SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r, poz.907 z późn. zmianami ) zwanej dalej Ustawą o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p. z. p. pn. Przebudowa terenów zielonych na terenie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, dostawa i montaż 25 szt. koszy na odpady stałe. -1-

2 I. Zamawiający: Zamówienia publicznego udziela: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko, ul. Topolowa 1. NIP: REGON: Tel Fax Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ), zwaną dalej p. z. p.. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p. z. p. III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót i dostaw związanych z Przebudową terenów zielonych na terenie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz dostawa i montaż 25 szt. koszy na odpady stałe zgodnie z projektem wykonawczym. 2.Kod CPV: 1) roboty w zakresie kształtowania parków; 2) roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 3.Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia do wykonania obejmuje: 1) Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem wykonawczym przebudowy terenów zielonych, dostawy i montażu 25 szt. koszy na odpady stałe, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót. Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załączniki do SIWZ: a) załącznik nr 2 do SIWZ projekt przebudowy terenów zielonych, wzór kosza na odpady stałe; b) załącznik nr 3 do SIWZ przedmiar robót; c) załącznik nr 4 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 2) wykonanie robót i dostaw w następującym zakresie: a) przesadzenie drzew i krzewów; b) roboty ziemne, uprawa gleby; c) obsadzenie kwietnika przed ogrodową elewacją pałacu rośliny jednoroczne z wykształconymi pąkami kwiatowymi; d) nasadzenia wokół pałacu, Oranżerii i pomniku Brandta; e) urządzenie trawników; f) pielęgnacja zieleni w rocznym okresie gwarancyjnym; g) dostawa i montaż 25 szt. koszy na odpady stałe. 3) ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: a) dokonania wizji lokalnej terenu budowy na którym wykonywane będą roboty budowlane, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót; b) wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości wynikających z prowadzonych robót. Wykonawca gwarantuje także zabezpieczenie alejek i ścieżek przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót ziemnych. -2-

3 a) zapewnienia materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, posiadających aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na teren budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę, w ramach przedłożonej oferty cenowej, b) zabezpieczenia terenu na którym prowadzone będą roboty mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne; c) uporządkowania terenu na którym prowadzone były roboty wraz z terenem przyległym; d) przedłożenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót protokołów z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały. 4.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi wykonanych robót przez okres 12 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) podwykonawcom wykonanie części zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 6. Szczegółowe uregulowania dotyczące podwykonawstwa zawarte są w projekcie umowy. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego. IV. Termin Wykonania zamówienia. 1. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zostały wykonane w terminie: do 15 czerwca 2015 roku odbiory, po pierwszym koszeniu trawy. 2. Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać adnotację Inspektora Nadzoru o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych oraz możliwości zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru. V. Warunki i wymagania stawiane Wykonawcom. 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 3) dysponują potencjałem technicznym, Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę że, dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, -3-

4 5) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia 6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy p. z. p. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga dołączenia przez Wykonawcę do oferty: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 5 do SIWZ, 2) aktualnego wydanego w terminie nie przekraczającym 3 miesiące od daty składania ofert, zaświadczenia z właściwego Oddziału ZUS, KRUS, potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, 3) aktualnego wydanego w terminie nie przekraczającym 3 miesiące od daty otwarcia ofert - zaświadczenia z właściwego organu podatkowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem należnych podatków, 4) wykazu robót o podobnym charakterze ( trawniki, tereny zielone ) wykonanych w ostatnich 3 latach - załącznik nr 1 do oferty; 5) minimum 2 dokumenty (referencje) potwierdzających, że dotychczasowo wykonane roboty, były wykonane z należytą starannością, 6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności załącznik nr 2 do oferty; 7) oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień załącznik nr 3 do oferty; 8) kosztorys ofertowy, opracowany w oparciu o przedmiar robót. 3. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oraz dokumentów określonych w ust. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę Wykonawcę zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia Wykonawcy, może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p. z. p. 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający żąda dołączenia do oferty: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy p. z. p. załącznik nr 6 do SIWZ, 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy p. z. p. ( wyklucza się Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub upadłość lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości, zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy -4-

5 przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenia w zakresie art. 24, ust. 1, pkt 2 ustawy p. z. p. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę przesłanki braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy p. z. p. na podstawie złożonego oświadczenia oraz dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5. Ocena spełnienia przesłanki braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy p. z. p., zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia / nie spełnia przesłanki braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: 1) parafowany projekt umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, 2) oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej terenu budowy zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. 8. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, w przypadku gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 9.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo (składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna), załącznik nr 9 do SIWZ. 10.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. VI. Opis sposobu przygotowania oferty przetargowej. 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisaną przez osobę/ osoby upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy. 3. Każda strona oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami, powinna być kolejno ponumerowana. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób umożliwiający odczytanie błędnego tekstu (przekreślone), parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę / osoby podpisującą / e ofertę. 5. Ofertę należy złożyć na druku OFERTA załącznik nr 1 do SIWZ, bez nanoszenia jakichkolwiek zmian. -5-

6 6. Cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową i musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia, oraz zawierać koszty wykonania wszystkich pozycji, jakie zostały zamieszczone w przedmiarze robót oraz inne koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których poniesienie będzie niezbędne do całkowitego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Ustawa z dnia roku O informowaniu o cenach towarów i usług. Cena ryczałtowa będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 7. Wykonawca może zastrzec, że określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje podlegające zastrzeżeniom powinny być wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do oferty. 8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w zamkniętej kopercie. Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane Wykonawcy oraz napis: Postępowanie ZP- 2 /2015 oferta na Przebudowę terenów zielonych wraz z dostawą koszy, nie otwierać przed godz. 9:00 dnia roku. 9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 11. Oferta złożona po terminie przewidzianym na składanie ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 12.Oferta oraz załączniki do niej wymagają podpisu osób uprawnionych. Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem załączników do oferty powinna wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy p. z. p. 13. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy p. z. p. nazwy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie. Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy p. z. p. 14. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie wykazać że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu -6-

7 nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz z późniejszymi zmianami), co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą POUFNE w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji. VII. Odrzucenie oferty. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą p. z. p., 2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z. p., 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p z p., 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. VIII. Ocena ofert. 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert: 1) cena oferty 80% ( max. 80 pkt. ) 2) termin wykonania 20% ( max 20 pkt ) 2. Ocena ceny oferty będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego: P(Ci) = Cmin / Ci x 80 pkt gdzie: Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych Ci ceny poszczególnych ofert P(Ci) liczba punktów przyznana ofercie UWAGA! Zgodnie z art. 90, ust. 1 ustawy p. z. p., jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w szczególności w zakresie: oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, kosztów pracy -7-

8 których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2, ust. 3-5 ustawy z dn. 10 października 2002 roku O minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. nr 200, poz.1679, z późn. zm. ). Termin wykonania: Zamawiający wymaga aby realizacja przedmiotu zamówienia, zakończona została w terminie do roku, po pierwszym koszeniu trawy za każde zaoferowane skrócenie terminu wykonania o 7 dni (pełny tydzień) Wykonawca otrzyma 10 pkt (max 20 pkt). 3.Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 6 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 p z p. 8.W przypadku powzięcia wątpliwości czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy kosztorysu, w oparciu, o który Wykonawca dokonał kalkulacji ceny. IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ich przekazywanie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Z zastrzeżeniem ust. 2, przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej. 2. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w trybie art. 26 ust. 3 p. z. p., wyjaśnienia udzielone w trybie art. 90 ust 1 p. z. p., wyjaśnienia Wykonawców dotyczące treści oferty w tym dotyczące ceny ofertowej, wyrażenie zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p. z. p., dla swej skuteczności powinny przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone: a) w formie pisemnej, lub b) drogą faksową oraz dostarczone w formie pisemnej najpóźniej następnego dnia roboczego po upływie wyznaczonego terminu. -8-

9 3. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje, faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. UWAGA! Zamawiający zamierza przekazywać oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje drogą elektroniczną. Wykonawca obowiązany jest każdorazowo potwierdzać otrzymanie korespondencji drogą elektroniczną na pocztę . Potwierdzenie otrzymania korespondencji przez Wykonawcę lub informacja z serwera poczty o dostarczeniu (zapisaniu na serwerze poczty Wykonawcy) korespondencji Zamawiający uzna za datę otrzymania oświadczenia, zawiadomienia, wniosku lub informacji. 4. Korespondencję należy kierować na adres: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ul. Topolowa Orońsko 5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Ryszard Salamaga- Główny Specjalista ds. Administracyjnych i Inwestycyjnych w dniach od poniedziałku do piątku w godz , tel wew. 65. X. Udzielanie wyjaśnień dotyczących SIWZ. 1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców. XI. Wadium. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający odstępuje od wymogu wnoszenia wadium, art. 45, ust. 2 ustawy p. z. p. XII. Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIII. Miejsce i termin składania ofert. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego ) w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Zamawiającego -9-

10 do dnia roku godz. 8:30. XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu roku od godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego: pokój Głównego Specjalisty ds. Administracyjnych i Inwestycyjnych Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający równocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy p. z. p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane za pomocą środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy p. z. p., albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 3, jeżeli: 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, lub 2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy, 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy p. z. p. 6. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i w czasie określonym przez Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie zawiadomiony na piśmie. XVI. Umowa. Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej SIWZ ( załącznik nr 7 do SIWZ ). XVII. Istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty i warunki tych zmian. Zamawiający informuje, że istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są możliwe w przypadku: 1) gdy konieczność zmiany związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) terminu wykonania zamówienia: a) na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej, -10-

11 b) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlaną. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W niniejszym postępowaniu Zamawiający odstępuje od wymogu wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, art.147, ust. 1 ustawy p. z. p. XIX. Informacja o sposobie udostępniania protokołu z postępowania. 1.Protokół postępowania podlega udostępnieniu w trybie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia jest jawny. 3. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 4. Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udostępnienie dokumentów (w przypadku ofert tylko w części nie zastrzeżonej przez Wykonawców), a Zamawiający określi pisemnie termin i miejsce udostępnienia dokumentacji. XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p. z. p., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy p. z. p. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - formularz oferty z załącznikami od Załącznik nr 2 - projekt przebudowy terenów zielonych i wzór kosza na odpady stałe, 3. Załącznik nr 3 - przedmiar robót, 4. Załącznik nr 4 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 5. Załącznik nr 5 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 6. Załącznik nr 6 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 7. Załącznik nr 7 - projekt umowy, 8. Załącznik nr 8 - oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej. 9. Załącznik nr 9 - pełnomocnictwo. Orońsko dnia rok. ZATWIERDZAM: -11-

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: ZP/RBd/5/2012 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont pokrycia dachowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9.

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w tekście SIWZ) na wykonanie zamówienia p.n.,,wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań.'' CPV 45-23-31-42-6 Zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową Nr 1934B Piątnica - Drozdowo-Wizna" I. Zamawiający: 1. Pełna nazwa zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: http://wsselublin.pis.gov.pl lub w formie pisemnej w cenie 30,00 zł: przelew na konto:73101013390024081391500000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DPS.IV.3710.2.5.2015

Znak sprawy: DPS.IV.3710.2.5.2015 Znak sprawy: DPS.IV.3710.2.5.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - Wykonanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu budynku B Domu Pomocy Społecznej Borówek do przepisów ochrony

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia, dn.14.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo