SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI"

Transkrypt

1 CAZ.SZ - 271/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej od kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. WSTĘP Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie szkolenia osób bezrobotnych. Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy cytowanej wyżej ustawy. 1. ZAMAWIAJĄCY STAROSTA BRZESKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU BRZESKO ul. J.PIŁSUDSKIEGO 19 Tel./fax , Strona internetowa: Godziny urzędowania: poniedziałek: 8 00 do wtorek - piątek: 7 30 do TRYB POSTĘPOWANIA Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ i przepisów wykonawczych do tejże ustawy. Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie Ustawa", należy przez to rozumieć Ustawę Prawo zamówień publicznych. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Poddziałanie 6.1.3, które są środkami publicznymi. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku, w częściach. Wspólny słownik zamówień CPV: Usługi szkoleniowe Usługi szkolenia zawodowego. 1

2 Część I - Kurs obsługi urządzeń na stanowisku pracownika obsługi sklepu wielkopowierzchniowego dla 10 osób. Zakres tematyczny powinien obejmować następujące zagadnienia: obsługa kasy fiskalnej obsługa urządzeń wspomagających system sprzedaży (czytnik kodów kreskowych, współpraca kasy z wagą, maszyny krajalnicze do wędlin, pieczywa, maszyny do pakowania, itp.) obsługa klienta ekspozycja towarów BHP na stanowisku pracy minimum sanitarne Liczba godzin: 70 Orientacyjny termin rozpoczęcia szkolenia: sierpień 2011 r. Miejsce szkolenia: Brzesko. Część II - Magazynier z obsługą wózka jezdniowego (z wymianą butli gazowej), użytkowych programów komputerowych, kasy fiskalnej oraz fakturowaniem dla 7 osób. Zakres tematyczny powinien obejmować następujące zagadnienia: typ, budowa, obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej uprawnienia UDT ładunkoznawstwo dokumentacja magazynowa przyjmowanie i wydawanie towarów właściwe przechowywanie towarów przepisy BHP i pierwsza pomoc przedmedyczna stosowanie programów do obsługi gospodarki magazynowej obsługa kasy fiskalnej fakturowanie Liczba godzin: 160 Orientacyjny termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień 2011 r. Miejsce szkolenia: miejscowości w obrębie do 40 km od siedziby PUP, z dogodnym dojazdem z Brzeska. Uzyskane uprawnienia: uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego Część III - Robotnik budowlany dla 8 osób. Zakres tematyczny powinien obejmować następujące zagadnienia: dokumentacja techniczna i rysunek techniczny w zakresie robót budowlanych nowoczesne technologie stosowane w wykończeniu wnętrz (gładzie szpachlowe, regipsy, panele) materiałoznawstwo i maszynoznawstwo budowlane roboty murarskie budowlane roboty tynkarskie i malarskie okładziny ścienne malowanie powierzchni wykonywanie gładzi gipsowych i tynków układanie powierzchni panelowych podwieszanie sufitów docieplanie budynków prace przy wykonywaniu rusztowań przepisy BHP i pierwsza pomoc przedmedyczna ochrona środowiska, tzn. podnoszenie świadomości ekologii pracy przy pracach budowlanych, gospodarowanie odpadami wytworzonymi podczas prac budowlanych - zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej Liczba godzin: 200 Orientacyjny termin rozpoczęcia szkolenia: październik 2011 r. Miejsce szkolenia: miejscowości w obrębie do 40 km od siedziby PUP, z dogodnym dojazdem z Brzeska. 2

3 4.2 Informacje dotyczące wszystkich części: Zajęcia winny się odbywać codziennie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem zajęć. Plan nauczania musi obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu dla każdego uczestnika, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej. Za godzinę zegarową uznaje się 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 minut przerwy. Zajęcia szkoleniowe nie mogą trwać dłużej niż 8 godzin zegarowych dziennie Wykonawca winien załączyć wypełniony harmonogram zajęć stanowiący Załącznik Nr 4 do Formularza Oferty. Ostateczną wersję harmonogramu uzgodnioną z Zamawiającym, Wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy. Wykonawca ma obowiązek zapoznać uczestników ze szczegółowym zakresem tematycznym szklenia, a także winien przekazać każdemu uczestnikowi szkolenia harmonogram zajęć Program szkolenia powinien zawierać: nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji zajęć, wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, cele szkolenia, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, (z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej), opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, przewidziane sprawdziany i egzaminy. Przy opracowywaniu programu szkolenia wskazane jest wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych dostępnych na stronie internetowej pod adresem Wykonawca w ostatnim dniu szkolenia winien jest przeprowadzić wśród uczestników ankietę oceniającą jego przebieg W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia w jednej grupie Wykonawca może podzielić uczestników na więcej grup, z tym że dla każdej z grup, w których zajęcia odbywają się równocześnie musi zostać zapewniony inny wykładowca Szkolenia winny zakończyć się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i uzyskaniu kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 31, poz. 216) oraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r., Nr 177, poz. 1193) lub innym odpowiednim dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. Wydane dokumenty winny zawierać: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie Dokumentacja szkolenia oraz zaświadczenia muszą być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W całkowitym koszcie szkolenia należy uwzględnić koszty przeprowadzenia egzaminu państwowego (jeśli jest wymagany dla danego szkolenia) oraz wydania stosownych uprawnień Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem: osoby skierowane na szkolenie, które nie posiadają prawa do stypendium osoby, które w trakcie szkolenia podjęły zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, od dnia ich podjęcia do dnia zakończenia szkolenia. 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy, spełniają warunki dotyczące (art. 22 ust.1 Ustawy): posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania W celu wykazania posiadania uprawnień do prowadzenia szkoleń Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy. Wpis musi być aktualny na rok Warunek posiadania przez Wykonawcę odpowiednich uprawnień zostanie przez Zamawiającego oceniony na podstawie oświadczenia - Załącznik Nr 2. 3

4 5.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na przeprowadzeniu, w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, minimum 3 szkoleń o takiej samej lub zbliżonej tematyce jak zamawiana usługa, dla co najmniej 7 osobowej grupy każde. Potwierdzeniem spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia będzie oświadczenie Wykonawcy - Załącznik Nr 3 oraz wykaz przeprowadzonych szkoleń - Załącznik Nr 4, do którego należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych usług (referencje) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a) Wykonawca ma obowiązek w trakcie trwania szkolenia zapewnić co najmniej 1 pomieszczenie, gwarantujące bezpieczne i higieniczne warunki nauki, dostosowane do prowadzenia zajęć dla grupy osób wskazanej odpowiednio w częściach zamówienia, a także zapewnić swobodny dostęp do materiałów, urządzeń i sprzętu właściwego dla danego rodzaju szkolenia np. dostęp do maszyny, komputera, podręcznika, stanowiska pracy. Potwierdzeniem spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym będzie oświadczenie Wykonawcy - Załącznik Nr 5 oraz wykaz dysponowanym potencjałem technicznym -Załącznik Nr 6. b) Wykonawca ma obowiązek zapewnić kadrę wykładowców spełniając następujące warunki: Część I - wymagane jest aby 50% kadry posiadało wykształcenie wyższe oraz 100% uprawnienia pedagogiczne, a także doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 3 szkoleń o takiej samej lub zbliżonej tematyce jak zamawiana usługa Część II - wymagane jest aby 50% kadry posiadało wykształcenie wyższe oraz 100% uprawnienia pedagogiczne, a także doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 3 szkoleń o takiej samej lub zbliżone tematyce jak zamawiana usługa Część III - wymagane jest aby 50% kadry posiadało wykształcenie wyższe oraz 100% uprawnienia pedagogiczne, a także doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 3 szkoleń o takiej samej lub zbliżonej tematyce jak zamawiana usługa c) W uzasadnionych przypadkach, w celu zapewnienia płynności realizacji usługi, za zgodą zamawiającego dopuszcza się zmianę kadry prowadzącej szkolenie. Wykonawca musi zagwarantować w zastępstwie osobę o takich samych lub wyższych kwalifikacjach oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie na piśmie Zamawiającego. Potwierdzeniem spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie oświadczenie Wykonawcy - Załącznik Nr 5 oraz wykaz kadry dydaktycznej przewidzianej do przeprowadzenia szkolenia - Załącznik Nr sytuacji ekonomicznej i finansowej Wymagane jest, aby Wykonawca posiadał potencjał ekonomiczny i finansowy pozwalający na prawidłowe wykonanie usługi. Potwierdzeniem spełniania warunku, będzie oświadczenie Wykonawcy - Załącznik Nr Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Potwierdzeniem spełniania warunku, będzie oświadczenie Wykonawcy - Załącznik Nr W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 5.1 niniejszego rozdziału. 5.4 Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców powyższych warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów według formuły: spełnia / nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty poniższe dokumenty i oświadczenia: a) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, w tym oświadczenie o posiadaniu aktualnego na 2011 rok wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - Załącznik Nr 2. b) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wiedzy i doświadczenia koniecznych do ubiegania się o udzielenie Zamówienia - Załącznik Nr 3. 4

5 c) Wykaz przeprowadzonych szkoleń w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie -Załącznik Nr 4. d) Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -Załącznik Nr 5. e) Wykaz dysponowanym potencjałem technicznym -Załącznik Nr 6. f) Wykaz osób niezbędnych do wykonywania zamówienia, wraz z informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia, a także określeniem zakresu wykonywanych przez nie czynności w trakcie realizacji szkolenia, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami /Załącznik Nr 7/. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje należy przedłożyć przed podpisaniem umowy. g) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej - Załącznik Nr 8. h) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy) - Załącznik Nr 9. i) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego - Załącznik Nr Dokumenty, o których mowa w niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy wraz z datą dokonania potwierdzenia. 6.3 W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji przedstawia każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie. 6.4 W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 6, pkt 6.1 lit. a, b, d, składa dokumenty na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817, z późn. zm.) tj. dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 6.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. WYKAZ INNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH ZAŁĄCZNIKÓW 7.1 Do oferty Wykonawca ma obowiązek dołączyć: a) Wypełniony, kompletny Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, w którym należy przedstawić informacje dotyczące programu szkolenia, harmonogramu oraz kalkulacji kosztów szkolenia. b) Zaakceptowany wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 11 do SIWZ. 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 8.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. TERMIN ZWIĄZANIA ZŁOŻONĄ OFERTĄ 9.1 Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5

6 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY WYMAGANIA OGÓLNE 10.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i oferować tylko jedną cenę /brutto/ na poszczególne części zamówienia Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ i Ustawą, bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań oraz przygotowana na drukach według wzorów stanowiących załączniki do SIWZ. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność z wymaganiami SIWZ. W przypadku stosowania własnych druków muszą one zawierać wszystkie informacje zawarte w załączonych wzorach druków. Złożenie dokumentu nie zawierającego istotnych dla Zamawiającego informacji spowoduje odrzucenie oferty. Dokumentem, w których Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian oraz zastosowania własnych druków jest wzór umowy stanowiący - Załącznik Nr Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie czytelną techniką trwałą. Każdy dokument powinien być opieczętowany i podpisany przez uprawnioną osobę, a kserokopie potwierdzone na każdej stronie dokumentu za zgodność z oryginałem wraz z datą dokonania potwierdzenia. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do ofert musi być załączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osoby udzielającej pełnomocnictwa) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem, dostarczeniem oferty oraz uczestnictwem w przetargu niezależnie od wyniku postępowania przetargowego ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu /kopercie/, uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert Opakowanie musi być oznaczone napisem: Przetarg nieograniczony - nazwa szkolenia - nie otwierać do dnia r. do godziny 10 oo " oraz zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz z numerami telefonu /dopuszcza się odcisk pieczęci/ W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być oddzielnie ze sobą połączone oraz ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty i oznaczone klauzulą informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem "zmiana" Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem "wycofane" Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej SIWZ. 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku, Brzesko, ul. Piłsudskiego 19, w sekretariacie Urzędu - pokój Nr 23, II piętro Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz /czasu lokalnego/. 6

7 11.3 Oferta dostarczona przez Wykonawcę po terminie składania ofert zostanie uznana za nieważną oraz niezwłocznie zwrócona zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy. 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 12.1 Cena zostanie obliczona zgodnie z poniższym worem: Najniższa ofertowa cena jednostkowa brutto x 100 x 60 (waga kryterium) cena jednostkowa brutto oferty badanej 12.2 Cena musi być podana: cyfrowo i słownie wyłącznie w złotych polskich (PLN) brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie zasadami określonymi w art. 87 Ustawy. 13. TRYB, ZASADY I KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 13.1 Oceny ofert dokona powołana Komisja Przetargowa Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz dokona oceny wg. przyjętych kryteriów wyboru na posiedzeniu niejawnym, na podstawie analizy złożonych dokumentów Oferty oceniane będą w następujący sposób: Etap I Ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. W przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia (art. 24 Ustawy) Wykonawcy Ci zostaną wykluczeni, a oferta uznana za odrzuconą. Nie spełnienie wymagań określonych Ustawą i SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. Etap II Ocenie merytorycznej zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania albo odrzucenie oferty. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawek oczywistych omyłek Zamawiający poprawi w treści złożonych ofert oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne (art. 87 Ustawy), niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w Ustawie, w art. 87 ust. 2 pkt 3, podlega odrzuceniu Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami wyboru instytucji szkoleniowej zatwierdzonymi przez Starostę, dokonując oceny: jakość szkolenia 40 pkt. koszt szkolenia 60 pkt. Szczegółowe kryteria wyboru instytucji szkoleniowej stanowią Załącznik Nr 12 do niniejszej SIWZ Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów. 14. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 14.1 Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku, ul. Piłsudskiego 19, w dniu r. o godz /czasu lokalnego/ w pokoju Nr Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 7

8 terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofertach, w kolejności w jakiej były składane, z odczytaniem numeru przydzielonego według kolejności składania. 15. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE LUB RÓWNOWAŻNE 15.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w danej części Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz równoważnych. 16. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 16.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 17. UMOWA RAMOWA 17.1 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 18. AUKCJA ELEKTRONICZNA 18.1 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 19. ZEBRANIE WYKONAWCÓW 19.1 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 20. INFORMACJE O PODWYKONAWSTWIE 20.1 Zamawiający nie dopuszcza wykonania umowy przez podwykonawców. 21. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 21.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku, Brzesko ul. Piłsudskiego 19, faksem pod numer lub em na adres 21.2 Treść zapytań, bez ujawnienia źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ Pisemne odpowiedzi na zadane pytania staną się integralną częścią SIWZ Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających pisemności postępowania W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia, które będą wiążące przy składaniu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców odnośnie wcześniejszych ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 8

9 22. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 22.1 W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość wzajemnego przekazywania zawiadomień oraz innych informacji, o ile ustawa nie wymaga zachowania formy pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania W sytuacji żądania Zamawiającego, o którym mowa w punkcie 22.1 brak niezwłocznego potwierdzenia oznaczać będzie, iż Wykonawca otrzymał informację w momencie jej przekazania przez Zamawiającego - dowód transmisji danych Ilekroć w prowadzonym postępowaniu Zamawiający wprowadzi obowiązek zachowania formy pisemnej, oznacza to konieczność jej zachowania pod rygorem nieważności /bezskuteczności/ oświadczenia, dokumentu, wniosku, zawiadomienia oraz informacji Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Magdalena Maliszczak - specjalista ds. rozwoju zawodowego, Anna Maślanka - specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta, tel lub wew UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 23.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 24. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 24.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane kryteria oceny ofert (pkt 12.8 SIWZ). 25. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 25.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę /firmę/ i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacji których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 25.1 również na stronie internetowej oraz miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 26. TRYB ZAWARCIA UMOWY 26.1 Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta spełnia warunki warunki podane w niniejszej SIWZ oraz uzyska największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny ofert Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 9

10 26.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 Ustawy Wzór umowy określający warunki na jakich zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, stanowi Załącznik Nr 11 do SIWZ. 27. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 27.1 Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 28. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 28.1 W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 29. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA 29.1 Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek zainteresowanym zgodnie z 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r., w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być ujawnione W przypadku wnioskowania o wgląd do protokołu lub załączników, Zamawiający wyznacza co najmniej 2 osoby z Komisji Przetargowej, w obecności, których dokonana zostanie czynność przeglądania W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego 29. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ: 1. Formularz oferty Załącznik Nr 1 2. Oświadczenie o posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Załącznik Nr 2 3. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia Załącznik Nr 3 4. Wykaz przeprowadzonych szkoleń Załącznik Nr 4 5. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami Załącznik Nr 5 6. Wykaz dysponowanym potencjałem technicznym - Załącznik Nr 6 7. Wykaz kadry dydaktycznej przewidzianej do przeprowadzenia szkolenia - Załącznik Nr 7 8. Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej - Załącznik Nr 8 9. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy) - Załącznik Nr Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Załącznik Nr Wzór umowy Załącznik Nr Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych - Załącznik Nr 12. Zatwierdzam: 10

AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY

AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY Brzesko: przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.tarnow.pl Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla wykonawców przystępujących do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi szkolenia kandydatów na autorów zadań

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie.pl/trzydnik/ Trzydnik Duży: Usługi edukacyjne w ramach projektu Razem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Adaptacja pomieszczeń I piętra Dworca Głównego PKP we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl Bielsko-Biała: Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II 05-091 Ząbki, ul. Harcerska 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie NR 1 /PG/2012 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń ul. Przestrzenna 3 70 800 Szczecin 91 462 46 57 sejk@fr.pl www.marinapogon.pl Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/6/2015/SEJK POGOŃ REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Rozbudowa, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 9 wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-08-17 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: E-biznes - zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE Zamawiający: Schronisko dla Nieletnich, Dominów 81C, 20-388 Lublin 6,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/ Lublin: Wykonanie remontu 10 kuchni (I-X piętro) w domu studenckim Manhattan przy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Nysa: ORII-PB/271-16/10 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Nysa: ORII-PB/271-16/10 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Nysa: ORII-PB/271-16/10 Numer ogłoszenia: 109367-2010; data zamieszczenia: 05.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Brzesko: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO

Brzesko: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO Brzesko: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Magazynier z obsługą wózków widłowych

Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Magazynier z obsługą wózków widłowych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Magazynier z obsługą wózków widłowych Numer ogłoszenia: 47478 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl \ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Piekary Śląskie: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych skierowanych przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Administracji samorządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Administracji samorządowej. ZS.EFS.220.2011 Karczew: Zamówienie składa się z 2 części: -Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów ZS Karczew. -Przeprowadzenie kursu i egzaminu na zdobycie uprawnień na wózki widłowe dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Legnica: Wybór Wykonawcy zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) 1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1.1. Zamawiającym jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 12

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie, Strona 1 z 5 Kraków: Dostawa 1 szt. laserowego urządzenia do oznaczania wyrobów ze stopów metali szlachetnych Numer ogłoszenia: 92184-2016; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl Tomaszów Mazowiecki: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE GRUPOWEGO SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Piekary Śląskie: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Przywrócić wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na ochronę fizyczną budynku zamku oświęcimskiego wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Złotów: Bieżące remonty nawierzchni w Złotowie Numer ogłoszenia: 83766-2016; data zamieszczenia: 11.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach I. Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pieniężnego 10A 11-200 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH: NOWOCZESNY SPRZEDAWCA I ASYSTENT

Bardziej szczegółowo