PSD 50 i, PSD 80 i, PSD 100 i, PSD 150 i STIEBEL ELTRON PSH 50 i, PSH 80 i, PSH 100 i, PSH 120 i, PSH 150 i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSD 50 i, PSD 80 i, PSD 100 i, PSD 150 i STIEBEL ELTRON PSH 50 i, PSH 80 i, PSH 100 i, PSH 120 i, PSH 150 i"

Transkrypt

1 PSD 50 i, PSD 80 i, PSD 100 i, PSD 150 i STIEBEL ELTRON PSH 50 i, PSH 80 i, PSH 100 i, PSH 120 i, PSH 150 i English Unvented (pressurized wllmounted wter heter Instructions for use nd instlltion Polsk CiSnieniowe Scienne zsobniki cieplej wody Instrukcj obsiugi i montiu Mgyr Z&t rendszerfi fli melegvizttirold SzereEsi 6s kezelesi titmutt6 PyCCKkiti HKOnclTenbHbl6i BOJJOHrpeBTeJlb 3KPblTOrO THll MHCTP~KUMFI no iiohtmy H 3KcnnyTwiw English Instructions for use 2 Technicl dt Instlltion instructions 6,;: First strt-up 8 Mintennce 10 Tips for trouble-shooting 12 Spre prts 14 Gurntee 16 Polsk lnstrukcj obstugi 3 Dne techniczne lnstrukcj monttu 7,: Pierwsze uruchomienie 9 Konserwcj 11 Wskzowki odnosnie wyszukiwni przyczyn usterek 13 Czesci zmienne 15 Gwrncj 16 Mgyr Kezelesi utmutto 3 Miiszki dtok 5 Szerelesi utmutt6 7/9 Els6 beuzemeles 9 Krbntrts 11 Hibkereses 13 Alktreszek 15 Grnci 16 trg. I / nys. I. or / rnc. I PYCCKHR Ytr3ri no kcnnyrunn 3 Ti?XHWAeCKkIe LlHHble 5 YK3Hl.W n0 MOHTWKY 719 Beon B skcnnyrur.+o 9 06cnymneHHe MO)KHble HWlCnpBHOCTL4 13 3ncribre qcrw 15 Fptini 16 The instlltion (wter nd electricl instlltion) nd the first strt-up nd mintennce of this device my only be crried out by qulified instller, in ccordnce with these instructions nd with ntionl stndrds nd regultions. Montiu (podtqczenie hydruliczne orz wykonnie instlcji elektrycznej), jk r6wniei pierwszego uruchomieni urzdzeni, dokonc moie jedynie uprwniony instltor zgodnie z niniejsz instrukcj, orz wedtug krjowych norm i przepis6w. A keszijlek (viz- es elektromos) szereleset, vlmint else beiizemeleset es krbntrtst csk kepzett szkember vegezheti e szerelesi es kezelesi utmutt6 lpjn z orszgos szbvnyok 6s rendeletek figyelembe vetelevel. MOHTW (EOAO-kl 3lleKTpOMOHTW), BBOP. B 3KCflIlyTLWKI H 06CJlyNlBElHl4e llpll6opzl MOmeT npow3bojlhtbcr TOJlbKO KBWlkl $kluhpobhhblm CllW.&iWlHCTOM B COOTBeTCTBHH C &SlHOti l4hctpykulbk

2 ipso pgiit piiiicp5b-izpitit pgk--k Jpsn1ooi pigi v 3 h 30 min / MMH 4 h 20 min / MLIH 5 h 20 min / MMH 5 h 20 min / MMH 3 h 30 min / MMH 4 h 20 min / ML~H 5 h 20 min / MMH 6 h 25 min / MHH 6h English (2 Instructions for use for the user nd the instller Function The PSD/PSH i unvented (pressurized) wll-mounted wter heter cn het potble wter up to bout 65 C to suit demnd, nd supply number of drw-off points. The wter content is utomticlly heted to the preset temperture. The device is djusted t the works to 65 C. Temperture djustments to below 65 C my only be crried out by qulified instller. Heting times with the temperture setting s djusted t the works (65 C) nd cold wter intke temperture of 10 C re shown in Tble 1. Tb. 1 / Tbl. 1 / T6n. 1 Cold wter intke 10 C Temperture setting 65 C Tempertur doptywie 10 C zimnej wody n Nstw tempertury 65 C hidegvizhofok 10 C bellitott vizhofok 65 C TeMflepTyp exonfluefi sobl 10 C Mke. TeMnepryp ropfllrer oflbr 65 C Importnt notes -Arrnge to hve the wll-mounted wter heter nd the sfety vlve or sfety group checked regulrly by qulified instller. -Check the fittings regulrly; clen limescle off outlets using conventionl commercil descling products. Risk of freezing The device is protected ginst freezing t every temperture setting, but not the sfety vlve or the sfety group nd the wter pipe. Cre A dmp cloth is ll tht is needed for cre nd clening the outer housing. Do not use ny foming or custic clening gents. 2

3 Polsk lnstrukcj dl uiytkownik obslugi i konserwtor Funkcj CiSnieniowe (zmkniete) Scienne zsobniki cieptej wody PSD/PSH i przeznczone sq do podgrzewni wody uiytkowej w zleinosci od potrzeb do tempertury oko#o 65 C. Zsobniki zsilk mogq kilk punkt6w poboru wody. Wod w zsobniku podgrzewn jest utomtycznie zgodnie z nstwionq temperturq. Urzqdzeni nstwione sq fbrycznie n temperture 65 C. Nstw tempertury powyiej 65 C dokonn moie bye jedynie przez instltor. Czs podgrzni wody przy nstwieniu fbrycznym n temperture 65 C i przy temperturze zimnej wody doptywowej 10 C odczytc moin z tbeli 1. Mgyr KezeMsi AZ LizemeltetB szgm&r titmutt6 6s szkember Miiklid& A PSD/PSH i tipus z&t rendszerii (nyom&os) fli melegviztrol6k z igenyeknek megfelel8en 65 OC-ig szolgblttnk melegvizet, 12s tijbb vizveteli hely ellt&& lklmsk. A t&rolt vizmennyi&g be&llitott vizh6fokr utomtikusn tijrtknik. A kesziileket gyrilg 65 OC vizhdfokr llitjuk be. At&llit&&t < 65 C vizh8fokr csk szkember vbgezheti. A felffitr%i iddt gyrilg behllitott &t&kre (65 C) h816zti vizh8fok eseten z 1. tblgzt trtlmzz. Fontos figyelmeztet&ek PyCCKML? STIEBEL ELTRON YK3ww no 3wnnyTww C\IIR nonb30btenr *yhkl&lonnpobhne H cneuwww AHHR CepMR HKOnL4TenbHblX BonoHrpeeTeneA 3KpblToro wn np. flbnehnem Bononpoeonttoti cew) PSD/PSH i npenii3hqeh nfl Hrpes nwbebor BOnbl no 65 C. np~60p MO)KeT CH6PKTb HeCKOnbKO BOfl0360pHblX TO 4eK. Bon BTOMTWleCKM no Mepe pcxonobhmr noctynet B BonoHrpeeTenb 14 tirpebetcr 0 ycrhobnehhoti TeMnepl-ypbl, KOTOpR noctoflhh0 noflflepwtbetcr c nomoujbt0 TepMOCTT. np116op noctbnretcr C ycthobnehhofi MKCIiMnbHOR TeMnepTypOA 65 OC. TeMnepTyp MomeT 6blTb orphw4eh cneum.nmctom B npenenx no 65 OC. BpeMR Hrpee npcl YCTHOBneHHOR H npennpwrww TeMnepType (65 C) M TeMnepType BxonRuleA Bobl IO OC npectbneho B T6n!due i. Wine wskzdwki BmHbte yn3nwr - Scienny zsobnik cieptej wody orz zw6r bezpieczeristw lub grup bezpieczeristw powinien byc regulrnie sprwdzny przez instltor. - Nleiy regulrnie kontrolowc stn rmtury. Osd wpienny nleiy usuwk z wylewki przy pomocy Srodk6w odwpnijqcych. - Vizsgltssk meg rendszeresen fli melegvizt&rok% 6s biztonsgi szerelv&nyeket illetve biztonsgi szelepet egy szkemberrel. - Ellen&izz&k rendszeresen csptelepeket. A lerk6dott vizkd kereskedelmi forglombn kphtb szerekkel kijnnyen elt&volitht& - Heo6xonHMo, wo6bl BOAOHrpeBTBnb H npenoxphwenbhbli4 KnnH perynrph0 npobeprncrcneuw.wictom. - PelynRpHO OCMTpldBfiTe BOflO360pHytO pmtypy 6luerO npcl6op. M3BeCTKOBble OTJlb)KeHHR H BblnyCKHblX OTBepCTMRX KpHOB M LlylUeBblX HCOK ywlrl?te C nomolubt0 COOTBeTCTBytOUlHX WICTR~MX CpeACTB. Niebezpieczelistwo zmrzni Urzqdzenie posid zbezpieczenie przed zmrzniem przy kidej nstwie tempertury. Zbezpieczenie to nie obejmuje jednk zworu bezpieczer?lstw lub grupy bezpieczenstw orz instlcji wodnej. Fgyveszbly A k&sztilt+k h8fokszblyz6 minden &II&s&bn vbdett fgykrok ellen, de biztonsgi szerelv&yek 12s vizvezetbk nem. Apom A burkolt tisztit&shoz elegend8 egy nedves kend8. Ne lklmzznk sorol6 vgy old6 ht&sli tisztitbszereket. Oncnocrb mep3nm Bon, HxoNulqcR BH~TPC~ nph6op, 3twweH 0T smepshnr, oflhk0 3To He pcnpoctphretcr ti npeoxpw4tenbhbla wlnh H noflboflru&fe Tpy6bl. Czyszczenie obudowy Do czyszczeni obudowy zewnetrznej wystrczy wilgotn Sciereczk. Nie nleiy stosowc idnych trqcych lub ostrych Srodkbw czyszczqcych. Yxo JJnfl OVHCTKII HpymHoro Kopnyc lloctto lh0 npotepetb er0 BlWKHOfi TKHbtO. He HCnOJlb30BTb nehrlljhbcr W-M pctboprtollwle CpeACTB. WCTRlW4e 3

4 Fig. 2 / Rys. 2 / 2. Abr / Pnc. 2 Wymiry w mm Miry v mm M&etek mm-ben P3Mepbl B MM Technicl dt (Fig. 2) Plstic top cp Hnging brckets (on PSD/ PSH 50 i nd PSD/PSH 80 i, on top only) Sheet steel housing, white pint finish Cold wter connection nozzle G 3/4 Hot wter connection nozzle G 3/4 Plstic bottom cp Heting element cover with electricl connection Steel tnk with internl enmelling nd protective node (see Fig. 7). PSD with enmelled dome heting element. PSH with copper tubulr heting element. For test mrk: see rting plte Protection mode IP 25 (wter jet protection) Type / Typ / tipus / Tun Content / PojemnoSC / ijrtrtlom / 06eM,-J-xFL Weight, empty / Cigir bez wody / temeg / Bet kg,kr KELL Power rting / Mot / teljesitmeny / MOUHOCTb W,KBT ri,rr Voltge / Npigcie / fesztiltsbg / HnpRxeHMe V/e I,,,,LL Permissible operting pressure / Dopuszczlne cisnienie robocze / eng. iizemi ttilnyom& / AonycTnMoe pdoree nenehlre br/6p rrrr Stndy current consumption t 65 C/24 h Zuiycie pqdu n podtrzymnie temp. przy 65 C/24 h k&szenl&ti &mfogyszt& 65 C/24 h 3Hepronorpe6neHne np~ 65 C/24 L(c. kwh I KBT m 0,77 0,83 1,02 1,39 Dimensions / M&etek / PsMepbl C mm / MM Drnrn/MM~~~~ Tb. 2 / TbI. 2 / Tdn. 2 4

5 Polsk (3 Dne techniczne (RYS. 2) 1 Pokryw gorn z tworzyw sztucznego 2 Listwy mocujqce (przy PSD/PSH 50 i orz PSD/PSH 80 i tylko gorne) 3 Obudow z blchy stlowej lkierown n bilo 4 Krociec przy#czeniowy zimnej wody G Krociec przy%qczeniowy cieptej wody G Pokryw doln z tworzyw sztucznego 7 Pokryw podtqczen elektrycznych Zbiornik stlowy z wewnetrznq wrstw emlii orz nodq ochronnq (ptrz rys. 7). PSD z emliownq grztkq rdzeniow. PSH z miedzinq grz+kq rurowq. Znk kontrolny: ptrz tbliczk znmionow Rodzj zbezpieczeni IP 25 (ochron strugoszczeln). Type / Typ / tipus / Tun Miiszki dtok (2. br) felsd miinyg burkolt felfiiggesztolemez ( PSD/PSH 50 i es PSD/PSH 80 csk felul) feherre lkkozott cellemez burkolt hidegviz-cstlkozs G 3/4 melegviz-cstlkozs G 3/4 lso miinyg burkolt kpcsol6doboz fedele elektromos cstlkozssl beltil zomncozott celtrtly, noddl PSD zomncozott domfijtotesttel PSH vorosrez cs6fcitstesttel Vizsglti jegy: Id. z dttblt &intesvedelem: IP 25 (vlzsugr ellen vedett) SH 15Oi STIEBEL ELTRON TeXHHWCttHe AHHble (Pm. 2) 6epXHRfl KpblWK H3 CL4iTeTH~eCKOrO MrepMn ilofleecnbre nnrikn (nns PSD/PSH 50 i M PSD/PSH 80 i TOnbKO BepXHRR IlnHK) nkkipobhhblti KOpllyC 6enoro UEeT H3 J-lMCTOBOti CTJlki LLhyuepbl no~kntoclehkif4 xonorloti BOPbl G 314 LLhyuepbl nonknwehmfl ropwefi BOClbl G 314 HW~HRR KpbltLiK M3 CMHTeTWieCKOrO MTepkin KpblUJK c 3neKTpono~KnKNeHkieM EMKOCTb BblllOnHeH H3 CTJWi C BHyTpeHHMM 3MJleBblM i-lokpblthl?m. himeet 3UlMTHblh HTHKOpp03WtiHblti Hon (CM.PHC. 7). Monenb PSD UMeeT HrpeBTenbHbiR 3neMeHT B 3tlJ4THOM KOHKyXe, npenotbputouet4 0TnomeHkie HKunH. Monenb PSH ClMeeT Tpy6qTblti HrpeBTenbHblh 3neMeHT (T3H). BHn 3uHTbl: IP 25 (3uwT OT Bonbl B CTpYhHOM COCTORHHCI) Content / PojemnoSC / Grtrtlom / OdeM Weight, empty / Cigtr ber wody / tomeg / Bet I kg / kr Power rting / Mot / teljesitmeny / MOll&lOCTb w / KBT Voltge / Npiecie / fesziiltseg / Hnpncenrfe V/e 230 Permissible operting pressure / Dopuszczlne cisnienie robocze / eng. iizemi ttilnyomh / flonycnwoe pdoree snenue br / hp Stndy current consumption t 65 C/24 h ZuFycie prqdu n podtrzymnie temp. przy 65 C/24 h keszenleti &mfogyszt&s 65 C/24 h 3tiepronorpe6neHe npn 65 Cl24 rlc. kwh I KBT 0,77 0,83 1,02 FI- MRe / Arnrn/MMFFF r Dimensions / M&etek / Bmm/Mw[T~-_~498 Pshdepbl Crnrn/hw~~~~~ Drnrn/w~~~~~ Tb. 3 / Tbl. 3 / T6n. 3 5

6 English Fig. 3 / Rys. 3 / 3. br / PK. 3 Fig. 4 / Rys. 4 / 4. br / Pnc. 4 Instlltion instructions for the instller Regultions nd provisions - Generl ntionl regultions - Regultions of the locl wter uthority - Regultions of the locl electricity uthority - Rting plte Instlltion loction - Instll verticl s in Fig. 3 - In n re free of the risk of freezing - Instll in the vicinity of the wter tp Equipment instlltion - Instll the device Select securing mteril to suit the stbility of the wll. Temperture djustment The temperture djustment set t the works (65 C) my be ltered by qulified instller. To do this, the thermostt fitted inside the device is to be turned in the following directions -I : PSD: b 4,5 pprox. 65 OC PSH: k 5 pprox. 65 C Wter connection Unvented (pressurized) for the supply of severl drw-off points. Legend for Fig. 4 PSD/PSH wll-mounted wter heter Sfety vlve, 6 br Pressure reducing vlve (recommended for pressures 4 over 5 br) Bck-flow prevention device 5 Through-flow isolting vlve 6 (throttle) Cold wter pipe 7 Dringe tp 8 Connection for isolting element mde of red brss or plstic, for cold nd hot wter 9 Hot wter pipe 10 Drw-off fittings - Permrssrble operting overpressure 6 br. - Instll only type-tested sfety vlves or sfety groups. Specific ntionl regultions re to be respected. - Arrnge the dimensions of the drin to suit the fully-opened sfety vlve. The drin perture of the sfety vlve must remin open to the tmosphere. -Adjust through-flow volume mx. 18 l/min t the through-flow isolting vlve (Fig. 4, Item 5). - During the heting-up process, wter will visibly drip from the sfety vlve. - If wter continues to drip from the sfety vlve fter the heting system hs been switched off, the wter pressure is too high (> 6 br), nd the sfety vlve hs been contminted with dirt or is defective. 6

7 Polsk lnstrukcj Dl instltor montiu Przepisy orz zleceni - obowiqzujqce przepisy krjowe - zleceniloklnego przedsigbiorstw zoptrywni w wde - zleceni loklnego zktdu energetycznego - dne n tbliczce znmionowej Miejsce montiu - montowc w pozycji pionowej tk jk przedstwiono n rysunku 3 - montowc w pomieszczeniu nie zgroionym mrozem - w pobliiu miejsc poboru wody Montt urzqdzeni - zmontowc urzqdzenie. Stosowc elementy mocujce odpowiednie do wytrzymtosci Sciny. Nstw tempertury Fbryczn nstw tempertury (65 T) moie bvc zmienion orzez instlior. W tym celu nleiy przestwic wewnetrzny regultor tempertury w kierunku I- : PSD: F 4,5 ok. 65 C PSH: b 5 ok. 65 OC Podlqczenie wody lnstlcj cisnieniow do zsilni kilku punktow poboru wody. Legend do rysunku 4 1 zsobnik scienny PSD/PSH 2 zw6r bezpieczeristw 6 br 3 reduktor cisnieni (zlecny przy cisnieniu wigkszym nii 5 br) 4 zw6r zwrotny 5 przelotowy zwor zmykjcy (dtwik) doplyw zimnej wody kurek spustowy izolown czq2.c podrczeniow z mosidzu lub tworzyw sztucznego do zimnej i cieptej wody 9 przewod cieptej wody 10 rmtury poboru wody -. - dopuszczrne crsnrenre robocze 6 br - nleiy stosowc jedynie zwory bezpieczenstw lub grupy bezpieczenstw posidjqce testy. PrzestrzegC nleiy przepisy UDT! - Srednice przewodu odprywowego wymirowc dl ctkowicie otwrtego zworu bezpieczenstw. Otwor spustowy zworu bezpieczeristw musi pozostc otwrty do tmosfery. - ustwic n zworze podtqczeniowym zimnej wody mksymlnq ilosc przeptywow 18 I/ min. (rys. 4, pozycj 5). - podczs ngrzewni z zworu bezpieczenstw kpie wod - jesli po zkonczeniu ngrzewni z zworu bezpieczenstw ndl kpie wod, cisnienie wody przekrcz 6 br, zwor bezpieczenstw jest znieczyszczony lub uszkodzony. Mgyr Szerelhsi szkember litmuttd szmr ElBirBsok 6s rendelkezesek Kerjiik, vegyek figyelembe - z orszgos ervenyessegii elbirsokt, - Vizmiivek rendelkezeseit, - z Elektromos Mijvek rendelkezeseit, - vlmint z dttbl dtit. A telepit& helye Szereljek kesztileket -ftiggolegesen, 3. brn lthto modon - egy fgymentes helyisegben - vizveteli hely kozeleben. A k&xiii&k szerel&e - Szereljek fel kesziileket. A szerelesi segednygokt fl hordkepessegenek megfeleloen vblsszk ki. HBfokszbBlyozBs A gyri bellitst (65 C) csk szkember vltoztthtj meg. A bellitshoz forditsk el beis hofokszblyz&t - -irnyb: PSD: F 4,5 c. 65 C PSH: F 5 c. 65 C Vizcstlkoz& Zrt (nyomsos) rendszer, tobb vizveteli hely elltsr. A 4. br ielmvrzt 1 fli melegvi%rolo PSD/PSH biztonsgi szelep, 6 br 3 nyomscsokkento (5 br felett jnlott) visszrmls-gtlo tfolyo zroszelep (fojtoszelep) hidegviz-vezetek Oritoszelep rezontveny vgy miinyg szigetelo cstlkozo hideg- es melegviz-cstlkozs szmr 9 10 melegviz-vezetek melegvizcspok - Eng. eng. uzemi tulnyoms 6 br. - Alklmzznkbevizsglt biztonsgi szelepet illetve szerelvenyeket. Vegybk figyelembe helyi rendelkezeseket! -A lefolyot teljesen nyitott biztonsgi szelepre meretezzek. Ugyeljenek rr, hogy biztonsgi szelep kiomldnyils mindig szbdon legyen. -A 18 I/pert mx. tfolyo vizmennyiseg zroszeleppel (4. br, 5) bellithto. - Felffiteskor biztonsgi szelepen kereszttil szemmel Ithton viz lep ki. - H felffitesen kiviil is viz csepeg biztonsgi szelepbol, kkor vgy viznyoms tul mgs (> 6 br), vgy elszennyezddott ill. hibs biztonsgi szelep. PYCCKMh c3 STIEBEL ELTRON YK3wiR no Mowmy fln~ cneuwimct IlpH Monrme cnenyet yqnyblrb: - flocthoenehw MeCTHblX BO~OCH6~iOUJMX npepflpmrtw - nocthobllehhr MeCTHblX 3Heprocti6mkXu~x npepnp!+mgi - ncnopthble nhhble npm6op MecTo MOHTm - YCTBHBflMBTb BepTMKflbHO (KK nok3ho H PMC. 3). - B IlOMeUeHWl, 3LWlUeHHOM OT 3MepsHw. - 86~~3~ oflo36ophofi TO~KM. YCTHOBH IlpMdOp - 3KpenMTb HBeCHble nnhkm, HBeCMTb nph6op. Bbl6op KpenemHoro MTepMn 3BMcMT OT IlpO dhoctm CTeHbl. YCTHOBK TeMllepTypbl TeMnepTyp, ycthobnehhr H FlpeNlpLlRTWl (65 C), MOWeT 6blTb M3MeHeH cneummctom. &-m 3Toro perymtop TermepTypbl, pcnonometitiblr BHyTpH, cnenyet nepectbmtb B nnpe eniw - : PSD: E 4,5 okono 65 C PSH: b 5 okono 65 C ~OJWllO dehhb BOAbl BonoHrpeBTenb 3KpblToro Tm np pbnetwem Bononpoeon) cnymmt mm CH6H(eHm HeCKOnbKMX BO&O36OpHblX TOqeK. norchehmr K DMG. 4 Bonotirpesrenb PSD/PSH npe.uoxpwtenbhblfi Knnti (Knnti M36blTOworo nbnehwi) (6 6p) OrptwMTenb PBnetim (HeO6XOPMM B cnyqe, ecnm nbj-lehme B BOAOnpOBOAHOfi CeTLd npebblwet 5 6p) HeBO3BpTHblR KnilH flpoccenmpymuw 3nopHbGi KnnH nol!boa XOnOpHOi BObl LLJTyuep ~3 ntyw mwi cmhtetwieckor0 MTeptin.unfl XonoHoA M ropwea BOnbl nonbofl ropflrea BOflbl CnMBHoA KnnH ropwer Bonbl 10 tionos6optin phntyp - AonycTMMoe p6oqee ebnetwe 6 6p. - YcTHBnMBkTe TonbKo npobepetihble npenoxphmtenbtible KnnH. YWTblBATe npe~wlchw MeCTHblX BO~oCH6mtouwx npennpmt&! - OnpenemTe npmetpbt (mmetp, rlpotwkehhoctb) CnllBHOi Tpy6bi &-lr KnnH w36bltol(horo nbnehm. BblnyCKHOe OTEepcTMe KnnH fionmh0 OCTETbCR OTKPblTblM. - YCTHOBMTe PCXOfl BOAbl H npoccenmpytouiem 3nopHoM Knntie (pmc. 4, no3. 5) MKCMMyM 18 n/mmh. - npm Hrpeee M36blTOK Bobl.uonmeH noctyntb ~3 npenoxphwtenbhor0 KnnH. - Ecm Bon npononmet noctyntb ~3 Knnti npm BbwmietiHoM tirpeee, 3~0 03HqeT, qt0 GBnetiwe Boflbl B Tpy6OnpOBO~e donee 6 6p, nm6o npenoxpwtenbhbll4 KnnH scopeti wwi tiewznobeh.

8 English PSD50-150i Electricl connection (see Figs. 5 nd 6) Electricl connection my only be crried out by qulified instller, in ccordnce with these instructions. Legend, Fig. 5 PSD i 1 Mins connection 2 Protective erth connection 3 Sfety therml cut-out Thermostt combintion 4 Dome heting element Legend, Fig. 6 PSH i Mins connection Protective erth connection Sfety therml cut-out Thermostt combintion Plug connection-tubulr heting element Fig. 5 / Rys. 5 / 5. br / PIAC. 5 PSH50-150i I_.. PE L N 1 /N/PE-230 V The device is intended for fixed connection to DC mins supplies using permnently-lid connection leds. Specific ntionl regultions re to be respected. Fig. 6 / Rys. 6 / 6. br / Pnc. 6 I PE 1 /N/PE-230 V 3 1 First strt-up Only to be crried out by qulified instller, in ccordnce with these instructions. - Before switching on, fill the device by opening the hot wter vlve nd flush it through thoroughly. - Monitor first heting; check to ensure tht the thermostt switches off. - Check the sfety vlve or sfety group for functionl relibility.

9 Polsk Mgyr cl PYCCKMi? STIEBEL ELTRON Podlqczenie elektryczne (ptrz rysunek 5 i 6) Wykonne by& moie jedynie przez wyszkolonego instltor zgodnie z niniejszq instrukcjq. Legend do rysunku 5 PSD50-150i 1 przytcze elektryczne 2 pod%qczenie przewodu uziemnijqcego 3 zesp61 ogrnicznik tempertury bezpieczenstw i regultor tempertury 4 grztk,rdzeniow Legend do rysunku 6 PSH50-150i przytqcze elektryczne podtqczenie przewodu uziemnijqcego zesp6t ogrnicznik tempertury bezpieczenstw i regultor tempertury potqczenie wtykowe grz%ki rurowej Urzqdzenie przeznczone jest wytqcznie do podtqczeni sttego do sieci prqdu tr6jfzowego. Nleiy przestrzegc przepisow loklnych! Elektromos cstlkozs (Id. z 5. es 6. brt) Csk hivtsos villnyszerel8 vegezheti e szerelesi utmutto lpjn. Az 5. br jelmgyrzt PSD50-15Oi 1 hl6zti cstlkozs 2 ved6foldeles 3 kombinlt biztonsgi h6fokhtrol6-hbfokszblyz6 4 d6mfiitbtest AZ 6. br jelmgyrzt PSH50-150i 1 hl6zti cstlkozs 2 vedbfoldeles 3 kombinlt biztonsgi h6fokhtrolrshofokszblyz6 4 hofokszblyz6 A kesziilek kizr6lg fix elektromos cstlkozssl, vlt6rmd hl6ztr cstlkozttht6. Vegyek figyelembe helyi rendelkezeseket! 3nenrponoxnlorenne (CM.pMC. 5 M 6) 3nenTpononknro~er+ue comer OCyll&eCTWlRTbCR TOnbHO cneuunbicrou B COOTBeTCTBHH C LlWlHOii UHCTpyM~Meii. florchehhr K pm. 5 (PSD i) 1 flo/ilknto~ehhe K CeTM 2 33eMneHHe 3 KOM6LiHUwR npe~oxphlltenbhblfi TeMneplypHblk perynrtop TeMnepTypbl OrpHwMTenb- 4 HrpesTenbHblti 3neMeHT 3LLWlTHOM KOmyXe florchehhr n pm. 6 (PSH i) 1 nonkntoqehwe K cetm 2 33eMneHwe 3 KoM6ntiur,i npefloxphl4tenbhbti TeMnepTypHblh perynntop TeMnepTypbP orphwmtenb- 4 Tpy6rTblti HrpesTenbHblFi 3neMeHT (T3H) llpw6op npenh3hreh TonbKo pm4 CTWiOHpHOrO ~O~KnlO~eHL4R K CeTM nepemehhor0 ToK c nomoubtc OT/IenbHOti npoeio~kll. Heo6xonmo ywtbibtb YeCTHbIX orphb43ud4! weproch6mlo~hx npenhchm Pierwsze uruchomienie wykonne by& moie jedynie przez wyszkolonego instltor n podstwie niniejszej instrukcji. - przed wtczeniem urzdzenie npetnic i doktdnie przeptukc wodq poprzez otwrcie zworu wody cieptej - kontrolowc pierwsze podgrznie. Obserwowc moment wytczni regultor tempertury. - skontrolow6 prwidtowosc dzitni zworu bezpieczenstw lub grupy bezpieczenstw EM beiizemek Csk hivtsos villnyszerel8 vegezheti e szerelesi utmuttd lpjn. - Bekpcsols elott melegvizcsp megnyitsvl toltsek fel, es lposn oblltsek t kesztileket. - Kiserjek figyelemmel z else felfiitest. Figyeljek meg, hogy hsfokszblyz6 mikor kpcsol ki. - Ellenorizzek biztonsgi szelepet ill. szerelvenycsoportot. BBOA B ~MC~IJIYBTBLD~K, BBOJI e 3mnnyTqwo Momet OCyllleCTBnRTb TOJlbKO Cllel#iJlHCT B COOTBeTCTBHH C JlHHOh MHCTpyKUUeii. - flepen BKJlKNeHHeM HeO6XOnLIMo 3nonHHTb npn6op, uw zero nepmtb OTKpblTblM KpH ropw4eti BOPbl 0 TeX nop, nok ~3 Hero He tiqhet noctyntb t3ofl.. - flepeblh Hrpee Heo6xoncrMo llpokohtponllpobtb. npocneflhte 3TeM, qto6bl cp6otn perynntop TeMnep-rypbl. - ~yhkul4ohllpobhl4e npenoxpwtenbiior0 KnnH. 9

10 English Mintennce Only to be crried out by qulified instller, in ccordnce with these instructions. -Check the protective node for the first time fter two yers, nd replce it if necessry; see Spre prts for order number. After replcement, the instller is to decide t wht time intervls other inspections should be crried out. -Crry out descling of the device only fter removing the heting element. Do not tret the surfce of the tnk with descling gents. -In the event of the sfety therml cut-out responding (no throughflow), replce the regultor/ limiter combintion. - Check the sfety vlve or sfety group regulrly. Drining the cylinder Drining cn only be crried out vi the sfety vlve or through the dditionlly fitted dringe tp. - Close the isolting vlve in the cold wter pipe. - Open ll hot wter vlves fully t ll drw-off points. - Open sfety vlve or drin vlve. 10

11 Polsk Konserwcj przeprowdzn moie bye jedynie przez przeszkolonego instltor n podstwie niniejszej instrukcji. Mgyr c3 Krbntrts Csk kepzett szkember vegezheti e szerelesi utmuttd lpjn. PYCCKMR O6CJIyMtBBHHg STIEBEL ELTRON ObcnymnsHne npn6op comer OCy~eCTBnflTb TOnbHO nbnn+iunpobhhbti CneunnncT B COOTBeTCTBWlC~HHOiiblHCTpyKUlleii - po dwoch ltch uiytkowni nleiy sprwdzic node ochronnq, w rzie potrzeby wymienic. Numer ktlogowy ptrz czesci zmienne. Po wyminie instltor zdecyduje o dcie kolejnego przegldu. - usuwnie nlotu wpiennego z urzqdzeni moiliwe jest jedynie po demontiu kotnierz grzejnego. Nie poddwc powierzchni pojemnik dzitniu Srodkow odwpnijqcych. -w przypdku zdzitni ogrnicznik tempertury bezpieczenstw (brk przep%ywu prqdu) nleiy wymienic zesp61 ogrnicznik tempertury bezpieczenstw i regultor tempertury (rysunek 6, pozycj 3) uktywnic ponownie ogrnicznik tempertury bezpieczenstw poprzez wcisniecie przycisku odblokowujqcego. - kontrolowc regulrnie zwor bezpieczeristw lub grupe bezpieczenstw. Oproininie zsobnik Oproininie odbywc sic moie poprzez zwor bezpieczenstw lub poprzez dodtkowo zinstlowny zwor spustowy. -AZ nodot eloszor ket ev utn kell ellenorizni ill. kicserelni. A megrendeloszm z Alktreszek fejezetben tllhto. AZ else csere utn szkember donti el, hogy tovbbikbn milyen idokozonkent kell ellendrizni z nodot. -A kesztilek vizkotlenitese csk fiitobetet kiszerelese utn vegezheto el. A trtly feluletet ne kezeljek vizkdtlenitd vegyszerrel. - H biztonsgi hbfokhtrolo kikpcsol (megszkitott rmkor), csereljek ki kombinlt h6fokhtroltsh6fokszblyzot. - Ellenorizzek rendszeres idokozonkent biztonsgi szelepet illetve szerelvenyeket. A t&o16 kiiiritese A kitirites biztonsgi szelepen illetve egy ktilon erre celr beepitett Oritoszelepen kereszttil tortenhet. - Zrjk el hidegvizvezetek zroszelepet. - Nyissk ki z osszes melegvizcspot. - Nyissk ki biztonsgi szelepet illetve z Oritoszelepet. - 3UWiTtiblti HOP. Heo6xonHMo npoeephtbqepe3 2 ropnocne esofl nph6op B xcnnyrur+o. B cnyqe Her4cnpeHocrM ero cnenyer 3MeHMTb. (HoMep 3K3 - CM. psnen 3ncHble qctd ). - YnneHMe M3BeCTKOBblX OTnOmeHMti npom3bonmtcr TOnbKO nocne nemohtm He 06p6TblBTb nobepxhoctb 6K CpeflCTBMki, npeah3hqehhblmm,wlfl yflnehl44 M3BeCTKOBblX OTnOmeHkifi! - Ecm cp6otn npenoxphkitenbhw7 TermepTypHblti orphwwitenb, Heo6xo~MMo npobepmtb M B Cny 4e HeMCnpBHOCTM 3MeHMTb KOM6HHLWJ peq0lrtop- 0rptwkiTenb. - PerympHo npobepnate p6o-ry npenoxphwtenbhor0 KnnH. OnopomHeHne BonoHrpeBTenn B cnyqe onchoctm 3MepsHm BofloHrpeBTenb AonmeH 6blTb 0nopomHeH. OnopomHeHMe BonoHrpeBTem MoxeT OCyllJeCTBnRTbCR repe3 npenoxphk4tenbhblti KnnH km repe /JOnOnHLlTenbHO YCTHOBneHHblfi CnclBHOti BeHTMnb. 3KpblTb 3nopHblh KnnH B noflbofle XOnOclHOti BOnbl. KpHbl ropr -leti BOPbl nonhoctbk) - zmknqc zwor odcinjqcy n doprowdzeniu zimnej wody - otworzyc wszystkie zwory poboru cieptej wody - otworzyc zwor bezpieczenstw lub zwor spustowy OTKpblTb H BCeX BOP0360pHblX TO AKX. OTKpblTb npe/joxphcltenbhblti KnnH W-l!4 CnMBHOti ehtmnb. 11

12 English Tips for trouble-shooting Fults should only be rectified by qulified instller, in ccordnce with these instructions. Use only originl Stiebel Eltron spre prts. The wter dischrge volume hs been clerly reduced despite the wter vlve being opened fully. Remedy: Arrnge for the device to be descled by qulified instller (see lso Mintennce ). The desired temperture is not being reched. Remedy: If the temperture djusted t the works, of pprox. 65 OC, or the dischrge temperture set by the instller is not being reched, rrnge for the device to be descled by qulified instller (see lso Minte nnce ). Does the device hve the correct dimensions for its use? The device is no longer heting up. Remedy: 1. Check the electricity leds (fuses). 2. A sfety therml cut-out is fitted to provide protection ginst overheting. If tempertures become excessive (opertion without wter filling, or regultor is defective), the sfety therml cut-out will interrupt the heting process. Fult rectifiction is to be crried out by qulified instller. Disconnect the device from the electricity supply. If the sfety thermostt responds (no through-flow), replce the regultor/limiter combintion. Fill the device with wter. Connect the device to the electricity supply. Het up the device. 12

13 Polsk Mgyr PyCCKMti STIEBEL ELTRON Wskzdwki odnosnie wyszukiwni przyczyn usterek usuwnie usterek dokonywne moie by& jedynie przez wyszkolonego instltor n podstwie niniejszej instrukcji. Stosowc wy%qcznie oryginlne czgsci zmienne firmy Stiebel Eltron. ilosc wyptywjqcej cieptej wody ulegt widocznej redukcji pomimo ct kowicie otwrtego zworu poboru Rd: Usunqc osd wpienny z urzqdzeni. Dokonc tego powinien instltor (ptrz rowniei rozdzit Konserwcj ). nie jest osiqgn iqdn tempertur Rd: 1. Jesli przy nstwie fbrycznej lub dokonnej przez instltor nie jest osiqgn tempertur 65 C nleiy usunqc osd wpienny z urzqdzeni. Dokonc tego powinien instltor (ptrz rowniei rozdzit Konserwcj ). 2. Czy zostto dobrne urzdzenie odpowiedniej wielkosci? urzdzenie przestto podgrzewc Rd: 1. Sprwdzic podtqczenie elektryczne (bezpieczniki) 2. Jko zbezpieczenie przed przegrzniem zinstlowny jest ogrnicznik tempertury bezpieczenstw. Przy przekroczonych temperturch (dzitnie bez npetnieni wody lub uszkodzenie regultor) ogrnicznik tempertury bezpieczehstw przeryw ngrzewnie. Usunigcie przyczyny usterki moie bye dokonne jedynie przez wyszkolonego instltor: Nleiy odtqczyc urzqdzenie od npieci elektrycznego. Przy zdzitniu ogrnicznik tempertury bezpieczenstw (brk przeptywu prdu) nleiy wymienic zesp61 ogrnicznik tempertury bezpieczenstw i regultor tempertury. Npetnic urzdzenie wodq. Podtczyc urzdzenie do npieci. Wtqczyc podgrzewnie. TnAcsok hibkereseshez A hibk elhritst csk kepzett szkember vegezheti e szerelesi utmuttd lpjn. Kizrolg eredeti Stiebel Eltron lktreszeket lklmzznk. A vizmennyiseg teljesen nyitott melegvizcspnl is jelentos mertekben csbkkent. megolds: Egy szkemberrel tvolittssk el vizkovet keszulekbbl (Id. meg Krbntrts ). A klvnt homerseklet nem erhetb el. megolds: 1. H gyrilg bellitott 65 C- OS hbmerseklet, ill. egy szkember ltl bellitott vizhdfok nem erhetd el, egy szkemberrel tvolittssk el vlzkovet keszulekbol (Id. meg Krbntrts ). 2. AZ igenyeknek megfelelo keszijlek teljesitmenye? A kesziilek nem fijt. megolds: 1. Vizsgljk meg z elektromos cstlkozst (biztositekokt). 2. A kesztilek tulhevtiles elleni vedelmere egy biztonsgi hofokhtrolo kerijlt beepitesre. Tulhevtiles eseten (viz nelkiili tizem vgy hibs szblyzo) biztonsgi hofokhtrol6 megszkltj ftitotest rmelltst. A hib elhritst csk kepzett szkember vegezheti: Armtlnitsk kesztileket! H biztonsgi hofokhtrolo kikpcsol (megszkitott rmkor), csereljek ki kombinlt h8fokhtrolbhijfokszblyzbt. Toltsek fel vizzel, helyezzek rm l es fijtsek fel kesziileket. BO3MOMHblB H cnoco6~ HBKCBpBBHOCTK wx yctphehm Ycrpnenne HencnpstiocreC uomet OCyll#?CTBJlRTb TOJlbKO KBi3JlK~WlpOBHHblk ClleUHJl&lCT B COOTBeTCTBWKCLlHHOiiKHCTpyKUK& B nrlecrse 3ncHwx rcrea WCllOJlb30BBTb TOllbKO ABTJlK Stiebel Eltron. OfheM BOAbl H BblXOfle 3MeTH0 COKpTWlCR, HeCMOTpR H nonhoctbto OTKpblTblh KpH roprclefi BObl. Ycrpnetine: YfinMTb M3BeCTKOBble OTnO~eHkIR (CM. TKxe rney D6cny)kKMsHrIe ). XeneMfl TeMnepryp He Aocrnrercfi. Ycrpuenne: icnw B tiqne p60rbi B Tehnnepryp H sblxofle tie poctmrer 65 C, Heo6xonHMo yankitb M3BeCTKOBble OTnO~eHCIR (CM. TKwe rney D6cnymMsHMe ). He npeebiwer nm xenervlfl TeMnepTyp MKCMMnbHO BO3MO)KHyK) (65 c)? Dpw6op 6onblue He Hrpeeer pony. Ycrpnerine: i. npobepmtb 3neKTpOnpOBO~Ky (npenoxphr4renr4). 2. AJlfl 3UJMTbl OT ki36bltoqhoro Hrpee ycthobneh rlpenoxphmtenbhbla TeMnepTypHblA 0rpHwnTenb. rlpw rlobbllllehhmm TeMnepTypbl (3neKTpononKntoqeHkie nopohcheronpu6op, HeLlCnpBHOCTb TeMnepTypbl) npenoxphcltenbhbla npepblbet AHHR yctpi+etcfl Hrpee. HeMCnpBHOCTb pel-yjlrtop cneumnk+ctom. OTKnKNC1Tb npw6op OT 3neKTpoceTM. HekWlpBHOCTki B cnyre pejulfltop 0rpHwwTenb TetdnepTypbl cnenyet 3MeHkiTb KOM6HHUHK) peryn#top - orphw4tenb. HnonHwTb npcldop Bonoci. nonknw44tb 3neKTponkiTHMe. 13

14 PSD50-150i Spre prts Use only originl Stiebel Eltron spre prts. PSD i (Fig. 7) Item 2 Designtion Cermic heting element PSD 50 i, 900 W PSD 80 i, 1200 W PSD 100 i, 1200 W PSD 150 i, 1800 W Flnge plte with dome PSD 50 i PSD 80 i PSD 100 i PSD 150 i 13 1 Flnge gsket Order r No limiter combintion 16 Wll brcket )7 Cover Insultion socket for node Flnge nut l%zg Fig. 7 / Rys. 7 / 7. &br / PHC. 7 PSH PSH i (Fig. 8) 12 Heting element gsket Flnge plte 14 Flnge gsket Wll brcket Thermostte / r limiter combintion Is Cover rizzii 19 Flnge nut ig. 8 / Rys. 8 / 8. Abr / PUG. 8

15 Polsk CzqSci zmienne StosowC wylqcznie oryginlne cz+ci zmienne firmy Stiebel Eltron. PSD i (tys. 7) Alktrhszek Kizhr6lg eredeti Stiebel Eltron lktrbszeket lklmzznk. PSD i (7. Abr) PyCCKnii 3ncwde r(cwi B nr(ecrbe sncnblx HCflOJlb3OBBTb Eltron. STIEBEL ELTRON lrcreii TOJlbKO LleTBJlH Stiebel Poz. 1 2 Nzw Grztk cermiczn PSD 50 i, 900 W PSD 80 i, 1200 W PSD 100 i, 1200 W PSD 150 i, 1800 W Kotnierz grztki z obudow PSD 50 i PSD 80 i PSD 100 i PSD 150 i Uszczelk kotnierz Anod ntykorozyjn PSD 50 i PSD 80 i PSD 100 i PSD 150 i Nr kt Regultor tempertury- I I orgncznik Listw mocujc r 7 Pokrywpodtczen elektrvcznvch 1 Tulejk izolcyjn nody Nkrgtk szm megnevezhs megr.- 1 kermi fiitdbetet PSD 50 i, 900 W PSD 80 i, 1200 W PSD 100 i, 1200 W PSD 150 i, 1800 W 2 d6m feneklemezt PSD 50 i PSD 80 i PSD 100 i PSD 150 i sz hdmerseklet ht&o I felfuesztes r villmos cstlkozb fed& n6d-szigeteld hiively fedelzr6 ny rebwprypnbrii orpnwnenb- r Hsecns nntin KpblUIK nrienll ynpnenltn Msonwpywu rnnbs nos PSH i (tys. 8) PSH i (8. &br) PSH i (PK. 8) IPor. Nzw Nr kt. plmegneveresp InoJ.1 Humenoene 2 Pierscieri r 13 uszczelnijqcy grztki Koinierz grztki Uszczelk kotnierz Anod ntykorozyjn PSH 50 i PSH 80 i PSH 100 i PSH 120 i PSH 150 i 6 r Listw mocujqc Regultor temperturyorgnicznik r 8 Pokryw podiqczen elektrycznych 19 ~~~ 12 fiitdbetet tbmitbgyiir ~~~ )6 I felfuggesztes 17 1 hdmerseklet htrol6 E 18 1 villmos cstlkoz6 fedel fedelzr6 ny ( Ynnowewe HrpeerenbKoro rl newetn r AHTHKO~~OSWAHUR non PSH 50 I PSH 0 1 PSH 1001 PSH 1201 PSH 150i HeecnK nnw npenoxpkwrenbnbrr remneprypkbm orpnnwrenbperynsrop reuneprypbr

16 Москва-магазин: ул. Красноказарменная, д.19 Тел./факс (095) Оптовые продажи: Тел. (095) Факс (095) Cервисный центр: (095) Санкт-Петербург-магазин: Московский пр., д. 79 Тел./факс (812) Оптовые продажи: Тел. (812) Факс (812) Cервисный центр: (812)

FTP 400 A1. Submersible Water Pump Translation of original operation manual. Pompa zanurzeniowa Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

FTP 400 A1. Submersible Water Pump Translation of original operation manual. Pompa zanurzeniowa Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi FTP 400 A1 Submersible Water Pump Translation of original operation manual Pompa zanurzeniowa Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Búvárszivattyú Az originál használati utasítás fordítása Potopna

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU PARVA CONTROL MODEL - MODEL M90.24AV USER MANUAL AND INSTALLATION INSTRUCTIONS PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU Congratulations on your choice. Gratulujemy wyboru. Your boiler is electronically

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions COOKER AND OVEN GB English, PL Polski, HU Magyar, 7 Contents Installation, - Positioning and levelling Electrical connection Gas connection Adapting to different types of gas Table

Bardziej szczegółowo

Használati útmutató FŐZŐLAP Tartalomjegyzék. Operating Instructions HOB Contents. Instrukcja obsługi PŁYTA Spis treści PH 941MSTV GH/HA EE.

Használati útmutató FŐZŐLAP Tartalomjegyzék. Operating Instructions HOB Contents. Instrukcja obsługi PŁYTA Spis treści PH 941MSTV GH/HA EE. PH 941MSTV GH/HA EE Magyar Használati útmutató FŐZŐLAP Tartalomjegyzék Használati útmutató,1 Figyelmeztetések,3 Szerviz,4 A készülék leírása,6 Beszerelés,21 Bekapcsolás és használat,25 Óvintézkedések és

Bardziej szczegółowo

DSR 57T19. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski

DSR 57T19. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski DSR 57T19 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 5 Product Data, 6 Installation, 7-8 Description of the appliance, 9 Refined

Bardziej szczegółowo

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 Polski, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Assistance EN Installation

Bardziej szczegółowo

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions COOKER AND OVEN GB English, PL Polski, Contents Installation, - Positioning and levelling Electrical connection Gas connection Adapting to different types of gas Table of burner

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWC 6105

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWC 6105 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 IWC 6105 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Opis pralki

Bardziej szczegółowo

User's Manual. Tablet PC GoClever TAB R75

User's Manual. Tablet PC GoClever TAB R75 (044)361-05-06 ICQ:495-089-192 (067)469-02-12 ICQ:613-211-859 (099)048-99-03 (093)672-77-76 User's Mnul Tblet PC GoClever TAB R75 In the onle sre Wu you lso cn buy Tblet GoClever TAB R75. Delivery Kyiv

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 6125

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 6125 Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Polski,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Bardziej szczegółowo

BAT TERY CHARGER T4X. BAT TERY CHARGER Operation and Safety Notes. PRZYRZĄD DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

BAT TERY CHARGER T4X. BAT TERY CHARGER Operation and Safety Notes. PRZYRZĄD DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa BAT TERY CHARGER Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracami, a następnie

Bardziej szczegółowo

FRAMTID GBPL HGA5K PL

FRAMTID GBPL HGA5K PL FRAMTID GB PL HGA5K PL PL ENGLISH 4 POLSKI 17 Language, Język Country, Kraj ENGLISH 4 Contents Safety information 4 Product description 5 Daily use 6 Helpful hints and tips 7 Care and cleaning 7 Subject

Bardziej szczegółowo

Welcome to Witamy w świecie

Welcome to Witamy w świecie Welcome to Witamy w świecie Instructions for use and guarantee for Cafissimo PICCO Instrukcja obsługi i gwarancja na ekspres Cafissimo PICCO www.tchibo.pl Experience the world of coffee with Cafissimo

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD Deutsch Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer Gebrauchs- und Montageanweisung English Electronically controlled instantaneous water heater

Bardziej szczegółowo

CDF8 615 X. User instructions Instrucciones para el uso Instrukcja obs ugi Használati utasítás DISHWASHER LAVAVAJILLAS ZMYWARKI MOSOGATÓGÉP

CDF8 615 X. User instructions Instrucciones para el uso Instrukcja obs ugi Használati utasítás DISHWASHER LAVAVAJILLAS ZMYWARKI MOSOGATÓGÉP EN ES PL HU EL User instructions Instrucciones para el uso Instrukcja obs ugi Használati utasítás Οδηγίες χρήσεως CDF8 65 X DISHWSHER LVVJILLS ZMYWRKI MOSOGTÓGÉP ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ Congratulations! Thank

Bardziej szczegółowo

Parts & Maintenance Manual Instrukcja części zamiennych i konserwacji

Parts & Maintenance Manual Instrukcja części zamiennych i konserwacji 1 17 19 18 9 16 15 11 7 6 5 8 1 - INCLUDES ITEMS - 16 1896-Rev.A-PL Parts & Maintenance Manual Instrukcja części zamiennych i konserwacji Tri King Triplex Mower with ROPS Kosiarka Tri King z trzema bębnami

Bardziej szczegółowo

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Certification Mark GB PL Installation Instructions User Instructions Instrukcja montażowa Instrukcja obsługi Index Installation

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. Cooking hob Płyta grzejna GCF32SI

USER MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. Cooking hob Płyta grzejna GCF32SI EN PL USER MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Cooking hob Płyta grzejna GCF32SI EN 02 PL 20 As part of our commitment to constantly improve our products, we reserve the right to alter any technical,

Bardziej szczegółowo

Operator's Manual for the Bair Hugger Model 750 Temperature Management Unit

Operator's Manual for the Bair Hugger Model 750 Temperature Management Unit Operator's Manual for the Bair Hugger Model 750 Temperature Management Unit Instrukcja Obsługi Dmuchawy Bair Hugger* Model 750 - urządzenia do aktywnego przeciwdziałania hipotermii Bair Hugger 750 sz.

Bardziej szczegółowo

Introduction Proper Use...Page 7 Supply Scope...Page 8 Description of Parts...Page 8 Technical Data...Page 9

Introduction Proper Use...Page 7 Supply Scope...Page 8 Description of Parts...Page 8 Technical Data...Page 9 Table of Contents Introduction Proper Use...Page 7 Supply Scope...Page 8 Description of Parts...Page 8 Technical Data...Page 9 Safety Instructions...Page 10 Before you start...page 15 Set the time...page

Bardziej szczegółowo

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player Instrukcja obsługi Owner's Manual Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Important Safety Instructions Caution: To

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL MANUAL INFRA LINE

TECHNICAL MANUAL INFRA LINE 06/07 TECHNICL MNUL INFR LINE CE-0063 R 3210 1.1 General Ogólne Technical specifications 1.2 1.3 Projection Planowanie Dimensiones and specifications 1.4 1.5 Installation Instalacja Operation/ Faillure

Bardziej szczegółowo

Z E N I U S / Z N 1 0 0 P R O

Z E N I U S / Z N 1 0 0 P R O ZENIUS/ZN100 P R O Content Spis treści Please read the instructions and safety precautions before operating the appliance. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia proszę zapoznać się z instrukcją i

Bardziej szczegółowo

66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36

66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36 A 1 6 5 2 3 4 3 66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36 B 8 7 4 66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 4 31.05.11 16:36 Introduction Proper use...page

Bardziej szczegółowo

COOLARC-50C OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. IM3038 02/2011 Rev. 00

COOLARC-50C OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. IM3038 02/2011 Rev. 00 COOLARC-50C IM3038 02/2011 Rev. 00 OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI LINCOLN ELECTRIC BESTER Sp z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Poland www.lincolnelectriceurope.com Declaration

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Montageanleitung für den Fachhandwerker Electronically controlled instantaneous water heater DCX Installing instructions for the professional Elektroniczny podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI HI-FI MUSIC CENTER FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE WIEŻA HI-FI FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE Thanks for your purchase of our product. Please read through this manual before making

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Montage- und Gebrauchsanleitung Electronically controlled instantaneous water heater DCX Installing and operating instructions Elektroniczny podgrzewacz przepływowy

Bardziej szczegółowo

Fig.1A. Fig.2B. Fig.2A. Fig.1B

Fig.1A. Fig.2B. Fig.2A. Fig.1B EBB-100 1 5 2 3 6 7 4 9 8 Fig.1A 3 6 7 Fig.2B Fig.1B Fig.2A Fig.3 EBB- S A B A B Fig.5A A B Fig.5B A B Fig.6A REB A B Fig.6B T(min.) T(min.) EBB- T S S Fig.7A Fig.7B EBB- HT S S Fig.8A Fig.8B MODEOS (T)

Bardziej szczegółowo