SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej Znak sprawy: Zp /15 ZATWIERDZIŁ: Upoważniona do wykonywania zadań Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Lublinie /-/ mgr Patrycja Parczewska Lublin, dnia 23 lipca 2015 r. str. 1

2 Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Skarb Państwa Sąd Apelacyjny w Lublinie ul. Obrońców Pokoju Lublin REGON: NIP: Strona internetowa: Zamawiający udostępnia SIWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej, co najmniej do upływu terminu składania ofert. Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: Zp / Miejsce realizacji przedmiotu zamówienie: Budynek Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 20-22, Biała Podlaska Kody i nazwy określone według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla niniejszego przedmiotu zamówienia: Instalowanie wind i ruchomych schodów 3.5. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. Realizacja zamówienia obejmuje: dostawę urządzenia wraz z rozładunkiem w budynku Sądu Rejonowego w Podlaskiej, ul. Brzeska 20-22, Biała Podlaska, montaż urządzenia w budynku Sądu od wewnętrznej strony schodów, serwis urządzenia. Białej str. 2

3 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 3) Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 80 dni od dnia podpisania umowy. Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jednej dostawy platformy przyschodowej, o wartości co najmniej ,00 zł brutto. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; oraz Wykonawcy, którzy: 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 6) złożyli wszystkie wymagane przez SIWZ oświadczenia, dokumenty i próbki; 7) złożyli wypełniony formularz oferty z załącznikami Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1) Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia albo nie spełnia poszczególne warunki. Oferty, które nie spełniają wymaganych w SIWZ warunków będą odrzucone (uznane za wykluczone - względnie po uprzednim wykluczeniu wykonawców). 2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na zasadach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1-11 ustawy: a) Zamawiający oceni, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1-11 ustawy odpowiednio na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, zgodnie z 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego str. 3

4 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z r., poz. 231), zwanego dalej rozporządzeniem, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. b) Wymagane dokumenty i oświadczenie zostały szczegółowo opisane w Rozdziale VI SIWZ. c) Ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia albo nie spełnia poszczególne przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 1-11 ustawy. Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający, żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy (w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 6 do SIWZ) W celu oceny spełniania przez Wykonawcę opisanego przez Zamawiającego w Rozdziale V: pkt ppkt 2) warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: a) podpisanego przez Wykonawcę wypełnionego wykazu* dostaw informującego, że w okresie ostatnich trzech lat zrealizował lub realizuje przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną dostawę platformy przyschodowej, rozumianej jako jedno zamówienie/umowa obejmującej dostawę platformy przyschodowej o wartości co najmniej ,00 zł** brutto. W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz dostaw (w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 3 do SIWZ) b) dowód*** potwierdzające, że dostawa, o której mowa w lit a) została wykonana lub jest wykonywana należycie. WYJAŚNIENIA: *Wykaz powinien zawierać co najmniej: a. przedmiot zamówienia, b. wartość brutto dostawy, c. datę wykonania, d. odbiorcę dostawy; ** Jeżeli wartość dostawy (umowy) wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. ***Dowodami tymi są zgodnie z 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z r., poz. 231), są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; str. 4

5 b) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit a). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wykazane w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na potwierdzenie należytego wykonania tychże dostaw W zakresie opisanego przez Zamawiającego w Rozdziale V pkt ppkt 2) warunku Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunku. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, oraz dokumentów dotyczących: a) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, b) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa wyżej, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 7 do SIWZ). W stosunku do osób fizycznych oświadczenie składają: A. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w tym przypadku, oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie), B. wszyscy wspólnicy spółki cywilnej (osoby fizyczne), tj. każdy ze wspólników spółki cywilnej składa odpowiednio jako: oddzielne (osobne) oświadczenie w tym przypadku, każde oddzielne (osobne) oświadczenie podpisane przez wspólnika spółki cywilnej lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólnika lub wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie), lub łączne oświadczenie podpisane: przez wszystkich wspólników spółki cywilnej lub przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika danego wspólnika lub wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie). 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu str. 5

6 wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy, żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów lub informacji: albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 184) informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 184) - (w załączeniu wzór informacji do ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 8 do SIWZ) Zgodnie z treścią art. 24b ust. 1, Zamawiający zwróci się do Wykonawców o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących pomiędzy przedsiębiorcami na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który nie złoży wyjaśnień oraz Wykonawcę, który nie złoży listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierają błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składnia ofert. Zamawiający może wezwać również Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt ppkt 2) niniejszego Rozdziału składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. str. 6

7 6.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.6 niniejszego Rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu Dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, Wykonawca składa w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (imienna pieczątka i podpis lub podpis czytelny osoby uprawnionej). Wymagane przez Zamawiającego dokumenty złożone w ofertach zostaną włączone do dokumentacji przetargowej i nie będą zwracane Wykonawcom po zakończeniu postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy lub dokumenty mogą być poświadczone przez pełnomocnika, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 23 ustawy. Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy, w postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, w tym zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub pisemnie. Zamawiający wymaga pisemnej formy odwołania Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Każdy z Wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jeżeli zapytanie wpłynie co najmniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (nie ujawniając źródła zapytania) jednocześnie wszystkim Wykonawcom umieszczając wyjaśnienia na swojej stronie internetowej Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. str. 7

8 Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Anna Orkiszewska, w godz od poniedziałku do piątku w dni pracujące dla Zamawiającego. Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Rozdział IX. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta pod rygorem nieważności, składana jest w formie pisemnej, w języku polskim Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym: oświadczenia i informacje składane zgodnie z rozdziałem VI SIWZ, załączniki do SIWZ). Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2) Oferta cenowa powinna być sporządzona na formularzu cenowym, według wzoru stanowiącego załączniki nr 5 do SIWZ Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem/pieczątką za zgodność z oryginałem ). Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczony przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę Zamawiający zaleca, aby oferta była spięta w sposób trwały, a wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i zawierać oznaczenie: str. 8

9 OFERTA dostawę, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej Znak: Zp /15 nie otwierać przed 3 sierpnia 2015 r. godz lub w inny sposób wyraźnie odróżniający ją spośród innej korespondencji. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. Koperta zewnętrzna nie powinna zawierać nazwy i pieczątki Wykonawcy. Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt z dopiskiem wycofanie. W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w pkt.10.7, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek zmiany Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. Oferty złożone po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcom bez otwierania Oferty wspólne: 1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt ppkt 1) musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. 3) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 4) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ, b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o braku podstaw do wykluczenia, odpis z właściwego rejestru albo oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, 5) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt ppkt. 1-4 niniejszego Rozdziału. str. 9

10 6) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, zawierającą, co najmniej: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia. 7) Umowa regulująca współpracę musi być podpisana tak, by zobowiązywała prawnie wszystkie podmioty gospodarcze oraz musi stwierdzać solidarną odpowiedzialność partnerów wobec Zamawiającego za wykonanie umowy Jawność postępowania: 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. 2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 3) W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa (np. poprzez zamieszczenie w odrębnej kopercie) i oznaczyć je klauzulą np. nie udostępniać lub tajemnica przedsiębiorstwa lub równoważną. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz ze zm.). Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących: ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 4) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 5) Zamawiający prowadzi protokół postępowania. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na wniosek osoby zainteresowanej na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458). Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty należy składać w Biurze Podawczym prowadzonym przez Oddział Administracyjny Sądu Apelacyjnego w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju 1, Lublin. Ofertę można przesłać na adres Zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 1, Lublin. Termin składania ofert upływa w dniu 3 sierpnia 2015 r. o godz Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. str. 10

11 11.2. Otwarcie jest jawne i nastąpi w dniu 3 sierpnia 2015 r. o godz w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 1 w SALI KONFERENCYJNEJ na I piętrze. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Powyższe informacje Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. Badania i oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty i dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści, za wyjątkiem poprawiania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych w obliczeniu ceny oferty, zgodnie z art. 87 ustawy. O dokonanych poprawkach Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą, 2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 6) zawiera błędy w obliczaniu ceny, 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeśli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny określonych w Rozdziale XIII niniejszej SIWZ. Rozdział XII. Opis sposobu obliczania ceny Cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia. Wykonawca powinien obliczyć cenę oferty i przedstawić ją na załączonym formularzu ofertowym (załączniki nr 2 do SIWZ). Cena musi być wyrażona w złotych polskich, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT). Cenę oferty należy podać w złotych polskich cyfrowo i słownie. Uwaga: Kwotę podatku VAT należy zaokrąglać do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. str. 11

12 12.2. Do obliczenia ceny oferty niezbędne jest wypełnienie formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić ten formularz oraz dokonać obliczeń matematycznych zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Wyliczona przez Wykonawcę, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego cena oferty brutto brana będzie pod uwagę do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Cena ta będzie także maksymalną wartością umowy. Łączną wartość netto (cena netto oferty) oraz łączną wartość brutto (cena brutto oferty) należy odpowiednio wpisać w punkcie I formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ). Wyliczona przez Wykonawcę cena oferty musi obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy Cena ma uwzględniać wszelkie koszty konieczne dla prawidłowego wykonania zamówienia Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (vide: Załącznik nr 2 do SIWZ). UWAGA: ZMIANA OD DNIA 1 LIPCA 2015 R. art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 605) zmieniającej nin. ustawę pzp z dniem 1 lipca 2015 r Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, Zamawiający doliczy do ceny netto Wykonawców zagranicznych kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT Cena określona przez Wykonawcę, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawców wymaganych warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ Z ofert nie podlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, kierując się następującymi kryteriami: Lp. Kryterium Waga 1. CENA GWARANCJA 20 1) W kryterium CENA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o wzór: str. 12

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania dla platformy teleinformatycznej Sądu Okręgowego w Lublinie.

Dostawa oprogramowania dla platformy teleinformatycznej Sądu Okręgowego w Lublinie. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Dostawa oprogramowania dla platformy teleinformatycznej Sądu Okręgowego w Lublinie. Nr. Sprawy:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawa i instalacja fluorymetru płytkowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Data wysłania ogłoszenia do Dziennika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo