Wójtem Gminy jest od dnia 19 czerwca 1990 r. Pani Marianna Matuszewska.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wójtem Gminy jest od dnia 19 czerwca 1990 r. Pani Marianna Matuszewska."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Urzędu Gminy w Rzgowie (kod ), ul. Konińska 8, numer statystyczny , zwanego dalej Urzędem lub Gminą. Wójtem Gminy jest od dnia 19 czerwca 1990 r. Pani Marianna Matuszewska. [Dowód: akta kontroli str.: 3-5] Przedmiotem kontroli I/06/006 była prawidłowość udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy w Rzgowie w okresie lat 2004 (II półr.) do 2006 (I półr.). Kontrolę przeprowadził główny specjalista k.p. Krzysztof Płoszewski z NajwyŜszej Izby Kontroli Delegatura w Poznaniu na podstawie upowaŝnienia nr z dnia 28 grudnia 2006r. w okresie od dnia 29 grudnia 2006 r. do dnia 6 lutego 2007 r. z przerwą w dniach 2-5 stycznia 2007r. [Dowód: akta kontroli str.: 1] W protokóle zastosowano następujące skróty dotyczące aktów prawnych i nazw: - Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1 (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 85 poz. 937 ze zm.), nazywana dalej ustawą o NIK, - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 2, nazywana dalej ustawą Pzp weszła w Ŝycie z dniem 2 marca 2004 r., - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 3, nazywanego dalej rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia, - Komisja komisja przetargowa Urzędu wyznaczona Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów W toku kontroli ustalono co następuje: 1. Sprawy organizacyjne. Zarządzeniem nr 30/04 z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej, Wójt Gminy Rzgów powołał 8 członków Komisji oraz ustanowił regulamin pracy komisji przetargowej. Zgodnie z powyŝszym zarządzeniem Komisja działa w minimalnie 3- osobowym składzie i kaŝdorazowo w składzie Komisji uczestniczył Przewodniczący Komisji pani Jadwiga Szymczak sekretarz Gminy oraz Sekretarz Komisji - pan Krzysztof Wiśniewski, o ile osoby te nie zostały wykluczone z postępowania o zamówienie publiczne. 1 j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 85 poz. 937 ze zm., 2 Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm 3 Dz.U. Nr 71 poz.646

2 [Dowód: akta kontroli str.: 7-15] Do zadań Przewodniczącego Komisji wg cytowanego regulaminu Komisji naleŝało m.in.: odbieranie oświadczeń od członków Komisji oraz biegłych i rzeczoznawców, a takŝe osób podpisujących umowy z wykonawczymi i włączanie tych oświadczeń do dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, przedkładanie Wójtowi wniosków w sprawie odrzucenia ofert lub wykluczenia oferentów, wniosków w przedmiocie uniewaŝnienia postępowania. [Dowód: akta kontroli str.: 11] Do zadań Sekretarza Komisji wg cytowanego wcześniej regulaminu Komisji naleŝało m.in.: przygotowanie dokumentów niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia oraz kwoty jaką zamawiający moŝe przeznaczyć na realizację zadania, przygotowanie pism przedkładanych Wójtowi i Przewodniczącemu Komisji, przygotowania pism do oferentów, przygotowanie dokumentacji do Urzędu Zamówień Publicznych, w tym dotyczących ogłoszeń oraz związanych z wniesieniem odwołania, udostępnienie protokółu postępowania oraz ofert, oświadczeń i zaświadczeń składanych w toku postępowania z zastosowaniem jawności postępowania przy jednoczesnym zakazie udostępniania niektórych materiałów, dokonywanie wpisów w rejestrze zamówień publicznych. [Dowód: akta kontroli str.: 11, 13] Ponadto według cytowanego wcześniej regulaminu Komisji ustalono, Ŝe jeŝeli dana czynność dokonana przez Komisję nie jest potwierdzona za pomocą dokumentów o wzorach urzędowych, z czynności sporządza się odrębny protokół podpisywany przez wszystkich uczestników, a w przypadku dokonywania indywidualnych ocen, mogą być one dokonywane wyłącznie w oparciu o uprzednio ustalone kryteria wyboru ofert i kaŝdy z członków Komisji sporządza pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny. [Dowód: akta kontroli str.: 15] Omówiony wyŝej regulamin sporządzony został na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 82, poz. 743 ze zm.), w którym powoływano się na przepisy tej ustawy, np. art. 20, art. 2 pkt. 9, art. 25 ust. 2, art. 27 oraz art. 68 ust. 2. W zarządzeniu Wójta Gminy nr 40/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla niektórych miejscowości w gminie Rzgów powoływano się nadal na przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, która przestała obowiązywać dnia 2 marca 2004r. 2

3 [Dowód: akta kontroli str.: 7-23, ] Pani Wójt w tej sprawie wyjaśniła, Ŝe w okresie objętym kontrolą obowiązywał omawiany regulamin o powołaniu komisji przetargowej, poniewaŝ, ustalenie regulaminu pracy Komisji nastąpiło na podstawie obowiązujących wówczas przepisów, a po wejściu w Ŝycie ustawy Prawo zamówień publicznych, tj r., nie dokonano w naszej jednostce zmiany regulaminu pracy komisji przetargowej, gdyŝ nowa ustawa nie wprowadziła zmian w tym zakresie i nie odbiegała od przepisów dotychczas obowiązujących, zmianie uległa jedynie numeracja artykułów bez zmiany ich treści. [Dowód: akta kontroli str.: 193] Zarządzeniem nr 51/04 Wójta Gminy Rzgów z dnia 19 listopada 2004 r. ustanowiony został regulamin organizacyjny Urzędu, w którym prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w Urzędzie, w zakresie wykraczającym poza zadania innych stanowisk oraz koordynację i nadzór nad dokonywaniem zamówień w gminnych jednostkach organizacyjnych ( 31p. 15 i 16) powierzono dla stanowiska ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej. [Dowód: akta kontroli str.: 25, 27] W okresie objętym kontrolą Przewodniczącym Komisji była pani Jadwiga Szymczak, w latach Sekretarz Gminy, wykształcenie średnie technik ekonomista, po ukończonym Pomaturalnym Studium Zawodowym, ukończyła w seminarium nt. nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego w dniach 2 i 3 października 2001 r. Sekretarzem Komisji był pan Krzysztof Wiśniewski, pracownik Urzędu od 1 października 1982 r. - inspektor ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej, wykształcenie średnie technik budownictwa, ukończył seminarium nt. ustawy o zamówieniach publicznych zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, które odbywało się w dniach 3 października 2001 r. oraz w szkolenie specjalistyczne (warsztaty) nt. zamówień publicznych zorganizowane przez Agencję Zamówień Publicznych2 Słupsku w dniach listopada 2004 r. [Dowód: akta kontroli str.: 35] 2. Stosowane tryby postępowania o udzielenie zamówień publicznych PoniŜej przedstawiono wydatki dokonane w trybie ustawy Pzp odnośnie kaŝdego trybu za II półrocze 2004 r., 2005 rok i I półrocze 2006 roku: 3

4 rok 2004 (II półrocze) w tys. zł Wydatki ogółem na zadania statutowe kontrolowanej jednostki Wydatki ogółem na dostawy, usługi i roboty budowlane Wydatki dokonane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie kaŝdego trybu, W liczniku liczba zamówień, w mianowniku wartość zamówień w danym trybie (wynikającą z zawartych umów) Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę Aukcja elektroniczna rok 2005 w tys. zł Wydatki ogółem na zadania statutowe kontrolowanej jednostki Wydatki ogółem na dostawy, usługi i roboty budowlane Wydatki dokonane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie kaŝdego trybu, W liczniku liczba zamówień, a w mianowniku wartość zamówień w danym trybie (wynikająca z zawartych umów) Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę Aukcja elektroniczna rok 2006 (I półrocze) w tys. zł Wydatki ogółem na zadania statutowe kontrolowanej jednostki Wydatki ogółem na dostawy, usługi i roboty budowlane Wydatki dokonane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie kaŝdego trybu, W liczniku liczba zamówień, a w mianowniku wartość zamówień w danym trybie (wynikająca z zawartych umów) Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę Aukcja elektroniczna [Dowód: akta kontroli str.: 17] W przypadku udzielonych 4 zamówień w trybie zapytania o cenę dotrzymano warunku określonego w art. 70 ustawy Pzp, tzn. wartość zamówienia w kaŝdym przypadku nie przekraczała równowartości Zamówienie w trybie z wolnej ręki realizowano w jednym przypadku dla zadania opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania wybranych terenów w miejscowościach Branno, Sławsk, Osiecza, Modła zgodnych ze studium (cena zł), poniewaŝ wcześniej ogłoszono juŝ dwukrotnie przetarg na opracowanie tych planów w trybie przetargu nieograniczonego. [Dowód: akta kontroli str.: , , , 235, ] Roczne sprawozdania o udzielonych przez Urząd zamówieniach publicznych za rok 2004 r. i 2005 r., zostały sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w art. 98 ust. 1 ustawy Pzp i terminowo przekazane do Urzędu Zamówień publicznych. [Dowód: akta kontroli str.: 243] - 4

5 Urząd prowadził rejestr zamówień publicznych. [Dowód: akta kontroli str.: 29, 31] Kontrolą objęto wszystkie postępowania o zamówienie publiczne rozpoczęte przez Urząd w okresie objętym kontrolą. 3. Dzielenie zamówienia na części lub zaniŝanie jego wartości Zgodnie z art. 32 ust.2 ustawy Pzp zamawiający nie moŝe w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniŝać jego wartości. Dla zadań roboty remontowo-budowlane pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Rzgów na kwotę netto 7 498,33 z VAT 9 148,00 zł oraz remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu na kwotę netto ,79, z VAT ,62 zł, Urząd przeprowadził w roku 2005 dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pierwsze zostało rozpoczęte w dniu 10 maja 2005 r., drugie w dniu 15 czerwca 2005 r. Omawiane zamówienia dotyczyły modernizacji budynku Urzędu. Dla zadań dostawa zestawów komputerowych na kwotę netto ,85 zł, z VAT ,00 zł oraz dostawa 2-ch komputerów do Urzędu Gminy na kwotę netto 7 524,59, z VAT zł Urząd przeprowadził w roku 2005 dwa postępowania, pierwsze, rozpoczęte w dniu 16 lutego 2005 r. w trybie zapytania o cenę, a drugie rozpoczęte dniu 22 sierpnia 2005 r. w trybie przetargu nieograniczonego. Omawiane zamówienia dotyczyły zakupów komputerów dla Urzędu. [Dowód: akta kontroli str.: 39-42, 59-62, 81-84, , ] Pan Krzysztof Wiśniewski, inspektor ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej Urzędu w tej sprawie wyjaśnił, Ŝe łączna wartość 2 zamówień dotyczących modernizacji budynku Urzędu wyniosła ,62 zł, natomiast zakupu komputerów ,00 zł, a więc w obu przypadkach była znacznie niŝsza niŝ kwota Nie zachodzi więc podejrzenie, Ŝe celem uniknięcia stosowania przepisów ustawy dokonano podzielenia zamówienia na części. [Dowód: akta kontroli str.: 241] 4. Sposób dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy Pzp podczas prowadzenia postępowania zamawiający zobowiązany jest sporządzić pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór protokołu oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określony został w rozporządzeniu w spra- 5

6 wie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. KaŜdorazowo dokumentacja przetargowa w Urzędzie zawierała protokół otwarcia ofert w ostatnim dniu składania ofert oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który był zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [Dowód: akta kontroli str.: 227, 229] Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, w kaŝdym objętym kontrolą postępowaniu osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. członkowie Komisji i Wójt Urzędu składały, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp. [Dowód: akta kontroli str.: 243] W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono wady dla następujących postępowań (w nawiasach podano datę ich ogłoszenia): protokóły ze wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie miały odnotowanej daty ich sporządzenia, za wyjątkiem postępowania na roboty remontowobudowlane pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Rzgów na kwotę 9 148,00 zł ( ) oraz postępowań zakończonych uniewaŝnieniem przetargu, [Dowód: akta kontroli str.: 43-46, 59-66, 77-84, 217, 225, , ] nie zamieszczono numeracji stron wymaganych we wzorze z postępowania o zamówienie publiczne rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania dla druków ZP-2 dla postępowań realizowanych w trybie przetargu nieograniczonego: przebudowa drogi gminnej BoŜatki -Witnica etap I na kwotę ,76 zł ( ), wymiana okien w Sali Urzędu na kwotę zł ( ), budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Dąbrowica na kwotę ,10 zł ( ), remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu na kwotę ,62 zł ( ), przebudowa drogi gminnej Osiecza Osiecza I Osiecza II etap I częśc I na kwotę zł ( ), opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów( ) na kwotę ,00 zł, zaciągnięcie kredytu bankowego na kwotę zł - cena kredytu ,46 zł ( ), termomodernizacja z wymianą pokrycia dachu i budową pochylni dla niepełnosprawnych budynku Domu Kultury przy OSP w Sławsk na kwotę zł ( ), oraz przetargów realizowanych w trybie z zapytania o cenę: dostawa zestawów komputerowych ( ) na kwotę ,00 zł, 6

7 wykonanie map w skali 1:1000 do celów opracowania planów przestrzennego zagospodarowania dla wybranych obszarów gminy Rzgów na kwotę ,40 zł ( ), przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy w 2005 r. na kwotę zł ( ), przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy w 2006 r. na kwotę zł ( ), [Dowód: akta kontroli str.: 43-46, 59-66, 77-88, , , , 227, 229] nie sporządzono w formie pisemnej określenia wartości zamówienia publicznego wymaganego art. 9 ustawy Pzp oraz 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania przebudowa drogi gminnej BoŜatki - Witnica etap I na kwotę ,76 zł ( ), [Dowód: akta kontroli str.: 43-45] w protokółach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań wymiana okien w sali Urzędu na kwotę zł ( ), remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu na kwotę ,62 zł ( ) nie podano nazwiska osoby ustalającej wartości wymaganej w 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, [Dowód: akta kontroli str.: 39] w protokółach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podano róŝne ceny zadania wartości ustalonej na wykonanie zadania oraz ogłoszonej na otwarciu ofert dla: o zadania wymiana okien w sali Urzędu na kwotę zł ( ), ustalona wartość wynosiła zł, na otwarciu ofert zamawiający podał kwotę zł, o zadania wymiana okien w Sali Urzędu na kwotę zł ( ), ustalona wartość wynosiła zł, na otwarciu ofert zamawiający podał kwotę zł, o zadania remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu na kwotę ,62 zł ( ), ustalona wartość wynosiła ,21 zł, na otwarciu ofert zamawiający podał kwotę zł, o zadania dostawa zestawów komputerowych ( tryb zapytania o cenę) na kwotę ,00 zł, ustalona wartość wynosiła ,21 zł, na otwarciu ofert zamawiający podał kwotę zł, o przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy w 2006 r. na kwotę zł ( tryb zapytania o cenę), ustalona wartość wynosiła zł, na otwarciu ofert zamawiający podał kwotę zł. 7

8 [Dowód: akta kontroli str.: 39, 41, 59-62, 77-84, ] Pani Marianna Matuszewska, Wójt Gminy wyjaśniła w powyŝszych sprawach: brak dat sporządzenia protokółów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wynikał z przeoczenia osoby sporządzających protokoły, niezamieszczenie numeracji stron protokółów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wynikał z uŝywanego programu komputerowego, który nie numerował stron, a dokonanie ręcznej numeracji przeoczono, brak określenia pisemnej wartości zamówienia publicznego dla zadania przebudowa drogi gminnej BoŜatki -Witnica etap I wystąpił, poniewaŝ uznano, Ŝe kosztorys inwestorski dla robót budowlanych pełni rolę określenia wartość zamówienia publicznego, jego strona tytułowa określa wartość zamówienia i na tej podstawie określa się wartość zamówienia, braku nazwiska osoby ustalającej wartości zamówień dla zadań wymiana okien w sali Urzędu i remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu, wynikał z przeoczenia tego obowiązku przy wypełnianiu druków, podawanie róŝnych cen zadania dla wartości ustalonej na wykonanie postępowania oraz ogłoszonej na otwarciu w protokółach z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wynikał z faktu Ŝe kwota na otwarciu ofert dotyczyła kwoty jaką zabezpieczono w budŝecie gminy na ten cel, a ustalona wartość wynikała z kosztorysu inwestorskiego, kwoty te pomyłkowo wpisano w protokółach z postępowania udzielenie zamówienia publicznego. [Dowód: akta kontroli str.: 205] 5. Ogłoszenia o wszczęciu postępowania W dokumentacji przetargowej znajdowały się ogłoszenia o przetargu nieograniczonym spełniające wymogi art. 41 ustawy Pzp, ale w Ŝadnym z 11 kontrolowanych postępowań nie zamieszczono pisemnej informacji o terminie jego wywieszenia w budynku Urzędu. [Dowód: akta kontroli str.: 225, 233] Pani Marianna Matuszewska, Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe: przez przeoczenie nie zamieszczano adnotacji w jakich dniach były wywieszane ogłoszenia o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego w miejscu publicznie dostępnym. Faktycznie ogłoszenia te były wywieszane kaŝdorazowo na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzgów, ul. Konińska 8 w Rzgowie i dodatkowo na stronie internetowej gminy, (BIP-ie). 8

9 [Dowód: akta kontroli str.: 205] Począwszy od dnia 1 września 2005 r. Urząd zamieszczał ogłoszenia o zamówieniach publicznych organizowanych w trybie przetargu nieograniczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rzgów pod adresem Publikowane ogłoszenia spełniały wymogi określone w art. 41 ustawy Pzp. Spośród 8 ogłoszeń o przetargu, w trzech przypadkach występowało opóźnienie ich umieszczenia wynoszące o 1 do 4 dni w porównaniu do terminu ogłoszenia podanym w protokóle z postępowania przetargowego. Opóźnienia te nie spowodowały naruszenia terminu 15 dni ustalonego art. 43 ust. 1 ustawy Pzp na przygotowanie oferty. W drugiej połowie 2006r. dla ogłoszeń o przetargu nieograniczonym na stronie internetowej BIP wprowadzono moŝliwość pobrania pliku z SIWZ. [Dowód: akta kontroli str.: 245] W okresie objętym kontrolą Urząd nie prowadził postępowań o wartości przekraczającej [Dowód: akta kontroli str.: 215, 225, ] Art.. 43 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, Ŝe zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złoŝenie oferty, z tym Ŝe termin ten nie moŝe być krótszy niŝ 15 dni od dnia ogłoszenia. W jednym postępowaniu objętym procedurą przetargu nieograniczonego stwierdzono niedotrzymanie tego terminu dla zadania wyposaŝenie w meble i sprzęt publicznego gimnazjum w Rzgowie na kwotę ,92 zł, bowiem ogłoszenie o specyfikacji warunków zamówienia nosiło datę 26 listopada 2004r., a termin składania ofert wyznaczono na dzień 9 grudnia 2004r., tj. 13 dni po ogłoszeniu. [Dowód: akta kontroli str.: 67-75] Pani Marianna Matuszewska, Wójt Gminy, wyjaśniła, Ŝe niedotrzymanie terminu 15 dni w przetargu nieograniczonym na zadanie wyposaŝenie meble i sprzęt publicznego gimnazjum w Rzgowie na kwotę ,92 zł, termin składania ofert był krótszy o 2 dni niŝ wymaga tego przepis ustawy Pzp. wynika stąd, Ŝe zachodziła pilna potrzeba wykonania zamówienia do końca 2004 r. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia r. zawiadomił o przyznaniu kwoty do wykorzystania do końca 2004 r., co skutkowało dokonanie zmian i wprowadzenie do planu finansowego na bieŝący rok wydatków na ten cel. W związku z czym Uchwałą Rada Gminy Rzgów w dniu r. wprowadziła środki do budŝetu gminy na ten cel. Aby zrealizować dostawę mebli w terminie tj. do końca 2004 r. w dniu r. 9

10 wszczęto zamówienie. Nie było więc moŝliwości dochowania terminów wynikających z art. 43 ust. 1 ustawy Pzp do końca 2004 r. W przypadku niewykorzystania w terminie środki te były by do zwrotu. [Dowód: akta kontroli str.: 197] W dniu 27 października 2004 r. Wojewoda Wielkopolski powiadomił Wójta Gminy, Ŝe decyzją Ministra Finansów z dnia 25 października 2004 r. zwiększony został plan dotacji celowej na 2004r. dla gminy Rzgów o ,00 zł w rozdziale Gimnazja w 6330 dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin z przeznaczeniem na zadanie budowy Zespołu Budynków Gimnazjalnych w Rzgowie. Piśmie tym Wojewoda Wielkopolski polecił wprowadzenie stosownych zmian do planu finansowego na rok [Dowód: akta kontroli str.: 161, 163] Uchwałą Rady Gminy Nr 109/04 dnia 30 listopada 2004r. w sprawie sporządzenia zmian w budŝecie gminy, zwiększono kwotę w dz na zadanie inwestycyjne Budowa Gimnazjum z halą sportową w Rzgowie. Ogłoszenie SIWZ dla zadania wyposaŝenie w meble i sprzęt publicznego gimnazjum w Rzgowie na kwotę ,92 zł, nosiło datę 26 listopada 2004r. Przekroczono zakres upowaŝnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych o 4 dni, ogłaszając przetarg w dniu 26 listopada 2004r., a tymczasem uchwała Rady Gminy zezwalająca na tę zmianę podjęta była w dniu 30 listopada 2004r. [Dowód: akta kontroli str.: ] Pani Marianna Matuszewska, Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe przetarg ogłoszono w dniu r. po otrzymaniu decyzji Wojewody o przyznaniu środków na ten cel. Ogłoszenie przetargu po podjęciu uchwały dotyczącej wprowadzenia do budŝetu przyznanej kwoty dotacji przez Wojewodę spowodowałoby niewykonanie zadania w 2004r. i dotacja musiałaby być zwrócona, a z braku środków własnych nie byłby moŝliwości oddania do uŝytku obiektu gimnazjum w ustalonym terminie. [Dowód: akta kontroli str.: 239] 6. Opracowanie SIWZ W okresie objętym kontrolą Urząd dla kaŝdego postępowania przetargowego opracował SIWZ odnośnie zamówień publicznych udzielanych w trybie: przetargu nieograniczonego (11 postępowań + 3 postępowania uniewaŝnione) oraz zapytania o cenę (4 postępowania). SIWZ zawierała wszystkie elementy określone w art. 36 ustawy Pzp. 10

11 [Dowód: akta kontroli str.: 213, 221] Według art. 35 ust. 1 ustawy Pzp ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, je- Ŝeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeŝeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Dla zadania termomodernizacja z wymianą pokrycia dachu i budową pochylni dla niepełnosprawnych budynku Domu Kultury przy OSP w Sławsku na kwotę zł wartość zamówienia ustalona została w dniu 15 kwietnia 2005 r., a postępowanie przetargowe zostało wszczęte poprzez ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie tego zadania w dniu 27 lutego 2006r., a więc został przekroczony 6 miesięczny termin, o którym mowa w art. 35 ust. 1ustawy Pzp o 123 dni. [Dowód: akta kontroli str.: 135, ] W sprawie niedotrzymania terminu określonego art. 35 ust.1 ustawy Pzp, pani Marianna Matuszewska, Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe opracowany kosztorys inwestorski na kwotę zł został w dniu r. postępowanie zostało wszczęte r. dokonano zweryfikowania pod względem wartości wewnętrznie przez pracownika Urzędu Gminy Krzysztofa Wiśniewkiego posiadającego uprawnienia budowlane do wycen i opracowywania kosztorysów. Wartość została na tym samym poziomie, lecz faktu tego nie odnotowano jako adnotacji o aktualizacji. Zlecanie ponowne i ponoszenie kosztów dodatkowe na przeszacowanie w tym przypadku byłoby nieuzasadnione. [Dowód: akta kontroli str.: 199] Na stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego z dnia 15 kwietnia 2004r. znajdowała się adnotacja, Ŝe kosztorys został zweryfikowany w dniu 7 lutego 2006 r. i wartość kosztorysu inwestorskiego pozostaje bez zmian. Wykonany przedmiar robót do SIZ nosił datę jego wykonania luty [Dowód: akta kontroli str.: 21-23] 7. Pobieranie od oferentów wadium, postępowanie z nim oraz zwrot i rozliczanie W postępowaniach o wartości poniŝej zamawiający nie skorzystał z moŝliwości Ŝądania złoŝenia wadium. [Dowód: akta kontroli str.: Urząd w ogłaszanych przetargach nie wymagał w SIWZ wniesienia wadium. Oferenci w Ŝadnym postępowaniu objętym kontrolą nie wnosili wadium. 11

12 [Dowód: akta kontroli str.: , 231] 8. UniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W okresie objętym kontrolą uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano: w jednym przypadku stosownie do art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, które dotyczyło postępowania opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania, poniewaŝ nie złoŝono Ŝadnej oferty, następnie przystąpiono ponownie do przeprowadzenia przetargu w trybie z wolnej ręki (po dwukrotnym ogłoszeniu przetargu na opracowanie tych planów w trybie przetargu nieograniczonego), w 2 przypadkach stosownie do art. 93 ust. 4 ustawy Pzp, które dotyczyło postępowań: o przebudowa drogi gminnej BoŜatki -Witnica etap I, gdzie zaplanowano kwotę ,71 zł, a oferenci zgłosili ,83 zł i ,71 zł; następnie zmniejszono zakres robót w przedmiocie zamówienia i ogłoszono przetarg nieograniczony, który zakończył się wyborem wykonawcy i została zawarta umowa, o dokumentacja projektowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Osieczy z łącznikiem i niezbędnym zapleczem magazynowo sanitarnym, gdzie zaplanowano kwotę ,00 zł, a oferenci zgłosili od ,00 zł do ,00 zł; następnie ogłoszono przetarg nieograniczony, wcześniej zwiększając kwotę w budŝecie na ten cel, który zakończył się wyborem wykonawcy i została zawarta umowa. [Dowód: akta kontroli str.: 37, 225, 235] O uniewaŝnieniu postępowania zostali powiadomieni wszyscy wykonawcy. W uzasadnieniu podano faktyczne i prawne przyczyny uniewaŝnienia postępowania. [Dowód: akta kontroli str.: 243] 9. Oferty W okresie objętym kontrolą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano odrzuceń i wykluczeń ofert w 4 spośród 9 przetargów realizowanych w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonych podpisaniem umowy na realizację zadania. Przyczyną odrzucenia 10 ofert w 4 postępowaniach przetargowych były postanowienia art. 89 ust. 1 p.2 ustawy Pzp, który stanowi, Ŝe oferta podlega odrzuceniu, jeŝeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przyczyną wykluczenia 5 oferentów w 3 po- 12

13 stępowaniach przetargowych były postanowienia art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 2 p. 3 i ust. 1 p.10 ustawy Pzp, które stanowią, Ŝe o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wykonawców, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 cytowanej ustawy. [Dowód: akta kontroli str.: 215] W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono złoŝenia oferty zawierającej raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. [Dowód: akta kontroli str.: 243] Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. We wszystkich postępowaniach przetargowych jedynym kryterium była cena 100%. [Dowód: akta kontroli str.: 243, ] Biorące udział w postępowaniu o zamówienie publiczne składane oferty zawierały wymagane informacje: oświadczenie wykonawcy w trybie art. 24 ust.1 ustawy Pzp, oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 i art. 44 ustawy Pzp, dane dotyczące podwykonawców, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, [Dowód: akta kontroli str.: 217, 225] 10. Zawarcie umowy i jej realizacja Spośród sprawdzonych umów objętych kontrolą stwierdzono niedotrzymanie terminu określonego w art.. 94 ust. 1 ustawy Pzp, który wymaga, Ŝe zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty dla następujących postępowań (zadań): wymiana okien w Sali Urzędu na kwotę zł wyłoniono wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 10 października 2005 r. i w tym dniu datowane były zawiadomienia o wyborze oferenta, natomiast umowę na wykonanie zadania podpisano w dniu 12 października 2005 r, tj. w 2 dni po przekazaniu zawiadomień, 13

14 [Dowód: akta kontroli str.: 47-57] opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów ( ) na kwotę ,00 zł, powiadomiono oferentów wyborze wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego pismem z dnia 6 czerwca 2005 r., które zostało odebrane przez 2 oferentów w dniu 10 czerwca 2005 r., a przez jednego oferenta Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli Teren Sp. z o.o. w Łodzi w dniu 13 czerwca 2005 r., natomiast informacja Urzędu o odrzuconych ofertach została odebrana przez jednego oferenta ARCADIS Ekoterm Sp. z o.o. z Wrocławia w dniu 13 czerwca 2005 r., umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 16 czerwca 2005 r, tj. w 3 dni po odebraniu zawiadomień, [Dowód: akta kontroli str.: 89-98] wykonanie map w skali 1:1000 do celów opracowania planów przestrzennego zagospodarowania dla wybranych obszarów gminy Rzgów na kwotę ,40 zł ( tryb zapytania o cenę), powiadomiono oferentów o wyborze oferty w trybie przetargu zapytania o cenę pismem z dnia 20 lipca 2004 r. wysłanym w dniu 22 lipca 2004 r., które zostało odebrane przez 5 oferentów w dniu 23 lipca 2004 r., na wykonanie zadania została podpisana w dniu 28 czerwca 2004 r, tj. w 5 dni po odebraniu zawiadomień, [Dowód: akta kontroli str.: ] przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy w 2005 r. na kwotę zł ( r. - tryb zapytania o cenę), powiadomiono oferentów o wyborze oferty w trybie przetargu zapytania o cenę pismem z dnia 17 stycznia 2005 r. wysłanym w dniu 17 stycznia 2004r., które zostało odebrane przez jednego z oferentów Pracownia Usług Projektowych Agnieszka Wiśniewska, ul. 11 Listopada 23 w Koninie w dniu 20 stycznia 2005 r., na wykonanie zadania została podpisana w dniu 26 stycznia 2005 r., tj. w 6 dni po odebraniu zawiadomienia, [Dowód: akta kontroli str.: ] PowyŜsze umowy ze strony Urzędu jako zamawiającego podpisała Pani Wójt Urzędu. Pani Marianna Matuszewska, Wójt Gminy w powyŝszych spawach wyjaśniła, Ŝe: dla zadania wymiana okien w sali narad niedotrzymanie terminu 7 dni od zawiadomienia wykonawców wynikało z pilności wykonania zadania wymiany okien na całej ścianie pomieszczenia i obawy, iŝ w późniejszym terminie ze względu na warunki pogodowe październik i listopad zachodziła obawa niewykonania zadania zaplanowanego w budŝecie 14

15 w roku budŝetowym. Ponadto spośród złoŝonych waŝnych ofert przy kryterium jedynym jakim była cena 100%, gdzie wybrano wykonawcę z najniŝszą ceną nie zachodziła obawa iŝ moŝe być inne rozstrzygnięcie a zarazem złoŝenie protestu czy odwołania przez innych wykonawców, dla zadania opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów umowę podpisano w 3 dni po odebraniu zawiadomień, przy kryterium oceny ofert jakim była tylko cena 100%, gdzie została wybrana oferta wykonawcy z najniŝszą ceną spośród złoŝonych waŝnych ofert nie zachodziła obawa wniesienia protestu czy odwołania. dla zadania wykonanie map w skali 1:1000 do celów opracowania planów przestrzennego zagospodarowania w trybie przetargu zapytania o cenę, gdzie wartość udzielonego zamówienia w wyniku wyboru na kwotę ,40 zł umowę podpisano po 5 dniach po odebraniu zawiadomień przy tym trybie zapytania o cenę jedynym kryterium oceny ofert jest cena, została wybrana oferta wykonawcy z najniŝszą ceną spośród złoŝonych waŝnych ofert nie zachodziła obawa wniesienia protestu czy odwołania. RównieŜ przy tej wartości zamówienia nie przekraczającej 6 tys. euro w tej grupie dla usług w roku budŝetowym nie zachodziła potrzeba przeprowadzenia jakiegokolwiek przetargu w oparciu o ustawę PZP, jednakŝe dla wyłonienia najkorzystniejszej oferty, przeprowadzono przetarg w trybie zapytania o cenę celem pozyskania najkorzystniejszego wykonawcę. dla zadania przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy w 2005 r. w trybie przetargu zapytania o cenę, gdzie wartość udzielonego zamówienia w wyniku wyboru na kwotę zł umowę podpisano po 6 dniach po odebraniu zawiadomień przy tym trybie zapytania o cenę jedynym kryterium oceny ofert jest cena, została wybrana oferta wykonawcy z najniŝszą ceną spośród złoŝonych waŝnych ofert nie zachodziła obawa wniesienia protestu czy odwołania. RównieŜ przy tej wartości zamówienia nie przekraczającej 6 tys. euro w tej grupie usługi w roku budŝetowym nie zachodziła potrzeba przeprowadzenia jakiegokolwiek przetargu w oparciu o ustawę Pzp, jednakŝe dla wyłonienia najkorzystniejszej oferty, przeprowadzono przetarg w trybie zapytania o cenę. [Dowód: akta kontroli str.: 197, 199] W okresie objętym kontrolą, wszystkie umowy zwarte w wyniku prowadzonego przez Urząd postępowania przetargowego, podpisane zostały nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą (30 dni), na czas określony zgodnie z art. 142 ust. 1 ustawy Pzp. 15

16 W okresie objętym kontrolą nie zawierano umów na czas nieoznaczony, określony w art..143 ustawy Pzp. [Dowód: akta kontroli str.: 243, ] Urząd w trzech przypadkach określił w SIWZ konieczność złoŝenia przez wykonawcę zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy zgodnie z art. 148 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w formie polisy ubezpieczeniowej dla trzech zadań budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Dąbrowica, przebudowa drogi gminnej BoŜatki -Witnica etap I, Przebudowa drogi gminnej Osiecza Osiecza I Osiecza II etap I częśc I. Wysokość zabezpieczenia ustalona w SIWZ i w umowie z wykonawcą spełniała wymogi art. 150 ust. 2 ustawy Pzp, tj. mieściła się w przedziale od 2 do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. [Dowód: akta kontroli str.: 217, 243, ] Zadania zostały wykonane zgodnie z umową, m. in. w określonym terminie, a po wykonaniu kaŝdego zadania sporządzano protokoły komisyjnego ich odbioru. Nie udzielono zamówień dodatkowych. [Dowód: akta kontroli str.: 243, ] Zamówienie w trybie z wolnej ręki realizowano w jednym przypadku dla zadania opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania wybranych terenów w miejscowościach Branno, Sławsk, Osiecza, Modła zgodnych ze studium (cena zł), poniewaŝ w dwukrotnie wcześniej ogłaszanych przetargach na opracowanie tych planów w trybie przetargu nieograniczonego Ŝaden wykonawca nie złoŝył oferty. [Dowód: akta kontroli str.: , , 235, 251] 11. Nadzór nad sposobem wydatkowania środków finansowych, w zakresie udzielania zamówień publicznych W okresie objętym kontrolą w planach kontroli Urzędu nie były ujęte kontrole w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych, w tym w podległych jednostkach organizacyjnych. Według wyjaśnienia Pani Sekretarz Gminy pan Krzysztof Wiśniewski zgodnie z zakresem czynności, kaŝdorazowo koordynował i prowadził nadzór nad dokonywaniem zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych gminy. Nadzór prowadziła równieŝ Pani Marianna Matuszewska Wójt Gminy. W wyniku przeprowadzonych kontroli, nie ujawniono przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych w udzielania zamówień publicznych [Dowód: akta kontroli str.: 239, 249] 16

17 12. Realizacja wniosków pokontrolnych NIK Ostatnią kontrolę NIK Delegatura w Poznaniu przeprowadziła w okresie od dnia 27 listopada do 13 grudnia 1996 r. Kontrolą objęto przygotowanie i realizację wybranych inwestycji komunalnych w latach Wnioski i ich realizację omówiono na naradzie pokontrolnej zorganizowanej w dniu 13 grudnia 1996 r. Wnioski dotyczyły realizacji budowy oczyszczalni ścieków typu Lemna na terenie gminy Rzgów. Wnioski NIK zostały przez Urząd zrealizowane. [Dowód: akta kontroli str.: ] Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono w dniu 6 lutego 2007 r. Pani Wójt Gminy. [Dowód: akta kontroli str.: ] Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niŝej wymienionych pouczeń Kontrolujący poinformował Panią Wójt Gminy o przysługującym jej prawie: - zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeŝeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK); - odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złoŝenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK); w przypadku zgłoszenia zastrzeŝeń, termin 7 dni - zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK - biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia; - złoŝenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK). O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w księdze ewidencji kontroli w Centrum pod poz. 8/2006. Wójt Gminy w Rzgowie Marianna Matuszewska Kontroler NIK Krzysztof Płoszewski gł. specjalista k.p.... Rzgów, lutego 2007 r. Rzgów, 6 lutego 2007 r. 17

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik do Zarządzenia Nr37/09 Dyrektora MOPS w Sopocie z dnia 25 maja 2009r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. W toku kontroli ustalono, co następuje: 1. Opłaty sądowe przekazane na rachunki właściwych sądów.

Protokół kontroli. W toku kontroli ustalono, co następuje: 1. Opłaty sądowe przekazane na rachunki właściwych sądów. Protokół kontroli Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Parizka w Zamościu ul. Kolegiacka 18 (kod pocztowy 22-400 Zamość), numer statystyczny REGON 950020292, zwanych w dalszej treści protokołu Kancelarią

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zasad powoływania komisji przetargowych i wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew Warszawa, dnia 24 października 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/07/001 LGD-41020-05-07 Gdańsk, dnia 06

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Komisji Przetargowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 203/12 Burmistrza Śmigla z dnia 3 sierpnia 2012 r. Regulamin pracy Komisji Przetargowej 1 Ilekroć w Regulaminie mowa o,, ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 maja 2006r.

Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 maja 2006r. ZARZĄDZENIE Nr 17/2006 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 maja 2006r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie art. 19 ustawy z

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 sierpnia 2010 r. LGD-4101-009-02/2010 P/10/071 Pan dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6/2013. Kierownika Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie z dnia 27 maja 2013 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6/2013. Kierownika Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie z dnia 27 maja 2013 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6/2013 Kierownika Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu pracy komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Regulamin pracy komisji przetargowej

Załącznik nr 1. Regulamin pracy komisji przetargowej Załącznik nr 1 Regulamin pracy komisji przetargowej 1. Komisja przetargowa, zwana dalej komisją, powoływana jest doraźnie do przeprowadzenia postępowań, których wartość przekracza wyraŝoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. zarządza się co następuje:

Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. zarządza się co następuje: Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zasad Regulaminu Komisji Przetargowej. Na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Komisji Przetargowej Regulamin pracy Komisji Przetargowej ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU Załącznik nr 8 1 1. Komisja Przetargowa, zwana dalej komisją, zostaje powołana do przeprowadzenia każdego postępowania organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN, zwanym dalej Instytutem" powołuje się komisję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r. Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. Pełnienie obowiązków

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej Na podstawie art. 31 i 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: protokołu z kontroli problemowej, podpisanego w dniu 20 grudnia 2007r.

Dotyczy: protokołu z kontroli problemowej, podpisanego w dniu 20 grudnia 2007r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie (0-10..-22) 628-28-62, 628-78-42, Fax. RIO 628-31-16 Adres, ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa Wydz. Kontroli (0-10..-22) 625-38-59, 625-21-55, Fax. RIO 629-43-29

Bardziej szczegółowo

Sprawdził (Radca Prawny) Data:

Sprawdził (Radca Prawny) Data: Załącznik nr 1 do zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora MOPS Nr 4/16 z dn. 28 stycznia 2016r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 14 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r.

Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r. Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../... Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia...

Zarządzenie Nr.../... Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia... Załącznik Nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, realizowanych w ramach ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zarządzenie Nr.../... Prezydenta Miasta Zduńska

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Urząd Miejski w Głogowie P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Nr procedury P-IV-02 Wydanie 4 Imię i Nazwisko Data Podpis AUTOR PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W GORLICACH PRZEPROWADZANYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wprowadzony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN Rozdział 1 Część ogólna 1.1. Komisja przetargowa (zwana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 o wartości przekraczającej euro 1 2

Załącznik nr 1 o wartości przekraczającej euro 1 2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2014 Rektora UMCS REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UNIWERSYTECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ o wartości przekraczającej 30 000 euro Zamówienia publiczne w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 32 z dnia 8 lipca 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Komisja przetargowa, zwana dalej komisją, w trakcie pracy zobowiązana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.15.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 marca 2011 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW. 0914/4/09 KAW. 09145 104/08 UM-41091/2009 Gliwice, dnia 05 luty 2008 r. Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ Na podstawie art. 21, ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) zarządzam co następuje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargów na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach.

REGULAMIN przetargów na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach. REGULAMIN przetargów na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach. 1 Regulamin dotyczy postępowania przy dokonywaniu zamówień na roboty, usługi i dostawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Wysowa 21 styczeń 2010 r

ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Wysowa 21 styczeń 2010 r ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wysowa 21 styczeń 2010 r 1. Ustawa z dnia 05 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty remontowo budowlane w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Skawinie

REGULAMIN zasad udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty remontowo budowlane w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Skawinie REGULAMIN zasad udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty remontowo budowlane w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Skawinie I. Postanowienia ogólne. 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne. R E G U L A M I N organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlano-remontowych, usług i dostaw na rzecz Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ( tekst jednolity wg stanu prawnego na

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 października 2007 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

z dnia 24 października 2007 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12/06 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 listopada 2006 r. zm. Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 12/07 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach z dnia 24 października

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. Regulamin normuje organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowych powoływanych w Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 705/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zarządzenie nr 705/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2009 r. Zarządzenie nr 705/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU. Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU. Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień związanych z działalnością

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2010 r. LGD-4110-002-01/2010 P/09/005 Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Olsztynie LOL-4101-16-09/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 1 lipca 2011 r. Pani Joanna Kołoczek-Wybierek Wójt Gminy Pilchowice LKA-4101-06-03/2011/P/11/148 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.18.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 kwietnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 5/2009. Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 04 maja 2009 r.

Zarządzenie 5/2009. Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 04 maja 2009 r. Zarządzenie 5/2009 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 04 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.100.2015 WÓJTA GMINY GRODZIEC z dnia 28 grudnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.100.2015 WÓJTA GMINY GRODZIEC z dnia 28 grudnia 2015r. ZARZĄDZENIE NR RG.0050.100.2015 WÓJTA GMINY GRODZIEC z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Grodziec, których wartość nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 120/4/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. ZARZĄDZAM

ZARZĄDZENIE Nr 120/4/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. ZARZĄDZAM ZARZĄDZENIE Nr 120/4/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 16.04.2014r. w sprawie: udzielania zamówień publicznych o wartości większej niż 30.000 euro. Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 lipca 2011 r. LKA-4101-06-02/2011/P/11/148 Pan Arkadiusz Ziemba Wójt Gminy Bobrowniki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. B U R M I S T R Z Drawska Pomorskiego ui.gen.wł.sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie 'el. 094-3633485; fax. 094-3633113 ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. W toku kontroli ustalono, co następuje:

PROTOKÓŁ KONTROLI. W toku kontroli ustalono, co następuje: PROTOKÓŁ KONTROLI Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 (PNA 69-200), REGON nr: 000526179, zwanego dalej Urzędem. Burmistrzem Sulęcina jest od 12.11.2002 r. Michał Deptuch. Kontrolę przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania zamówienia przez SML-W Dążność" na roboty budowlane, dostawy oraz usługi.

Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania zamówienia przez SML-W Dążność na roboty budowlane, dostawy oraz usługi. REGULAMIN wyboru wykonawców na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim. 1 Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010r. nr 193 poz z późn. zm.), - Ustawa

maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010r. nr 193 poz z późn. zm.), - Ustawa Strona 1 z 5 Wrocław: Sporządzenie opinii o ścianie oddzieleń przeciwpoŝarowych, o której mowa w art. 93 pkt 3b ustawy o gospodarce nieruchomościami Numer ogłoszenia: 160428-2011; data zamieszczenia: 16.06.2011

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie sposobu zlecania robót budowlano - remontowych i usług finansowanych ze środków własnych Spółdzielni.

R E G U L A M I N w sprawie sposobu zlecania robót budowlano - remontowych i usług finansowanych ze środków własnych Spółdzielni. R E G U L A M I N w sprawie sposobu zlecania robót budowlano - remontowych i usług finansowanych ze środków własnych Spółdzielni. 1. Zlecenie przez Spółdzielnię robót budowlano-remontowych i usług, których

Bardziej szczegółowo

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA Kraków, dn. 12.08.2009r. Uczestnicy postępowania na: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej adaptacji i modernizacji istniejącego obiektu typu Lipsk, w Krakowie- Nowej Hucie, ul. Osieckiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.86.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 grudnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrola przeprowadzona została metodą wyrywkową w oparciu o tezy i zgodnie z programem kontroli. Podstawa prawna:

Protokół. Kontrola przeprowadzona została metodą wyrywkową w oparciu o tezy i zgodnie z programem kontroli. Podstawa prawna: Protokół problemowej kontroli finansowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu w dniach 12, 13 i 14 maja 2009 roku przez Tomasza Płachtę i Annę Brzezińską pracowników Wydziału Finansów i

Bardziej szczegółowo

Do zadań z-cy Dyrektora ds. zamówień publicznych należy:

Do zadań z-cy Dyrektora ds. zamówień publicznych należy: ZARZĄDZENIE NR 45/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zamówień publicznych w sprawie określenia zasad udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Puchacz. Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych szczegółowy instruktaż sporządzania

Krzysztof Puchacz. Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych szczegółowy instruktaż sporządzania Krzysztof Puchacz Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych szczegółowy instruktaż sporządzania ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Problematyczne moŝe okazać się wykazanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UWZGLĘDNIAJĄCE REGULACJE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UWZGLĘDNIAJĄCE REGULACJE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UWZGLĘDNIAJĄCE REGULACJE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ Zmiany w systemie zamówień publicznych I. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Rozdział I. Przygotowanie postępowania 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wykonywanie kopii, wydruków kolorowych i wielkoformatowych, w tym:

zamówienia jest wykonywanie kopii, wydruków kolorowych i wielkoformatowych, w tym: Wrocław: Wykonywanie kopii, wydruków kolorowych i wielkoformatowych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia Numer ogłoszenia: 215138-2011; data zamieszczenia: 25.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6 1 z 7 2010-10-01 17:15 Sanok: Przebudowa, rozbudowa i remont istniejących kominów wentylacyjnych i spalinowych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 162/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28.09.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piastowie. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ZAŁĄCZNIK 1 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA wydatkowania środków publicznych w Zakładzie Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25 marca 2013 roku

INSTRUKCJA wydatkowania środków publicznych w Zakładzie Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25 marca 2013 roku INSTRUKCJA wydatkowania środków publicznych w Zakładzie Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25 marca 2013 roku I. Zasady ogólne 1 1. Zakład Gospodarki Cieplnej Śląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH W URZĘDZIE MIASTA KĘTRZYN

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH W URZĘDZIE MIASTA KĘTRZYN załącznik nr 2 do zarządzenia nr 428/07 z dnia 31.12.2007 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH W URZĘDZIE MIASTA KĘTRZYN PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin Pracy Komisji Przetargowych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w magazynie Nr 1 Państwowego Instytutu Geologicznego w

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w magazynie Nr 1 Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w magazynie Nr 1 Państwowego Instytutu Geologicznego w Leszczach gm. Kłodawa, woj. wielkopolskie: Część I - Wymiana pokrycia dachowego (eternit) oraz elementów konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29

Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29 Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI DYREKTOR JANUSZ MAJ P/07/030 LLO-410-32-01/07 P a n i Helena PIETRASZKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Znak: WK-6101/27/4/2005 Katowice, dnia 6 września 2005 r. Wystąpienie pokontrolne

Znak: WK-6101/27/4/2005 Katowice, dnia 6 września 2005 r. Wystąpienie pokontrolne Znak: WK-6101/27/4/2005 Katowice, dnia 6 września 2005 r. Pan Dyrektor Domu Pomocy Społecznej p.w. św. Józefa w Lyskach Wystąpienie pokontrolne Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia września 2010 r. P/10/129 LKI-4101-11-02/2010 Pan Andrzej Matynia Starosta Powiatu Starachowickiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

P/08/001 LLO-410-29-05/08 Pan Czesław ISKRA Wójt Gminy Kiełczygłów

P/08/001 LLO-410-29-05/08 Pan Czesław ISKRA Wójt Gminy Kiełczygłów Łódź, dnia stycznia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/08/001 LLO-410-29-05/08 Pan Czesław ISKRA Wójt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych: 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

2. Przy zamówieniach, których wartość przekracza 50.000 złotych zamawiający ma obowiązek sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Przy zamówieniach, których wartość przekracza 50.000 złotych zamawiający ma obowiązek sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. REGULAMIN zamówień na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku. 1 Regulamin dotyczy postępowania przy dokonywaniu zamówień na roboty, usługi i dostawy zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z kontroli SR.XI LISTA SPRAWDZAJĄCA

Załącznik do protokołu z kontroli SR.XI LISTA SPRAWDZAJĄCA LISTA SPRAWDZAJĄCA. Zamawiający: Gmina Bobowa. Adres zamawiającego: 38-350 BOBOWA 57 3. Rodzaj zamówienia: usługa / dostawa / robota budowlana: 4. Szacowana wartość zamówienia:.39.660,00 zł co stanowi

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZARZĄDZENIE NR 23.2014 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji przetargowej

Regulamin pracy Komisji przetargowej Regulamin pracy Komisji przetargowej Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania Komisji przetargowej (zwanej dalej Komisją ), powołanej dla przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej Regulamin określa organizację, skład, zakres obowiązków oraz tryb pracy członków komisji przetargowej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Komisja Przetargowa w AMG, zwana dalej Komisją, jest zespołem powoływanym

Bardziej szczegółowo

Komisja przetargowa działa na podstawie Regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Komisja przetargowa działa na podstawie Regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 18b/2014 Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 16.04.2014 roku w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych o wartości powyŝej 30 000 euro (DN-011/1675/2014)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-023-02/2014 P/14/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-023-02/2014 P/14/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-023-02/2014 P/14/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/14/009 Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 16.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych Na podstawie: Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU 30.000 EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) ustawie Prawo zamówień publicznych (Pzp) należy przez to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 50 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych

Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16.05.2014 r. Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych Zamówień

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2014-07-15 10:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22 Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dnia 21.07.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

magazynowych i warsztatów; przystosowanie okien w klatkach schodowych w najwyŝszych kondygnacjach

magazynowych i warsztatów; przystosowanie okien w klatkach schodowych w najwyŝszych kondygnacjach Page 1 of 6 Inowrocław: Wykonanie zabezpieczeń przeciwpoŝarowych w budynku Zespołu Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu Numer ogłoszenia: 149798-2010; data zamieszczenia: 31.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 29 maja 2015 roku Katarzyna Osos PER-I.431.10.2015.KSko Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU ZAŁ. NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 24/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2009 r. P/08/012 LOL- 410-08-01/09. Pan Jan Przybyłek p.o. Prokurator Okręgowy w Olsztynie. Wystąpienie pokontrolne

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2009 r. P/08/012 LOL- 410-08-01/09. Pan Jan Przybyłek p.o. Prokurator Okręgowy w Olsztynie. Wystąpienie pokontrolne 1 Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/012 LOL- 410-08-01/09 Pan Jan Przybyłek p.o.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. W toku kontroli ustalono, co następuje:

PROTOKÓŁ KONTROLI. W toku kontroli ustalono, co następuje: PROTOKÓŁ KONTROLI śuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, ul. Junaków 3, kod 82-300 Elbląg, numer statystyczny REGON 170974196, zwanego w dalszej treści protokołu Zarządem. Dyrektorem

Bardziej szczegółowo