SĄD REJONOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM UL. OKRZEI 14, MIŃSK MAZOWIECKI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SĄD REJONOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM UL. OKRZEI 14, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 SĄD REJONOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM UL. OKRZEI 14, MIŃSK MAZOWIECKI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont dachu bitumicznego budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej euro Podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 zpóźn. zm.) Upowi zadań jo M ariusz C hm ielew ski Lipiec 2014

2 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH W ARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ 1 - ZAMAWIAJĄCY ROZDZIAŁ 2 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ 3 - TERMIN W YKONANIA ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ 4 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ROZDZIAŁ 5 - INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ROZDZIAŁ 6 - INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z W YKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ROZDZIAŁ 7 - OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ROZDZIAŁ 8 - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ROZDZIAŁ 9 - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ROZDZIAŁ 10 - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ROZDZIAŁ 11 - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY ROZDZIAŁ 12 - INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ ROZDZIAŁ 13 - OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU ROZDZIAŁ 14 - INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ 15 - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY WTOKU POSTEPOWANIAO UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ 16 - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ROZDZIAŁ 17 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE 2

3 ROZDZIAŁ 1 - ZAMAWIAJĄCY 1.1 Zamawiającym jest Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki NIP: Regon: Tel. stacjonarny: (25) Adres Strona internetowa Sądu: ROZDZIAŁ 2 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem zamówienia jest remont dachu bitumicznego budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Okrzei 14 w Mińsku Mazowieckim. Opis prac zawarty jest w załączniku nr 5 - przedmiar robót. CPY: , Roboty budowlane - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty CPV: , Roboty budowlane CPV: , Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych CPV: , Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: a) przedmiar robót - załącznik nr 5, b) rysunki - rzut dachu - załącznik nr 10, c) specyfikacja techniczna wykonania robót i odbioru robót do projektu remontu dachów budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Okrzei 14 - załącznik nr 9, d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr Roboty prowadzone będą na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w trybie art. 30 ust. 1 pkt 2-3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). 2.4 Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną 36 miesięcznej gwarancji i 10 lat gwarancji na papę wierzchniego krycia. 2.5 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej miejsca, w którym mają być wykonywane roboty budowlane, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 2.6 Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części prac, pod warunkiem wskazania zakresu powierzanych prac w ofercie (załącznik nr 6 do SIWZ). 2.7 Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców. 2.8 Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - t.j. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać Zamawiającemu przed odbiorem końcowym. 2.9 Miejsce wykonywania robót budowlanych: budynek Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Okrzei Opis części zamówienia: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2.11Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających ferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3

4 ROZDZIAŁ 3 - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin zakończenia - 50 dni od zawarcia umowy. ROZDZIAŁ 4 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; - posiadania wiedzy i doświadczenia; - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wiedza i doświadczenie: Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontu dachu o wartości brutto minimum ,00 PLN, wraz z dokumentem potwierdzającym, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Wymagane jest dysponowanie osobą, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności kierownika robót. 4.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ. 4.3 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ. 4.4 Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt 4.1 mogą spełniać łącznie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 4.5 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: 4.6 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4.7 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo składania ofert. 4.8 opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie robót w związku z ryzykiem wynikającym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, a nadto ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 4

5 wypadków dotyczących zatrudnionych pracowników i osób trzecich. Suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie nie może być niższa niż równowartość ,00 PLN. 4.9 z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą, 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. ROZDZIAŁ 5 - INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, według wzoru, (znajdujące się w Formularzu Oferta) - załącznik nr 1 do SIWZ; 2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania,w tym jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu - remont dachu o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4 do SIWZ; 3) dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty w załączniku nr 4 do SIWZ zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, 0 treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SIWZ; Wymagane jest wykazanie 1 osoby na stanowisku kierownika budowy posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności kierownika robót. 5) pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy 1 doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez tego Wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ww. zakresie. 5

6 5.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (rozdział 4 pkt. 4.1 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b Prawa zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 5.3 w rozdziale W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający żąda, aby W ykonawca załączył do oferty następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć: 1) Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. 2) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie dawniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert). W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. 4) Kosztorys ofertowy z podaniem wszystkich czynników cenotwórczych (stawka robocizny, narzuty kosztów ogólnych i kosztów zakupu, zysk, ceny materiałów i ceny sprzętu) wg przedmiaru Zamawiającego, stanowiący załączniki nr 5 do SIWZ. 5) Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom o treści odpowiadającej załącznikowi nr 6 do SIWZ wraz ze wskazaniem zakresu wykonywanych prac przez podwykonawców. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez Wykonawców. ROZDZIAŁ 6 - INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z W YKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 6.1 W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 6.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem tenninu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 6.3 Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 6.4 W izja lokalna obiektu o której mowa w pkt. 2.5 (dachu budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Okrzei 14) odbędzie się po uzgodnieniu terminu z 2-dniowym wyprzedzeniem. 6.5 Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 6.6 Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 6.7 Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 6

7 ROZDZIAŁ 7 - OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEW ANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ Piotr Radzikowski, ul. Okrzei 14., Mińsk Mazowiecki, tek: (25) wew. 366, minsk-mazowiecki.sr.gov.pl Elżbieta Ciężkowska, ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, tel.:(25) wew Marek Zajączkowski, ul. Okrzei 14., Mińsk Mazowiecki, tel.: (25) wew minsk-mazowiecki.sr.gov.pl ROZDZIAŁ 8 - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 8.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 8.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ROZDZIAŁ 9 - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 9.1. Oferta Ofertę stanowi wypełniony formularz OFERTA" z załączonymi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do SIWZ Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ. 9.2 Forma oferty Oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca może złożyć jedną ofertę Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oferty oraz zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte - zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie oznaczonej następująco: Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, ul Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki. Remont dachu budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Okrzei 14. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153 poz z późn. zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną ofertą w sposób trwały Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 9.3 Podpisy Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców muszą podpisać: Formularz Oferta, załączniki, miejsca, w których W ykonawca naniósł zmiany W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. 9.4 Forma dokumentów Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7

8 9.4.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale 5 pkt. 5.2 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Zamawiający może zażądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości. 9.5 Zmiany, wycofanie oferty Wykonawca może przed upływem tenninu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej Zmiana" lub Wycofanie". ROZDZIAŁ 10 - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 10.1 Termin składania ofert upływa dnia r. o godzinie Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta (pokój 71) Otwarcie ofert odbędzie się dnia r. o godzinie 9.30 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej (pokój nr 80) Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. ROZDZIAŁ 11 - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 11.1 Cenę oferty należy podać w wartości brutto Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cena oferty zostanie przez Wykonawcę ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego, który należy sporządzić zgodnie z przedmiarem robót (Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji) oraz kosztów koniecznych do poniesienia, a nie ujętych w przedmiarze, z uwzględnieniem zapisów zawartych w niniejszej specyfikacji Cena oferty ma obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia i odbiorem robót Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, zostanie określone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o obmiary rzeczywiste wykonanych robót, potwierdzone przez Zamawiającego oraz stawki i ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy należy sporządzić jako pełny z podaniem cen jednostkowych wszystkich parametrów kosztorysowych w oparciu o przedmiar określony przez Zamawiającego Cena jednostkowa danej pozycji i wartość tej pozycji w kosztorysie ofertowym ma obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, kalkulowany przez Wykonawcę zysk oraz wszelkie koszty, opłaty i należności związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego w sposób, który umożliwia ustalenie ceny dla każdej pozycji wyszczególnionej w przedmiarach robót Zamawiający wymaga sporządzenia kosztorysu przy zachowaniu kolejności pozycji kosztorysu zgodnej z kolejnością pozycji w przedmiarach robót oraz dla ilości nie mniejszych niż określone w tych przedmiarach Wykonawca zobowiązany jest określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarach robót Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upusty cenowe, to należy je uwzględnić w cenach jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawca w cenie oferty uwzględni roboty stanowiące świadczenia inne i nie ujęte w pozostałych pozycjach przedmiarowych np. koszt energii elektrycznej, wody oraz utylizacji odpadów Cenę oferty netto należy ustalić jako sumę wartości netto wszystkich pozycji przedmiaru określonych w załączniku 5. Ustaloną w taki sposób cenę oferty netto Wykonawca wpisuje do formularza Oferta

9 (załącznik nr 1 do SIWZ), powiększoną o podatek. ROZDZIAŁ 12 - INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. ROZDZIAŁ 13 - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 13.1 Zamawiający dokona oceny ofert Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium: cena oferty brutto - 100% Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. ROZDZIAŁ 14 - INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOW Y W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia- obowiązującą przez cały okres realizacji umowy - budowlano-montażowego i wszystkich ryzyk budowy - kontraktu (zwaną polisą) w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia do wysokości PLN, przy czym ubezpieczonym będzie Wykonawca oraz wszyscy podwykonawcy przy sumie gwarantowanej nie niższej niż PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz dostarczyć ją Zamawiającemu przed zawarciem umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: a) przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, b) przedmiotu zamówienia ze względu na aktualizację rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny; w takim przypadku strona inicjująca takie zmiany przedstawia projekt zmian zawierający opis proponowanych zmian oraz przedmiar; projekt taki wymaga akceptacji Zamawiającego. c) ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru wynikających z ujawnionego stanu faktycznego w trakcie wykonywania robót budowlanych i zasad wiedzy technicznej, d) podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, e) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, f) terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe, g) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: siły wyższej, wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych np. intensywnych opadów deszczu jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać 9

10 Zamawiającemu, h) zmian osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia drugiej strony, w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub W ykonawcy (np. rezygnacji), i) zmian teleadresowych stron umowy. ROZDZIAŁ 15 - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH W YKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 15.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Środkami ochrony prawnej są: a) odwołanie, b) skarga do sądu Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego Szczegółowo kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ 16 -ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAW IERANEJ UMOWY Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. ROZDZIAŁ 17 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE 17.1 Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego, a także informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które w nim uczestniczyły oraz o jego wpływie na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego 4) wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu 5) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy-urzędowania 17.4 Wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie kopii dokumentów będzie znacząco utrudnione 10

11 zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) oraz Kodeks Cywilny Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Załącznik nr 1 - Formularz OFERTA Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia -Wykaz robót budowlanych -Przedmiar robót - Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - W zór umowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania robót i odbioru robót Załącznik nr 10 - Rzut dachów A i B 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: ZP/RBd/5/2012 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont pokrycia dachowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie przy

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9.

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w tekście SIWZ) na wykonanie zamówienia p.n.,,wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań.'' CPV 45-23-31-42-6 Zadanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów.

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piekary Śl., dnia 31.03.2015r ul. F. Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl. (Pieczęć Zamawiającego) Nr ZP-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Znak sprawy: ZP-O 271-137/14 Kraków, dnia 27 czerwca 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na Roboty budowlane polegające na modernizacji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo