Zrób Więcej Mniejszym Nakładem I przygotuj się na przyszłośd wdrażając innowacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zrób Więcej Mniejszym Nakładem I przygotuj się na przyszłośd wdrażając innowacje"

Transkrypt

1 Zrób Więcej Mniejszym Nakładem I przygotuj się na przyszłośd wdrażając innowacje W czasach recesji wagę przykładamy do tego, jak zrobid więcej mniejszym nakładem środków. Staramy się uzyskad maksymalne korzyści z poczynionych inwestycji, a każdą nową szczegółowo rozpatrujemy. Redukcja liczby pracowników stwarza wielkie zapotrzebowanie na narzędzia technologiczne, które pozwolą mniejszej liczbie osób pracowad wydajniej i szybciej odpowiadad na potrzeby klientów, nie zmniejszając konkurencyjności firmy. Jako osoba podejmująca decyzje z zakresu IT, stajesz przed wyzwaniem znalezienia równowagi pomiędzy wydajnością operacyjną a inwestycjami na rzecz wzrostu. Potrzebne są nowe sposoby na wprowadzanie innowacji i bezpieczne udostępnianie właściwych możliwości biznesowych właściwym osobom. Nie można zapomnied o bezpieczeostwie w warunkach nowej rzeczywistości biznesowej na globalnym rynku z klientami, dostawcami i partnerami, współpracującymi razem ponad podziałami kulturowymi i między kontynentami. Jednocześnie konieczne jest oferowanie tych możliwości w wydajny sposób, tak aby nie tracid kontroli nad kosztami. Firma Microsoft postawiła sobie za cel niesienie w tych trudnych czasach pomocy Tobie i Twojej firmie, jednocześnie oferując rozwiązania na przyszłośd. Rozumiemy, iż ostatnią rzeczą, której życzyłby sobie Klient jest technologia wprowadzająca ryzyko niezgodności, wymagająca zatrudniania nowego personelu lub szkoleo bądź zawodząca w pracy wówczas, kiedy jest najbardziej potrzebna. Zamiast takich rozwiązao, Microsoft oferuje niezawodnośd, łatwośd obsługi i elastycznośd. Microsoft Office minimalizuje koszty inwestycji, rozszerzając funkcje serwera i usług na komputery pracowników biurowych. Rola pakietu Office w organizacjach wzrosła i obecnie oferuje użytkownikom bogactwo możliwości serwera i usług łącznie z analizą biznesową, współpracą i zarządzeniem treścią za pośrednictwem znanych i intuicyjnych aplikacji. Technologia Microsoft Office jest prosta w użyciu i udostępnia wszystko, czego mogą potrzebowad pracownicy, aby pracowad bardziej wydajnie i skutecznie. Dowiedz się więcej o tym, jak Office ewoluuje w kolejnej swojej wersji Microsoft Office Dla pracowników oznacza to szybszą, łatwiejszą i bardziej intuicyjną obsługę w trasie, w biurze, przy pracy indywidualnej i jako członek zespołu. Z punktu widzenia IT to wykorzystanie zestawu inteligentnych narzędzi, o lepszych zabezpieczeniach i prostej integracji, które współpracują z już posiadanym oprogramowaniem, aby rozwijad przedsiębiorstwo bez zwiększania budżetu. Zarówno w dobrych czasach, jak i podczas kryzysu, Microsoft zwraca szczególną uwagę na Twoje potrzeby, aby dostarczyd rozwiązania, które pozwolą firmie pracowad sprawniej i oszczędniej. Dzięki Office 2010 możesz byd pewny, że zatroszczymy się o Ciebie teraz i w przyszłości.

2 Dzisiaj Stan gospodarki wymusza sposób działania i zarządzania biznesem. Tak więc teraz, bardziej niż kiedykolwiek, konieczne jest dokonywanie rozsądnych inwestycji w technologie. Dzięki Microsoft Office 2010 Twoja firma może nie tylko przetrwad, ale też rozkwitnąd. Twój zespół IT otrzyma praktyczną platformę produkcyjną do oszczędnego zaspokajania potrzeb biznesowych i zarządzania środowiskiem bez zbędnych kompromisów. Pracownicy uzyskają większą elastycznośd wyboru sposobu i miejsca pracy, a programiści będą w stanie szybciej tworzyd aplikacje biznesowe, właściwe dla danej branży przy użyciu Microsoft Office 2010 z usługą Microsoft SharePoint Services. Maksimum korzyści dzięki Office 2010 Professional Plus Dzięki Microsoft Office 2010 Professional Plus, zdobywasz szeroki zakres nowych możliwości pracy z wielu miejsc przy użyciu komputera osobistego, telefonu Smartphone* czy przeglądarki internetowej. Od odkrywczych aktualizacji aplikacji Excel, PowerPoint, Word i Outlook, po nowe możliwości integracji z serwerami ułatwiające śledzenie, raportowanie i przesyłanie istotnych informacji, Office Professional 2010 Plus oferuje kompletny pakiet ze znanymi, intuicyjnymi w obsłudze narzędziami. * Funkcjonowanie mobilne wymaga odpowiednich urządzeo i połączenia internetowego. Niektóre funkcje wymagają też Office Mobile 2010, który nie jest zawarty w pakiecie Office Pracuj Wspólnie: Współpraca bez Kompromisów Obecnie, ważniejsza niż kiedykolwiek jest lepsza współpraca z klientami, partnerami i ze wewnątrz organizacji przebiegająca z wykorzystaniem technologii. Konieczne jest tworzenie silnych zespołów bez względu na granice geograficzne i redukcja kosztów związanych z podróżami. Jednocześnie pracownicy IT muszą byd pewni, że współpraca ta nie zagraża bezpieczeostwu, kontroli i wydajności. Trendy i wyzwania w biznesie Przykładowe korzyści z Office 2010 Professional Plus w zakresie wydajności Dzielenie się wiedzą i stały kontakt Rosnąca konkurencja wymaga szybszego reagowania; niestety czas jest marnowany na pracę z wieloma wersjami i na koordynację. Ciągle rosnąca ilośd wiadomości e- mail zabiera czas i zwiększa koszty przechowywania danych. Troska IT o bezpieczeostwo i ochronę IP musi byd odpowiednio wyważona, aby umożliwid użytkownikom współpracę. Większe zapotrzebowanie na pracę zespołową, kierowane Współtworzenie umożliwia wielu osobom jednoczesną pracę nad tym samym dokumentem, np. nad zapytaniem ofertowym, co pozwala szybciej reagowad i dotrzymywad terminów; bezpieczeostwo nie jest zagrożone, gdyż informacje mogą byd obsługiwane lokalnie. Widok Konwersacji, Oczyśd i Ignoruj w Outlook 2010 pozwala usuwad powtarzające się informacje działając jak przycisk wyciszania w skrzynce wiadomości odebranych. Wskazówki poczty udzielają użytkownikowi ważnych informacji przed naciśnięciem przycisku wyślij, pozwalając Szybsze reagowanie na zapytania klientów, aby zdobyd i utrzymad więcej kontaktów biznesowych. Mniej czasu spędzonego na przeszukiwaniu wiadomości e- mail lub nad współpracą nad dokumentem, a więcej na działaniach, które pozwalają uzyskad wartośd dodaną. Redukcja kosztów przepustowości i infrastruktury przechowywania danych, które są generowane przy wykorzystaniu wiadomości e-

3 milenijnym stylem pracy (Generacja Y). uniknąd zbędnych, żenujących lub nawet szkodliwych wiadomości . Emisja Pokazu Slajdów pozwala prezentowad pokaz slajdów bezpośrednio z PowerPoint 2010 każdemu, kto ma dostęp do przeglądarki internetowej poprzez lokalną obsługę treści w SharePoint 2010 lub poprzez bezpłatne usługi udostępniane przez internet. Social Connector w Outlook 2010 łączy współpracę sieciową biznesową i towarzyską, która pomaga użytkownikom na bieżąco utrzymywad kontakty z kolegami, klientami i partnerami poprzez aktualizację ich aktywności w Microsoft SharePoint Server 2010 lub niektóre witryny sieci społecznej. mail jako głównego narzędzia współpracy. Obniżenie kosztów podróży dzięki użyciu ujednoliconej technologii komunikacji. Organizacja spontanicznych spotkao bez kosztów związanych z nabyciem narzędzi do emisji materiałów od firm zewnętrznych. Zrealizuj Pomysły: Wnioski czerpane z Informacji Podczas prac w środowiskach znacznie bardziej złożonych niż kiedykolwiek dotąd, możliwe jest przeładowanie informacjami. Konieczne są odpowiednie narzędzia, które pozwolą wyciągad wnioski i wyrażad idee. Co więcej, cięcia kadrowe i budżetowe oznaczają, iż każdy pracownik musi stad się bardziej produktywny i maksymalnie wykorzystad zasoby do osiągnięcia wyników, które pozwolą zostawid konkurencję daleko w tyle. Trendy i wyzwania w biznesie Przykładowe funkcje/korzyści z Office 2010 Professional Plus 2010 wydajności Zarządzenie dużymi ilościami informacji Cięcia kadrowe oznaczają, że pozostali pracownicy muszą byd bardziej produktywni. Muszą wyciągad wnioski ze złożonych lub niewystarczających danych. Zdjęcia i filmy przyciągają uwagę słuchaczy, ale obciążają pamięd i wymagają narzędzi i umiejętności edytowania. Zapotrzebowanie na pozyskiwanie, wyszukiwanie i ponowne wykorzystanie wszelkiego typu treści w prostszy sposób. PowerPivot dla Excel 2010 umożliwia przeliczanie zestawów danych z setek milionów wierszy dla wielu źródeł w mgnieniu oka, co eliminuje koniecznośd wydatków na dodatkowe narzędzia analizy biznesowej. Wykresy przebiegu w czasie w Excel 2010 oszczędzają ilośd miejsca potrzebną na ekranie poprzez przedstawienie wykresów trendów w pojedynczej komórce tabeli, zaraz obok danych korespondujących z wykresem. Narzędzia do edycji zdjęd i filmów w PowerPoint 2010 mogą przycinad filmy, zmieniad filmy kolorowe na czarno-białe, dodawad efekty artystyczne do zdjęd i znacznie więcej wszystko bez Redukcja kosztów szkolenia i zwiększenie produktywności poprzez udostępnienie pracownikom znajomych, intuicyjnych narzędzi, które zostały ujednolicone we wszystkich aplikacjach. Szybkie wykrywanie trendów i przedstawianie ich współpracownikom, aby wyciągnąd wnioski z danych i szybciej podejmowad decyzje. Redukcja wydatków na wyspecjalizowane narzędzia do obsługi rekordów, edycji zdjęd/filmów, dodatków analitycznych, itp.

4 konieczności używania drogich programów innych firm. Widok Microsoft Office Backstage umożliwia szybki dostęp do ważnych operacji takich jak zapisywanie, drukowanie i przesyłanie; jest rozszerzalny, tak więc można go dostosowad, by wydobyd na wierzch polecenia i operacje przepływu, które są najważniejsze dla osób pracujących w firmie. Interfejs Wstążka występuje teraz we wszystkich aplikacjach, tak więc zespół może znaleźd potrzebne polecenia i dostarczyd lepsze rezultaty w krótszym czasie. 1 Do włączenia wielu z tych funkcji konieczne są Microsoft Business Productivity Servers. Wyeliminowanie kosztów wynajmowania firm zewnętrznych poprzez tworzenie profesjonalnych dokumentów w firmie. Wszechstronna analiza danych szerzej dostępna dla większej ilości osób, co eliminuje koniecznośd zakupu oprogramowania do analizy biznesowej, które może byd kosztowne lub trudne w obsłudze. Korzystaj z Office wszędzie: Na komputerze. W telefonie. W przeglądarce. Praca mobilna nie dotyczy już tylko pracowników sprzedaży. Dzisiaj najprawdopodobniej korzystasz z pracy zdalnej i oczekujesz, ze pracownicy będą zawsze gotowi, zawsze połączeni, nawet, kiedy są poza biurem. Pracownicy potrzebują dostępu do informacji i możliwości podejmowania działao bez względu na to, czy są w domu, w pracy czy w ruchu. Pracownicy IT chcą im to umożliwid bez zwiększania ryzyka, komplikacji i dodatkowych kosztów. Trendy i wyzwania w biznesie Przykładowe funkcje/korzyści z Office 2010 Professional Plus wydajności Praca w dowolnym miejscu i na każdym urządzeniu Praca mobilna ciągle się rozwija, ale eksportowanie treści jest czasochłonne i może prowadzid do powstawania błędów. Użytkownicy potrzebują swobodnego dostępu do swoich informacji z każdego miejsca i przy użyciu dowolnych urządzeo. Użytkownicy pracujący na sprzęcie innym niż ich komputer osobisty potrzebują pewności, że zmiany wprowadzone w treści będą zapisane zgodnie z ich zamierzeniem; pracownicy IT Aplikacje Office Web Apps to uproszczone odpowiedniki online programów Word, Excel, PowerPoint i OneNote, które pozwalają przeglądad i dokonywad edycji dokumentów z przeglądarki2. Aplikacje Web Apps mogą byd obsługiwane lokalnie, przy pomocy SharePoint, co daje pracownikom IT pewnośd w zakresie bezpieczeostwa. Treśd i formatowanie pozostają zachowane, bez względu na to, czy użytkownik pracuje na komputerze osobistym, czy korzysta z przeglądarki. SharePoint Workspace 2010 umożliwia w prosty sposób pracę offline nad dokumentem SharePoint. Po podłączeniu do Internetu, przesyłane są jedynie zmiany tak Pozwala pozostawad stale na bieżąco tak, aby pracownicy mogli wykonywad więcej pracy offline i korzystad z większej ilości urządzeo. Daje pracownikom IT możliwośd obsługi aplikacji Office Web Apps lokalnie, zwiększając kontrolę. Pozwala ograniczyd ilośd wezwao o wsparcie, jako że użytkownicy nie są narażeni na utratę formatowania przy przenoszeniu dokumentów z komputera do przeglądarki. Oszczędza koszty ogólne

5 popierają ten cel, który ograniczyłby wyczerpywanie zasobów pomocy. więc aktualizacja przebiega szybko, nawet przy niskiej przepustowości łącza. Office Mobile 2010 umożliwia współpracę z różnych miejsc, pozwalając przesyład, edytowad i komentowad dokumenty przy pomocy telefonów smartphone, z wykorzystaniem znanych funkcji Office najlepiej dopasowanych do urządzeo mobilnych. 3 przeznaczone na infrastrukturę obsługującą pracę zdalną. Pozwala pozostawad w kontakcie, nawet przy pracy zdalnej, dzięki dostępowi do większej ilości informacji offline. 1 Do włączenia wielu z tych funkcji konieczne są serwery Office - Microsoft Business Productivity Servers. 2 Wymagane są odpowiednie urządzenia, połączenie internetowe i obsługiwane przeglądarki Internet Explorer, Firefox, lub Safari. 3 Funkcjonowanie mobilne wymaga odpowiednich urządzeo i połączenia internetowego. Niektóre funkcje wymagają też Office Mobile 2010, który nie jest zawarty w pakiecie Office Praktyczna Infrastruktura Produktywności dla IT: Bezpieczeostwo, Łatwośd zarządzania i Wydajnośd Dostęp użytkowników do kluczowych procesów biznesowych jest bardzo ważne dla wydajności technologii IT i produktywności pracowników. W środowisku, gdzie pracownicy potrzebują większej elastyczności stylu pracy, IT dodaje firmie rozwiązania pomagające sprostad temu zapotrzebowaniu a jednocześnie z koszty i chroniąc informacje. Trendy i wyzwania w biznesie Przykładowe funkcje/korzyści z Office 2010 Professional Plus Zwiększenie produktywności pracowników Praca przy zmieniających się wymaganiach biznesowych. Kontrola wsparcia, integracji i kosztów szkolenia. Zarządzanie przy bardziej skomplikowanej współpracy i zwiększonej mobilności. Ochrona informacji i zachowanie zgodności. Łącznośd użytkowników z kluczowymi procesami biznesowymi. Office 2010 zwiększa wydajnośd posiadanego już sprzętu, jednocześnie udostępniając elementy dopasowane do przyszłych rozwiązao, takie jak 64-bitowe układy scalone, zawansowane karty graficzne i procesory wielordzeniowe. Funkcje Zaufane Dokumenty i Widok chroniony w warstwowej ochronie Office 2010 łączą się, aby zapewnid większą ochronę przed szkodliwymi załącznikami do wiadomości i plików. Usługa Business Connectivity Services pomaga dostarczad informacje branżowe użytkownikom, skracając cykl szkoleo i poprawiając wykorzystanie centrum danych. Sprawdzanie ułatwieo dostępu i zasady przechowywania pozwalają zachowad zgodnośd od dostępu do wiadomości e- mail po zarządzenie treścią w organizacji. 1 Do włączenia wielu z tych funkcji konieczne są serwery Office (Microsoft Business Productivity Servers). wydajności Wyeliminowanie konieczności zakupu nowego sprzętu. Zapobiegnie kosztownemu naruszeniu danych. Utrzymanie zgodności za pomocą mniejszej ilości zasobów IT i przy minimalnych utrudnieniach dla użytkowników. Możliwośd wdrożenia innowacji przez pracowników IT przy skróceniu czasu poświęcanego na administrowanie. Kontrola kosztów szkolenia.

6 Nowe dodatki do Office Professional Plus 2010 Pakiet Microsoft Office Professional Plus dodaje do wersji pakietu Office Professional Plus 2010 nowe aplikacje i funkcje, oddając możliwości serwera w ręce użytkowników. SharePoint Workspace 2010 ( Groove ) SharePoint Workspace 2010 w prosty sposób umożliwia pracę offline nad dokumentami SharePoint. Po podłączeniu do Internetu, przesyłane są jedynie zmiany w dokumencie, tak więc aktualizacja przebiega szybko, nawet przy niskiej przepustowości łącza. Możliwa jest nawet bezproblemowa współpraca z klientami, partnerami i zdalnymi członkami zespołu przebiegająca między wieloma sieciami. Dodatkowo SharePoint Workspace 2010 ułatwia pracownikom IT opracowanie spójnej strategii zarządzania informacją w obrębie organizacji w oparciu o technologię SharePoint. OneNote 2010 Bardziej wydajny od ludzkiej pamięci i prostszy w przeszukiwaniu od stosu dokumentów OneNote 2010 oferuje przestrzeo pozwalającą na dopracowanie szczegółów zadania. Nawet wiele źródeł danych pliki audio, nagrania wideo czy skanowane teksty można w prosty sposób wyszukiwad, sortowad i wyświetlad. A dzięki współdzielonym notatnikom, OneNote staje się doskonałym miejscem dla zespołów do wymieniania się informacjami i pozwala utrzymad właściwy kurs działao. OneNote 2010 oferuje również nowe sposoby pozyskiwania danych i dzielenia się zbiorową wiedzą, a także ułatwia wspólne edytowanie opracowywanych dokumentów typu wiki. Aplikacje Office Web Apps Nowe aplikacje Office Web Apps to uproszczone odpowiedniki online dla programów Word, Excel, PowerPoint, i OneNote, które pozwalają na przeglądanie i edycję dokumentów za pomocą przeglądarki (Internet Explorer, Firefox i Safari). Aplikacje Web Apps mogą byd obsługiwane lokalnie, przy pomocy technologii SharePoint, co gwarantuje pracownikom IT pewnośd w zakresie bezpieczeostwa. Co więcej, treśd i formatowanie zawsze pozostają zachowane, bez względu na to, czy użytkownik pracuje na komputerze osobistym, czy korzysta z przeglądarki. Głębsza Integracja z Serwerami Zapisuj dokumenty na stronach SharePoint bezpośrednio z nowego z widoku Backstage. W prosty sposób publikuj bazy danych Microsoft Access 2010 na stronach SharePoint. Automatycznie pozyskuj metadane dokumentów przy pomocy widoku Backstage. Inicjuj wiadomości błyskawiczne lub konwersacje bezpośrednio z dokumentu z widoku Backstage, ze wskaźnika współtworzenia lub wersji roboczej wiadomości . Zachowaj formatowanie przy kopiowaniu i wklejaniu treści z dokumentu Office na stronę SharePoint. Office 2010 Professional Plus zawiera też aktualizacje wszystkich znanych z poprzednich wersji Office aplikacji, oferując pełen zestaw funkcji za pomocą znanych, intuicyjnych narzędzi.

Odkryj pracę bez ograniczeń

Odkryj pracę bez ograniczeń Odkryj pracę bez ograniczeń z Microsoft Office 2010 Twój przewodnik po nowościach w pakietach Office 2010 dostępnych w ramach licencji grupowych 2010 I Dlaczego 2010? Ponieważ powodzenie Twojej firmy zależy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365 omówienie usług

Microsoft Office 365 omówienie usług Microsoft Office 365 omówienie usług Wszystkie niezbędne funkcje w jednym miejscu. Oferta Office 365 łączy usługi biurowe firmy Microsoft w chmurze w pojedynczym bardzo bezpiecznym, niezawodnym i wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Corporation Wrzesień 2006 Informacja zawarta w tym dokumencie reprezentuje obecny pogląd Microsoft Corporation na sprawy poddane dyskusji od

Bardziej szczegółowo

zaprasza do zapoznania się z krótkim opisem usługi Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 Page 1

zaprasza do zapoznania się z krótkim opisem usługi Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 Page 1 zaprasza do zapoznania się z krótkim opisem usługi Microsoft Office 365 W przypadku pytań, prosimy o kontakt: 22/838-19-08, 838-88-78, cts@cts.com.pl Microsoft Office 365 Page 1 Wprowadzenie Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino

Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Oprogramowanie IBM Rozwiązania do pracy grupowej Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Jak lepiej tworzyć, komunikować, współpracować 2 Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Odkryj możliwości platformy

Bardziej szczegółowo

Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej

Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej Office 365 dla szkół Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej Microsoft Office 365 dla instytucji edukacyjnych oferuje szkołom rozbudowane usługi do

Bardziej szczegółowo

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV365 NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie Microsoft Dynamics NAV Microsoft NAV.express Spis treści Czym jest NAV365?...4 Dla kogo jest NAV365?... 6 Korzyści

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Office 365 prosty przepis na nowoczesną firmę. Podręcznik użytkownika.

Office 365 prosty przepis na nowoczesną firmę. Podręcznik użytkownika. Office 365 prosty przepis na nowoczesną firmę. Podręcznik użytkownika. KATHERINE MURRAY Spis treści Wstęp 7 Katherine Murray autorka książek o Microsoft Office 7 Microsoft Office 365 dla kogo został stworzony

Bardziej szczegółowo

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Oprogramowanie IBM IBM Collaboration Solutions IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Październik 2011 2 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Spis treści 3 Przegląd 5 Oprogramowanie Sametime:

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Office 365 w Sygnity

COMPUTERWORLDGUiDE. Office 365 w Sygnity COMPUTERWORLDGUiDE Office 365 w Sygnity wypróbuj bezpłatnie Office 365 w Sygnity Computerworld Guide Office 365 w Sygnity Sygnity uczyniła duży krok naprzód w rozwoju organizacji, rewolucjonizując sposób

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE Coraz częściej pracownicy do obsługi kluczowych potrzeb komunikacyjnych wykorzystują pocztę e-mail. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

IBM Software. IBM Cognos Express

IBM Software. IBM Cognos Express Przełomowe rozwiązanie Business Intelligence (BI) i Performance Management (PM) dla grup roboczych i organizacji średniej wielkości Najważniejsze informacje - - - IBM Cognos Express jest pierwszym i jedynym

Bardziej szczegółowo

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński Daniel Biesiada Piotr Cichocki Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów Autorzy książki są pracownikami firmy Microsoft sp. z o.o. w dziale Developer & Platform Group (DPG). Grupa DPG w

Bardziej szczegółowo

Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, dyrektor w UniComm Consulting, LLC

Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Ujednolicona komunikacja niższe koszty i oszczędne wykorzystanie zasobów Zalety ujednoliconej komunikacji w trudnych warunkach ekonomicznych oraz rozwiązania firmy Microsoft umożliwiające przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ KORZYŚCI. Microsoft Dynamics NAV 2009. Prosty, inteligentny, nowatorski

WIĘCEJ KORZYŚCI. Microsoft Dynamics NAV 2009. Prosty, inteligentny, nowatorski WIĘCEJ KORZYŚCI Microsoft Dynamics NAV 2009 Prosty, inteligentny, nowatorski Dzięki Microsoft Dynamics NAV 2009 znacznie zwiększyliśmy wydajność usprawniliśmy przepływ procesów i otworzyliśmy pracownikom

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2010 PL. Praktyczne podejście

Microsoft SharePoint 2010 PL. Praktyczne podejście Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument INTEGRACJA Microsoft Dynamics NAV Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft Oficjalny dokument Integracja innowacyjnych rozwiązań Data: kwiecień 2007 r. www.microsoft.com/dynamics

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PLANOWANIU Nowoczesne technologie współpracy

PRZEWODNIK PO PLANOWANIU Nowoczesne technologie współpracy PRZEWODNIK PO PLANOWANIU Nowoczesne technologie współpracy Tworzenie procesów współpracy nowej generacji w zmieniającym się środowisku roboczym DLACZEGO WARTO PRZECZYTAĆ TEN DOKUMENT Niniejszy przewodnik

Bardziej szczegółowo

Broszura Optymalizacja ochrony danych dzięki analizie i dokładnym informacjom. Rozwiązanie HP Backup Navigator dla oprogramowania HP Data Protector

Broszura Optymalizacja ochrony danych dzięki analizie i dokładnym informacjom. Rozwiązanie HP Backup Navigator dla oprogramowania HP Data Protector Broszura Optymalizacja ochrony danych dzięki analizie i dokładnym informacjom Rozwiązanie HP Backup Navigator dla oprogramowania HP Data Protector Rozwiązanie HP Backup Navigator dla oprogramowania HP

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Spis treści Wstęp... 1 Unifikacja i zmiany... 2 Ujednolicona

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo