Kraków, 07 marzec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, 07 marzec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Kraków, 07 marzec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, Kraków, poszukuje wykonawców w zakresie realizacji szkoleń z tematyki: 1. informatyki: 1. Bezpieczeństwo serwisów internetowych 2. Excel zaawansowany Sharepoint Server Wydajne i niezawodne systemy baz danych (My SQL) 5. Zaawansowana administracja systemami Windows 2. kompetencji miękkich - informatycznych: 6. Harmonogramowanie i kontrola realizacji projektu 7. Modelowanie procesów biznesowych do przeprowadzenia w ramach realizacji projektu Projekt szkoleniowy dla pracowników INTERIA.PL realizowanego w ramach Poddziałania A Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Zakres tematyczny powyższych szkoleń został przedstawiony w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. I. Opis przedmiotu zamówienia Kod wspólnego słownika zamówień (CPV): Usługi szkoleniowe Informacje odnośnie zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń informatycznych oraz szkoleń z kompetencji miękkich-informatycznych dla pracowników INTERIA.PL Sp. z o.o. Planuje się, że szkolenia będą realizowane w terminie: marzec, kwiecień, maj 2012 r. Szkolenia będą się odbywały w systemie grupowym zgodnie z Tabelą nr 1. Szczegółowe terminy realizacji szkoleń oraz ostateczne programy szkoleń zostaną ustalone w umowie pomiędzy INTERIA.PL a Wykonawcą. Dopuszcza się składanie ofert częściowych obejmujących deklarację do przeprowadzenia szkoleń/szkolenia w jednym lub kilku tematach. W ofercie Oferent jest zobowiązany wyraźnie zaznaczyć jakich tematów dotyczy jego oferta.

2 Tabela nr 1 Nazwa szkolenia Ilość grup Ilość godzin szkoleniowych ( z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi). Bezpieczeństwo serwisów internetowych Excel zaawansowany Sharepoint Server Wydajne i niezawodne systemy baz danych (My SQL) Zaawansowana administracja systemami Windows Harmonogramowanie i kontrola realizacji projektu Modelowanie procesów biznesowych Zajęcia realizowane będą w siedzibie INTERIA.PL w Krakowie. II. Warunki udziału w postępowaniu O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunek: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonania zamówienia tj. trenerami, wskazanymi do niniejszego projektu, posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (co najmniej 100 godzin szkoleniowych) z zakresu wskazanego w Zapytaniu Ofertowym. III. W ramach umowy na realizację szkolenia wykonawca zostanie zobowiązany min. do: 1. Przygotowania programu szkoleń z wstępnie opracowanym zakresem merytorycznym.

3 2. Prowadzenia list obecności (zawierających niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL). 3. Archiwizacji wszystkich dokumentów związanych z realizowanym projektem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 4. Umożliwienia przeprowadzenia kontroli projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jaki i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez WUP Kraków i Instytucję Zarządzającą. 5. Zapewnienia materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji szkoleń oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL. 6. W przypadku prowadzenia szkoleń informatycznych: przeprowadzenia testów kompetencji z danego tematu szkolenia w dniu rozpoczęcia oraz w dniu zakończenia szkolenia wraz z analizą i oceną 5 dni po przeprowadzeniu szkolenia. 7. W przypadku prowadzenia szkoleń z kompetencji miękkich - informatycznych: przeprowadzenia testów kompetencji przed oraz po zakończeniu szkolenia wraz z analizą i oceną 5 dni po przeprowadzeniu szkolenia, przeprowadzenia analizy poziomu kompetencji miękkich - informatycznych uczestników w zakresie objętym tematem szkolenia (5 dni po przeprowadzeniu szkolenia) na podstawie karty oceny umiejętności uczestnika przed i po szkoleniu poprzez wypełnienie karty oceny umiejętności uczestnika przez jego samego na podstawie samooceny, przeprowadzenia analizy poziomu kompetencji miękkich - informatycznych uczestników w zakresie objętym tematem szkolenia przez trenera prowadzącego zajęcia na podstawie karty umiejętności uczestnika. 8. Przeprowadzenia szkoleń i wydania certyfikatów po ukończonych szkoleniach, potwierdzających ukończenie szkoleń (zawierających niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL). IV. Oferta powinna zawierać: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej o której mowa w punkcie 1 rozdziału II (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem ). 2. Informacje nt. trenerów (Curriculum Vitae) którzy zostaną przydzieleni do niniejszego projektu. Dokumentacja musi zawierać informacje pozwalające stwierdzić, iż został zrealizowany warunek posiadania wiedzy, o której mowa w punkcie 2 rozdziału II. 3. Zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające doświadczenia trenerów w przeprowadzeniu szkoleń informatycznych lub odpowiednio szkoleń z kompetencji miękkich - informatycznych w ostatnich 3 latach (w szczególności doświadczenie zgodne z profilem działalności Zamawiającego). 4. Oświadczenie o wykonywaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywaniu usług, o wartości co najmniej zł netto, polegających na

4 przygotowaniu i realizacji szkoleń z tematyki informatycznej oraz szkoleń z kompetencji miękkich-informatycznych, w okresie ostatnich 3 lat (o ile Oferent posiada). 5. Zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające doświadczenie Oferenta w przeprowadzeniu szkoleń informatycznych oraz szkoleń z kompetencji miękkichinformatycznych współfinansowanych ze środków pomocowych (w tym EFS). 6. Szczegółowy program przedmiotowego szkolenia. 7. Całościową ofertę cenową netto oraz brutto zawierającą cenę przeprowadzenia szkoleń wraz z wszystkimi elementami wymienionymi w punktach 1-8 rozdziału III. 8. Oferta powinna zawierać informacje na temat wyposażenia i konfiguracji stanowisk, niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia (software & hardware). Ocenie podlegać będzie wyposażenie i jego istotność dla danego szkolenia. 9. Termin ważności oferty. 10. Oświadczenie o braku powiązań: Oświadczam, że firma (wstawić nazwę) nie jest powiązana kapitałowo lub osobowo z INTERIA.PL Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu INTERIA.PL Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu INTERIA.PL Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta; d) pełnomocnika; e) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. V. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Ofertę należy sporządzić w oryginale w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 3. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. 4. W przypadku składania ofert częściowych wymagane jest zadeklarowanie jakiego szkolenia/jakich szkoleń dotyczy oferta. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru częściowych ofert (przez częściową ofertę należy rozumieć pojedyncze szkolenie lub kilka wybranych szkoleń). 6. Oferta musi być napisana na maszynie, komputerze lub przygotowana w inny trwały sposób oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty. 7. Oferta powinna być trwale spięta.

5 8. Dokumenty w ramach postępowania mogą być składane w oryginale lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Wyjątek stanowi pełnomocnictwo do reprezentacji, które należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. VI. Kryterium wyboru oferty: W ramach niniejszego ogłoszenia planowany jest wybór wykonawcy w/w usług, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie. Ocena dokonana zostanie przez Komisję, w skład której wchodzić będą przedstawiciele realizatora Projektu. Ocena dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny. Przy ocenie składanych ofert, stosowane będą następujące kryteria: 1. Cena waga max 60 pkt. 2. Doświadczenie oferenta, w którym będzie brane pod uwagę wykonanie o wartości co najmniej zł netto, polegających na przygotowaniu i realizacji szkoleń z tematyki informatycznej oraz szkoleń z kompetencji miękkich informatycznych, w tym doświadczenie oferenta w realizacji projektów szkoleniowych, współfinansowanych ze środków pomocowych (w tym EFS), w okresie ostatnich 3 lat waga max 10 pkt. 3. Zapewnienie udziału wykwalifikowanych trenerów w projekcie (doświadczenie w projektach o podobnym charakterze, w szczególności zgodnych z profilem działalności Zamawiającego) waga max 10 pkt. 4. Wyposażenie i konfiguracji stanowisk, niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia z punktu widzenia jego istotności dla danego szkolenia. (software & hardware) - waga max 10 pkt. 5. Jakość merytoryczna szkolenia na podstawie zaproponowanego programu waga max. 10 pkt. VII. Miejsce i termin składania ofert: Oferty w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem Oferta Szkolenia Informatyczne/ Miękkie należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera do dnia 22 marca 2012 r. do godziny (decyduje data wpływu) w siedzibie INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Os. Teatralne 9A, Kraków w Zespole Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy Unijnych. VIII. Osoba do kontaktu: W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z kierownikiem projektu: Aneta Kuźniak Pałetko tel. 012/ IX. Rozstrzygniecie postępowania:

6 1. Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone. 2. Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru wykonawcy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do konsultacji w przypadku ostatecznego programu szkoleń. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 5. W przypadku uchylania się od podpisania umowy wyłonionego wykonawcy, umowa może zostać podpisana z następnym w kolejności wykonawcą. X. Postępowanie końcowe W kwestiach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne dokumenty prawnie obowiązujące.

7 Załącznik nr 1. Wykaz zagadnień do szkoleń 1. Bezpieczeństwo systemów informatycznych Szkolenie dedykowane dla grupy docelowej programistów webowych (w większości doświadczonych specjalistów) posługujących się technologiami: PHP5 (Zend framework) Java Script (jquery) HTML 5, xhtml 1.1 SQL(Oracle, PostgreSQL, MySQL) Program powinien dotyczyć zagadnień bezpieczeństwa w ww. obszarach. Preferowany udział warsztatu w całości, to 20% czasu. Mają to być warsztaty w pisaniu bezpiecznych aplikacji www przez programistów. Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien: - wiedzieć jakie są standardy wytwarzania bezpiecznego oprogramowania - wiedzieć jak praktycznie tworzyć kod ze świadomością bezpieczeństwa, znać rodzaje ataków (SQL injection, XSS, Command, Remote Code, XSRF ) i podatności, luk oraz sposoby obrony przeciwko nim (w tym zagadnienia bezpieczeństwa sesji, przesyłania plików). 2. Excel zaawansowany 2010 Szkolenie dedykowane do grupy docelowej managerów, którzy na co dzień posługują się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel, dlatego oczekiwany poziom jest zaawansowany. Preferowany udział warsztatu w całości, to 50% czasu Ogólny zakres materiału szkolenia powinien obejmować: Tematykę funkcji i analizę danych za ich pomocą łącznie z narzędziami analitycznymi, Tabele przestawne, Zaawansowane wykresy w tym wykresy przestawne, Temat integracji i pobierania danych z innych baz danych typu Oracle, MySQL itp. przez ODBC czy inne połączenie. Nie interesuje nas Access. W jednej z grup powinien być położony większy akcent na tworzenie makr w technologii Visual Basic.

8 3. Sharepoint Server 2010 Szkolenie powinno obejmować: Podstawy z zagadnień instalacji, konfiguracji i administracji SharePoint (w tym usług i aplikacji tj. - implementacja Business Connectivity Services Excel Services PerformancePoint Services InfoPath Services Visio Services Access Services Office Web Apps ), Aspekty zarządzania i monitorowania witrynami i użytkownikami w SharePoint 2010, Przegląd funkcji i ich zastosowanie, Wykorzystanie intranetu, Automatyzacja operacji w SP, Konfiguracja zarządzania zawartością i jej ochrona itp. Opcje wyszukiwania w SP, Aspekty sieci społecznościowej w SP jej konfiguracja i administracja (profile użytkowników itp.). 4. Zaawansowana administracja systemami Windows Szkolenie ma być przeznaczone dla pracowników zajmujących się diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów w środowisku złożonym ze stacji roboczych pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 7. Zagadnienia, które mają być poruszone: 1) Diagnostyka problemów a. Metodyka b. Narzędzia c. Dobre praktyki 2) Rozwiązywanie problemów a. W fazie uruchamiania systemu b. Wynikających z praw dostępu logowanie, dostęp do plików, c. W dostępie lokalnym i zdalnym d. Sprzętowych e. Wynikających z błędów sterowników f. Wynikających z działania aplikacji g. Uszkodzenia plików i konfiguracji systemu operacyjnego h. Sieciowych, np. system rozwiązywania nazw, vpn, nap, remote dekstop, firewall i. Bezpieczeństwa, np. szyfrowanie, nakładanie się polityk bezpieczeństwa, utrata dostępu do danych (błędy logiczne, fizyczne) j. Złośliwe oprogramowanie 3) Monitorowanie a. Tworzenie i gromadzenie statystyk b. Wydajności

9 c. Niezawodności d. Naruszenia zasad bezpieczeństwa e. Obserwacja symptomów awarii 4) Optymalizacja wydajności 5. Wydajne i niezawodne systemy baz danych (MySQL) Grupa docelowa to zaawansowani administratorzy systemów z rodziny Linux/Unix, którzy zajmują się również instalacją, utrzymaniem i administracją baz danych MySQL, lub systemy będące pod ich opieką komunikują się i korzystają z baz danych MySQL. Szkolenie powinno dotyczyć zaawansowanych opcji wykorzystania tej bazy i jej optymalizacji w warunkach dużych obciążeń. Szczegółowe zagadnienia to: Architektura o Rodzaje silników o Przechowywanie danych o Konfiguracja serwera Narzędzia o Optymalizacyjne o Administracyjne o Monitorujące Schematy baz danych Indeksy o Rodzaje o Przypadki użycia o Optymalizacja Optymalizacja wydajności o Identyfikacja ciężkich zapytań o Użycie explain o Optymalizacja kwerend najczęstsze przypadki Cache o Sposoby osiągania korzyści Replikacja Zaawansowane wykorzystanie silników MyISAM, InnoDB o Przypadki użycia o Różnice o Indeksy o Odzyskiwanie bazy o Tuning i optymalizacja Zaawansowana konfiguracja serwera MySQL o Parametry connection

10 o Wątki o Praca w klastrze o Alternatywne tryby pracy i składowania danych - memory, federated, archive, itp. Backup i odzyskiwanie bazy Najlepsze praktyki Rozwiązywanie problemów 6. Harmonogramowanie i kontrola realizacji projektu Preferowany udział warsztatu w całości, to 30% czasu. Temat dotyczy projektów informatycznych. Szkolenie powinno zawierać takie obszary tematyczne jak: Planowanie projektu, jego strukturyzacja, Zarządzanie czasem w projekcie, szacowanie czasu, tworzenie harmonogramów, Temat zarządzania zasobami, Zasady monitorowania postępów prac w projekcie. 7. Modelowanie procesów biznesowych Grupa docelowa to managerowie. Szkolenie ma być wstępem do tematu modelowania. Zależy nam na ogólnym wprowadzeniu do tematu modelowania procesów biznesowych, określeniu perspektyw patrzenia na modelowanie. W programie szkolenia powinny być zawarte: Zagadnienia modelowania biznesowego (przypadki użycia, obiekty biznesowe), zastosowanie UML, jednak UML powinien być brany pod uwagę w bardzo ograniczonym zakresie, Zasady przekształcania modelu biznesowego do systemowego, Opis całego procesu modelowania i jego elementów, Rozwiązywanie problemów w tym obszarze.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Kraków, 19 marzec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 19 marzec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 19 marzec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje wykonawców w zakresie realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Kraków, 30 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 30 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 30 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki MS Excel w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic Fund Services

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki szkoleń technologicznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD z dnia 14.02.2014 r. dotyczące wykonania zamówienia w postaci przeprowadzenia kursu na potrzeby realizacji projektu pt.: Update - aktualizacja kwalifikacji podkarpackich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r. DOTYCZY: usługi zaprojektowania, instalacji i konfiguracji Internetowego Portalu Informacyjno Społecznościowego o roboczej nazwie ipis.org w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 30.01.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: ICN Centrum Kompetencji 20-148 Lublin, ul. Związkowa 4 tel./fax: (81) 534 69 45/(81) 463 86 01 e-mail: biuro@otworzsienait.icn.pl www.otworzsienait.icn.pl

Bardziej szczegółowo

Rozwój kwalifikacji i umiejętności pracowników Firmy Magorex poprzez udział w szkoleniach, szansą rozwoju firmy

Rozwój kwalifikacji i umiejętności pracowników Firmy Magorex poprzez udział w szkoleniach, szansą rozwoju firmy ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR 2/2013 NA PROWADZENIE SZKOLEŃ I. Zamawiający (nazwa i adres): MAGOREX R. Górka s.j., ul. Pienińska 11, 68-200 Żary II. Przedmiot zamówienia: Ogólne szkolenia (warsztaty

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015

Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015 Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Olsztyn, 2015-04-28 Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015 Wyższa Szkoła Informatyki

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ TECHNICZNYCH w ramach

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Olsztyn, 2015-04-09 Nr sprawy WSIiZ/PWI/08/2015 Wyższa Szkoła Informatyki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

09.03.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

09.03.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1 09.03.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Konfederacja Lewiatan, w ramach projektu Efektywność Dialog Rozwój, realizowanego na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.05.02-00-241/13-00, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy (w/w zamówienie nie stanowi zamówienia w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo