Guzy neuroendokrynne - spojrzenie radiologa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Guzy neuroendokrynne - spojrzenie radiologa"

Transkrypt

1 Guzy neuroendokrynne - spojrzenie radiologa Wywiad z dr n.med. Jarosławem Ćwikłą, Kierownikiem Pracowni Medycyny Nuklearnej Zakładu Diagnostyki Radiologicznej CSK MSWiA w Warszawie Przeprowadził Kamil Zalewski dn "Podstawową rolę w leczeniu systemowym hormonalnie czynnych guzów GEP odgrywają analogi somatostatyny (SST), uznane obecnie za złoty standard postępowania w GEP-NET.&#8221" Panie doktorze, guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego to temat leżący w sferze zainteresowań lekarzy wielu specjalności, jak wg Pana powinna wyglądać opieka nad tą grupą chorych? Kto powinien ich leczyć? Grupą chorych na guzy neuroendokrynne, których najczęstszą postacią są guzy o typie GEP-BET (układu pokarmowego) powinien zajmować się wyspecjalizowany zespół lekarzy wielu specjalności działających razem na podstawie znanych zaleceń i rekomendacji między innymi Europejskiego Towarzystwa Guzów Neuroendokrynnych (ENETS) czy Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych. Z uwagi na złożoność problemu medycznego guzów neuroendokrynnych nie jest możliwe optymalne prowadzenie chorego przez jednego lekarza o danej specjalności. W aktywny proces diagnostyki i leczenia muszą być włączeni specjaliści z różnych dziedzin, w przypadku diagnostyki klinicznej będą to specjaliści: gastroenterologii, onkologii klinicznej, endokrynologii, kardiologii, chirurgii czy chirurgii onkologicznej. W dalszej kolejności weryfikacja obrazowa klinicznego rozpoznania jest domeną radiologii, z wykorzystaniem nowoczesnych metod obrazowania strukturalnego takie jak spiralna TK czy MR oraz badania czynnościowe z użyciem znakowanych radioizotopowo analogów somatostatyny (scyntygrafia receptorów somatostatynowych - SRS) wykonywana w Zakładach medycyny Nuklearnej. Badanie SRS jest kluczowym elementem diagnostyki tego typu guzów oraz umożliwia właściwą selekcję co do dalszego postępowania terapeutycznego (użycie tzw,,zimnych" czy znakowanych radioizotopowo analogów somatostatyny. Dodatkowo należy jednocześnie podkreślić ogromną rolę badań endoskopowych z wykorzystaniem nowoczesnej endoskopowej ultrasonografii, szczególnie w guzach GEP-NET pochodzących z przedniego czy tylnego odcinka prajelita. Ostateczne rozpoznanie na podstawie preparatów tkankowych, (badania histologicznego oraz immunohistochmiczne) ustala patomorfolog. Leczeniem powinien zajmować się ten sam zespół lekarzy specjalistów uczestnicząc w kolegialnym podejmowaniu decyzji, co do wyboru opcji terapeutycznej. Przy operacyjności guza, czy znaczącej redukcji jego wymiarów optymalne jest leczenie operacyjne. Znaczenie ma tutaj wykonanie operacji przez wykwalifikowanego chirurga mającego doświadczenie w tego typu nowotworach. W postaciach zaawansowanych nowotworu, możliwości leczenia operacyjnego są ograniczone. Niestety dotyczy do znaczącej grupy chorych. Przy nasilonej symptomatologii Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 1/6

2 nowotworu, jak w przypadku " zespołu rakowiaka" leczenie analogami somatostatyny jest pierwszo-planowe. Terapią tego typu mogą zajmować się specjaliści z różnych dziedzin klinicznych, jednak w praktyce klinicznej najczęściej leczenie tego typu prowadzą endokrynolog, onkolog, czy gastroenterolog. Należy podkreślić, że opieka nad chorych wymaga stałej kontroli stanu pacjenta w celu oceny skuteczności terapii, monitorowania w kierunku progresji nowotworu, czy ocenie jego wznowy. Badania tego typu muszą spełniać kryteria onkologicznego prowadzenia chorych, z uwzględnieniem czasu całkowitego przeżycia, czasu do wystąpienia progresji (time to progression -TTP) oraz ocenę jakości życia (np. QLQ-GI 21). Obiektywną ocenę odpowiedzi na zastosowane leczenie, są radiologiczne kryteria w oparciu o badanie TK, czy MR (WHO, czy RECIST). Ten złożony model opieki w szczególności diagnostyki, leczenia oraz dalszego prowadzenia klinicznego chorych w stadiach zaawansowanych wymaga, co już było powiedziane wielokrotnie, ale co warte jest podkreślenia, musi być pracą zespołowa poszczególnych specjalistów. Od paru lat obserwujemy wzrastające zainteresowanie problematyką guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego w naszym kraju, miedzy innymi powstał Rejestr Guzów Neuroendokrynnych GEP (2005r), powołana została Polska Sieć Guzów Neuroendokrynnych. Co wpłynęło na wzrost aktywności na tym polu i jakie korzyści dla lekarzy, a przede wszystkim pacjentów z tego wypływają? To co zostało już powiedziane poprzednio, dostępne są obecnie rekomendacje i zalecenia dotyczące postępowania w tej grupie chorych, zarówno europejskie jak i krajowe, co umożliwia kompleksowe racjonalne podejście do problemu tej złożonej i trudnej grupie nowotworów. Było to możliwe dzięki postępowi technologicznemu jaki się dokonał, w szczególności w diagnostyce obrazowej, kluczowym elementem było, opracowanie scyntygrafii receptorów somatostatynowych (SRS). W powszechnej dostępności do oceny biochemicznej - poziomu chromograniny A, jako markera aktywności guza o typie GEP-NET oraz opracowanie klasyfikacji histologiczno - klinicznej WHO z 2000r dzielącej GEP-NET na 4 podstawowe grupy nowotworów. Należy dodać jeszcze znaczący postęp w innych nowoczesnych metodach obrazowania strukturalnego, takich jak spiralna TK, MR czy EUS (endoskopowa ultrasonografia), co przyczyniło się do wyraźnej poprawy w rozpoznawaniu guzów o typie NET. Korzyścią dla lekarza jest spójny algorytm postępowania w przypadku poszukiwania, wykryciu z oceną stadium zaawansowania GEP-NET, a także wybranie właściwej i optymalnej metody terapeutycznej w przypadku określonego typu nowotworu GEP-NET. Korzyść dla chorego to postawienie właściwej diagnozy w krótkim czasie, oraz możliwość nieinwazyjnej oceny stadium zaawansowania, co w przeszłości było obarczone wielomiesięcznym czasem oczekiwania, lub wręcz brakiem rozpoznania a tym samym brakiem skutecznego leczenia przyczynowego. W ciągu ostatnich paru lat stworzono nowa klasyfikację tych guzów, czy może Pan doktor przybliżyć różnice w stosunku do starej i czemu ta zmiana była konieczna? Klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia WHO z 2000 roku jest podstawą do rozpoznania typu guzów neuroendokrynnych o typie żołądkowo-jelitowo-trzustkowym (gastro-entero-pancreatic - GEP). Stworzyła ona jednolity schemat dzielący nowotwory neuroendokrynne układu pokarmowego na cztery kategorie, w oparciu o kliniczne aspekty nowotworu, w połączeniu z patologiczno strukturalnymi elementami guza oraz oceną czynnościową. Klasyfikacja ta opiera się na cechach mających istotne znaczenie prognostyczne i determinujące wybór optymalnej metody Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 2/6

3 leczenia. Należą do nich następujące cechy anatomiczne i mikroskopowe guza: umiejscowienie guza w odniesieniu do odcinków cewy jelitowej w okresie rozwoju embrionalnego odcinek przedni - foregut, odcinek środkowy- migut, oraz tylny - hindgut), wielkość guza, obraz histoformatywny, naciekanie naczyń, pni nerwowych i tkanek otaczających oraz aktywność proliferacyjna określana indeksem proliferacyjmym Ki-67. Wyżej wymieniona klasyfikacja wyróżnia 4 typy histopatologiczne guzów neuroendokrynnych układu pokarmowego. Pierwszym jest wysokodojrzały guz neuroendokrynny, z dwoma podtypami: łagodnym przebiegiem, oraz z przebiegiem trudnym do określenia w momencie diagnostyki - łagodnym lub potencjalnie złośliwym oraz mogący dawać przerzuty. Drugim jest wysokodojrzały rak neuroendokrynny, rak neuroendokrynny o niskiej złośliwości. Za kolejny typ uznaje się niskodojrzały rak neuroendokrynny będący rakiem neuroendokrynnym o wysokiej złośliwości i wreszcie typ czwarty, rak o mieszanej budowie, egzo- i endokrynnej - gruczolakorak (rak neuroendokrynny). Dodatkowo raport patologiczny powinien uwzględniać szereg elementów badania makro i mikroskopowego mające znaczenie prognostyczne i dokładnie chrakteryzujące właściwości guza. W porównaniu do klasyfikacji poprzedniej gdzie używano nazw takich jak rakowiak, wyspiak czy APUDOMA, jest to znaczący postęp z uwagi na właściwą klasyfikację nowotworów o typie GEP-NET. Dla przykładu dawne określenie,,rakowiak'' może odnosić się do żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego, jelita grubego, czy odbytu. Za każdym razem mamy nowotwór z innym naturalnym przebiegiem i rokowaniem. Podobnie,,rakowiak" jelita cienkiego wg nowej klasyfikacji WHO grupa 2 (rak neuroendokrynny o niskim stopniu złośliwości) będzie wymagał odmiennego podejścia w stosunku do tej samej lokalizacji,,rakowiaka'' ale określonego wg nowej klasyfikacji jako WHO grupa 3 (rak neuroendokrynny o wysokiej złośliwości). Leczenie oraz rokowanie tych dwóch nowotworów jest diametralnie różne, w obu przypadkach mówimy wg starej klasyfikacji o,,rakowiaku". Zmiany zostały więc poczynione ażeby uniknąć mało precyzyjnego rozpoznania oraz w celu właściwego postępowania stworzono nową klasyfikację, która obowiązuje obecnie. Panie doktorze, jak częstym problemem klinicznym jest GEP, czy wykrywalność guzów neuroendokrynnych układu pokarmowego wciąż sprawia tyle problemów i trudności? Guzy o typie GEP-NET stanowią 70% wszystkich guzów o typie neuroendokrynnym (NET) ale tylko tylko 2% wszystkich nowotworów układu pokarmowego. Występują z podobną częstością u obu płci a szczyt zapadalności przypada pomiędzy 5 a 6-ą dekadę życia. Z uwagi na wykorzystanie nowoczesnych metod diagnostycznych oraz naszą wiedzę na temat guzów GEP-NET w ostatnich latach wzrasta wykrywalność tego typu guzów. Aktualnie wskaźnik występowania tych nowotworów wynosi ok. 3 przypadki/ populację/rok. Jak wygląda manifestacja kliniczna GEP? GEP NET pochodzące z wyspecjalizowanych komórek rozlanego systemu endokrynnego mają w większości dość unikatowe właściwości jako nowotwory produkują w sposób niekontrolowany substancje czynne, takie jak hormony, aminy biogenne i inne. Większość z tych guzów może być hormonalnie czynna, wydzielając do krwioobiegu substancje czynne, co może powodować występowanie charakterystycznych objawów klinicznych. Do najczęściej spotykanych zespołów klinicznych tego typu nowotworów należy,,zespół rakowiaka". Klinicznie u chorego mogą występować następujące objawy: :sekrecyjna biegunka (nawet kilkanaście razy na dobę), gwałtowne zaczerwienienie skóry (flush), biegunka, zmiany zastawkowe w sercu, częściej prawym, objawy bronchospastyczne, bóle brzucha, skurcze mięśni, i inne mniej charakterystyczne Manifestacja kliniczna GEP-NET trzustki zależy od produkowanych przez poszczególne podtypy nowotworów substancji czynnych, takich jak insulina, gastryna, glukagon, wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP) czy somatostatyna Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 3/6

4 Należy podkreślić że w przypadku zespołu,,rakowiaka" znane są następujące formy: klasyczna, w przebiegu,,rakowiaka" odcinka środkowego prajelita (midgut carcinoid) przebiegającego głównie z przerzutami do wątroby oraz atypowego zespołu rakowiaka np. w przypadku rakowiaka żołądka czy oskrzela. Należy podkreślić że,,zespół rakowiaka" jest rejestrowany tylko w kilku procentach wszystkich przypadków rakowiaka obecnie diagnozowanych (ok. 5-7%). Co jest warte podkreślenia, z uwagi na inne pochodzenie oraz inny profil komórkowy i naturalny przebieg tego typu nowotworów, ich naturalny rozwój, przebieg i rokowanie są często inne niż standardowego raka o podobnej wielkości czy stopniu zaawansowania. Dlaczego diagnostyka i wykrywalność guzów neuroendokrynnych układu pokarmowego wciąż sprawia tyle problemów i trudności? Z przyczyn omówionych powyżej, najważniejsze to: rzadkość występowania, a co za tym idzie trudności diagnostyczne (ogólny brak doświadczenia lekarzy, zarówno pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów. Istniejący do tej pory brak wspólnego języka w rozpoznaniu patologicznym. Dodatkowo kolejnym elementem może być skąpa symptomatologia tego typu nowotworów, jeśli przebiegają bez typowych cech nadprodukcji substancji czynnych oraz występowaniem określonego zespołu klinicznego (np. zespół rakowiaka, czy ZES). Dodatkowo nowotwory tego typu nawet w zaawansowanej postaci mogą nie prowadzić do wyniszczenia chorego, co jest dość charakterystyczne. Obraz chorego z zaawansowanym GEP-NET, może nie odbiegać od normy w badaniu fizykalnym oraz w badaniach biochemicznych (markery nowotworowe). Jak diagnozujemy guzy neuroendokrynne? Diagnostyka GEP-NET oparta jest na precyzyjnym zebraniu danych z wywiadu, badaniu fizykalnym, badaniach biochemicznych, najczęściej ocena poziomu chromograniny A (marker guzów GEP-NET) oraz na rozbudowanych metodach diagnostyki obrazowej. W przypadku guzów hormonalnie czynnych zwykle wykonuje się w miarę możliwości pomiar określonych specyficznych hormonów: kwasu 5-hydroksyindolooctowego (5-HIAA) (z uwzględnieniem odpowiedniej diety), gastryny (w guzie o typie gastrinoma), insuliny (w insulinoma), czy glukagonu (w guzie glukagonowym). Dodatkowo mniej często występujące guzy z określeniem stężenia PTH, wapnia, kalcytoniny, NSE i inne. Standardem w diagnostyce obrazowej GEP NET jest stosowanie metod strukturalnych i czynnościowych łącznie, gdyż pojedyncze techniki nie wykazują wystarczającej czułości i swoistości w detekcji guzów neuroendokrynnych. Do najczęściej stosowanych metod diagnostyki obrazowej zalicza się badania anatomiczne takie jak: wielorzędowa spiralna tomografia komputerowa (TK) po podaniu i.v. środka kontrastowego z uwzględnieniem fazy tętniczej, wrotnej wątroby oraz badanie miąższowe. Kolejne badania obrazowe to: przezbrzuszna ultrasonografia (USG), rezonans magnetyczny (MR), przed i po podaniu środka kontrastowego oraz endoskopowa ultrasonografia (EUS). Dodatkowo wykorzystuje się badania scyntygraficzne z użyciem analogów somatostatyny znakowanych radioizotopami, które znajdują zastosowanie zarówno w diagnostyce guza pierwotnego, jak i zmian przerzutowych. Najczęściej stosowane są ligandy receptora somatostatynowego (SRS) znakowane technetem (99mTc HYNIC TOC, 99mTc HYNIC TATE lub 99mTc Depreotyd) lub indem (Octreoscan(TM)). Metoda ta opiera się na stwierdzeniu zwiększonej ekspresji receptorów somatostatynowych w komórkach większości zmian o typie NET. Dodatni wynik badania scyntygrafii receptorowej wskazuje na możliwość skutecznego leczenia analogami somatostatyny (zarówno nieznakowanymi, jak i znakowanymi radioizotopami). Obecnie coraz większego znaczenia nabierają w badaniach czynnościowych radioznaczniki Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 4/6

5 wykorzystujące emitery pozytonów (badanie PET) takie jak: 68Ga DOTA TOC lub 68Ga DOTA NOC lub 18FDG. W rozpoznaniu ogniska pierwotnego istotną rolę odgrywają metody endoskopowe (górny i dolny odcinek układu pokarmowego) w przypadku wszystkich guzów GEP (WHO typ I -IV). W diagnostyce GEP NET środkowego odcinka prajelita (jelito cienkie) wykorzystywane są anatomiczne metody obrazowania (TK, USG, MR) oraz badania czynnościowe SRS. Powszechnie ugruntowana jest rola ultrasonografii endoskopowej (EUS) w lokalizacji NET trzustki, która umożliwia uwidocznienie ognisk nawet o średnicy mniejszej niż 4 mm. Dodatkowo w przypadku guzów WHO typ III i IV, z uwagi na częsty brak ekspresji receptora somatostatynowego w badaniu SRS można rozważyć diagnostykę z użyciem 18FDG PET. W diagnostyce przerzutów do wątroby znajdują zastosowanie badania USG, TK i MR. Wśród innych metod obrazowania w diagnostyce GEP NET wykorzystuje się badanie echokardiograficzne serca (w przypadku powikłań sercowych w zespole rakowiaka) oraz scyntygrafię i/lub MR kręgosłupa (w ocenie przerzutów do kości). Czy może Pan doktor powiedzieć jak wygląda obecnie schemat leczenia w stosunku do wykrytego guza, jakim repertuarem narzędzi dysponuje w współczesna medycyna w walce o zdrowie pacjenta? Czy zawsze możemy leczyć chirurgiczne? Leczenie chirurgiczne z usunięciem guza w całości - z intencją wyleczenia, jest w zamyśle jedynym skutecznym leczeniem w grupie GEP_NET. Niestety większość guzów/raków GEP-NET w momencie diagnostyki jest już nieoperacyjna, wówczas postępowaniem chirurgicznym jest usunięcie większej część ogniska pierwotnego ze zmniejszenie masy nowotworu oraz następowym zastosowaniem leczenia systemowego czy to bioterapii za pomocą analogów somatostatyny, chemioterapii czy leczenia radioizotopowego. Inne techniki zabiegowe obejmują miejscowe leczenie przerzutów do narządów miąższowych, głównie wątroby. Zabiegi te obejmują metastazektomię, hepatektomię, transplantację, metody ablacyjne jak termoablacja, krioablacja, alkoholizacja i zabiegi embolizacyjne (podwiązanie tętnicy wątrobowej, embolizacja metodami radiologii interwencyjnej. Podstawową rolę w leczeniu systemowym hormonalnie czynnych guzów GEP odgrywają analogi somatostatyny (SST), uznane obecnie za,,złoty standard" postępowania w GEP-NET. W przypadku progresji choroby, bez objawów klinicznych hormonalnie czynnego guza stosowanie analogów somatostatyny wydaje się również uzasadnione. W przypadkach zaawansowanych bez możliwości usunięcia guza stosuje się chemioterapię, która jest wykorzystywana w guzach z przedniego odcinka prajelita, (WHO grupa 2) oraz niezależnie od punktu wyjścia w rakach nisko zróżnicowanych (WHO grupa 3 i 4). Jakie są wskazania co do stosowania chemioterapii w guzach neuroendokrynnych? Leczenie systemowe za pomocą chemioterapii, co zostało zasygnalizowane powyżej, najczęściej wykorzystuje się u chorych na zaawansowane guzy z przedniego odcinka prajelita oraz niezależnie od punktu wyjścia w rakach nisko zróżnicowanych (WHO grupa 3 i 4). Leczenie tego typu stosuje się w przypadku nieradykalność zabiegu operacyjnego, we wznowie, w nawrocie choroby po zabiegu radykalnym. Kolejnym wskazaniem jest niepowodzenie innych metod zachowawczych (terapia analogami somatostatyny, celowana terapia radioizotopowa, np. przy odróżnicowaniu nowotworu i braku skuteczności tego typu leczemia. Do najbardziej aktywnych cytostatyków stosowanych w chemioterapii guzów GEP należą: streptozocyna, 5-fluorouracyl, doksorubicyna, cisplatyna i jej pochodne, zwłaszcza paraplatyna, etopozyd. Do najczęściej stosowanych schematów chemioterapii należą: streptozocyna z 5-fluorouracylem, streptozocyna z 5-fluorouracylem i doksorubicyną, wreszcie cisplatyna, Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 5/6

6 ewentualnie paraplatyna z etopozydem. Stosowanie dwóch pierwszych schematów chemioterapii zalecane jest w guzach o niższym stopniu proliferacji, natomiast trzeci program w guzach o wysokim stopniu proliferacji niezależnie od punktu wyjścia. U których chorych zalecana jest terapia znakowanymi analogami somatostatyny? Celowana terapia radioizotopowa znakowanymi analogami somatostatyny jest obecnie obiecującą formą terapii, będącą przedmiotem intensywnych badań klinicznych, przeprowadzaną w wyspecjalizowanych ośrodkach. Na podstawie rekomendacji ENETS jest ono stosowane w przypadku guzów neueroendokrynnym wychodzących ze środkowego odcinka prajelita (midgut) Leczenie to jest wskazane u chorych na zróżnicowanego raka neuroendokrynnego (WHO grupa 2), nie kwalifikujących się do leczenia operacyjnego lub poddanych nieradykalnemu leczeniu chirurgicznemu. Podstawowym kryterium kwalifikującym chorego do leczenia jest wykazanie ekspresji receptora dla somatostatyny w scyntygrafii receptorowej (najczęściej Tc99m-Tektrotyd, Tc99m- HYNIC TATE lub In111-Octreoscan). Dziękuje bardzo za rozmowę Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 6/6

STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC

STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC P 1. Współwystępowanie pheochromocytma oraz raka kory

Bardziej szczegółowo

Mięsaki kości. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.)

Mięsaki kości. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.) Mięsaki kości Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.) Współautorzy: Jacek Fijuth, Urszula Grzesiakowska, Zbigniew I. Nowecki, Janusz Ryś, Tomasz Świtaj, Wojciech Woźniak Wstęp Prawidłowe rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Wydano dzięki grantowi edukacyjnemu EGIS Polska Sp. z o.o. ISBN: 978-83-932476-0-8 Poradnik przygotowany przez pracowników Centrum Onkologii Kraków

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Redakcja: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko Zespół autorski: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko, Wojciech Biernat, Barbara Bobek-Billewicz, Wiesław Bonicki, Michał Jarząb,

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72 Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72 tel/fax 91 4661100 / 91 4661101 Rak prostaty PCa (ang. Prostate Cancer) Prostata anatomia

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej (statutowej) Stowarzyszenia w roku 2010

Sprawozdanie z działalności merytorycznej (statutowej) Stowarzyszenia w roku 2010 Warszawa dn. 12/03/2010 Sprawozdanie z działalności merytorycznej (statutowej) Stowarzyszenia w roku 2010 Sprawozdanie merytoryczne (statutowe) dotyczy jednostki pod nazwą Stowarzyszenie Pacjentów i Osób

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO Wersja 2.00 ************************ ************************ ************************

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Rak piersi Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Warszawa 2011 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego)

Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego) Global GIST-Network Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego) Deutsch English Español Francaçis Italiano Nederlands Norsk Polski Português Markus Wartenberg / Peter Reichardt

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Warszawa 2008

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Warszawa 2008 NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Warszawa 2008 1 Spis Treści Prewencja pierwotna nowotworów... 3 Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy... 6 Populacyjny

Bardziej szczegółowo

Rak gruczołu krokowego - materiały informacyjne dla pacjentów. Pytania i odpowiedzi które warto znać.

Rak gruczołu krokowego - materiały informacyjne dla pacjentów. Pytania i odpowiedzi które warto znać. W TROSCE O PACJENTA CHOREGO NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO Ogólnopolski program edukacyjny Rak gruczołu krokowego - materiały informacyjne dla pacjentów. Pytania i odpowiedzi które warto znać. Program realizowany

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542 WYDANIE SPECJALNE 2014, tom 10 Szanowni Państwo, W imieniu Komitetów Naukowego i Organizacyjnego oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej mamy zaszczyt i przyjemność przywitać Państwa na

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 2/2015(12) O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl Nowotwory rzadkie czy chorzy na nowotwory rzadkie to pacjenci wykluczeni?

Bardziej szczegółowo

Pierwotne chłoniaki skóry

Pierwotne chłoniaki skóry Małgorzata Sokołowska-Wojdyło Definicja Pierwotne chłoniaki skóry to heterogenna grupa nowotworów układu chłonnego, z których około 65% wywodzi się z dojrzałych limfocytów T (CTCL, cutaneous T-cell lymphoma),

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób nowotworowych www.diag.pl Wstęp Choroby nowotworowe są obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Rak prostaty, piersi, płuc, jelita grubego i pęcherza są

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak tarczycy RAK TARCZYCY / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej właśnie dowiedziałeś się, że masz raka tarczycy! Wyszedłeś z gabinetu, w którym lekarz powiedział

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Wydanie specjalne nr 3 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl CZERNIAK PROBLEM MEDYCZNY i SPOŁECZNY WAŻNY KROK W LECZENIU CZERNIAKA

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 225/2014 z dnia 22 września 2014 r. o projekcie programu Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA WSTĘPNA. Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego. wersja robocza 0.9.

EKSPERTYZA WSTĘPNA. Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego. wersja robocza 0.9. EKSPERTYZA WSTĘPNA Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego wersja robocza 0.9 Jacek Siwiec Magdalena Władysiuk-Blicharz Aleksandra Niezgoda Robert Dobosz Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego Lek. med. Łukasz Gmerek Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: prof. UM. dr hab. Piotr Krokowicz

Bardziej szczegółowo

Rak piersi diagnostyka

Rak piersi diagnostyka Rak piersi diagnostyka Dziedziczny rak piersi i jajnika najczęściej jest spowodowany mutacjami w genie BRCA1 na chromosomie 17q21. Obserwowane są powtarzalne mutacje, z których trzy stanowią ponad 90%

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i klasyfikacja raka nerki

Diagnostyka i klasyfikacja raka nerki Informacje dla pacjentów Język polski 32 Diagnostyka i klasyfikacja raka nerki Podkreślone słowa znajdują się w słowniczku. W większości przypadków rak nerki jest bezobjawowy, co oznacza, że u chorego

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja rozkładu dawek w brachyterapii raka prostaty na podstawie planowania w czasie rzeczywistym.

Optymalizacja rozkładu dawek w brachyterapii raka prostaty na podstawie planowania w czasie rzeczywistym. Rozprawa doktorska Optymalizacja rozkładu dawek w brachyterapii raka prostaty na podstawie planowania w czasie rzeczywistym. mgr Joanna Bystrzycka Promotor pracy: dr hab. n. fiz. Krzysztof Ślosarek Zakład

Bardziej szczegółowo