4. Okres realizacji zamówienia : do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r."

Transkrypt

1 BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Magdalenka, ul. Postępu 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ / 51 /12 Zakup i dostawa do zamawiającego oprogramowania komputerowego według załącznika nr 1 do SIWZ. TERMINY: Składanie ofert: do r. do godz Otwarcie ofert: r. o godz Uwaga: Zamawiający oczekuje, Ŝe Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. ZłoŜenie oferty będzie uwaŝane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie. 1

2 1. Podstawa prawna 1.Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów tej ustawy. 2. Na podstawie art. 10 ust.1 oraz ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 3.Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progów określonych w art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Ogłoszenie podlega obowiązkowi publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej: 2. Informacje o zamawiającym Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, ul Postępu 1, Magdalenka, tel. +48/22/ , faks +48/22/ , REGON , NIP: UŜyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: IGHZ PAN lub Zamawiający Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (Pzp) Zamówienie naleŝy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w zał.1 do SIWZ. Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoŝy ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia 3.1 Zakup i dostawa do zamawiającego oprogramowania komputerowego. 3.2 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 3.3 Nie przewiduje się udzielenia zamówienia uzupełniającego. 3.4 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 3.5 Zamawiający odstępuje od pobierania wadium Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 4. Okres realizacji zamówienia : do r. 5. Koszty sporządzenia oferty i udziału w postępowaniu NiezaleŜnie od wyniku postępowania przetargowego (z wyjątkiem uniewaŝnienia postępowania z przyczyn leŝących po stronie zamawiającego) wszystkie koszty związane z opracowaniem i złoŝeniem oferty oraz z udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca. 6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełniania 6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

3 6.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. 6.2 W zakresie, o którym mowa w pkt zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku. 6.3 W zakresie, o którym mowa w pkt zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał zrealizowanie co najmniej 3 dostaw oprogramowania komputerowego o łącznej wartości nie mniejszej niŝ 17 tys. zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie). 6.4 W zakresie, o którym mowa w pkt zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku. 6.5 W zakresie, o którym mowa w pkt zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku. 6.6 Ocena spełnienia opisanych w SIWZ warunków zamawiający dokona w oparciu o dokumenty i oświadczenia złoŝone wraz z ofertą, określone w pkt 9 SIWZ, metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia. 7. Oferty składane wspólnie 7.1 Dopuszcza się moŝliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców (konsorcjum), pod warunkiem, Ŝe wykonawcy działający wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy o zamówienie publiczne w przypadku jego uzyskania. Pełnomocnictwo winno określać w szczególności: a) przedmiot postępowania, którego dotyczy, b) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, c) pełnomocnika, d) zakres umocowania pełnomocnika. 7.2 Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum (łącznie z pełnomocnikiem) wg zasad reprezentacji właściwych dla kaŝdego z wykonawców oraz musi być opatrzone znakami skarbowymi potwierdzającymi dokonanie stosownej opłaty skarbowej (jeśli dotyczy). 7.3 KaŜdy z wykonawców tworzących konsorcjum oddzielnie musi wykazać, iŝ nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-11 i ust. 2 pkt 1 Ustawy poprzez złoŝenie dokumentów wymienionych w pkt 9 SIWZ. 7.4 W odniesieniu do wymagań wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy i pozostałych wymagań określonych w SIWZ oferty składane przez konsorcjum zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań zamawiającego przez występujących wspólnie wykonawców na podstawie złoŝonych przez nich dokumentów. 8. Sposób sporządzenia oferty 8.1 Oferta winna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym, odręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem na formularzu ofertowym zgodnym w treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ (do którego naleŝy dołączyć wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ). Oferta nieczytelna nie będzie rozpatrywana. 8.2 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (zawierające zapisy i elementy treści oferty) były ponumerowane kolejnymi numerami. 8.3 Oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza się zastąpienie formularzy załączonych do SIWZ, przeznaczonych do sporządzenia przez wykonawcę dokumentów wchodzących w skład oferty, ich odpowiednikami opracowanymi przez wykonawcę, pod warunkiem nie dokonywania w nich Ŝadnych zmian w treści poszczególnych pozycji, kolumn i wierszy w stosunku do formularzy wzorcowych załączonych do SIWZ.

4 8.4 Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który występuje w więcej niŝ jednej ofercie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania, a wszystkie oferty z jego udziałem zostaną uznane za odrzucone. 8.5 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 8.6 Oferta musi dotyczyć całości zadania stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia w wymaganym terminie. 8.7 Formularz ofertowy zgodny w treści z załączonym do dokumentacji przetargowej wzorem (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz załączniki do formularza ofertowego, będące częścią oferty i sporządzone (wypełnione) przez wykonawcę, muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym bądź osoby upowaŝnione, posiadające stosowne pełnomocnictwa. Miejsca naniesienia poprawek w treści oferty lub załączników muszą być parafowane przez osobę lub osoby upowaŝnione. 8.8 Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 8.9 Koperta lub opakowanie winny być zaadresowane według poniŝszego wzoru: Nazwa wykonawcy Adres Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, ul Postępu 1, Magdalenka Przetarg nieograniczony :... NIE OTWIERAĆ PRZED:.(wpisać termin otwarcia ofert) Wymagane dokumenty wchodzące w skład oferty 9.1. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy zamawiający Ŝąda, na podstawie art. 25 ustawy Pzp, następujących dokumentów: wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt 6.2, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie; (zał. nr 5 do SIWZ) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 4 do SIWZ); aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 9.2 JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający Ŝąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt (Zał. nr... do oferty) 9.3. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt składa odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dokument, o którym mowa w pkt 9.3 powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

5 zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 9.7 W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający Ŝąda załączenia do oferty: opis oferowanego oprogramowania komputerowego. 10. Sposób obliczenia i przedstawienia ceny oferty, waluta w jakiej zostaną dokonane rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 10.1 Cena oferty musi być wyraŝona w złotych polskich (do dwóch miejsc po przecinku) w sposób jednoznaczny (bez propozycji alternatywnych) i winna obejmować: całkowity łączny koszt realizacji części zamówienia, której dotyczy oferta, obliczony na podstawie zawartych w opisie przedmiotu zamówienia elementów cenotwórczych oraz odpowiedniego formularza kosztorysu ofertowego Kosztorys ofertowy naleŝy bezwzględnie sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ lub jego odpowiedniku, który naleŝy wypełnić zgodnie z poniŝszymi wskazówkami: W tabeli: a) w kolumnie "Cena jedn. brutto " naleŝy wpisać kwotę zawierającą w sobie całkowity jednostkowy koszt dostarczenia do siedziby Zamawiającego przedmiotu zamówienia, z podatkiem VAT, z uwzględnieniem ewentualnych upustów, b) w pozycji Wartość brutto" naleŝy wpisać iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości, 10.3 Rozliczenia miedzy wykonawcą a zamawiającym mogą być prowadzone wyłącznie w złotych polskich Ocena oferty wykonawcy kraju członkowskiego Unii Europejskiej, poza Polską, będą oceniane w następujący sposób: Do złoŝonej oferty Zamawiający, na potrzeby oceny ofert, doliczy podatek VAT. Tak powstałą cenę brutto Zamawiający będzie oceniał według podanych kryteriów podanych w punkcie 17 SIWZ. Podatek VAT, w tym przypadku, jest kosztem Zamawiającego. 11. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami i udzielania wyjaśnień 11.1 Zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub em lub faksem Wykonawca moŝe zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złoŝenia oferty 11.3 Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert 11.4 Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania pisemnie lub em lub faksem.

6 11.5 Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w godz. 9-14: Jerzy Wójcik +48/22/ , Nie jest przewidywane zwołanie zebrania wykonawców. 12. Zasady dokonywania przez Zamawiającego modyfikacji w treści dokumentów składających się na SIWZ 12.1 Przed upływem terminu składania ofert, zamawiający moŝe zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ O kaŝdej ewentualnej zmianie treści zamawiający powiadomi niezwłocznie kaŝdego z uczestników postępowania oraz zamieści taką informację na swojej stronie internetowej, a takŝe w przypadku, gdy będzie to wymagane przepisami ustawy opublikuje dodatkowe ogłoszenie o zmianie treści SIWZ W przypadku, gdy zmiana treści powodować będzie konieczność zmiany treści oferty, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert. 13. Oferty zamienne, wycofanie, uzupełnienie ofert 13.1 Wykonawca moŝe wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŝonych ofert pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub uzupełnienie musi być złoŝone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem "ZMIANA", "UZUPEŁNIENIE" Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE" Koperty oznaczone napisem "WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złoŝonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA", "UZUPEŁNIENIE" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 14.Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert. 15. Składanie ofert 15.1 Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie (lub opakowaniu) w siedzibie zamawiającego IGHZ PAN Jastrzębiec, bud. D, pok. 103, ul. Postępu 1, Magdalenka, nie później niŝ do dnia r do godz Oferent (na Ŝądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana. 16.Otwarcie ofert 16.1 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia r. o godz w siedzibie zamawiającego tj. IGHZ PAN, bud. D, pok. 110, Jastrzębiec, ul. Postępu 1, Magdalenka 16.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego wniosek Podczas sesji otwarcia ofert, bezpośrednio przed ich otwarciem przewodniczący komisji poda kwotę brutto, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Składając ofertę wykonawca moŝe złoŝyć zastrzeŝenie o nie ujawnianiu informacji

7 stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. ZastrzeŜenie takie Wykonawca moŝe złoŝyć nie później niŝ w terminie składania ofert ( art. 96 ust.4 Ustawy). 17. Kryterium oceny ofert i sposób obliczania punktów dla oferty: 17.1 W celu porównywania ofert zamawiający będzie porównywał ceny brutto poszczególnych ofert Oferty oceniane będą na podstawie następującego kryterium: Cena brutto oferty 100 % (=100 pkt) Cena najniŝsza otrzymuje 100 punktów. Ceny pozostałych ofert odpowiednio mniej wg wzoru: cena minimalna : cena badanej oferty x Ogłoszenie wyniku postępowania 18.1 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złoŝyli oferty Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 19. Udzielenie zamówienia, uniewaŝnienie postępowania 19.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w pkt 17 SIWZ kryterium oceny ofert Zamawiający uniewaŝni postępowanie, w przypadkach określonych w art. 93 Ustawy. 20. Umowa i formalności związane z jej podpisaniem 20.1 Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy Wzór umowy na wykonanie przedmiotowych prac stanowi załącznik nr 2 do SIWZ Przedstawiciel (-le) wykonawcy, wymieniony w zaproszeniu do podpisania umowy, posiadający dowód toŝsamości i pieczęć firmy, winien przybyć do siedziby zamawiającego w terminie określonym w ww. zaproszeniu Zamawiający zawrze umowę po upływie 5 dni od zawiadomienia o wyborze oferty, lub w krótszym terminie, jeŝeli będzie złoŝona jedna oferta Zamawiający przewiduje moŝliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeŝeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności których nie moŝna było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zastrzega, Ŝe w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 21. Środki ochrony prawnej 21.1 Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych Przed upływem terminu składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ww. środki ochrony prawnej przysługują równieŝ organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu

8 Zamówień Publicznych.( art. 154, pkt 5). ODWOŁANIE 21.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji stanowiącej podstawę wniesienia odwołania, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania do placówki pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. (art. 180, ust 1 ustawy Pzp) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. (art. 180, ust. 2 ustawy Pzp) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27, ust 2 ustawy Pzp. (art. 180, ust. 5 ustawy Pzp). 22. Załączniki: 22.1 Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr Wzór umowy - załącznik nr Formularz ofertowy - załącznik nr Oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr Wzór wykazu dostaw - załącznik nr Kosztorys ofertowy- załącznik nr Osoby prowadzące postępowanie Komisja przetargowa, która opracowała SIWZ i prowadzi postępowanie: 1. Przewodniczący : Czesław Mokrzycki 2. Sekretarz: Jerzy Wójcik 3. Członek Krzysztof Sieradzan 4. Członek BoŜena Kowalczyk 5. Członek Paweł Urbański ZATWIERDZIŁ: Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych IGiHZ PAN w Jastrzębcu mgr inŝ. Cyprian Tomasik Jastrzębiec, r.

9 Załącznik nr 1 do SIWZ DAZ-2401/ 51 /12 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie komputerowe zakup licencji. Klasyfikacja wg kodu CPV: ; Termin dostawy: do r. Zakup, dla dodatkowych stanowisk pracy, dodatkowego pakietu licencji w trybie posiadanej licencji akademickiej Microsoft do istniejącego środowiska sieciowej wymiany dokumentów zgodnie z wykazanymi poniŝej: Nazwa licencji:... liczba szt. 1. Microsoft Office Professional 2010 PL Microsoft Office 2010 Std PL Microsoft Project 2010 PL Microsoft Map Point Microsoft Visio 2010 Std PL Microsoft Visio 2010 Prof PL Microsoft SharePoint Server Software Assurance Pack Microsoft SharePoint CAL 50 licencji + Software Assurance Pack 1 oraz Adobe Photoshop CS 6 v. 13 PL... 1

10 Zał. nr 2 do SIWZ DAZ-2401/ 51 /12 BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, UMOWA /.../2012 (wzór) na dostawę oprogramowania komputerowego I. W dniu...r. w Jastrzębcu, pomiędzy Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu, reprezentowanym przez prof. dr hab. Jarosława Horbańczuka - Dyrektora Instytutu, zwanym dalej Zamawiającym, II.... zwaną w treści umowy Wykonawcą, a W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DAZ-2401/... /12 w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów tej ustawy, Strony postanowiły zawrzeć umowę następującej treści: 1. Przedmiot Umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oprogramowania komputerowego, określonego w Załączniku nr 1, zwanych dalej oprogramowaniem, po cenach określonych w Załączniku nr 2, 2. Termin wykonania Umowy 1. Dostawa oprogramowania nastąpi do r Strony ustaliły wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy w kwocie brutto nie większej niŝ... zł. (słownie...), na podstawie przyjętego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 2. Wartość przedmiotu umowy, o której mowa w ust.1 obejmuje takŝe wszystkie inne koszty wynikające z realizacji zamówienia Odbioru oprogramowania dokona przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy w dniu dostawy do zamawiającego. 2.Faktura Wykonawcy będzie uregulowana jednorazowo w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty potwierdzenia odbioru przez

11 Zamawiającego. 3. Za termin zapłaty strony uznają datę dyspozycji Zamawiającego na konto Wykonawcy Za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną: 1) Za zawinione opóźnienie w dostawie określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto wymienionego w 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kaŝdy dzień opóźnienia. 2) za nienaleŝytą realizację umowy, za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy, oraz gdy Zamawiający odstąpi od umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wymienionego w 3 ust. 1 niniejszej umowy, 3. JeŜeli opóźnienie Wykonawcy w realizacji niniejszej umowy przekracza 15 dni, Zamawiający moŝe odstąpić od niniejszej umowy. 4. JeŜeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający moŝe dochodzić odszkodowania przewyŝszającego wysokość kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni, w przypadku stwierdzenia nienaleŝytego wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę, a w szczególności nie wykonania obowiązków określonych w 2 umowy, wystąpienia okoliczności uzasadniających nałoŝenie na Wykonawcę kar umownych ( 6), bądź teŝ powzięcia uzasadnionych wiadomości o postępowaniu Wykonawcy mogącym narazić Zamawiającego na straty. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części umowy Wyłącza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych zmian, jeŝeli przy ich uwzględnieniu naleŝałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujące, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych 3. Zmiany umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem niewaŝności. 8. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. Załączniki:

12 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Oferta Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

13 Zał. nr 3 do siwz, DAZ -2401/ 51 /12... Nazwa oferenta, adres(pieczęć) FORMULARZ OFERTOWY Do IGiHZ PAN w Jastrzębcu ul. Postępu 1, Magdalenka a) firma: b) REGON: NIP : c) kod, miejscowość, województwo, powiat: -,,, d) ulica, nr domu, nr lokalu:,, e) internet: pl - wpisać gdy Wykonawca posiada f) numer kierunkowy tel. faks Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego DAZ-2401/ 51 /12 którego przedmiotem jest: Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego, według zał. nr 1 do SIWZ. Oferujemy dostawę będącą przedmiotem zamówienia za cenę:...zł słownie:... złotych brutto, zgodnie z łączną wartością załączonego kosztorysu ofertowego. 1. Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie : jak w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy warunki płatności zgodne z zawartymi w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ze wzorem umowy, przyjmujemy określone w nich warunki i nie wnosimy do nich zastrzeŝeń. 4. Uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 5. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie wymienionym w SIWZ. 6. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy na realizację zamówienia w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego. 7. Oferta zawiera...ponumerowanych stron. 8. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty: , dnia (uprawniony przedstawiciel)

14 ... Zał. nr 4 do siwz, DAZ-2401/ 51 /12 Imiona pieczęć Wykonawcy Oświadczenie... Nazwisko... Jako osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy... rodzaj uprawnienia :... w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym przez IGHiZ PAN w trybie przetargu nieograniczonego, DAZ-2401/ 51 /12, którego przedmiotem jest: Zakup i dostawa do zamawiającego oprogramowania komputerowego, według załącznika nr 1 do SIWZ. oświadczam, Ŝe wykonawca, którego reprezentuję, spełnia warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 5) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,..., dnia (podpis składającego oświadczenie)

15 ... (wykonawca- pieczęć) Zał. nr 5 do siwz DAZ-2401/ 51 /12. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat odpowiadających rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia polegającego na: dostawie oprogramowania komputerowego. L.p. Zamawiający nazwa i adres 1 Zakres zlecenia 1) Miejsce realizacji Okres realizacji Wartość zł. brutto zlecenia 2 3 1) wpisać szczegółowo zakres zlecenia, które były jego przedmiotem Niniejszym wyraŝam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego danych podanych powyŝej...., dnia Nazwa oferenta, adres (pieczęć)... (podpis składającego oświadczenie)

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP:

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP: Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt: Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sygn. post. OR.VII.3331 147/10 Zamawiający Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472071715 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: CRZP/01 /009/U/12, ZP/01/WETI/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-552 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 24 01 / 20 /14 Zakup, dostawa do Zamawiającego systemu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo