Wójtem Gminy jest od dnia 19 czerwca 1990 r. Pani Marianna Matuszewska.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wójtem Gminy jest od dnia 19 czerwca 1990 r. Pani Marianna Matuszewska."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Urzędu Gminy w Rzgowie (kod ), ul. Konińska 8, numer statystyczny , zwanego dalej Urzędem lub Gminą. Wójtem Gminy jest od dnia 19 czerwca 1990 r. Pani Marianna Matuszewska. [Dowód: akta kontroli str.: 3-5] Przedmiotem kontroli I/06/006 była prawidłowość udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy w Rzgowie w okresie lat 2004 (II półr.) do 2006 (I półr.). Kontrolę przeprowadził główny specjalista k.p. Krzysztof Płoszewski z NajwyŜszej Izby Kontroli Delegatura w Poznaniu na podstawie upowaŝnienia nr z dnia 28 grudnia 2006r. w okresie od dnia 29 grudnia 2006 r. do dnia 6 lutego 2007 r. z przerwą w dniach 2-5 stycznia 2007r. [Dowód: akta kontroli str.: 1] W protokóle zastosowano następujące skróty dotyczące aktów prawnych i nazw: - Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1 (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 85 poz. 937 ze zm.), nazywana dalej ustawą o NIK, - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 2, nazywana dalej ustawą Pzp weszła w Ŝycie z dniem 2 marca 2004 r., - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 3, nazywanego dalej rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia, - Komisja komisja przetargowa Urzędu wyznaczona Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów W toku kontroli ustalono co następuje: 1. Sprawy organizacyjne. Zarządzeniem nr 30/04 z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej, Wójt Gminy Rzgów powołał 8 członków Komisji oraz ustanowił regulamin pracy komisji przetargowej. Zgodnie z powyŝszym zarządzeniem Komisja działa w minimalnie 3- osobowym składzie i kaŝdorazowo w składzie Komisji uczestniczył Przewodniczący Komisji pani Jadwiga Szymczak sekretarz Gminy oraz Sekretarz Komisji - pan Krzysztof Wiśniewski, o ile osoby te nie zostały wykluczone z postępowania o zamówienie publiczne. 1 j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 85 poz. 937 ze zm., 2 Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm 3 Dz.U. Nr 71 poz.646

2 [Dowód: akta kontroli str.: 7-15] Do zadań Przewodniczącego Komisji wg cytowanego regulaminu Komisji naleŝało m.in.: odbieranie oświadczeń od członków Komisji oraz biegłych i rzeczoznawców, a takŝe osób podpisujących umowy z wykonawczymi i włączanie tych oświadczeń do dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, przedkładanie Wójtowi wniosków w sprawie odrzucenia ofert lub wykluczenia oferentów, wniosków w przedmiocie uniewaŝnienia postępowania. [Dowód: akta kontroli str.: 11] Do zadań Sekretarza Komisji wg cytowanego wcześniej regulaminu Komisji naleŝało m.in.: przygotowanie dokumentów niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia oraz kwoty jaką zamawiający moŝe przeznaczyć na realizację zadania, przygotowanie pism przedkładanych Wójtowi i Przewodniczącemu Komisji, przygotowania pism do oferentów, przygotowanie dokumentacji do Urzędu Zamówień Publicznych, w tym dotyczących ogłoszeń oraz związanych z wniesieniem odwołania, udostępnienie protokółu postępowania oraz ofert, oświadczeń i zaświadczeń składanych w toku postępowania z zastosowaniem jawności postępowania przy jednoczesnym zakazie udostępniania niektórych materiałów, dokonywanie wpisów w rejestrze zamówień publicznych. [Dowód: akta kontroli str.: 11, 13] Ponadto według cytowanego wcześniej regulaminu Komisji ustalono, Ŝe jeŝeli dana czynność dokonana przez Komisję nie jest potwierdzona za pomocą dokumentów o wzorach urzędowych, z czynności sporządza się odrębny protokół podpisywany przez wszystkich uczestników, a w przypadku dokonywania indywidualnych ocen, mogą być one dokonywane wyłącznie w oparciu o uprzednio ustalone kryteria wyboru ofert i kaŝdy z członków Komisji sporządza pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny. [Dowód: akta kontroli str.: 15] Omówiony wyŝej regulamin sporządzony został na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 82, poz. 743 ze zm.), w którym powoływano się na przepisy tej ustawy, np. art. 20, art. 2 pkt. 9, art. 25 ust. 2, art. 27 oraz art. 68 ust. 2. W zarządzeniu Wójta Gminy nr 40/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla niektórych miejscowości w gminie Rzgów powoływano się nadal na przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, która przestała obowiązywać dnia 2 marca 2004r. 2

3 [Dowód: akta kontroli str.: 7-23, ] Pani Wójt w tej sprawie wyjaśniła, Ŝe w okresie objętym kontrolą obowiązywał omawiany regulamin o powołaniu komisji przetargowej, poniewaŝ, ustalenie regulaminu pracy Komisji nastąpiło na podstawie obowiązujących wówczas przepisów, a po wejściu w Ŝycie ustawy Prawo zamówień publicznych, tj r., nie dokonano w naszej jednostce zmiany regulaminu pracy komisji przetargowej, gdyŝ nowa ustawa nie wprowadziła zmian w tym zakresie i nie odbiegała od przepisów dotychczas obowiązujących, zmianie uległa jedynie numeracja artykułów bez zmiany ich treści. [Dowód: akta kontroli str.: 193] Zarządzeniem nr 51/04 Wójta Gminy Rzgów z dnia 19 listopada 2004 r. ustanowiony został regulamin organizacyjny Urzędu, w którym prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w Urzędzie, w zakresie wykraczającym poza zadania innych stanowisk oraz koordynację i nadzór nad dokonywaniem zamówień w gminnych jednostkach organizacyjnych ( 31p. 15 i 16) powierzono dla stanowiska ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej. [Dowód: akta kontroli str.: 25, 27] W okresie objętym kontrolą Przewodniczącym Komisji była pani Jadwiga Szymczak, w latach Sekretarz Gminy, wykształcenie średnie technik ekonomista, po ukończonym Pomaturalnym Studium Zawodowym, ukończyła w seminarium nt. nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego w dniach 2 i 3 października 2001 r. Sekretarzem Komisji był pan Krzysztof Wiśniewski, pracownik Urzędu od 1 października 1982 r. - inspektor ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej, wykształcenie średnie technik budownictwa, ukończył seminarium nt. ustawy o zamówieniach publicznych zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, które odbywało się w dniach 3 października 2001 r. oraz w szkolenie specjalistyczne (warsztaty) nt. zamówień publicznych zorganizowane przez Agencję Zamówień Publicznych2 Słupsku w dniach listopada 2004 r. [Dowód: akta kontroli str.: 35] 2. Stosowane tryby postępowania o udzielenie zamówień publicznych PoniŜej przedstawiono wydatki dokonane w trybie ustawy Pzp odnośnie kaŝdego trybu za II półrocze 2004 r., 2005 rok i I półrocze 2006 roku: 3

4 rok 2004 (II półrocze) w tys. zł Wydatki ogółem na zadania statutowe kontrolowanej jednostki Wydatki ogółem na dostawy, usługi i roboty budowlane Wydatki dokonane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie kaŝdego trybu, W liczniku liczba zamówień, w mianowniku wartość zamówień w danym trybie (wynikającą z zawartych umów) Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę Aukcja elektroniczna rok 2005 w tys. zł Wydatki ogółem na zadania statutowe kontrolowanej jednostki Wydatki ogółem na dostawy, usługi i roboty budowlane Wydatki dokonane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie kaŝdego trybu, W liczniku liczba zamówień, a w mianowniku wartość zamówień w danym trybie (wynikająca z zawartych umów) Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę Aukcja elektroniczna rok 2006 (I półrocze) w tys. zł Wydatki ogółem na zadania statutowe kontrolowanej jednostki Wydatki ogółem na dostawy, usługi i roboty budowlane Wydatki dokonane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie kaŝdego trybu, W liczniku liczba zamówień, a w mianowniku wartość zamówień w danym trybie (wynikająca z zawartych umów) Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę Aukcja elektroniczna [Dowód: akta kontroli str.: 17] W przypadku udzielonych 4 zamówień w trybie zapytania o cenę dotrzymano warunku określonego w art. 70 ustawy Pzp, tzn. wartość zamówienia w kaŝdym przypadku nie przekraczała równowartości Zamówienie w trybie z wolnej ręki realizowano w jednym przypadku dla zadania opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania wybranych terenów w miejscowościach Branno, Sławsk, Osiecza, Modła zgodnych ze studium (cena zł), poniewaŝ wcześniej ogłoszono juŝ dwukrotnie przetarg na opracowanie tych planów w trybie przetargu nieograniczonego. [Dowód: akta kontroli str.: , , , 235, ] Roczne sprawozdania o udzielonych przez Urząd zamówieniach publicznych za rok 2004 r. i 2005 r., zostały sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w art. 98 ust. 1 ustawy Pzp i terminowo przekazane do Urzędu Zamówień publicznych. [Dowód: akta kontroli str.: 243] - 4

5 Urząd prowadził rejestr zamówień publicznych. [Dowód: akta kontroli str.: 29, 31] Kontrolą objęto wszystkie postępowania o zamówienie publiczne rozpoczęte przez Urząd w okresie objętym kontrolą. 3. Dzielenie zamówienia na części lub zaniŝanie jego wartości Zgodnie z art. 32 ust.2 ustawy Pzp zamawiający nie moŝe w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniŝać jego wartości. Dla zadań roboty remontowo-budowlane pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Rzgów na kwotę netto 7 498,33 z VAT 9 148,00 zł oraz remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu na kwotę netto ,79, z VAT ,62 zł, Urząd przeprowadził w roku 2005 dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pierwsze zostało rozpoczęte w dniu 10 maja 2005 r., drugie w dniu 15 czerwca 2005 r. Omawiane zamówienia dotyczyły modernizacji budynku Urzędu. Dla zadań dostawa zestawów komputerowych na kwotę netto ,85 zł, z VAT ,00 zł oraz dostawa 2-ch komputerów do Urzędu Gminy na kwotę netto 7 524,59, z VAT zł Urząd przeprowadził w roku 2005 dwa postępowania, pierwsze, rozpoczęte w dniu 16 lutego 2005 r. w trybie zapytania o cenę, a drugie rozpoczęte dniu 22 sierpnia 2005 r. w trybie przetargu nieograniczonego. Omawiane zamówienia dotyczyły zakupów komputerów dla Urzędu. [Dowód: akta kontroli str.: 39-42, 59-62, 81-84, , ] Pan Krzysztof Wiśniewski, inspektor ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej Urzędu w tej sprawie wyjaśnił, Ŝe łączna wartość 2 zamówień dotyczących modernizacji budynku Urzędu wyniosła ,62 zł, natomiast zakupu komputerów ,00 zł, a więc w obu przypadkach była znacznie niŝsza niŝ kwota Nie zachodzi więc podejrzenie, Ŝe celem uniknięcia stosowania przepisów ustawy dokonano podzielenia zamówienia na części. [Dowód: akta kontroli str.: 241] 4. Sposób dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy Pzp podczas prowadzenia postępowania zamawiający zobowiązany jest sporządzić pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór protokołu oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określony został w rozporządzeniu w spra- 5

6 wie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. KaŜdorazowo dokumentacja przetargowa w Urzędzie zawierała protokół otwarcia ofert w ostatnim dniu składania ofert oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który był zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [Dowód: akta kontroli str.: 227, 229] Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, w kaŝdym objętym kontrolą postępowaniu osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. członkowie Komisji i Wójt Urzędu składały, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp. [Dowód: akta kontroli str.: 243] W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono wady dla następujących postępowań (w nawiasach podano datę ich ogłoszenia): protokóły ze wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie miały odnotowanej daty ich sporządzenia, za wyjątkiem postępowania na roboty remontowobudowlane pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Rzgów na kwotę 9 148,00 zł ( ) oraz postępowań zakończonych uniewaŝnieniem przetargu, [Dowód: akta kontroli str.: 43-46, 59-66, 77-84, 217, 225, , ] nie zamieszczono numeracji stron wymaganych we wzorze z postępowania o zamówienie publiczne rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania dla druków ZP-2 dla postępowań realizowanych w trybie przetargu nieograniczonego: przebudowa drogi gminnej BoŜatki -Witnica etap I na kwotę ,76 zł ( ), wymiana okien w Sali Urzędu na kwotę zł ( ), budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Dąbrowica na kwotę ,10 zł ( ), remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu na kwotę ,62 zł ( ), przebudowa drogi gminnej Osiecza Osiecza I Osiecza II etap I częśc I na kwotę zł ( ), opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów( ) na kwotę ,00 zł, zaciągnięcie kredytu bankowego na kwotę zł - cena kredytu ,46 zł ( ), termomodernizacja z wymianą pokrycia dachu i budową pochylni dla niepełnosprawnych budynku Domu Kultury przy OSP w Sławsk na kwotę zł ( ), oraz przetargów realizowanych w trybie z zapytania o cenę: dostawa zestawów komputerowych ( ) na kwotę ,00 zł, 6

7 wykonanie map w skali 1:1000 do celów opracowania planów przestrzennego zagospodarowania dla wybranych obszarów gminy Rzgów na kwotę ,40 zł ( ), przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy w 2005 r. na kwotę zł ( ), przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy w 2006 r. na kwotę zł ( ), [Dowód: akta kontroli str.: 43-46, 59-66, 77-88, , , , 227, 229] nie sporządzono w formie pisemnej określenia wartości zamówienia publicznego wymaganego art. 9 ustawy Pzp oraz 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania przebudowa drogi gminnej BoŜatki - Witnica etap I na kwotę ,76 zł ( ), [Dowód: akta kontroli str.: 43-45] w protokółach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań wymiana okien w sali Urzędu na kwotę zł ( ), remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu na kwotę ,62 zł ( ) nie podano nazwiska osoby ustalającej wartości wymaganej w 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, [Dowód: akta kontroli str.: 39] w protokółach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podano róŝne ceny zadania wartości ustalonej na wykonanie zadania oraz ogłoszonej na otwarciu ofert dla: o zadania wymiana okien w sali Urzędu na kwotę zł ( ), ustalona wartość wynosiła zł, na otwarciu ofert zamawiający podał kwotę zł, o zadania wymiana okien w Sali Urzędu na kwotę zł ( ), ustalona wartość wynosiła zł, na otwarciu ofert zamawiający podał kwotę zł, o zadania remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu na kwotę ,62 zł ( ), ustalona wartość wynosiła ,21 zł, na otwarciu ofert zamawiający podał kwotę zł, o zadania dostawa zestawów komputerowych ( tryb zapytania o cenę) na kwotę ,00 zł, ustalona wartość wynosiła ,21 zł, na otwarciu ofert zamawiający podał kwotę zł, o przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy w 2006 r. na kwotę zł ( tryb zapytania o cenę), ustalona wartość wynosiła zł, na otwarciu ofert zamawiający podał kwotę zł. 7

8 [Dowód: akta kontroli str.: 39, 41, 59-62, 77-84, ] Pani Marianna Matuszewska, Wójt Gminy wyjaśniła w powyŝszych sprawach: brak dat sporządzenia protokółów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wynikał z przeoczenia osoby sporządzających protokoły, niezamieszczenie numeracji stron protokółów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wynikał z uŝywanego programu komputerowego, który nie numerował stron, a dokonanie ręcznej numeracji przeoczono, brak określenia pisemnej wartości zamówienia publicznego dla zadania przebudowa drogi gminnej BoŜatki -Witnica etap I wystąpił, poniewaŝ uznano, Ŝe kosztorys inwestorski dla robót budowlanych pełni rolę określenia wartość zamówienia publicznego, jego strona tytułowa określa wartość zamówienia i na tej podstawie określa się wartość zamówienia, braku nazwiska osoby ustalającej wartości zamówień dla zadań wymiana okien w sali Urzędu i remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu, wynikał z przeoczenia tego obowiązku przy wypełnianiu druków, podawanie róŝnych cen zadania dla wartości ustalonej na wykonanie postępowania oraz ogłoszonej na otwarciu w protokółach z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wynikał z faktu Ŝe kwota na otwarciu ofert dotyczyła kwoty jaką zabezpieczono w budŝecie gminy na ten cel, a ustalona wartość wynikała z kosztorysu inwestorskiego, kwoty te pomyłkowo wpisano w protokółach z postępowania udzielenie zamówienia publicznego. [Dowód: akta kontroli str.: 205] 5. Ogłoszenia o wszczęciu postępowania W dokumentacji przetargowej znajdowały się ogłoszenia o przetargu nieograniczonym spełniające wymogi art. 41 ustawy Pzp, ale w Ŝadnym z 11 kontrolowanych postępowań nie zamieszczono pisemnej informacji o terminie jego wywieszenia w budynku Urzędu. [Dowód: akta kontroli str.: 225, 233] Pani Marianna Matuszewska, Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe: przez przeoczenie nie zamieszczano adnotacji w jakich dniach były wywieszane ogłoszenia o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego w miejscu publicznie dostępnym. Faktycznie ogłoszenia te były wywieszane kaŝdorazowo na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzgów, ul. Konińska 8 w Rzgowie i dodatkowo na stronie internetowej gminy, (BIP-ie). 8

9 [Dowód: akta kontroli str.: 205] Począwszy od dnia 1 września 2005 r. Urząd zamieszczał ogłoszenia o zamówieniach publicznych organizowanych w trybie przetargu nieograniczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rzgów pod adresem Publikowane ogłoszenia spełniały wymogi określone w art. 41 ustawy Pzp. Spośród 8 ogłoszeń o przetargu, w trzech przypadkach występowało opóźnienie ich umieszczenia wynoszące o 1 do 4 dni w porównaniu do terminu ogłoszenia podanym w protokóle z postępowania przetargowego. Opóźnienia te nie spowodowały naruszenia terminu 15 dni ustalonego art. 43 ust. 1 ustawy Pzp na przygotowanie oferty. W drugiej połowie 2006r. dla ogłoszeń o przetargu nieograniczonym na stronie internetowej BIP wprowadzono moŝliwość pobrania pliku z SIWZ. [Dowód: akta kontroli str.: 245] W okresie objętym kontrolą Urząd nie prowadził postępowań o wartości przekraczającej [Dowód: akta kontroli str.: 215, 225, ] Art.. 43 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, Ŝe zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złoŝenie oferty, z tym Ŝe termin ten nie moŝe być krótszy niŝ 15 dni od dnia ogłoszenia. W jednym postępowaniu objętym procedurą przetargu nieograniczonego stwierdzono niedotrzymanie tego terminu dla zadania wyposaŝenie w meble i sprzęt publicznego gimnazjum w Rzgowie na kwotę ,92 zł, bowiem ogłoszenie o specyfikacji warunków zamówienia nosiło datę 26 listopada 2004r., a termin składania ofert wyznaczono na dzień 9 grudnia 2004r., tj. 13 dni po ogłoszeniu. [Dowód: akta kontroli str.: 67-75] Pani Marianna Matuszewska, Wójt Gminy, wyjaśniła, Ŝe niedotrzymanie terminu 15 dni w przetargu nieograniczonym na zadanie wyposaŝenie meble i sprzęt publicznego gimnazjum w Rzgowie na kwotę ,92 zł, termin składania ofert był krótszy o 2 dni niŝ wymaga tego przepis ustawy Pzp. wynika stąd, Ŝe zachodziła pilna potrzeba wykonania zamówienia do końca 2004 r. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia r. zawiadomił o przyznaniu kwoty do wykorzystania do końca 2004 r., co skutkowało dokonanie zmian i wprowadzenie do planu finansowego na bieŝący rok wydatków na ten cel. W związku z czym Uchwałą Rada Gminy Rzgów w dniu r. wprowadziła środki do budŝetu gminy na ten cel. Aby zrealizować dostawę mebli w terminie tj. do końca 2004 r. w dniu r. 9

10 wszczęto zamówienie. Nie było więc moŝliwości dochowania terminów wynikających z art. 43 ust. 1 ustawy Pzp do końca 2004 r. W przypadku niewykorzystania w terminie środki te były by do zwrotu. [Dowód: akta kontroli str.: 197] W dniu 27 października 2004 r. Wojewoda Wielkopolski powiadomił Wójta Gminy, Ŝe decyzją Ministra Finansów z dnia 25 października 2004 r. zwiększony został plan dotacji celowej na 2004r. dla gminy Rzgów o ,00 zł w rozdziale Gimnazja w 6330 dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin z przeznaczeniem na zadanie budowy Zespołu Budynków Gimnazjalnych w Rzgowie. Piśmie tym Wojewoda Wielkopolski polecił wprowadzenie stosownych zmian do planu finansowego na rok [Dowód: akta kontroli str.: 161, 163] Uchwałą Rady Gminy Nr 109/04 dnia 30 listopada 2004r. w sprawie sporządzenia zmian w budŝecie gminy, zwiększono kwotę w dz na zadanie inwestycyjne Budowa Gimnazjum z halą sportową w Rzgowie. Ogłoszenie SIWZ dla zadania wyposaŝenie w meble i sprzęt publicznego gimnazjum w Rzgowie na kwotę ,92 zł, nosiło datę 26 listopada 2004r. Przekroczono zakres upowaŝnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych o 4 dni, ogłaszając przetarg w dniu 26 listopada 2004r., a tymczasem uchwała Rady Gminy zezwalająca na tę zmianę podjęta była w dniu 30 listopada 2004r. [Dowód: akta kontroli str.: ] Pani Marianna Matuszewska, Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe przetarg ogłoszono w dniu r. po otrzymaniu decyzji Wojewody o przyznaniu środków na ten cel. Ogłoszenie przetargu po podjęciu uchwały dotyczącej wprowadzenia do budŝetu przyznanej kwoty dotacji przez Wojewodę spowodowałoby niewykonanie zadania w 2004r. i dotacja musiałaby być zwrócona, a z braku środków własnych nie byłby moŝliwości oddania do uŝytku obiektu gimnazjum w ustalonym terminie. [Dowód: akta kontroli str.: 239] 6. Opracowanie SIWZ W okresie objętym kontrolą Urząd dla kaŝdego postępowania przetargowego opracował SIWZ odnośnie zamówień publicznych udzielanych w trybie: przetargu nieograniczonego (11 postępowań + 3 postępowania uniewaŝnione) oraz zapytania o cenę (4 postępowania). SIWZ zawierała wszystkie elementy określone w art. 36 ustawy Pzp. 10

11 [Dowód: akta kontroli str.: 213, 221] Według art. 35 ust. 1 ustawy Pzp ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, je- Ŝeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeŝeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Dla zadania termomodernizacja z wymianą pokrycia dachu i budową pochylni dla niepełnosprawnych budynku Domu Kultury przy OSP w Sławsku na kwotę zł wartość zamówienia ustalona została w dniu 15 kwietnia 2005 r., a postępowanie przetargowe zostało wszczęte poprzez ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie tego zadania w dniu 27 lutego 2006r., a więc został przekroczony 6 miesięczny termin, o którym mowa w art. 35 ust. 1ustawy Pzp o 123 dni. [Dowód: akta kontroli str.: 135, ] W sprawie niedotrzymania terminu określonego art. 35 ust.1 ustawy Pzp, pani Marianna Matuszewska, Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe opracowany kosztorys inwestorski na kwotę zł został w dniu r. postępowanie zostało wszczęte r. dokonano zweryfikowania pod względem wartości wewnętrznie przez pracownika Urzędu Gminy Krzysztofa Wiśniewkiego posiadającego uprawnienia budowlane do wycen i opracowywania kosztorysów. Wartość została na tym samym poziomie, lecz faktu tego nie odnotowano jako adnotacji o aktualizacji. Zlecanie ponowne i ponoszenie kosztów dodatkowe na przeszacowanie w tym przypadku byłoby nieuzasadnione. [Dowód: akta kontroli str.: 199] Na stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego z dnia 15 kwietnia 2004r. znajdowała się adnotacja, Ŝe kosztorys został zweryfikowany w dniu 7 lutego 2006 r. i wartość kosztorysu inwestorskiego pozostaje bez zmian. Wykonany przedmiar robót do SIZ nosił datę jego wykonania luty [Dowód: akta kontroli str.: 21-23] 7. Pobieranie od oferentów wadium, postępowanie z nim oraz zwrot i rozliczanie W postępowaniach o wartości poniŝej zamawiający nie skorzystał z moŝliwości Ŝądania złoŝenia wadium. [Dowód: akta kontroli str.: Urząd w ogłaszanych przetargach nie wymagał w SIWZ wniesienia wadium. Oferenci w Ŝadnym postępowaniu objętym kontrolą nie wnosili wadium. 11

12 [Dowód: akta kontroli str.: , 231] 8. UniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W okresie objętym kontrolą uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano: w jednym przypadku stosownie do art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, które dotyczyło postępowania opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania, poniewaŝ nie złoŝono Ŝadnej oferty, następnie przystąpiono ponownie do przeprowadzenia przetargu w trybie z wolnej ręki (po dwukrotnym ogłoszeniu przetargu na opracowanie tych planów w trybie przetargu nieograniczonego), w 2 przypadkach stosownie do art. 93 ust. 4 ustawy Pzp, które dotyczyło postępowań: o przebudowa drogi gminnej BoŜatki -Witnica etap I, gdzie zaplanowano kwotę ,71 zł, a oferenci zgłosili ,83 zł i ,71 zł; następnie zmniejszono zakres robót w przedmiocie zamówienia i ogłoszono przetarg nieograniczony, który zakończył się wyborem wykonawcy i została zawarta umowa, o dokumentacja projektowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Osieczy z łącznikiem i niezbędnym zapleczem magazynowo sanitarnym, gdzie zaplanowano kwotę ,00 zł, a oferenci zgłosili od ,00 zł do ,00 zł; następnie ogłoszono przetarg nieograniczony, wcześniej zwiększając kwotę w budŝecie na ten cel, który zakończył się wyborem wykonawcy i została zawarta umowa. [Dowód: akta kontroli str.: 37, 225, 235] O uniewaŝnieniu postępowania zostali powiadomieni wszyscy wykonawcy. W uzasadnieniu podano faktyczne i prawne przyczyny uniewaŝnienia postępowania. [Dowód: akta kontroli str.: 243] 9. Oferty W okresie objętym kontrolą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano odrzuceń i wykluczeń ofert w 4 spośród 9 przetargów realizowanych w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonych podpisaniem umowy na realizację zadania. Przyczyną odrzucenia 10 ofert w 4 postępowaniach przetargowych były postanowienia art. 89 ust. 1 p.2 ustawy Pzp, który stanowi, Ŝe oferta podlega odrzuceniu, jeŝeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przyczyną wykluczenia 5 oferentów w 3 po- 12

13 stępowaniach przetargowych były postanowienia art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 2 p. 3 i ust. 1 p.10 ustawy Pzp, które stanowią, Ŝe o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wykonawców, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 cytowanej ustawy. [Dowód: akta kontroli str.: 215] W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono złoŝenia oferty zawierającej raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. [Dowód: akta kontroli str.: 243] Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. We wszystkich postępowaniach przetargowych jedynym kryterium była cena 100%. [Dowód: akta kontroli str.: 243, ] Biorące udział w postępowaniu o zamówienie publiczne składane oferty zawierały wymagane informacje: oświadczenie wykonawcy w trybie art. 24 ust.1 ustawy Pzp, oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 i art. 44 ustawy Pzp, dane dotyczące podwykonawców, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, [Dowód: akta kontroli str.: 217, 225] 10. Zawarcie umowy i jej realizacja Spośród sprawdzonych umów objętych kontrolą stwierdzono niedotrzymanie terminu określonego w art.. 94 ust. 1 ustawy Pzp, który wymaga, Ŝe zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty dla następujących postępowań (zadań): wymiana okien w Sali Urzędu na kwotę zł wyłoniono wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 10 października 2005 r. i w tym dniu datowane były zawiadomienia o wyborze oferenta, natomiast umowę na wykonanie zadania podpisano w dniu 12 października 2005 r, tj. w 2 dni po przekazaniu zawiadomień, 13

14 [Dowód: akta kontroli str.: 47-57] opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów ( ) na kwotę ,00 zł, powiadomiono oferentów wyborze wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego pismem z dnia 6 czerwca 2005 r., które zostało odebrane przez 2 oferentów w dniu 10 czerwca 2005 r., a przez jednego oferenta Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli Teren Sp. z o.o. w Łodzi w dniu 13 czerwca 2005 r., natomiast informacja Urzędu o odrzuconych ofertach została odebrana przez jednego oferenta ARCADIS Ekoterm Sp. z o.o. z Wrocławia w dniu 13 czerwca 2005 r., umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 16 czerwca 2005 r, tj. w 3 dni po odebraniu zawiadomień, [Dowód: akta kontroli str.: 89-98] wykonanie map w skali 1:1000 do celów opracowania planów przestrzennego zagospodarowania dla wybranych obszarów gminy Rzgów na kwotę ,40 zł ( tryb zapytania o cenę), powiadomiono oferentów o wyborze oferty w trybie przetargu zapytania o cenę pismem z dnia 20 lipca 2004 r. wysłanym w dniu 22 lipca 2004 r., które zostało odebrane przez 5 oferentów w dniu 23 lipca 2004 r., na wykonanie zadania została podpisana w dniu 28 czerwca 2004 r, tj. w 5 dni po odebraniu zawiadomień, [Dowód: akta kontroli str.: ] przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy w 2005 r. na kwotę zł ( r. - tryb zapytania o cenę), powiadomiono oferentów o wyborze oferty w trybie przetargu zapytania o cenę pismem z dnia 17 stycznia 2005 r. wysłanym w dniu 17 stycznia 2004r., które zostało odebrane przez jednego z oferentów Pracownia Usług Projektowych Agnieszka Wiśniewska, ul. 11 Listopada 23 w Koninie w dniu 20 stycznia 2005 r., na wykonanie zadania została podpisana w dniu 26 stycznia 2005 r., tj. w 6 dni po odebraniu zawiadomienia, [Dowód: akta kontroli str.: ] PowyŜsze umowy ze strony Urzędu jako zamawiającego podpisała Pani Wójt Urzędu. Pani Marianna Matuszewska, Wójt Gminy w powyŝszych spawach wyjaśniła, Ŝe: dla zadania wymiana okien w sali narad niedotrzymanie terminu 7 dni od zawiadomienia wykonawców wynikało z pilności wykonania zadania wymiany okien na całej ścianie pomieszczenia i obawy, iŝ w późniejszym terminie ze względu na warunki pogodowe październik i listopad zachodziła obawa niewykonania zadania zaplanowanego w budŝecie 14

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

wynikającego z art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu

wynikającego z art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Klonowa, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-04-01/2013 P/13/081 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-04-01/2013 P/13/081 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-04-01/2013 P/13/081 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/081 Wykorzystanie środków publicznych na inwestycje przez administrację morską Jednostka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-02-02/2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/002 Udzielanie zamówień publicznych przez jednostki

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Inwestora Zastępczego Tytuł Projektu: Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą Działanie 7.3 Infrastruktura słuŝąca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu StrzyŜowskiego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu StrzyŜowskiego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Gmina Strzelce Opolskie pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie Telefon: 77/404-93-00 do 06, faks. 77/461-22-88. Strona internetowa: http://www.strzelceopolskie.pl Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo