SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (postępowanie nr ZP/PN/D/9/2015)

2 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Miasto Stołeczne Warszawa Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Rozbrat 26, Warszawa adres strony internetowej: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej Ustawą. 2.2 Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/PN/D/9/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Ośrodek Rozbrat, ul. Rozbrat 26, Warszawa Ośrodek Solec, ul. Solec 71, Warszawa Ośrodek Inflancka, ul. Inflancka 8, Warszawa Zamawiający wymaga, aby dostarczony w ramach Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) sprzęt wraz z elementami instalacyjnymi był fabrycznie nowy. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz Dokumentacja projektową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający zaleca dokonania przez Wykonawców, przed złożeniem ofert, wizji lokalnej celem dokładnego zapoznania się z terenem, dotyczącym przedmiotu zamówienia. Miejsce wizji lokalnej: Ośrodek Rozbrat, ul. Rozbrat 26, Warszawa Ośrodek Solec, ul. Solec 71, Warszawa Ośrodek Inflancka, ul. Inflancka 8, Warszawa 3.2 Kod CPV: , , , , OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Złożenie oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia stanowi jeden z warunków ważności oferty. 5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 6. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. WYKONANIE ZAMÓWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 Ustawy Wykonawca może powierzyć zamówienie podwykonawcom

3 8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia 45 dni od dnia podpisania umowy. 9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 9.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają warunki zawarte w przepisie art. 22 ust. 1 Ustawy; posiadają wiedzę i doświadczenie: Wykonawcy spełniają warunek, jeżeli wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 3 systemy wspólnego karnetu/wspólnej karty dla minimum 3 różnych obiektów każdy i załączą dowody, że systemy te zostały wykonane należycie. Dostarczane systemy, o których mowa powyżej, powinny obejmować dostawę, montaż i wdrożenie elektronicznego systemu obsługi klienta (urządzenia kontroli przejścia, czytniki, stanowiska komputerowe, oprogramowanie) oraz oprogramowanie integrujące, które umożliwia prowadzenie wspólnej polityki sprzedaży, raportowania i rozliczeń pomiędzy podmiotami należącymi do systemu wspólnej karty. Z punktu widzenia klienta jest to rozwiązanie umożliwiające zakup karnetu i możliwość korzystania z niego na każdym z obiektów należących do systemu wspólnej karty, a znajdujących się w różnych lokalizacjach. Zamawiający wymaga, aby łączna wartość co najmniej jednego wdrożonego systemu wspólnego karnetu/wspólnej karty dla minimum 3 różnych obiektów przekraczała ,00 zł netto. jedno wdrożenie elektronicznego systemu obsługi klienta dla pojedynczego obiektu o podobnej charakterystyce i prowadzącego działalność zbliżoną do działalności Zamawiającego o wartości min ,00 zł netto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie wymaga, aby każdy z Wykonawców wykazał spełnienie ww. warunku oddzielnie. Do uznania spełnienia warunku wystarczające będzie, jak tylko jeden Wykonawca wykaże się wymaganą wiedzą i doświadczeniem. W przypadku, gdy żaden z Wykonawców nie posiada wymaganej wiedzy i doświadczenia, może on polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy. Pamiętać należy jednak, że zasób wiedzy i doświadczenia jest nierozerwalnie związany z podmiotem go udostępniającym niemożliwym do samodzielnego obrotu bez zaangażowania się tego podmiotu w realizację zamówienia. Oznacza to, że nie można tymi zasobami podzielić się z innym Wykonawcą tylko w sferze abstrakcyjnego rozwiązania bez jego zastosowania w praktyce. Bez zagwarantowania stosownego zaangażowania podmiotu udostępniającego swój zasób wiedzy i doświadczenia przy realizacji zamówienia możliwość dysponowania potencjałem przez Wykonawcę Zamawiający uzna za iluzoryczną

4 W niniejszym postępowaniu pod pojęciem wiedzy i doświadczenia należy rozumieć wykonanie, a nie tylko wykazanie trzech dostaw. Z tych względów nie jest dopuszczalne sumowanie przez Wykonawcę, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu wiedzy i doświadczenia, świadczeń w zakresie dostaw wykonanych przez różnych podmiotów, nieposiadających wymaganej w niniejszym postępowaniu wiedzy i doświadczenia nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 Ustawy. 9.2 Złożenie przez Wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. 10, będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 9.3 Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 10. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 10.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w przepisie art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o przepis art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w przepisie art. 22 ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda złożenia Oświadczenia zgodnego z przepisem art. 22 ust. 1 Ustawy (Załącznik nr 3 do SIWZ) W celu wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1.2, Zamawiający żąda złożenia następującego dokumentu: Wykazu wykonanych instalacji (obejmujących dostawę, montaż i wdrożenie ESOK) zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których instalacje te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik nr 7 do SIWZ) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do - 4 -

5 oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. (zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2b Ustawy). Ze złożonego dokumentu winien wynikać: zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, rodzaj i zakres udostępnianych zasobów, sposób udostępnienia zasobów, nazwa podmiotu (nazwa Wykonawcy), któremu zasoby zostaną udostępnione, charakter stosunku łączącego Wykonawcę z podmiotem trzecim, okres, na który podmiot trzeci udostępnia zasoby. W przypadku, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności dotyczy to wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu Zamówienia, wraz ze wskazaniem zakresu i okresu uczestnictwa podmiotu trzeciego w wykonaniu Zamówienia, gwarantującego realne przekazanie zasobów, na których polega Wykonawca Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 6 do SIWZ) W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia r. poz. 231) tj.: składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku do oferty należy dołączyć: dokument wymieniony w pkt oraz 10.5 przez każdy z podmiotów występujących wspólnie, dokument wymieniony w pkt oraz 10.2 wspólny lub przez każdy z podmiotów występujących wspólnie; dokument wymieniony w pkt 10.4 wspólny dla podmiotów występujących wspólnie; dokument wymieniony w pkt 10.3 przez co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego

6 11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 11.1 W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów powinny być dokonywane w formie pisemnej Nr faksu Zamawiającego: ; adres Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 16: Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy uznawane będą za skutecznie złożone temu Wykonawcy. 12. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 12.1 w sprawach formalnych: Karolina Miazga (Specjalista w Dziale Administracji i Zamówień Publicznych) tel (w godz. 8:00-16:00), 12.2 w sprawach merytorycznych: Artur Niewęgłowski (Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji) tel (w godz. 8:00-16:00). 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 13.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 14.1 Oferta winna zawierać: Wypełniony i podpisany Formularz oferty (Załącznik nr 5 do SIWZ). Uwaga: Do Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, należy dołączyć Szczegółowy wykaz ofertowanego sprzętu potwierdzający spełnienie minimalnych wymagań sprzętowych Zamawiającego określonych w Dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Formularza oferty Wykaz sprzętu) Do oferty należy załączyć: Wszystkie oświadczenia i dokumenty, których złożenia żąda Zamawiający w pkt 10 SIWZ; W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo, które musi zawierać w szczególności wskazanie: oznaczenia postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego; ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, o których mowa w pkt ; Dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z pkt 20.5 SIWZ

7 14.3 Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę Wykonawca nie może składać oferty na to zamówienie jako Wykonawca indywidualny i jednocześnie jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej Oferta powinna być czytelna, napisana w języku polskim, w sposób zapewniający trwałość tekstu Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana, a w Formularzu oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych kartek składa się oferta wraz z Załącznikami Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę pod rygorem ich nieuwzględnienia Formularz oferty oraz Załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy Pełnomocnictwo lub inny dokument upoważniający do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy załączyć w formie pisemnej, w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego Oświadczenie wymienione w pkt , pkt 10.2 i pkt 10.5 SIWZ powinno być złożone w formie oryginału, pozostałe dokumenty wymienione w pkt 10 SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Wykonawca, który składa w trakcie postępowania informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, jest zobowiązany wykazać zasadność ich zastrzeżenia. Dokument taki musi być oznaczony klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U ze zm.) wraz ze wskazaniem uzasadnienia. Informacje te winny być umieszczone w innej osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty)

8 14.17 Ofertę wraz z Załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie z nazwą i adresem Wykonawcy, oznaczoną w następujący sposób: Miasto Stołeczne Warszawa Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy Zakład Budżetowy Oferta na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Nr postępowania ZP/PN/D/9/2015 Nie otwierać przed roku godz. 09: Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: ZMIANA lub WYCOFANIE. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA nr Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 15.1 Ofertę należy złożyć pod adresem: Miasto Stołeczne Warszawa Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, Warszawa w recepcji Ośrodka Termin składania ofert upływa dnia roku o godz. 09: Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 09:15 pod adresem ul. Rozbrat 26, Warszawa pok. nr 109. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty Podczas otwarcia Zamawiający poda imiona i nazwiska, nazwy (firmę) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania

9 16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 16.1 Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik nr 5 do SIWZ) musi być całkowitą ceną brutto za wykonanie całego zamówienia Cena za wykonanie całego zamówienia jest ceną ryczałtową Wykonawca określając wynagrodzenie umowne oświadcza, że wykorzystał wszelkie konieczne środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający przyjmie oferowaną cenę jako ostateczną, za jaką przedmiot zamówienia zostanie wykonany Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. 17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia prowadzone między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 18.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 95 %, Okres gwarancji 5% Maksymalną liczbę punktów w kryterium Cena otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem: Cn C = 95 pkt Cob gdzie: C liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena C n najniższa zaoferowana cena C ob cena zaoferowana w badanej ofercie 18.3 W kryterium Okres gwarancji punkty będą przyznane wg poniżej punktacji: 24 miesiące gwarancji 0 pkt 36 miesięcy gwarancji 5 pkt 18.4 Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w kryteriów wynosi 100 pkt tj.: 95 pkt za Cenę + 5 pkt za Okres gwarancji. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę w zamówieniu

10 19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 19.1 Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do dopełnienia następujących formalności: Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, będą oni zobowiązani, przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, o której mowa w 6 pkt. 19 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kopię dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić karty katalogowe dostarczonego sprzętu. 20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 20.1 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy): pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy: , poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w przepisie art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z z dnia ) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, bądź ubezpieczeniowej, koniecznym jest, aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. Koniecznym jest również, aby gwarancja obejmowała cały okres związania ofertą określony w SIWZ. W przypadku, gdy gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie spełni któregokolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, odpowiednia kwota powinna zostać przelana na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt wraz z podaniem nr postępowania, o którym mowa w pkt 2.2. Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego

11 20.5 W przypadku składania wadium w formie innej niż pieniężna, do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wniesionego (ustanowionego) wadium poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Koniecznym jest zdeponowanie oryginału dokumentu wniesionego (ustanowionego) wadium przed upływem terminu składania ofert w Kasie Zamawiającego przy ul. Rozbrat 26 pokój nr 104. Kasa czynna w godz. 8:00-15:00. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kopii potwierdzenia przelewu. 21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 21.1 Postanowienia wymienione w Załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod następującymi warunkami i we wskazanym zakresie: zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; w przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminów przewidzianych na realizację zamówienia, o okres trwania wskazanych warunków atmosferycznych; w przypadku zaistnienia konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminów przewidzianych na realizację niniejszego zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminów przewidzianych na realizację zamówienia, o okres niezbędny do realizacji zamówień dodatkowych. 22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 22.1 Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w Formularzu oferty w jednej lub kilku następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy): pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy: , poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z z dnia ) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego

12 22.3 Wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, ustanowienia zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, ustanowienia zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wymaga dla swej skuteczności wcześniejszej zgody Zamawiającego W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu odpowiednia kwota powinna zostać przelana na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt wraz z podaniem nr postępowania, o którym mowa w pkt Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego Kopię dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W wypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Koniecznym jest zdeponowanie oryginału dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kasie Zamawiającego, przy ul. Rozbrat 26 w pokoju nr 104 w godz. 8:00-15:00 przed podpisaniem umowy. 23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 24. Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy. 25. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia, Nr 2: Istotne postanowienia umowy, Nr 3: Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1, Nr 4: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Nr 5: Formularz oferty, Nr 6: Oświadczenie dotyczące przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej, Nr 7: Wykaz wykonanych instalacji Nr 8: Dokumentacja projektowa

13 ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: a) Ośrodek ROZBRAT, ul. Rozbrat 26, Warszawa, b) Ośrodek SOLEC, ul. Solec 71, Warszawa, c) Ośrodek INFLANCKA, ul. Inflancka 8, Warszawa. Zamawiający wymaga, aby dostarczony w ramach Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) sprzęt wraz z elementami instalacyjnymi był fabrycznie nowy. 2. Elektroniczny System Obsługi Klienta (ESOK) to profesjonalne narzędzie do zarządzania obiektami sportowymi. Wdrożenie systemu ESOK w Ośrodkach SCS AW pozwali na sprawne prowadzenie sprzedaży usług oraz ich rozliczanie. Zainstalowany system ESOK musi ponadto dysponować szeregiem narzędzi ułatwiających zarządzanie Ośrodkami. Założeniami towarzyszącymi instalacji systemu ESOK jest osiągnięcie maksymalnej szczelności, profesjonalnej i sprawnej obsługi oraz możliwość kontroli nad funkcjonowaniem obiektów. Głównym założeniem instalacji zintegrowanego systemu ESOK w Ośrodkach jest stworzenie w ramach systemu jednego wspólnego karnetu. Jednocześnie system na każdym z Ośrodków będzie mógł funkcjonować autonomicznie i niezależnie. Dla tego celu zostanie dostarczony i umieszczony centralny serwer w lokalizacji Rozbrat oraz wdrożone oprogramowanie umożliwiające centralne zarządzanie sprzedażą i funkcjonowanie wielu połączonych ośrodków w ramach systemu wspólnego karnetu. System musi zapewniać możliwość przyszłej rozbudowy i dołączanie kolejnych współpracujących Ośrodków. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie i zgodnie z Dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Wszystkie prace instalacyjne i montażowe systemu ESOK nie mogą zakłócać bieżącej pracy Ośrodków. 5. Wykonawca dostarczy karty RFID do współpracy z ESOK i systemem parkingowym w Ośrodku SOLEC z nadrukiem obustronnym. Wzór nadruku do zaakceptowania przez Zamawiającego należy przedłożyć w czasie realizacji zadania. 6. Termin realizacji: 45 dni od daty podpisania umowy. 7. Wykonawca przeszkoli max: 20 pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania, administrowania systemu ESOK. Szkolenie musi być zakończone dokumentem podpisanym przez obie strony, potwierdzającym odbyte szkolenie. 8. Wykonawca udzieli co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na Przedmiot Umowy. Gwarancja obejmuje wszelkie elementy wchodzące w skład ESOK oraz wszelkie roboty budowlane oraz prace instalacyjne i montażowe wykonane w ramach instalacji systemu ESOK. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 9. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do bezpłatnego wykonania dwa razy w roku konserwacji urządzeń teleinformatycznych, serwera oraz systemu ESOK. Po wykonaniu konserwacji wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z wykonanych prac. 10. Zamawiający zaleca dokonania przez Wykonawców, przed złożeniem ofert, wizji lokalnej celem dokładnego zapoznania się z terenem dotyczącym przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo