Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego"

Transkrypt

1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i symultanicznego oraz pisemnego (z języka polskiego na język angielski, a także z języka angielskiego na język polski), wynikające z potrzeb realizacji projektu "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego " w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2016 r. o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 zmiany: rok 2013 poz. 984 oraz poz ) Zatwierdził: Tomasz Potkański, Z-ca Dyrektora Biura ZMP Poznań, dnia roku 1

2 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Ustalenia ogólne Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 zmiany: rok 2013 poz. 984 oraz poz. 1047). Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: Zamawiający Związek Miast Polskich, ul. Robocza 42, Poznań Postępowanie Postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie wytycznych ustawy Pzp. upzp / Pzp Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca Dz. U. Nr 113, poz. 759 z p.zm.). SIWZ Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie Należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w SIWZ i jej załącznikach. Wykonawca Podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 2. Nazwa oraz adres Zamawiającego - informacje o Zamawiającym. Zamawiającym jest: Nazwa: Związek Miast Polskich Adres zamawiającego: ul. Robocza 42, Poznań Numer telefonu: (061) , Nr faks : (061) Strona internetowa: Adres emaliowy: Godziny urzędowania pn. pt., od 8.00 do

3 3. Tryb udzielania zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 28 maja 2013 roku opublikowany w Dz. U poz. 907 z p.zm) z zastosowaniem przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 3.1 Podstawy prawne mające zastosowanie przy przygotowaniu i opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 zmiany: rok 2013 poz. 984 oraz poz. 1047).) art. 36 w związku, z art ) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku, do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 282 Poz. 1650). 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. Nr 282 Poz. 1649). 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luty 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Poz. 231). 5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym(dz. U Nr 12, poz. 68). 6) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U Nr 223, poz. 1458). 7) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U z 2003r. Nr 153, poz z p. zm.), 8) Kodeks cywilny (tj. Dz.U nr 16 poz. 93 z p. zm.) 3.2 W przypadkach nieopisanych szczegółowo w niniejszej SIWZ stosuje się właściwe przepisy ww. ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.. 4. Opis przedmiotu zamówienia 4.1. Przedmiot zamówienia Przedmiot usług obejmuje tłumaczenia (z języka polskiego na język angielski, a także z języka angielskiego na język polski) wynikające z potrzeb realizacji projektu "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego". 3

4 4.2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania niżej opisane Usługa w ramach tego Zamówienia będzie realizowana na podstawie odrębnych zleceń (z opisem zakresu i dat) w ramach 3 różnych zadań, odpowiadających różnym przewidywanym zakresom pracy tłumacza/tłumaczy: Zadanie nr 1. Tłumaczenie ustne dla grupy ok. 15 osób, w trakcie 4 dniowych wizyt studyjnych w Norwegii w miesiącach styczeń, marzec, maj i wrzesień 2014 r. (bilet lotniczy, wyżywienie i noclegi zapewnione przez Zamawiającego). Razem 16 dni pracy. Przewidywana liczba godzin tłumaczenia dziennie 8 do 10 godzin. Powyższe terminy są na tym etapie orientacyjne, ponieważ muszą być uzgodnione ze stroną norweską. Szczegółowe terminy wyjazdów podane zostaną z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Na zadanie nr 1 Zamawiający przewiduje w wersji optymalnej (maksymalnej) 16 osobodni pracy tłumacza, z gwarancją wykorzystania 12 osobodni. Zadanie nr 2. Tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne szeptane w trakcie konferencji i spotkań, które odbędą się w różnych miastach w Polsce (ewentualny nocleg i wyżywienie zapewnia Zamawiający) w czasie trwania projektu tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2016 r. Szczegółowe terminy konferencji i spotkań podane zostaną z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem. Przewidywana liczba godzin tłumaczenia dziennie do 8 godzin. Na zadanie nr 2 Zamawiający przewiduje w wersji optymalnej (maksymalnej) 20 osobodni z gwarancją wykorzystania 14 osobodni. Przez tłumaczenie ustne Zamawiający rozumie: tłumaczenie konsekutywne (tłumaczenie po zakończeniu zdania bądź przemówienia prelegenta) i symultaniczne (tłumaczenie na bieżąco szeptane, bądź z wykorzystaniem mikroportów w miarę ich dostępności w danej sali), bez wcześniej przygotowanego tekstu). Zadanie nr 3. Tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski materiałów konferencyjnych i opracowań wykonanych w ramach projektu lub istotnych dla prawidłowego wdrażania projektu. Na zadanie nr 3 Zamawiający przewiduje w wersji optymalnej (maksymalnej) wykorzystania w liczbie 80 stron. 200 stron z gwarancją 4.4. Dla prawidłowego wykonania zadań wymaganym jest, aby Wykonawca usług znał biegle terminologię stosowaną w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jej angielsko-języczne odpowiedniki oraz posiadał doświadczenie w ich używaniu w trakcie tłumaczeń Przewidywany zakres wykonywania prac może ulegać modyfikacjom w wysokości +/-35% w zakresie ilościowym każdego z zadań (liczba dni pracy / liczba stron tłumaczenia), przy czym zmiana polegająca na zwiększeniu zamówienia wymagać będzie oddzielnego aneksu Kwalifikacja rodzajowa zamówienia usługa w rozumieniu: ustawy Pzp (art. 2 pkt. 10 Pzp) Kody CPV według Wspólnego Słownika Zamówień: 4

5 CPV Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych CPV Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 4.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych kodeksem cywilnym oraz postanowieniami Zamawiającego zawartymi w treści postanowień umowy. Jest też odpowiedzialny za całokształt świadczonej usługi, w tym za terminowe z należytą starannością wykonanie zamówienia Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. W sprawach dot. organizacji wykonania zamówienia określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych informacji niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia Zamówienie jest częścią realizacji projektu pn. Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG Zamawiającego obowiązują również wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego , chyba, że zapisy Prawa Zamówień Publicznych stanowią inaczej. 5. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji umowa zostanie zawarta od dnia jej podpisania do dnia 30 kwietnia 2016 r. 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest: udokumentowanie: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat wykonał lub wykonuje co najmniej 5 usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka polskiego na j. angielski lub odwrotnie, o łącznej wartości tych usług dla wszystkich tłumaczeń nie mniejszej niż zł. 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. dysponowania osobą zdolną do wykonania zamówienia dysponowanie co najmniej 1 osobą z wyższym wykształceniem, minimum trzyletnim doświadczeniem w pracy tłumacza - do wykonania usług tłumaczeń. 5

6 5. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia publicznego - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 6. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 upzp, poprzez oświadczenie, że Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki ubiegania się o zamówienie publiczne i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 1 musi spełnić każdy z Wykonawców, a warunki określone w pkt. 2) 4) mogą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców Ocena spełnienia warunków: Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, Zamawiający dokona biorąc pod uwagę złożone wykazy, dokumenty i oświadczenia. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie załączyli do oferty oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnia. Wykonawcy niespełniający, chociażby jednego z postawionych warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 upzp ustawy Prawo zamówień publicznych, a ich oferty uznane za odrzucone. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą, 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 upzp (patrz. pkt SIWZ ). 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 upzp (patrz pkt ppkt. 5 SIWZ). 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 6

7 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1. Formularz ofertowy załącznik nr 1, 7.2. Wykaz osób/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy załącznik nr Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem zakresów do wykonania załącznik nr th Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów oraz dokumenty mające na celu potwierdzenie spełnienia uprawnień Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie publiczne: A. W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podleganiu wykluczeniu do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 7.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie na podstawie art. 44 upzp w związku z art. 22 ust 1, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wynikających z art.24 ust.1 Ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 7

8 W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w oświadczenia muszą być złożone przez każdego Wykonawcę Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów, 7.9. Wykonawca, wraz z oferta, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informacje o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejsce dokumentu, o których mowa: W pkt. 7.5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Pozostałe dokumenty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej SIWZ. Dokumenty pozostałe wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków ubiegania się o zamówienie publiczne zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. B. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, których opis oceny spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt. 6.1 i 6.2 SIWZ do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, 8

9 czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg wytycznych Zamawiającego opisanych w SIWZ pkt ppkt. 2 i wzoru dla usług stanowiącego załącznik nr Dowodami, o których mowa w pkt 7.10 są poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku zamówień na usługi oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 7.10 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych, w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiające żąda od wykonawcy: a. przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.5 do 7.7. b. załączenia dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wg wytycznych Zamawiającego opisanych w SIWZ pkt ppkt.4 i wzoru dla usług stanowiącego załącznik nr 3 wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą załącznik nr Oświadczenie w treści Formularza Oferty wykonania zamówienia publicznego wg wzoru umowy W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. W przypadku wykonawców wspólnie występujących ubiegających się o zamówienie publiczne oraz w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnienie warunków określonych w niniejszej specyfikacji polega na zasobach 9

10 innych podmiotów, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących) lub przez upoważnionych przedstawicieli innych podmiotów (także każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących). Wszystkie wyżej wymienione dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty niewymagane niniejszą specyfikacją załączone do oferty nie będą przez zamawiającego rozpatrywane. Forma składanych przez Wykonawcę dokumentów: dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Zasady i formy przekazywania Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną lub faksem; przy czym za pomocą faksu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli ich treść została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji przekazanych za pomocą faksu. Adres Zamawiającego oraz numer faks podano w punkcie I SIWZ pn. Nazwa i adres Zamawiającego. Pytania kierowane do zamawiającego przekazywane drogą elektroniczną należy kierować na adres strony internetowej podany w punkcie I SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania dokumentów, których forma przekazania drogą elektroniczną wymagałaby opatrzenia tych dokumentów bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 10

11 8.2. Wyjaśnienia i modyfikacje Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie i nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której dostępna jest SIWZ Zmiany W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której ona jest dostępna. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której jest ona udostępniona. Jeżeli w postępowaniu zmiana treści SIWZ będzie skutkowała zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Osoba /y uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest: Stanowisko Z-ca Kierownika Projektu Imię i nazwisko Alicja Grenda, tel. (0-61) faks (0-61) od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy a Adres owy W przypadku przekazywania oświadczeń i dokumentów uprawnionymi do odbioru jest pracownik Sekretariatu Biura ZMP adres podano w części 1 SIWZ pn. Informacje o Zamawiającym. 11

12 9. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 10. Termin związania ofertą Czas trwania terminu związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 11. Opis sposobu przygotowania ofert Wymagania ogólne 1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zawierającą wymagane oświadczenia, dokumenty, informacje wskazane w niniejszej SIWZ. 2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 4) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Prawa zamówień publicznych. 5) Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z wyłączeniem poprawionych przez Zamawiającego niezgodności niepowodujących istotnych zmian w treści ofert polegających m.in. na: omyłkach niepowodujących znaczącej ingerencji w treść oferty, niedotyczących istotnych jej postanowień określonych dla przedmiotu lub warunków wykonania zamówienia publicznego opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych niewymienionych, a których zakres nie stanowi zmian w stosunku do zamiaru złożenia przez wykonawcę oferty zgodnej z wymaganiami zamawiającego. 6) Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym w sposób czytelny, pismem czytelnym. 7) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 8) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo / uprawnienie. 9) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 10) Wskazanym jest by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie / opakowaniu. Strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty. 12

13 11) Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania. 12) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymaga zachowania formy pisemnej. 13) Zmiany dotyczące treści złożonej oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres Zamawiającego podany w punkcie I SIWZ opatrzone napisem Zmiana. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty opatrzone napisem Wycofane Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych. Dokumenty złożone w ofercie są jawne za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. Dokumenty niejawne, zastrzeżone, Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów prawnych. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U z 2003r. Nr 153, poz z p. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego w części nie jawnej dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich pisemny wniosek. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 13

14 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 pn. Informacje o Zamawiającym i złożone do dnia 16 października (środa) 2013 roku do godz opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i symultanicznego oraz pisemnego (z języka polskiego na język angielski, a także z języka angielskiego na język polski), wynikające z potrzeb realizacji projektu "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego " z dopiskiem Nie otwierać przed datą 16 października 2013 roku godz Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 października 2013 roku godz w pok. Nr 202. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. Przygotowując ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 13. Opis sposobu obliczenia ceny Przy obliczeniu ceny należy uwzględnić wszelkie wskazania odnoszące się do przedmiotu zamówienia publicznego i wymagań opisanych przez Zamawiającego Obliczona przez Wykonawcę cena oferty w oparciu o dane Zamawiającego powinna zawierać niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania zamówienia koszty, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia podane w SIWZ Wykonawca ewentualne upusty cen lub rabaty powinien od razu ująć w obliczeniach ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia Koszty dojazdu (samochód, pociąg) na terenie Polski - z wyłączeniem ewentualnego noclegu oraz wyżywienia, które opłaci Zamawiający - Wykonawca uwzględnia w wynagrodzeniu. 14

15 Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi wyłącznie w złotych polskich (PLN) Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny polegające na oczywistych omyłkach w przeprowadzeniu rachunków na liczbach, sumowaniu poszczególnych pozycji ceny oferty i kwoty podatku VAT, natomiast w przypadku rozbieżności cen podanych liczbowo i słownie przyjmując, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny, który odpowiada dokonanemu prawidłowo obliczeniu oraz inne niewymienione o charakterze omyłek wskazujących na ich oczywisty charakter z uwzględnieniem konsekwencji wnoszonych poprawek. 14. Ocena ofert, kryteria i ich znaczenie Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: Oferta, co do formy opracowania i treści jest zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków wykonania zamówienia, Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca spełnił warunki i wymagania określone postanowieniami SIWZ Zamawiającego oraz ustawą Prawo zamówień publicznych Wyjaśnienia w toku badania ofert. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie Ocena ofert. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o niżej ustalone kryteria określone w niżej przedstawionych informacjach. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Kryteria oceny ofert - cena oferty 100 % obliczona według wzoru: 15

16 Cena oferowana minimalna brutto Cena = x 100 Cena badanej oferty brutto Uzyskana ilość punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 100 %. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta, która przedstawia najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. WYBÓR Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w Informacji o wyniku postępowania w szczególności: 1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, 2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. UNIEWAŻNIENIE Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 16

17 5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert 2) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu do składania ofert W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie, zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. PRZYSTĄPIENIE DO PODPISANIA UMOWY - Postanowienia umowy zawarto w załączniku Nr 2 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Po zakończeniu czynności i wypełnieniu wszystkich obowiązków przez Wykonawcę strony podpiszą umowę na warunkach określonych niniejszym postępowaniem o zamówienie publiczne i treścią złożonej oferty. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. Wykonawca przed przystąpieniem do podpisania umowy obowiązany będzie do: 1) przedłożenia podpisanego przez siebie projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego uwzględniającego postanowienia Zamawiającego, sporządzonego zgodnie ze wytycznymi SIWZ. Po weryfikacji treści przedstawionej umowy przez Zamawiającego, strony będą mogły przystąpić do jej podpisania, 2) Wykonawca występujący wspólnie (konsorcjum) przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłoży umowę regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki winna być zawarta umowa wykonawców występujących wspólnie nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub b. będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, lub c. nie dopełni wszystkich niezbędnych formalności wymaganych przed podpisaniem umowy. Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte w prowadzonym postępowaniu kryteria, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 17

18 PODPISANIE UMOWY Po zakończeniu czynności i wypełnieniu wszystkich obowiązków przez Wykonawcę strony podpiszą umowę na warunkach określonych niniejszym postępowaniem o zamówienie publiczne i treścią złożonej oferty. 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 10. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 18

19 11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 13. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze Stron. 14. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 15. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami Strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego. 16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa PZP nie stanowi inaczej. 17. Na orzeczenie Izby, Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 18. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Urzędu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem 19. Prezes Urzędu przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 20. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego o prokuraturze. 21. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu VI rozdziału 4 ustawy PZP nie stanowią inaczej. 19

20 22. Zgodnie, z art. 181 ustawy Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 23. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa w ust. 22 niniejszego rozdziału, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 19. Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej. 20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 22. Płatności z tyt. wykonania przedmiotu umowy Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich / PLN 23. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, przy czym oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Udostępnienie treści protokołu, wraz załącznikami odbywać się będzie m.in. według poniższych zasad: a. zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, b. zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, c. zamawiający wyznaczy członka komisji w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania, d. udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wytyczne rozporządzenia wykonawczego z dnia 26 października 2010 w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określającego zasady udostępniania Dz. U z 2010 roku Nr 223 poz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZS1 9.2013/POKL PRZYJAZNAIATRAKCYJNASZKOLA GWARANCJĄ DOBREGO WYKSZTALCENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP 9/P/11/2012 Kielce, 30.11.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prenumeratę prasy i czasopism na rok 2013 dla 13-tu filii Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów.

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piekary Śl., dnia 31.03.2015r ul. F. Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl. (Pieczęć Zamawiającego) Nr ZP-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo