OGŁOSZENIE w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego"

Transkrypt

1 Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego "Promocja Czytelnictwa" ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego OGŁOSZENIE w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Działając na podstawie art. 0, art. 36 oraz art ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 64, poz. 63, Nr 70, poz. 277 i Nr 227, poz. 658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560).. ). Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Rynek 58, 50-6 Wrocław, Tel.: , Fax: ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę książek. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek, według wykazu tytułowego i ilościowego zawartego w Liście przetargowej DBP 2007 stanowiącym załącznik nr do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załączonym wykazem książek zawartym na Liście przetargowej DBP 2007 można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Biblioteki budynek administracyjny, wejście od ul. Igielnej 3, sekretariat pok. nr 208 lub pobrać ze strony internetowej. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. 5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Igielna 3, pok Termin dostarczenia ofert do Zamawiającego mija 28 września 2007 r. do godz Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie 2 dni od daty podpisania umowy. 7. Do udziału w niniejszym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy złożą prawidłowo sporządzoną ofertę, spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 cyt. Ustawy. 8. Zamawiający nie wymaga od wykonawców zamówienia publicznego pn. Dostawa książek wpłaty wadium. 9. Jedynym kryterium oceny i wyboru ofert jest cena końcowa całego zamówienia. 0. Termin związania ofertą upływa 30 dni od daty wpływu ofert biorących udział w zamówieniu publicznym, określonej przez Zamawiającego.. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 2. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 3. Zamawiający nie przewiduje dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami: Urszula Skonieczna - pracownik Działu gromadzenia i opracowania zbiorów tel. (07) , Jolanta Pająk - pracownik Działu gromadzenia i opracowania zbiorów tel. (07) ,

2 Wrocław, dnia

3 Wrocław, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie art. 0, art. 36 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 64, poz. 63, Nr 70, poz. 277 i Nr 227, poz. 658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560) Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę książek. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego, 50-6 Wrocław, Rynek 58, NIP , REGON Tel.: , Fax: Zwana dalej Zamawiającym II. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych III Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa nowych książek dla Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu. CPV Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty na wszystkie tytuły książek wymienionych na Liście przetargowej DBP Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć książki, które spełniają wymogi techniczno-wydawnicze i ilościowe określone odrębnie dla każdego tytułu na Liście przetargowej DBP Zamawiający żąda dostawy książek właściwych pod względem jakości i obowiązujących na rynku wydawniczym standardach, bez wad i pomyłek wydawcy, a także uszkodzeń mechanicznych.

4 Miejscem dostawy książek jest: Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, 50-6 Wrocław, Rynek 58. Z tytułu dostawy książek według podanych zasad Wykonawca nie może rościć prawa do otrzymania od Zamawiającego żadnej dodatkowej opłaty. IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający wyklucza możliwość podziału przedmiotu zamówienia i składania ofert częściowych. V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. pkt 7 Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień uzupełniających na dostawę książek, które będą stanowić do 20% wartości zamówienia podstawowego. VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. VII Termin wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem do siedziby Zamawiającego książek będących przedmiotem zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 2 dni od daty zawarcia umowy. Przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu książek będących przedmiotem zamówienia kończy się podpisaniem protokołu przejęcia przekazania. VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków O udzielenie zamówienia na dostawę książek mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności pozwalającej zrealizować zamówienie, posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 2

5 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodna z ustawą i spełniającą wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma obowiązku dokonywania wpłaty wadium. IX. Informacje o oświadczenia i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają w formie pisemnej: / Formularz ofertowy wypełniony w oparciu o wzór załączony do Specyfikacji załącznik nr 2 Oferta powinna zawierać datę i podpis wykonawcy lub upełnomocnionej osoby reprezentującej wykonawcę. 2/ Listę przetargową DBP 2007 załącznik nr do Specyfikacji, którą należy wypełnić w części dotyczącej ceny jednostkowej danego tytułu, wartości uwzględniającej liczbę zamówionych egzemplarzy (cena jednostkowa tytułu x liczba egzemplarzy) oraz wartości końcowej całej oferty (suma wartości obliczonych dla poszczególnych tytułów). Wypełnioną według powyższych zasad Listę przetargową DBP 2007 należy sporządzić w postaci tradycyjnej na formularzu oraz w formie elektronicznej - na CD (formularze Listy są załączone w obu postaciach do niniejszej Specyfikacji). 3/Oświadczenia: I zobowiązanie dostarczania książek objętych zamówieniem publicznym do siedziby DBP, Rynek 58 na koszt Wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji, II oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu publicznym przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji. 4/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej aniżeli 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3

6 X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Wszystkie dokumenty lub oświadczenia winny być złożone w języku polskim w formie pisemnej. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być przekazywane pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość bieżącego porozumiewania się z przedstawicielami Wykonawcy bezpośrednio, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną:. Dolnośląska Biblioteka Publiczna 50-6 Wrocław, Rynek 58, tel. (07) , fax: , e mail: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane faksem lub w formie elektronicznej uznaje się za ważne, jeżeli ich treść dotarła do adresata w wyznaczonym terminie i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji przed upływem 6 dni od daty składania ofert. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Dostawcami są:. Urszula Skonieczna pracownik Działu gromadzenia i opracowania zbiorów tel , 2. Jolanta Pająk - pracownik Działu gromadzenia i opracowania zbiorów tel , w dni powszednie w godzinach od 8,00 do 5,00 XI. Termin związania ofertą Termin związania ofertą mija 30 dni od upływu terminu składania ofert. XII. Opis sposobu przygotowania ofert ofert oraz miejsce i termin składania Oferty w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, wraz z prawidłowo wypełnioną Listą przetargową DBP 2007 i określonymi w pkt. IX niniejszej Specyfikacji oświadczeniami i dokumentami należy składać w 4

7 nieprzekraczalnym terminie do dnia r., do godz w zalakowanych kopertach z dopiskiem Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu oferta na dostawę książek w Sekretariacie Biblioteki, ul. Igielna 3, pok. 208, 50-6 Wrocław /obowiązuje data wpływu do Zamawiającego/. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje osoba upoważniona, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany lub poprawki winny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty wyłącznie w formie pisemnej przed ostatecznym terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty musi by złożone według takich samych zasad, jak składanie oferty, to jest w zaklejonej kopercie z oznaczeniem i dopiskiem zmiana. Oferty należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani dokonać żadnych zmian w złożonej ofercie po upływie terminu składania ofert. XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Rynek 58, III piętro, sala nr 35, w dniu r. o godz Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli : / jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 2/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 3/ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 4/ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 5/ zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w ustawie niniejszej specyfikacji. 5

8 O wyniku postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pozostałych Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres (siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. XIV. Opis sposobu obliczania ceny Za cenę zamówienia przyjmuje się łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT). Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty związane z przekazaniem i dostarczaniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat oraz ewentualnych upustów i rabatów. Cenę końcową zamówienia oraz ceny jednostkowe brutto na poszczególne tytuły książek należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Błędy w obliczeniu ceny oraz omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych spowoduje odrzucenie ofert. XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Ocena ofert złożonych przez Wykonawców biorących udział w zamówieniu publicznym będzie dokonywana wyłącznie według kryterium ceny. Oznacza to, że Zamawiający udzieli zamówienia tylko temu Wykonawcy, który spełnił wszystkie kryteria udziału w przetargu oraz zaproponował najniższą cenę końcową na całe zamówienie. W przypadku złożenia przez Wykonawców ofert o takiej samej cenie Zamawiający wezwie do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych zawierających ceny niższe od zgłoszonych wcześniej. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zakupu i dostawy książek Z Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego zostanie zawarta umowa na dostawę książek objętych niniejszym zamówieniem w terminie nie krótszym, aniżeli 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Termin realizacji zamówienia upływa po 2 dniach od daty zawarcia umowy. Szczegółowe, obowiązujące dla obu stron umowy postanowienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji. Po zrealizowaniu przez Wykonawcę zamówienia obejmującego dostawę książek na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kosztów zamówienia określonych w 6

9 umowie, w formie przelewu na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 4 dni od daty wystawienia faktury VAT. XVII. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wadium ani innej formy zabezpieczenia wykonania umowy. XVIII. Inne postanowienia dotyczące realizacji zamówień publicznych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą z tytułu realizacji zamówienia mają być prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w ramach zamówienia publicznego na zakup i dostawę książek, Wykonawcom przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników zamówienia publicznego., według zasad określonych w art Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Załączniki. wzór Formularza oferty wraz z oświadczeniami 2. Lista przetargowa DBP 2007 a/ w postaci druku na papierze b/ w postaci elektronicznej na CD 3. projekt umowy na dostawę książek 4. Oświadczenie z art. 22 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 64, poz. 63, Nr 70, poz. 277 i Nr 227, poz. 658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560) 5. Odpis z rejestru o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 7

10 8

11 Ilość Cena Typ Liczba Rok Lp. Tytuł Autor Wydawnictwo zamaw. jednostko Wartość oprawy tomów wydania egzempl. wa 00 cudów natury w Polsce Szarf, M. PUBLICAT największych kataklizmów Twarda Elipsa Piękności w malarstwie. Twarda Elipsa projektów małych ogrodów Miękka Wilson O. Muza SA sposobów na Perl Poe, C. Helion tyranów, dyktatorów, despotów Miękka Cawthorne, N. Świat Książki automobili Twarda Oleksiejuk Inwestycje automobili.historia,klasyka,technika Twarda Nauman & Gobel cudów przyrody Twarda Readers Digest motoczykli. Historia, klasyka Twarda Firma księgarska Jacek i 0 technologia Krzysztof Olesiejuk Inwestycje zadań ze statystyki matematycznej miękka Regel, W. Bila ulic miękka Gutowska -Adamczyk Nasza Księgarnia Małgorzata sposoby na OpenOffice.ux.pl 2.0 Jaronicki, A. Helion zadania z rachunku różniczkowego miękka Regel, W. Bila małych błękitnych kopert miękka Maureen Johnson Egmont anioł Miękka Kańtoch Anna Fabryka Słów projektów małych ogrodów Twarda Wilson A. Muza SA urodziny. Ty, ja i gwiazda miękka Egmont Polska Wojna z Rosją Twarda Zamoyski A. Znak badań laboratoryjnych Miękka Caqulet R. PZWL bajek z Afryki Agora ostre Sardynki. Przyjaźń pikantnie miękka Schroder Patricia Nasza Księgarnia przyprawiona 30 najdzikszych miejsc w Polsce Multico Fabijański Paweł najciekawszych rekordów miękka Aksjomat Zagadek edukacyjnych miękka Papilon bajek na każdy dzień w roku miękka Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk - 26 Inwestycje 365 ciekawostek o zwierzętach miękka Valero Maria Jose Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk - 27 Inwestycje 365 dni dziecka Dawczak Beata, Papilon XI Spychał Izabela dobranocek Zielona Sowa opowieści o zwierzątkach Amelin Michel, Beau Oficyna Wydawnicza MAK Daniel, Bottet 30 Beatrice 3 4 /2 przyjaciela i skandal na święcie miękka Friedrich Joachim Dolnośląskie zadań z przekształceniem Laplace`a miękka Regel, W. Bila Nawyków skutecznego działania Miękka Corey S. Rebis największych bitew świata Black, J. (red.) Bellona 2007 Miękka Boichower D.,Brady minutowy menadżer Ch. Zysk i S-ka Aaron T. Beck Miękka Weishaar, M. GWP ABC dobrej zabawy! zintegrowa McGregor Cynthia Media Rodzina na 38 ABC domu Twarda Wannfors H. Arkady ABC Unii Europejskiej Euroleksykon Miękka Kodeks Sp.Z Abecadło miękka Badowska Alicja Siedmioróg Absolutnie cała ja! miękka Child Lauren Media Rodzina Clarice Bean 4 42 Absurdy PRL-u Miękka Rychlewski, M. Vesper Administracja publiczna Twarda Błaś A. Kolonia Limited 2007 Miękka Izdepski H.,Kulesza 44 Administracja publiczna.zagadnienia ogólne M. Lexis Nexis Administracyjne prawo gospodarcze Twarda Borowski A. Kolonia Limited Adrian Mole. Na manowcach Miękka Townsend, S. WAB Afryka Twarda Lewis M.,Reader J. National Geographic Agresor Miękka McNab, A. Bellona Agrobiznes-Problemy negocjacji z Unia Europejska Miękka Lista przetargowa DBP 2007 Jaworowski P. Marszałek 2007 Miękka Zrzeszenia Prawników 50 Akcje,emisja,obrót.nadzór państwa Szymanowska A. Polskich Akwarium Twarda Suwarow W. Rebis Albert Schweitzer.Zycie,myśl i dzieło Miękka WAM Alfons Mucha Twarda PWN

12 54 Algebra bezgranicznej sprawiedliwości. Miękka Arundati R. Zysk i S-ka 2006/XII 55 Alicja Miękka T. Piekara Jacek Red Horse Al-Kaida Miękka Williams P. Zysk i S-ka Alonka Partyzantka Miękka Buksza Ksenia PIW Ameryka Lacińska wobec wyzwań Miękka 58 globalizacji Marszałek Amortyzacja środków trwałych Miękka Tarka M. DIFIN Analiza finansowa przedsiębiorstwa Miękka Pomykała, B. PWN Analiza statystyczna w psychologii i 6 pedagogice miękka Ferguson, G. A. PWN Anatomia biznesu Miękka Adair J. Studio Emka Anatomia politykki międzynarodowej Miękka Stefanowicz J. Marszałek Anatomia układu ruchu miękka Urban&Partner Anestezjologia i intensywna opieka.klinika i Miękka 65 pielęgniarstwo Wołowicka L.,Dyk.D. Lekarskie PZWL Anestezjologia i intensywna terapia u dzieci miękka Szreter, T. (red.) Urban&Partner Angielski z mamą i tatą. Nasza szkoła miękka Siedmioróg Angkor Magiczny świat imperium Khmerów Miękka Zysk i S-ka Angus od snów miękka McCall Smith, A. Znak Ania miękka Ciwoniuk Barbara Telbit Animaloterapia miękka Franczyk, A. IMPULS Aniołek McCullough, C. Świat Książki Anno Domini 33: rok, który odmienił świat Miękka Duriez Colin Amber Antologia dramatu polskiego T. Twarda Prószyński i Ska Antygona Sofoklesa miękka Polańczyk, D. BIBLIOS Araby.Dzieci wiatru Twarda Budziński T. Libera Architektura. Style i detale Miękka Cole, E. Arkady Arcybractwo Męki Pańskiej Twarda Bujak A. Biały Kruk Arcyparadoks śmierci Twarda Karłowicz D. Fronda Argumentacja.Persfazja.Manipulacja.Wykład y z teorii komunikacji Twarda Gdańskie Wydawnictwo Tokarz M. Psychologiczne Arka Odkupienia - tom. Zdrada Miękka t. Reynolds Alastair Mag Armenia.Kamienie silniejsze niż człowiek Twarda Pindera S. Poznaj Swiat Armia ślepców Miękka Pawlak Romuald Red Horse Art Deco Fashion Miękka Pepin Press 2007 Twarda Hubner- 85 Art Deco Fashion Wojciechowska Arkady Artur i George miękka BarnesJ. Świat Książki Arytmetyka komputerów Miękka Gryś S. PWN Asertywność menedżera Miękka Król-Fijewska M, PWE Asnyk Twarda Chmielewska ALGO Astma dziecięca.wybrane zagadnienia Twarda PZWL Asy lotnictwa bombowego luftwaffe Miękka Spick, M. Bellona Asy światowego lotnictwa myśliwskiego Miękka Spick, M. Bellona Atlas anatomii ortopedycznej Nettera miękka Thompson, J.C. Urban&Partner 2007 Atlas oceanów Gaudineau Catherine Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk - 94 Inwestycje 95 Atlas parków narodowych Twarda Kluszczyński Atlas roślin Twarda Pascal Atlas Śródziemia Twarda Fonstad Karen W. Amber Atlas zabytków Polski Carta Blanca Atlas zwierząt Twarda Pascal 2007 Atlas zwierząt Cambournac Laure Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk - 00 Inwestycje 0 Atrament Miękka Duncan Hal Mag Audi 80 i 90 od września 986 do sierpnia Miękka Wyd.Komunikacji i Lączności Etzoki HR sp ZOO Audyt środków unijnych Miękka Piszczyk A. PWE Audyt wewnętrzny Miękka Winiarska K. PWE 2007 Aurelia Księżniczka Amazonka. Aurelia ma miękka Kimpton Diana Egmont Polska kłopoty Aurelia Księżniczka Amazonka. Wakacyjne miękka Kimpton Diana Egmont Polska przygody Autyzm dziecięcy miękka Bobkowicz- Impuls Zagadnienia diagnozy i terapia Lewartowska Lucyna 08 Awans Twarda Redliński, E. Prószyński i s-ka Azja-Pacyfik.Społeczeństwo-politykagospodarka Miękka Kubicz-Andryszak F Marszałek Baba Jaga sp. z o.o. 2 "Misja Matyldy" miękka Baryga Aleksandra Dolnośląskie Baba Jaga spółka z o.o.. "Magiczna miękka Baryga Aleksandra Publicat czwórka" 2 Babcia na jabłoni Lobe Mira Dwie siostry Baczyński Twarda Chmielewska ALGO Badania marketingowe w praktyce. Miękka Kędzior Z. PWE 2007 Twarda Gdańskie Wydawnictwo 5 Badania marketingowe,od teorii do praktyki Psychologiczne Badania społeczne w praktyce Miękka Babbie E. PWN

13 Bajarka opowiada. Zbiór baśni całego świata 7 8 Bajkał.Może Syberii Miękka Niklewiczowa Maria Zysk i S-ka XII Witczak-Kowalska M. Bezdroża 2007 Bajki chińskie czyli 08 opowieści dziwnej 9 treści - dla dorosłych Miękka Królicki Zbigniew Ravi Bajki na dłuższą metę Kluev Eugen Nasza Księgarnia XI Bajki naszego dzieciństwa. miękka Kamysz-Figa Dorota, Impuls 2007 Program zajęć świetlicowych Kmita Danuta 2 22 Bajki przedszkolaka o królewnach Zielona Sowa Bajki przedszkolaka o przyjaźni Zielona Sowa Bajki przedszkolaka o zwierzątkach Zielona Sowa 2007 Bajki ZOO Mikołajewski Jarosław Agora Bajkowe mosty, czyli całkiem nowe bajki miękka Ewa Zelenay Jedność rodzinne 27 Balladyna J. Słowackiego miękka Polańczyk, D. BIBLIOS Balsam dla duszy dziewczyny Canfield Jack, Rebis Dunlap Irene, Hansen Patty, 28 Hansen Mark 29 Balsam dla duszy miłośnika psów Twarda Rebis Balsam dla duszy miłośników kotów Twarda Rebis Bałtyk Twarda BOSZ Bambo, Pluszak i Dziobek. Kwiat Law Felicia Egmont Polska Bambo, Pluszak i Dziobek. Ptak Law Felicia Egmont Polska Bamboszkowe opowieści Frączek Agnieszka Agencja Wydawnicza Jerzy XI Mostowski 35 BankowoSC inwestycyjna w procesie integracji Polski z UE Miękka Twigger Bankowość elektroniczna. Miękka Grzywacz J. Szkoła Główna Handlowa 2007 Baśnie Narodów Byłych Republik miękka Bracia Kapranow Vizja Press & It Radzieckich 38 Baśnie Polskie Zięba A.A. Skrzat Baśń średniowieczna Miękka Rochala Paweł Świat Książki Batalista Twarda Pérez-Reverte Arturo Muza S.A Berek literek Frączek Agnieszka Agencja Wydawnicza Jerzy czyli psoty od A do Z Mostowski 42 Berlin. Przewodnik Miękka National Geographic 2007 Miękka Czerwiński 43 Beskidy.Beskid Śląski i żywiecki J.,Grzybowska B Bezdroża Bestia miękka Świerczek, M. Otwarte Bestie znikąd Miękka Iweala, U. Literackie Bez litości Miękka Žamboch Miroslav Fabryka Słów Bez stępla Miękka Kępiński P. Biuro Literackie Bezimienny rycerz Miękka de Montella Christian Dolnośląskie Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Miękka Polihymnia Bezpieczeństwo i higiena pracy Miękka Swiątkowski A. Universitas 2007 Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno Twarda 5 wschodnich II Rzeczpospolitej Sleszyński W. Rytm Bezpieczne strategie inwestycyjne Twarda Tharp V. Oficyna ekonomiczna Bezrobocie.Podstawy teoretyczne. Miękka Kwiatkowski E. PWN Bezsenność iinne zaburzenia snu Miękka Prusiński PZWL 2007 Biali i czarni.postawy Polaków wobec Afryki i Twarda 55 Afrykanów Ząbek M. DiG Biała czarownica Miękka Hilliges, I. M. Świat Książki Białorruś: Kartofle i dżinsy Miękka Nocuń M. Znak 2007 Białorusini w polskich regularnych Twarda 58 formacjach wojskowych Rytm Biały król miękka Dragoman, G. Czarne Biały rój Miękka Zimniak Andrzej Literackie Biblia dla najmłodszych Zielona Sowa Biblia Nowy Testament miękka Wilczycka, D. BIBLIOS Biblia opowiedziana dzieciom - Stary i Nowy praca zbiorowa Jedność Testament Biblia opowiedziana dzieciom - Stary praca zbiorowa Jedność Testament 65 Biblia Stary Testament miękka Wilczycka, D. BIBLIOS Biblia w kulturze świata Jelonek, T. Salwator Biebrza.Sześć pór roku. Twarda Kłosowscy G.T. Multico Biegnąca z wilkami miękka Estes, C. Zysk i s-ka Bieszczady Twarda Zaręba E. Libra Biochemia kręgowców miękka Minakowski, W. PWN Biocosmosis Savas Twarda Pro-Arte Biofizyka miękka Jóźwiak, Z. PWN Biologia komórki roślinnej. T. Miękka PWN Biologia kości miękka Niedźwiedzki, T. PWN Biologia molekularna w medycynie miękka Bal, J. PWN Biologia zwierząt Miękka Jurd, R. D. PWN

14 77 Biologiczne podstawy ochrony przyrody miękka Pullin, A.S. PWN Biologiczne podstawy psychologii Kalat, J. W. PWN Biologiczne przetwarzanie odpadów Miękka Jędrzejczak A. PWN Biotechnologia molekularna miękka Buchowicz, J. PWN Biotechnologia roślin miękka Malepszy, S.(red.) PWN Bitwy Grant, R. G. PWN Bitwy.Historia wojen i konfliktów zbrojnych Twarda Grant R. PWN Biznes,a ochrona konkurencji Miękka Fornalczyk A. Wolters Kluwer Business Biznes w przestrzeni etycznej.motywy,metody,konsekwencje Biżuteria z koralików Miękka miękka Difin 2007 Vail Juju Samp Barker Dominic Nasza Księgarnia Twarda Podkarpacki Instytut Książki i 88 Blękitny San Krzykwa A. Marketing Bliźniaczki 5. Śledzić czy nie? miękka Katsche Judy Egmont Polska Blondynka w dżungli Pawlikowska, B. G+J RBA Błękitny dym Roberts, N. Świat Książki Bnie bij jej bo się spocisz Miękka Lengren Z BOSZ Bo to jest wojna, rzeź i rąbanka miękka Pawlak Romuald Fabryka Słów Bobek. Wyprawa i rzeczy w sam raz czyli Ostrowicka Beata Literatura ważne sprawy malych ludzi 95 Bogactwo i nędza narodów Miękka Landes D. Muza SA Bohdan Chmielnicki Twarda Kaczmarczyk J, Ossolineum Bojowe lotnictwo XXI wieku Twarda Gotowała J Bellona Bonsai Miękka Lewis, C. Wiedza i Życie Bonsai to może być proste Stahl, H. Multico Bonsai z roślin pokojowych Stahl, H. Multico Boża Klepsydra Miękka McDevitt Jack solaris Bóg rekin miękka Montgomery, Ch. Świat Książki Bóg urojony Twarda Dawkins, R. Cis Bramy strachu Miękka Ziemiański Andrzej Dolnośląskie Brandt.Ludzie.Czasy.Dzieła Miękka Bernat A. Edipresse Polska Brawo, Lola Abedi Isabel Nasza Księgarnia Bromatologia Miękka Gertig, H. PZWL Broniłam ofiar Ebadi, S. Świat Książki Brunetki kontratakują miękka Scott Kieran Znak Bruno i Siostry Suwalska Dorota Nasza Księgarnia Brzechwa dla dorosłych Twarda Prószyński i Ska Brzechwa Dzieciom Brzechwa Jan Nasza Księgarnia Brzydcy miękka Westerfeld Scott Egmont Polska Buba. Sezon ogórkowy. Kosmowska Barbara Literatura Budda i miłość miękka Lama Ole Nydahl Jacek Santorski Buddyzm zen i psychoanaliza Miękka Rebis Budowa Drugiej Rzeczpospolitej Miękka Pajewski J. Poznańskie Miękka Czerniejewska- 28 Budżet ogólny w Unii Europejskiej Rutkowska M. Difin Bycie i czas miękka Heidegger, M. PWN Być jak Martha Allen, L. Rebis 2007 Pawlikowska- 22 Być kwiatem Jasnorzewska, M. Świat Książki Byłem szpiegiem Kolb, L. J. Świat Książki Cała prawda o hormonach Parry, V. Świat Książki Całusy i pokusy miękka Ullrich Hortense Dolnośląskie Canaletto w Warszawie Twarda Rizzi, A. Rosikon Press Carpe jugulum Miękka Pratchett Terry Prószyński i s-ka CATIA v5 Miękka Wyleżoł, M. Helion Ceramika Europejska Szelegejd, B. Rzeczpospolita SA Charlie Bone i magiczna kula Nimmo Jenny Zielona Sowa Charlie Bone i niebieski wąż miękka Nimmo Jenny Zielona Sowa Chemia /Z nami zdasz broszurow Hassa Romuald Videograf a 232 Chemia analityczna Miękka Medyk Chłopaki na scenę miękka Mckain Kelly Akapit Press Chłopczyce, uwodzicielki,damy Twarda Jaroszewska N. Swiat Literacki Chłopczyce,uwodzicielki,damy. Twarda Jaroszewska N. Wyd.Historii Stylu Chłopiec w pasiastej piżamie Miękka Boyne, J. Literackie Chłopięce lata miękka Coetzee, J. M. Znak Chodź tu szybko, mała myszko! Antje Flad Debit Chopin Twarda Noblis Chopin. Mazowieckie impresje Twarda Muza SA Blart. O chłopcu, który nie chciał ratować świata Choroba Alzheimera.Objawy,leczenie,opieka,pomoc broszurow a Miękka PZWL Chorwacja,Bośnia i Hercegowina Miękka Adamczak St.,Frlej K. Papilon Chronologia polska miękka Włodarski, B. PWN Chuda miękka Fathallah Judith Znak

15 245 Chwile wolności Woolf, V. Literackie Chyba jestem nieśmiały Cain Barbara Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 247 Ciało i społeczeństwo miękka Brown, P. Homini Ciapek i niebieska linia Zarawska Patrycja Debit Ciasteczka szczęścia miękka Chalvon-Demersay Nasza Księgarnia Vincent Ciąża. Dziewięć szczęśliwych miesięcy zintegrowa Larousse na 25 Ciemny las Twarda Stasiuk Andrzej Czarne Cień katedry Miękka Urban, M. Prószyński i S-ka Cień olbrzyma miękka Card, O. Prószyński i s-ka Cieplarnia miękka Aldiss Brian W. Solaris Cierpienia młodego Wertera J.W. Goethe miękka Lementowicz, U. BIBLIOS Ciny Twarda Świat Książki Ciuchcia Ciuch Ciuch Bellona Clint Eastwood Thompson, D. Świat Książki Co Ma Być To Będzie miękka Brooke Lauren Dolnośląskie Co słonko widziało Konopnicka Maria Siedmioróg Co ty wyprawiasz mamo! miękka Rushton Rosie Akapit Press Co Za Tydzień miękka Rushton Rosie Jaguar Controlling działalności marketngowej Miękka Nowak M. PWE Córka Czarownic miękka Terakowska Dorota Literackie Cuchnący Wersal miękka Watała, E. Rytm Cud w Andach Miękka Parrado, N. Muza Cuda Ewangelii Miękka Bułgakow S. Fronda Cuda Polski.Miejsca święte Miękka Kaczorowski A. Publicat Cukiereczki miękka Mian Mian WAB Cwane chłopaki ruszają w pościg miękka Bowering Sivers Nasza Księgarnia Cwane chłopaki schodzą do podziemi miękka Bowering Sivers Nasza Księgarnia Cynka i Taniec Elfów - Magiczne okienka Egmont Polska Cyrk rodzinny Miękka Kiš Danilo Czarne Cywilizacje w czasie i przestrzeni Miękka Marszałek Czarna Dalia Miękka Ellroy, J. C&T Czarne Juwenalia Twarda Szarek J. Znak Czarny domek Miękka Komárek Stanislav Vesper Czarny wiatr Miękka Cussler, C. Amber Czarny zakon Miękka Rollins J. Albatros Czarodziejski statek część Miękka t. Hobb Robin Mag Czarodziejski Statek. Tom 2 Miękka t.2 Hobb Robin Mag Czarodziejskie zwierciadło archeologii Twarda Ilkajer J. Trio Czaroksiężnicy z krainy osobliwości Miękka Prószyński i S-ka Czarownica na koń! Brezina Thomas Egmont Polska Czarownica z Portobello Miękka Coelho Paulo Drzewo Babel Czarownica z wymiany Brezina Thomas Egmont Polska Czas Czerwonych Gór Miękka Hůlová Petra W.A.B Czas niepewoności. O dzieciach w rodzinach Wright Marcia Kahn, Gdańskie Wydawnictwo zastępczych Wilgocki Jennifer Psychologiczne 289 Cząstki elementarne Miękka Houellebecq Michel W.A.B Czekając aż przyjdzie Miękka Fronda Czerwona gorączka miękka Pilipiuk Andrzej Fabryka Słów Czerwona książeczka sprzedawcy Gitomer, J. Studio Emka Czerwony byk Twarda Bujko, M. M. W.A.B Czerwony Kapturek. Jaś i Małgosia. broszurow Bracia Grimm Ossolineum Stoliczku, nakryj się. Kopciuszek. Pani Zima a Cześć Tato! Ratajczak Józef Jaguar Człowiek w żelaznej masce McDomald, R. Dom Wydawniczy Bellona Człowiek z Wysokiego Zamku Miękka Dick Philip K. Rebis Czrnogóra,Macedoniaq i Serbia Miękka Adamczak St.,Frlej K. Pascal 2007 Cztery pory baśni. Zima T.3 Dulemba Włodzimierz Jedność XI Cztery ślepe Myszki Miękka Patterson, J. Albatros Czwarte przymierze miękka Giner G. Amber Czynniki osiągania sukcesu Miękka Centrum Kreowania Liderów Czystość i zmaza miękka Douglas, M. PIW Ćwiczymy w domu Miękka Karaskova, V. GWP Daleko od Mombasy miękka Coates Frank A. muza Damy z Grace Adieu Miękka Clarke S. Literackie Dar widzenia miękka Koontz, D. Albatros Dawne Cywilizacje orpracowanie Sbm Renata Gmitrzak zbiorowe Decoupage. Sztuka ozdabiania przedmiotów broszurow Pryce Maggie RM wycinankami z papieru a Decyzje zakupowe na rynku małych 30 przedsiębiorstw miękka Gąsiorowska, E. DIFIN Dekalog(+ ) po-prawnego kierowania Miękka Stelmach W.,Romański R, Placet 2007

16 32 Demokracja w obliczu populizmu Twarda Yves M.,Yves S. Oficyna Naukowa Demon południa Miękka Gorny G. Fronda Demoniczne przymierze miękka Everson, J. Red Horse Deontologia mediów Bertrand, C. J. PAX Depresja Twarda Hallstrom C. Urban & Partner Depresja miękka Urban&Partner Désirée czyli czas próby broszurow Hassenmüller Heidi Ossolineum a 39 Detektyw Perry Panther i chińska kotka miękka Grolik Markus Nasza Księgarnia Detektyw Perry Panther i mysia mafia miękka Grolik Markus Nasza Księgarnia Diabeł Łańcucki miękka Komuda, J. Fabryka Słów Diabeł ubiera się u Prady Miękka Weisberger, L. Albatros Diablica w lidze kobiet Miękka Lee Frabcis, L. Albatros Dialektyka twórczości Twarda Stróżewski, W. Znak Dialogi z tradycją miękka Markiewicz, H. UNIVERSITAS Diamentowy wiek miękka Stephenson, N. Mag Dieta bezglutenowa miękka Hiller, A. ABA Miękka Douglas-Kozłowska 328 Difficult Words in Polish English Translation C. PWN Diuna Herbert Frank Rebis Dizzy miękka Cassidy Cathy Świat Książki Dlaczego dżdżownica nie ma nóg? miękka Vaughan Jenny Troy Dlaczego Księżyc zmienia kształt? miękka Orme Helen Troy Dlaczego warzywa są dobre? miękka Randall Ronne Troy Gdańskie Wydawnictwo 334 Dlaczego ze sobą sypiamy? miękka Garwood, P. Psychologiczne Dlaczego odpowiedzi na pozornie łatwe Michalak Anna, Szarf Papilon pytanie Anna 336 Długa lekcja miękka Ostrowska Ewa Skrzat Do góry nogami Paciorek Jacek Wilga Dobre obyczaje czyli z przyrodą za pan brat Frączek Agnieszka Arkady Dobrego złodzieja. Przewodnik po 339 Amsterdamie miękka Ewan, C. Amber Doktor Dora Chotomska Wanda Egmont Polska Dolina Rospudy Twarda Biały Kruk Dolny Śląsk Harasimowicz, J. Dolnośląskie Dom Steel, D. Świat Książki Dom Cthulhu Miękka Lumley Brian Vis-a-Vis Dom cudów Miękka Hardy J. Muza Dom Flory Miękka Fforde, K. Muza Dom nad Aven Miękka Zysk i S-ka Dom wariatów "Polska" miękka Sobczak, M. Zysk i s-ka Domowa apteka Twarda Zittan J.,Kriegisch N.,Heinke D. Świat Książki 2007 Drewno i architektura.dzieje budownictwa Twarda 350 drewnianego w Polsce Arkady Droga Toyoty Miękka Liker J. MT Biznes Drogi do Santiago Miękka Nooteboom Cees W.A.B Drugi i trzeci rok życia dziecka miekka Arlene Eisenberg, Rebis Heidi E. Murkoff, Sandee E. Hatthaway 353 B.S.N 354 Drugie Ciało Twarda Pavić Milorad Dom Wydawniczy tchu Dryfujący dom miękka Peck Dale Egmont Polska Duch Steel, D. Świat Książki Duchowość a psychologia Miękka Catalon J. espe Dusze monet miękka Jaworski, K. Biuro Literackie Dwa słodkie aniołki miękka Clark, M. Prószyński i s-ka Dwa życia dwie miłości Twarda Bausch, R. Świat Książki Dwie małe czarownice Funke Cornelia Nasza Księgarnia Dydaktyka biologii i ochrony środowiska Twarda Sławiński W. PWN Dynastia Piastów w Polsce miękka Barański, M. K. PWN 2006 Ochmann- 364 Dynastia Wazów w Polsce miękka Staniszewska, S. PWN Dynastie panujące Europy miękka Bricard, I. Świat Książki Dynastie panujące w Polsce Twarda Ossolineum Dyplomacja gospodarcza rola i znaczenie w Miękka 367 polityce zagranicznej państwa Molendowski E Wolters Kluwer Business Dziady cz. II i IV Adama Mickiewicza miękka Polańczyk, D. BIBLIOS Dziady cz. III Adama Mickiewicza miękka Polańczyk, D. BIBLIOS Dzieci a stres. Istota zagadnienia miękka Portmann Rosmarie Jedność Dzieci gotują - książka kucharska Górska Agnieszka Demart XI Dzieci gotują. Kuchnia świata Górska Agnieszka Demart Dzieci Hurina Tolkien, J.R.R. Amber Dzieci i kreatywność. Pomysły na cały rok miękka Brausem Martina Jedność ,Sargun Iris Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy miękka Scholar Dzieci lampy i Dżinn Faraona Kerr P. B. Albatros Dzieci lampy i królowa Babilonu Kerr P. B. Albatros

17 Dzieci lubią śpiewać a my razem z nimi. miękka Gałęska-Tritt Jadwiga Mila Mały poradnik metodyczny dla 378 wychowawców i rodziców 379 Dzieci małe i duże miękka Obuchowska Irena Media Rodzina Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej miękka Godwin Emmons Liber Polly, McKendry 380 Anderson Liz Dzieci z zaburzeniami łączonymi miękka L. Kutscher Martin, Liber Attwood Tony, Wolff 38 Robert R Dziecko i dwa domy miękka Cadolle Sylvie Hachette Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana miękka Bilicki Tomasz Impuls 2007(wyd.III Pawła II ) Na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych 383 listów i przemówień 384 Dziecko własnym terapeutą Miękka Olechnowicz H. PWN Dziedzictwo mocy: Zdrada Miękka Allston Aaron Amber Dzieje Twarda Herodot Ossolineum Dzieje sześciu pojęć Tatarkiewicz, W. PWN Dzieje życia na Ziemi Gould, S. J. Świat Książki Dziennik Anais Nin Miękka Anais Nin Zysk i S-ka Dziennik Azjatycki Merton. T. Salwator Dziennik jaskółki miękka Nothomb Amélie Muza Dziennik z internowania Miękka Bartoszewski, W. Świat Książki Dzień burzy Rabe, J. Zysk i s-ka Dzień w sklepie Chotomska Wanda Egmont Polska Dzień w straży pożarnej Chotomska Wanda Egmont Polska Dzień w szkole Chotomska Wanda Egmont Polska Dzień w szpitalu Chotomska Wanda Egmont Polska Dzień w warsztacie samochodowym Chotomska Wanda Egmont Polska Dziesiąte miasto miękka Carman Patrick Jaguar Dziesiąty krąg Miękka Picoult, J. Prószyński i s-ka Dziesięć wykładów o ekonomii prawa Stelmach, J. Wolters Kluwer Business Dziewanna. Dramat Miękka Dobrowolski Jacek Dom Wydawniczy tchu Dziewczyna z Botany Bay miękka Erickson, C. Muza Dziewczyna z piwnicy miękka Hall A., Leidig M. Sonia Draga Dziewczyna z zapałkami Janko, A. Nowy Świat Dziewczynka, któraza bardzo lubiła zapałki Miękka Soucy Gaétan Noir sue Blanc Dziewiąty diament Miękka Fitzpatrick, K. Prószyński i S-ka Dzika miękka Piekarska Małgorzata Nowy Świat Karolina Diaczenko Marina, 409 Dzika energia Miękka Diaczenko Siergiej Solaris Dzika Europa.Bałkany w oczach. Miękka Bozidar J. Universitas Taiwpn Dzika kaczka H. Ibsena miękka Polańczyk, D. BIBLIOS Dzikie kury. Niech żyje miłość Funke Cornelia Egmont Polska Dzikie orchidee Twarda Deveraux, J. Świat Książki Dżok Legenda o psiej wierności Gawryluk Barbara Literatura Dżuma Miękka Camus, A. PIW Dżuma A. Camus miękka Lementowicz, U. BIBLIOS E-den miękka Ollivier Mikael, Dwie siostry Clarinard Raymand Edukacja europejska - od wielokulturowości miękka Grzybowski Impuls 2007 do międzykulturowości Przemysław Paweł Koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim Efektywność polityki podatkowej Miękka Wyd.Sejmowe Efemeryda Miękka Sumiński,. A. Plejada Ekologia Łabno, G. EUROPA Ekologia człowieka miękka t. Wolański, N. PWN Twarda Gdańskie Wydawnictwo 423 Ekonomia i płeć Plantega J.,Dijkstra A. Psychologiczne Ekonomia międzynarodowa Miękka t. Krugman, P. PWN Ekonomia międzynarodowa Miękka t.2 Krugman, P. PWN Ekonomia od A do Z Twarda WAIP Ekonomika bankowości Matthews, K. Polskie wyd. Ekon Ekslibris Miękka Ross K. Rebis Elantris miękka Sanderson Brandon Mag Elektryczność. Opowieść o prądzie Jacqui Bailey, Firma Księgarska Jacek i Matthew Lilly Krzysztof Olesiejuk Inwestycje Elektryzujące opowieści Miękka Zysk i s-ka Elementy finansów i bankowości miękka CeDeWu Elias Portolu Miękka Deledda, D. Jirafa Roja Elżbieta Łokietkówna miękka Dąbrowski, J. Universitas Emma Austen, J. Świat Książki Encyklopedia "drugiej płci" Kopaliński, W. RYTM Encyklopedia bioetyki miękka Muszala, A. (red.) PWE Encyklopedia fantasy Twarda Muza S.A

18 439 miękka K.E.Liber Encyklopedia nowoczesnych wnętrz Twarda Arkady Encyklopedia noży Twarda Hartink Bellona Encyklopedia Powstania Warszawskiego T Twarda Bellona Encyklopedia sławnych Polaków Miękka PUBLICAT 2007 Encyklopedia zdrowia- dziecko praca zbiorowa Bellona Encyklopedia zwierząt Emilie Beaumont, Firma Księgarska Jacek i Sandrine Lefebvre Krzysztof Olesiejuk Inwestycje 445 Endymion Spring. Przeszłość to groźna miękka Skelton Matthew Egmont bestia 447 Epifania Wikarego trzaski Miękka Twardoch Szczepan Dolnośląskie Eragon- Trylogii dziedzictwo Miękka Paolini, Ch. Mag Erotyczne sygnały czyli mowa ciała kobiety Miękka Lowndes L. Świat Książki Etniczność Miękka Fentor S. Sic! Etniczność miękka Żelazny, W. Poznańskie Etyka chrześcijańska miękka McCoy, A. W Drodze Etyka Nikomachejska miękka Arystoteles PWN Etyka wobec sytuacji granicznych Twarda IMPULS Europa w działaniu Twarda Żuk,. P. Oficyna Naukowa Ewangelia według Judasza Archer, J. Rebis Encyklopedia gier i zabaw dla niemowlaków i maluchów Ewolucja pożądania.jak ludzie dobierają sie w pary? Miękka Gdańskie Wydawnictwo Buss D. Psychologiczne Faceci, których nie poślubiłam Kaplan, J. Sonia Draga Faktoria jedwabiu Twarda Aw, T. Muza Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP Miękka Czarnecki J. PWN Fałszerz paszportów Miękka Schonhaus, C. Vis-a-Vis Fantastyka Miękka Akunin, B. Świat Książki Fantasy. Anatomia dla artystów broszurow Arkady a 464 Fantom Miękka Goodkind Terry Rebis Faraon B. Prusa miękka Wilczycka, D. BIBLIOS Ferdydurke Witolda Gombrowicza miękka Farent, T. BIBLIOS Ferdynand Wspaniały miękka Kern Ludwik Jerzy Literackie Festung Breslau Miękka Peikert P. Ossolineum Feynmana wykłady z fizyki t.. Feynman, R.P. PWN Feynmana wykłady z fizyki t..2 Feynman, R.P. PWN Feynmana wykłady z fizyki t.2. Feynman, R.P. PWN Feynmana wykłady z fizyki t.2.2 Feynman, R.P. PWN Feynmana wykłady z fizyki. Feynman radzi Feynman, R. PWN Figle i psoty - Kaczusia Debit Figle i psoty - Kotek Debit Figle i psoty - Piesek Debit Figle i psoty - Zajączek Debit Filozofia głupoty miękka Dobrowolski, J. PWN Filozofia Kaizen miękka Maurer, R. Helion Fioletowa krowa Miękka Barańczak Stanisław A Amparo Escadón 48 Firma przewozowa Gonzalez & córka Miękka María Muza S.A Fizjologia człowieka Traczyk, W.Z. PZWL Fizjologia roślin miękka Kopcewicz, J. PWN Fletcher Moon prywatny detektyw miękka Colfer Eoin W.A.B Flusi. Skarpetkowa impreza flusi. Brandle Bine Egmont Polska skarpetkowa impreza Foe Twarda Coetzee, J. M. Znak Folwark zwierzęcy miękka Orwell, G. Muza Folwark zwierzęcy G. Orwell miękka Lementowicz, U. BIBLIOS Fonetyka i fonologia współczesnego j. 489 polskiego miękka Tambor, J. PWN Formuła Twarda Jones B. PWN Fotografia nieba Witter Wanda Świat Książki Fotografia pułkownika miękka Ionesco, E. Zielona Sowa Francja w czasach Kapetyngów miękka Hallam, E. PWN Francja.Przewodnik kulinarny Twarda Kathy Charner, Maureen Murphy, Charlie Clark Gałuszka E.,Drewniak M. Pascal 2007 Koontz Dean, 495 Frankenstein Deana Koontza Miękka Anderson Kevin J. Prószyński i s-ka Fraszki, Pieśni, Treny J. Kochanowskiego miękka Farent, T. BIBLIOS Fryderyk Nitzche miękka Gomez, T. Muza Fryderyk Schiller. Dzieła wybrane Twarda Schiller Fryderyk Poznańskie Frykcje Miękka Philippe Djian Sic! Fryzjerka Ania Chotomska Wanda Egmont Polska

19 50 Fundusze UE miękka Szymańska, A. Placet Funkcje zespolone miękka Leja, F. PWN Furtka do ogrodu wspomnień Miękka Dębski, E. Fabryka Słów Gałczyński Twarda Chmielewska ALGO Gałka od łóżka Norton Mary Dwie Siostry Gąska Balbinka Terlikowska Maria Nasza Księgarnia Gdy dziecko nie może się skupić Miękka Hachette Gdy KOT przebiegnie ci drogę Miękka Klimek Franciszek J. Galaktyka Gdybym ci kiedyś powiedziała Miękka Budnitz Judy Znak Gdzie dawniej śpiewał ptak Twarda Wilhelm Kate Solaris Gdzie diabeł mówi do usług Olech Joanna Literatura Gdzie jest kogut. Przygoda w muzeum broszurow Święcicka Justyna, Arkady a Sroczyńska Paulina 53 Genialna pamięć miękka Buzan, T. Aha! GEOGRAFIA /Z nami zdasz broszurow Mirski Janusz, Videograf a Hibszer Adam, 54 Dobosik Bożena 55 Geografia rolnictwa Polski miękka Bański, J. PWE Geometria wykreślna z perspektywą 56 stosowaną miękka Grochowski, B. PWN Geometria wykreślna z perspektywy stosowania Miękka Grochowski B. PWN Gesty zamiast słów Twarda Sikorski W. ImPULS Giełdowe instrumenty pochodne Twarda Wiśniewska E. CEDEWU sp.zoo Gierymscy.Ludzie.Czasy.Dzieła Miękka Dzierżanowska D. Edipresse Polska GIS.Teoria i praktyka Miękka PWN 2007 Gitara dla żółtodziobów broszurow FREDERICK NOAD Rebis a 523 Globalia Miękka Rufin, J. Albatros Globalizacja Twarda Stiglitz J. PWN Globalizacja Miękka Staszczak, E. G. Adam Marszałek Gobi Twarda Messner R. Dolnośląskie Gofrowe serce miękka Parr Maria Nasza Księgarnia Golf miękka Neff, B. Muza Google Story Miękka Vise,D. Dolnośląskie Małachowski, K. 530 Gospodarka i środowisko a ekologia miękka (red.) CeDeWu Gospodarka polska w procesie światowych 53 przemian Miękka Elipsa Gospodarka przestrzenna miękka Domański, R. PWN Gothique miękka Marffin, K. Zysk i s-ka Goya Feuchtwanger, L. Świat Książki Góry Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk Inwestycje Góry. Obrazki dla maluchów praca zbiorowa Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk Inwestycje Gramatyka języka polskiego miękka Bąk, P. Wiedza Powszechna Gramatyka polska miękka Strutyński, J. Tomasz Strutyński Granica Zofii Nałkowskiej miękka Nowacka, I. BIBLIOS Greta Garbo.Abdykacja królowej Miękka Paris B. Twój Styl Gringo wśród dzikich plemion Miękka Cejrowski, W. Bernardinum Grottger.Pięć cyklów Twarda Juszczak W. Arkady Grzeczne dziewczynki nieźle sprzedają miękka Stutz, E. One Press Grzeczność w komunikacji językowej miękka Marcjanik, M. PWN Grzesznik miękka Gerritsen, T. Albatros Gwiazdozbiór kata Miękka Dębski Rafał Dolnośląskie Hamlet W. Szekspira miękka Lementowicz, D. BIBLIOS Hania Bania miękka Bakuła, H. Muza Hania Humorek. Bombowa, całkiem odlotowa miękka Megan McDonald Egmont księga zabaw Hania Humorek. W osiem i pół dnia dookoła miękka Megan McDonald Egmont świata 55 Harmonia caelestis Esterházy, P. Czytelnik Head first HTML with CSS & amp; 552 XHTML.Edycja polska Miękka Freeman, E. Helion Hej! Czy jest tu kto? Gaarder Jostein Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza 554 Hematologia w praktyce. Miękka Lekarskie PZWL 2007 Miękka Fliciński P.,Wójtowicz 555 Hip.hop.Słownik St. PWN Histerie matematyczne miękka Ian Stewart Prószyński i S-ka 2007 Historia chrześcijaństwa T.VII.Reformacja i 557 kontreformacja od roku HISTORIA /Z nami zdasz 558 Twarda broszurow a Sułek k.,wąsak- Szulkowska E. Jedność 2007 Fic Maciej Videograf Historia administracji w Polsce miękka Witkowski, W. PWN Historia Bizancjum miękka Zakrzewski, K. Universitas Historia ciała w średniowieczu Le Goff, J. CZYTELNIK

20 562 Historia fizyki Wróblewski, A.K. PWN Historia i filozofia praw człowieka Miękka Adam Marszałek Historia malarstwa Twarda Beckett W. Arkady Historia myśli politycznej i prawnej Izdebski, H. C.H. BECK Historia ogrodów Twarda Hobhouse P. Arkady Historia Polski miękka Zdrada, J. PWN Historia powszechna. Starożytność Wolski, J. PWN Historia sztuki współczesnej miękka Chalumeau, J. Vizja Historia świata w sześciu szklankach miękka Standage, T. Cis Historia Trzeciej Rzeszy Twarda Bischop, Ch. Bellona Historia ustroju Polski miękka Kallas, M. PWN Historia wieczności Twarda Borges Jorge Luis Prószyński i S-ka Historia Złotego Promyczka Pałąsz Marcin Agencja Edytorska EZOP Historia.Encyklopedia szkolna PWN Twarda PWN Historii Polski-Atlas ilustrowany Twarda Demart 2007 Historyjki z nieba Gonzales Maria WAM Teresa Skorupski Twarda A.,Jankowska 578 Hiszpania.Przewodnik kulinarny A.,Drewniak M. Pascall Hitlera wojna U-bootów t.2 Blair, C. MAGNUM Hofman.Ludzie.Czasy.Dzieła Miękka Czapska-Michalik M. Edipresse Polska Hominidzi Miękka Sawyer Robert J. Solaris Honoryfikatywność miękka Huszcza, R. PWN Hot Dogi. Czy warto być dobrym uczniem? Brezina Thomas Egmont Polska Hot Dogi. Siostry i inni kosmici Brezina Thomas Egmont Polska Hot Dogi. Sprzątanie zabronione Brezina Thomas Egmont Polska Hotel świętego Augustyna Shaw, I. Świat Książki HTML i XHTML krok po kroku Miękka Wempen, F. RM Huzar Miękka Pérez-Reverte Arturo Muza S.A Hydrogeochemia miękka Macioszczyk, A. PWN Hymn na cześć koktajlu Remarque, E. M. Rebis I wojna światowa w fotografiach Twarda Firma Księgarska Jacek i Andriessen J. Krzysztof Olesiejuk Inwestycje 2007 Twarda Firma Księgarska Jacek i 592 II wojna światowa w fotografiach Boyle D. Krzysztof Olesiejuk Inwestycje Ilustrowana encyklopedia - prehistoria Trepka Andrzej Arystoteles Ilustrowana Encyklopedia.Kaktusy Twarda Elipsa Ilustrowana encyklopedia gadów Trepka Andrzej Arystoteles Ilustrowana encyklopedia płazów Trepka Andrzej Arystoteles Ilustrowana encyklopedia ptaków Trepka Andrzej Arystoteles Ilustrowana encyklopedia ssaków Trepka Andrzej Arystoteles Ilustrowana historia uzbrojenia Twarda Wils Cz. Bellona Ilustrowany atlas dla dzieci Świat Książki 05.XII Ilustrowany słownik samochodowy 6-języczny Twarda Wyd.Komunikacji i Lączności Blok Cz.,Jeżewski W. sp ZOO Imię róży Miękka Eco Umberto Noir sur Blanc Valerio Massimo 603 Imperium smoków Twarda Manfredi Książnica Impuls ciała Miękka Harrison, C. C&T India Kidd. Jak być dobrym (troszkę) McCombie Karen Nasza Księgarnia India Kidd. Oj, straciłam najlepsze psiapsiółki McCombie Karen Nasza Księgarnia Informator Budowlany 2007 T -2 Miękka Murator Informator Instalacyjny 2007 Miękka Murator Informator o zawodach miękka Park INFORMATYKA /Z nami zdasz broszurow Słomczyński Videograf a Krzysztof, Durski 60 Jacek Inni a jednak tacy sami. Zabawy z miękka Halbig Johannes, Jedność 2007 niepełnosprawnymi Reinhard Wehnert 6 62 Inny świat G. Herlinga-Grudzińskiego miękka Lementowicz, U. BIBLIOS Integracja społeczna Miękka Albrecht K. Onepress Inteligencja moralna Miękka,Lennick D.,Kiel F. Purana Inteligencja społeczna Miękka Goleman D. Rebis 2007 Inteligentny sposób radzenia sobie z głupimi Miękka 66 uwagami i docinkami Berckham B, Jedność InterCyna miękka Niemycki Mariusz Skrzat Internet w aptece miękka Rall, B. MedPharm Interpretacja, retoryka, polityka miękka Fish, S. Universitas Inżynierowie dusz Miękka Westerman F. Iskry Izrael-Palestyna: pokój czy święta wojna Miękka Vargas Llosa M. Świat Książki Ja, Kolendra miękka Gardner Sally Dolnośląskie

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA ul. Staszica 12a 62-200 Gniezno tel.: (61) 426-32-61 e-mail: bpmg@biblioteka.gniezno.pl www.biblioteka.gniezno.pl NIP: 784-19-66-621 A.3611.8.2015 Gniezno, dnia 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa)

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) Załącznik nr 2 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) 5.Bertelsmann Media (Warszawa) 6.Bezdroża (Kraków) 7.BIS (Warszawa) 8.BOSZ

Bardziej szczegółowo

Liczba. Liczba. Liczba w. Wzrost/ zatrudnionych 2007r. wydanych. spadek. pierwszych. przychodów. tytułów. wydań książek w

Liczba. Liczba. Liczba w. Wzrost/ zatrudnionych 2007r. wydanych. spadek. pierwszych. przychodów. tytułów. wydań książek w Aneks Spis tabel 1. Ranking wydawnictw 2. Najlepsze Drukarnie lat 2005-2007 w rankingu Wydawcy 3. Najlepsze drukarnie dziełowe w rankingu Magazynu Literackiego KSIĄŻKI 2007 i ich miejsca w latach poprzednich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.biblioteka.chorzow.pl Chorzów: Dostawa książek - nowości i wznowień wydawniczych dla Miejskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na dostawę książek

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na dostawę książek BPMG-A/361/04/12 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na dostawę książek dla BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA GNIEZNA w roku 2012 I. Nazwa i adres Zamawiającego Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DOSTAWA KSIĄŻEK DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DOSTAWA KSIĄŻEK DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2016 r. FIN.26.1.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DOSTAWA KSIĄŻEK DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Wardyńskiego 26,

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. we Włoszczowie, ul Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa; NIP 656-00-00-286; REGON 290889164; Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest bezgotówkowy

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: II. Miejska Biblioteka Publiczna ul.j.sobieskiego 8, 41-500 Chorzów e-mail: mbp_chorzow@interia.pl tel. (32) 241-38-48 fax:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówki szkolne w Zespole Szkół w Kochanowicach Kochanowice, dnia 09.12.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJA OGÓLNA Zamawiający: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI ul. Łaska Zduńska Wola NIP: REGON

ZAMAWIAJĄCY. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI ul. Łaska Zduńska Wola NIP: REGON ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy : DPS.A.ZP.7.2016 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty z art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WOJSKOWE ZAKŁADY MECHANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie Polska Tel.: (32) 228 57 51 Fax: (32) 228 12 52 www.wzms.pl e-mail: wzms@wzms.pl SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Chorzów: Dostawa książek - nowości i wznowień wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie, realizowana sukcesywnie do 30.11.2012r. Numer ogłoszenia: 329770-2012; data zamieszczenia: 04.09.2012

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Data wykonania: Lipiec 2008 r. Strona numer: 1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Numer sprawy:... 2. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SWIZ FORMULARZ OFERTOWY. ... Pieczęć Wykonawcy. Dolnośląska Biblioteka Publiczna Rynek 58 50-116 WROCŁAW

Załącznik nr 2 do SWIZ FORMULARZ OFERTOWY. ... Pieczęć Wykonawcy. Dolnośląska Biblioteka Publiczna Rynek 58 50-116 WROCŁAW Załącznik nr 2 do SWIZ FORMULARZ OFERTOWY... Pieczęć Wykonawcy Dolnośląska Biblioteka Publiczna Rynek 58 50-6 WROCŁAW Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w formie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe kontrola obiektów budowlanych (roczna i pięcioletnia) będących w administracji Miejskiego Zakładu

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) - szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro - rodzaj zamówienia robota

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. CZĘŚĆ II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. CZĘŚĆ II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji Znak sprawy 2014/P/6 CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne 1. Informacja o Zamawiającym: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Al. Powstańców Wielkopolskich 164 64-920 Piła Tel: 67 351-48-88 Fax: 67 351-48-04

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. Zamawiający: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ul. Grunwaldzka 275 43 600 Jaworzno NIP: 632-00-11-505 KRS: 0000134320 tel. : 032-614 21 00 do 03, fax: 032 614 21 04 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE Zamawiający: Schronisko dla Nieletnich, Dominów 81C, 20-388 Lublin 6,

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO Szubin 14.07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14. 000 EURO Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ZBASZYNEK,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Jelenia Góra 14.02.2012 r. Oznaczenie postępowania: ZP VIIG234/26/12 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna 9 tel. 756428430 fax. 756428434 (adres,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII tel. 91 38 22 456, 91 38 250 71, fax. 91 38 250 70, kom. +48 513 167 450 e-mail: kamienpom.piw@wetgiw.gov.pl www: http://www.piw3207.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Wykonanie remontu bieżni boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie remontu bieżni boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Wykonanie remontu bieżni boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli 1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1/5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dom Pomocy Społecznej w Owczarach Ul. Kasztanowa 20 32-088 Owczary tel. (012)4194086 fax.(012)4194066 e-mail: dpsowczary@poczta.onet.pl Zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na dostawę produktów spożywczych w 2015r. dla kuchni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu.

Zapytanie ofertowe. na dostawę produktów spożywczych w 2015r. dla kuchni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu. ZSP Nr 5. 26.2.2014 Zamość dnia.28.11.2014r. Zapytanie ofertowe dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę produktów spożywczych w 2015r. dla kuchni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych WYKONANIE KONTROLI 5 LETNICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM ZAMAWIAJĄCEGO

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych WYKONANIE KONTROLI 5 LETNICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM ZAMAWIAJĄCEGO Oleśnica dnia 20-01-2015 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Suwałki, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Suwałki, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE Suwałki, dnia 28.05.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: Zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia sceny na pl. Marii Konopnickiej oraz dwóch klubów: Open Suwalszczyzna przy ul. Noniewicza 71A, Miejska Sieja

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 03 czerwca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/1/21/2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/52/2015 Wrocław, dnia 16 listopada 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Poradnik Młodego Tropiciela - druk, dystrybucja

TEMAT : Poradnik Młodego Tropiciela - druk, dystrybucja S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia TEMAT : Poradnik Młodego Tropiciela - druk, dystrybucja Przetarg został ogłoszony w BZP pod nr 174344-2009 Oznaczenie wg kodu CPV: 79824000-6 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych Strona 1 z 5 Katowice: DRUK I OPRAWA PUBLIKACJI Opowiem ci bajkę.. Polskie baśnie, legendy i podania w sztuce Oprac. Katarzyna Jarmuł, Beata Grochowska ISBN 978-83-60353-66-0 Katyń w malarstwie Franciszka

Bardziej szczegółowo

WTZ/43/06. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego Dostawa oleju napędowego w 2007roku.

WTZ/43/06. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego Dostawa oleju napędowego w 2007roku. WTZ/43/06 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego Dostawa oleju napędowego w 2007roku. 1. Zamawiający: Warsztat Terapii Zajęciowej Piaski reprezentowany przez Kierownika Panią

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/48/2014 Wrocław, dnia 26 listopada 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ remont lokalu mieszkalnego ul. Browarna 20/11 Znak sprawy 2014/P/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/47/2015 Wrocław, dnia 30 października 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo