Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej Rodzaj zamówienia: Usługa Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług geodezyjnych w 2015r na terenie miasta Katowice. (nazwa przedmiotu zamówienia) Spis treści: 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Oferta cenowa Wykonawcy /wzór/ zał. Nr 1 3. Wycena ofertowa /wzór/ - zał. Nr 2 4. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia /wzór/ - zał. Nr 3 5. Wykaz usług /wzór/ - zał. Nr 4 6. Wymagane oświadczenia /wzór/ - zał. Nr 5 7. Projekt umowy - zał. Nr 6 8. Opis przedmiotu zamówienia - zał. Nr 7 9. Zakres usług zał. Nr 8 Podpis i pieczęć osoby upoważnionej Strona 1 z 13

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługę której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia r. j.t. Dz. U. poz.907 z 9 sierpnia 2013r ze zm. - zwanej dalej ustawą Pzp. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z r. Nr 16 poz. 93 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej - art. 14 ustawy Pzp. 1 Informacje ogólne. 1.1 Źródła finansowania przedmiotu zamówienia: BUDŻET GMINY KATOWICE 1.2 Nazwa zamawiającego, adres, kod, telefony, , www: Miejski Zarząd Ulic i Mostów ul. J. Kantorówny 2a, KATOWICE Telefony: (032) , , , telefax: REGON: NIP: Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 3 Opis przedmiotu zamówienia. 3.1 Kod klasyfikacji ze wspólnego słownika zamówień (CPV) Nazwa przedmiotu zamówienia publicznego, lokalizacja: Świadczenie usług geodezyjnych w 2015r na terenie miasta Katowice. (nazwa zgodna z ogłoszeniem) 3.3 Przedmiot zamówienia ( zakres i sposób wykonania) określają szczegółowo: Projekt umowy - zał. Nr Opis przedmiotu zamówienia - zał. Nr Zakres usług - zał. Nr 8. 4 Główne wymagania zamawiającego. 4.1 Wymagany termin realizacji całości niniejszego zamówienia: do r. 4.2 Wymagany okres gwarancji na całość wykonanych usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty końcowego odbioru usług. 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 5.1 O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: Strona 2 z 13

3 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie tzn., że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z należytą starannością co najmniej 200 podziałów w tym co najmniej jedno zadanie obejmujące wykonanie co najmniej 100 podziałów działek. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. tj.: - co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia geodezyjne w zakresie II stopnia. 5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 5.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu: Ocena spełnienia przez Wykonawcę(ów) warunków udziału w tym postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty (wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów w pkt. 6) złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oraz zapisy zawarte w ofercie i jej załącznikach. Nie spełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu spowoduje obligatoryjne wykluczenie Wykonawcy z niniejszego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy (załączyć do oferty) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Strona 3 z 13

4 6.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i w pkt 5 siwz, należy przedłożyć: - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik Nr 5; - wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;(z wykorzystaniem załącznika Nr 4); - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;( z wykorzystaniem załącznika Nr 3); 6.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca, wraz z oferta, składa listę podmiotów Strona 4 z 13

5 należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wzór zał. Nr Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom. (Nie dotyczy) 6.5 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilnej) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia oferty wspólnej Współwykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Współwykonawcy, każdy oddzielnie składa dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z Art. 24 ust 1ustawy Pzp (wykaz dokumentów pkt 6.2) a także muszą spełniać łącznie warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt W przypadku pełnomocnictwa Wykonawca musi załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza (sygn. Akt V Ca 85/07) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6.6 Inne dokumenty Dokumenty wymagane w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów: pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 7 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 7.1 Wszelkie informacje, wnioski i zawiadomienia zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać w formie pisemnej lub faksem. Jeżeli informacje, wnioski i zawiadomienia zostaną przesłane faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7.2 Wszelkie dokumenty i oświadczenia zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać w formie pisemnej lub faxem. 7.3 Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: - inż. Jan Flasza sprawy techniczne tel: wew pani Alicja Szwajda sprawy formalno-prawne tel: wew pan Jacek Mizdalski sprawy formalno-prawne tel: wew. 126 Strona 5 z 13

6 7.4 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7.5 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej MZUiM Katowice. Odpowiedzi na pytania Wykonawców będą stanowić integralną część siwz. 7.6 Zebranie Wykonawców: Obecnie nie przewiduje się. W razie konieczności zorganizowania zebrania Wykonawców wszyscy Wykonawcy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu zebrania a informacja o zebraniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego. 8 Wymagania dotyczące wadium (wysokość, formy, zwrot i utrata) art. 45 i 46 ustawy Pzp. 8.1 Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu jest zobowiązany wnieść wadium przetargowe w wysokość 5.000,00 zł /słownie złotych: pięćtysięcyzłotych00/100 najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający wniesienie wadium (kopia gwarancji, przelew itp.) w jednej z form jak w pkt należy załączyć do oferty. 8.2 Wadium może być wnoszone: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z 2002r. z późn. zm.). Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wadium. Wadium wniesione w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy : Miejski Zarząd Ulic i Mostów Katowice ING Bank Śląski Oddz. Regionalny Katowice Nr W przypadku wniesienia wadium w jednej z pozostałych form (poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z 2002r. z późn. zm./) oryginał należy zdeponować w Dziale Księgowości tut. Zarządu w terminie jak pkt.8.1. Strona 6 z 13

7 8.3 Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą na wniosek tego Wykonawcy zaliczane jest przez zamawiającego (jeżeli dotyczy) na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.4 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 8.5 Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 8.6 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 Ustawy Pzp. 9 Wymagania dotyczące zatrudnienia bezrobotnych. Nie dotyczy. 10 Termin związania ofertą Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia r Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust.2 ustawą Pzp). 11 Opis sposobu przygotowania oferty Postać oferty przetargowej stanowią następujące dokumenty: 1. Oferta cenowa Wykonawcy - wzór - zał. Nr 1; 2. Wycena ofertowa (w 2 egzemplarzach) opracowana zgodnie z zał. Nr 2 3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykaz dokumentów w pkt 6; 4. Dokument potwierdzający wniesienie wymaganego wadium w formach podanych w pkt 8.2 Uwaga! Wszystkie dokumenty za wyjątkiem wyceny ofertowej należy składać w jednym egzemplarzu. Treść załączników z oferty ma odpowiadać treści określonej we wzorach stanowiących załączniki do siwz. Strona 7 z 13

8 11.2 Oferta cenowa i wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnione (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przetargową W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty wszystkie jego oferty zostaną odrzucone Oferta przetargowa musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej Opakowanie i oznakowanie oferty. Oferty należy składać w nieprzejrzystych kopertach /opakowaniach/. Koperta /opakowanie/ powinna być zaadresowana: MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW ul. Józefy Kantorówny 2a KATOWICE i zawierać dodatkowo oznakowanie: OFERTA PRZETARGOWA NIE OTWIERAĆ przed dniem r. godz: 10:00 Przedmiot zamówienia: 12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Świadczenie usług geodezyjnych w 2015r na terenie miasta Katowice Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Pawilonie C - pokój Nr 2, adres podany w punkcie 1.2 niniejszej specyfikacji do dnia r. do godz: 09: Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez zamawiającego Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcy Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert zgodnie z art.38 ust. 6 ustawy Pzp Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godz: 10:00 w sali konferencyjnej w budynku Magazynu Głównego adres jak w pkt Otwarcie ofert jest jawne. 13 Opis sposobu obliczenia ceny. Wykonawca musi sporządzić wycenę ofertową, uwzględniającą wszystkie warunki i wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia określone w zał. Nr 7 i 8 do siwz. Cena ofertowa (oferty) musi wynikać wprost z wyceny. Wymagany przez zamawiającego sposób opracowania wyceny ofertowej podany jest w zał. Nr Cena ofertowa nie będzie podlegać waloryzacji. 14 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Strona 8 z 13

9 14.1 Sposób wyliczenia punktów dla wyboru najkorzystniejszej oferty : 1. Za cenę: najniższa ofertowa cena brutto w jednej z ważnych ofert x 100,0x współ.wagi z pktu 14.3 oferowana cena brutto rozpatrywanej oferty 2. Termin płatności: Lp. Termin płatności Wartość w punktach 1. Do 21 dni 5 pkt 2. Do 14 dni 0 pkt Uwaga! Maksymalna ilość punktów 5 Maksymalny możliwy oferowany termin płatności wynosi 21 dni Współczynniki wag do kryteriów cząstkowych wynoszą: - Cena brutto 95% - Termin płatności 5%. 15 Opis sposobu oceny oferty Zamawiający oceni i porówna tylko oferty Wykonawców niewykluczonych z postępowania, które będą zgodne z wymaganiami i warunkami zawartymi w ustawie Pzp oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wybierze do realizacji przedmiotu zamówienia ofertę najkorzystniejszą - zgodnie z art.91 ust.1 ustawy Pzp tj. ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów wyliczonych w sposób podany w pkt przy zastosowaniu wielkości współczynników wag poszczególnych kryteriów cząstkowych określonych w pkt W przypadku uzyskania jednakowej sumy punktów przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wybrana oferta z niższą ceną Odrzucenie ofert: Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli zaistnieją powody zawarte w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp Wykluczenie Wykonawców: Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców z powodów podanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaję się za odrzuconą. Strona 9 z 13

10 15.5 Unieważnienie postępowania. Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne może być unieważnione jedynie z powodów podanych w art.93 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty (art. 93 ust. 4). 16 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zawiadomienie o wyborze oferty (art.92 ust. 1 i 2): Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Ponadto niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację, o których mowa w pkt 1 również na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Wykonawca, który przetarg wygrał, zostanie powiadomiony pismem akceptującym o wyborze jego oferty do realizacji przedmiotu zamówienia. W piśmie akceptującym podana zostanie data i miejsce zawarcia umowy Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą /na warunkach określonych w załączniku Nr 6/ nastąpi nie wcześniej niż w 6 dniu od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta lub w przypadku nie wykluczenia żadnego wykonawcy (art. 94 ust.2 pkt 1a i 3a ustawy Pzp) Jeżeli wybrana została oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy Strona 10 z 13

11 regulującej współpracę tych Wykonawców przy czym termin na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy) zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny (art.94 ust.2) chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o których mowa w art. 93 ust Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nie dotyczy. 18 Wzór umowy oraz istotne dla stron postanowienia zawarte zostały w załączniku Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 19 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli interes prawny w uzyskaniu zamówienia publicznego doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 180 ust 2 przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenia oferty odwołującego Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z zapisami zawartymi w art. od 198a do 198g ustawy Pzp. 20 Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 21 Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 22 Informacja o zamówieniach uzupełniających o których mowa w art. 67 ustawy Pzp oraz okoliczności po których zaistnieniu będą one udzielane. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 23 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 24 Adres poczty elektronicznej, strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Strona 11 z 13

12 25 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy. 26 Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 27 Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 28 Podwykonawstwo usług. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w tym postępowaniu. 29 Inne informacje zamawiającego Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem pkt 11.6 niniejszej specyfikacji, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta /opakowanie/ będzie dodatkowo oznaczona określeniami Zmiana wzgl. Wycofanie Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po terminie składania ofert. 30 Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / j.t. Dz. U. poz.907 z 09 sierpnia 2013r. ze zm/ - Ustawa z dn r. Kodeks cywilny /Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz.93 ze zm./ - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów - z dn r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych /Dz. U. poz.1692/ - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów - z dn r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich / Dz. U. poz.1735./ - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów - z dn r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /poz.231./ - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów - z dn r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego /Dz. U. Nr 188 poz.1154 z 2008r./ Strona 12 z 13

13 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów - z dn r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań /poz.232/ - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów - z dn r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania /Dz. U. Nr 41 poz.238 z 2010r. ze zm./ Koszt opracowania oferty ponosi Wykonawca. Katowice, dnia r. Podpis i pieczęć osoby upoważnionej Strona 13 z 13

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Postępowanie znak: ZP.271.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9.

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w tekście SIWZ) na wykonanie zamówienia p.n.,,wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań.'' CPV 45-23-31-42-6 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DPS.IV.3710.2.5.2015

Znak sprawy: DPS.IV.3710.2.5.2015 Znak sprawy: DPS.IV.3710.2.5.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - Wykonanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu budynku B Domu Pomocy Społecznej Borówek do przepisów ochrony

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony na Znak sprawy: ZP/7/2014/R SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Opracowanie, druk oraz dostawę wydawnictw dla Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo