P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 Urząd Miejski w Głogowie P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Nr procedury P-IV-02 Wydanie 4 Imię i Nazwisko Data Podpis AUTOR PROCEDURY Hanna RóŜewicz SPRAWDZIŁ BoŜena Dąbrowska ZATWIERDZIŁ Jan Zubowski PROCEDURA WCHODZI W śycie Z DNIEM: SPIS TREŚCI: 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. TERMINOLOGIA 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIENIA 5. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA 6. WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH I ZAŁĄCZNIKÓW 1. CEL Celem niniejszej procedury jest zapewnienie sprawnego i terminowego udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości zamówienia nie mniejszej niŝ Euro w podstawowym trybie udzielania zamówień. 2. ZAKRES Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Głogowie. 3. TERMINOLOGIA 3.1.BOM Biuro Obsługi Mieszkańca. 3.2.KIEROWNIK KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ (KKO) naczelnik wydziału, kierownik, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 3.3.KOMÓRKA ORGANIZACYJNA wydział, dział, referat, biuro, Urząd Stanu Cywilnego, samodzielne stanowiska pracy funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Urzędu. 3.4.PRACOWNIK KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ (PKO) pracownik wydziału, pracownik działu, pracownik referatu, pracownik biura,, pracownik Urzędu Stanu Cywilnego. 3.5.RZP- Referat Zamówień Publicznych. Strona 1 z 5

2 3.6.SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY (SSP) inspektor BHP, Rzecznik Prasowy Prezydenta. 3.7.SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 3.8.SZJ System Zarządzania Jakością. 3.9.UPZP ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) WŁAŚCICIEL PROCESU - osoba odpowiedzialna za nadzór i doskonalenie procesu, określona w Załączniku nr 3 do Księgi Jakości WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony na potrzeby zamówień publicznych ZAPIS (wg ISO 9000) dokument (informacja i jej nośnik), w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań. 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIENIA 4.1. Uprawnionym do wykonywania zadań określonych w niniejszej procedurze jest pracownik Urzędu realizujący zadania wynikające z procedury, który odbył szkolenie z zakresu SZJ Osoby wykonujące opisane w procedurze działania ponoszą odpowiedzialność za ich prawidłowe i terminowe wykonanie Uprawnionym do dokonywania zmian niniejszej procedury jest autor procedury Odpowiedzialnym za dokonywanie zmian w niniejszej procedurze jest autor procedury Odpowiedzialność za nadzór nad przestrzeganiem procedury oraz zapewnienie jej aktualności ponosi/ponoszą właściciel/właściciele procesu W przypadkach szczególnych lub awaryjnych, które nie są opisane w procedurze, decyzję odnośnie postępowania podejmuje właściciel procesu. 5. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA - WERSJA OPISOWA 5.1. KKO, SSP Opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, a w przypadku zamówień na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV. Do przeliczania wartości zamówienia posługuje się aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do Euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub planowanych kosztów prac projektowych Strona 2 z 5

3 oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŝytkowym. Wstępne projekty dokumentów stanowiących podstawę do opracowania i złoŝenia oferty oraz projekty tych dokumentów, po weryfikacji stają się odpowiednio projektem dokumentów oraz SIWZ. 5.2.Prezydent Miasta Zatwierdzając wniosek (zapis: pieczęć, podpis) w sprawie uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powołuje Komisję Przetargową w składzie co najmniej trzyosobowym: Przewodniczący Komisji Przetargowej naczelnik wydziału prowadzącego sprawę lub pracownik, który go zastępuje, Członkowie Komisji Przetargowej osoby merytorycznie odpowiedzialne za zamówienie, Sekretarz Komisji Przetargowej pracownik RZP. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o wartości zamówienia przekraczającej kwotę Euro naleŝy do właściwości Komisji Przetargowej Komisja Przetargowa Przygotowuje propozycję wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego. Sporządza i prowadzi przez Sekretarza Komisji pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Załącznikami do protokołu są oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. Opracowuje projekt SIWZ zgodnie z art. 36 UPZP oraz projekt ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 41 UPZP. Przedkłada powyŝsze dokumenty Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia Prezydent Miasta Zatwierdza w/w dokumenty (zapis: pieczęć, podpis). Strona 3 z 5

4 5.5.Wydział Finansów Publicznych Dokonuje przyjęcia wadium, z wyłączeniem wadium wpłaconego przez wykonawcę przelewem, bezpośrednio na wskazany w SIWZ rachunek bankowy. śądanie wniesienia wadium jest obligatoryjne, jeŝeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8, jeŝeli wartość zamówienia nie przekracza tej kwoty, zamawiający moŝe Ŝądać wniesienia wadium. 5.6.Komisja Przetargowa Dokonuje jawnego otwarcia ofert, które następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej podaje kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adres wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności Prezydent Miasta W zawiadomieniu o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia podaje uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia oraz informację o odrzuceniu oferty wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu Komisja Przetargowa Występuje do Prezydenta Miasta z propozycją wyboru oferty najkorzystniejszej. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, wzywa się wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w określonym terminie ofert dodatkowych Prezydent Miasta Po opracowaniu dokumentu umowy zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych Urzędu Miejskiego w Głogowie, zawiera umowę w sprawie zamówieni publicznego, w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania Strona 4 z 5

5 zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą RZP Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza informację o zawarciu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych. 6. WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH I ZAŁĄCZNIKÓW 6.1. Procedury/instrukcje: Instrukcja kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów - Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 64/2007 z dnia r P-IV-07 Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych Inne dokumenty: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa Nr 169/2010 z dnia 08 lipca 2010r. w sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych Załączniki: Protokół przekazania dokumentów do RZP - Załącznik nr 1/P-IV Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - Załącznik nr 2/P-IV Oświadczenie - Załącznik nr 3/P-IV Protokół przekazania dokumentów z postępowania - Załącznik nr 4/P-IV-02. Strona 5 z 5

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 16 z dnia 10 kwietnia 2013 r. REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową Nr 1934B Piątnica - Drozdowo-Wizna" I. Zamawiający: 1. Pełna nazwa zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

w sprawach procedury: Adam Gielarowski, Magdalena Lenart-Rosner telefon: 032 351 17 02 fax.: 032 351 17 14 501 320 491, 516 057 691 fszamp@gmail.

w sprawach procedury: Adam Gielarowski, Magdalena Lenart-Rosner telefon: 032 351 17 02 fax.: 032 351 17 14 501 320 491, 516 057 691 fszamp@gmail. Znak sprawy: 4/R/ZP/AT/2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Tymczasowe ogrzewanie zabytkowego, przebudowywanego i rozbudowywanego budynku Filharmonii Śląskiej przy ul. Sokolskiej 2 w Katowicach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl śywiec: Remont uszkodzonego i częściowo niedroŝnego przepustu

Bardziej szczegółowo

STOSOWANYCH NA POTRZEBY NINIEJSZEGO POST

STOSOWANYCH NA POTRZEBY NINIEJSZEGO POST Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: ZOZ /1-ZP/ 10 na udzielenie promesy kredytu inwestycyjnego o wartości 1 700 000 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Op. udzielanego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet ZP.271.87.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA POLKOWICE 59-100 Polkowice ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Nr sprawy. 2012 / OPK / HALA / 1 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, Tel. (+48 42) 277 14 00, Faks (+48 42) 277 14 01 opk@opkspzoo.eu, www.opkspzoo.eu Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy:

Bardziej szczegółowo