Najczęściej występujące postaci chorób układu moczowego i ich leczenie u pacjentów praktyki lekarza rodzinnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najczęściej występujące postaci chorób układu moczowego i ich leczenie u pacjentów praktyki lekarza rodzinnego"

Transkrypt

1 Family Medicine & Primary Care Review 2008, 10, 3: PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Copyright by Wydawnictwo Continuo Najczęściej występujące postaci chorób układu moczowego i ich leczenie u pacjentów praktyki lekarza rodzinnego PL ISSN The most common types of urinary tract diseases and their medical treatment basing on general practice PIOTR MICHOŃ 1, A F, ANNA SAŁACKA 1, B F, KAROLINA KŁODA 2, C D, IWONA HORNOWSKA 1, B F, LILIA KOTKOWIAK 1, B F 1, B F, JOLANTA PÓŹNIAK 1 Zakład Medycyny Rodzinnej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie p.o. Kierownika: dr n. med. Anna Sałacka 2 Klinika Transplantologii i Nefrologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Kierownik: prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski A przygotowanie projektu badania, B zbieranie danych, C analiza statystyczna, D interpretacja danych, E przygotowanie maszynopisu, F opracowanie piśmiennictwa, G pozyskanie funduszy Streszczenie Wstęp. Zakażenia układu moczowego (ZUM) są jednymi z najczęstszych schorzeń w POZ. Do minują infekcje wywoływane przez E. coli i gronkowce związane zwykle (30%) z kamicą dróg moczowych. Materiał i metody. Przeanalizowano dokumentację medyczną pacjentów NZOZ Podgórna w Szczecinie. Wyniki. Wśród (100%) pacjentów ZUM stwierdzono u 8,84%, kamicę dróg moczowych u 2,86%. 60,73% stosowanych leków stanowiły pochodne nitrofuranu, 27,93% chinolony, 9,29% środki ułatwiające wydalanie złogów. Wnioski. Pacjenci z ZUM stanowili 8,84% wszystkich osób. Najbardziej powszechną postacią zakażenia było za palenie pęcherza moczowego. Najczęściej przepisywanym lekiem z powodu ZUM była pochodna nitrofuranu, obok pochodnych chinolonów. Słowa kluczowe: układ moczowy, chinolony, lekarz rodzinny. Summary Background. Urinary tract diseases are the most frequent conditions encountered by general practi tioners. Most common are bacterial infections caused by E. coli, followed by Staphylococcus saprophyticus. Mainly prescribed are nitrofuran derivatives and among antibiotics the most wanted are quinolones. Material and methods. The authors enrolled patients from Department of Primary Health Care Podgórna in Szczecin. Results. Among (100%) patients, infection of the urinary tract was present in 8.84% and urolithiasis in 2.86%. There were prescribed 100% packages of drugs, which consisted of 60.73% packages of nitrofuran deri vate, 27.93% of quinolones, 9.29% calculi dissolving specimens. Conclusions. There were 8.84% patients with the urinary tract infection, among all people enrolled in the studies. The most common condition was cystistis. The most common antibiotic was quinolones. Key words: urinary tract, quinolones, general practitioner. Wstęp Zakażenia układu moczowego (ZUM) są jedny mi z najczęstszych schorzeń, z którymi stykają się lekarze rodzinni [1]. Według piśmiennictwa, oko ło 50% kobiet miało ZUM przynajmniej raz w cią gu życia, z czego jedna na trzy pacjentki przebyła infekcję do 24. r.ż. [2]. Powszechnie występującą dolegliwością jest także kamica układu moczowe go występująca u od 5 do 10% populacji [3]. Naj częściej ZUM wywołane są przez Escherichia coli, Staphylococcus saprophyticus, Klebsiella, Proteus, Enterobacter [6]. Infekcjom dróg moczowych sprzyjają: przeszkody w odpływie moczu, zabu rzenia pęcherza moczowego, refluks pęcherzowo moczowodowo nerkowy, obstrukcja dróg moczo wych przez kamienie, nowotwory czy blizny po zapalne, nadużywanie leków przeciwbólowych, zaburzenia przemiany materii cukrzyca, instru mentacja dróg moczowych [4, 5]. Ponadto do przebycia zakażenia usposabiają: spadek odpor ności organizmu, a szczególnie przyjmowanie le ków immunosupresyjnych, ciąża, mała ilość spo żywanych płynów, duża aktywność seksualna.

2 526 P. Michoń i wsp. Najczęściej występujące postaci chorób układu moczowego Materiał i metody W badaniach przeanalizowano dokumentację medyczną (100%) pacjentów NZOZ Pod górna w Szczecinie. Analizie poddano przypadki występowania co najmniej raz ZUM i obecności kamicy dróg moczowych. ZUM stwierdzano na podstawie objawów klinicznych, badania ogólne go i/lub posiewu moczu, obecności wykładników stanu zapalnego w badaniach krwi. Kamica dróg moczowych była rozpoznana w badaniach obrazowych. Przeanalizowano leki stosowane u powyższych pacjentów. Oceniono rodzaj stosowanych leków. Wyniki badań Wśród (100%) pacjentów NZOZ Podgórna u 907 (8,84%) wykazano co najmniej jeden epizod ZUM. Rozpoznanie zapalenia pę cherza moczowego miało 612 (5,96%) osób, co stanowi (67,58%) chorych ze stwierdzoną infek cją. Kamicę dróg moczowych wykryto u 295 (2,86%) pacjentów. Stanowiło to 32,5% chorych ze stwierdzoną infekcją. Przepisano 3799 (100%) opakowań leków, z czego 2307 (60,73%) była to pochodna nitrofu ranu, 1061 (27,93%) to chinolony, 353 (9,29%) środki ułatwiające wydalanie złogów i 78 (2,05%) preparaty ziołowe. Wśród chinolonów najczęściej przepisywano norfloksacynę (Nolicin) 501 (47,22%), następnie ciprofloksacynę 391 (36,85%), ofloksacynę 165 (15,55%) i pefloksa cynę 4 (0,38%). Dyskusja W naszym materiale aż 8,84% chorych było leczonych co najmniej raz z powodu ZUM, z czego najpowszechniej stwierdzano zapalenie pęcherza moczowego 67,58%, co jest zbieżne z innymi doniesieniami [7]. Najczęściej stosowanym lekiem była pochodna nitrofuranu, stanowiąca 60,73% wszystkich prze pisanych leków. Drugą co do częstości grupę sto sowanych leków stanowiły chinolony 27,93%. Najczęściej zażywanym lekiem wśród chinolonów była norfloksacyna, która stanowiła 47,22% wszy stkich stosowanych chinolonów i 13,19% wszyst kich leków. Ciprofloksacyna stanowiła 36,85% chinolonów, ofloksacyna 15,55%, a pefloksacy na 0,38%. Spośród leków działających wspoma gająco w ZUM najczęściej stosowano Rowatinex u 9,29% wszystkich pacjentów z ZUM. Wnioski 1. Pacjenci z ZUM stanowią średnio 8,84% pa cjentów leczonych w POZ. 2. Ponad 30% pacjentom z ZUM towarzyszy ka mica układu moczowego. 3. Ważnym argumentem w doborze stosowane go leku u pacjentów z ZUM jest jego cena. Piśmiennictwo Family Medicine & Primary Care Review 2008, 10, 3 1. Car J. Urinary tract infections in women: diagnosis and management in primary care. BMJ 2006; 332: Foxman B. Epidemiology of urinary tract infections: incidence, morbidity, and economic costs. Am J Med 2002; 113(Suppl. 1A): 5S 13S. 3. Bartoletti R, Cai T, Mondaini N et al. Epidemiology and risk factors in urolithiasis. Urol Int 2007; 79(Suppl. 1): Eberdt Gołąbek B. Kamica układu moczowego (cz. I). Niemetaboliczne czynniki powstawania kamicy moczowej. Urol Pol 2005; 58: Miano R, Germani S, Vespasiani G. Stones and urinary tract infections. Urol Int 2007; 79(Suppl. 1): Fihn SD. Clinical practice. Acute uncomplicated urinary tract infection in women. N Engl J Med 2003; 349: Kwias Z. Zakażenia układu moczowego. Przew Lek 2002; 5: 3: Adres do korespondencji: Dr n. med. Anna Sałacka Zakład Medycyny Rodzinnej PAM ul. Podgórna 22/ Szczecin Tel./fax: (091) E mail: Praca wpłynęła do Redakcji: r. Po recenzji: r. Zaakceptowano do druku: r.

3 Family Medicine & Primary Care Review 2008, 10, 3: PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Copyright by Wydawnictwo Continuo Objawy choroby nowotworowej przewodu pokarmowego a częstość potwierdzeń endoskopowych PL ISSN Symptoms of alimentary tract neoplasmic disease and the frequency of endoscopy confirmations MARIUSZ MIŚKIEWICZ A F, KATARZYNA ŻYCIŃSKA D F, TOMASZ RUSINOWICZ B, F, RENATA KRUPA B, C, F, KAZIMIERZ A. WARDYN D, F Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: prof. dr hab. med. Kazimierz A. Wardyn A przygotowanie projektu badania, B zbieranie danych, C analiza statystyczna, D interpretacja danych, E przygotowanie maszynopisu, F opracowanie piśmiennictwa, G pozyskanie funduszy Streszczenie Wstęp. Wysoka wśród populacji umieralność na nowotwory przewodu pokarmowego wzmaga czujność lekarzy. Postawienie prawidłowej i szybkiej diagnozy jest konieczne, gdy pacjent zgłasza nieswoiste do legliwości. Utrata masy ciała czy krwawienie do przewodu pokarmowego mogą być pierwszym objawem, nieste ty już zaawansowanej choroby. Istotna dla lekarza jest częstość potwierdzeń endoskopowych w przypadku obja wów niepokojących, zwłaszcza że bezobjawowy okres rozwoju choroby utrudnia trafne postawienie rozpozna nia. Materiały i metody. Dokonano retrospektywnej analizy 1630 badań endoskopowych wykonanych w Pracowni Endoskopii Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie, zarówno w trybie wewnątrzszpitalnym, jak i w ramach ho spitalizacji jednodniowej (skierowania od lekarzy rodzinnych). Wyniki. 80% pacjentów miało objawy kliniczne. Jedynie w 8% przypadków stwierdzono guz, częściej u osób starszych. 50% kolonoskopii była prawidłowa, jednak częściej w jej trakcie rozpoznawano patologię. Wnioski. Wszystkie wykryte zmiany stwierdzono u pacjentów z objawami klinicznymi. Potwierdzono nasilenie patologii u osób starszych. Słowa kluczowe: nowotwory przewodu pokarmowego, gastroskopia, kolonoskopia. Summary Background. High mortality on tumours of alimentary tract increases doctors vigilance. Making the correct diagnosis is necessary, when the patient has non specific problems. Loss of body weight or bleeding to the digestive tract can be the first manifestation, unfortunately already of an advanced illness. Material and methods. They made retrospective analysis of 1630 endoscopies carried out in the Studio of the En doscopy of the Czerniakowski Hospital both in hospital appointment and one day hospitalization (the referral of from family doctors). Results. 80% of patients had clinical symptoms. Only in the 8% of cases tumour was detected, more often in older persons. 50% of the colonoscopies were correct, however more often a pathology was identified. Conclusions. All detected changes were detected in persons with clinical symptoms. Increasing pathology in older persons was confirmed. Key words: cancers of the digestive tract, gastroscopy, colonoscopy. Wstęp Nowotwory przewodu pokarmowego należą do jednych z najczęściej występujących na świe cie, a częstość zachorowań wzrasta powyżej 40. r.ż. Objawy chorobowe pojawiają się zwykle w momencie, gdy nowotwór jest w stadium za awansowania i mogą być to stany zagrożenia ży cia masywne krwawienia do przewodu pokar mowego, niedrożność lub perforacje. Objawy ty powe zależą od lokalizacji, choć długotrwałe bóle brzucha, utrata masy ciała czy niedokrwi stość są charakterystyczne dla wszystkich. Dysfa gia i odynofagia sugerują raka przełyku, guzom żołądka towarzyszy brak łaknienia, nudności i wymioty, a zmiana rytmu wypróżnień i utajone krwawienia jelitowe są typowe dla nowotworów jelita [1 5]. Istotna dla lekarza jest częstość potwierdzeń en doskopowych w przypadku objawów niepokoją Family Medicine & Primary Care Review 2008, 10, 3

4 528 M. Miśkiewicz i wsp. Objawy choroby nowotworowej przewodu pokarmowego cych, zwłaszcza że bezobjawowy okres rozwoju choroby utrudnia trafne postawienie rozpoznania. Spośród wielu metod diagnostycznych endoskopia przewodu pokarmowego ma największe znaczenie w ustaleniu patologii o takiej lokalizacji [1 3, 5 7]. Materiały i metody Dokonano retrospektywnej analizy 1630 badań endoskopowych (924 gastroskopii i 706 kolonosko pii) wykonanych w Pracowni Endoskopii Szpitala Czerniakowskiego na podstawie skierowań we wnątrzszpitalnych oraz w ramach hospitalizacji jed nodniowej. W badaniu uczestniczyło 915 kobiet i 715 mężczyzn w wieku od 17 do 97 lat, średnia 62,8. Skierowania wystawione były przez lekarzy różnych specjalności. Endoskopię górnego odcinka przewodu pokarmowego wykonał pierwszy autor pracy, kolonoskopię przeprowadziło 4 chirurgów. Badania wykonane były endoskopami firmy Olympus. W gastroskopii zastosowano znieczu lenie tylnej ściany gardła roztworem ksylokainy w aerozolu, niewielką część kolonoskopii wyko nano w znieczuleniu ogólnym, pozostałą w pre medykacji Dolarganem. Skierowania przeanali zowane zostały pod kątem objawów choroby no wotworowej. W wykonanych endoskopiach skupiono się na rozpoznaniu guza któregokol wiek z odcinków przewodu pokarmowego. W analizie statystycznej wykorzystano średnią arytmetyczną dla cech ilościowych. Cechy jako ściowe przedstawiono jako liczbę i odsetek wła ściwej kategorii. Wyniki Spośród wszystkich 1630 skierowań na endo skopowe badanie przewodu pokarmowego aż 1340 (82,2%) sugerowała objawy choroby nowo tworowej. W pierwszej kolejności przeanalizowa no objawy wspólne (bóle brzucha, krwawienia do przewodu pokarmowego, utrata masy ciała, niedokrwistość), pozostałe zsumowano jako inne. Dla patologii górnego odcinka przewodu pokar mowego były to dysfagia, nudności i wymioty, dla dolnego odcinka niedrożność i podniedrożność przewodu pokarmowego, krew utajona w kale, zaburzenia rytmu wypróżnień. Rycina 1 przedsta wia liczbową charakterystykę skierowań. Guz przewodu pokarmowego rozpoznano w 111 przypadkach (8,3%) badanych z objawami choroby nowotworowej. Odpowiednio odnosząc do gastroskopii 41 rozpoznań na 730 przebada nych (5,6%), a kolonoskopii 70/610 (11,5%) (ryc. 2). A oto ilościowe podsumowanie stwierdzo nych zmian nowotworowych w zależności od rozpoznań wstępnych kierowanych na badanie endoskopowe przewodu pokarmowego pacjen tów. Guz stwierdzono: 1) u 11 osób z bólami brzucha (0,8%), 2) w 16 przypadkach krwawienia do przewodu pokarmowego (1,2%), 3) u 9 chorych z niedokrwistością (0,7%), 4) u 10 osób z utratą masy ciała (0,7%), 5) u 52 pacjentów z podejrzeniem choroby no wotworowej (3,9%), 6) u pacjentów z innymi objawami 13 (1,0%) (ryc. 3). Po przeanalizowaniu 1630 badań (niezależ nie od celowości skierowań) stwierdzono, że no wotwory przewodu pokarmowego rozpoznawa ne były tylko u osób z objawami klinicznymi. Analiza wiekowa częstości występowania tej patologii ujawniła nasilenie stawianych rozpo znań u osób w wieku podeszłym (ryc. 4). W niemal 100% gastroskopii stwierdzono zmiany makroskopowe. Jedynie u 4 na 924 bada Family Medicine & Primary Care Review 2008, 10, 3 liczba skierowañ bóle brzucha krwawienia z p. pok niedokrwistoœæ utrata masy podejrzenie cia³a choroby nowotworowej wszystkie kolonoskopia gastroskopia inne 91 Rycina 1. Rozpoznanie wstępne lekarzy kierujących do pracowni endoskopii

5 M. Miśkiewicz i wsp. Objawy choroby nowotworowej przewodu pokarmowego ,0% 12,0% 11,5% Rycina 2. Odsetek rozpoznań choroby nowotworowej 10,0% odsetek rozpoznañ 8,0% 6,0% 4,0% 8,3% 5,6% 2,0% 0,0% ³¹cznie kolonoskopia gastroskopia wszystkie kolonoskopia gastroskopia 111 liczba rozpoznañ bóle brzucha krwawienia z p. pok niedokrwistoœæ utrata masy cia³a 15 podejrzenie choroby nowotworowej inne razem Rycina 3. Stwierdzenie guza przewodu pokarmowego w badaniach endoskopo wych 14,0% 12,0% 12,9% 12,5% 10,0% 9,9% odsetek rozpoznañ 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 0,0% nych (tj. poniżej 0,5%) badanie było prawidłowe. Inaczej przedstawia się kwestia z badaniami ko lonoskopowymi niemal u połowy badanych stwierdzono prawidłowy obraz jelita (ryc. 5). Dyskusja 1,1% 0,7% 5,2% 7,0% poni ej powy ej 90 wiek Badania endoskopowe są jedną z najważniej szych metod diagnostycznych przewodu pokar Rycina 4. Wiek a odsetek rozpoznań guza przewodu pokarmowego mowego, stąd duże oczekiwania lekarzy w kwe stii postawienia szybkiej diagnozy [1 7]. Przeprowadzone badanie miało na celu anali zę częstości rozpoznań nowotworów przewodu pokarmowego u osób z objawami klinicznymi kierowanych do pracowni endoskopowej. Wia domo, że częstość diagnozy wzrasta z wiekiem (średnia lat), a ryzyko pojawienia się cho roby po 40. r.ż. podwaja się z każdą dekadą. Po czątkowe stadium choroby jest bezobjawowe, Family Medicine & Primary Care Review 2008, 10, 3

6 530 M. Miśkiewicz i wsp. Objawy choroby nowotworowej przewodu pokarmowego 100% 90% 80% 70% 60% 50% 99,6% 0,4% 47,5% Przeprowadzona analiza udowodniła fakt wzrostu zachorowań u ludzi starszych. Choć od setek rozpoznań choroby nowotworowej nie był wysoki (niecałe 10%), a prawie połowa badań kolonoskopowych nie wykazała patologii, może to świadczyć o czujności onkologicznej, zwła szcza że wszystkie stwierdzone w tym badaniu guzy poprzedzone były objawami klinicznymi. 40% 30% 20% 10% 0% gastroskopia norma patologia 52,5% kolonoskopia Rycina 5. Odsetek patologii stwierdzanych w endo skopii przewodu pokarmowego a wystąpienie objawów powinno znacznie wzmóc czujność każdego lekarza [1 4]. Wnioski 1. Ponad 80% wszystkich skierowań przedsta wiała objawy choroby nowotworowej. 2. Pomimo niskiego odsetka rozpoznań choroby nowotworowej (niespełna 1 na 10 badanych) wszystkie guzy stwierdzono u osób z objawa mi klinicznymi. 3. Choć prawie połowa kolonoskopii była prawi dłowa, to w endoskopii dolnego odcinka prze wodu pokarmowego stwierdzono większą liczbę guzów. 4. Częstość występowania nowotworów prze wodu pokarmowego wzrasta z wiekiem. Piśmiennictwo 1. Szczeklik A i wsp. Choroby wewnętrzne. Wyd. 1. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2005, III: , , Yamada T, Hasler WL, Inadomi JM i wsp. Podręcznik gastroenetrologii. Wyd. 1. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2006, 28: , 35: , 42: , 49: Muszyński J i wsp. Gastroenterologia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Akademii Medycznej w Warszawie; 2006, III: 34 42, VI: 86 95, XX: Krawczyk M. Nowotwory przewodu pokarmowego. Warszawa: Biblioteka Chirurga i Anastezjologa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Gil J, Wojtuń S. Diagnostyka endoskopowa raka jelita grubego. Współcz Onkol 2006; 10; 3: Stec R. Badania przesiewowe w raku jelita grubego. Współczesna Onkologia 2006; 10; 3: Kamiński MF, Reguła J. Znaczenie jakości kolonoskopii przesiewowej. Przeg Gastroenterol 2007; 2(6): Adres do korespondencji: Lek. med. Mariusz Miśkiewicz Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych I Metabolicznych WUM ul. Banacha 1a Warszawa Tel./fax: (022) E mail: Praca wpłynęła do Redakcji: r. Po recenzji: r. Zaakceptowano do druku: r.

7 Family Medicine & Primary Care Review 2008, 10, 3: PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Objawy choroby refluksowej przełyku (GERD) a przepuklina rozworu przełykowego przepony częstość potwierdzeń endoskopowych Copyright by Wydawnictwo Continuo PL ISSN Symptoms of gastroesophageal reflux disease (GERD) and hiatal hernia frequency of endoscopy confirmations MARIUSZ MIŚKIEWICZ A F, KATARZYNA ŻYCIŃSKA D F, TOMASZ RUSINOWICZ B, F, RENATA KRUPA B, C, F, KAZIMIERZ A. WARDYN D, F Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: prof. dr hab. med. Kazimierz A. Wardyn A przygotowanie projektu badania, B zbieranie danych, C analiza statystyczna, D interpretacja danych, E przygotowanie maszynopisu, F opracowanie piśmiennictwa, G pozyskanie funduszy Streszczenie Wstęp. Nieustannie wzrastająca częstość choroby refluksowej przełyku (GERD) i przepukliny roz woru przełykowego to problem współczesnej cywilizacji. Przebieg choroby najczęściej jest asymptomatyczny, a typowe objawy są wspólne dla przypadków. Jak często można stwierdzić korelację między chorobą refleksową przełyku a patologią stwierdzaną w gastroskopii? Materiały i metody. Dokonano retrospektywnej analizy 924 wyników badań gastroskopowych wykonanych w Pracowni Endoskopii Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie, zarówno w trybie wewnątrzszpitalnym, jak i w ramach hospitalizacji jednodniowej (skierowania od lekarzy rodzinnych). W badaniu uczestniczyło 508 ko biet i 416 mężczyzn, o średnim wieku 61,7 lat. Wyniki. Przepuklina rozworu przełykowego jest drugim co do częstości występowania rozpoznaniem stawianym w trakcie gastroskopii. Stwierdzono wzrost częstości występowania przepukliny wraz z wiekiem pacjentów. Wnioski. Istnieje duża korelacja między objawami GERD a obecnością przepukliny rozworu przełykowego prze pony. Tym samym potwierdzono często bezobjawowy przebieg choroby i nasilenie patologii u osób starszych. Słowa kluczowe: GERD, gastroskopia, przepuklina rozworu przełykowego przepony. Summary Background. Increasing frequency of gastroesophageal reflux disease (GERD) and hiatal herniae are a civilization problem. The course of disease the most often is asymptomatic, and typical manifestations are com mon. How often there is a correlation between disease and affirmed in gastroscopy pathology? Material and methods. In the retrospective analysis 924 gastroscopies in Studio of Endoscopy of Czerniakowski Hospital both in hospital appointment and one day hospitalization (the referral of from family doctors) were exe cuted. Results. The hiatal hernia is second diagnosis put in the process of the gastroscopy. An increase in hernia preva lence was observed along with age. Conclusions. There is a large correlation between GERD manifestations and the presence of the hiatal hernia. An asymptomatic course of illness and increasing pathology in older persons have often been confirmed. Key words: GERD, gastroscopy, oesophageal hiatal hernia. Wstęp Choroba refluksowa przełyku (GERD) to pro blem cywilizacyjny. U około 5 10% ludności ob jawy GERD występują codziennie, u 1/5 przynaj mniej 1 raz w tygodniu, a ponad 40% Ameryka nów zgłasza charakterystyczne symptomy co najmniej 1 raz w miesiącu. W Polsce częstość występowania choroby określa się na 35% [1 4, 6, 8]. Objawy typowe to zgaga i puste odbijania, chrypka, suchy i świszczący kaszel, ból w klatce piersiowej, wzdęcia, nudności i wymioty. Dysfa gia, odynofagia, utrata masy ciała czy krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego to wymagające pilnej gastroskopii objawy alarmują ce [1 3]. Przepuklina wślizgowa sprzyja wystąpieniu objawów GERD, ale 60% przypadków choroby refluksowej przebiega jako NERD (negative en doscopic reflux disease) [5, 8]. Obie często prze

8 532 M. Miśkiewicz i wsp. Objawy choroby refluksowej przełyku (GERD) biegają bezobjawowo, jedynie u około 1/3 popu lacji stwierdza się pełen obraz choroby, a około 5% ma istotne powikłania (zwężenie przełyku, przełyk Barretta). W piśmiennictwie przepuklina w 50% towa rzyszy chorobie refluksowej [5], a gastroskopia jest jednym z narzędzi ułatwiających postawienie rozpoznania [1 8]. Materiały i metody Dokonano retrospektywnej analizy 924 ga stroskopii wykonanych przez pierwszego autora pracy w Pracowni Endoskopii Szpitala Czernia kowskiego na podstawie skierowań wewnątrz szpitalnych oraz w ramach hospitalizacji jedno dniowej. W badaniu uczestniczyło 508 kobiet i 416 mężczyzn w wieku od 17 do 97 lat (średnia 61,7) skierowanych na badanie przez lekarzy różnych specjalności. Badania wykonane były endoskopami firmy Olympus, po znieczuleniu tylnej ściany gardła roztworem lidokainy w aerozolu. Przeanalizowa no skierowania pod kątem objawów choroby re fluksowej przełyku, zwłaszcza stanów alarmują cych. Dla badania ważne było rozpoznanie prze pukliny rozworu przełykowego oraz związanych z nią istotnych powikłań. W analizie statystycznej wykorzystano średnią arytmetyczną dla cech ilościowych. Cechy jako ściowe przedstawiono jako liczbę i odsetek wła ściwej kategorii. Wyniki Spośród 924 pacjentów skierowanych na ga stroskopię 399 z nich (43,2%) miała objawy kli niczne GERD. Rycina 1 przedstawia liczbowo charakterystykę skierowań. Wśród osób z objawami choroby refluksowej przepuklinę rozworu przełykowego potwierdzo no w 297 badaniach (74,4%), z czego: 1) u 128 badanych z podejrzeniem krwawienia z gopp (70,7%), 2) u 51 osób z utratą masy ciała (79,7%), 3) u 47 chorych z nudnościami i wymiotami (74,6%), 4) przy podejrzeniu GERD w 31 przypadkach (86,1%), 5) u 23 pacjentów z zaburzeniami połykania (79,1%), 6) u 9 chorych ze zgagą (75,0%), 7) w 4 badaniach u osób zgłaszających bóle w klatce piersiowej (57,1%), 8) w pozostałych 100% potwierdzeń (3 na 3) (ryc. 2). Rozpoznania groźnych powikłań GERD w grupie badanej, mimo niskiej wykrywalności, nie należy bagatelizować (łącznie 48 osób, tj. 12,0%). Zapalenie przełyku rozpoznano w 6,5% (26 chorych), owrzodzenie przełyku u 16 pacjen tów (4,0%), a przełyk Barretta u 4 osób (1,0%). U 1 pacjenta rozpoznano pozapalne zwężenie wpustu, a u kolejnego zwężenie po ezofagosto mii w przebiegu przełyku Barretta (0,5%) (ryc. 3). Analiza wszystkich 924 badań pokazała, że przepuklina rozworu przełykowego jest drugim co do częstości rozpoznaniem postawionym w trakcie gastroskopii. Najczęściej stwierdzane zmiany makroskopowe przedstawiono na ryci nie 4. Przeanalizowano także wiek pacjentów i czę stość wykrywania przepukliny rozworu przełyko wego przepony. Poza wysokim odsetkiem patolo gii u osób bardzo młodych, stwierdzono wzrost częstości występowania przepukliny rozworu przełykowego, zwłaszcza u osób w wieku pode szłym (ryc. 5). Family Medicine & Primary Care Review 2008, 10, 3 liczba skierow a ñ krwawienie z gopp utrata masy cia³a nudnoœci i wymioty podejrzenie GERD zaburzenia po³ykania 12 zgaga 7 4 Rycina 1. Rozpoznanie wstępne lekarzy kierujących do pracowni endoskopii bóle w klp inne odsetek rozpoznañ przepukliny rozworu prze³ykowego 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 70,7% krwawienie z gopp 79,7% 74,6% 86,1% utrata masy cia³a nudnoœci i wymioty podejrzenie GERD 79,1% 75% zaburzenia po³ ykania zgaga 57,1% Rycina 2. Przepuklina rozworu przełykowego prze pony w poszczególnych grupach skierowań bóle w klp 100% inne

9 M. Miśkiewicz i wsp. Objawy choroby refluksowej przełyku (GERD) ,0% 74,4% odsetek rozpoznañ 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% przepuklina rozworu prze³ykowego przepony 6,5% zapalenie prze³yku 4,0% 1,0% 0,5% owrzodzenie prze³yku prze³yk Barretta zwê enie prze³yku odsetek rozpoznañ 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 85,7% poni ej 20 60,0% ,9% ,7% ,6% 68,6% wiek 73,0% 73,4% ,7% powy ej 90 Rycina 3. Przepuklina wślizgowa i jej powikłania u osób z podejrzeniem GERD Rycina 5. Wiek i przepuklina rozworu przełykowego przepony Dyskusja Przed wdrożeniem leczenia zadaniem lekarzy jest rozpoznanie choroby. Celowość doboru me tody diagnostycznej ma na względzie szybkie po stawienie rozpoznania, przy jak najmniejszym obciążeniu pacjenta [1 8]. Przeprowadzone badanie miało na celu anali zę częstości rozpoznań przepukliny rozworu przełykowego przepony oraz makroskopowych zmian samego przełyku u pacjentów z objawami GERD. Częstość występowania przepukliny roz woru przełykowego wzrasta z wiekiem stąd za pewne, przy średniej wieku badanych pacjentów przekraczającej 60 lat, tak duża liczba rozpo znań. Mimo że podważa się znaczenie przepukli ny rozworu przełykowego w występowaniu obja wów GERD, to jako pewien rezerwuar kwaśnego soku żołądkowego może być ona przyczyną po wstania zwłaszcza ciężkich powikłań, jak: zapa lenie, zwężenie przełyku czy przełyk Barretta [1 8]. Udowodniono, że gastroskopia, z racji możli wości dokładnej oceny wszystkich struktur górne go odcinka przewodu pokarmowego (w tym przypadku przełyku i okolicy wpustu), powinna być traktowana jako standard postępowania u wszystkich pacjentów, zwłaszcza tych z obja wami najbardziej niepokojącymi. Wnioski 1. Nieco ponad 1/3 wszystkich badanych miała objawy kliniczne choroby refluksowej prze łyku. 2. Prawie 75% pacjentów z objawami GERD miało potwierdzoną obecność przepukliny rozworu przełykowego przepony duża kore lacja między charakterystycznymi objawami a występowaniem ww. patologii przełyku. odsetek rozpoznañ 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 86,1% zapalenie b³ony œluzowej o³¹dka 70,2% przepuklina rozworu prze³ykowego przepony 48,6% zap. błony śluzowej opuszki dwunastnicy 25,1% refluks ó³ciowy 19,4% 18,9% 14,2% zmiany krwotoczne owrzodzenia nad erki 6,2% 5,4% 3,9% polipy ylaki prze³yku nowotwory 33,5% inne Rycina 4. Procentowy rozkład rozpoznań u wszystkich badanych Family Medicine & Primary Care Review 2008, 10, 3

10 534 M. Miśkiewicz i wsp. Objawy choroby refluksowej przełyku (GERD) 3. Istotny odsetek chorych z GERD miało stwier dzone jej powikłania. 4. Duża liczba rozpoznań przepukliny rozworu przełykowego wśród wszystkich badanych potwierdza jej bezobjawowy przebieg. 5. Stwierdzono zwiększenie odsetka endoskopo wych cech przepukliny rozworu przełykowe go u osób w wieku podeszłym. Piśmiennictwo 1. Szczeklik A i wsp. Choroby wewnętrzne. Wyd. 1. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2005; III: , Yamada T, Hasler WL, Inadomi JM i wsp. Podręcznik gastroenterologii. Wyd. 1. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2006; 27: 228, Muszyński J i wsp. Gastroenterologia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Akademii Medycznej w Warszawie; 2006; II: Marek T, Dziurkowska Marek A. Choroba refluksowa przełyku. Dostępny na URL: kuly/. 5. Waliszewski P, Waliszewski W, Skurski J. GERD. Przew Lek 2000; 8: Barylski M, Banach M, Okoński P. Choroba refluksowa przełyku (GERD) postępowanie zachowawcze a leczenie operacyjne. Przew Lek 2004; 10: Kahrilas PJ. Gastroesophageal reflux disease. JAMA 1996; 276: Jakubczyk M, Czerwionka Szaflarska M, Zielińska I. Analiza wyników badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży z chorobą refluksową przełyku. Przeg Gastroenterol 2007; 2(1): Adres do korespondencji: Lek. med. Mariusz Miśkiewicz Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych WUM ul. Banacha 1a Warszawa Tel./fax: (022) E mail: Praca wpłynęła do Redakcji: r. Po recenzji: r. Zaakceptowano do druku: r.

Autosomalnie dominująca torbielowatość nerek u dzieci obserwacje własne ośrodka

Autosomalnie dominująca torbielowatość nerek u dzieci obserwacje własne ośrodka : 203 205 Copyright by Wydawnictwo Continuo PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Autosomalnie dominująca torbielowatość nerek u dzieci obserwacje własne ośrodka Autosomal dominant polycystic kidney disease

Bardziej szczegółowo

Rola i przydatność badania ultrasonograficznego w rozpoznawaniu bólów brzucha w praktyce lekarza rodzinnego

Rola i przydatność badania ultrasonograficznego w rozpoznawaniu bólów brzucha w praktyce lekarza rodzinnego : 21 25 Copyright by Wydawnictwo Continuo PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Rola i przydatność badania ultrasonograficznego w rozpoznawaniu bólów brzucha w praktyce lekarza rodzinnego PL ISSN 1734 3402

Bardziej szczegółowo

Poczucie sensu życia i jego jakość u młodocianych po przeszczepie serca

Poczucie sensu życia i jego jakość u młodocianych po przeszczepie serca G. Cepuch, P. Kordek-Górka, B. Krzeczowska Poczucie sensu życia i jego jakość u młodocianych po przeszczepie serca : 405 407 Copyright by Wydawnictwo Continuo Prace oryginalne original papers Poczucie

Bardziej szczegółowo

Rak wątrobowo komórkowy związany z zakażeniem HBV, HCV czy nowe formy diagnostyki i leczenia zapewniają skuteczne leczenie szerszej populacji chorych?

Rak wątrobowo komórkowy związany z zakażeniem HBV, HCV czy nowe formy diagnostyki i leczenia zapewniają skuteczne leczenie szerszej populacji chorych? 188 : 1068 1073 PRACE POGLĄDOWE REVIEWS Copyright by Wydawnictwo Continuo Rak wątrobowo komórkowy związany z zakażeniem HBV, HCV czy nowe formy diagnostyki i leczenia zapewniają skuteczne leczenie szerszej

Bardziej szczegółowo

Zakażenia układu moczowego. Z e s z y t y s p e c j a l i s t y c z n e

Zakażenia układu moczowego. Z e s z y t y s p e c j a l i s t y c z n e PRAKTYKA LEKARSKA Z e s z y t y s p e c j a l i s t y c z n e ISSN 1733-0203 20.05.12 nr 72 (9/2012) Zakażenia układu moczowego PRAKTYKA LEKARSKA Z e s z y t y s p e c j a l i s t y c z n e nr 72 (9/2012)

Bardziej szczegółowo

Prevalence of anti-hcv antibodies in adult patient population of primary care clinic in Warsaw

Prevalence of anti-hcv antibodies in adult patient population of primary care clinic in Warsaw A. Boguradzka et al. : 555 558 Copyright by Wydawnictwo Continuo Prace oryginalne original papers Prevalence of anti-hcv antibodies in adult patient population of primary care clinic in Warsaw pl issn

Bardziej szczegółowo

Life-threatening peripartum cardiomyopathy of a patient with worsening dyspnea: A case report

Life-threatening peripartum cardiomyopathy of a patient with worsening dyspnea: A case report E. Babicz-Zielińska, W. Szczepańska, E. Śleszycka Problem nadwagi i otyłości : 1069 1071 Copyright by Wydawnictwo Continuo Prace kazuistyczne case reports Life-threatening peripartum cardiomyopathy of

Bardziej szczegółowo

Nadciśnienie tętnicze u chorych z cukrzycą. Wytyczne postępowania terapeutycznego

Nadciśnienie tętnicze u chorych z cukrzycą. Wytyczne postępowania terapeutycznego R. Andrzejak, R. Poręba : 313 316 Copyright by Wydawnictwo Continuo Prace poglądowe reviews Nadciśnienie tętnicze u chorych z cukrzycą. Wytyczne postępowania terapeutycznego pl issn 1734-3402 Arterial

Bardziej szczegółowo

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper Praca oryginalna Original paper Journal of Ultrasonography 2014; 14: 258 272 Submitted: 04.11.2013 Accepted: 13.11.2013 Ultrasonografia w diagnostyce krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego po przeszczepach

Bardziej szczegółowo

Alergia a nietolerancja pokarmowa u dzieci

Alergia a nietolerancja pokarmowa u dzieci : 577 584 Copyright by Wydawnictwo Continuo PRACE POGLĄDOWE REVIEWS Alergia a nietolerancja pokarmowa u dzieci Allergy and food intolerance in children PL ISSN 1734 3402 MIECZYSŁAWA CZERWIONKA SZAFLARSKA

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w przypadkach podejrzenia choroby zawodowej

Zasady postępowania w przypadkach podejrzenia choroby zawodowej : 761 764 PRACE POGLĄDOWE REVIEWS Zasady postępowania w przypadkach podejrzenia choroby zawodowej Copyright by Wydawnictwo Continuo PL ISSN 1734 3402 130 Principles of management in occupational diseases

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KOLEGIUM REDAKCYJNE EDITORIAL COMMITTEE Redaktor Naczelny Editor-in-Chief dr hab. Maria Danuta Głowacka Zastępcy Redaktora Naczelnego Vice Editor-in-Chief dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zmiany endoskopowe i histopatologiczne górnego odcinka przewodu pokarmowego u chorych z dyspepsją organiczną i czynnościową

Zmiany endoskopowe i histopatologiczne górnego odcinka przewodu pokarmowego u chorych z dyspepsją organiczną i czynnościową PRACE ORYGINALNE Agnieszka Piątek-Guziewicz 1 Magdalena Przybylska-Feluś 1 Wojciech Dynowski 1 Małgorzata Zwolińska-Wcisło 1 Jakub Lickiewicz 2 Tomasz Mach 1 Zmiany endoskopowe i histopatologiczne górnego

Bardziej szczegółowo

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children 193 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 193 199 Paulina Krawiec 1, Elżbieta Pac-Kożuchowska 2 Different

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja przedsionkowa u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy

Rehabilitacja przedsionkowa u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy : 39 43 Copyright by Wydawnictwo Continuo PRACE POGLĄDOWE REVIEWS Rehabilitacja przedsionkowa u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy PL ISSN 1734-3402 Vestibular rehabilitation

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 1 (51) 2014 Copyright by Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Czynniki ryzyka wystąpienia zakażenia krwi u dzieci z upośledzoną odpornością. Risk Factors of Sepsis in Immunocompromised Children

Czynniki ryzyka wystąpienia zakażenia krwi u dzieci z upośledzoną odpornością. Risk Factors of Sepsis in Immunocompromised Children PRACE ORYGINALNE Adv Clin Exp Med 2004, 13, 4, 575 580 ISSN 1230 025X KRZYSZTOF SZMYD, GRAŻYNA WRÓBEL, JADWIGA WĘCŁAWEK TOMPOL, DOROTA WÓJCIK, GRZEGORZ DOBACZEWSKI, ALICJA CHYBICKA Czynniki ryzyka wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Praca oryginalna Original Article

Praca oryginalna Original Article diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostic 2010 Volume 46 Number 4 371-378 Praca oryginalna Original Article Korelacja pomiędzy badaniem anty-hcv a HCV RNA. Problemy interpretacyjne wynikające

Bardziej szczegółowo

Zanim zdarzy się nieszczęście różne formy maltretowania dzieci. Część I

Zanim zdarzy się nieszczęście różne formy maltretowania dzieci. Część I : 61 67 Copyright by Wydawnictwo Continuo PRACE POGLĄDOWE REVIEWS Zanim zdarzy się nieszczęście różne formy maltretowania dzieci. Część I PL ISSN 1734 3402 Before disaster happens multiple forms of childhood

Bardziej szczegółowo

Zanim zdarzy się nieszczęście różne formy maltretowania dzieci. Część II

Zanim zdarzy się nieszczęście różne formy maltretowania dzieci. Część II : 195 199 Copyright by Wydawnictwo Continuo PRACE KAZUISTYCZE CASE REPORTS Zanim zdarzy się nieszczęście różne formy maltretowania dzieci. Część II PL ISSN 1734 3402 Before disaster happens multiple forms

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

Porównanie różnych metod rehabilitacji u pacjentów z POChP

Porównanie różnych metod rehabilitacji u pacjentów z POChP 439 Wydawnictwo UR 2011 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011, 4, 439 451 Ewa Szeliga 1,2, Monika Bal-Bocheńska 1,2, Ewelina

Bardziej szczegółowo

Mutacje w genach a raki narządów płciowych

Mutacje w genach a raki narządów płciowych 1 Mutacje w genach a raki narządów płciowych Mutations in genes and cancers of genital organs Janina Markowska Kliniczne badania nad rodowodami wykazały, że ok. 30% raków piersi i jajnika rozwija się na

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych dr n. med. Donata Kurpas Redaktor Naczelny dr n. med. Andrzej Szpakow Z-ca Redaktora Naczelnego mgr Bożena Ratajczak-Olszewska Z-ca Redaktora Naczelnego Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci

Bardziej szczegółowo

PRACE POGLĄDOWE. Współzakażenie HIV/HCV przegląd najnowszych badań w świetle współczesnego postępowania kliniczno terapeutycznego

PRACE POGLĄDOWE. Współzakażenie HIV/HCV przegląd najnowszych badań w świetle współczesnego postępowania kliniczno terapeutycznego PRACE POGLĄDOWE Adv Clin Exp Med 2005, 14, 4, 813 825 ISSN 1230 025X PATRYK SMOLIŃSKI, SYLWIA SERAFIŃSKA, ANDRZEJ GŁADYSZ Współzakażenie HIV/HCV przegląd najnowszych badań w świetle współczesnego postępowania

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY

PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY Lekarz Rodzinny PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Zalecane przez konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej 1 Zrealizowano dzięki grantowi European

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie zakażeń szpitalnych na oddziale

Monitorowanie zakażeń szpitalnych na oddziale ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 3, 2029 Sylwia Wieder-Huszla Monitorowanie zakażeń szpitalnych na oddziale intensywnej terapii medycznej*

Bardziej szczegółowo

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS A BIMONTHLY SCIENTIFIC JOURNAL PUBLISHED BY POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES POLAND

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 13

Studia Medyczne Tom 13 Studia Medyczne Tom 13 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 13 Q U A R T E R L Y j a n u a ry m a r c h Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=3,80 Studia Medyczne Pod redakcją

Bardziej szczegółowo