Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,"

Transkrypt

1 CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Relacja z XXV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy w Przemyœlu, w tym: wyst¹pienia zjazdowe przewodnicz¹cego ORL, Rzecznika i przewodnicz¹cego OSL sprawozdanie przewodnicz¹cego Okrêgowej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie Skarbnika Preliminarz na 2009 rok uchwa³y i wnioski frekwencja naszych delegatów na Zjazdach w V kadencji Prof. Micha³ Kulesza o wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie obligatoryjnej przynale - noœci do izb lekarskich Wywiad z prof. Tomaszem Machem, kierownikiem Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób ZakaŸnych Rzut oka na stan szarlatanerii medycznej w Polsce Wizyta w MONAR-ze Zielona Ksiêga Komisji Europejskiej nie budzi entuzjazmu Relacja z IV Zimowych Igrzysk Sportowych Lekarzy w Zakopanem Liczne apele o odpis podatkowy (m.in. na rzecz dr Andrzeja Nabzdyka i dr. Jerzego Trybusa) Z kart historii sylwetka zapomnianego lekarza, rektora i premiera, prof. med. Juliana Nowaka Zmar³ profesor Zbigniew Religa. By³ wspania³ym lekarzem, pionierem przeszczepów serca w Polsce, twórc¹ polskiej szko³y kardiochirurgii. Dzielnie zmaga³ siê ze œmierteln¹ chorob¹. Mia³ te ambicje polityczne. Jako minister zdrowia próbowa³ reformowaæ system ochrony zdrowia, a w³aœciwie system jego finansowania. Na tym polu, niestety, nie odniós³ sukcesu. Dlaczego? Jako praktykuj¹cy lekarz zna³ wszystkie uwarunkowania i s³abe punkty systemu. Myœlê, e przeszkodzi³a mu w tym w³aœnie polityka, bo nie chcia³ naruszaæ pewnych spo³ecznych tabu, których likwidacja skutkowa³aby spadkiem g³osów wyborców partii, do której siê przypisa³. Do takiego tabu nale y np. wspó³p³acenie chorych za us³ugi medyczne, praktykowane w wielu krajach, w tym równie w pobliskich Czechach. Powiedzenie p³acê sk³adkê, wiêc mi siê nale y mo na nierzadko us³yszeæ w lekarskich gabinetach. Najczêœciej zreszt¹ mówi¹ tak ci, którzy p³ac¹ niskie sk³adki na KRUS lub za których zani one sk³adki p³aci bud et. Dop³acaj¹ do tych osób np. lekarze pracuj¹cy z koniecznoœci na wielu etatach, p³ac¹c w ka dym miejscu zatrudnienia odrêbne sk³adki. Kolejnym tabu omijanym przez wszystkie ekipy rz¹dowe od 20 lat jest stworzenie koszyka œwiadczeñ gwarantowanych. Ekipa profesora Religi stworzy³a spis procedur medycznych, który koszykiem nie jest, bo obejmuje wszystkie procedury, ale nie zawiera ich wyceny. Skoro nie ma koszyka, to nie bêdzie te alternatywnych ubezpieczeñ, bo adna firma ubezpieczeniowa nie stworzy pakietu œwiadczeñ nie znaj¹c ich ceny. Tak e szpitale nie przestan¹ generowaæ d³ugów, je eli bêd¹ zmuszane do wykonywania procedur wycenionych poni ej kosztów i to bez wzglêdu na organ za³o ycielski czy w³aœcicielski. Profesor Religa wierzy³, e razem ze wzrostem gospodarczym coraz wiêcej pieniêdzy bêdzie przeznaczane na ochronê zdrowia, a wiêc i lekarze bêd¹ wiêcej zarabiali. Ta wiara w samoistn¹ poprawê powodowa³a, e profesor z niechêci¹ odnosi³ siê do protestów pracowniczych. Tymczasem uzyskane przez lekarzy podwy ki zosta³y, powiedzmy to jasno wymuszone, g³ównie przez dzia³ania OZZL, a nie dane z dobrego serca. Brak rozwi¹zania tych fundamentalnych zagadnieñ spowoduje, e wszelkie dzia³ania kolejnych ekip ministerialnych bêd¹ tylko kosmetyk¹, a nie realn¹ reform¹, zw³aszcza e mamy do czynienia obecnie miast wzrostu gospodarczego, optymistycznie mówi¹c ze stagnacj¹. Ale je eli gdzieœ jest Ÿle, to musz¹ byæ winni. Najlepiej, eby to byli lekarze. Aktywnoœæ i spektakularne dzia³ania organów œcigania utwierdzaj¹ mnie w przekonaniu, e ta teza nadal bliska jest sercu w³adzy. Gdy wreszcie upadnie, bêdziemy o krok bli ej do normalnoœci. Tego yczê wszystkim Kole ankom i Kolegom. Fot. na okładce: Mariusz Janikowski Zamek w Krasiczynie Jan Kowalczyk 1

2 2 CMYK AKTUALNOŒCI Zmar³ prof. Zbigniew Religa Zmar³ profesor Zbigniew Religa. Wybitny kardiochirurg, pionier transplantacji serca w Polsce, by³y rektor Œl¹skiej Akademii Medycznej, by³y senator i pose³ Rzeczypospolitej, Marsza³ek Senior Sejmu VI kadencji, Minister Zdrowia w latach , odznaczony Orderem Or³a Bia³ego. Lista funkcji, które piastowa³, jest znacznie d³u sza i wymieniamy tu tylko najwa niejsze. Lista natomiast zas³ug Profesora jest nie do przytoczenia, bo ka de uratowane ycie a by³o tych przypadków tysi¹ce musia³oby tu zostaæ przypomniane. Mo e jednak napiszmy przynajmniej, e by³ twórc¹ pierwszego polskiego programu mechanicznego wspomagania kr¹ enia z wykorzystaniem sztucznych komór; e by³ inicjatorem pierwszych w kraju zabiegów we wstrz¹sie kardiogennym i przewlek³ej zatorowoœci p³ucnej. Odszed³ wybitny Polak, i to odszed³ w sposób tak dalece normalny, e a niezwyk³y. Nie kry³ swojej choroby. Powiedzia³ o niej otwarcie, publicznie, bo nie chcia³ ludziom jak to sam okreœli³ wciskaæ kitu. Pokaza³ te w mediach swoj¹ wyniszczon¹ chemioterapi¹ twarz. Powiedzia³ otwarcie, e nie boi siê œmierci, boi siê bólu. Œmieræ jak j¹ okreœli³ to sen, tyle e wieczny. Mocno zabrzmia- ³y w Jego ostatnich wywiadach zdania, e szpital, jako jej miejsce, to koszmar, kilkuosobowa sala, zero intymnoœci; e nieudzielenie pacjentowi informacji o chorobie nowotworowej to zbrodnia; e rozumie samobójstwo, ale jest zdeklarowanym przeciwnikiem eutanazji, bo podstawowym obowi¹zkiem lekarza jest przed³u anie ycia ludzkiego, a nie jego skracanie. I na koniec, ju wœród nas nieobecny, zamiesza³ w yciu publicznym ¹daniem œwieckiego charakteru swojego pogrzebu. Ca³e ycie by³ cz³owiekiem niewierz¹cym i takim odszed³. W katolickim spo³eczeñstwie, tak swoim yciem, jak i œmierci¹ potwierdzi³, e ateista mo e byæ kimœ uczciwym, godnym szacunku. Nada³ tej postawie prawo obywatelstwa. egnamy Profesora Zbigniewa Religê z uczuciem g³êbokiego smutku. Spo³ecznoœæ lekarska w Polsce utraci³a swego najwybitniejszego przedstawiciela. Konstanty Radziwi³³ prezydentem elektem Sta³ego Komitetu Lekarzy Europejskich Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Konstanty Radziwi³³ zosta³ 14 marca 2009 r. na posiedzeniu w Pradze jednog³oœnie wybrany prezydentem elektem Sta³ego Komitetu Lekarzy Europejskich (Comite Permanent des Médicins Européens CPME), skupiaj¹cego organizacje medyczne wszystkich krajów UE. Kadencja nowego prezydenta obejmuje lata Polska posiada w CPME status kraju stowarzyszonego. CPME to najwiêksza unijna organizacja lekarska. Do jej zadañ nale y promowanie najlepszych standardów kszta³cenia specjalizacyjnego, przygotowywanych na jej zlecenie przez towarzystwa naukowe; rekomendowanie procedur dotycz¹cych swobodnego przep³ywu lekarzy miêdzy krajami UE oraz uznawania dyplomów; opracowywanie danych zbieranych w poszczególnych krajach nt. nasycenia specjalistami; opiniowanie zagadnieñ dotycz¹cych kwestii etyki lekarskiej, kszta³cenia ustawicznego, telemedycyny itp. Swoje opinie, opracowywane przez ekspertów kilku Komitetów specjalistycznych CPME przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, dla którego opiniuje tak e propozycje legislacyjne dotycz¹ce ochrony zdrowia. Wybór lekarza z nowego kraju cz³onkowskiego na szefa presti owej organizacji europejskiej postrzegany jest jako sukces Polski. Gratulujemy zatem Prezesowi, maj¹c nadziejê, e wpadnie czasem do Krakowa. Sta³e Biuro CPME mieœci siê w Brukseli. 392 mln oszczêdnoœci W ramach programu oszczêdnoœciowego rz¹du z bud etu Ministerstwa Zdrowia wynosz¹ce- 2

3 CMYK 3 Przyjmowanie materia³ów do n-ru zakoñczono 30 marca 2009 AKTUALNOŒCI go 4,6 mld z³ zdjêto 392 miliony. Najwiêksze oszczêdnoœci dotycz¹ inwestycji (300 mln) i procedur wysokospecjalistycznych 52 mln (przeszczepy, dializy, skomplikowane zabiegi leczenia rzadkich chorób), których koszt ma teraz pokrywaæ NFZ. Jeœli wzi¹æ pod uwagê skutki kryzysu w postaci mniejszej œci¹galnoœci sk³adek oraz wzrostu cen leków w wyniku niekorzystnych kursów walut, sytuacja rysuje siê nieweso³o. Protestuj¹ zw³aszcza transplantolodzy. Lepsze s¹ wiadomoœci lokalne. MZ bowiem obiecuje, e œrodki na remont Szpitala Dzieciêcego w Prokocimiu oraz budowê nowego Szpitala Uniwersyteckiego zostan¹ przekazane w minimalnie ograniczonej wielkoœci. Choroby nowotworowe w Polsce Specjaliœci z Zak³adu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii im. M. Sk³odowskiej-Curie w Warszawie przedstawili stan na koniec 2006 roku. Zachorowa³o w nim na choroby nowotworowe 126 tys. osób, zmar³o 91,5 tys. osób. Mê czyÿni najczêœciej zapadaj¹ na raka p³uc (24%), na drugim miejscu jest rak jelita grubego (12%), dalej prostata (11%), pêcherz moczowy (6%), o³¹dek (5%). Kobiety natomiast choruj¹ na raka: piersi (22%), jelita grubego (11%), p³uc (8%), trzonu macicy (7%), jajników (5%) szyjki macicy (5%). Nieco odmiennie kszta³tuj¹ siê wskaÿniki œmiertelnoœci. Wœród mê czyzn jej przyczyn¹ a w 33% jest rak p³uc, pozosta³e choroby nowotworowe z wyj¹tkiem raka jelita grubego i o³¹dka odnotowuj¹ spadek œmiertelnoœci. Natomiast wœród kobiet radykalnie zmala³y wskaÿniki œmiertelnoœci na raka p³uc (13% wobec wspomnianych 22% zachorowalnoœci) i raka szyjki macicy (5%, choæ tu akurat na tle europejskim, gdzie chorobê tê leczy siê niemal ca³kowicie, s¹ to wskaÿniki kompromituj¹ce). W raporcie po raz pierwszy w Polsce przedstawiono tak e wskaÿniki tzw. prze yæ 5-letnich i d³u szych. S¹ one dramatycznie niskie jeœli chodzi o raka p³uc (mê czyÿni 9,6%; kobiety 14,7%); Ÿle te rokuje rak jelita grubego (mê - czyÿni 37,7%; kobiety 40,3). Najwiêcej prze- yæ powy ej 5 lat u kobiet rokuje rak piersi (72%) i trzonu macicy (74,2%); u mê czyzn rak prostaty (52,6%) i rak j¹dra (86%). WskaŸników porównawczych z krajami UE nie przedstawiono. Drogocenne wyk³ady 619 tys. z³ w ci¹gu 2 lat zarobi³ na szkoleniach wczesnego rozpoznawania raka dla lekarzy rodzinnych prof. Janusz Meder, kierownik jednej z klinik Centrum Onkologii w Warszawie, 400 tys. jeden z jego wspó³pracowników. Rzecz prowadzi³a firma Kszta³cenia Ustawicznego Lancet, program szkoleñ zatwierdza³a Rada do Zwalczania Chorób Nowotworowych, z udzia³em m.in. szefa Centrum Onkologii oraz prof. Medera i innych osób uczestnicz¹cych w przetargach. Wg NIK œrednia pensja w Centrum Onkologii wynosi 6 tys. z³. Zbulwersowany wysokoœci¹ kwot b. wiceminister zdrowia dr Andrzej W³odarczyk zleci³ kontrolê wydatków, a wiceminister Marek Twardowski j¹ kontynuowa³. W portalu rynekzdrowia.pl profesor wyjaœnia, e by³a to kwota brutto, e s¹ w niej koszty delegacji, slajdy, skrypty i podatki, po czym zainteresowanie swoj¹ ga ¹ t³umaczy zawiœci¹ kolegów. Nie to jednak bulwersuje, ani zdanie, e atakuj¹ nas moraliœci, ani nawet wysokoœæ zarobków. Niesmakiem napawa porównywanie kosztów szkoleñ z nak³adami na leczenie onkologiczne i t³umaczenie, e na wyk³adach sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne mo na zarobiæ wiêcej. Powiedzia³y jaskó³ki, e niedobre s¹... Mimo apeli Minister Zdrowia i nacisków kierownictwa partii rz¹dz¹cej na w³asnych radnych w samorz¹dach, program przekszta³cania szpitali publicznych w spó³ki prawa handlowego idzie marnie i nic dziwnego. Z potrzebnych 4 mld, a obiecanych 2,7 mld, zosta³ ju tylko 1,15 mld na odd³u enie szpitali. Tymczasem chêtnych do rzucenia siê w objêcia samorz¹dów terytorialnych, brak. Po pierwsze 3

4 4 CMYK AKTUALNOŒCI obiecane zad³u onym szpitalom pieni¹dze maj¹ iœæ przede wszystkim na sp³atê nale noœci wobec ZUS i urzêdów skarbowych. Natomiast wierzycielami s¹ przede wszystkim banki kredytuj¹ce remonty i zakupy drogiego sprzêtu, dostawcy leków, energii itp. Przekszta³cenia skutkowa³yby zatem przede wszystkim kolejn¹ redukcj¹ personelu i likwidacj¹ deficytowych oddzia³ów. Ma³o tego, d³ugi przysz³oby sp³acaæ nowym organom za³o ycielskim czyli samorz¹dom. A te siê nie kwapi¹, bo same ledwie dysz¹, a poza tym procedura przekszta³cania mo e potrwaæ przesz³o rok. I nim nadejd¹ pieni¹dze z bud etu, same mog¹ siê pogr¹ yæ w bankructwie. Bonifratrzy obchodz¹ 400-lecie Szpital Zakonu Bonifratrów, za³. 1609, obchodzi wyj¹tkowy jubileusz 400 lat pos³ugi medycznej. Z tej okazji w auli im. Jana Paw³a II przy Sanktuarium Bo ego Mi³osierdzia w agiewnikach ok. 200 goœci z Polski, W³och i Watykanu dyskutowa³o o potrzebie obecnoœci w szpitalach przygotowanych do pos³ugi cierpi¹cym, kapelanów. Wysuniêto ideê powo³ania w tym celu specjalnego oœrodka, przygotowuj¹cego duchownych do tej roli. Dyrektor Szpitala dr Marek Krobicki zapowiedzia³ uruchomienie Oœrodka w marcu 2010 roku, jako akcentu wieñcz¹cego rok jubileuszowy. G³ówne uroczystoœci planowane s¹ w dniach maja 2009 roku. Spodziewany jest m.in. udzia³ w³adz Zakonu z Rzymu i przedstawicielstw z jego zagranicznych prowincji, planowana jest sesja naukowa Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, odbêdzie siê uroczysta gala w Teatrze im. J. S³owackiego, natomiast w Koœciele œw. Józefa wykonane bêdzie specjalne oratorium kompozycji Jana Kantego Pawluœkiewicza, do libretta Leszka Aleksandra Moczulskiego. Barbara Bulanowska szefem MOW NFZ Prezes NFZ Jacek Paszkiewicz skierowa³ do Rady Spo³ecznej Wojewódzkiego Oddzia³u w Krakowie wniosek o powo³anie mgr Barbary Bulanowskiej na stanowisko jego dyrektora. Kilka gazet wyrazi³o zdziwienie faktem braku wykszta³cenia medycznego kandydatki, kieruj¹cej ostatnio Ma³opolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie. Tymczasem kwalifikacjami BB mo na by obdzieliæ kilka oddzia³ów NFZ. W wydaniu wrzeœniowym Galicyjskiej Gazety Lekarskiej drukowaliœmy jej tekst System opieki kierowanej w USA, zamieszczaj¹c przy okazji jej biogram. Przytaczamy go tutaj ponownie: mgr Barbara Bulanowska absolwentka Szko- ³y Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ ( ), Wy szej Szko³y Bankowoœci i Finansów w Warszawie, stypendystka uniw. amerykañskich: im. Thomasa Jeffersona (Massachusets, ), Harvard School of Public Health (1999), Sheffield University School for Health and Related Research (1998), konsultant i ekspert w zakresie organizacji i zarz¹dzania ochron¹ zdrowia, twórca i pierwszy dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia. Kierowa³a wieloma projektami MZ i miêdzynarodowymi (m.in. Georgetown University, USA- ID, PHARE, Tempus, Data for Decision Making, Harvard & Jagiellonian Consortium for Health, IESE Barcelona). Wystarczy? Oczywiœcie, nie wiemy, jak¹ bêdzie szefow¹ NFZ, ale yczymy jej jak najlepiej, wyra aj¹c nadziejê, e nasza wspó³praca u³o y siê nie gorzej ni z jej poprzedniczk¹. Urz¹d ma obj¹æ 1 maja br. ABW zatrzyma³a dyrektora Pasowicza Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego zatrzyma³a dyrektora Szpitala im. Jana Paw³a II, dr. med. hab. Mieczys³awa Pasowicza (nazwisko zosta³o upublicznione na wyraÿne ¹danie zainteresowanego). Tym razem obesz³o siê bez spektaklu telewizyjnego i komandosów w maskach, zatrzymanie nast¹pi³o w domu, dyrektora przewieziono do odzi na przes³uchanie, a jedynym akcentem publicznym by³o przeszukanie jego gabinetu s³u bowego i zabranie dokumentów przetargowych, a nastêpnie zawieszenie Dyrektora w pe³nieniu obowi¹zków s³u bowych. Dyrektor Szpitala JP II od 18 lat, œwietny mened er (w 2005 roku najlepszy w Polsce), bu- 4

5 CMYK 5 AKTUALNOŒCI downiczy Instytutu Kardiologii, jeden z liderów informatyzacji szpitali w skali kraju, wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali zosta³ zatrzymany pod zarzutem niew³aœciwego kontraktu z objêt¹ trwaj¹cym ju od 3 lat œledztwem firm¹ Diagnostyka (nota bene nie posiadaj¹c¹ w³aœciwie powa niejszych zleceñ od Szpitala). Œrodowisko medyczne jest wzburzone. Dlaczego dyrektora nie wezwano po prostu do z³o- enia wyjaœnieñ w Krakowie. Kiedy wreszcie Policja i Prokuratura zaczn¹ dzia³aæ w zgodzie z elementarn¹ kultur¹. Duch Ziobry pêta siê po aparacie sprawiedliwoœci. Przewodnicz¹cy ORL dr Jerzy Friediger wyst¹pi³ z gotowoœci¹ porêczenia. W Ma³opolsce i na Podkarpaciu najgorzej! Polska znajduje siê na szarym koñcu Europy pod wzglêdem pobrañ narz¹dów do transplantacji, a w Ma³opolsce, Podkarpackim i Œwiêtokrzyskim jest wrêcz tragicznie. Œrednia pobrañ na 1 mln mieszkañców w 2008 roku wynios³a w Polsce 11 (dla porównania w Hiszpanii 30), a w wymienionych województwach 2, 5 i 6. Gdyby nie wielkopolskie (85), zachodniopomorskie (69) i mazowieckie (52) w ogóle mo na by uznaæ, e transplantacje s¹ u nas w zaniku. Z braku narz¹dów do przeszczepu zmar³o w ub. roku 140 osób. W kolejce czeka aktualnie na nerkê i trzustkê 1479 osób, na w¹trobê 134 osoby, a na serce 207 osób. Problemem s¹ nie tylko odmowy rodzin pacjentów, które zreszt¹ godz¹ siê na pobrania w coraz wiêkszym stopniu. Gorzej z lekarzami, kompletnie nie przygotowanymi do rozmów z rodzinami dawców, z brakiem koordynatorów szpitalnych potrafi¹cych wdro yæ odpowiednie procedury, z obawami lekarzy przed oskar eniami z powództwa cywilnego, z klimatem spo³ecznym towarzysz¹cym transplantacjom. a³osne emerytury 20 marca w Warszawie obradowa³a Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów NRL. Przewodnicz¹cy Komisji dr Zdzis³aw Bednarek omówi³ badania ankietowe, które objê³y 1830 osób otrzymuj¹cych œwiadczenia emerytalne. Na lekarzy figuruj¹cych w Centralnym Rejestrze Lekarzy (stan na r.) by³o tj. 24% emerytów i rencistów (w tym 59% kobiet), a na lekarzy dentystów by³o 9998 (27,45%) emerytów i rencistów, z jeszcze wy sz¹ preferencj¹ kobiet (86%). Œwiadczenie w wysokoœci od 1001 do 1500 z³ miesiêcznie otrzymuje 40% ankietowanych, 47% mieœci siê w przedziale 1501 a 2000 z³. Szczegó³owe dane zostan¹ opublikowane przez Gazetê Lekarsk¹. W dyskusji poruszono kwestiê tragicznego losu osób samotnych, którym nale y organizowaæ pomoc, analizowano modele organizacji ycia emerytów i rencistów w poszczególnych izbach. Przy okazji podkreœlono niejasnoœæ uchwa³y NIL dotycz¹cej sk³adek cz³onkowskich emerytów. (w) Powstaje Jagielloñskie Centrum Rozwoju Leków Dziêki przyznaniu ponad 45 mln dotacji ze œrodków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Krakowie powstanie Jagielloñskie Centrum Rozwoju Leków (Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics JCET) pierwsza tego typu placówka badawcza w Polsce. Pomys³odawc¹ i koordynatorem projektu jest prof. Stefan Ch³opicki z Katedry Farmakologii Wydzia³u Lekarskiego CM UJ. Centrum bêdzie siê mieœciæ w na terenie Parku Technologicznego Life Science w Pychowicach i zostanie wyposa one w najnowoczeœniejsz¹ aparaturê do specjalistycznych i interdyscyplinarnych badañ farmakologicznych i przedklinicznych leków. Z uwagi na interdyscyplinarnoœæ projektu, wspó³pracowaæ z nim bêd¹ laboratoria Politechniki ódzkiej oraz Instytutu Fizyki J¹drowej PAN w Krakowie. Dalekosiê nym celem tego projektu jest d¹ enie, aby Jagielloñskie Centrum Rozwoju Leków sta³o siê wiod¹cym oœrodkiem innowacyjnej farmakologii œródb³onka i naczyñ krwionoœnych w Europie. 5

6 6 CMYK AKTUALNOŒCI Cukrzyca a ci¹ a 7 lutego odby³a siê w Krakowie konferencja naukowo-szkoleniowa nt. Cukrzyca a ci¹ a zorganizowana przez Katedrê i Klinikê Chorób Metabolicznych oraz Klinikê Po³o nictwa i Perinatologii Collegium Medicum UJ. W trakcie konferencji dyskutowano na temat rozpoznawania i leczenia cukrzycy w Polsce u kobiet w ci¹ y i jej wp³ywu na zdrowie matki i dziecka. Prze³amuj¹c tabu (Breaking the Taboo) W dniu 20 marca br. w Collegium Nowodworskiego odby³a siê konferencja pt. Breaking the Taboo czy w innym ujêciu Przemoc wobec starszych kobiet w rodzinie: rozpoznanie i dzia³anie, zorganizowana przez Katedrê Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Wydzia³u Lekarskiego CM UJ, kierowan¹ przez prof. Beatê Tobiasz-Adamczyk. Konferencja jest czêœci¹ du ego projektu finansowanego przez Komisjê Europejsk¹, którego partnerami obok Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej CM UJ s¹ oœrodki badaj¹ce problematykê przemocy w rodzinie wobec starszych kobiet z Austrii, Finlandii, W³och, Belgii, Francji i Portugalii. Celem tego projektu jest wsparcie pracowników socjalnych i medycznych w walce z przemoc¹ wobec starszych kobiet, która jak wskazuj¹ badania ma najczêœciej miejsce w najbli szej rodzinie i jest tematem tabu. 100-lecie Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Przemyœlu i Gloria Medicinae dla Doktora Stanis³awa Sobockiego 14 lutego 2009 roku w setn¹ rocznicê za³o enia Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Przemyœlu odby³o siê tam e uroczyste zebranie cz³onków TPN. W programie spotkania znalaz³o siê: przypomnienie rejestracji Towarzystwa w Urzêdzie Wojewódzkim we Lwowie (19 II 1909), omówienie perspektyw dalszej dzia³alnoœci oraz przybli enie sylwetki dr. Stanis³awa Sobockiego, zas³u onego kronikarza Jaros³awia, specjalisty chirurga ortopedy i traumatologa, seniora lekarzy-cz³onków Towarzystwa, za³o yciela Sekcji Nauk Medycznych i organu Towarzystwa w Przemyœlu oraz zas³u onego redaktora naczelnego Acta Medica Premisliensis odznaczonego przez Polskie Towarzystwo Lekarskie presti owym orderem Gloria Medicinae. Na zebraniu odczytano list do Doktora Stanis³awa Sobockiego od Minister Zdrowia Ewy Kopacz, w którym Minister wyrazi³a swój szacunek dla Jubilata i wdziêcznoœæ za 31. tom redagowanego przez niego rocznika. Pragnê pogratulowaæ Panu Doktorowi nie tylko wspania³ego dorobku naukowego na polu medycyny, ale równie wielkiego zaanga owania w pracê na rzecz utrwalania w pamiêci dziejów Jaros³awia oraz historii jego s³u b medycznych. Cieszê siê, e mamy w Polsce lekarzy, którzy bêd¹c doskona³ymi specjalistami, nie ograniczaj¹ swoich zainteresowañ wy³¹cznie do spraw stricte zawodowych napisa³a dr Ewa Kopacz. Nowy szpital ortopedyczny w Krakowie Z pocz¹tkiem lutego zacz¹³ dzia³aæ w Krakowie nowy, prywatny szpital specjalistyczny Ortopedicum, oferuj¹cy pe³ny zakres procedur ortopedycznych. W po³owie marca przeprowadzono tu pierwsze operacje. Szpital dzia³a wy³¹cznie na zasadach komercyjnych, lecz zamierza zabiegaæ o kontrakt z NFZ na wszystkie wykonywane œwiadczenia. W Krakowie na zabieg wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego czeka siê od kilkunastu miesiêcy do blisko trzech lat. Tymczasem w nowej placówce bez kolejki mo na wymieniæ staw biodrowy czy kolanowy, tyle e za niespe³na 16 tysiêcy z³otych (koszt zabiegu i pobytu). Szpital dysponuje 33 ³ó kami w nowoczesnych, spe³niaj¹cych oczekiwania nawet najbardziej wybrednych pacjentów klimatyzowanych salach; posiada dwie sale operacyjne wyposa one w nawiew laminarny i nawigacjê komputerow¹ u³atwiaj¹c¹ wszczepianie endoprotez, trwa monta cyfrowego aparatu RTG i ultrasonografu. Ortopedicum ma te nowoczesne zaplecze rehabilitacyjne. 6

7 CMYK 7 AKTUALNOŒCI Szefem Szpitala jest dr med. Artur G¹dek, ortopeda, wychowanek Kliniki Ortopedii CM UJ, a wczeœniej ordynator oddzia³u urazowo-ortopedycznego krakowskiego Szpitala MSWiA. Inwestorem by³a spó³ka Aesculap Chifa z Nowego Tomyœla. Doktor Miko³aj Spodaryk Mi³osiernym Samarytaninem 2008 roku Doc. dr hab. Miko³aj Spodaryk, pediatra, twórca i ordynator Oddzia³u Leczenia ywieniowego Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w Prokocimiu. otrzyma³ tytu³ Mi³osiernego Samarytanina 2008 roku w kategorii Pracownik s³u by zdrowia, dla którego pomoc cierpi¹cym jest powo³aniem, a nie tylko wype³nianiem obowi¹zków. Zaszczytne wyró nienie ju po raz szósty przyzna³ Karmelitañski Wolontariat œw. Eliasza w Krakowie. Wrêczenie presti owego wyró nienia odby³o siê dnia 5 marca 2009 roku podczas uroczystej gali w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie. Laureatowi, tak zas³u onemu w wielu inicjatywach na rzecz dzieci, serdecznie gratulujemy! Nale a³o mu siê to absolutnie. W Krakowie powsta³ Ogólnopolski Zwi¹zek Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej 16 grudnia 2008 roku podczas Zgromadzenia Za³o ycielskiego, uchwalono powstanie Zwi¹zku Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z siedzib¹ w Krakowie i zatwierdzono jego statut. Organizacja dzia³a niezale nie od organów administracyjnych, samorz¹du terytorialnego oraz organizacji politycznych, spo³ecznych i zawodowych. Celem Zwi¹zku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej, realizuj¹cych kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz oddzia- ³ywanie na kszta³towanie polityki zdrowotnej i wspieranie niepublicznej opieki zdrowotnej. Niejednokrotnie postanowienia Funduszu bywa³y niekorzystne dla lekarzy realizuj¹cych kontrakty, dlatego chcieliœmy stworzyæ organizacjê, która mog³aby godnie reprezentowaæ interesy naszych firm, a tym samym staæ siê powa nym partnerem do rozmów z Funduszem. Jesteœmy jednoczeœnie lekarzami i pracodawcami. Dajemy zatrudnienie ludziom z ca³ego œrodowiska medycznego, od techników pielêgniarek po lekarzy i pragniemy, by nasz zawód w Opiece Medycznej Ambulatoryjnej by³ realizowany w sposób jak najlepszy. Chcielibyœmy, eby Zwi¹zek obejmowa³ jak najszersz¹ grupê lekarzy pracodawców ró nych specjalnoœci. mówi prezes Zwi¹zku, dr Maciej Dendura. Cz³onkami Zwi¹zku mog¹ zostaæ wszyscy pracodawcy dzia³aj¹cy na rzecz ochrony zdrowia. Deklaracje cz³onkowskie dla osób chêtnych do przyst¹pienia do Zwi¹zku bêd¹ dostêpne na stronie internetowej: Dbajmy o Rejestr! Zgodnie z ustaw¹ z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 roku, Nr 136, poz.857 tekst jednolity z póÿn. zmn.) oraz Uchwa³¹ Nr 104/97/II Naczelnej Rady Lekarskiej lekarz jest zobowi¹zany niezw³ocznie zg³aszaæ do rejestru prowadzonego przez w³aœciw¹ okrêgow¹ radê lekarsk¹ ka d¹ zmianê danych rejestracyjnych w szczególnoœci danych osobowych, adresowych, danych dotycz¹cych miejsca zatrudnienia, uzyskanej specjalizacji czy tytu³u naukowego. Powy szy obowi¹zek nie jest jedynie formalnym wymogiem, ale zapewnia w³aœciwe dzia³anie samorz¹du lekarskiego m.in. realizacjê zadañ sprawozdawczych oraz umo liwia dystrybucjê periodyków œrodowiskowych, informacji o aktualnych dzia³aniach samorz¹du, samopomocowej ofercie bytowej i edukacyjnej, i inne. W zwi¹zku z powy szym zwracamy siê z proœb¹ o jego bie ¹c¹ realizacjê. Przewodnicz¹cy Komisji Organizacyjnej ORL w Krakowie dr Mariusz Janikowski 7

8 8 CMYK Z PRAC ORL I JEJ PREZYDIUM Powa ny wysi³ek organizacyjny towarzyszy dwóm nadchodz¹cym Zjazdom: bud etowemu w marcu i sprawozdawczo-wyborczemu w pocz¹tkach grudnia. Nak³ada siê na to trwaj¹ca ju kampania wyborcza (w Krakowie potrzeba ponad 80 komisarzy wyborczych ), uroczystoœci 20-lecia samorz¹du, kryzys finansowy zmuszaj¹cy do oszczêdnoœci i ponowna fala incydentalnych ataków na lekarzy. Rada powo³a³a kilka doraÿnych zespo³ów organizacyjnych i urz¹d Rzecznika Praw Lekarzy (patrz sprawozdania z obrad ORL i uchwa³y). Na jego czele stanie dr Katarzyna Turek-Fornelska, wspomagana przez analogicznych rzeczników w Delegaturach i kilka innych osób. W projekcie Preliminarza na 2009 rok zaplanowano kwotê 50 tys. z³ dla Rzecznika i 100 tys. na ochronê prawn¹. Profesjonalna obrona lekarzy staje siê koniecznoœci¹. Prezydium ORL uzna³o za celowe opublikowanie w Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej listy delegatów na dobiegaj¹c¹ koñca kadencjê i ich obecnoœci na Zjazdach. To niby drobiazg, ale mo e warto wiedzieæ, kto i jak nas reprezentowa³. XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Krasiczyn, 28 marca 2009 roku W piêknej, acz jeszcze nietkniêtej powiewem wiosny, scenerii XIXwiecznej siedziby Sapiehów *) odby³ siê ostatni w V kadencji samorz¹du lekarskiego Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie, o charakterze przede wszystkim bud etowym. Gospodarzem by³a tym razem Delegatura Przemyska i w jej to imieniu przyby³ych Delegatów powita³ jej pe³nomocnik dr Marek Zasadny. Mi³o mi powitaæ Pañstwa na Ziemi Przemyskiej zacz¹³ w tak szczególnym roku dla samorz¹du, w którym obchodziæ bêdziemy jego 20-lecie, a w dodatku to ju XXV Zjazd, wiêc te poniek¹d jubileuszowy. Na dodatek mija w³aœciwie dziesiêæ lat od chwili wprowadzenia pierwszej reformy ochrony zdrowia, czyli systemu powszechnych ubezpieczeñ spo³ecznych, koñczymy w nim kolejn¹ kadencjê samorz¹du, rozpoczynamy nastêpn¹ z nadziej¹, e przygotowywana przez Ministerstwo Zdrowia nowelizacja ustawy o izbach lekarskich pozostawi w rêkach *) Zamek w Krasiczynie wybudowany w latach przez Marcina Krasickiego o charakterze okaza³ej rezydencji, wg projektu Galeazzo Appaniego. Po bezpotomnej œmierci w³aœciciela zaniedbany przez nastêpców z bocznych linii rodu. Odkupiony za symboliczne pieni¹dze w 1835 roku przez Leona Sapiehê, przekszta³cony we wspania³¹ rodow¹ siedzibê, pozostawa³ w ich rêkach do wybuchu II WŒ. Zdemolowany doszczêtnie w kilka dni po 17 wrzeœnia 1939 roku, przez oddzia³y sowieckie. Przez 10 dni palono i niszczono dos³ownie wszystko, dzie³a sztuki, meble, sztukaterie, nawet pod³ogi. Odnawiany od 1963, w ostatnich latach przez Agencjê Rozwoju Przemys³u, czaruje na zewn¹trz urod¹ (4 baszty naro ne, ponad 7 tys. m kw. sgraffiti, przepiêkne attyki). Wnêtrza stoj¹ kompletnie puste, bez pod³óg, z pobielonymi œcianami. Koszt renowacji jest niewyobra alny. W parterze jednego ze skrzyde³ mieœci siê restauracja i winiarnia, rolê Hotelu Zamkowego pe³ni s¹siaduj¹cy budynek dawnych pomieszczeñ gospodarczych. Wokó³ park z unikalnym, czêœciowo egzotycznym drzewostanem. 8

9 CMYK 9 samorz¹du decyzjê w kwestii kszta³tu organizacyjnego izb lekarskich Nastêpnie dr Marek Zasadny powita³ przyby- ³ych goœci, reprezentuj¹cych w³adze województwa podkarpackiego: przewodnicz¹cego Sejmiku Wojewódzkiego mec. Andrzeja Matosiewicza; dyrektora Departamentu Zdrowia w Urzêdzie Marsza³kowskim Miros³awa Sosnê; z-cê dyrektora ds. medycznych podkarpackiego oddzia³u NFZ dr. Roberta Bugaja oraz odczyta³ okolicznoœciowe adresy gratulacyjne. Nades³ali je m.in. Marsza³ek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiñski, prezydent Przemyœla Robert Choma, przewodnicz¹cy s¹siaduj¹cych izb lekarskich z Bielska Bia³ej, Kielc i Rzeszowa (w którym akurat równie odbywa³ siê zjazd okrêgowy), dziekan Okrêgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie mec. Michalina Nowokuñska, prezes Okrêgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie mgr Piotr JóŸwiakowski, przewodnicz¹cy Izby Pielêgniarek i Po³o nych w Rzeszowie Jan Ropczyk. Z otrzymanych yczeñ wybieram dwa piêkne zdania z adresu z-cy dyrektora MOW NFZ w Krakowie dr. n. med. Krzysztofa Mawlichanowa: Samostanowienie korporacyjne œrodowiska lekarskiego, rozkwit³e po latach powojennej marginalizacji przez w³adze to jedynie w³aœciwa droga zmierzaj¹ca do przywrócenia nale nego statusu braci medycznej w strukturze spo³ecznej. Wierzê, e starczy Pañstwu determinacji do utrzymania nakreœlonej dotychczas œcie ki o wartoœci etyczne, wysokie standardy jakoœci i co równie istotne godne warunki uprawiania misji lekarskiej. yczenia owocnych obrad przekaza³ te Delegatom w imieniu dr. Konstantego Radziwi³- ³a, prezesa NRL (w swoim póÿniejszym wyst¹pieniu) dr Mariusz Janikowski sekretarz NRL. W podobnym tonie wypowiedzieli siê równie z trybuny zjazdowej zaproszeni goœcie. Mec. Andrzej Matusiewicz mówi³ o strategii Urzêdu Marsza³kowskiego, organu za³o ycielskiego dla 11 du ych SP ZOZ-ów regionu, która stawia sobie za cel w tym biednym sk¹din¹d województwie licz¹cym 2,1 mln mieszkañców, podÿwigniêcie opieki zdrowotnej na mo liwie wysoki poziom, o czym œwiadcz¹ ostatnie inwestycje, m.in. uruchomienie kardiochirurgii w Szpitalu w Rzeszowie, uruchomienie Podkarpackiego Centrum Onkologii, Oddzia³u psychiatrii dla dzieci, zakup akceleratora dla Szpitala im. Chopina i in. Na przeszkodzie stoi brak kadr medycznych. Województwo podkarpackie ma zaledwie 184 lekarzy na 100 tys. mieszkañców, co sytuuje je na 227 miejscu wœród 254 regionów UE. Jest to tak e ostatnie miejsce w Polsce wœród 16 województw kontynuowa³ ten w¹tek przedstawiciel NFZ p. Miros³aw Sosna brakuje lekarzy wszystkich specjalnoœci. By dorównaæ œredniej krajowej nale a³oby podwoiæ ich iloœæ, a wiêc zwiêkszyæ zatrudnienie o ok lekarzy. Na tym czêœæ oficjalna obrad zosta³a zakoñczona, jeœli nie liczyæ mi³ego dla naszej redakcji akcentu, jakim by³o nadanie jej przez Towarzystwo Lekarskie Krakowskie medalu im. Aleksandra Kremera, przekazanego dr. Janowi Kowalczykowi przez sekretarza TLK dr. Adama Wiernikowskiego. W czêœci roboczej obrad na wstêpie powierzono ich przewodnictwo dr. Markowi Zasadnemu, cz³onkowi Prezydium ORL, szefowi Delegatury Przemyskiej. Na wiceprzewodnicz¹cych Zjazdu wybrano dr Irenê Gawroñsk¹ i dr. Mariana Fedorowicza. Sekretarzami zostali dr Tadeusz Fr¹czek i dr S³awomir Kolet. W sk³ad Komisji BLOK ZJAZDOWY 9

10 10 CMYK Mandatowej weszli dr Jerzy Pasadyn (jako przewodnicz¹cy), dr Andrzej Pyrich i dr Tomasz Œliwiñski. Przyjêto te porz¹dek obrad. Jako pierwszy przed³o y³ Delegatom sprawozdanie Okrêgowej Rady Lekarskiej za miniony rok przewodnicz¹cy ORL dr Jerzy Friediger. Mia³o ono w znacznym stopniu charakter programowy, w wielu kwestiach stanowi³o krytyczn¹ refleksjê nad systemem ochrony zdrowia w Polsce, nad celowoœci¹ bezustannych reform i nad miejscem samorz¹du oraz lekarza w dzisiejszej Polsce. Wyst¹pienie przewodnicz¹cego Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr. Jerzego Friedigera W za³¹czonych Materia³ach Sprawozdawczych, które otrzymali wszyscy Delegaci (wysy³amy je tak e do wszystkich cz³onków OIL, jako za³¹cznik do Galicyjskiej Gazety Lekarskiej - red.) zosta³y zawarte wszystkie informacje, jakie wynikaj¹ ze statutowego obowi¹zku z³o enia Pañstwu sprawozdania ORL za miniony rok. St¹d skupiê siê raczej na wybranych zagadnieniach rozpocz¹³ swoje wyst¹pienie dr Friediger. Wyra aj¹c zadowolenie, e nie dosz³o do prywatyzacji szpitali, która by³aby procesem nieodwracalnym i za parê lat pañstwo musia³oby budowaæ kolejne publiczne szpitale, mówca zaj¹³ siê na wstêpie zagadnieniem deficytu kadr medycznych, których brakuje w ca³ej Europie. W Polsce b³êdem by³o zw³aszcza przeprowadzenie w 1997 roku zmian w systemie specjalizacji, a praktycznie ogromne utrudnienie w ich dostêpnoœci. Widaæ to na przyk³adzie wielu dyscyplin medycyny, gdzie spadek iloœci uzyskiwanych specjalizacji w przedziale wieku lat, w porównaniu z populacj¹ lat, jest drastyczny, czêsto przekracza 50 procent. Tak sta³o siê w urologii, dermatologii, gastroenterologii, kardiologii, pediatrii, dyscyplinach stomatologicznych i innych. Równoczeœnie za spraw¹ rozmaitych lobby postawiono na medycynê rodzinn¹, kosztem interny i pediatrii (specjalistom tych dyscyplin zakazano pracy w poz-ach). Uchwalono te kompletnie nierealne plany np. wykszta³cenia w ci¹gu 5 lat a 3000 specjalistów medycyny ratunkowej, a e dzisiaj jest ich razem oko³o 500, musielibyœmy ka dego roku co najmniej podwajaæ ich 10 iloœæ. Jak, gdzie, za pomoc¹ jakich kadr? nonsens. Nastêpnym zagadnieniem omówionym przez przewodnicz¹cego ORL by³o zagadnienie nak³adów na ochronê zdrowia, siêgaj¹cych w nieporównywalnym stopniu do innych krajów UE, do prywatnych portfeli pacjentów (przede wszystkim na leki). Zagadnienie to zosta³o szerzej omówione w Materia³ach Sprawozdawczych, st¹d nie bêdziemy go tutaj relacjonowaæ. Kilka dalszych refleksji poœwiêconych by³o mno eniu biurokracji, m.in. przy wypisywaniu recept, nieprzygotowanym w³aœciwie reformom (wprowadzenie JGP), monopolistycznej pozycji NFZ, od którego decyzji nie ma odwo³añ, co stanowi przejaw osobliwej patologii prawnej. Pozytywnym zjawiskiem by³a natomiast w ostatnim roku wywalczona g³ównie przez OZZL podwy ka p³ac lekarzy, st¹d zamach na ni¹ prowadzony przez dyrekcjê Szpitala w Ciechanowie powinien byæ bezwzglêdnie udaremniony (dr Friediger zaproponowa³ uchwalenie przez Zjazd pomocy finansowej na ten cel o czym bêdzie jeszcze mowa w czêœci koñcowej relacji). Zdaniem dr. Friedigera ustawiczne reformy systemu, wiara, e jak za dotkniêciem magicznej ró d ki, da siê go uzdrowiæ, jest nonsensem, czas najwy szy wzi¹æ siê za spokojne, przemyœlane dzia³ania, a nie niszczenie tego, co funkcjonuje nieÿle. Przyk³adem mo e tu byæ próba zastêpowania systemu ordynatorskiego mianowanymi kierownikami oddzia³ów o nieznanych kwalifikacjach czy tzw. konsultantami o niewiadomej odpowiedzialnoœci. Nastêpnie dr Friediger rekomendowa³ Zjazdowi (wspólnie z doc. Andrzejem Matyj¹) trzy stanowiska: w sprawie spektakularnych zatrzy-

11 CMYK 11 mañ lekarzy; w kwestii utrzymania dotychczasowej struktury terytorialnej samorz¹du oraz Apel do w³adz w sprawie zwrotu Izbom maj¹tku zagrabionego w latach stalinowskich. W tej ostatniej sprawie przed powa nym problemem budowy nowej siedziby w Krakowie stan¹ w³adze nastêpnej kadencji, o ile nie zostan¹ odzyskane przejête przez skarb pañstwa, budynki. Tymczasem sukcesem minionego roku jest urz¹dzenie nowej siedziby Delegatury w Nowym S¹czu której otwarcie nast¹pi³o 5 lipca oraz zakup dzia³ki dla Delegatury w Przemyœlu. Ostatnim problemem omówionym szerzej w wyst¹pieniu by³a ochrona praw lekarzy. Jakkolwiek zmieni³ siê ton mediów za wyj¹tkiem tabloidów, z którymi trzeba walczyæ pisma opinii s¹ wyraÿnie po stronie lekarzy. Natomiast mno ¹ siê incydentalne zachowania organów œcigania (policji, prokuratury), narasta te agresja pacjentów wywo³ana de facto niewystarczaj¹cymi nak³adami na zdrowie. W tej sprawie ORL wspólnie z Polskim Towarzystwem Praw Medycznego i Studenck¹ Poradni¹ Prawa Medycznego UJ przygotowa³o dwa dokumenty: Kartê Praw Lekarza oraz zbiór absurdów w prawie medycznym. Natomiast sama ORL powo³a³a do ycia urz¹d Rzecznika Praw Lekarza (z dr Katarzyn¹ Turek-Fornelsk¹ na czele), zabezpieczaj¹c w rekomendowanym w³aœnie Delegatom projekcie Preliminarza na 2009 rok wcale pokaÿne pieni¹dze. Koñcz¹c swoje wyst¹pienie przewodnicz¹cy ORL rekomendowa³ jeszcze innym Izbom kszta³t autonomii stomatologów wypracowany w krakowskiej Izbie, podkreœli³ wyraÿn¹ aktywizacjê w minionym okresie Klubów Seniora (w Krakowie i Nowym S¹czu) i Klubu M³odego Lekarza oraz wspomnia³ o pozbawionej ustrojowych podstaw inicjatywie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie obligatoryjnej przynale noœci ludzi zawodów zaufania publicznego do samorz¹dów zawodowych. Odznaczenia Izbowe dla zas³u onych cz³onków samorz¹du lekarskiego Akcentem szczególnym dalszej czêœci obrad by³o wrêczenie osobom zas³u onym dla samorz¹du honorowych odznaczeñ Okregowej Izby Lekarskiej w Krakowie, ustanowionych przed trzema laty. Decyzj¹ Kapitu³y otrzymali je dr dr.: Erazm Baran, Tadeusz Fr¹czek, Wojciech Groñ, Leszek Kamiñski, Teresa Kaznowska, Wojciech Kolanko, Janusz Kulon, Janina Lankosz-Lauterbach, Irena Michalik, Zbigniew Raszczyk, Bogdan Sawicki, Maria Syrek, Halina Traczewska, Barbara Woœ i Tadeusz Zaj¹c. Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy. Obecnych na ZjeŸdzie utrwaliliœmy na zdjêciu. Ulgê zebranym Delegatom przyniós³ g³oszony przez Komisjê Mandatow¹ komunikat o prawomocnoœci obrad Zjazdu, odczytany przez dr. Jerzego Pasadyna. Na 264 uprawnionych Delegatów, obecnych by³o 136, co stanowi³o 51,5 procent. Sprawozdanie Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej dr Ewy Mikoszy-Januszewicz Dane statystyczne opisuj¹ce sprawy, z którymi zmagali siê w minionym roku rzecznicy, zosta³y opublikowane w Materia³ach Sprawozdawczych. Rzecz¹ optymistyczn¹ jest, e ich iloœæ maleje, choæ nag³aœnianie przypadków korupcji przez media sprawia wra enie powszechnoœci tego zjawiska wœród lekarzy. Bol¹czk¹ specjalnoœci zabiegowych jest kwestia trudnych do przewidzenia komplikacji wystêpuj¹cych w trakcie leczenia, a traktowanych przez chorych jako b³êdy w sztuce lekarskiej, upowa niaj¹ce do sk³adania skarg. Wydaje siê konieczne przedstawianie przez lekarzy pacjentom przed zabiegiem wyczer- 11

12 12 CMYK BLOK ZJAZDOWY puj¹cych informacji o ewentualnych komplikacjach. Tylko to mo e ograniczyæ skargi. Lekarze winni te bezwzglêdnie przyk³adaæ nale yt¹ wagê do prowadzenia dokumentacji. Jej niechlujstwo, zdawkowoœæ, nieczytelnoœæ to g³ówny powód niekorzystnych dla lekarzy rozstrzygniêæ w trakcie rozpatrywanych skarg. Pani Rzecznik zaapelowa³a te o kontrolowanie przez lekarzy swoich emocji przed pacjentami i ich rodzinami, choæ bywa to trudne i o powstrzymanie siê od uwag krytycznych na temat pracy innych lekarzy. Spraw¹ szczególn¹ wydaje siê beztroska przy wydawaniu rozmaitych zaœwiadczeñ. Np. w wypadku chorych psychicznie nie powinny one trafiaæ do r¹k osób postronnych, nawet do cz³onków rodzin, a tylko do pacjentów jak reguluje to ustawa. W¹tpliwoœci natury etycznej budzi te praktyka wystêpowania lekarzy w mediach reklamuj¹cych np. materia³y stomatologiczne. Skargi na stomatologów, nawiasem mówi¹c, dotycz¹ zazwyczaj pospolitych b³êdów zwi¹zanych z ekstrakcj¹ lub niedba³oœci¹ o estetyczny skutek prac protetycznych. Koñcz¹c wyst¹pienie p. Rzecznik wyrazi³a podziêkowanie dla rzeczników za zaanga owanie w prowadzone sprawy, za w³o ony trud, czego œwiadectwem jest minimalna iloœæ uchylonych decyzji przez Naczelnego Rzecznika (6 na 158 zakoñczonych spraw). Podziêkowañ doczekali siê te pracownicy Biura Rzecznika mgr M. Login i mgr S. Smoleñ. Sprawozdanie przewodnicz¹cego Okrêgowego S¹du Lekarskiego dr. Jana Kowalczyka Do Okrêgowego S¹du Lekarskiego wp³ynê³y w 2008 roku 23 sprawy dotycz¹ce 25 lekarzy medycyny i 3 lekarzy dentystów. Z okresu poprzedniego pozosta³o do rozpoznania 55 spraw. I one to w³aœnie rodz¹ najwiêcej k³opotów, z regu³y tocz¹ siê bowiem przed s¹dami powszechnymi. S¹d lekarski przekazuje im swoj¹ dokumentacjê, a bywa, e prokuratura stawia sobie zadanie przes³uchania stu œwiadków. To wszystko trwa. Osi¹gniêciem minionego roku jest mo liwoœæ dobrowolnego poddania siê karze, o ile Rzecznik nie wyrazi zastrze eñ. Pozosta³e sprawy znajd¹ Pañstwo w Materia³ach Sprawozdawczych stwierdzi³ dr Kowalczyk wyra aj¹c na koniec podziêkowanie dla pracowników Okrêgowego S¹du mgr Darka Dziubiny i mgr Ma³gorzaty G¹sior. Wyst¹pienie Skarbnika Okrêgowej Izby Lekarskiej dr. Janusza Legutki W tej czêœci obrad Skarbnik OIL przedstawi³ komentarz do wykonania Preliminarza za 2008 rok. Zosta³o ono wydrukowane w Materia³ach Sprawozdawczych, st¹d relacjonujemy je tylko w wybranych aspektach. I tak œci¹galnoœæ sk³adki siêgnê³a 101 procent w liczbach bezwzglêdnych, co jest rezultatem podwy szenia sk³adki w ostatnim kwartale minionego roku. Ale i bez tego œci¹galnoœæ jest wysoka, siêga 94% lekarzy, co w porównaniu ze stanem sprzed 7 lat, kiedy obejmowa³a 60-70% lekarzy oznacza radykalna poprawê. Wypada tu podziêkowaæ dr Robertowi Stêpniowi za ustano- 12

13 CMYK 13 wienie odpowiedniego systemu i stanowiska pracy porz¹dkuj¹cego stan op³acalnoœci sk³adek, choæ niektórych irytuj¹ ponaglenia z Urzêdów Skarbowych. Zdaniem Skarbnika powinny je poprzedzaæ monity z Izby. Podziêkowania nale ¹ siê te Komisji Finansowej pod przewodnictwem dr. Macieja Jachymiaka, która bie ¹co manewruj¹c naszymi funduszami, mimo kryzysu zdo³a³a osi¹gn¹æ 54 tys. zysku. Koszty dzia³alnoœci ogó³em, w stosunku do planu, wynios³y 97 procent. Poniewa adna z Komisji problemowych nie wykorzysta³a przyznanych œrodków, w projekcie Preliminarza na 2009 rok wprowadza siê nowy system ich dotowania. Nie budzi adnych zastrze eñ rozliczenie kosztów remontu nowej siedziby Delegatury w Nowym S¹czu. To przyk³ad wyj¹tkowo udanej inwestycji, która zaczyna nawet przynosiæ dochód (z wynajmu pomieszczeñ). Sta³ym dostarczycielem deficytu finansowego Izbie jest brak pe³nego pokrycia przez Ministerstwo Zdrowia nak³adów na zadania administracji pañstwowej (prowadzenie Rejestru 233 tys. z³, Rzecznika 264 tys. z³ i S¹du 82 tys. z³). W minionym roku Izba musia³a pokryæ 400 tys. z³ ze swojego bud etu. Ministerstwo traktuje przekazywane œrodki jako dotacjê. Wydaje siê s³uszn¹ decyzja ORL, by w tej sprawie skierowaæ skargê do Trybuna³u Konstytucyjnego. Sprawozdanie przewodnicz¹cego Okrêgowej Komisji Rewizyjnej OIL dr. Jerzego Pasadyna Okrêgowa Komisja Rewizyjna dzia³a w sk³adzie: Jerzy Pasadyn przewodnicz¹cy OKR (Delegatura Nowy S¹cz), Andrzej Mazaraki wiceprzewodnicz¹cy OKR (Kraków), Maria Gnatowska-Kowalczyk sekretarz OKR (Kraków), Cz³onkowie: Jerzy Bielec (Delegatura Przemyœl), Bogdan Dudkowski, Marian Fedorowicz (Delegatura Krosno), Marek G³adysz, Rafa³ Harat, Wojciech Tokarski, Dariusz Zarotyñski. W okresie sprawozdawczym OKR odby³a 4 plenarne spotkania. W wiêkszoœci posiedzeñ ORL i Prezydium ORL w Krakowie uczestniczyli: przewodnicz¹cy OKR Jerzy Pasadyn lub wiceprzewodnicz¹cy OKR Andrzej Mazaraki. Na plenarnym posiedzeniu w dniu 6 marca br. OKR w Krakowie dokona³a oceny dzia³alnoœci finansowej OIL w Krakowie oraz oceny wyników przeprowadzonych kontroli w Delegaturach. Protoko³y z zebrañ i z wizytacji stanowi¹ za³¹czniki do niniejszego sprawozdania. Delegatura w Kroœnie przewodnicz¹cy: dr Antoni Jakubowicz Kontrolê przeprowadzi³a Komisja w sk³adzie: dr Andrzej Mazaraki i dr Marek G³adysz. Wyniki kontroli: po³¹czenie internetowe (TP S.A.) wykazuje mankamenty zwi¹zane z niewydolnoœci¹ sieci (wolna praca, trudnoœci w przekazywaniu danych do OIL w Krakowie). Oglêdziny budynku wskazuj¹ na potrzebê wykonania remontu dachu i elewacji po zniszczeniach, do których dosz³o w czasie wichury w 2007 r. Nie naprawiono instalacji odgromowej budynku, pozosta³ te problem 13 BLOK ZJAZDOWY

14 14 CMYK BLOK ZJAZDOWY Ocena delegatury wypad³a bardzo pozytywnie. Wymieniono opinie z pracownikami Biura na temat zadañ Delegatury i mo liwoœci usprawnienia funkcjonowania Biura. Zespó³ wizytuj¹cy pozytywnie opiniuje potrzeby Delegatury. Na podkreœlenie zas³uguje fakt ogromnego zaanga owania w proces remontu siedziby Delegatury pani doktor Ireny Gawroñskiej. Pochwaliæ nale y równie pracowników Biura Delegatury p. Katarzyny Bienias oraz p. Kariny Piwowarskiej (za³. 2). ogrodzenia budynku i zabezpieczenia elewacji przed dewastacj¹. Od strony zachodniej istnieje mo liwoœæ wykonania parkingu. Zespó³ wizytuj¹cy stwierdzi³ potrzebê przeprowadzenia konserwacji sprzêtu komputerowego. Do rozwa enia jest zakup dzia³ki przylegaj¹cej do terenu siedziby Delegatury jako ewentualnej lokaty kapita³u (z mo - liwoœci¹ wykorzystania jej dla potrzeb Izby). Ocena delegatury wypad³a pozytywnie. Obs³uga lekarzy i ogólny obraz pomieszczeñ w Delegaturze jest na wysokim poziomie, co jest tak e zas³ug¹ zatrudnionych w delegaturze pracownic Biura (za³. 1). Delegatura w Nowym S¹czu przewodnicz¹ca: dr Irena Gawroñska Kontrolê przeprowadzi³a Komisja w sk³adzie: dr Wojciech Tokarski i dr Dariusz Zarotyñski. W 2008 r. zosta³ zakoñczony remont zakupionego budynku. Oficjalnie otwarto now¹ siedzibê 4 lipca 2008 r. przy udziale cz³onków Prezydium ORL w Krakowie oraz zaproszonych goœci. Sprawy finansowe dotycz¹ce remontu by³y przedmiotem odrêbnego posiedzenia OKR, które odby³o siê 20 paÿdziernika 2008 roku. Komisja Rewizyjna nie wnios³a zastrze eñ. Potrzeby Delegatury: priorytetem by³oby zainstalowanie klimatyzacji i bezprzewodowego systemu nag³aœniaj¹cego w du ej sali wyk³adowej. W zwi¹zku z kosztami eksploatacji kserokopiarki wkrótce uzasadniona mo e siê wydaæ jej wymiana na now¹. Ze wzglêdu na aktywnoœæ Klubu Seniora do rozwa enia jest zakup sprzêtu audiowizualnego, który by³by wykorzystywany podczas imprez na terenie Delegatury (szkolenia, kursy, konferencje itp.). 14 Delegatura w Przemyœlu przewodnicz¹cy: dr Marek Zasadny Kontrolê przeprowadzi³a Komisja w sk³adzie: dr Jerzy Bielec i dr Bogdan Dudkowski. Analizuj¹c wykonanie planu finansowego przez Delegaturê Przemysk¹ za rok 2008 osoby wizytuj¹ce nie dopatrzy³y siê nieprawid³owoœci. Nie stwierdzono przekroczeñ wydatków na rok Komisja otrzyma³a informacjê, e w dniu r. dokonano zakupu dzia³ki budowlanej w Przemyœlu na ul. Boles³awa Chrobrego za kwotê ,00 z³ z przeznaczeniem pod budowê nowej siedziby Delegatury. Jest to zgodne z uchwa³¹ Nr 3/2008 XXIV Zjazdu Delegatów OIL w Krakowie (za³. 3). Po uzyskaniu dodatkowych informacji na ten temat od Sekretarza ORL w Krakowie dr. Jacka Têtnowskiego i Skarbnika ORL w Krakowie dr. Janusza Legutko OKR w Krakowie sugeruje obecnoœæ przy realizacji transakcji zakupu nieruchomoœci przedstawicieli Biura Prawnego OIL w Krakowie. Siedziba g³ówna OIL w Krakowie Okrêgowa Komisja Rewizyjna zapozna³a siê z wykonaniem preliminarza OIL w Krakowie ze wszystkimi Delegaturami na dzieñ roku (za³. 4). Wyjaœnieñ dokonali Skarbnik ORL w Krakowie dr Janusz Legutko oraz g³ówna ksiêgowa OIL mgr Barbara Klec. W 2008 r. osi¹gniêto nadwy kê finansow¹ (z wy³¹czeniem przychodów i wydatków Komisji Praktyk Prywatnych ORL w Krakowie, zadañ przejêtych przez OIL w Krakowie od administracji pañstwowej i dzia³alnoœci gospodarczej) w kwocie (+) z³ w stosunku do planowanych (+) z³. Przy omawianiu Preliminarza zwrócono uwagê na niektóre pozycje:

15 CMYK 15 a) Przychody (wykonano 103,19% planu): sk³adki zaplanowano z³, wykonanie ; rytm œci¹gania sk³adek zarówno w OIL w Krakowie, jak i w Delegaturach proporcjonalnie by³ taki sam; wzrost przychodów by³ rezultatem podwy szenia wysokoœci sk³adki z 30 z³ na 40 z³ od paÿdziernika 2008 r. przychody kapita³owe z odkupienia jednostek uczestnictwa FIO w celu sfinansowania remontu nowej siedziby Delegatury OIL w Nowym S¹czu (plan z³, wykonanie z³). Ogó³em przychody: plan na 2008 r. ( z³), wykonanie na r. ( z³). b) Wydatki (wykonano 91,58% planu): na ogóln¹ dzia³alnoœæ ORL: plan z³, wydano z³; przekroczenie wydatków zwi¹zane by³o z: Okrêgowym Zjazdem Lekarzy o z³ (koszty transportu), Zak³adowym Funduszem Œwiadczeñ Socjalnych oraz tzw. 13-tk¹ o z³ (koszt zatrudnienia 1 osoby dla potrzeb Okrêgowego S¹du Lekarskiego), zrycza³towanymi dietami posiedzenia ORL (wiêksza frekwencja na posiedzeniach ORL w Krakowie), zrycza³towanymi dietami wykonywanie zadañ samorz¹dowych (wiêksza aktywnoœæ cz³onków ORL, Delegatur i Prezydium wynikaj¹ca ze spotkañ wyjazdowych). Delegatura OIL w Nowym S¹czu: wzrost nale nych sk³adek cz³onkowskich dla NIL, kosztów osobowych + ZUS (zatrudnienie osoby na umowê zlecenie), pozosta³ych us³ug na rzecz Delegatury (wydatki zwi¹zane ze zmian¹ siedziby + zakup dodatkowego komputera z oprogramowaniem). Delegatura OIL w Kroœnie: wzrost sk³adek cz³onkowskich dla NIL, kosztów osobowych + ZUS. Delegatura OIL w Przemyœlu: wzrost nale nych sk³adek cz³onkowskich dla NIL; zwrócono uwagê na wyp³acon¹ odchodz¹cej na emeryturê pracownicy biura odprawê emerytaln¹ z nagrod¹ jubileuszow¹ (35 lat pracy) w wysokoœci z³ (brutto). Wspomniana kwota pozostaje w zgodzie z regulaminem wynagradzania pracowników OIL w Krakowie. OIL w Krakowie wykonano 103,59% planu (plan z³, wykonanie z³); wzrost nale nych sk³adek cz³onkowskich dla NIL, wzrost kosztów lokalowych i us³ug pocztowych; wyjaœniono sprawy zwi¹zane z ubezpieczeniem maj¹tku trwa³ego OIL. Fundusz ORL koszty komisji ORL plan z³, wykonanie z³ (ogó³em 53,17%). Zaproponowano, aby ORL w Krakowie uchwali³a regulamin dotycz¹cy finansowania, np. Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów, który ma definiowaæ zakres i obszar przyznawania dofinansowañ. Fundusz Kszta³cenia Lekarzy (wykonano 90,46% planu): plan z³, wykonanie z³. Poruszono temat nagród za specjalizacje oraz uzyskanie stopnia naukowego. OKR w Krakowie stoi na stanowisku, e nagrody pieniê ne nie s¹ najw³aœciwsz¹ form¹ uznania sukcesu zawodowego. Wed³ug opinii OKR (popartej nieformalnie przez opinie PT Lekarzy, cz³onków OIL w Krakowie) powinna to byæ wartoœciowa, symboliczna nagroda rzeczowa i okolicznoœciowy dyplom. Komisja ds. Prywatnych Praktyk Lekarskich plan z³, wykonanie z³, najlepiej dzia³aj¹ca Komisja pod wzglêdem przychodów. Komisja Bioetyki OIL w Krakowie stan œrodków finansowych na r. wyniós³ (-) z³, dzia³alnoœæ wydawnicza i kolporta : wzrost kosztów g³ównie z powodu wzrostu ceny kolporta u (z planowanych wydano z³), koszty remontu OIL w Krakowie przekroczono o z³ z powodu wymiany okien na parterze OIL, pozosta³e wydatki: zakupy wyposa enia OIL w Krakowie wy sze o z³ (zakup 5 nowych komputerów pozwalaj¹cych obs³ugiwaæ program FINN oraz dla nowoutworzonego stanowiska pracy w biurze Okrêgowego S¹du Lekarskiego), pozosta³e koszty operacyjne: kara za zerwanie umów operator Polkomtel w wysokoœci z³. Ogó³em wydatki: plan na 2008 r. ( z³), wykonanie na r. ( z³). c) Dzia³alnoœæ gospodarcza OIL w Krakowie (us³ugi reklamowe): zysk wykonano 113,74% planu: Galicyjska Gazeta Lekarska: plan (+) z³, wykona- 15 BLOK ZJAZDOWY

16 16 CMYK BLOK ZJAZDOWY nie (+) z³; Galicyjska Gazeta Lekarska Lekarza Dentysty: plan (+) z³, wykonanie (+) z³, uzyskano dodatkowe dochody z dystrybucji reklam z NIL oraz z wynajmu sali konferencyjnej w Delegaturze OIL w Nowym S¹czu na ³¹czn¹ kwotê z³. d) Realizacja zadañ przejêtych od administracji pañstwowej: plan: przychody ( z³) koszty ( z³), co daje (-) z³, wykonanie: przychody ( z³) koszty ( z³), co daje deficyt (-) z³. Konieczna jest rzetelna wycena kosztów dzia- ³alnoœci: Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej, Okrêgowego S¹du Lekarskiego i Okrêgowego Rejestru Lekarzy, która bêdzie stanowi³a podstawê ubiegania siê w Ministerstwie Zdrowia o pokrycie rzeczywistych kosztów. Skarbnik ORL w Krakowie dr Janusz Legutko przygotowa³ i przedstawi³ cz³onkom OKR: Rachunek zysków i strat za okres od r. do r. (za³. 5) oraz Bilans (na dzieñ r.) (za³. 6). G³ówna ksiêgowa mgr Barbara Klec omówi- ³a dane wynikaj¹ce z rachunku zysków i strat dotycz¹ce ogó³em dzia³alnoœci OIL w Krakowie. Porównano dane z roku sprawozdawczego 2007 i 2008: Przychody statutowe utrzymuj¹ siê na podobnym poziomie, nieco wy sze s¹: sk³adki cz³onkowskie, wp³ywy z bud etu pañstwa (Ministerstwo Zdrowia i Urz¹d Marsza³kowski), op³aty rejestracyjne (Komisji Praktyk Prywatnych ORL w Krakowie). Ogólnie wzrost przychodów wyniós³ 1,3%. Koszty dzia³alnoœci statutowej nast¹pi³ wzrost kosztów w roku 2008 w porównaniu z rokiem 2007 o 11,3%: amortyzacja, zu ycie materia³ów i energii, us³ugi obce, podatki i op³aty, wynagrodzenia (wszelkiego rodzaju), ubezpieczenia spo³eczne i inne œwiadczenia. Rok sprawozdawczy 2008 zakoñczy³ siê ujemnym wynikiem finansowym w kwocie (-) ,89 z³. W 2008 r. OIL w Krakowie odkupi³a jednostki uczestnictwa w Pieniê nych Funduszach Inwestycyjnych na kwotê ogó³em z³. Powy - 16 sza kwota zosta³a przeznaczona na: zakup obligacji (jedne za z³, drugie w marcu 2008 r. za z³), adaptacjê i remont nowej siedziby Delegatury OIL w Nowym S¹czu z³, jej wyposa enie z³ oraz na realizacjê zadañ przejêtych od administracji pañstwowej (do sfinansowania przez MZ) z³. W rachunku zysków i strat wyst¹pi³ zysk z odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych w kwocie ,81 z³. Œrodki finansowe OIL w Krakowie zainwestowano w bezpieczne Pieniê ne Fundusze Inwestycyjne, których wartoœæ rynkowa na dzieñ r. wynosi³a ,19 z³ + wartoœæ obligacji z³, co w sumie daje oko³o z³. Ponadto OIL w Krakowie jako w³asnoœæ hipoteczn¹ posiada nieruchomoœci oraz grunty o ³¹cznej wartoœci netto z³. OKR wyra a uznanie i podziêkowanie dla Skarbnika ORL w Krakowie doktora Janusza Legutko i g³ównej ksiêgowej OIL w Krakowie mgr Barbary Klec za rzetelne przygotowanie Preliminarza. Osobiœcie dziêkujê wszystkim cz³onkom OKR, którzy brali udzia³ w pracach OKR, w szczególnoœci: Andrzejowi Mazarakiemu, Markowi G³adyszowi, Dariuszowi Zarotyñskiemu, Bogdanowi Dudkowskiemu, Wojciechowi Tokarskiemu, Jerzemu Bielcowi. Dziêkujê te pani Agnieszce Widle zajmuj¹cej siê sprawami Komisji Rewizyjnej. Zebrania i dokumentacja przygotowane by³y wzorowo, bez zaleg³oœci i uchybieñ. Bardzo dziêkujê przewodnicz¹cym poszczególnych Delegatur za dobr¹ wspó³pracê i pomoc w realizacji statutowych zadañ OKR. Na zakoñczenie chcê podziêkowaæ zarówno PT Cz³onkom ORL w Krakowie jak i Prezydium ORL za mo liwoœæ uczestnictwa w spotkaniach tych gremiów. Okrêgowa Komisja Rewizyjna po wnikliwym zapoznaniu siê z przed³o onymi sprawozdaniami oraz informacjami uzupe³niaj¹cymi postanowi³a jednog³oœnie: 1) przyj¹æ i zatwierdziæ sprawozdania zespo- ³ów wizytuj¹cych Delegatury OIL w Krakowie, 2) wnioskowaæ do Okrêgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie o udzielenie absolutorium Okrêgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie za rok 2008.

17 CMYK 17 Dyskusja nad sprawozdaniami Jako pierwszy w dyskusji g³os zabra³ dr Mariusz Janikowski, sekretarz NRL. Na wstêpie przeprosi³ za nieobecnoœæ prezesa Konstantego Radziwi³³a, który zawsze przyje d a³ na krakowskie zjazdy, poniewa 27 marca odbywa³o siê kilka zjazdów okrêgowych, w tym w Warszawie, gdzie prezes jest delegatem i musia³ byæ obecny. Dr Janikowski poinformowa³ te, e dr Konstanty Radziwi³³ zosta³ wybrany prezydentem elektem Sta³ego Komitetu Lekarzy Europejskich (na lata ), co jest niew¹tpliwym sukcesem Polski, jako nowego kraju cz³onkowskiego UE (piszemy o tym w Aktualnoœciach ). Nastêpnie sekretarz NRL przedstawi³ losy dwóch wa nych nowelizacji ustaw: o izbach lekarskich i o zawodzie lekarza. Pierwsza, przygotowana przy znacznym udziale samorz¹du, w ostatnich chwilach uleg³a przeredagowaniu, skreœlono m.in. paragraf dotycz¹cy odzyskania maj¹tku, a tym samym nie uznaje siê ob. samorz¹du za nastêpcê prawnego izb przedwojennych oraz wprowadzono zasadê zgodnoœci terytorialnej Izb z podzia³em administracyjnym kraju, co oznaczaæ bêdzie likwidacjê 8 Izb (jest ich 24). To cios w samorz¹dnoœæ. Dla Izby krakowskiej obie decyzje s¹ niekorzystne. Tracimy prawa do maj¹tku, bêdziemy zmuszeni organizowaæ ponowne wybory. W tej sytuacji mówca zaproponowa³ uchwalenie przez Zjazd Apelu do w³adz o zachowanie podzia³u Izb wg obecnego stanu. Drugi projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza wnosi inne w¹tpliwe zmiany. Pozostaje LEP zdawany w dowolnym terminie, znosi siê natomiast sta podyplomowy, przeciw czemu protestuj¹ m³odzi lekarze. Dr Janikowski poinformowa³ jeszcze o preferencji systemu modu³owego w kszta³ceniu specjalizacyjnym, o zmianach w zasadzie rozliczania punktów edukacyjnych (proponuje siê formê elektroniczn¹ w ramach FINN) oraz zaapelowa³ o pomoc œrodowiska lekarskiego dla ofiary katastrofy œmig³owca ratunkowego dr. Andrzeja Nabzdyka. Wniosek ten poszerzy³ natychmiast dr Andrzej Matyja proponuj¹c objêcie pomoc¹ tak e drugiego lekarza, anestezjologa z II Kliniki Chirurgii Szpitala Uniwersyteckiego dr Jerzego Trybusa, który dozna³ wylewu podpajêczynówkowego podczas dy uru. Po opuszczeniu Szpitala w Bydgoszczy pozostaje w³aœciwie bez pomocy. Oba wnioski o pomoc finansow¹ dla naszych lekarzy, choæby w formie przeznaczenia 1% podatku na ich rzecz drukujemy na na str. 59. Wobec braku chêtnych do dalszej dyskusji przewodnicz¹cy obrad dr Marek Zasadny podda³ pod g³osowanie wniosek Okrêgowej Komisji Rewizyjnej OIL w Krakowie o udzielenie absolutorium Okrêgowej Radzie Lekarskiej za rok Wniosek przeszed³ jednog³oœnie. Poni ej jego treœæ. Uchwa³a Nr 2/OKR/2009 Okrêgowej Komisji Rewizyjnej OIL w Krakowie z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Okrêgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku O izbach lekarskich (Dz. U. z 1989 roku, Nr 30, poz. 158 z póÿn. zmn.) 1 Okrêgowa Komisja Rewizyjna OIL w Krakowie postanawia zwróciæ siê do Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Okrêgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie za rok Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. Sekretarz Komisji Rewizyjnej OIL w Krakowie Marta Gnatowska-Kowalczyk Przewodnicz¹cy Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej OIL w Krakowie Jerzy Pasadyn Jako ostatnia przed przerw¹ g³os zabra³a przewodnicz¹ca Komisji Wyborczej dr Jolanta Or³owska-Heitzman, która przypomnia³a niektóre wa - niejsze terminy i zadania zwi¹zane z trwaj¹c¹ kampania wyborcz¹ do samorz¹du VI kadencji. Wybory w rejonach powinny siê odbyæ miedzy 23 kwietnia a 3 lipca. Wymagaj¹ one m.in. obs³ugi przez 104 uprawnionych przedstawicieli. Komisja Wyborcza sama sobie nie poradzi, potrzebuje minimum jeszcze 10 osób z Krakowa. Wszelkie informacje o wyborach zawarte s¹ na stronie internetowej OIL w Krakowie pod adresem: zak³adka: wybory. BLOK ZJAZDOWY 17

18 18 CMYK BLOK ZJAZDOWY Zwiedzanie Zamku i obiad na dwie kolejne godziny przerwa³o obrady. Wznowiono je po godzinie 15-tej, kiedy to Skarbnik OIL dr Janusz Legutko przedstawi³ projekt Preliminarza na 2009 rok (drukujemy go tutaj w pe³nej wersji ju zatwierdzonej) PRELIMINARZ na rok 2009 Okrêgowa Izba Lekarska w Krakowie z Delegaturami PRZYCHODY I. Sk³adki cz³onkowskie lekarzy (netto) ( x 12 m-cy) wg. Rej. Lekarzy OIL na bazie 12/2008 ( minus odpis NIL) II. Refundacja poniesionych przez OIL kosztów sta e podyplom. lekarzy U. Marsza³kowski III. Pozosta³e przychody IV.. Zysk z dzia³alnoœci gospodarczej IV.. Przychody kapita³owe * PRZYCHODY RAZEM (2009) Pozosta³oœæ œr. finansowych na bie ¹cym rachunku bankowym OIL na OGÓ EM: PRZYCHODY WYDATKI 1. Ogólna dzia³alnoœæ ORL Organizacja posiedzeñ ORL Organizacja posiedzeñ Prez. ORL Okrêgowy i Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Komisja Wyborcza Fundusz Przewodnicz¹cego ORL Rozmowy z tel. komórkowych Organizacja szkoleñ sta e podyplomowe Koszty osobowe + ZUS Grupowe ubezpieczenie "NW" dla lekarzy Zrycza³towane diety posiedzenia ORL Zrycza³towane diety posiedzenia Prez. ORL Zrycza³towane diety wykon. zadañ samorz¹d. Wynagrodzenia zrycza³towane Rycza³ty samochodowe Koszty wprowadzenia metody memoria³owej sk³adek cz³onkowskich lekarzy 2. Delegatura OIL w N. S¹czu Koszty osobowe + ZUS Koszty lokalowe delegatury Koszty us³ug pocztowych Koszty us³ug telekomunikacji Koszty materia³owe Prenumerata czasopism PLAN PLAN Organizacja posiedzeñ lekarzy w delegaturze Pozosta³e us³ugi na rzecz delegatury Delegacje Zakupy wyposa enia Op³ata wieczyste u ytkowanie nieruchomoœæ 3. Delegatura OIL w Kroœnie Koszty osobowe + ZUS Nagroda Jubileuszowa Koszty lokalowe delegatury Koszty us³ug pocztowych Koszty us³ug telekomunikacji Koszty remontów Pozosta³e us³ugi na rzecz delegatury Koszty materia³owe Prenumerata czasopism Organizacja posiedzeñ lekarzy w delegaturze Delegacje Zakup wyposa enia biurowego Dofinansowanie Rad Lekarskich w terenie 4. Delegatura OIL w Przemyœlu Koszty osobowe + ZUS Koszty lokalowe delegatury Koszty us³ug pocztowych Koszty us³ug telekomunikacji Koszty materia³owe Organizacja posiedzeñ lekarzy w delegaturze Pozosta³e us³ugi na rzecz delegatury Delegacje Zakupy wyposa enia biurowego Prace remontowe 5. OIL Kraków Koszty lokalowe siedziba OIL Koszty us³ug pocztowych Koszty us³ug telekomunikacji Koszty materia³owe Koszty prenumeraty czasopism i publikacji Konferencje szkoleniowe Pozosta³e us³ugi Serwis i naprawa sprzêtu biurowego Us³ugi informatyczne Delegacje Koszty parkowania samochodów lekarzy Ubezpieczenie maj¹tku trwa³ego OIL Koszty spotkania szkoleniowo-integracyjnego z pracownikami OIL Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych 6. Okrêgowa Komisja Rewizyjna 7. Fundusz ORL koszty komisji ORL Kom. Stomatologiczna ORL

19 CMYK 19 Kom. Kultury i Sportu ORL Kom. Kszta³cenia ORL Kom. ds. Wspó³pracy z Zagranic¹ ORL Kom. Etyki Lekarskiej ORL Kom. Finansowa ORL Kom. ds. Obcokrajowców ORL Kom. Prawna ORL Kom. ds. Zmian Systemowych ORL Kom. ds. Uzdrowisk ORL Kom. ds. M³odych Lekarzy Kom. ds. Lekarzy Emerytów Fundusz rezerwowy Komisji ORL 8. Fundusz Kszta³cenia Lekarzy Komisja Kszta³cenia ORL Komisja Stomatologiczna ORL (Zespó³ ds. Kszta³cenia Lekarzy Stomatologów) 9. Rzecznik Praw Lekarza 10. Komisja Bytowa ORL 11. Pomoc Prawna dla lekarzy 12. Jubileusz 20-lecia Izby Lekarskiej 13. Dzia³alnoœæ wydawnicza i kolporta GGL Lekarza oraz GGL Lek. Dentysty w tym: GGL Lekarza 6 edycji ( x 6) dodatki sprawozdawcze (2 edycje) insert karta praw lekarza GGL Lekarza Dentysty 5 edycji ( x 5) kolporta NIL w tym: GGL ( x 6) wk³adkow. GGL Dentysty Koszty remontu OIL w Krakowie 15. Pozosta³e wydatki (A+B) A. Zakupy wyposa enia OIL Kraków wyposa enie biura OIL komputery, laptopy B. Oprogramowania Sp³ata rat w 2009 r Pozosta³e koszty operacyjne RAZEM WYDATKI (2009) KOMISJA PRAKTYK PRYWATNYCH ORL Preliminarz na 2009 rok I.PRZYCHODY w tym: Op³aty rejestracyjne II. WYDATKI w tym: Koszty wizytacji gabinetów prywatnych Koszty osobowe (obs³uga administracyjna) Materia³y biurowe, œrodki czystoœci Koszty organizacji posiedzeñ Koszty lokalowe Us³ugi telekomunikacji Us³ugi pocztowe Naprawa i konserw. sprzêtu biurowego Delegacje Szkolenia Pozosta³e koszty III. Planowany stan œrodków finansowych na 31.XII.2009 r. PRZYCHODY w tym: œrodki finansowe na op³aty wniesione przez podmioty kszta³c¹ce (zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia) PLAN (+) KOMISJA KSZTA CENIA ORL Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r., w sprawie rejestru podmiotów prowadz¹cych kszta³cenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Preliminarz na 2009 rok PLAN BLOK ZJAZDOWY ZESTAWIENIE ZBIORCZE Preliminarz na 2009 rok (z wy³¹czeniem przychodów i wydatków Kom. Praktyk Prywatnych ORL, czynnoœci przejêtych od adm. pañstwowej oraz dzia³alnoœci gospodarczej) OGÓ EM PRZYCHODY (2009) OGÓ EM WYDATKI (2009) PLAN WYDATKI w tym: wydatki kontrole podmiotów kszta³c¹cych pozosta³e wydatki PLANOWANY stan œrodków finansowych na r Planowana nadwy ka œrodków finansowych na 31.XII.2009 (+)

20 20 CMYK BLOK ZJAZDOWY I. PRZYCHODY Ministerstwo Zdrowia II. KOSZTY zad. przej. od adm. pañstw. Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej 1. materia³y + energia 2. us³ugi obce 3. podatki i op³aty 4. wynagrodzenia 5. narzuty 6. pozosta³e koszty 6.1 delegacje 6.2 biegli ekspertyzy 6.3 czynsz 6.4 inne * Okrêgowy S¹d Lekarski 1. materia³y + energia 2. us³ugi obce 3. wynagrodzenia 4. narzuty 5. pozosta³e koszty 5.1 delegacje 5.2 biegli ekspertyzy 5.3 czynsz 5.4 inne* Okrêgowy Rejestr Lekarzy 1. materia³y + energia 2. us³ugi obce 3. wynagrodzenia 4. narzuty 5. pozosta³e koszty 5.1 czynsz 5.2 inne* Komisja Orzekaj¹ca III. Ró nica: dotacja minus koszty 20 Preliminarz na 2009 rok realizacja zadañ przejêtych od administracji pañstwowej Okrêgowa Izba Lekarska w Krakowie PLAN ( ) * poz. Inne OROZ koszty szkoleñ zastêpców OROZ diety dla Zastêpców OROZ * poz. Inne OSL koszty szkoleñ i spotkañ Sêdziów diety dla Sêdziów rycza³t samochodowy dla Przew. OSL * poz. Inne Okrêgowy Rejestr Lekarzy dodruk ksi¹ eczek PWZ Preliminarz na 2009 rok (dzia³alnoœæ gospodarcza) Galicyjska Gazeta Lekarska materia³y reklamowe w 2009 roku SPRZEDA US UG REKLAMOWYCH I. SPRZEDA BRUTTO minus vat (22%) II. PRZYCHODY NETTO edycja 6 numerów: GGL (6 x 4 000) II. KOSZT REKLAM 1. materia³y + energia 2. us³ugi obce udzia³ w kosztach wydawnictwa GGL 3. wynagrodzenia + narzuty 3.1 obs³uga dzia³alnoœci gospodarczej 3.2 pozyskanie reklam (10%) 3.3 udzia³ w kosztach osobowych wydawnictwa GGL III. Ró nica przychody (netto) minus koszty (ZYSK) Galicyjska Gazeta Lekarska Lekarza Dentysty materia³y reklamowe w 2009 roku SPRZEDA US UG REKLAMOWYCH I. SPRZEDA BRUTTO minus vat (22%) II. PRZYCHODY NETTO edycja 5 n-ów GGL Lekarza Dentysty (5 x 2 000) II. KOSZT REKLAM AM 1. materia³y + energia 2. us³ugi obce udzia³ w kosztach wydawnict. GGL/D 3. wynagrodzenia + narzuty 3.1 obs³uga dzia³alnoœci gospodarczej 3.2 pozyskanie reklam (10%) 3.3 udzia³ w kosztach osobowych wydawnict. GGL/D" III. Ró nica przychody (netto) minus koszty (ZYSK) PLUS POZOSTA E PRZYCHODY Przychody z NIL inserty w Gazecie Lekarskiej Przychody z najmu Delegatura OIL w N. S¹czu OGÓ EM ZYSK z dzia³alnoœci gospodarczej PLAN (+) PLAN

Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy.

Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy. CMYK 1 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Temat b³êdów lekarskich stale powraca na ³amy gazet, pojawia siê w programach telewizyjnych zwykle z racji zaistnienia

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Relacja z obrad XXIV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy, m.in.: wyst¹pienie programowe prezesa dr. J. Friedigera; projekt preliminarza bud etowego na 2008 rok; absolutorium dla ORL za 2007

Bardziej szczegółowo

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str.

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2009/styczeñ 2010 nr 12/1 Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str.

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników www.miesiecznik-puls.org.pl 1 Nr 4 (132) kwiecieñ 2006 Spis treœci gor¹cy temat 4 Fundusz mówi: dobry rok 4 To jest pytanie... 5 Bez znieczulenia 6 Majowa lista zamiast polityki 6 Ptasia rozgrywka... 6

Bardziej szczegółowo

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza czerwiec lipiec 2014 nr 6 7 Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce

Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce Nr 7/2009 Katowice, 18 lutego 2009 r. ISSN 1732-3940 Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce Zwi¹zkowcy z przemys³u zbrojeniowego protestuj¹ przeciwko ciêciom w bud ecie MON, które doprowadz¹ do znacznego ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci,

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, To prawda, e nasz samorz¹d zawodowy powsta³ w wyj¹tkowo trudnym dla budownictwa okresie, kiedy to wiêkszoœæ z nas, walcz¹c o przetrwanie, boryka siê z coraz to innymi

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu 10 CHEMICY SZKLARZE CERAMICY PAPIERNICY FARMACEUCI PA DZIERNIK 2011 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYS U CHEMICZNEGO SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Na stronach 101-102 przypominamy najwa niejsze fakty z ycia Pani Profesor Biuletyn 2/2008 Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy Euroregiony 27.qxd 2003-10-13 04:23 Page 1 miesiêcznik - samorz¹dnoœæ/ gospodarka/ integracja europejska Rok III, nr 27, paÿdziernik 2003 cena: 8,50 z³ prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

Bardziej szczegółowo

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje...

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje... BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP BIIULETYN IINFORMACYJJNY OKR GOWEJJ IIZBY PIIEL GNIIAREK IIPO O NYCH W BIIA EJJ PODLASSKIIEJJ Wydawca OIPIP w Bia ej Podlaskiej ul. Okopowa 3 pok. 218 21-500 Bia a Podlaska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI Od redaktora str. 3 Oby y³o nam siê jak najlepiej str. 4 Rozmowa miesi¹ca Gatunek na wymarciu str. 5 Wró ¹c z ustaw zdrowotnych str. 8 Korespondencja z Bethesdy Szkolenie z przyzwoitoœci str.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. Nie zapomnijcie. na wycieczkê do Pragi, do dyskusji na nowym forum internetowym, na ciekawe szkolenia od wrzeœnia br.

Zapraszamy. Nie zapomnijcie. na wycieczkê do Pragi, do dyskusji na nowym forum internetowym, na ciekawe szkolenia od wrzeœnia br. kwartalnik nr 3 (23) wrzesieñ 2008 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa Zapraszamy na wycieczkê do Pragi, do dyskusji na nowym forum internetowym, na ciekawe szkolenia od

Bardziej szczegółowo

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 20(201) 24 listopada 2000 Cena 1,50 z³ 1 www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! Dla pierwszych 14 osób, które zg³osz¹

Bardziej szczegółowo