SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego"

Transkrypt

1 Dom Pomocy Społecznej nr Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego do postępowania o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity- Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą. NUMER ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO : DPS/ZP/01/2013 IV etap robót Roboty budowlane obejmujące : wymianę i modernizację istniejącej instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2 1

2 Wykaz załączników do niniejszej Specyfikacji 1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy- wzór( 3 strony) 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków- wzór (1strona) 3. Załącznik nr 3 Umowa- wzór ( 9 stron) 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie w sprawie zapoznania się z warunkami umowy- wzór (1 strona) 5. Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych robót budowlanych za lata od 2008 do 2012r- wzór ( 1 strona) 6. Załącznik nr 6 Wykaz pracowników nadzoru oraz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia- wzór (1 strona) 7. Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy - wzór ( 1 strona ) 8. Załącznik nr 8- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.2 pkt.5 ustawy- wzór( 1 strona) 9. Załącznik nr 9 Oświadczenie, o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom-wzór str Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (16 stron) 11. Przedmiar robót z zestawieniem materiałów - (8 stron ) 12. Projekt techniczny 2

3 I.Informacja o Zamawiającym: Dom Pomocy Społecznej nr Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 NIP , REGON tel.(032) , faks.( 032) , godz. urzędowania : od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do II.Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 25 czerwca 2010r. Nr 113,poz.759 z późn. zmianami ) zwanej dalej ustawą. W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia r. - kodeks cywilny. III.Opis przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana i modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w pokojach mieszkalnych, korytarzach, holach i innych pomieszczeniach znajdujących się na II piętrze budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2. tj.: 1)Wymiana instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą wraz z wymianą opraw oświetleniowych. 2)Wymiana gniazd wtykowych 230 V i oświetlenia. 3) Montaż dwóch rozdzielnic elektrycznych wraz z liniami zasilającymi. 4)Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego II piętro tj.: Instalacja oświetlenia uzupełniona o oprawy oświetlające drogę ewakuacji i oprawy kierunkowe, wyposażone we własne zasilanie, które ma podtrzymać ich świecenie przez co najmniej 1 godzinę po zaniku zasilania podstawowego. Nadmieniamy, że w roku 2010 została wymieniona instalacja elektryczna na parterze budynku jednostki- I etap robót. W roku 2012 jako II etap robót była wymieniana instalacja elektryczna na I piętrze budynku. W roku 2012 wymieniono również instalację w magazynach, pomieszczeniach gospodarczych, pomieszczeniu dietetyczki, klatce schodowej przy kuchni oraz w pralni jako III etap robót związanych z wymianą instalacji elektrycznej w budynku jednostki. Zakres prac objęty niniejszą SIWZ stanowi IV etap robót związanych z wymianą instalacji elektrycznej na II piętrze budynku jednostki. 1.1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,w tym materiały jakie należy zastosować przy realizacji zamówienia zostały określone w : 1) Projekcie budowlano-wykonawczym instalacji elektrycznej, 3

4 2)Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3)Przedmiarze robót z zestawieniem materiałów, stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - określanej w dalszej części niniejszego dokumentu skrótem SIWZ. 2.Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do wykonania robót. 3.Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, należy o tym zamieścić informację w ofercie. Brak informacji oznaczać będzie, iż wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. Ponadto wypełnić musi Oświadczenie wzór załącznik podwykonawcom części robót objętych niniejszym zamówieniem. Nr 9 do SIWZ o niepowierzeniu 4.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 5.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 6.Zakres robót określają : Przedmiar robót z zestawieniem materiałów robót, który jest załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do SIWZ załączona jest również specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz projekt techniczny do zapoznania się w zakresie określonym Przedmiarem robót. SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Urzędu Miasta Sosnowiec /www.bip.um.sosnowiec.pl/ Kserokopię w/wym dokumentów można również otrzymać po uiszczeniu zwrotu kosztów materiałów w kwocie 14,-zł ( bez projektu ) + projekt w kwocie 25,- zł., łącznie 39,-zł. w kasie jednostki lub za zaliczeniem pocztowym, po uprzednim zgłoszeniu zamówienia na w/w dokumenty. 7.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji remontu podczas normalnego funkcjonowania obiektu będącego obiektem użyteczności publicznej przez odpowiednią organizację prac w sposób zgodny z warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy. 8. Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy musi przeprowadzić wizję lokalną budynku. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi Wykonawca. 9.KODY: 9.1. CPV: roboty budowlane Instalacje elektryczne wewnętrzne Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych, montażu opraw, osprzętu i odbiorników energii 4

5 elektrycznej, Montaż rozdzielnic elektrycznych, Instalowanie teletechnicznej infrastruktury kablowej. 9.2.PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych) IV. Wymagany termin realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do r. IV.1 Warunki gwarancji: Wykonawca udzieli wymaganej gwarancji jakości na roboty związane z przedmiotem zamówienia na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wykazu oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 ustawy: 1.Wykonawcy składający ofertę powinni spełniać poniższe warunki udziału w postępowaniu ( zgodnie z artykułem 22 ust. 1 ustawy) oraz na potwierdzenie ich spełniania złożyć poniższe oświadczenia i dokumenty(zgodnie z art. 25 i 26 ust.2 ustawy oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Ustaw poz.231). l.p Wymagane warunki udziału w Wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające postępowaniu jakie musi spełnić spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 1.1 Zaoferowanie ceny, minimalnej 1.1.1) Wypełniony formularz ofertowy w/g wzoru gwarancji, terminu realizacji stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ 1.2 Wycena przedmiotu zamówienia 1.2.1)Kosztorys ofertowy z zestawieniem materiałów (opracowany na podstawie przedmiaru robót oraz zestawienia materiałów) szt Spełnianie warunków udziału w 1.3.1) Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy ( postępowaniu, o których mowa w art.22 załącznik nr 2 do SIWZ) ust.1 ustawy A ponadto na potwierdzenie należy przedłożyć: 5

6 1.4 Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia )Wykaz wykonanych ( zakończonych) robót elektrycznych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone )Wymagane co najmniej 3 roboty odpowiadające charakterowi i wartości niniejszego zamówienia Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dysponowanie przez Wykonawcę osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności elektrycznej lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt.1.5.1). wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował. Pracownicy winni również posiadać uprawnienia SEP minimum do 1 KV ) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanej przez nich funkcji(załącznik nr 6 do SIWZ).Kierownik budowy winien posiadać i przedstawić kopię uprawnień budowlanych o specjalności elektrycznej wraz z wpisem do ewidencji Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z potwierdzeniem opłacenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wskazać również co najmniej 2-ch pracowników z uprawnieniami SEP minimum do 1 kv i załączyć ich kopię do składanych dokumentów. Osoba wskazana w ofercie, jako odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy robót ( Kierownik budowy) zostanie wpisana do treści umowy. Zmiana wskazanej osoby będzie wymagać sporządzenia aneksu do umowy Sytuacja ekonomiczna i finansowa 1.6.1).Informacja banku lub spółdzielczej kasy 6

7 zapewniająca wykonanie zamówienia. Posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolność kredytową o wysokości nie mniejszej niż 100% zaproponowanej ceny brutto na realizację zadania. oszczędnościowo kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych niezbędnych do wykonania zamówienia lub zdolność kredytową wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert )Wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa nie może być mniejsza od 100 % wartości zamówienia wystawionej w ofercie danego Wykonawcy ) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej )Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż wartość złożonego kosztorysu ofertowego, ważną na dzień otwarcia ofert )W przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca zobligowany jest przed zawarciem umowy dostarczyć uzupełniającą polisę potwierdzającą w/wym ubezpieczenie na cały okres 7

8 realizacji zamówienia do czasu zakończenia czynności odbiorowych dokonanych przez Zamawiającego. tj. minimum do r )W przypadku opłaty polisy bezgotówkowo- należy dołączyć potwierdzenie wpłaty. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy należy złożyć : )Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia( zał. Nr 7). Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy poprzez: Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności )Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Należy również dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub umowę do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia )Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5,albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej(wg. wzoru oświadczenia zamieszczonego w niniejszej SIWZ - zał. Nr 8). 8

9 1.9 Nie zalegania przez Wykonawcę z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 1.9.1) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert ) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert Aktualna Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dla podmiotów zbiorowych w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Zał. Nr 8 do SIWZ). 9

10 2. W/w dokumenty są składane w formie oryginału, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2a.Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, będący adwokatem lub radcą prawnym - kopii poświadczonej przez tego pełnomocnika. W/w dokumenty winny być podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia oferty w jego imieniu(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka z parafką). Sposób reprezentacji musi być zgodny z właściwym wpisem do rejestru. 2b.Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3.W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania dokumentów przez pełnomocnika wymagane jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jednakże w przypadku gdy pełnomocnikiem Wykonawcy jest adwokat lub radca prawny pełnomocnictwo może być złożone w kopii poświadczonej za zgodność przez tego pełnomocnika. 4.W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez podmioty występujące wspólnie, wszystkie podmioty muszą spełnić łącznie 100% warunków wymienionych w pkt. 1, 2, 3. 5.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków oferty i czy spełniają określone w tabeli wymagania. W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń nie zostaną one uzupełnione w określonym czasie, Wykonawca będzie wykluczony z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy( z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy). Stwierdzenie spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie dokonane w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające ( spełnienie tych warunków) dokumenty wg formuły: spełnia/ nie spełnia. VI. Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada: 1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 10

11 terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8,10-11 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. VII. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną lub faksem. Dokumenty i oświadczenia przesłane faksem należy niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania faksem oraz pisemnie poprzez przesłanie oryginału(art.27 ust.1 i 2 ). 2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Dom Pomocy Społecznej Nr Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 3. Ofertę w postępowaniu należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej. 4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: - Halina Kielijan Inspektor ds. techniczno-gospodarczych tel.(032) Stanisław Sikora - elektryk tel Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia wszelkich niejasności w SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął do niego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert(art.38 ust.1 pkt.3). Treść zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej, na której znajduje się specyfikacja.(art.38 ust.2 Ustawy). 11

12 6. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może w szczególnych przypadkach zmodyfikować treść dokumentów składających się, na SIWZ. Każda zmiana wprowadzona przez Zamawiającego zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom. Zamawiający z uwzględnieniem art. 38 ust. 6 przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w ofertach otrzymanych zmian. VIII. Wymagania dotyczące wadium: 1. Wadium nie jest wymagane zgodnie z art.36 ust. 3 IX. Termin związania ofertą: 1. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionym przypadku okres ten może być przedłużony na zasadach określonych w art. 85 ust. 2 ustawy, za zgodą Wykonawców o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. X. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Wykonawca przedstawi ofertę, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Oferta pod rygorem nieważności powinna zawierać prawidłowo wypełnione dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w punkcie V podpunkty: 1 (tabela). 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 4. Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Oferta musi być podpisana (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka z parafką) przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań. Miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, skreślenia i poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 6. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 7. Wykonawca w ofercie musi podać czy zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom, jeśli tak zobowiązany jest do określenia, jaki procent zamówienia zostanie powierzony do wykonania podwykonawcy i określenia wartości tych robót oraz do podania nazwy proponowanego podwykonawcy. Wykonawca za wszelkie działania podwykonawcy będzie odpowiadał jak za własne, zatem wszelkie roszczenia zamawiający będzie kierował wyłącznie do Wykonawcy. Jeśli Wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie musi wypełnić oświadczenie zał. Nr 9 do SIWZ wzór. 8.Wykonawca umieści ofertę: -w kopercie nieprzeźroczystej, szczelnie zamkniętej( zaklejonej) lub w opakowaniu w sposób uniemożliwiający przeczytanie treści oferty bez jej wyjęcia, - koperta (lub opakowanie) powinna być opisana następująco: Oferta na wymianę i modernizację instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu, 12

13 ul. Jagiellońska 2 Zamówienie Publiczne nr DPS/ZP/01/2013 wraz z pełną nazwą, adresem, numerem faksu i telefonu Wykonawcy oraz pełnym adresem Zamawiającego. Nie otwierać przed: wpisać datę i godzinę otwarcia ofert. 9. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były parafowane, ponumerowane i zszyte ( nie spełnienie nie skutkuje wykluczeniem ani odrzuceniem). 10.Wykonawca ma prawo wprowadzić zmiany lub wycofać wcześniej złożoną ofertę w celu dokonania poprawek i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert. 11.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: zmiana lub wycofanie. 12.Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie. 13.Wykonawca ma prawo zastrzec, które informacje z treści ofert nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Zakaz dostępu innych uczestników postępowania może dotyczyć tylko tych informacji, które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informację zastrzeżoną, powinny być w wykazie załączników graficznie wyróżnione. XI. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Nr Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 Pokój nr 132 Termin składania ofert Zamawiający wyznacza do dnia r. do godziny Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie zostaną rozpatrzone bez względu na przyczynę opóźnienia oraz zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3.Otwarcie ofert nastąpi z zachowaniem przepisów Art 86 Prawa Zamówień Publicznych w dniu r. o godzinie na posiedzeniu jawnym w siedzibie Zamawiającego tj. Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu ul. Jagiellońska 2, pokój 132, w obecności przybyłych Wykonawców przez Komisję Przetargową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2. Obecność Wykonawców nie jest wymagana. 4. Przed otwarciem ofert, Zamawiający poda do wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 13

14 5. Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz inne informacje, które Zamawiający może podać zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.(Art.86 ust. 4) 6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (Art. 26 ust.4). 7. Zamawiający wezwie Wykonawców, do uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, jeżeli zajdą okoliczności opisane w art.26 ust.3 ustawy. 8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty zgodnie z Art.87 ust. 2 ustawy- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnienia dotyczących elementów oferty, które mają wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art.90 ustawy. 10. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający ma obowiązek wykluczyć Wykonawców na podstawie Art 24 ust 1 i 2 ustawy. 11.Zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę na podstawie art.89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy. 12.Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli zajdą okoliczności opisane w art. 93 ustawy. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców (podając uzasadnienie faktyczne i prawne), którzy: - ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia przed terminem składania ofert. - złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert przez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej, na której umieszczona jest SIWZ. 13.W przypadku nieobecności Wykonawców przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 14.Ogłoszenie o wyniku przetargu nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty i zatwierdzeniu protokołu postępowania przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2. XII. Sposób obliczania ceny oferty: 1. Wykonawca powinien sporządzić (wg. przedmiaru robót i zestawienia materiałów stanowiących załączniki do SIWZ) kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałów obejmujący zakres robót ujęty w przedmiarze robót oraz wypełnić formularz ofertowy - zał. Nr 1 do SIWZ. Wartość zamówienia powinna określać: cena netto,vat oraz cena brutto. Wypełniony kosztorys ofertowy z zestawieniem materiałów winien stanowić załącznik formularza ofertowego. 2. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie ulegną zmianie w ciągu realizacji zamówienia. 14

15 XIII.Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane w/g kryterium: cena 100% pkt. ( 1 % = 1 pkt.) Kryterium wyboru oferty: ważna oferta z najniższą ceną otrzymuje % pkt. L.p. Nazwa kryterium Znaczenie procentowe Zakres punktacji A Cena 100% 0,1-100 Ad.1. Wskaźnik oceny ceny oferty n -tej jest następujący: A min W oc = x 100% x 100 pkt A n A min cena najniższa podana przez Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty, A n - cena ofertowa podana przez Wykonawców ustalona w oparciu o wypełniony formularz ofertowy Do oceny brana będzie pod uwagę cena brutto. 2.Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz oferuje wykonanie robót objętych zamówieniem za najniższą cenę. 3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki art.93 ust.1 ustawy. Oferta, której ceny materiałów będą odbiegać rażąco od średnich cen materiałów odpowiedniej jakości (posiadają certyfikaty jakości) zostanie odrzucona, chyba że Wykonawca udowodni,że za podaną cenę jest w stanie dostarczyć materiały o jakości odpowiadającej tym, które określono w SIWZ. XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę o: - wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (Firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie wyboru; - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz informacje o Wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia. 15

16 Wszystkie w/w informacje zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Sosnowca dla jednostek podległych gdzie znajduje się SIWZ. 2. W terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnym z art. 94 ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy odrębnym pismem. 3. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy winien złożyć oświadczenie, że zapoznał się z projektem budowlano- wykonawczym dotyczącym w/w przedmiotowego zamówienia. XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 1. Istotne dla stron postanowienia zawarte zostały w ogólnych warunkach umowy, jaką Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, który oparafowany wraz z oświadczeniem - zał. nr 4 winien stanowić część składową oferty. XVI. Środki ochrony prawnej 1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 styczna 2004 r Prawo Zamówień Publicznych z póź. zm. zasad udzielania zamówienia przysługują środki odwoławcze tj. określone w dziale VI ustawy. XVII.Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. ZATWIERDZAM Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2 Danuta Dudek 16

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową Nr 1934B Piątnica - Drozdowo-Wizna" I. Zamawiający: 1. Pełna nazwa zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 Adm.VI-215/1/2015 ======================================================== WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 ========================================================

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9.

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w tekście SIWZ) na wykonanie zamówienia p.n.,,wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań.'' CPV 45-23-31-42-6 Zadanie

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na Roboty budowlane polegające na modernizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZSP-070-11-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo