Karta Charakterystyki UE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Charakterystyki UE"

Transkrypt

1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond SH Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny Kleje 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres Cyberbond Europe GmbH Werner-von-Siemens-Str Wunstorf Numer telefonu +49-(0) Numer faksu +49-(0) Dział udzielający informacji / Numer telefonu Dział techniczny: tel.: +49-(0) Informacje odnośnie karty bezpieczeństwa produktu 1.4 Numer telefonu alarmowego Informacja medyczna (w języku niemieckim i angielskim): +49 (0) (Giftinformationszentrum Nord) SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub 1999/45/WE Xi; R36/38 R Elementy oznakowania Oznakowanie zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE Symbole zagrożenia Produkt drażniący Składnik (i) niebezpieczny (e) będący (e) treścią etykiety bezpieczeństwa, zawiera: METAKRYLAN 2-HYDROKSYETYLOMETY LU Zwroty R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. 43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Zwroty S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry. 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. 37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. 2.3 Inne zagrożenia. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.1 Substancje Nie dotyczy. Produkt nie jest substancją. 3.2 Mieszaniny Charakterystyka chemiczna Mieszanka (preparat) Strona 1 z 7

2 Zawartość substancji niebezpiecznych Nr Nazwa substancji Odnośniki dodatkowe Nr CAS / WE / Indeksowy / REACH Klasyfikacja 67/548/EWG Koncentracja ciężar % 1 METAKRYLAN 2-HYDROKSYETYLOMETY LU Xi; R36/38 10,00-25,00 ciężar% X - R43 Pełne brzmienie wyrażeń R: patrz rozdział 16 Nr Uwaga Specyficzne stężenia graniczne 1 D - Pełne brzmienie uwag: patrz rozdział 16 odnoszące się do identyfikacji, klasyfikacji i oznakowania substancji ((WE) NR 1272/2008, ZAŁĄCZNIK VI). SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy Informacje ogólne W razie wypadku lub złego samopoczucia, natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zdjąć zabrudzone, nasiąknięte ubranie. Po wdychaniu Wyprowadzić osobę poszkodowaną z rejonu narażenia. Zadbać o dopływ świeżego powietrza. Kontakt ze skórą Przy kontakcie ze skórą natychmiast wymyć wodą z mydłem. W przypadku, gdy podrażnienie skóry nie ustępuje należy skonsultować się z lekarzem. Kontakt z oczami W przypadku kontaktu z oczami, przepłukać obficie wodą i wezwać pomoc medyczną. Po połknięciu W razie niedyspozycji skonsultować lekarza. Nie wywoływać wymiotów. Usta przepłukać dokładnie wodą. Nie wolno podawać mic doustnie nieprzytomnym osobom. 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia. 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym. SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1 Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze Piana odporna na alkohol. Proszek; Dwutlenek węgla; Rozpylony strumień wody Nieodpowiednie środki gaśnicze. 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Gazy powstające w wyniku spalania materiałów organicznych są sklasyfikowane jako trujące przy wdychaniu. Podczas pożaru może nastąpić wydzielenie: Tlenek węgla (CO); Tlenki azotu (NOx) 5.3 Informacje dla straży pożarnej Czynności gaszenia, ratowania i usuwania pod działaniem gazów pożarowych lub gazów wytlewnych wolno przeprowadzać tylko z zastosowaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych typu ciężkiego. Nie wdychać wybuchowych i/ lub palnych Gazów. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy Zapewnić wystarczającą wentylację. Dla osób udzielających pomocy. Indywidualne wyposażenie ochronne - patrz rozdział Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuszczać do przedostania się do systemu odwadniającego i do wód. Strona 2 z 7

3 270 Lk Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Zbierać ze środkiem pochłaniającym (np. piasek, trociny, ogólnie stosowane środki wiążące, środek wiążący kwas, ziemia okrzemkowa). Zebrany materiał traktować zgodnie z ustępem "Usunięcie". 6.4 Odniesienia do innych sekcji. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania Zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia (w razie potrzeby zapewnić wyciąg na stanowisku pracy). Pojemniki otwierać i obchodzić się z nimi ostrożnie. Ogólne środki bezpieczeństwa i higieny Unikać kontaktu z oczami i skórą. Podczas pracy nie palić, nie jeść i nie pić. Myć ręce przed przerwą i po pracy. Stosować krem ochronny dla skóry. Przygotować przyrządy do mycia oczu (płukania oczu). Nie wdychać oparów. Wskazówki dotyczące zabezpieczenia przed pożarem i eksplozją Nie przechowywać w pobliżu Ÿródeł ognia - nie palić tytoniu. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Środki techniczne i warunki przechowywania Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w suchym miejscu. Wymagania dla magazynów i pojemników Przechowywać szczelnie zamknięte w oryginalnym opakowaniu. 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotyczące kontroli Brak parametrów wymagających monitorowania. 8.2 Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli. Osobiste środki ochrony Ochrona dróg oddechowych W razie przekroczenia granicznych wartości na stanowisku pracy. Należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych. nie istnieją wartości graniczne w miejscu pracy, przy tworzeniu pyłu, aerozoli i mgły należy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych Ochronę oczu lub twarzy Okulary ochronne (DIN EN 166) Ochrona rąk Okulary ochronne (EN 374); W razie możliwego kontaktu skóry z produktem wystarczającym zabezpieczeniem jest stosowanie rękawic ochronnych, zgodnych z normą np. EN 374. Rękawice ochronne muszą być koniecznie przetestowane pod względem przydatności dla danego miejsca pracy (np. wytrzymałość mechaniczna, odporność na produkt, właściwości antystatyczne). Należy przestrzegać instrukcji i informacji producenta rękawic w zakresie ich stosowania, składowania, pielęgnacji. Inne Odzież ochronna Kontrola narażenia środowiska. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan skupienia/kolor płynny biały Zapach charakterystyczny Strona 3 z 7

4 ,05 1, Granica notowania zapachu ph Temperatura wrzenia / Zakres temperatur wrzenia Wartość > 200 C Temperatura topnienia / Zakres temperatur topnienia Temperatura rozkładu / Zakres temperatur rozkładu Temperatura zapłonu Wartość > 100 C Metoda DIN Temperatura samozapłonu Właściwości utleniające Właściwości wybuchowe Palność (ciała stałego, gazu) Dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości Górna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości Prężność pary Gęstość par Szybkość parowania Gęstość względna Gęstość Wartość 1,05-1,09 g/cm3 Temperatura odniesienia 20 C Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalność Współczynnik podziału: n-oktanol/woda praktycznie nierozpuszczalny Lepkość Wartość mpa*s Temperatura odniesienia 20 C Rodzaj dynamiczny Metoda Brookfield 9.2 Inne informacje Dane pozostałe. Strona 4 z 7

5 Lk Lk Lk SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 10.1 Reaktywność Stabilność chemiczna Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Warunki, których należy unikać Reaguje z metalami w formie proszku. niebezpieczeństwo polimeryzacji 10.5 Materiały niezgodne Niebezpieczne produkty rozkładu Nie znane są żadne niebezpieczne produkty rozkładu. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Ostra toksyczność oralna Ostra toksyczność skórna Ostra toksyczność inhalacyjna Działanie żrące/drażniące na skórę Ocena... swinka morska. Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Ocena swinka morska. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę Sposób przyswajania skórą Ocena Uczulenie. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Toksyczność w odniesieniu do reprodukcji Rakotwórczość Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie powtarzane Zagrożenie spowodowane aspiracją Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia Działanie drażniące na układ oddechowy. Działanie drażniące na błony śluzowe. Strona 5 z 7

6 700 SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 12.1 Toksyczność Toksyczność w odniesieniu do ryb Toksyczność w odniesieniu do dafnii Toksyczność w odniesieniu do rzęs Toksyczność w odniesieniu do bakterii 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Zdolność do biokumulacji Mobilność w glebie Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Inne szkodliwe skutki działania Inne informacje Inne informacje ekologicznych. Nie dopuścić do niekontrolowanego przedostania się produktu do środowiska. SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów Produkt Numer klucza zgodnie z europejskim katalogiem odpadów (AVV) należy ustalić w porozumieniu z regionalnym przedsiębiorstwem usuwania odpadów. Opakowanie Opakowanie, które nie może być umyte, powinno być tak utylizowane jak odpady produktu. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 14.1 Transport ADR/RID/ADN Przepisy ADR/RID/ADN nie mają zastosowania dla tego produktu Transport IMDG Przepisy IMDG nie mają zastosowania dla tego produktu Transport ICAO-TI / IATA Przepisy ICAO-TI / IATA nie mają zastosowania dla tego produktu Inne informacje Zagrożenia dla środowiska Informacje na temat zagrożeń dla środowiska, o ile dotyczy, por Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nieistotne Strona 6 z 7

7 SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny UE prawnych Rozporządzenie 96/82/EWG dotyczące postępowania w ciężkich wypadkach z niebezpiecznymi materiałami (rozporządzenie w sprawie awarii) Załącznik I, część 1 + 2: nie zostało podane. Odnośnie ewentualnie występujących produktów rozkładu patrz rozdział Ocena bezpieczeństwa chemicznego. SEKCJA 16: INNE INFORMACJE Informacje pozostałe Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy. Nie gwarantują jednak właściwości produktów oraz nie stanowią podstawy dla umownego stosunku prawnego. Odpowiedzialny za opracowanie karty charakterystyki: UMCO Umwelt Consult GmbH - D Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 183, Tel.: +49(40) , Fax: +49(40) , Źródło kluczowych danych użytych do przygotowania niniejszej charakterystyki 67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. 1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych. 1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm. 453/2010/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/ /2009/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Dyrektywy EG 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EG Krajowe listy wartości granicznych dla powietrza danego kraju w obowiązujących wersjach. Przepisy odnośnie transportu zgodnie z ADR, RID, IMDG, IATA w aktualnie obowiązujących wersjach. Źródła danych użytych do wyznaczenia danych fizycznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych są podane w odnośnych rozdziałach. odnoszące się do identyfikacji, klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin ((WE) NR 1272/2008, ZAŁĄCZNIK VI) D Niektóre substancje, które są skłonne do samorzutnej polimeryzacji lub rozkładu, są generalnie wprowadzane do obrotu w stabilizowanej postaci. Jest to postać, w jakiej są one wymienione w części 3. Jednakże takie substancje są czasem wprowadzane do obrotu w postaci niestabilizowanej. W tym przypadku dostawca musi podać na etykiecie nazwę substancji, a następnie wyraz niestabilizowany. Zmiany / Uzupełnienia tekstu: Zmiany tekstu oznaczone są na marginesie strony Strona 7 z 7

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Ceresit CS 125 Numer KCH: 447420 Data aktualizacji: 14.07.2014 Data druku: 17.07.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 9 TEROSON VR 710 known as FETTSPRAY SD 400ML INTER KC Numer : 76511 Data aktualizacji: 14.10.2014 Data druku: 24.11.2014 SEKCJA 1:

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Strona: 1/13 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu MasterAir 3012 also MICRO-AIR 301-2 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

: Przemysłowe zastosowanie,zastosowanie profesjonalne,zastosowania konsumenckie : zastosowanie nierozpowszechnione stosowane w systemach zamkniętych

: Przemysłowe zastosowanie,zastosowanie profesjonalne,zastosowania konsumenckie : zastosowanie nierozpowszechnione stosowane w systemach zamkniętych Data wydania: 04/03/2004 Opracowano: 19/05/2015 Zastępuje: 01/02/2012 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu postać produktu

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 ACTIROB 842 EC 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa ACTIROB 842 EC Kod produktu (UVP) 05951437 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ! SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 453/2010 Data aktualizacji: Strona/stron 1/14 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa: Membrana asfaltowa IZOLMAT PLAN optimax PV

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Art.-No. 525 0556, 525 0563 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty 15.10.2002 Data aktualizacji karty 20.12.2013 Wersja numer 3CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo