SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego"

Transkrypt

1 Dom Pomocy Społecznej nr Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego do postępowania o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity- Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą. NUMER ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO : DPS/ZP/01/2013 IV etap robót Roboty budowlane obejmujące : wymianę i modernizację istniejącej instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2 1

2 Wykaz załączników do niniejszej Specyfikacji 1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy- wzór( 3 strony) 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków- wzór (1strona) 3. Załącznik nr 3 Umowa- wzór ( 9 stron) 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie w sprawie zapoznania się z warunkami umowy- wzór (1 strona) 5. Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych robót budowlanych za lata od 2008 do 2012r- wzór ( 1 strona) 6. Załącznik nr 6 Wykaz pracowników nadzoru oraz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia- wzór (1 strona) 7. Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy - wzór ( 1 strona ) 8. Załącznik nr 8- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.2 pkt.5 ustawy- wzór( 1 strona) 9. Załącznik nr 9 Oświadczenie, o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom-wzór str Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (16 stron) 11. Przedmiar robót z zestawieniem materiałów - (8 stron ) 12. Projekt techniczny 2

3 I.Informacja o Zamawiającym: Dom Pomocy Społecznej nr Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 NIP , REGON tel.(032) , faks.( 032) , godz. urzędowania : od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do II.Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 25 czerwca 2010r. Nr 113,poz.759 z późn. zmianami ) zwanej dalej ustawą. W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia r. - kodeks cywilny. III.Opis przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana i modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w pokojach mieszkalnych, korytarzach, holach i innych pomieszczeniach znajdujących się na II piętrze budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2. tj.: 1)Wymiana instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą wraz z wymianą opraw oświetleniowych. 2)Wymiana gniazd wtykowych 230 V i oświetlenia. 3) Montaż dwóch rozdzielnic elektrycznych wraz z liniami zasilającymi. 4)Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego II piętro tj.: Instalacja oświetlenia uzupełniona o oprawy oświetlające drogę ewakuacji i oprawy kierunkowe, wyposażone we własne zasilanie, które ma podtrzymać ich świecenie przez co najmniej 1 godzinę po zaniku zasilania podstawowego. Nadmieniamy, że w roku 2010 została wymieniona instalacja elektryczna na parterze budynku jednostki- I etap robót. W roku 2012 jako II etap robót była wymieniana instalacja elektryczna na I piętrze budynku. W roku 2012 wymieniono również instalację w magazynach, pomieszczeniach gospodarczych, pomieszczeniu dietetyczki, klatce schodowej przy kuchni oraz w pralni jako III etap robót związanych z wymianą instalacji elektrycznej w budynku jednostki. Zakres prac objęty niniejszą SIWZ stanowi IV etap robót związanych z wymianą instalacji elektrycznej na II piętrze budynku jednostki. 1.1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,w tym materiały jakie należy zastosować przy realizacji zamówienia zostały określone w : 1) Projekcie budowlano-wykonawczym instalacji elektrycznej, 3

4 2)Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3)Przedmiarze robót z zestawieniem materiałów, stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - określanej w dalszej części niniejszego dokumentu skrótem SIWZ. 2.Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do wykonania robót. 3.Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, należy o tym zamieścić informację w ofercie. Brak informacji oznaczać będzie, iż wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. Ponadto wypełnić musi Oświadczenie wzór załącznik podwykonawcom części robót objętych niniejszym zamówieniem. Nr 9 do SIWZ o niepowierzeniu 4.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 5.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 6.Zakres robót określają : Przedmiar robót z zestawieniem materiałów robót, który jest załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do SIWZ załączona jest również specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz projekt techniczny do zapoznania się w zakresie określonym Przedmiarem robót. SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Urzędu Miasta Sosnowiec /www.bip.um.sosnowiec.pl/ Kserokopię w/wym dokumentów można również otrzymać po uiszczeniu zwrotu kosztów materiałów w kwocie 14,-zł ( bez projektu ) + projekt w kwocie 25,- zł., łącznie 39,-zł. w kasie jednostki lub za zaliczeniem pocztowym, po uprzednim zgłoszeniu zamówienia na w/w dokumenty. 7.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji remontu podczas normalnego funkcjonowania obiektu będącego obiektem użyteczności publicznej przez odpowiednią organizację prac w sposób zgodny z warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy. 8. Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy musi przeprowadzić wizję lokalną budynku. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi Wykonawca. 9.KODY: 9.1. CPV: roboty budowlane Instalacje elektryczne wewnętrzne Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych, montażu opraw, osprzętu i odbiorników energii 4

5 elektrycznej, Montaż rozdzielnic elektrycznych, Instalowanie teletechnicznej infrastruktury kablowej. 9.2.PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych) IV. Wymagany termin realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do r. IV.1 Warunki gwarancji: Wykonawca udzieli wymaganej gwarancji jakości na roboty związane z przedmiotem zamówienia na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wykazu oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 ustawy: 1.Wykonawcy składający ofertę powinni spełniać poniższe warunki udziału w postępowaniu ( zgodnie z artykułem 22 ust. 1 ustawy) oraz na potwierdzenie ich spełniania złożyć poniższe oświadczenia i dokumenty(zgodnie z art. 25 i 26 ust.2 ustawy oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Ustaw poz.231). l.p Wymagane warunki udziału w Wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające postępowaniu jakie musi spełnić spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 1.1 Zaoferowanie ceny, minimalnej 1.1.1) Wypełniony formularz ofertowy w/g wzoru gwarancji, terminu realizacji stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ 1.2 Wycena przedmiotu zamówienia 1.2.1)Kosztorys ofertowy z zestawieniem materiałów (opracowany na podstawie przedmiaru robót oraz zestawienia materiałów) szt Spełnianie warunków udziału w 1.3.1) Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy ( postępowaniu, o których mowa w art.22 załącznik nr 2 do SIWZ) ust.1 ustawy A ponadto na potwierdzenie należy przedłożyć: 5

6 1.4 Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia )Wykaz wykonanych ( zakończonych) robót elektrycznych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone )Wymagane co najmniej 3 roboty odpowiadające charakterowi i wartości niniejszego zamówienia Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dysponowanie przez Wykonawcę osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności elektrycznej lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt.1.5.1). wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował. Pracownicy winni również posiadać uprawnienia SEP minimum do 1 KV ) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanej przez nich funkcji(załącznik nr 6 do SIWZ).Kierownik budowy winien posiadać i przedstawić kopię uprawnień budowlanych o specjalności elektrycznej wraz z wpisem do ewidencji Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z potwierdzeniem opłacenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wskazać również co najmniej 2-ch pracowników z uprawnieniami SEP minimum do 1 kv i załączyć ich kopię do składanych dokumentów. Osoba wskazana w ofercie, jako odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy robót ( Kierownik budowy) zostanie wpisana do treści umowy. Zmiana wskazanej osoby będzie wymagać sporządzenia aneksu do umowy Sytuacja ekonomiczna i finansowa 1.6.1).Informacja banku lub spółdzielczej kasy 6

7 zapewniająca wykonanie zamówienia. Posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolność kredytową o wysokości nie mniejszej niż 100% zaproponowanej ceny brutto na realizację zadania. oszczędnościowo kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych niezbędnych do wykonania zamówienia lub zdolność kredytową wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert )Wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa nie może być mniejsza od 100 % wartości zamówienia wystawionej w ofercie danego Wykonawcy ) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej )Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż wartość złożonego kosztorysu ofertowego, ważną na dzień otwarcia ofert )W przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca zobligowany jest przed zawarciem umowy dostarczyć uzupełniającą polisę potwierdzającą w/wym ubezpieczenie na cały okres 7

8 realizacji zamówienia do czasu zakończenia czynności odbiorowych dokonanych przez Zamawiającego. tj. minimum do r )W przypadku opłaty polisy bezgotówkowo- należy dołączyć potwierdzenie wpłaty. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy należy złożyć : )Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia( zał. Nr 7). Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy poprzez: Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności )Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Należy również dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub umowę do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia )Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5,albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej(wg. wzoru oświadczenia zamieszczonego w niniejszej SIWZ - zał. Nr 8). 8

9 1.9 Nie zalegania przez Wykonawcę z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 1.9.1) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert ) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert Aktualna Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dla podmiotów zbiorowych w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Zał. Nr 8 do SIWZ). 9

10 2. W/w dokumenty są składane w formie oryginału, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2a.Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, będący adwokatem lub radcą prawnym - kopii poświadczonej przez tego pełnomocnika. W/w dokumenty winny być podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia oferty w jego imieniu(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka z parafką). Sposób reprezentacji musi być zgodny z właściwym wpisem do rejestru. 2b.Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3.W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania dokumentów przez pełnomocnika wymagane jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jednakże w przypadku gdy pełnomocnikiem Wykonawcy jest adwokat lub radca prawny pełnomocnictwo może być złożone w kopii poświadczonej za zgodność przez tego pełnomocnika. 4.W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez podmioty występujące wspólnie, wszystkie podmioty muszą spełnić łącznie 100% warunków wymienionych w pkt. 1, 2, 3. 5.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków oferty i czy spełniają określone w tabeli wymagania. W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń nie zostaną one uzupełnione w określonym czasie, Wykonawca będzie wykluczony z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy( z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy). Stwierdzenie spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie dokonane w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające ( spełnienie tych warunków) dokumenty wg formuły: spełnia/ nie spełnia. VI. Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada: 1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 10

11 terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8,10-11 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. VII. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną lub faksem. Dokumenty i oświadczenia przesłane faksem należy niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania faksem oraz pisemnie poprzez przesłanie oryginału(art.27 ust.1 i 2 ). 2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Dom Pomocy Społecznej Nr Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 3. Ofertę w postępowaniu należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej. 4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: - Halina Kielijan Inspektor ds. techniczno-gospodarczych tel.(032) Stanisław Sikora - elektryk tel Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia wszelkich niejasności w SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął do niego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert(art.38 ust.1 pkt.3). Treść zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej, na której znajduje się specyfikacja.(art.38 ust.2 Ustawy). 11

12 6. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może w szczególnych przypadkach zmodyfikować treść dokumentów składających się, na SIWZ. Każda zmiana wprowadzona przez Zamawiającego zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom. Zamawiający z uwzględnieniem art. 38 ust. 6 przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w ofertach otrzymanych zmian. VIII. Wymagania dotyczące wadium: 1. Wadium nie jest wymagane zgodnie z art.36 ust. 3 IX. Termin związania ofertą: 1. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionym przypadku okres ten może być przedłużony na zasadach określonych w art. 85 ust. 2 ustawy, za zgodą Wykonawców o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. X. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Wykonawca przedstawi ofertę, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Oferta pod rygorem nieważności powinna zawierać prawidłowo wypełnione dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w punkcie V podpunkty: 1 (tabela). 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 4. Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Oferta musi być podpisana (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka z parafką) przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań. Miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, skreślenia i poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 6. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 7. Wykonawca w ofercie musi podać czy zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom, jeśli tak zobowiązany jest do określenia, jaki procent zamówienia zostanie powierzony do wykonania podwykonawcy i określenia wartości tych robót oraz do podania nazwy proponowanego podwykonawcy. Wykonawca za wszelkie działania podwykonawcy będzie odpowiadał jak za własne, zatem wszelkie roszczenia zamawiający będzie kierował wyłącznie do Wykonawcy. Jeśli Wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie musi wypełnić oświadczenie zał. Nr 9 do SIWZ wzór. 8.Wykonawca umieści ofertę: -w kopercie nieprzeźroczystej, szczelnie zamkniętej( zaklejonej) lub w opakowaniu w sposób uniemożliwiający przeczytanie treści oferty bez jej wyjęcia, - koperta (lub opakowanie) powinna być opisana następująco: Oferta na wymianę i modernizację instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu, 12

13 ul. Jagiellońska 2 Zamówienie Publiczne nr DPS/ZP/01/2013 wraz z pełną nazwą, adresem, numerem faksu i telefonu Wykonawcy oraz pełnym adresem Zamawiającego. Nie otwierać przed: wpisać datę i godzinę otwarcia ofert. 9. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były parafowane, ponumerowane i zszyte ( nie spełnienie nie skutkuje wykluczeniem ani odrzuceniem). 10.Wykonawca ma prawo wprowadzić zmiany lub wycofać wcześniej złożoną ofertę w celu dokonania poprawek i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert. 11.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: zmiana lub wycofanie. 12.Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie. 13.Wykonawca ma prawo zastrzec, które informacje z treści ofert nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Zakaz dostępu innych uczestników postępowania może dotyczyć tylko tych informacji, które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informację zastrzeżoną, powinny być w wykazie załączników graficznie wyróżnione. XI. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Nr Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 Pokój nr 132 Termin składania ofert Zamawiający wyznacza do dnia r. do godziny Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie zostaną rozpatrzone bez względu na przyczynę opóźnienia oraz zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3.Otwarcie ofert nastąpi z zachowaniem przepisów Art 86 Prawa Zamówień Publicznych w dniu r. o godzinie na posiedzeniu jawnym w siedzibie Zamawiającego tj. Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu ul. Jagiellońska 2, pokój 132, w obecności przybyłych Wykonawców przez Komisję Przetargową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2. Obecność Wykonawców nie jest wymagana. 4. Przed otwarciem ofert, Zamawiający poda do wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 13

14 5. Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz inne informacje, które Zamawiający może podać zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.(Art.86 ust. 4) 6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (Art. 26 ust.4). 7. Zamawiający wezwie Wykonawców, do uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, jeżeli zajdą okoliczności opisane w art.26 ust.3 ustawy. 8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty zgodnie z Art.87 ust. 2 ustawy- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnienia dotyczących elementów oferty, które mają wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art.90 ustawy. 10. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający ma obowiązek wykluczyć Wykonawców na podstawie Art 24 ust 1 i 2 ustawy. 11.Zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę na podstawie art.89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy. 12.Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli zajdą okoliczności opisane w art. 93 ustawy. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców (podając uzasadnienie faktyczne i prawne), którzy: - ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia przed terminem składania ofert. - złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert przez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej, na której umieszczona jest SIWZ. 13.W przypadku nieobecności Wykonawców przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 14.Ogłoszenie o wyniku przetargu nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty i zatwierdzeniu protokołu postępowania przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2. XII. Sposób obliczania ceny oferty: 1. Wykonawca powinien sporządzić (wg. przedmiaru robót i zestawienia materiałów stanowiących załączniki do SIWZ) kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałów obejmujący zakres robót ujęty w przedmiarze robót oraz wypełnić formularz ofertowy - zał. Nr 1 do SIWZ. Wartość zamówienia powinna określać: cena netto,vat oraz cena brutto. Wypełniony kosztorys ofertowy z zestawieniem materiałów winien stanowić załącznik formularza ofertowego. 2. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie ulegną zmianie w ciągu realizacji zamówienia. 14

15 XIII.Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane w/g kryterium: cena 100% pkt. ( 1 % = 1 pkt.) Kryterium wyboru oferty: ważna oferta z najniższą ceną otrzymuje % pkt. L.p. Nazwa kryterium Znaczenie procentowe Zakres punktacji A Cena 100% 0,1-100 Ad.1. Wskaźnik oceny ceny oferty n -tej jest następujący: A min W oc = x 100% x 100 pkt A n A min cena najniższa podana przez Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty, A n - cena ofertowa podana przez Wykonawców ustalona w oparciu o wypełniony formularz ofertowy Do oceny brana będzie pod uwagę cena brutto. 2.Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz oferuje wykonanie robót objętych zamówieniem za najniższą cenę. 3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki art.93 ust.1 ustawy. Oferta, której ceny materiałów będą odbiegać rażąco od średnich cen materiałów odpowiedniej jakości (posiadają certyfikaty jakości) zostanie odrzucona, chyba że Wykonawca udowodni,że za podaną cenę jest w stanie dostarczyć materiały o jakości odpowiadającej tym, które określono w SIWZ. XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę o: - wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (Firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie wyboru; - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz informacje o Wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia. 15

16 Wszystkie w/w informacje zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Sosnowca dla jednostek podległych gdzie znajduje się SIWZ. 2. W terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnym z art. 94 ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy odrębnym pismem. 3. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy winien złożyć oświadczenie, że zapoznał się z projektem budowlano- wykonawczym dotyczącym w/w przedmiotowego zamówienia. XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 1. Istotne dla stron postanowienia zawarte zostały w ogólnych warunkach umowy, jaką Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, który oparafowany wraz z oświadczeniem - zał. nr 4 winien stanowić część składową oferty. XVI. Środki ochrony prawnej 1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 styczna 2004 r Prawo Zamówień Publicznych z póź. zm. zasad udzielania zamówienia przysługują środki odwoławcze tj. określone w dziale VI ustawy. XVII.Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. ZATWIERDZAM Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2 Danuta Dudek 16

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego do postępowania o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dom Pomocy Społecznej Nr 2 41-200 Sosnowiec ul.jagiellońska 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Przebudowa i rozbudowa Żłobka nr 12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ciechocinek.bipst.pl Ciechocinek: Budowa nawierzchni drogi od sanatorium Krystynka do ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Adaptacja pomieszczeń I piętra Dworca Głównego PKP we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Rozbudowa, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 9 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/ Lublin: Wykonanie remontu 10 kuchni (I-X piętro) w domu studenckim Manhattan przy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu Systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Zwoleń: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Zwoleń Numer ogłoszenia: 140251-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil. 1 z 7 2013-10-29 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl Warszawa: Rozbiórka części budynku nr 12 położonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZSCKR-271.1.2016 Gorlice 14.06.2016 ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej, Bystra 156, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, tel. 18

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.starostwo.zamosc.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.starostwo.zamosc. http://bzpo.portal. uzp.gov. pl/index pbp?ogloszenie=soow &pozycja=... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.starostwo.zamosc.pl

Bardziej szczegółowo

Było brzmienie pkt 5 :

Było brzmienie pkt 5 : Było brzmienie pkt 5 : 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 5.. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-27 14:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Adaptacja pomieszczeń pod rezonans magnetyczny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraków: remont i modernizacja pomieszczeń toalet na parterze budynku Filharmonii w Krakowie (oznaczenie postępowania: ZG.215-ZP4/11) Numer ogłoszenia: 159874-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.malopolska.uw.gov.pl Kraków: Prace remontowo-konserwatorskie na cmentarzu wojennym

Bardziej szczegółowo

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Numer ogłoszenia: 37145-2010; data zamieszczenia: 23.02.2010r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl Bielsko-Biała: Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 4 2015-04-21 11:20 Tuchola: Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Szpitala Tucholskiego Spółki z o.o. w Tucholi Numer ogłoszenia: 55869-2015; data zamieszczenia: 21.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55.

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55. Jaświły: Nadzór nad Kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ibb.waw.pl/pl/przetargi Warszawa: Remont budynku laboratoryjnego Stacji Antarktycznej im. H.

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Lublin: O/O Lublin - prace remontowe w wytypowanych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 4 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa testów do aparatu TEMPO firmy biomérieux dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: 7305-2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce, Strona 1 z 6 Kielce: Termomodernizacja budynków domów studenta Filon i Asystent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 7 21.01.2016 12:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ciechocinek.bipst.pl Ciechocinek: Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugsokoly.bip.podlaskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugsokoly.bip.podlaskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugsokoly.bip.podlaskie.pl Sokoły: Modernizacja boiska sportowego w Sokołach Numer ogłoszenia: 163594

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Olsztyn: Wykonanie Placu Zabaw dla uczniów klas I-III realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły podstawowej nr 15 w Olsztynie Numer ogłoszenia: 319366-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4786000, faks 0-22 4786011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4786000, faks 0-22 4786011. Warszawa: Remont chodnika od ul. Dzieci Warszawy do sięgacza z ul. Poczty Gdańskiej- Zieleniec Ursus Etap III Zadanie 3 - Budowa nawierzchni piaskowej oraz ciągów pieszych na placu zabaw przy ul. Dzieci

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 27/4, Kwidzyn, woj. pomorskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 27/4, Kwidzyn, woj. pomorskie, tel , faks Kwidzyn: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Wiejskiej Kwidzyn Numer ogłoszenia: 375146-2014; data zamieszczenia: 14.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa elewacji oraz przebudowa dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Odrzańskiej 9/10 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 188008-2011; data zamieszczenia: 06.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Sejny: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na pięć pakietów. Numer ogłoszenia: 318196-2014;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Zwoleń: Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Ostrowy gm. Zwoleń Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupcy

Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupcy Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracował: dnia 05 lipca 2006 ( JERZY DYSZAK) ZATWIERDZIŁ:..

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016. 1 z 5 2015-11-25 11:02 Dąbrowa Górnicza: Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - etap I oraz Wymiana stolarki okiennej w budynkach administracyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: 112683-2013; data zamieszczenia: 14.06.2013

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa będąca zakładem opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa będąca zakładem opieki zdrowotnej. Szczecin: wymiana instalacji elektrycznych w budynku głównym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Numer ogłoszenia: 146775-2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodoszczelnej tarasów oraz remontu elewacji budynku technicznego Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 179791-2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.spzoz.krotoszyn.pl Krotoszyn: Rozbudowa budynku przychodni - dobudowa windy w SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Niemodlin: Zakup i dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Niemodlin Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony "Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki"

Przetarg nieograniczony Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki Przetarg nieograniczony "Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki" Łukasz Sikora, 11.06.2013 Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki Numer ogłoszenia: 224294-2013; data zamieszczenia: 11.06.2013

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Ochrona obiektów i terenu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów przy ul. Instytutowej 1 w Warszawie Numer ogłoszenia: 301836-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi

www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi Lędziny: Modernizacja dróg gminnych: ul. Słoneczna, Botaniczna, Dębowa, Radosna, 30 Lecia, Ekonomiczna Numer ogłoszenia: 247546-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Olsztyńskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http:/www.przetarg.swietokrzyska.policja.gov.pl/ Kielce: Termomodernizacja budynków nr 11 i nr 13

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Remont pawilonów laboratoryjnych Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie Numer ogłoszenia: 153047-2010; data zamieszczenia: 14.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatr.gniezno.pl Gniezno: PRZEBUDOWA WENTYLATORNI NA SALĘ PRÓB TEATRU IM. ALEKSANDRA FREDRY W

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Strona 1 z 6 Zielona Góra: Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Obwodzie Drogowym w Żaganiu, ul. Lotników Alianckich 27B Numer ogłoszenia: 265703-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Remont i i przebudowa elewacji i dachu kamienic mieszkalnousługowych przy ul. Białoskórniczej 7/8/9 Numer ogłoszenia: 259070-2012; data zamieszczenia: 18.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Żarnowiec dnia 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w Żarnowcu oraz Szkoły Podstawowej im. Haliny Grabowskiej Zety w Chlinie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP Bochnia r.

Znak sprawy: ZP Bochnia r. Znak sprawy: ZP.271.11.2015 Bochnia 15.07.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1) Remontu części

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo