ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6"

Transkrypt

1 Centrum Komputerowe ZETO S.A. ul. Narutowicza Łódź Łódź, dn r. Dot. Projektu: GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych dla MŚP Nr Projektu POKL /11 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6 Centrum Komputerowe ZETO zaprasza do składania ofert dotyczących udzielenia licencji na dostęp do szkoleń zdalnych (kod CPV Usługi Szkoleniowe) Uczestnikom szkoleń organizowanych przez Zamawiającego w związku z realizacją Projektu GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych dla MŚP współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące udzielania licencji na dostęp do szkoleń on-line wspierających rozwój kompetencji IT Uczestników programów w zakresie obsługi serwerów oraz baz danych w technologii Microsoft w szczególności: 1 a) Windows Server 2008/2012 Active Directory b) MS SQL Server 2008/2012 c) Microsoft SharePoint 2010, Configuration d) Microsoft SharePoint 2010, Application Development 2. Okres realizacji projektu GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych dla MŚP : od r. do r. 3. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Komputerowe ZETO S.A. ul. Narutowicza 136, Łódź Strona internetowa Zamawiającego: 4. Podstawa prawna: Zasada konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 grudnia 2011r.; 20 Umowy o dofinansowanie projektu GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych dla MŚP nr UDA- POKL /11.

2 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szkolenia zdalne kod CPV Usługi Szkoleniowe Programy szkoleniowe wspierające umiejętności administratorów baz danych i serwerów: A. dla ścieżki Windows Server 2008/2012 Active Directory, Configuration Liczba użytkowników w grupie: 10 osób Liczba grup: 3 Czas trwania licencji: 12 miesięcy Dostęp z platformy CK ZETO S.A. / opcja NO-Hosting MS: TS: Windows Server 2008/2012 Active Directory, Configuring 1. The Active Directory Infrastructure in Windows Server 2008/ Additional Active Directory Server Roles in Windows Server 2008/ Active Directory Objects in Windows Server 2008/ Group Policy Objects Strategy in Windows Server 2008/ Configuring DNS in Windows Server 2008/ Active Directory Certificate Services in Windows Server 2008/ Communications and Security in Windows Server 2008/ Monitoring, Backups, and Recovery in Windows Server 2008/ Active Directory Domain Services in Windows Server 2008/2012 R2 10. Access Control in Windows Server 2008/2012 R2 11. Management Improvements in Windows Server 2008/2012 R2 12. Improvements to Role Services in Windows Server 2008/2012 R2 13. TestPrep TS: Windows Server 2008/2012 Active Directory, Configuring 2 B. dla ścieżki MS SQL Server 2008/2012 Liczba użytkowników w grupie: 10 osób Liczba grup: 6 Czas trwania licencji: 12 miesięcy Dostęp z platformy CK ZETO S.A. / opcja NO-Hosting TS: SQL Server 2008, Implementation and Maintenance 1. SQL Server 2008/2012 R2: Creating and Implementing Database Objects 2. SQL Server 2008/2012 R2: Creating and Altering Partitions 3. SQL Server 2008/2012 R2: Running Queries and Manipulating Data 4. SQL Server 2008/2012 R2: Performing Advanced Query Techniques 5. SQL Server 2008/2012 R2: Implementing Programming Objects 6. SQL Server 2008/2012 R2: Querying and Managing XML Data 7. SQL Server 2008/2012 R2: Messaging, Full-Text Search, Scripts, and Track Changes 8. SQL Server 2008/2012 R2: Gathering Performance Data

3 9. TestPrep TS: Microsoft SQL Server 2008/2012, Database Development C. dla ścieżki MS SharePoint 2010, Configuration Liczba użytkowników w grupie: 10 osób Liczba grup: 8 Czas trwania licencji: 12 miesięcy Dostęp z platformy CK ZETO S.A. / opcja NO-Hosting TS: Microsoft SharePoint 2010, Configuring 1. Installing and Configuring Microsoft SharePoint Core Configuration for SharePoint Upgrading to Microsoft SharePoint Configuring and Administrating SharePoint 2010 Search 5. Configuring Web Applications for SharePoint SharePoint 2010 Authentication and Web Application Security Configuration 7. Configuring SharePoint 2010 Site Collections 8. Managing SharePoint 2010 Features and Solutions 9. SharePoint 2010 Operational Health 10. SharePoint 2010 Performance 11. TestPrep TS: Microsoft SharePoint 2010, Configuring dla ścieżki MS SharePoint 2010, Application Development : TS: Microsoft SharePoint 2010, Application Development 1. Customizing the SharePoint 2010 User Interface Programmatically 2. Developing SharePoint 2010 Web Parts and Controls 3. Developing Business Logic using SharePoint 2010 Workflows and ECM 4. Programmatically working with Permissions and BCS in SharePoint Working With SharePoint 2010 Data 6. SharePoint Server 2010 Object Model 7. SharePoint 2010 Features and Solutions 8. SharePoint 2010 Site Branding 9. Extending SharePoint 2010 Search and Documents 10. Stabilizing and Deploying SharePoint 2010 Components III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia realizowany będzie po podpisaniu umowy o udzieleniu licencji na udostępnienie szkoleń zdalnych. Planowany termin wykonania zamówienia : listopad 2012r. - czerwiec 2014 IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4 O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu: a) Otwarcia w stosunku do nich postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości; b) Zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) Złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 5. Posiadają ważną umowę uprawniającą do udzielenia licencji na dostęp do szkoleń zdalnych zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 niniejszego zapytania ofertowego, zawartą z producentem szkoleń zdalnych opisanej w Opisie przedmiotu zamówienia. 4 Zamawiający oceni spełnienie tych warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców, zgodnie z procesem oceny ofert niniejszego Zapytania ofertowego. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania Zapytania ofertowego nr 6 V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE, OFERTY WARIANTOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na realizację zamówienia w częściach. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do

5 reprezentowania Oferenta lub pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa. 2. Do formularza oferty załączyć należy: a) W przypadku przedsiębiorców: Kserokopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiedniego dokumentu rejestrowego Oferenta (np. odpis z KRS, zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, informacja z CEIDG, w przypadku spółki cywilnej dokumenty rejestrowe wszystkich wspólników również umowa spółki) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oraz oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. b) Oświadczenie Oferenta stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego; c) Oświadczenie, że Oferent uważa się za związanego ofertą w terminie do dnia 30 listopada 2012r. stanowiące Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego; d) Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych między Oferentem a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. e) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię ważnej Umowy uprawniającej do udzielania licencji na udostepnienie produktów zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia zawartą pomiędzy Wykonawcą a producentem szkoleń zdalnych (lub oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu ważnej umowy uprawniającej do udzielenia licencji na udostępnienie przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia) 3. Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale zespolona oraz na każdej stronie ponumerowana i parafowana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta. 4. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta (data, czytelny podpis, pieczęć firmowa). 5. Wszelkie dodatkowe dokumenty załączone do formularza oferty nie będą brane pod uwagę podczas procesu oceny oferty. 5 VII. OCENA OFERT 1. Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Wykonawcę, którego oferta spełnia łącznie następujące warunki: a) uzyska najwyższą liczbę punktów; b) spełnia warunki określone w pkt. IV; c) nie będzie podlegała odrzuceniu. 2. Ocenie merytorycznej poddane zostaną tylko kompletne formularze ofertowe, opracowane w oparciu o wzory określone powyżej. Oferenci zostaną poinformowani w formie wiadomości o konieczności uzupełnienia oferty. Wykonawca ma obowiązek uzupełnić ofertę w terminie wskazanym przez Komisję. 3. Oferty złożone bez kompletu załączników oraz zawierające braki formalne, które na prośbę Komisji oceniającej oferty nie zostaną uzupełnione w określonym przez Komisję terminie, podlegają odrzuceniu. 4. Poszczególne oferty będą oceniane przez Zamawiającego według podanego niżej kryterium: a) Koszt usługi - liczony w następujący sposób: Koszt brutto najniższej oferty Koszt brutto badanej oferty x 100 = ilość punktów

6 b) Kosztem usługi dla przedsiębiorców będzie cena usługi brutto; 5. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów. Ilość punktów będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po przecinku. 6. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. O wynikach Oferenci zostaną poinformowani w formie wiadomości Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie usługi określonej w zamówieniu Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, o czym poinformuje Oferentów najpóźniej w terminie 2 dni przed upływem terminu składania ofert oraz zamieści informację na stronie oraz w swojej siedzibie. VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta zostaje ogłoszona w dniu jej upublicznienia w sposób przyjęty u Zamawiającego, tj. na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego, w dniu r. 2. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania, tj. do dnia r. do godz Oferty należy dostarczyć w formie papierowej osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Centrum Komputerowe ZETO S.A., ul. Narutowicza 136, Łódź. O ważności składanej oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Centrum Komputerowego ZETO S.A. 3. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, czytelnie, w jednym egzemplarzu. Cena oferty musi być podana w PLN. 4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 6 IX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 1. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze Wykonawcy drogą mailową. Skład osobowy Komisji oceniającej oferty: Przewodniczący Komisji : Pan Artur Gruszczyński Kierownik Projektu GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych dla MŚP ; Członek Komisji: Pani Dorota Korbel Asystent kierownika Projektu GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych dla MŚP. X. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego lub nie zostanie złożona w formie wskazanej przez Zamawiającego. 2. Zostanie złożona po terminie składania ofert. 3. Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 4. Oferta złożona zostanie bez kompletu załączników oraz będzie zawierać braki formalne, które na prośbę Komisji oceniającej oferty nie zostaną uzupełnione przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie. XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

7 Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy: 1. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych usług określonych w zamówieniu. 2. Postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 3. Wszystkie oferty zostaną odrzucone. XII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Barbara Galińska: tel. (42) Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania CK ZETO do zawarcia umowy. Załączniki: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - Formularz oferty Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące aktualności danych Załącznik nr 4 Oświadczenie oferenta Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące związania ofertą Załącznik nr 6 Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych między Oferentem a Zamawiającym 7 W imieniu Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1 Centrum Komputerowe ZETO S.A. ul. Narutowicza 136 90-146 Łódź Łódź, dn. 14.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1 OPRACOWANIE GRAFICZNE MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH I ICH AKTUALIZACJA ORAZ WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. _ Warszawa, 29-10-2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania zajęć na Giełdzie Papierów Wartościowych w tym koszty dowozu, poczęstunku, przeprowadzenia zajęć oraz opiekuna I. ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014 .. Pieczęć Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014 Przedmiot zamówienia: Realizacja szkoleń zawodowych w zakresie: A) ogrodnik terenów zieleni B) konserwator powierzchni płaskich z licencją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 Zapytanie ofertowe nr POIG.01.04.II.4.2.2015 dotyczy zamówienia: na zakup surowców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Lublin, dnia 31.10.2012 r. Miejscowość, data Zamawiający: Lubelskie Centrum Consultingu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: 20-262 Lublin ul. Dobrzańskiego 3 NIP: 946-25-74-510 REGON: 060449905

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA WYNAJMU POKOI HOTELOWYCH, SALI WYKŁADOWEJ I CATERING dla UCZESTNIKÓW PROJEKTU WARSZAWA w ramach projektu: PODNIESIENIE KOMPETENCJI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa Zapytanie ofertowe dotyczące usługi dostawy oprogramowania dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo