Spis treści. Spis treści. 3 CLA biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Spis treści. 3 CLA biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy... 6"

Transkrypt

1

2 Spis treści 3 CLA biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy... 6 Spis treści Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki... 8 Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB)...10 Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych...12 Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych...14 Centrum Biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt...16 Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe...18 Bio-Centrum Zwierzę, żywność i człowiek...20

3 Słowo wstępu Szanowni Państwo, prawdziwą przyjemnością oddaję Z w Pań stwa ręce Katalog Projektów Biotechnologicznych. Jest to publikacja, dzięki której będą mieli Państwo okazję zapoznać się z projektami dofinansowanymi ze środków Funduszy Strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla którego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pełni rolę Instytucji Pośredniczącej. Udział Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konferencji BIO INTER NATIONAL CONVENTION 2012 jest niepowtarzalną okazją nie tylko do zaprezentowania potencjału polskiej nauki mię dzynarodowym środowiskom, ale również do promocji Programu Operacyjnego, jako instrumentu Unii Europejskiej w zakresie podniesienia konkurencyjności regionów, państw, a także całej Wspólnoty. Biotechnologiczny lek kierowany, bioimplanty do leczenia ubytków kostnych oraz biodegradowalne poliestry otrzymywane z surowców wtórnych to zaledwie początek długiej listy zastosowań produktów biotechnologicznych. W nowych, unikatowych w skali światowej specjalistycznych laboratoriach polscy naukowcy prowadzą badania m.in. w zakresie hodowli komórek skóry dla celów terapeutycznych oraz hodowli wirusów i bakterii. Opracowują technologie i urządzenia diagnostyczne pozwalające wykorzystywać cząstki w skali nano. Rozwiązania z zakresu biotechnologii przedstawione w niniejszej publikacji to jedynie część szerokiej gamy projektów realizowanych dzięki wsparciu PO IG. Jest ich w istocie o wiele więcej, a ich wyniki, uzyskane dzięki unijnemu wsparciu, w sposób trwały zmieniają obraz współczesnej Polski. Unijne wsparcie dla najważniejszych sektorów gospodarki to szansa dla nowych pokoleń na pewną przyszłość. Zachęcając Państwa do lektury katalogu, wyrażam nadzieję, że zaprezentowane na jego kartach przykłady in no wa cyjnych rozwiązań sektora biotechnologicznego zachęcą środowiska naukowe i przedsiębiorców do intensyfikacji współpracy i dialogu, którego efektem będzie nasza wspólna, lepsza przyszłość. Z poważaniem, Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

4 Cel: rak Pełna nazwa projektu: 3 CLA - biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy Beneficjent: Adamed Sp. z o.o. Wartość projektu: ,33 zł Okres realizacji: od do Obszar wsparcia: Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Wygrać z nowotworem! to marzenie niejednego badacza. Być może ziści się w przypadku naukowców zaangażowanych w projekt ONCO 3-CLA. Prace nad projektem prowadzi po wołana przez firmę Adamed Platforma Onkologiczna, do której należą publiczne jednostki naukowe specjalizujące się w tym obszarze badań. Cel to opracowanie kierowanej terapii przeciwnowotworowej nowego typu, która będzie miała wysoką efektywność dla wielu rodzajów nowotworów, zwłaszcza tych bardzo trudnych w leczeniu. Będzie to przy tym tzw. terapia celowana, w której cząsteczka terapeutyczna jest kierowana do miejsca występowania nowotworu i niszczy tylko komórki nowotworowe, oszczędzając zdro we tkanki organizmu. Lek opiera się na nośniku w postaci modyfikowanego, naturalnie występującego w ludzkim organizmie białka, które odpo wiada za naprowadzanie i dokowanie całej molekuły biotechnologicznej do komórek nowotworowych. Jeżeli projekt się powiedzie i z Polski wyjdzie biotechnologiczny, innowacyjny, w pełni oryginalny lek przeciwnowotwo rowy, to będzie bardzo ważny moment dla rozwoju nauk farmaceutycznych i pol skiego przemysłu farmaceutycznego mówi dr Jerzy Pieczykolan, kierownik projektu z fir my Adamed. Pokażemy, że w Polsce naprawdę stać nas na tworzenie produktów na najwyższym światowym poziomie, na kreowanie trendów, a nie jedynie podążanie za nimi. Dziś projekt znajduje się w fazie przedklinicznej. Badacze dysponują pakietem kilkunastu molekuł o bardzo obiecujących właściwościach. Kilka z nich prezentuje wybitną aktywność in vivo na modelach zwierzęcych będących odpowiednikami występujących u ludzi: niedrobnokomórkowego raka płuc i nowotworu trzustki wyjaśnia Jerzy Pieczykolan. To nowotwory szczególnie zjadliwe, przy których rokowania dla pacjentów są słabe. Badacze monitorują konkurencję. Stąd wiedzą na przykład, że jedna z japońskich firm farmaceutycznych rozwija przeciwciało monoklonalne kie rowane wobec tych samych receptorów, co wykorzystywany przez Adamed nośnik białkowy. Nasza cząsteczka w przypadku badań na modelu zwierzęcym nowotworu jelita grubego prowadzi jednak do całkowitej remisji guza, podczas gdy molekuła konkurencyjna jedynie ogranicza jego rozmiar i to w dość umiarkowanym stopniu dodaje Jerzy Pieczykolan. Uzyskane dofinansowanie w ca ło ści zostało przeznaczone na rea lizację procesu badawczego. Z do tacji nie zakupio no aparatury badawczej, ponieważ firma przed rozpoczęciem projektu wyposażyła laboratoria z własnych środków. Znacz ną część z otrzymanych 31 mln zł przeznaczono na badania wykonywane przez współ pracujące jednostki naukowe. 6 7

5 Biotechnologia na światowym poziomie Pełna nazwa projektu: Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki Beneficjent: Politechnika Śląska Wartość projektu: ,00 zł Okres realizacji: od do Obszar wsparcia: Działanie 2.1 Programu Operacyjnego Sieć unikatowych laboratoriów, szkolenie pracowników naukowych oraz dostęp do nowoczesnych pracowni dla dyplomantów z kierunków biotechnologicznych i medycznych to wszystko ma pomóc polskim biotechnologom, lekarzom, bioinżynierom czy bioinformatykom wejść do światowej czołówki. Nasi badacze mają szansę stać się partnerami dla ośrodków zagranicznych oraz aplikować o granty na multidyscyplinarne projekty badawcze. Trzeba tylko zapewnić im dostęp do laboratoriów i sprzętu na światowym poziomie. Taka filozofia przyświecała konsorcjum utworzonemu przez Politechnikę Śląską, Centrum Onkologii Instytut O/Gliwice, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Śląski. Założono je z myślą o pozyskaniu środków finansowych na realizację wspólnych projektów inwestycyjnych i badawczych. W ten sposób narodził się projekt Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w południowym regionie Polski powstaje sieć zintegrowanych i ściśle współpracujących na styku biotechnologii, medycyny, bioinżynierii i bioinformatyki, czternastu specjalistycznych laboratoriów badawczych. Laboratoria są wyposażane w wysokospecjalistyczny sprzęt. Przeprowadzono również inwestycje budowlane. Łączne wydatki projektu wynoszą ,00 zł brutto, w tym ,04 zł to wydatki na zakup aparatury z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. W ramach projektu współpracuje 86 profesorów i liczne grono adiunktów. Jakie możliwości otwiera Śląska BIO- FARMA przed polskimi jednostkami badawczymi? Stworzone w ramach projektu laboratoria, wyposażone we współczesne narzędzia genomiki i proteomiki, umożliwiają nowatorskie badania nad molekularnym podłożem chorób nowotworowych nakierowane na opracowanie nowych metod diagnosty cznych i terapeutycznych. Laboratorium Analiz Genetycznych wyposażone m.in. w nowoczesne analizatory kwasów nukleinowych stwarza możliwość badań z zakresu genomiki, transkryptomiki i epigenomiki. Współpraca z bioinformatykami umożliwia badanie procesów biologicznych na pozio mie programów genetycznych w komór kach, w tym ma cierzystych, dla potrzeb medycyny regeneracyjnej. Doposażone w ramach BIO-FARMY, unikatowe w skali kraju, Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych realizuje prace nad nową generacją biomateriałów, wytwarzanych przy wykorzy staniu nanotechnologii i nowoczesnych technologii warstw wierzchnich o wysokiej biotolerancji, stosowanych na implanty, ele menty aparatury medycznej i instrumenty chirurgiczne. Wyposażenie Laboratorium Modelowania Tkanek umożliwia z kolei badania z wykorzystaniem materiałów inżynierskich inspirowanych zjawiskami biologicznymi i współpracujących z tkanką biologiczną. Specjalistyczne oprogramowanie pozwala na modelowanie zabiegów medycznych, oszacowanie wpływu implantacji na organizm ludzki czy określenie wpływu czynników zewnętrznych na tkankę ludzką (np. modelowanie oparzeń). to tylko wybrane przykłady z wielu A działań, w których mieszczą się również badania dotyczące analiz chemicznych, inżynierii genetycznej, genetyki molekularnej, cytogenetyki, spektroskopii elektronowej, immunologii molekularnej czy terapii doświadczalnej. 8 9

6 Praktyczne korzyści z nauki Pełna nazwa projektu: Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB) Beneficjent: Uniwersytet Jagielloński Wartość projektu: ,00 zł Okres realizacji: od do Obszar wsparcia: Działanie 2.1 Programu Operacyjnego Nauka i gospodarka jak je połączyć? Jak sprawić, by przemysł, medycyna, farmakologia korzystały z najnowszych osiągnięć biotechnologii? Wdrażanie myśli naukowej do praktycznych zastosowań to główny cel projektu Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB). Uniwersytet Jagielloński i Akademia Rolnicza w Krakowie podjęły się stworzenia wspólnego ośrodka, zcentralizowanego parku naukowo-badawczo-rozwojowego zacieśniającego współpracę między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką. Projekt skierowany jest do trzech grup odbiorców. Otwarcie możliwości współpracy i komercjalizacji badań to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców. Naukowcy skorzy stają przez stworzenie warunków pracy na wysokiej klasy aparaturze bada wczej. Trzecim beneficjantem będą pacjenci, bo uzyskają możliwość przeprowadzenia różno rodnych badań. Małopolskie Centrum Biotechnologii będzie tworzyć sześć ośrodków o zróżni cowanych tematykach badawczych: bio te chno logia, bezpieczeństwo żywności, ge no mika, nutrigenomika oraz bioinformatyka. Unijna dotacja pozwoli wyposażyć laboratoria tak, by można było w nich prowadzić badania w nowych obszarach nauki, które do tej pory były niedostępne. Dzięki temu będzie można m.in. zająć się pracami nad technologiami neuroadaptowalnymi czy opracowywać nowo czesne metody bioremediacji uwzględniające zastosowanie mikroorganizmów glebowych. Działalność Małopolskiego Cen trum Biotechnologii przyczyni się do zwię ksze nia wykorzystania efektów prac B+R w przedsiębiorstwach. Pracownie i laboratoria będą prowadzić badania, z któ rych skorzysta przemysł farmaceutyczny czy biotechnologiczny. Także firmy zajmujące się przetwórstwem żywności, medycyną czy ochroną zdrowia znajdą tu fachowego partnera. Warto też wspomnieć, że powstający w ramach projektu Ośrodek Badań Genetycznych i Nutrigenomiki stanie się filarem europejskiej sieci doskonałości ds. nutrigenomiki. Za uzyskane pieniądze dokonujemy dwóch modernizacji: pracowni hodowli komórek oraz szklarni, które znajdują się na terenie Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ mówi Justyna Supeł, kierownik projektu. Do tego budujemy centrum o powierzchni 6 tys. m2 z powierzchniami laboratoryjnymi. Wyposażymy je w aparaturę. Powstanie ponad 30 specjalistycznych pracowni. Zamysł jest taki, by tworzona jednostka badawcza sama się finansowała. Pieniądze ma pozyskiwać z realizacji projektów aplikacyjnych, sprzedaży ich wyników do odbiorców oraz z grantów badawczych od przed siębiorstw zainteresowanych opracowaniem konkretnej technologii. Przewidujemy, że już niedługo w naszym ośrodku znajdzie zatrudnienie wielu świetnie wykształconych biotechnologów, którzy dziś szukają pracy za granicą zapewnia Justyna Supeł. A na pytanie, czy nie boi się, że w Polsce rośnie konkurencja w tej dziedzinie, odpowiada: Raczej cieszy nas, że powstaje u nas wiele centrów biotechnologii. Nie konkurujemy ze sobą, prowadzimy badania w różnych obszarach a te matów badawczych jest tak wiele, że ka żdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki temu Polska stanie się atrakcyjnym partnerem dla zagranicznych ośrodków i kontrahentów. Niech dzieje się u nas jak najwięcej

7 Implanty kości szyte na miarę Pełna nazwa projektu: Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych Beneficjent: Politechnika Warszawska Wartość projektu: ,30 zł Okres realizacji: od do Obszar wsparcia: Poddziałanie Programu Operacyjnego Po operacjach nowotworów kości chirurdzy rekonstrukcyjni mają nieraz problem z odtworzeniem kształtu ubytku. Z pomocą przychodzą im inżynierowie tkankowi i materiałowi, którzy we współpracy z medykami opracowują nowoczesny bioimplant. Choć nowotwory kości nie są bardzo częste, atakują chętniej ludzi młodych i dzieci. Stanowią ok. 7 proc. wszystkich nowotworów złośliwych wieku dziecięcego. Poważnym problemem po zakończonej terapii jest regeneracja i odtworzenie tkanek kostnych po usunięciu takich nowotworów, zwłaszcza jeśli dotykają one okolicy twarzy czy głowy. Z tym problemem mierzą się badacze z Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, realizu jąc projekt,,bioimplanty dla potrzeb lecze nia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Cel projektu to opracowanie i przygotowanie do wdrożenia polskiego, nowatorskiego produktu bioimplantu. Ze względu na multidyscyplinarny charakter zadania pracują przy nim także specjaliści inżynierii materiałowej i tkankowej z Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Wrocławskiej. W skład konsorcujm wchodzi też Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kierownikiem projektu jest dr inż. Wojciech Święszkowski z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW, a koordynatorem realizacji projektu dr Janusz Jaworowski z Centrum Onkologii w Warszawie. Jak wytworzyć idealny bioimplant? By nie został odrzucony przez organizm, trzeba go wyhodować, używając komórek macierzystych pacjenta. Produkt ten jest krojony na miarę dla każdego chorego. Za pomocą tomografii komputerowej i systemów komputerowych wspomagających projektowanie, w tym także drukarek 3D, opracowuje się idealny kształt ubytku. Potem tworzy się odpowiednie rusztowanie z biodegradowalnego polimeru, hoduje na nim tkankę kostną, dodając czynniki indukujące wzrost kości i naczyń krwionośnych. Tak przygotowany implant wszczepiany jest pacjentowi podczas ope racji rekonstrukcyjnej. W niedługim czasie miejsce ubytku zarasta, nie zostawiając śladu. Badacze przewidują, że dzięki grantowi z Unii Europejskiej, pierwsze zabiegi operacyjne z użyciem polskiego bioimplantu będą mogły odbyć się w Centrum Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie za około cztery lata

8 Ekologiczny polimer? To możliwe! Pełna nazwa projektu: Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych Beneficjent: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekular nych PAN w Łodzi Wartość projektu: ,14 zł Okres realizacji: od do Obszar wsparcia: Poddziałanie Programu Operacyjnego Są wszędzie. W przeciętnym samochodzie jest ich kilkadziesiąt kilogramów, składają się z nich nasze ubrania, urządzenia, z których korzystamy na co dzień, opakowania, meble, zabawki, sprzęt medyczny. Gdyby pewnego dnia zniknęły z na szego świata, okazałoby się, że nie umiemy już bez nich żyć. Polimery. Produkujemy ich tak wiele, że gdyby prze liczyć ilość wytwarzanych polime rów na głowę jednego mieszkańca Ziemi, uzyskalibyśmy wynik rzędu 20 kg rocznie. Wiążą się z nimi jednak pewne kłopoty. Pierwsza przeszkoda to surowiec, który służy do ich wytwarzania. Ogromną większość polimerów produkuje się z ropy naftowej. To drogie źródło, a na dodatek uzależnia światową gospodarkę od nielicznych krajów, które dysponują złożami ropy. Drugim problemem, który paradoksalnie stanowi zarówno zaletę, jak i wadę polimerów, jest ich niezwykła trwałość. Materiały z nich wyprodukowane mogą służyć długo jednak kiedy stają się przestarzałe lub niepotrzebne nie ulegają rozkładowi, stanowiąc poważny kłopot ekologiczny. Ideałem by łoby więc wymyślić taki polimer, który uniezależniłby nas od ropy i byłby biodegradowalny. Czy to możliwe? Tym właśnie zajmują się naukowcy w ramach projektu Technologia otrzymywa nia biodegradowalnych poliestrów z wyko rzy staniem surowców odnawialnych. W działanie zaangażowani są badacze z kon sorcjum, którego trzon stanowią trzy instytucje: Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów (koordynator/lider projektu), Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Aka demii Nauk w Łodzi. Celem ich badań jest stworzenie technologii pozyskiwania nowych materiałów polimerowych z surowców pocho dzenia roślinnego czy odpadów wy twa rza nych przez przemysł spożywczy. Nie wą tpliwą zaletą zastosowania tego rodzaju rozwiązań byłaby łatwa dostępność do materiału, który ulegałby przetworzeniu, jak również możliwość prostego zutylizowania uzyskanego polimeru: jego rozkład, kompostowanie, w wy niku którego powstałyby nieszkodliwe i łatwe do zrecyklingowania substancje. Naszym celem jest opracowanie takich materiałów, zbadanie ich właściwości, wymyślenie ich zastosowania oraz zbudo wanie i przetestowanie modelowych instalacji do ich wytwarzania mówi prof. Stanisław Słomkowski, dyrektor Centrum Badań Mo le kularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi. Kiedy nam się to uda, istnieją ogromne szanse, że nasze po mysły znajdą szerokie zastosowanie w przemyśle. Warto inwestować w rozwój tej gałęzi nauki, bo prace nad pozyskiwaniem biodegradowalnych polimerów toczą się w wielu ośrodkach na świecie. Jeśli sami nie opracujemy takiej technologii, w niedługim czasie będziemy skazani na kupowanie licencji lub gotowych materiałów od zagranicznych wytwórców. A mamy po tencjał, by sami stworzyć innowacyjne ro związania w tej dziedzinie zapewnia prof. Słomkowski. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 43 mln złotych

9 Medycyna przyszłości Pełna nazwa projektu: Centrum Biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt Beneficjent: Instytut Biotechnologii i Antybiotyków Wartość projektu: ,78 zł Okres realizacji: od do Obszar wsparcia: Poddziałanie Programu Operacyjnego Innowacyjne biofarmaceutyki poprawią ja kość życia ludzi i zwierząt. Choć dzięki osiągnięciom nauki z cukrzycą można dziś długo żyć, komfort takiego życia znacząco spada. Choroba ta daje bowiem wiele sku tków ubocznych może skrócić życie na wet o 20 lat, być powodem miażdżycy, uszkodzenia nerwów. Dzieje się tak dlatego, że tkanki naszego organizmu źle znoszą gwałtowne wahania poziomu insuliny, podawanej w zastrzykach czy nawet z pomocą pomp insulinowych. Marzeniem byłoby więc opracować taką terapię insulinową, która naśladowałaby naturalny pro ces wydzielania tego hormonu przez nasz organizm. Tego właśnie dotyczy projekt Centrum biotechnologii produktów leczni czych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt. Prowadzi go, jako główny wykonawca, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, wspólnie z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN i Uniwersytetem Gdańskim. Projekt powstał w wyniku postępu podstawowych i stosowanych ba dań naukowych prowadzonych przez współ pracujące, w ramach konsorcjum, jednostki naukowe. Opracowanie własnych systemów ekspresji genów w drobnoustrojach i komórkach organizmów wyższych, w połączeniu z doświadczeniem w zakresie prowadzonych badań nad wytwarzaniem produktów leczniczych, pozwoliło na rozpoczęcie badań i prac rozwojowych nad wybranymi biofarmaceutykami. Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza skupia się właśnie na wytworzeniu analogów insuliny o zmodyfikowanym działaniu hipoglikemizującym. Celem badań jest stworzenie nowego i znacznie tań szego leku, który poprawi dostępność opieki medycznej dla osób chorych na cu krzycę. Ze względu na zmniejszenie kosztów leczenia projekt pozytywnie wpłynie na cały sektor ochrony zdrowia, poprzez realne oszczędności w nakładach budżetowych na leki refundowane. Drugim zadaniem w projekcie, który uzyskał dofinansowanie w wysokości blisko 90 mln złotych, jest zaś opracowanie skutecznej szczepionki przeciw grypie ptaków. To działanie jest kontynuacją badań nad grypą, nad metodami wytwarzania antygenów, odpowiedzią immunologiczną, schematami immunizacji i nad systemami wytwarzania szczepionek przeciwko zakażeniom ludzi i zwierząt, prowadzonymi przez Instytut Biotechnologii i Antybiotyków oraz inne jednostki będące pozostałymi członkami konsorcjum. Stworzenie skutecznej szczepionki prze ciwko grypie ptaków może znacząco ograniczyć straty sektora drobiarskiego oraz przyczynić się do poprawy koniunktury w całym sektorze. Opracowanie biofarmaceutyków to prężna gałąź przemysłu biotechnologicznego należąca do tzw. czerwonej biote chnologii wykorzystywanej w ochronie zdro wia. Polscy badacze dzięki unijnemu do fi nan so waniu mają szansę odnieść na tym polu liczące się w świecie sukcesy

10 Medycyna na poziomie nano Pełna nazwa projektu: Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe Beneficjent: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Wartość projektu: ,89 zł Okres realizacji: od do Obszar wsparcia: Poddziałanie Programu Operacyjnego Ultraczułe przyrządy diagnostyczne, dete ktory wykrywające groźne substancje, a wszystko oparte na nanotechnologii to światowy trend w tworzeniu przyrządów i materiałów do zastosowań w medycynie i biologii. Wyobraźmy sobie malutkie pudełeczko, które zastąpi długotrwałe i kosztowne analizy laboratoryjne. Wystarczy kropla krwi czy śliny, by w ciągu kilku sekund lekarz dostał informacje o przebytych czy właśnie toczących się chorobach pacjenta nawet tych w bardzo wczesnej fazie. Jak by to działało? W pudełku umieszczony byłby półprzewodnik pokryty tysiącami zagłębień o rozmiarach mikrometrów. W każdym znajdowałaby się inna sekwencja aminokwasów, przyciągająca określone przeciwciała krążące we krwi. Białka układu immunologicznego przyłączałyby się do pasujących do nich polipeptydów, składając niczym dwa kawałki puzzli. Wówczas następowałaby błyskawiczna analiza, w efekcie której lekarz dostawałby wynik. Fikcja? Może tylko kwestia czasu, dzięki pracy badaczy pracujących nad nowy mi technologiami i przyrządami do diag no sty ki molekularnej. Narzędzia te mają być przeznaczone dla medyków i naukowców z dziedziny nauk przyrodniczych. Badania toczą się w ramach projektu Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biolo gii i medycynie Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe. Projekt, wy korzystujący wsparcie z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego, wart jest ponad 70 mln złotych. Dzięki wykorzystaniu struktur kwantowych, czyli takich o wymiarach nanometrów, będzie można stworzyć bardzo czułe detektory. Dlaczego nanostruktury są tak atrakcyjne dla badaczy? Gdyby spojrzeć na niektóre z nich w ogromnym powiększeniu, wyglądałyby jak las nanosłupków (nano to 10 do potęgi -9 metra) dzięki takiej swojej szczotkowej budowie mają znacznie większą efektywność, a zatem i czułość, od płaskich powierzchni. Polscy uczeni próbują opracować swoje, innowacyne metody tworzenia takich struktur. Chcą także stworzyć nanocząstki, które dałoby się wprowadzić do organizmu człowieka. Pewne ich właściwości sprawiałyby, że cząstki kumulowałyby się w chorobowo zmienionych miejscach. Pobudzone światłem lasera, zaczęłyby świecić, ujawniając patologiczne zmiany nawet na bardzo wczesnym etapie ich rozwoju. Trwają próby produkcji takich cząstek z wykorzystaniem, mających fascynujące właściwości fizyczne, a przy tym będących biologicz nie oboję tnymi, związków cynku i galu. Podo bne nano stru ktury mogą być także używane jako detektory zanieczyszceń środowiska czy przy wykrywaniu zagrożeń terrorystycznych. Projekt kierowany przez prof. dr hab. Leszka Sirko z Instytutu Fizyki PAN opiera się na osiągnięciach w zakresie fizyki i technologii półprzewodników, chemii, optoelektroniki, elektroniki oraz biologicznej funkcjonalizacji powierzchni. Celem projektu jest stworzenie nowej infrastruktury badawczej stanowiącej podstawę do rozwoju infrastruktury produkcyjnej w niewielkiej skali i zainicjowania wytwarzania i wprowadzenia polskich produktów na tworzący się światowy rynek kwantowych biosensorów półprzewodnikowych. W ramach projektu dokonano już 28 zgło szeń patentowych. Zadanie realizują naukowcy z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, wyko rzy stując osiągnięcia placówek naukowych wchodzących w skład konsorcjum NANOBIOM, w zakresie fizyki i technologii półprzewodników, chemii oraz biologicznej funkcjonalizacji powierzchni

11 Czy wiesz, co jesz? Pełna nazwa projektu: Bio-Centrum - Zwierzę, żywność i człowiek Beneficjent: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN Wartość projektu: ,13 zł Okres realizacji: od do Obszar wsparcia: Działanie 2.2 Programu Operacyjnego Badanie żywności pochodzenia zwie rzęcego, doskonalenie jej jakości, opracowywanie bardziej efektywnych metod hodowli to cel projektu Bio-centrum zwierzę, żywność i człowiek. Projekt realizowany jest w ramach Konsorcjum Naukowego, w skład którego wchodzą Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie i Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Pozyskane fundusze przeznaczono na wytworzenie wspólnej, specjalistycznej infrastruktury badawczej, która dzięki efektowi synergii, pozwalałaby na realizację dużych, kompleksowych projektów badawczych i świadczenie usług będących odpowiedzią na zapotrzebowanie sektora rolno-spożywczego. Oznacza to rozwój istniejącego zaple cza badawczego placówek PAN zaangażowanych w projekt oraz stworzenie i wypo sażenie specjalistycznych laboratoriów (w tym laboratorium akredytowanego), które umożliwiałyby prowadzenie wszechstronnych badań dotyczących wytwarzania surowców i produktów zwierzęcych tak, by charakteryzowały się one optymalną war tością odżywczą, posiadały cechy żywności funkcjonalnej i korzystnie wpływały na zdro wie konsumentów. Badania będą prowadzone m.in. w zakresie uwarunkowań genetycznych, co umożliwi na przykład wybór do hodowli odpowiednich zwierząt, produkujących surowce o dobrej przydatności technologicznej, a niewykazujących właściwości alergennych. Badania genetyczne pozwolą też na selekcję zwierząt odpornych na choroby, takie jak choćby zapalenie wymienia (mastitis), wirusowe zapalenie stawów i mózgu kóz (CAE) oraz medivisna u owiec. Badacze sprawdzą także, jaki jest wpływ metod żywienia na skład chemiczny i war tość odżywczą mięsa, mleka czy jaj pozwoli to na wytypowanie dodatków paszo wych, wpływających korzystnie na wartość biologiczną mleka, dostoso wanych do ge notypu krów, poziomu wydajności i skła du podstawowej dawki pokarmowej. Inny zespół zajmie się oceną bezpie czeństwa wytwarzanych surowców i produktów pod kątem zagrożeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń środowiskowych (metali ciężkich i pestycydów). To tylko niewielka część działań badawczych, które jak mówi kierownik projektu dr hab. Emilia Bagnicka będą prowadzone na potrzeby przedsiębiorstw i ho dowców z komercyjnej sfery gospodarki oraz podmiotów ze sfery okołobiznesowej: stowarzyszeń, fundacji reprezentujących za równo środowisko biznesowe, jak i naukowe z kraju i zagranicy

12 Notatki Kontakt Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa tel: , fax:

13 Publikacja bezpłatna, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Skąd fundusze na naukę Coraz szczuplejszy budżet w czasach kryzysu Coraz więcej odbiorców finansowanych

Bardziej szczegółowo

Biotechnologiczne Projekty Grupy Adamed

Biotechnologiczne Projekty Grupy Adamed Biotechnologiczne Projekty Grupy Adamed Sebastian Pawlak Dział Badawczy, Departament Innowacyjny, Grupa Adamed Zabrze, 18 Marca, 2016 Misja: Odpowiadamy na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny Maciej

Bardziej szczegółowo

TRICOMED SA POLSKA INNOWACYJNA FIRMA

TRICOMED SA POLSKA INNOWACYJNA FIRMA TRICOMED SA SUKCES INNOWACYJNOŚCI Toruń, UMK 24.02.2014 TRICOMED SA POLSKA INNOWACYJNA FIRMA Tricomed SA to firma, która od lat jest chlubą Łodzi. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 1995 roku, jednak tradycją

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Projekt Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym realizowany w ramach programu VENTURES

Dotacje na innowacje Projekt Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym realizowany w ramach programu VENTURES Dotacje na innowacje Projekt Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym realizowany w ramach programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH

INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje o realizacji projektu: INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Działalnośd GlaxoSmithKline w Polsce. Krzysztof Kępioski Dyrektor Relacji Zewnętrznych

Działalnośd GlaxoSmithKline w Polsce. Krzysztof Kępioski Dyrektor Relacji Zewnętrznych Działalnośd GlaxoSmithKline w Polsce Krzysztof Kępioski Dyrektor Relacji Zewnętrznych GSK na świecie Globalna firma farmaceutyczna, działająca w blisko 100 krajach 96 tys. pracowników, w tym 12 tys. naukowców

Bardziej szczegółowo

May 21-23, 2012 Białystok, Poland

May 21-23, 2012 Białystok, Poland 6 th International Forum May 21-23, 2012 Białystok, Poland Distribution of EU funds in Warmia and Mazury Voivodship Bożena Wrzeszcz Zwada Warmia and MazuryVoivodship Marshal's Office (Poland) Forum is

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju krajowe - badania stosowane, Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011 IDENTYFIKACJA POTENCJAŁU I ZASOBÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W OBSZARZE NAUKA I TECHNOLOGIE NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCL4 (QUALITY OF LIFE) ORAZ WYTYCZENIE PRZYSZŁYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY INWESTYCYJNE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA

PROJEKTY INWESTYCYJNE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA PROJEKTY INWESTYCYJNE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA PROJEKTY INWESTYCYJNE Lp. Fundusz Tytuł projektu Krótki opis projektu

Bardziej szczegółowo

I WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

I WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Wysoki potencjał naukowo-badawczy 898 pracowników naukowo-dydaktycznych 179 samodzielnych samodzielnych pracowników nauki 2010

Bardziej szczegółowo

Profil biznesu INNO-GENE S.A. INNO-GENE S.A.

Profil biznesu INNO-GENE S.A. INNO-GENE S.A. Profil biznesu INNO-GENE S.A. został powołany w celu stworzenia i zarządzania grupą kapitałową złożoną z podmiotów branży life-science prowadzących działalność specjalistyczną Ideą funkcjonowania grupy

Bardziej szczegółowo

Jacek Wojciechowicz Centrum Badań DNA Sp.z o.o. INNO-GENE S.A. Biotech Start-ups Poznan - 22 stycznia 2013, UAM, Poznań

Jacek Wojciechowicz Centrum Badań DNA Sp.z o.o. INNO-GENE S.A. Biotech Start-ups Poznan - 22 stycznia 2013, UAM, Poznań Jacek Wojciechowicz Centrum Badań DNA Sp.z o.o. INNO-GENE S.A. Biotech Start-ups Poznan - 22 stycznia 2013, UAM, Poznań Agenda 1. Kilka słów o własnych start-up ach 2. Czym zajmują się nasze spółki 3.

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice 1 Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Centrum Cyklotronowe Bronowice Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Beneficjentem jest Politechnika Warszawska w imieniu Konsorcjum, którego członkami są: PW, UW, WAT, IChF PAN, IF PAN, IPPT PAN, IWC PAN, ITME Biuro

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA W LECZENIU

NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA W LECZENIU WROVASC Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej jest jednym z największych projektów badawczych w Polsce, wprowadzającym nowe technologie oraz rozwiązania we współczesnej medycynie. NOWATORSKIE

Bardziej szczegółowo

Selvita i BioCentrum laboratoria, które zachwycają

Selvita i BioCentrum laboratoria, które zachwycają Selvita i BioCentrum laboratoria, które zachwycają Dolina Biotechnologiczna złożyła wizytę w jednym z najbardziej nowoczesnych laboratoriów badawczych w Polsce kompleksie laboratoryjnym należącym do Selvity

Bardziej szczegółowo

Zdobycze biotechnologii w medycynie i ochronie środowiska

Zdobycze biotechnologii w medycynie i ochronie środowiska Zdobycze biotechnologii w medycynie i ochronie środowiska InŜynieria genetyczna - badania biomedyczne Jednym z najbardziej obiecujących zastosowań nowych technologii opartych na przenoszeniu genów z jednego

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes

Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Konsorcjum Śląska Biofarma Głównym celem zawiązania konsorcjum Śląska BIO FARMA, było nawiązanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA DR HAB. INŻ. ROMAN KACZYŃSKI, PROF. NZW. PROREKTOR DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Instytucje naukowe i badawcze:

Instytucje naukowe i badawcze: Uczelnie, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, z których pracownicy uczestniczyli w studiach podyplomowych w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wsparcia na badania i rozwój w branży kosmetycznej w ramach RPO WŁ

Narzędzia wsparcia na badania i rozwój w branży kosmetycznej w ramach RPO WŁ Eksportuj Kosmetyki do Wielkiej Brytanii Warszawa, 28 września 2016 r. NOWE PERSPEKTYWY RPO WŁ NA LATA 2014-2020 4. miejsce w kraju 2 RPO WŁ NA LATA 2014-2020 działalność badawczo-rozwojowa wsparcie dla

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Biotechnologia

Bardziej szczegółowo

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY Klaster MedSilesia to: potencjał technologii, wyrobów, urządzeń medycznych, wszystkie kluczowe jednostki naukowe i uczelnie ze Śląska, najważniejsze innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Stanisław Góźdź Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Konsultant Wojewódzki w dzidzinie Onkologii Klinicznej

Dr n. med. Stanisław Góźdź Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Konsultant Wojewódzki w dzidzinie Onkologii Klinicznej 5 stycznia 2011 roku My niżej podpisani onkolodzy wyrażamy sprzeciw wobec nieścisłości wielu faktów przedstawionych w programie Czarno na Białym, wyemitowanym w dniu 3 stycznia 2011 roku w Telewizji TVN

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA Załącznik nr 2 do uchwały nr 444/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia w Polsce w 2013 r.

Biotechnologia w Polsce w 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wprowadzenie Biotechnologia w Polsce w 2013 r. Biotechnologia jest to interdyscyplinarna

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie www.biotechnologia.pl Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie O portalu portal rozwija się od 13 lat lider mediów o tematyce innowacyjnego biobiznesu zespół portalu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

WYNALAZKI BIOTECHNOLOGICZNE W POLSCE. Ewa Waszkowska ekspert UPRP

WYNALAZKI BIOTECHNOLOGICZNE W POLSCE. Ewa Waszkowska ekspert UPRP WYNALAZKI BIOTECHNOLOGICZNE W POLSCE Ewa Waszkowska ekspert UPRP Źródła informacji w biotechnologii projekt SLING Warszawa, 9-10.12.2010 PLAN WYSTĄPIENIA Umocowania prawne Wynalazki biotechnologiczne Statystyka

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia jest dyscypliną nauk technicznych, która wykorzystuje procesy biologiczne na skalę przemysłową. Inaczej są to wszelkie działania na

Biotechnologia jest dyscypliną nauk technicznych, która wykorzystuje procesy biologiczne na skalę przemysłową. Inaczej są to wszelkie działania na Biotechnologia jest dyscypliną nauk technicznych, która wykorzystuje procesy biologiczne na skalę przemysłową. Inaczej są to wszelkie działania na żywych organizmach prowadzące do uzyskania konkretnych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017 Kierunek: Biotechnologia, rok I Metody uczenia się i studiowania Bt I 0 1 15 1 Biologia ogólna Bt I 0 1 30 45 6 x Chemia ogólna i nieorganiczna Bt I 0 1 30 30 30 6 x Chemia organiczna Bt I 0 2 30 15 30

Bardziej szczegółowo

Nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia licencjackie i magisterskie

Nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia licencjackie i magisterskie Nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Studia licencjackie i magisterskie Kierunek MIKROBIOLOGIA jest realizowany w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii: Zakład

Bardziej szczegółowo

Ginekolodzy onkolodzy z całej Polski debatowali w ŚCO

Ginekolodzy onkolodzy z całej Polski debatowali w ŚCO Ginekolodzy onkolodzy z całej Polski debatowali w ŚCO O tym jak skutecznie leczyć nowotwory ginekologiczne oraz jak planować rodzinę w obliczu choroby nowotworowej rozmawiali ginekolodzy z ośrodków onkologicznych

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w świat biznesu

Pierwsze kroki w świat biznesu Pierwsze kroki w świat biznesu Dr Anna Czerwoniec ul. Pracownia Bioinformatyki Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Umultowska 89, 61-641 Poznań Poznań, 22.01.2013

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 1.1.1 oraz Działanie 1.3 PO IG Izabela Erecińska zastępca dyrektora OPI ds. funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED PLAN PREZENTACJI 1. Krótki opis Programu 2. Cele i zakres ewaluacji 3. Kryteria ewaluacji 4. Metodologia badania 5. Wnioski 6.Analiza SWOT 7.Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM)

Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM) Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM) przez: 1. Instytut Fizyki PAN, w skrócie: IF PAN 2. Instytut Chemii Fizycznej PAN, w skrócie: IChF PAN 3. Instytut

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Markowska-Radomska

Agnieszka Markowska-Radomska Mechanizmy dyfuzji i fragmentacji w procesie uwalniania składnika z emulsji wielokrotnych promotor: dr hab. inż. Ewa Dłuska Plan prezentacji 1. Działalność naukowa 2. Tematyka badawcza projektu 3. Metoda

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Wrocławski Park Technologiczny S.A. Miejsce gdzie myśl zamienia się w produkt Oferta dla przedsiębiorców Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Marek Winkowski

Bardziej szczegółowo

Micro świat na wyciągnięcie ręki

Micro świat na wyciągnięcie ręki Micro świat na wyciągnięcie ręki Robert Karbowiak MicroBioLab Sp. z o.o. Konferencja BioTech-IP Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Jak ugryźć 10 milionów III finansowanie badań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife Projekt z zakresu strategicznej infrastruktury badawczej w procesie aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Potrzeby instytutów badawczych w zakresie wsparcia procesu rozwoju nowych leków, terapii, urządzeń medycznych... OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII

Potrzeby instytutów badawczych w zakresie wsparcia procesu rozwoju nowych leków, terapii, urządzeń medycznych... OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII Potrzeby instytutów badawczych w zakresie wsparcia procesu rozwoju nowych leków, terapii, urządzeń medycznych... DR ADAM SOBCZAK OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII BIO&TECHNOLOGY INNOVATIONS PLATFORM POLCRO

Bardziej szczegółowo

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza stypendia dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu nowocześnie wyposażone laboratoria badawcze zaciszna lokalizacja miła

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Raport Inwestycje w infrastrukturę badawczą w polskich uczelniach, instytutach badawczych i instytutach PAN

Raport Inwestycje w infrastrukturę badawczą w polskich uczelniach, instytutach badawczych i instytutach PAN Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego Komisja Nauki Raport Inwestycje w infrastrukturę badawczą w polskich uczelniach, instytutach badawczych i instytutach PAN Janusz Igras Marian Szczerek Badania naukowe

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Konferencja Inteligentne Miasto rekomendacje dla Polski Kraków, 11 października 2010 r. Krakowski Park

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku sprawie: utworzenia Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków oraz przyjęcia Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 1 STATYSTYKI

KONKURS OPUS 1 STATYSTYKI Wskaźnik sukcesu, obliczany zarówno na podstawie stosunku liczby KONKURS OPUS 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: październik 2011 r. OPUS to konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym na finansowanie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii Życie jest procesem chemicznym. Jego podstawą są dwa rodzaje cząsteczek kwasy nukleinowe, jako nośniki informacji oraz białka, które tę informację wyrażają w postaci struktury i funkcji komórek. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1959/press.html?print=1

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray

Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray Nie można być mistrzem we wszystkich dyscyplinach. Czas na biogospodarkę Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray Opracowanie platformy technologicznej innowacyjnych biomateriałów dla technik małoinwazyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 001 Ośrodek Diagnostyczno Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w B 2.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego

Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY Z CYTOGENETYKI KLINICZNEJ. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Kraków ul.

STAŻ KIERUNKOWY Z CYTOGENETYKI KLINICZNEJ. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Kraków ul. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA (stan

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Szelejewski Instytut Farmaceutyczny

Szelejewski Instytut Farmaceutyczny Dyrektor Wiesław Szelejewski Instytut Farmaceutyczny Projekt Badawczy Zamawiany: Nowe leki o szczególnych walorach terapeutycznych i społecznych ecznych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy BIZNESU z NAUKĄ

Budowanie współpracy BIZNESU z NAUKĄ Budowanie współpracy BIZNESU z NAUKĄ dr n biol. Renata Dębowska Centrum Naukowo-Badawcze Dr Irena Eris Fakty współpracy biznesu z nauką Innowacje tworzą ludzie, a one same się nie komercjalizują (potrzebny

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia

profil ogólnoakademicki studia I stopnia Opis na kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do oraz prowadzących profil ogólnoakademicki studia I stopnia Efekty NŻZ1_W01 NŻZ1_W02 NŻZ1_W03 NŻZ1_W04 WIEDZA Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki,

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój- możliwości finansowania prac B+R. Piotr Puczek Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój- możliwości finansowania prac B+R. Piotr Puczek Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Program Operacyjny Inteligentny Rozwój- możliwości finansowania prac B+R Piotr Puczek Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Program Operacyjny Inteligentny Rozwój PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY

Bardziej szczegółowo

Podział kontynentu na Europę dwóch prędkości jest faktem.

Podział kontynentu na Europę dwóch prędkości jest faktem. Wrocławskie Centrum Badań ń EIT+ Europejski drenaż mądrych głów Jedyne e wyjście: ucieczka do przodu Podział kontynentu na Europę dwóch prędkości jest faktem. Szanse Polski/ szanse Wrocławia 1 Polska krajem

Bardziej szczegółowo

Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej

Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej 13 wrzesień 2011 rok sala Rady Wydziału Biologii, ul. Oczapowskiego 1A Projekt POKL. 04.01.01-00-178/09

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych

Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 0001 Wykreślona 2. 0002 Uniwersytet w 3 0003 Uniwersytet w Instytut

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o.

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o. ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o. KONFERENCJA ENERGETYCZNA MAPA DROGOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO 2050 r. Zrównoważony rozwój energetyczny w Województwie Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH

INFORMATOR O STUDIACH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII INFORMATOR O STUDIACH BIOLOGICZNYCH I BIOTECHNOLOGICZNYCH Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów () Lublin 0 [Fragment plan

Bardziej szczegółowo

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Pracownia hodowli roślin i roślinnych kultur in vitro

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Pracownia hodowli roślin i roślinnych kultur in vitro Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie Zadbaliśmy o to, żeby wyposażenie w Klubie Młodego Wynalazcy było w pełni profesjonalne. Ważne jest, aby dzieci i młodzież, wykonując doświadczenia korzystały

Bardziej szczegółowo

Leki chemiczne a leki biologiczne

Leki chemiczne a leki biologiczne Leki chemiczne a leki biologiczne LEKI CHEMICZNE A LEKI BIOLOGICZNE Produkt syntezy chemicznej Produkt roślinny Produkt immunologiczny BIOLOGICZNE Produkt homeopatyczny Produkt z krwi/osocza - BIOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

Otwarto zmodernizowane Białostockie Centrum Onkologii

Otwarto zmodernizowane Białostockie Centrum Onkologii Otwarto zmodernizowane Białostockie Centrum Onkologii We wtorek, 15 września br. w obecności wiceministra zdrowia Cezarego Cieślukowskiego,, marszałka Mieczysława Baszko,i członkówi zarządu, posłów i lekarzy

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ DORADZTWA ROLNICZEGO W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY ŚRODOWISK NAUKOWYCH Z PRAKTYKAMI

PRZYSZŁOŚĆ DORADZTWA ROLNICZEGO W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY ŚRODOWISK NAUKOWYCH Z PRAKTYKAMI PRZYSZŁOŚĆ DORADZTWA ROLNICZEGO W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY ŚRODOWISK NAUKOWYCH Z PRAKTYKAMI dr hab. Zbigniew Brodziński Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich UWM

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań

Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań Z życia Instytutu Struktura i zakres badań Instytutu Nasza oferta w kontekście Regionalnej Strategii Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE Przewodnik dla przedsiębiorców o nowych możliwościach finansowania z programu Instrument dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 80 mld euro na innowacje! HORYZONT 2020 to największy

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych dr inż. Wojciech Zając Geneza Przykład wzorowej współpracy interdyscyplinarnej specjalistów z dziedzin: mechaniki, technologii, logistyki,

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

DOKUMENT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOKUMENT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NOWE PROJEKTY PROPONOWANE DO UMIESZCZENIA NA INDYKATYWNEJ LIŚCIE PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 394/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział

Bardziej szczegółowo