Karta Charakterystyki UE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Charakterystyki UE"

Transkrypt

1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond Titan Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny Kleje 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres Cyberbond Europe GmbH WernervonSiemensStr Wunstorf Numer telefonu +49(0) Numer faksu +49(0) Dział udzielający informacji / Numer telefonu Dział techniczny: tel.: +49(0) Informacje odnośnie karty bezpieczeństwa produktu 1.4 Numer telefonu alarmowego Informacja medyczna (w języku niemieckim i angielskim): +49 (0) (Giftinformationszentrum Nord) SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub 1999/45/WE Xi; R36/37/38 R Elementy oznakowania Oznakowanie zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE Symbole zagrożenia Produkt drażniący Składnik (i) niebezpieczny (e) będący (e) treścią etykiety bezpieczeństwa, zawiera: METAKRYLAN 2HYDROKSYETYLOMETY LU Cumolhydroperoxyd, alphaalphadimethylbenzylhydroperoxid Zwroty R 36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. 43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Zwroty S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry. 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. 37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne I okulary lub ochronę twarzy. 2.3 Inne zagrożenia. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.1 Substancje Nie dotyczy. Produkt nie jest substancją. 3.2 Mieszaniny Charakterystyka chemiczna Mieszanka (preparat) Strona 1 z 8

2 Zawartość substancji niebezpiecznych Nr Nazwa substancji Odnośniki dodatkowe Nr CAS / WE / Indeksowy / REACH Klasyfikacja 67/548/EWG Koncentracja ciężar % 1 Poly(oxy1,2ethanediyl),.alpha.(2methyl1oxo2propenyl).omega. [(2 methyl1oxo2propenyl)oxy] Xi; R36/37/38 > 20,00 < 40,00 ciężar% 2 METAKRYLAN 2HYDROKSYETYLOMETY LU Xi; R36/38 > 10,00 < 30,00 ciężar% X R43 3 Cumolhydroperoxyd, alphaalphadimethylbenzylhydroperoxid O; R7 > 1,00 < 2,50 ciężar% T; R23 C; R34 Xn; R21/22 Xn; R48/20/22 N; R51/53 Pełne brzmienie wyrażeń R: patrz rozdział 16 Nr Uwaga Specyficzne stężenia graniczne 2 D 3 R36/37: C >= 1% R41: C >= 3% R37/38: C >= 3% R34: C >= 10% Pełne brzmienie uwag: patrz rozdział 16 odnoszące się do identyfikacji, klasyfikacji i oznakowania substancji ((WE) NR 1272/2008, ZAŁĄCZNIK VI). SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy Informacje ogólne W razie wypadku lub złego samopoczucia, natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zdjąć zabrudzone, nasiąknięte ubranie. Po wdychaniu Wyprowadzić osobę poszkodowaną z rejonu narażenia. Zadbać o dopływ świeżego powietrza. Kontakt ze skórą Przy kontakcie ze skórą natychmiast wymyć wodą z mydłem. W przypadku, gdy podrażnienie skóry nie ustępuje należy skonsultować się z lekarzem. Kontakt z oczami W przypadku kontaktu z oczami, przepłukać obficie wodą i wezwać pomoc medyczną. Po połknięciu W razie niedyspozycji skonsultować lekarza. Nie wywoływać wymiotów. Usta przepłukać dokładnie wodą. Nie wolno podawać mic doustnie nieprzytomnym osobom. 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia. 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym. SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1 Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze Piana odporna na alkohol. Proszek; Dwutlenek węgla; Rozpylony strumień wody Nieodpowiednie środki gaśnicze. 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Gazy powstające w wyniku spalania materiałów organicznych są sklasyfikowane jako trujące przy wdychaniu. Podczas pożaru może nastąpić wydzielenie: Tlenek węgla (CO); Tlenki azotu (NOx) Strona 2 z 8

3 5.3 Informacje dla straży pożarnej Czynności gaszenia, ratowania i usuwania pod działaniem gazów pożarowych lub gazów wytlewnych wolno przeprowadzać tylko z zastosowaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych typu ciężkiego. Nie wdychać wybuchowych i/ lub palnych Gazów. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy Zapewnić wystarczającą wentylację. Dla osób udzielających pomocy. Indywidualne wyposażenie ochronne patrz rozdział Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuszczać do przedostania się do systemu odwadniającego i do wód. 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Zbierać ze środkiem pochłaniającym (np. piasek, trociny, ogólnie stosowane środki wiążące, środek wiążący kwas, ziemia okrzemkowa). Zebrany materiał traktować zgodnie z ustępem "Usunięcie". 6.4 Odniesienia do innych sekcji. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania Zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia (w razie potrzeby zapewnić wyciąg na stanowisku pracy). Pojemniki otwierać i obchodzić się z nimi ostrożnie. Ogólne środki bezpieczeństwa i higieny Unikać kontaktu z oczami i skórą. Podczas pracy nie palić, nie jeść i nie pić. Myć ręce przed przerwą i po pracy. Stosować krem ochronny dla skóry. Przygotować przyrządy do mycia oczu (płukania oczu). Nie wdychać oparów. Wskazówki dotyczące zabezpieczenia przed pożarem i eksplozją Nie przechowywać w pobliżu Ÿródeł ognia nie palić tytoniu. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Środki techniczne i warunki przechowywania Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w suchym miejscu. Wymagania dla magazynów i pojemników Przechowywać szczelnie zamknięte w oryginalnym opakowaniu. 7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotyczące kontroli Brak parametrów wymagających monitorowania. 8.2 Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli. Osobiste środki ochrony Ochrona dróg oddechowych W razie przekroczenia granicznych wartości na stanowisku pracy. Należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych. nie istnieją wartości graniczne w miejscu pracy, przy tworzeniu pyłu, aerozoli i mgły należy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych Ochronę oczu lub twarzy Okulary ochronne (DIN EN 166) Ochrona rąk Okulary ochronne (EN 374); W razie możliwego kontaktu skóry z produktem wystarczającym zabezpieczeniem jest stosowanie rękawic ochronnych, zgodnych z normą np. EN 374. Rękawice ochronne muszą być koniecznie przetestowane pod względem przydatności dla danego miejsca pracy (np. wytrzymałość mechaniczna, odporność na produkt, właściwości antystatyczne). Należy przestrzegać instrukcji i informacji producenta rękawic w zakresie ich stosowania, składowania, pielęgnacji. Inne Odzież ochronna Strona 3 z 8

4 350 Lk ,15 Karta Charakterystyki UE Kontrola narażenia środowiska. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan skupienia/kolor ciastowaty/ziemisty biały Zapach słaby, charakterystyczny dla produktu. Granica notowania zapachu ph Temperatura wrzenia / Zakres temperatur wrzenia Wartość > 150 C Temperatura topnienia / Zakres temperatur topnienia Temperatura rozkładu / Zakres temperatur rozkładu Temperatura zapłonu Wartość > 200 C Metoda PenskyMartens closed cup Temperatura samozapłonu Właściwości utleniające Właściwości wybuchowe Palność (ciała stałego, gazu) Dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości Górna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości Prężność pary Gęstość par Szybkość parowania Gęstość względna Gęstość Wartość ok. 1,15 g/cm3 Rozpuszczalność w wodzie praktycznie nierozpuszczalny Strona 4 z 8

5 30 30 Lk Lk Karta Charakterystyki UE Rozpuszczalność Współczynnik podziału: noktanol/woda Lepkość 9.2 Inne informacje Dane pozostałe. SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 10.1 Reaktywność Stabilność chemiczna Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Warunki, których należy unikać Reaguje z metalami w formie proszku. niebezpieczeństwo polimeryzacji 10.5 Materiały niezgodne Aminy 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu Nie znane są żadne niebezpieczne produkty rozkładu. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Ostra toksyczność oralna Ostra toksyczność skórna Ostra toksyczność inhalacyjna Działanie żrące/drażniące na skórę Ocena nie ma do dyspozycji nie ma do dyspozycji nie ma do dyspozycji swinka morska. Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Ocena swinka morska. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę Sposób przyswajania skórą Ocena Uczulenie. Strona 5 z 8

6 Lk Karta Charakterystyki UE Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Toksyczność w odniesieniu do reprodukcji Rakotwórczość Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie powtarzane Zagrożenie spowodowane aspiracją Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko i długotrwałego narażenia Działanie drażniące na układ oddechowy. Działanie drażniące na błony śluzowe. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 12.1 Toksyczność Toksyczność w odniesieniu do ryb Toksyczność w odniesieniu do dafnii Toksyczność w odniesieniu do rzęs Toksyczność w odniesieniu do bakterii 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Zdolność do biokumulacji Mobilność w glebie Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Inne szkodliwe skutki działania Inne informacje Inne informacje ekologicznych. Nie dopuścić do niekontrolowanego przedostania się produktu do środowiska. SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów Produkt Numer klucza zgodnie z europejskim katalogiem odpadów (AVV) należy ustalić w porozumieniu z regionalnym przedsiębiorstwem usuwania odpadów. Opakowanie Opakowanie, które nie może być umyte, powinno być tak utylizowane jak odpady produktu. Strona 6 z 8

7 SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 14.1 Transport ADR/RID/ADN Przepisy ADR/RID/ADN nie mają zastosowania dla tego produktu Transport IMDG Przepisy IMDG nie mają zastosowania dla tego produktu Transport ICAOTI / IATA Przepisy ICAOTI / IATA nie mają zastosowania dla tego produktu Inne informacje Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nieistotne SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny UE prawnych Rozporządzenie 96/82/EWG dotyczące postępowania w ciężkich wypadkach z niebezpiecznymi materiałami (rozporządzenie w sprawie awarii) Załącznik I, część 1 + 2: nie zostało podane. Odnośnie ewentualnie występujących produktów rozkładu patrz rozdział Ocena bezpieczeństwa chemicznego. SEKCJA 16: INNE INFORMACJE Informacje pozostałe Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy. Nie gwarantują jednak właściwości produktów oraz nie stanowią podstawy dla umownego stosunku prawnego. Odpowiedzialny za opracowanie karty charakterystyki: UMCO Umwelt Consult GmbH D21107 Hamburg, GeorgWilhelmStrasse 183, Tel.: +49(40) , Fax: +49(40) , Źródło kluczowych danych użytych do przygotowania niniejszej charakterystyki Dyrektywa EG 67/548/EG wzgl. 99/45/EG w aktualnie obowiązującej wersji. Rozporządzenie (EG) nr 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) w aktualnie obowiązującej wersji. Dyrektywy EG 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EG Krajowe listy wartości granicznych dla powietrza danego kraju w obowiązujących wersjach. Przepisy odnośnie transportu zgodnie z ADR, RID, IMDG, IATA w aktualnie obowiązujących wersjach. Źródła danych użytych do wyznaczenia danych fizycznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych są podane w odnośnych rozdziałach. Pełne brzmienie wymienionych w rozdziale 2 i 3 zwrotów R, H i EUH (o ile nie zostały już podane w tych rozdziałach). R7 Może spowodować pożar. R21/22 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu R23 Działa toksycznie przez drogi oddechowe. R34 Powoduje oparzenia. R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. R48/20/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. odnoszące się do identyfikacji, klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin ((WE) NR 1272/2008, ZAŁĄCZNIK VI) D Niektóre substancje, które są skłonne do samorzutnej polimeryzacji lub rozkładu, są generalnie wprowadzane do obrotu w stabilizowanej postaci. Jest to postać, w jakiej są one wymienione w części 3. Jednakże takie substancje są czasem wprowadzane do obrotu w postaci niestabilizowanej. W tym przypadku dostawca musi podać na etykiecie nazwę substancji, a następnie wyraz niestabilizowany. Strona 7 z 8

8 Strona 8 z 8

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

: Przemysłowe zastosowanie,zastosowanie profesjonalne,zastosowania konsumenckie : zastosowanie nierozpowszechnione stosowane w systemach zamkniętych

: Przemysłowe zastosowanie,zastosowanie profesjonalne,zastosowania konsumenckie : zastosowanie nierozpowszechnione stosowane w systemach zamkniętych Data wydania: 04/03/2004 Opracowano: 19/05/2015 Zastępuje: 01/02/2012 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu postać produktu

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Strona: 1/13 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu MasterAir 3012 also MICRO-AIR 301-2 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Ceresit CS 125 Numer KCH: 447420 Data aktualizacji: 14.07.2014 Data druku: 17.07.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ! SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Art.-No. 525 0556, 525 0563 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 9 TEROSON VR 710 known as FETTSPRAY SD 400ML INTER KC Numer : 76511 Data aktualizacji: 14.10.2014 Data druku: 24.11.2014 SEKCJA 1:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Numer artykulu: 10039 Grupa substancji: Calciumverbindungen Nr CAS: 10034-76-1 Nr

Bardziej szczegółowo

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 ACTIROB 842 EC 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa ACTIROB 842 EC Kod produktu (UVP) 05951437 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ GE Healthcare KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kit Components. Bio-Plex Pro - Cell Signaling Assays

Kit Components. Bio-Plex Pro - Cell Signaling Assays 02/11/2015 Product code 171v50025m 171v50031m 171v50032m 171v50033m 171v50034m 171v50035m 171v50036m 171v50037m 171v50038m 171v50039m 171v50040m 171v50041m 171v50026m 171v50027m 171v50028m 171v50029m 171v50030m

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo