Spis treści. Spis treści. 3 CLA biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy... 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Spis treści. 3 CLA biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy... 6"

Transkrypt

1

2 Spis treści 3 CLA biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy... 6 Spis treści Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki... 8 Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB)...10 Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych...12 Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych...14 Centrum Biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt...16 Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe...18 Bio-Centrum Zwierzę, żywność i człowiek...20

3 Słowo wstępu Szanowni Państwo, prawdziwą przyjemnością oddaję Z w Pań stwa ręce Katalog Projektów Biotechnologicznych. Jest to publikacja, dzięki której będą mieli Państwo okazję zapoznać się z projektami dofinansowanymi ze środków Funduszy Strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla którego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pełni rolę Instytucji Pośredniczącej. Udział Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konferencji BIO INTER NATIONAL CONVENTION 2012 jest niepowtarzalną okazją nie tylko do zaprezentowania potencjału polskiej nauki mię dzynarodowym środowiskom, ale również do promocji Programu Operacyjnego, jako instrumentu Unii Europejskiej w zakresie podniesienia konkurencyjności regionów, państw, a także całej Wspólnoty. Biotechnologiczny lek kierowany, bioimplanty do leczenia ubytków kostnych oraz biodegradowalne poliestry otrzymywane z surowców wtórnych to zaledwie początek długiej listy zastosowań produktów biotechnologicznych. W nowych, unikatowych w skali światowej specjalistycznych laboratoriach polscy naukowcy prowadzą badania m.in. w zakresie hodowli komórek skóry dla celów terapeutycznych oraz hodowli wirusów i bakterii. Opracowują technologie i urządzenia diagnostyczne pozwalające wykorzystywać cząstki w skali nano. Rozwiązania z zakresu biotechnologii przedstawione w niniejszej publikacji to jedynie część szerokiej gamy projektów realizowanych dzięki wsparciu PO IG. Jest ich w istocie o wiele więcej, a ich wyniki, uzyskane dzięki unijnemu wsparciu, w sposób trwały zmieniają obraz współczesnej Polski. Unijne wsparcie dla najważniejszych sektorów gospodarki to szansa dla nowych pokoleń na pewną przyszłość. Zachęcając Państwa do lektury katalogu, wyrażam nadzieję, że zaprezentowane na jego kartach przykłady in no wa cyjnych rozwiązań sektora biotechnologicznego zachęcą środowiska naukowe i przedsiębiorców do intensyfikacji współpracy i dialogu, którego efektem będzie nasza wspólna, lepsza przyszłość. Z poważaniem, Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

4 Cel: rak Pełna nazwa projektu: 3 CLA - biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy Beneficjent: Adamed Sp. z o.o. Wartość projektu: ,33 zł Okres realizacji: od do Obszar wsparcia: Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Wygrać z nowotworem! to marzenie niejednego badacza. Być może ziści się w przypadku naukowców zaangażowanych w projekt ONCO 3-CLA. Prace nad projektem prowadzi po wołana przez firmę Adamed Platforma Onkologiczna, do której należą publiczne jednostki naukowe specjalizujące się w tym obszarze badań. Cel to opracowanie kierowanej terapii przeciwnowotworowej nowego typu, która będzie miała wysoką efektywność dla wielu rodzajów nowotworów, zwłaszcza tych bardzo trudnych w leczeniu. Będzie to przy tym tzw. terapia celowana, w której cząsteczka terapeutyczna jest kierowana do miejsca występowania nowotworu i niszczy tylko komórki nowotworowe, oszczędzając zdro we tkanki organizmu. Lek opiera się na nośniku w postaci modyfikowanego, naturalnie występującego w ludzkim organizmie białka, które odpo wiada za naprowadzanie i dokowanie całej molekuły biotechnologicznej do komórek nowotworowych. Jeżeli projekt się powiedzie i z Polski wyjdzie biotechnologiczny, innowacyjny, w pełni oryginalny lek przeciwnowotwo rowy, to będzie bardzo ważny moment dla rozwoju nauk farmaceutycznych i pol skiego przemysłu farmaceutycznego mówi dr Jerzy Pieczykolan, kierownik projektu z fir my Adamed. Pokażemy, że w Polsce naprawdę stać nas na tworzenie produktów na najwyższym światowym poziomie, na kreowanie trendów, a nie jedynie podążanie za nimi. Dziś projekt znajduje się w fazie przedklinicznej. Badacze dysponują pakietem kilkunastu molekuł o bardzo obiecujących właściwościach. Kilka z nich prezentuje wybitną aktywność in vivo na modelach zwierzęcych będących odpowiednikami występujących u ludzi: niedrobnokomórkowego raka płuc i nowotworu trzustki wyjaśnia Jerzy Pieczykolan. To nowotwory szczególnie zjadliwe, przy których rokowania dla pacjentów są słabe. Badacze monitorują konkurencję. Stąd wiedzą na przykład, że jedna z japońskich firm farmaceutycznych rozwija przeciwciało monoklonalne kie rowane wobec tych samych receptorów, co wykorzystywany przez Adamed nośnik białkowy. Nasza cząsteczka w przypadku badań na modelu zwierzęcym nowotworu jelita grubego prowadzi jednak do całkowitej remisji guza, podczas gdy molekuła konkurencyjna jedynie ogranicza jego rozmiar i to w dość umiarkowanym stopniu dodaje Jerzy Pieczykolan. Uzyskane dofinansowanie w ca ło ści zostało przeznaczone na rea lizację procesu badawczego. Z do tacji nie zakupio no aparatury badawczej, ponieważ firma przed rozpoczęciem projektu wyposażyła laboratoria z własnych środków. Znacz ną część z otrzymanych 31 mln zł przeznaczono na badania wykonywane przez współ pracujące jednostki naukowe. 6 7

5 Biotechnologia na światowym poziomie Pełna nazwa projektu: Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki Beneficjent: Politechnika Śląska Wartość projektu: ,00 zł Okres realizacji: od do Obszar wsparcia: Działanie 2.1 Programu Operacyjnego Sieć unikatowych laboratoriów, szkolenie pracowników naukowych oraz dostęp do nowoczesnych pracowni dla dyplomantów z kierunków biotechnologicznych i medycznych to wszystko ma pomóc polskim biotechnologom, lekarzom, bioinżynierom czy bioinformatykom wejść do światowej czołówki. Nasi badacze mają szansę stać się partnerami dla ośrodków zagranicznych oraz aplikować o granty na multidyscyplinarne projekty badawcze. Trzeba tylko zapewnić im dostęp do laboratoriów i sprzętu na światowym poziomie. Taka filozofia przyświecała konsorcjum utworzonemu przez Politechnikę Śląską, Centrum Onkologii Instytut O/Gliwice, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Śląski. Założono je z myślą o pozyskaniu środków finansowych na realizację wspólnych projektów inwestycyjnych i badawczych. W ten sposób narodził się projekt Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w południowym regionie Polski powstaje sieć zintegrowanych i ściśle współpracujących na styku biotechnologii, medycyny, bioinżynierii i bioinformatyki, czternastu specjalistycznych laboratoriów badawczych. Laboratoria są wyposażane w wysokospecjalistyczny sprzęt. Przeprowadzono również inwestycje budowlane. Łączne wydatki projektu wynoszą ,00 zł brutto, w tym ,04 zł to wydatki na zakup aparatury z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. W ramach projektu współpracuje 86 profesorów i liczne grono adiunktów. Jakie możliwości otwiera Śląska BIO- FARMA przed polskimi jednostkami badawczymi? Stworzone w ramach projektu laboratoria, wyposażone we współczesne narzędzia genomiki i proteomiki, umożliwiają nowatorskie badania nad molekularnym podłożem chorób nowotworowych nakierowane na opracowanie nowych metod diagnosty cznych i terapeutycznych. Laboratorium Analiz Genetycznych wyposażone m.in. w nowoczesne analizatory kwasów nukleinowych stwarza możliwość badań z zakresu genomiki, transkryptomiki i epigenomiki. Współpraca z bioinformatykami umożliwia badanie procesów biologicznych na pozio mie programów genetycznych w komór kach, w tym ma cierzystych, dla potrzeb medycyny regeneracyjnej. Doposażone w ramach BIO-FARMY, unikatowe w skali kraju, Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych realizuje prace nad nową generacją biomateriałów, wytwarzanych przy wykorzy staniu nanotechnologii i nowoczesnych technologii warstw wierzchnich o wysokiej biotolerancji, stosowanych na implanty, ele menty aparatury medycznej i instrumenty chirurgiczne. Wyposażenie Laboratorium Modelowania Tkanek umożliwia z kolei badania z wykorzystaniem materiałów inżynierskich inspirowanych zjawiskami biologicznymi i współpracujących z tkanką biologiczną. Specjalistyczne oprogramowanie pozwala na modelowanie zabiegów medycznych, oszacowanie wpływu implantacji na organizm ludzki czy określenie wpływu czynników zewnętrznych na tkankę ludzką (np. modelowanie oparzeń). to tylko wybrane przykłady z wielu A działań, w których mieszczą się również badania dotyczące analiz chemicznych, inżynierii genetycznej, genetyki molekularnej, cytogenetyki, spektroskopii elektronowej, immunologii molekularnej czy terapii doświadczalnej. 8 9

6 Praktyczne korzyści z nauki Pełna nazwa projektu: Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB) Beneficjent: Uniwersytet Jagielloński Wartość projektu: ,00 zł Okres realizacji: od do Obszar wsparcia: Działanie 2.1 Programu Operacyjnego Nauka i gospodarka jak je połączyć? Jak sprawić, by przemysł, medycyna, farmakologia korzystały z najnowszych osiągnięć biotechnologii? Wdrażanie myśli naukowej do praktycznych zastosowań to główny cel projektu Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB). Uniwersytet Jagielloński i Akademia Rolnicza w Krakowie podjęły się stworzenia wspólnego ośrodka, zcentralizowanego parku naukowo-badawczo-rozwojowego zacieśniającego współpracę między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką. Projekt skierowany jest do trzech grup odbiorców. Otwarcie możliwości współpracy i komercjalizacji badań to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców. Naukowcy skorzy stają przez stworzenie warunków pracy na wysokiej klasy aparaturze bada wczej. Trzecim beneficjantem będą pacjenci, bo uzyskają możliwość przeprowadzenia różno rodnych badań. Małopolskie Centrum Biotechnologii będzie tworzyć sześć ośrodków o zróżni cowanych tematykach badawczych: bio te chno logia, bezpieczeństwo żywności, ge no mika, nutrigenomika oraz bioinformatyka. Unijna dotacja pozwoli wyposażyć laboratoria tak, by można było w nich prowadzić badania w nowych obszarach nauki, które do tej pory były niedostępne. Dzięki temu będzie można m.in. zająć się pracami nad technologiami neuroadaptowalnymi czy opracowywać nowo czesne metody bioremediacji uwzględniające zastosowanie mikroorganizmów glebowych. Działalność Małopolskiego Cen trum Biotechnologii przyczyni się do zwię ksze nia wykorzystania efektów prac B+R w przedsiębiorstwach. Pracownie i laboratoria będą prowadzić badania, z któ rych skorzysta przemysł farmaceutyczny czy biotechnologiczny. Także firmy zajmujące się przetwórstwem żywności, medycyną czy ochroną zdrowia znajdą tu fachowego partnera. Warto też wspomnieć, że powstający w ramach projektu Ośrodek Badań Genetycznych i Nutrigenomiki stanie się filarem europejskiej sieci doskonałości ds. nutrigenomiki. Za uzyskane pieniądze dokonujemy dwóch modernizacji: pracowni hodowli komórek oraz szklarni, które znajdują się na terenie Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ mówi Justyna Supeł, kierownik projektu. Do tego budujemy centrum o powierzchni 6 tys. m2 z powierzchniami laboratoryjnymi. Wyposażymy je w aparaturę. Powstanie ponad 30 specjalistycznych pracowni. Zamysł jest taki, by tworzona jednostka badawcza sama się finansowała. Pieniądze ma pozyskiwać z realizacji projektów aplikacyjnych, sprzedaży ich wyników do odbiorców oraz z grantów badawczych od przed siębiorstw zainteresowanych opracowaniem konkretnej technologii. Przewidujemy, że już niedługo w naszym ośrodku znajdzie zatrudnienie wielu świetnie wykształconych biotechnologów, którzy dziś szukają pracy za granicą zapewnia Justyna Supeł. A na pytanie, czy nie boi się, że w Polsce rośnie konkurencja w tej dziedzinie, odpowiada: Raczej cieszy nas, że powstaje u nas wiele centrów biotechnologii. Nie konkurujemy ze sobą, prowadzimy badania w różnych obszarach a te matów badawczych jest tak wiele, że ka żdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki temu Polska stanie się atrakcyjnym partnerem dla zagranicznych ośrodków i kontrahentów. Niech dzieje się u nas jak najwięcej

7 Implanty kości szyte na miarę Pełna nazwa projektu: Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych Beneficjent: Politechnika Warszawska Wartość projektu: ,30 zł Okres realizacji: od do Obszar wsparcia: Poddziałanie Programu Operacyjnego Po operacjach nowotworów kości chirurdzy rekonstrukcyjni mają nieraz problem z odtworzeniem kształtu ubytku. Z pomocą przychodzą im inżynierowie tkankowi i materiałowi, którzy we współpracy z medykami opracowują nowoczesny bioimplant. Choć nowotwory kości nie są bardzo częste, atakują chętniej ludzi młodych i dzieci. Stanowią ok. 7 proc. wszystkich nowotworów złośliwych wieku dziecięcego. Poważnym problemem po zakończonej terapii jest regeneracja i odtworzenie tkanek kostnych po usunięciu takich nowotworów, zwłaszcza jeśli dotykają one okolicy twarzy czy głowy. Z tym problemem mierzą się badacze z Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, realizu jąc projekt,,bioimplanty dla potrzeb lecze nia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Cel projektu to opracowanie i przygotowanie do wdrożenia polskiego, nowatorskiego produktu bioimplantu. Ze względu na multidyscyplinarny charakter zadania pracują przy nim także specjaliści inżynierii materiałowej i tkankowej z Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Wrocławskiej. W skład konsorcujm wchodzi też Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kierownikiem projektu jest dr inż. Wojciech Święszkowski z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW, a koordynatorem realizacji projektu dr Janusz Jaworowski z Centrum Onkologii w Warszawie. Jak wytworzyć idealny bioimplant? By nie został odrzucony przez organizm, trzeba go wyhodować, używając komórek macierzystych pacjenta. Produkt ten jest krojony na miarę dla każdego chorego. Za pomocą tomografii komputerowej i systemów komputerowych wspomagających projektowanie, w tym także drukarek 3D, opracowuje się idealny kształt ubytku. Potem tworzy się odpowiednie rusztowanie z biodegradowalnego polimeru, hoduje na nim tkankę kostną, dodając czynniki indukujące wzrost kości i naczyń krwionośnych. Tak przygotowany implant wszczepiany jest pacjentowi podczas ope racji rekonstrukcyjnej. W niedługim czasie miejsce ubytku zarasta, nie zostawiając śladu. Badacze przewidują, że dzięki grantowi z Unii Europejskiej, pierwsze zabiegi operacyjne z użyciem polskiego bioimplantu będą mogły odbyć się w Centrum Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie za około cztery lata

8 Ekologiczny polimer? To możliwe! Pełna nazwa projektu: Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych Beneficjent: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekular nych PAN w Łodzi Wartość projektu: ,14 zł Okres realizacji: od do Obszar wsparcia: Poddziałanie Programu Operacyjnego Są wszędzie. W przeciętnym samochodzie jest ich kilkadziesiąt kilogramów, składają się z nich nasze ubrania, urządzenia, z których korzystamy na co dzień, opakowania, meble, zabawki, sprzęt medyczny. Gdyby pewnego dnia zniknęły z na szego świata, okazałoby się, że nie umiemy już bez nich żyć. Polimery. Produkujemy ich tak wiele, że gdyby prze liczyć ilość wytwarzanych polime rów na głowę jednego mieszkańca Ziemi, uzyskalibyśmy wynik rzędu 20 kg rocznie. Wiążą się z nimi jednak pewne kłopoty. Pierwsza przeszkoda to surowiec, który służy do ich wytwarzania. Ogromną większość polimerów produkuje się z ropy naftowej. To drogie źródło, a na dodatek uzależnia światową gospodarkę od nielicznych krajów, które dysponują złożami ropy. Drugim problemem, który paradoksalnie stanowi zarówno zaletę, jak i wadę polimerów, jest ich niezwykła trwałość. Materiały z nich wyprodukowane mogą służyć długo jednak kiedy stają się przestarzałe lub niepotrzebne nie ulegają rozkładowi, stanowiąc poważny kłopot ekologiczny. Ideałem by łoby więc wymyślić taki polimer, który uniezależniłby nas od ropy i byłby biodegradowalny. Czy to możliwe? Tym właśnie zajmują się naukowcy w ramach projektu Technologia otrzymywa nia biodegradowalnych poliestrów z wyko rzy staniem surowców odnawialnych. W działanie zaangażowani są badacze z kon sorcjum, którego trzon stanowią trzy instytucje: Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów (koordynator/lider projektu), Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Aka demii Nauk w Łodzi. Celem ich badań jest stworzenie technologii pozyskiwania nowych materiałów polimerowych z surowców pocho dzenia roślinnego czy odpadów wy twa rza nych przez przemysł spożywczy. Nie wą tpliwą zaletą zastosowania tego rodzaju rozwiązań byłaby łatwa dostępność do materiału, który ulegałby przetworzeniu, jak również możliwość prostego zutylizowania uzyskanego polimeru: jego rozkład, kompostowanie, w wy niku którego powstałyby nieszkodliwe i łatwe do zrecyklingowania substancje. Naszym celem jest opracowanie takich materiałów, zbadanie ich właściwości, wymyślenie ich zastosowania oraz zbudo wanie i przetestowanie modelowych instalacji do ich wytwarzania mówi prof. Stanisław Słomkowski, dyrektor Centrum Badań Mo le kularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi. Kiedy nam się to uda, istnieją ogromne szanse, że nasze po mysły znajdą szerokie zastosowanie w przemyśle. Warto inwestować w rozwój tej gałęzi nauki, bo prace nad pozyskiwaniem biodegradowalnych polimerów toczą się w wielu ośrodkach na świecie. Jeśli sami nie opracujemy takiej technologii, w niedługim czasie będziemy skazani na kupowanie licencji lub gotowych materiałów od zagranicznych wytwórców. A mamy po tencjał, by sami stworzyć innowacyjne ro związania w tej dziedzinie zapewnia prof. Słomkowski. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 43 mln złotych

9 Medycyna przyszłości Pełna nazwa projektu: Centrum Biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt Beneficjent: Instytut Biotechnologii i Antybiotyków Wartość projektu: ,78 zł Okres realizacji: od do Obszar wsparcia: Poddziałanie Programu Operacyjnego Innowacyjne biofarmaceutyki poprawią ja kość życia ludzi i zwierząt. Choć dzięki osiągnięciom nauki z cukrzycą można dziś długo żyć, komfort takiego życia znacząco spada. Choroba ta daje bowiem wiele sku tków ubocznych może skrócić życie na wet o 20 lat, być powodem miażdżycy, uszkodzenia nerwów. Dzieje się tak dlatego, że tkanki naszego organizmu źle znoszą gwałtowne wahania poziomu insuliny, podawanej w zastrzykach czy nawet z pomocą pomp insulinowych. Marzeniem byłoby więc opracować taką terapię insulinową, która naśladowałaby naturalny pro ces wydzielania tego hormonu przez nasz organizm. Tego właśnie dotyczy projekt Centrum biotechnologii produktów leczni czych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt. Prowadzi go, jako główny wykonawca, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, wspólnie z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN i Uniwersytetem Gdańskim. Projekt powstał w wyniku postępu podstawowych i stosowanych ba dań naukowych prowadzonych przez współ pracujące, w ramach konsorcjum, jednostki naukowe. Opracowanie własnych systemów ekspresji genów w drobnoustrojach i komórkach organizmów wyższych, w połączeniu z doświadczeniem w zakresie prowadzonych badań nad wytwarzaniem produktów leczniczych, pozwoliło na rozpoczęcie badań i prac rozwojowych nad wybranymi biofarmaceutykami. Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza skupia się właśnie na wytworzeniu analogów insuliny o zmodyfikowanym działaniu hipoglikemizującym. Celem badań jest stworzenie nowego i znacznie tań szego leku, który poprawi dostępność opieki medycznej dla osób chorych na cu krzycę. Ze względu na zmniejszenie kosztów leczenia projekt pozytywnie wpłynie na cały sektor ochrony zdrowia, poprzez realne oszczędności w nakładach budżetowych na leki refundowane. Drugim zadaniem w projekcie, który uzyskał dofinansowanie w wysokości blisko 90 mln złotych, jest zaś opracowanie skutecznej szczepionki przeciw grypie ptaków. To działanie jest kontynuacją badań nad grypą, nad metodami wytwarzania antygenów, odpowiedzią immunologiczną, schematami immunizacji i nad systemami wytwarzania szczepionek przeciwko zakażeniom ludzi i zwierząt, prowadzonymi przez Instytut Biotechnologii i Antybiotyków oraz inne jednostki będące pozostałymi członkami konsorcjum. Stworzenie skutecznej szczepionki prze ciwko grypie ptaków może znacząco ograniczyć straty sektora drobiarskiego oraz przyczynić się do poprawy koniunktury w całym sektorze. Opracowanie biofarmaceutyków to prężna gałąź przemysłu biotechnologicznego należąca do tzw. czerwonej biote chnologii wykorzystywanej w ochronie zdro wia. Polscy badacze dzięki unijnemu do fi nan so waniu mają szansę odnieść na tym polu liczące się w świecie sukcesy

10 Medycyna na poziomie nano Pełna nazwa projektu: Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe Beneficjent: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Wartość projektu: ,89 zł Okres realizacji: od do Obszar wsparcia: Poddziałanie Programu Operacyjnego Ultraczułe przyrządy diagnostyczne, dete ktory wykrywające groźne substancje, a wszystko oparte na nanotechnologii to światowy trend w tworzeniu przyrządów i materiałów do zastosowań w medycynie i biologii. Wyobraźmy sobie malutkie pudełeczko, które zastąpi długotrwałe i kosztowne analizy laboratoryjne. Wystarczy kropla krwi czy śliny, by w ciągu kilku sekund lekarz dostał informacje o przebytych czy właśnie toczących się chorobach pacjenta nawet tych w bardzo wczesnej fazie. Jak by to działało? W pudełku umieszczony byłby półprzewodnik pokryty tysiącami zagłębień o rozmiarach mikrometrów. W każdym znajdowałaby się inna sekwencja aminokwasów, przyciągająca określone przeciwciała krążące we krwi. Białka układu immunologicznego przyłączałyby się do pasujących do nich polipeptydów, składając niczym dwa kawałki puzzli. Wówczas następowałaby błyskawiczna analiza, w efekcie której lekarz dostawałby wynik. Fikcja? Może tylko kwestia czasu, dzięki pracy badaczy pracujących nad nowy mi technologiami i przyrządami do diag no sty ki molekularnej. Narzędzia te mają być przeznaczone dla medyków i naukowców z dziedziny nauk przyrodniczych. Badania toczą się w ramach projektu Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biolo gii i medycynie Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe. Projekt, wy korzystujący wsparcie z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego, wart jest ponad 70 mln złotych. Dzięki wykorzystaniu struktur kwantowych, czyli takich o wymiarach nanometrów, będzie można stworzyć bardzo czułe detektory. Dlaczego nanostruktury są tak atrakcyjne dla badaczy? Gdyby spojrzeć na niektóre z nich w ogromnym powiększeniu, wyglądałyby jak las nanosłupków (nano to 10 do potęgi -9 metra) dzięki takiej swojej szczotkowej budowie mają znacznie większą efektywność, a zatem i czułość, od płaskich powierzchni. Polscy uczeni próbują opracować swoje, innowacyne metody tworzenia takich struktur. Chcą także stworzyć nanocząstki, które dałoby się wprowadzić do organizmu człowieka. Pewne ich właściwości sprawiałyby, że cząstki kumulowałyby się w chorobowo zmienionych miejscach. Pobudzone światłem lasera, zaczęłyby świecić, ujawniając patologiczne zmiany nawet na bardzo wczesnym etapie ich rozwoju. Trwają próby produkcji takich cząstek z wykorzystaniem, mających fascynujące właściwości fizyczne, a przy tym będących biologicz nie oboję tnymi, związków cynku i galu. Podo bne nano stru ktury mogą być także używane jako detektory zanieczyszceń środowiska czy przy wykrywaniu zagrożeń terrorystycznych. Projekt kierowany przez prof. dr hab. Leszka Sirko z Instytutu Fizyki PAN opiera się na osiągnięciach w zakresie fizyki i technologii półprzewodników, chemii, optoelektroniki, elektroniki oraz biologicznej funkcjonalizacji powierzchni. Celem projektu jest stworzenie nowej infrastruktury badawczej stanowiącej podstawę do rozwoju infrastruktury produkcyjnej w niewielkiej skali i zainicjowania wytwarzania i wprowadzenia polskich produktów na tworzący się światowy rynek kwantowych biosensorów półprzewodnikowych. W ramach projektu dokonano już 28 zgło szeń patentowych. Zadanie realizują naukowcy z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, wyko rzy stując osiągnięcia placówek naukowych wchodzących w skład konsorcjum NANOBIOM, w zakresie fizyki i technologii półprzewodników, chemii oraz biologicznej funkcjonalizacji powierzchni

11 Czy wiesz, co jesz? Pełna nazwa projektu: Bio-Centrum - Zwierzę, żywność i człowiek Beneficjent: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN Wartość projektu: ,13 zł Okres realizacji: od do Obszar wsparcia: Działanie 2.2 Programu Operacyjnego Badanie żywności pochodzenia zwie rzęcego, doskonalenie jej jakości, opracowywanie bardziej efektywnych metod hodowli to cel projektu Bio-centrum zwierzę, żywność i człowiek. Projekt realizowany jest w ramach Konsorcjum Naukowego, w skład którego wchodzą Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie i Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Pozyskane fundusze przeznaczono na wytworzenie wspólnej, specjalistycznej infrastruktury badawczej, która dzięki efektowi synergii, pozwalałaby na realizację dużych, kompleksowych projektów badawczych i świadczenie usług będących odpowiedzią na zapotrzebowanie sektora rolno-spożywczego. Oznacza to rozwój istniejącego zaple cza badawczego placówek PAN zaangażowanych w projekt oraz stworzenie i wypo sażenie specjalistycznych laboratoriów (w tym laboratorium akredytowanego), które umożliwiałyby prowadzenie wszechstronnych badań dotyczących wytwarzania surowców i produktów zwierzęcych tak, by charakteryzowały się one optymalną war tością odżywczą, posiadały cechy żywności funkcjonalnej i korzystnie wpływały na zdro wie konsumentów. Badania będą prowadzone m.in. w zakresie uwarunkowań genetycznych, co umożliwi na przykład wybór do hodowli odpowiednich zwierząt, produkujących surowce o dobrej przydatności technologicznej, a niewykazujących właściwości alergennych. Badania genetyczne pozwolą też na selekcję zwierząt odpornych na choroby, takie jak choćby zapalenie wymienia (mastitis), wirusowe zapalenie stawów i mózgu kóz (CAE) oraz medivisna u owiec. Badacze sprawdzą także, jaki jest wpływ metod żywienia na skład chemiczny i war tość odżywczą mięsa, mleka czy jaj pozwoli to na wytypowanie dodatków paszo wych, wpływających korzystnie na wartość biologiczną mleka, dostoso wanych do ge notypu krów, poziomu wydajności i skła du podstawowej dawki pokarmowej. Inny zespół zajmie się oceną bezpie czeństwa wytwarzanych surowców i produktów pod kątem zagrożeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń środowiskowych (metali ciężkich i pestycydów). To tylko niewielka część działań badawczych, które jak mówi kierownik projektu dr hab. Emilia Bagnicka będą prowadzone na potrzeby przedsiębiorstw i ho dowców z komercyjnej sfery gospodarki oraz podmiotów ze sfery okołobiznesowej: stowarzyszeń, fundacji reprezentujących za równo środowisko biznesowe, jak i naukowe z kraju i zagranicy

12 Notatki Kontakt Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa tel: , fax:

13 Publikacja bezpłatna, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

Łódź. kreuje innowacje. BioNanoPark na plus. Przełomowa nauka. Informatyk poszukiwany. Filozofia mody. Trendy z OFF Piotrkowskiej

Łódź. kreuje innowacje. BioNanoPark na plus. Przełomowa nauka. Informatyk poszukiwany. Filozofia mody. Trendy z OFF Piotrkowskiej Łódź kreuje innowacje magazyn informacyjny miasta Łodzi Nr 2/2014 BioNanoPark na plus Przełomowa nauka Informatyk poszukiwany Filozofia mody Trendy z OFF Piotrkowskiej OD REDAKCJI ANNA KRAWCZYK, REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU Zapewniamy optymalne rozwiązania dla pomieszczeń w różnych klasach czystości powietrza Oferujemy szeroką paletę produktów chemicznych dostosowaną

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

BioTe21 Laboratorium Genetyczne BioTe21 (BioTe21 Adam Master) cel strategiczny motto firmy

BioTe21 Laboratorium Genetyczne BioTe21 (BioTe21 Adam Master) cel strategiczny  motto firmy BioTe21 Laboratorium Genetyczne BioTe21 (BioTe21 Adam Master) powstało we wrześniu 2005 r. w wyniku realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego Załącznik do Stanowiska negocjacyjnego Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego zakresu i treści Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego Poznań,

Bardziej szczegółowo

20-21. 28-29 Wodna edukacja 36-37 44-45. Czujne oko kamery. 58-59 Potrzebni inżynierowie 52-53. Wzięty inżynier. Medycyna szyta na miarę 60-61

20-21. 28-29 Wodna edukacja 36-37 44-45. Czujne oko kamery. 58-59 Potrzebni inżynierowie 52-53. Wzięty inżynier. Medycyna szyta na miarę 60-61 20-21 22-23 24-25 26-27 Robotycy do roboty! Informatyk potrzebny od zaraz Ekonomiści w centrum Światło otwiera nowe możliwości // SPIS 28-29 Wodna edukacja 30-31 Pedagog nowoczesny 32-33 Inżynierowie nad

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych"

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych Anna Błajet-Kosicka Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych" Jestem absolwentką Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Obecnie pracuję

Bardziej szczegółowo

IDEALNY obraz wnętrza. Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? W sporcie nie liczą się KOBIETY? N o 3(4)/2011. Badania na Uniwersytecie Śląskim

IDEALNY obraz wnętrza. Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? W sporcie nie liczą się KOBIETY? N o 3(4)/2011. Badania na Uniwersytecie Śląskim N o 3(4)/2011 KWARTALNIK PROJEKTU PARTNERSKI ZWIĄZEK NAUKI I POSTĘPU ISSN 2082-8004 Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? Badania na Uniwersytecie Śląskim W sporcie nie liczą się KOBIETY? Zaskakująca analiza polskiej

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK PORTALU INTERNETOWEGO

KWARTALNIK PORTALU INTERNETOWEGO KWARTALNIK PORTALU INTERNETOWEGO NUMER 2/2014 TEMAT NUMERU Ocena bezpieczeństwa kosmetyku Kosmetologia Filrty UV w preparatach kosmetycznych Starzeć się, czy się nie starzeć? Biotechnologia w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Przegląd wybranych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PARP, Warszawa 2011 Szybki rozwój wschodnich regionów Polski

Bardziej szczegółowo

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny 6 W rozwiniętych gospodarkach współpraca przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA DOBRE PRAKTYKI

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA DOBRE PRAKTYKI Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA DOBRE PRAKTYKI Łomża 2011 Recenzent prof. dr hab. Antoni Jakubczak (PWSIiP) Redakcja naukowa Bogusław Plawgo

Bardziej szczegółowo

innowacyjni Pomost znaczy początek 1(11)/2011 str. 10

innowacyjni Pomost znaczy początek 1(11)/2011 str. 10 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni Pomost znaczy początek str. 10 1(11)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny 6 O znaczeniu zasady równych szans i zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni. Dobre praktyki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Innowacyjni. Dobre praktyki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjni Dobre praktyki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Praktyka pokazała, że polscy przedsiębiorcy mają świetne pomysły i odpowiedni potencjał intelektualny do realizacji innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27 Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. 2013 Spis Treści 1. SPÓŁKA I JEJ WŁADZE... 3 1.1. Informacje o Spółce... 3 1.2. Władze Spółki... 3 2. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 4 2.1. Przedmiot działania

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 30 czerwiec 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny FE wspierają polską młodzież Potencjał na całe życie Młodzi naukowcy, dojrzałe projekty w w w.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej

Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej 2014 Spis Treści 1 PODSTAWOWE DANE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 4 1.1 Struktura Grupy Kapitałowej Selvita S.A.... 4 1.2 Władze Spółki dominującej...

Bardziej szczegółowo

22 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny

22 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY WRZESIEŃ 2010 22 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny Fundusze na zdrowie Innowacje kontra choroby Jan Olbrycht o przyszłości Funduszy Europejskich UNIA

Bardziej szczegółowo

- LC/MS typu Single Quad serii 6100 - LC/MS typu TOF serii 6200 - LC/MS/MS typu Triple Quad serii 6400 - LC/MS/MS typu Q-TOF serii 6500 - LC/MS/MS

- LC/MS typu Single Quad serii 6100 - LC/MS typu TOF serii 6200 - LC/MS/MS typu Triple Quad serii 6400 - LC/MS/MS typu Q-TOF serii 6500 - LC/MS/MS - LC/MS typu Single Quad serii 6100 - LC/MS typu TOF serii 6200 - LC/MS/MS typu Triple Quad serii 6400 - LC/MS/MS typu Q-TOF serii 6500 - LC/MS/MS typu Ion Trap serii MS 500 Spis treści Kiedy sukces naukowy

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH P.R O G R A M K O N K U R E N C Y J N O Ś Ć AUTORZY Doc. dr hab. Tadeusz Baczko Instytut

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 7/2012 Róg obfitości

Biuletyn nr 7/2012 Róg obfitości Róg obfitości Nauka napędza biznes przyznał jeden z uczestników październikowego spotkania w ramach projektu Co biznes mówi nauce?. Ale nie reprezentował on firmy z sektora ściśle kojarzonego z przemysłem.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki konkursu

Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki konkursu Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka Wyniki konkursu Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka Wydawca: Realizacja: Smartlink Sp. z o.o. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Energia. z natury. Zwolnij tempo. AkAdemickie. 100 km za 6 zł. N o 3(8)/2012. Słońce, woda i wiatr. Zalety slow life. Tanie podróże na prąd.

Energia. z natury. Zwolnij tempo. AkAdemickie. 100 km za 6 zł. N o 3(8)/2012. Słońce, woda i wiatr. Zalety slow life. Tanie podróże na prąd. AkAdemickie B+R KWARTALNIK PROJEKTU PARTNERSKI ZWIĄZEK NAUKI I POSTĘPU ISSN 2082-8004 N o 3(8)/2012 Energia z natury Słońce, woda i wiatr Zwolnij tempo Zalety slow life 100 km za 6 zł Tanie podróże na

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu ZAŁĄCZNIK 1 Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 20152020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu w ramach konsultacji społecznych. L.p. Przemysłowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia dla Łodzi

Biotechnologia dla Łodzi Raport Biotechnologia dla Łodzi studium eksperckie na potrzeby łódzkiego Bionanoparku (BNP) na etapie powstawania Zawartość raportu: WPROWADZENIE...2 Biotechnologia...3 Park Naukowo-Technologiczny...5

Bardziej szczegółowo