIFI no Mot4Tamy H 3KcnnyaTaWH.

PSH 30 i. Instrukcja obs#ugi i montaiu STIEBEL ELTRON. i=iakoiimtejibhblii BO~OHarpeBaTeJlb MHCTPYK~PIFI no Mot4Tamy H 3KcnnyaTaWH. PSH 30 i STIEBEL ELTRON Polsk Instrukcj obs#ugi i montiu Mgyr Z&-t rendszerfi fli melegvizt&rolb Szerel&i 6s kezelesi titmutt6 PyCCKMti i=ikoiimtejibhblii BO~OHrpeBTeJlb MHCTPYK~PIFI no Mot4Tmy H 3KcnnyTWH

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Logo pole ochronne. 1/2 a. 1/4 a

Logo pole ochronne. 1/2 a. 1/4 a 1/2 1/4 Logo pole ochronne Obszr wokół znku, w obrębie którego nie może się pojwić żdn obc form, zrówno grficzn jk i tekstow to pole ochronne. Do wyznczeni pol ochronnego służy moduł konstrukcyjny o rozmirze

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa 2 3 Zasady bezpieczeństwa GB The door and the feeding flap must be closed when operating the machine! PL Drzwiczki i klapka szczeliny podawczej muszą być zamknięte w trakcie używania urządzenia! GB Ensure

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zstosownie XB jest płytowym, lutownym miedzią wymiennikiem ciepł przeznczonym do stosowni w ukłdch ciepłowniczych (tj. klimtyzcj, ogrzewnie, ciepł wod użytkow). Lutowne płytowe wymienniki ciepł

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 098 Double bunk bed 2080x(9)x600 W5 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY Kubistyczna forma oprawy oświetleniowej doskonale komponuje się z modernistyczną architekturą nowoczesnych przestrzeni biurowych. Zaprojektowana z najwyższą

Bardziej szczegółowo

Profile z falistym œrodnikiem

Profile z falistym œrodnikiem z flistym œrodnikiem Rozwi¹zni konstrukcyjne rys. 1.1 Rysunek systemowy profili SIN mx d³. dostwy = 20.00 m bg(o) H 43 t = 3,0 mm 40 t = 2,0 mm z w bg(u) tg(u) hs tg(o) 155 155 155 155 155 Wysokoœæ œrodnik:

Bardziej szczegółowo

Kolektor płaski Hoval IDKM 250 do instalacji w dachu. Dane techniczne. Kolektor płaski IDKM250 IDKM200 G/E. absorpcja α 95% emisja ε 5%

Kolektor płaski Hoval IDKM 250 do instalacji w dachu. Dane techniczne. Kolektor płaski IDKM250 IDKM200 G/E. absorpcja α 95% emisja ε 5% Kolektor płski Hovl IDKM 50 Dne techniczne Kolektor płski IDKM50 Typ kolektor rodzj budowy kolektor typ budowy IDKM00 G/E kolektor płski przeszklony, przykrycie bsorber-powłok selektywny bsorpcj α 95%

Bardziej szczegółowo

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual Tuber radio BT MA407 Instrukcja obsługi User s Manual User s Manual MA407 INSTRUCTIONS...4 BASIC...4 TROUBLESHOOTING...5 DATA TRANSFERRING / CHARGING VIA USB CABLE...5 INTERFACES...5 SPECIFICATIONS...6

Bardziej szczegółowo

Corporate Identity Manual

Corporate Identity Manual Corporte Identity Mnul Książk znku Przedsiębiorstw Komunlnego Sp. z o.o we Wronkch. Projekt Yppingdog. Poznń 2012. Dbmy o środowisko. Pełn wersj kolorystyczn (podstwow wersj znku) Prost wersj kolorystyczn

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Classic Clad / Thermo Clad / ThermoPlus Clad option selection for projects with Pine / Fir wood

Classic Clad / Thermo Clad / ThermoPlus Clad option selection for projects with Pine / Fir wood Project me: Classic Clad / Thermo Clad / ThermoPlus Clad option selection for projects with Pine / Fir wood 1 style. quadrat NFRC compatible option classic NFRC compatible option classic sharp heritage

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Stalowe bramy przesuwne

Stalowe bramy przesuwne Stlowe brmy przesuwne Dne montżowe: stn n 06.2008 Powielnie, tkże częściowe, wyłącznie po uzyskniu nszej zgody. Chronione prwem utorskim. Wszystkie wymiry w mm. Zminy konstrukcyjne zstrzeżone. 2 Dne montżowe:

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W. IMPRESSIVE ILLUMINATION AREA THANKS TO THE ONLY FITTING WITH 2W/5W POWER LED LIGHT SOURCE. Pojedyńcza oprawa

Bardziej szczegółowo

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oœwietlenia, energetyki i trakcji

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oœwietlenia, energetyki i trakcji Producent stlowych konstrukcji wsporczych dl potrzeb oœwietleni, energetyki i trkcji LCZEGO STL? Stl to doskonùy mteriù konstrukcyjny: plstyczny, wytrzymùy, trwùy, ndjàcy siæ do powtórnego przetworzeni.

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. Pojedyńcza oprawa IP65 może oświetlić obszar o powierzcni nawet 36 m 2, a w wersji korytarzowej odcinek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220

RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220 Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220 240 V AC Główne Gama produktów Typ produktu lub komponentu Typ przekaźnika Nazwa przekaźnika Parametry

Bardziej szczegółowo

Urząd Do Spraw Cudzoziemców

Urząd Do Spraw Cudzoziemców Urząd Do Spraw Cudzoziemców Klient : Projektował: : LDD Wyniki obliczeń uzyskane są w oparciu o wzorcowe źródła światła. W rzeczywistości mogą się one nieznacznie zmienić. Gwarancja na oprawy oświetleniowe

Bardziej szczegółowo

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel KATALOG ONLINE www.mysick.com Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel ARS60-F4A01000 Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel Nazwa modelu > ARS60-F4A01000 Numer części > 1036258 At a glance Absolute singleturn

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ZAPOROWY Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM STOP VALVE WITH PNEUMATIC ACTUATOR

ZAWÓR ZAPOROWY Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM STOP VALVE WITH PNEUMATIC ACTUATOR ZWÓR ZPOROWY Z NPĘDEM PNEUMTYZNYM STOP VLVE WITH PNEUMTI TUTOR materiał kadłuba body material żeliwo szare grey cast iron ciśnienie ne pressure 1 bar średnica na diameter 15 max. temperatura max temperature

Bardziej szczegółowo

Technika dobrego samopoczucia

Technika dobrego samopoczucia Technika dobrego samopoczucia Zamkniêty stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody z wbudowanym wymiennikiem ciep³a, oraz zewnêtrzn¹ pow³ok¹ izolacyjn¹ SHW 300 WAC, SHW 400 WAC Instrukcja obs³ugi i monta u Opis Stoj¹cy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika zużycia energii. Operating Instructions for Power Meter

Instrukcja obsługi miernika zużycia energii. Operating Instructions for Power Meter POL SKI Instrukcja obsługi miernika zużycia energii Operating Instructions for Power Meter 406-074 PL EN Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original 20.06.2011 Jula AB POLSKI ZASADY

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

ZM KOLNO S.A. Type 4414 QUICK CHANGE TOOLPOST SZYBKOWYMIENNY IMAK TOKARSKI. Size T.00.M T.00.B T.0

ZM KOLNO S.A. Type 4414 QUICK CHANGE TOOLPOST SZYBKOWYMIENNY IMAK TOKARSKI. Size T.00.M T.00.B T.0 Type 4414 QUICK CHANGE TOOLPOST SZYBKOWYMIENNY IMAK TOKARSKI D C MT T.00.M T.00.B T.0 H G E F C L T.1 T.1.X T.2 T.2.T T.3 T.3.HX N P H G E F B J 449 4495 4494 4414 4497 Bar Di a 4498 B1 K řm H B B1 C D

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315*

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *21931712_0315* Arkusz zmian Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B Wydanie 03/2015 21931712/PL SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE VW MOTOMETER BOSCH METHOD 1 - OBD 2 METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE AFTER OPERATION YOU MUST DISCONECT ACU OR REMOVE FUSE FOR RESTART ODOMETER PO ZROBIENIU LICZNIKA ZDJĄĆ KLEMĘ LUB WYJĄĆ 2 BEZPIECZNIKI OD

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR MIESZKOWY Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM BELLOW VALVE WITH PNEUMATIC ACTUATOR

ZAWÓR MIESZKOWY Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM BELLOW VALVE WITH PNEUMATIC ACTUATOR ZWÓR MIESZKOWY Z NPĘDEM PNEUMTYZNYM BELLOW VLVE WITH PNEUMTI TUTOR materiał kadłuba body material żeliwo szare grey cast iron ciśnienie ne pressure bar średnica na diameter 15 max. temperatura max temperature

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Kolektor płaski Hoval IDKM 200. Dane techniczne. Kolektor płaski IDKM200 IDKM200 G/E. absorpcja α 95% emisja ε 5% Kolektor-wartości 0,82 1

Kolektor płaski Hoval IDKM 200. Dane techniczne. Kolektor płaski IDKM200 IDKM200 G/E. absorpcja α 95% emisja ε 5% Kolektor-wartości 0,82 1 Kolektor płski Hovl IDKM 00 Dne techniczne Kolektor płski IDKM00 Typ kolektor rodzj budowy kolektor typ budowy IDKM00 G/E kolektor płski przeszklony, przykrycie bsorber-powłok selektywny bsorpcj α 95%

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F

LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F7100305 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP65 PFC F7100305 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Jøtul I 570 FL. Szyba / Glass. Jøtul I 570 FL. Art.no. TS39B002. PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 GB - Installation Instructions 4

Jøtul I 570 FL. Szyba / Glass. Jøtul I 570 FL. Art.no. TS39B002. PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 GB - Installation Instructions 4 Jøtul I 570 FL Szyba / Glass Jøtul I 570 FL PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 G - Installation Instructions 4 rt.no. TS39002 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 2 3 Model SPECIFICATIONS 4 Informacja o paliwie dla panstwa docelowego Gaz Plynny Panstwa docelowe Kategoria

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A INVERTER SERIA MXZ Typoszereg MXZ gwrntuje cicy, wysokowydjny i elstyczny system, spełnijący wszystkie wymgni w zkresie klimtyzcji powietrz. 6 MXZ-2C30VA MXZ-2C40VA MXZ-2C52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA MXZ-4C71VA

Bardziej szczegółowo

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Gotronik PPHU Dane aktualne na dzień: 19-01-2017 09:19 Link do produktu: /modul-odtwarzacza-plikow-mp3-audio-p-2905.html Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Cena Dostępność Numer katalogowy 35,00 zł Dostępny

Bardziej szczegółowo

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie.

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:04 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKUĆ DO DRZWI I ŚCIANEK SWING DOOR AND GLASS WALL SYSTEM

SYSTEM OKUĆ DO DRZWI I ŚCIANEK SWING DOOR AND GLASS WALL SYSTEM m SYSTEM OKUĆ DO DRZWI I ŚCIANEK SWING DOOR AND GLASS WALL SYSTEM www.morad.pl www.morad.eu SYSTEM OKUĆ DO DRZWI I ŚCIANEK SWING DOOR AND GLASS WALL SYSTEM M-800 M-828 Zawias dolny drzwi zawieszanych Bottom

Bardziej szczegółowo

Silniki Wibracyjne Seria - MVE

Silniki Wibracyjne Seria - MVE Silniki Wibracyjne Seria - MVE www. Śiedziba: OI Italy Spółki zależne: OI ustralia OI Benelux OI Brazil OI hina OI France OI Germany OI India OI Middle East OI Nordic OI Romania OI Russia Oouth frica Opain

Bardziej szczegółowo

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi FLM-600 FOG MACHINES User manual FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi The guarantee for appropriate operation of the smoke machines is the using of the Flash-Butrym smoke liquid. www.flash-butrym.pl

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN w systemie Windows 7 z serwerem rozgrywki wieloosobowej gry Medal Of Honor: Wojna na Pacyfiku: Pacyfik.

Konfiguracja połączenia VPN w systemie Windows 7 z serwerem rozgrywki wieloosobowej gry Medal Of Honor: Wojna na Pacyfiku: Pacyfik. Windows 7 Konfiguracja połączenia VPN w systemie Windows 7 z serwerem rozgrywki wieloosobowej gry Medal Of Honor: Wojna na Pacyfiku: Pacyfik.net... 1 Configuration of VPN connection in Window 7 system

Bardziej szczegółowo

Przyłączki i złączki wtykowe

Przyłączki i złączki wtykowe Przyłączki i złączki wtykowe 80.0050.01 PRZYŁĄCZKA PROSTA WTYKOWA DO PRZEWODÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z GWINTEM DO G 3/8 STRAIGHT MALE ADAPTOR G B C L CH1 CH2 TUBE Code number - 4 5 8 21 10 2 80.0050.01.0504-6

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 1 z 8 TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 2

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS Podwójnego działania Double acting SERIA VPM, VPM Series Uszczelnienie ISO, Seals ISO Ciśnienie robocze, Working pressure : 160 bar Średnice, Diameters : de 25

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

LED PAR 36 12x3W RGBW F

LED PAR 36 12x3W RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

USB 306/307 Modem. Quick Start Guide Pierwsze kroki. www.sierrawireless.com

USB 306/307 Modem. Quick Start Guide Pierwsze kroki. www.sierrawireless.com USB 306/307 Modem Quick Start Guide Pierwsze kroki www.sierrawireless.com Welcome to the USB 306/307 modem Your package contains: USB 306/307 modem with TRU-Install This Quick Start Guide USB extension

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F

LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F7100250 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F7100250 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 2.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE Firm OTAGO jest uznnym producentem wielu rodzjów filtrów do uzdtnini wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjlizujemy się w wytwrzniu urządzeń do oczyszczni

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE PL Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

(327 x 112 x h290cm) (327 x 112 x h290cm)

(327 x 112 x h290cm) (327 x 112 x h290cm) PLAYGROUND PLAC ZABAW (327 x 112 x h290cm) (327 x 112 x h290cm) 00980_02012015 00980_02012015 INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUKCJA MONTAŻU fungoo.eu WARNINGS! OSTRZEŻENIA! Only for home use. Tylko do użytku

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18 1. 1 UPS 5-3 F Cena na zapytanie Nr katalogowy: 962 Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo

September / Wrzesień Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM

September / Wrzesień Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM September / Wrzesień 2013 Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM Low pressure detergent suction with adjustment of the quantity from an

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

CAROL 2 CAROL 2. (285 x 395 x h290cm) (285 x 395 x h290cm) fungoo.eu CAROL 2 003_03020_ _03020_291014

CAROL 2 CAROL 2. (285 x 395 x h290cm) (285 x 395 x h290cm) fungoo.eu CAROL 2 003_03020_ _03020_291014 PLAYGROUND PLAC ZABAW (285 x 395 x h290cm) (285 x 395 x h290cm) fungoo.eu 003_03020_291014 003_03020_291014 INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUKCJA MONTAŻU WARNINGS! OSTRZEŻENIA! Only for home use. Tylko

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo