ZARZĄDZENIE NR 16/2010 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 16/2010 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 16/2010 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie stosowania w AGH ustawy Prawo zamówień publicznych Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 30 sierpnia 2005 nr 164 poz z późniejszymi zmianami), ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U z dnia 29 listopada 2007 roku, nr 223, poz z późniejszymi zmianami) oraz 20 ust. 3 Statutu Akademii Górniczo- Hutniczej ustalam co następuje: Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Postępowania o zamówienia publiczne w Akademii Górniczo-Hutniczej winny być prowadzone w oparciu o obowiązujące akty prawne: a) ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U z dnia 29 listopada 2007 roku, nr 223, poz z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi, b) ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 roku, nr 157, poz z późniejszymi zmianami). 2. Zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych jest Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie, którą reprezentuje Rektor Uczelni lub z jego upoważnienia Kanclerz i pozostali dysponenci środków finansowych określeni w 2 ust. 2 i Posiadane środki, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, winny być wydatkowane w sposób oszczędny i celowy, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się do zamówień publicznych tj. do umów odpłatnych zawieranych przez Uczelnię reprezentowaną przez dysponentów środków lub inne upoważnione osoby, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych finansowane ze środków ujętych w aktualnie obowiązującym planie rzeczowo-finansowym Uczelni: a) środków na bieżącą działalność jednostki, b) środków inwestycyjnych wydzielonych z funduszu zasadniczego, c) środków remontowych wydzielonych z dotacji dydaktycznej, d) środków remontowych wydzielonych z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, e) środków pomocy lub współpracy międzynarodowej nie podlegających zwrotowi, f) innych środków finansowych otrzymanych lub pozyskanych przez jednostkę na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o zasadach finansowania nauki oraz ustawy o finansach publicznych.

2 2. Na podstawie pisemnego pełnomocnictwa Rektora Uczelni, prawo do udzielania zamówień publicznych otrzymują nw. osoby, jako dysponenci środków finansowych przyznanych kierowanej przez nich jednostce lub działalności: a) Prorektorzy Uczelni, b) Dziekani Wydziałów, c) Kierownicy jednostek pozawydziałowych, d) Kanclerz, e) Kwestor, f) Dyrektor Biura Rektora, g) Dyrektor Miasteczka Studenckiego h) inne osoby, którym Rektor udzieli pełnomocnictw stałych lub okresowych. 3. Dysponenci mogą udzielić dalszego pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych innym osobom, jeżeli umocowanie takie wynika z treści udzielonego im przez Rektora pełnomocnictwa. 4. Dysponenci środków finansowych, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 odpowiadają za organizację udzielania zamówień publicznych w kierowanej przez nich jednostce lub działalności, w szczególności: a) za określenie sposobu nadzoru nad prawidłowością stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, b) za wyznaczenie osoby/osób, które będą upoważnione w szczególności do: współpracy z Działem Zamówień Publicznych, otrzymywania bieżących informacji o prowadzonych w Uczelni postępowaniach o zamówienia publiczne, koordynowania sprawami zamówień jednostki/działalności, prowadzonymi zarówno we własnym zakresie jak i przez Dział Zamówień Publicznych, planowania szkoleń. 5. Przez wartość szacunkową zamówienia uważa się: a) dla zamówienia jednorazowego - wartość tego zamówienia netto, b) dla zamówień powtarzających się okresowo - łączna wartość netto zamówień tego samego rodzaju planowanych do udzielenia w ciągu następnych 12 miesięcy lub wartość zamówień netto tego samego rodzaju udzielonych w poprzednim roku budżetowym, ujętych w Planie Zamówień Publicznych Uczelni na dany rok kalendarzowy. Szczegółowe zasady określania wartości zamówienia w tym przypadku zawiera art. 34 Prawa zamówień publicznych, c) dla zamówienia realizowanego w częściach - łączna wartość netto poszczególnych części zamówienia, ujętych w Planie Zamówień Uczelni na dany rok kalendarzowy. 6. Dopuszcza się, by jednostka organizacyjna - ACK Cyfronet AGH, z uwagi na swój szczególny status, we własnym zakresie w szczególności: odrębnie szacowała, organizowała, prowadziła, ewidencjonowała swoje postępowania o zamówienia publiczne. W związku z tym Dyrektor ACK Cyfronet AGH otrzymuje wszystkie uprawnienia przewidziane w niniejszym Zarządzeniu dla Kanclerza AGH i Działu Zamówień Publicznych AGH, a także ponosi odpowiedzialność w tym zakresie. 7. Za organizację, wdrożenie i nadzór nad prawidłowym stosowaniem w Uczelni przepisów dotyczących zamówień publicznych odpowiada Kanclerz Uczelni, realizując te zadania przy pomocy Działu Zamówień Publicznych. Kanclerz w szczególności: a) reprezentuje Uczelnie przed instytucjami i organami w sprawach dotyczących zamówień publicznych. b) powołuje stałe lub doraźne komisje przetargowe do zamówień prowadzonych przez Dział Zamówień Publicznych, z uwzględnieniem pracowników wskazanych przez dysponenta środków, c) zatwierdza dokumenty związane z postępowaniami, zgodnie z obiegiem dokumentów, stanowiącym załącznik nr 1, do niniejszego zarządzenia.

3 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ 1. Dysponenci środków przekazują do dnia 5 stycznia do Działu Zamówień Publicznych plany zamówień publicznych jednostek organizacyjnych/działalności na dostawy, usługi i roboty budowlane na dany rok kalendarzowy. 2. Dział Zamówień Publicznych w terminie do 15 stycznia każdego roku sporządza roczny Plan Zamówień Publicznych Uczelni w oparciu o otrzymane plany zamówień publicznych jednostek organizacyjnych/działalności. Plan Zamówień Publicznych Uczelni jest publikowany na stronie internetowej Działu Zamówień Publicznych. 3. Dysponent środków może dokonać korekty złożonego przez siebie Planu Zamówień Publicznych w każdym czasie. Korekta powodująca zwiększenie środków finansowych wymaga zapewnienia źródła finansowania. Powodem korekty może być w szczególności: a) nowa pozycja nie ujęta w planie jednostki, b) planowane rozszerzenie pozycji ujętych w planie. 4. Plan Zamówień Publicznych aktualizowany jest do 5 dnia każdego miesiąca. 5. Kanclerz, po sporządzeniu Planu Zamówień Publicznych Uczelni, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku określi zakres zamówień publicznych realizowanych wspólnie dla wszystkich jednostek/działalności. W szczególności zamówienia takie obejmować będą: dostawy materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, usługi porządkowe, dozoru mienia, ubezpieczenia. Rozdział II DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 4 1. Dział Zamówień Publicznych jest jednostką usługową i koordynującą dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz doradztwa w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa z tego zakresu. 2. Dział Zamówień Publicznych realizuje zlecone przez dysponentów środków przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia w zakresie: a) rejestracji wniosku o przeprowadzenie zamówienia, b) ustalenia składu komisji przetargowej i jego zatwierdzenia przez Kanclerza, c) opracowania pod względem formalno-prawnym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (założenia merytoryczne określa jednostka zlecająca postępowanie) d) zamieszczania, przekazywania ogłoszeń wymaganych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszym zarządzeniem, e) obsługi formalno-prawnej postępowania, f) przygotowania projektu odpowiedzi na odwołania złożone w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, g) przygotowania zamówienia i umowy do podpisu przez dysponenta środków i Kwestora lub jego Zastępcę, poza zamówieniami i umowami z podmiotami zagranicznymi. 3. Dział Zamówień Publicznych sporządza roczne sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych i przesyła je do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca każdego roku. 4. Dział Zamówień Publicznych inicjuje i przeprowadza procedury zamówień publicznych wspólne dla wszystkich jednostek organizacyjnych/działalności na podstawie zgłoszonych planów, składanych wniosków lub doświadczeń z poprzedniego roku. 5. W zakresie informacyjnym Dział Zamówień Publicznych jest zobowiązany do: a) prowadzenia korespondencji z Urzędem Zamówień Publicznych i innymi instytucjami, b) prowadzenia strony www w witrynie głównej AGH, zawierającej: ogłoszenia

4 o zamówieniach, zmiany treści ogłoszeń o zamówieniach, specyfikacje istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej, prowadzonych zarówno przez Dział, jak i dysponentów środków, c) wydawania, co najmniej raz na kwartał, Serwisu Informacyjnego Zamówień Publicznych w AGH, zawierającego informacje o zmianach przepisów prawa oraz jego istotnych interpretacjach. Serwis kolportowany będzie pocztą elektroniczną wśród Senatorów, wszystkich osób funkcyjnych - w szczególności dysponentów środków. 6. W Dziale Zamówień Publicznych prowadzony jest CENTRALNY REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UCZELNI o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę od której uzależnione jest stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie: a) wniosków o uruchomienie i przeprowadzenie postępowania składanych przez dysponentów środków, b) wniosków dotyczących postępowań przetargowych wszczętych i prowadzonych przez dysponentów środków we własnym zakresie. 7. Dział Zamówień Publicznych obligatoryjnie prowadzi postępowania o zamówienia publiczne: a) zlecone przez dysponenta środków do przeprowadzenia, niezależnie od ich wartości, b) których wartość szacunkowa w Planie Zamówień Publicznych Uczelni jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EURO, c) w trakcie których wpłynęło odwołanie. Rozdział III DYSPONENT ŚRODKÓW Obowiązki i uprawnienia dysponenta środków określonego w 2 ust. 2 i ust. 3: 5 1. Prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień publicznych, w tym takich których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty EURO w Planie Zamówień Publicznych Uczelni. 2. Przygotowanie i złożenie planu zamówień publicznych jednostki organizacyjnej/działalności. 3. Dokonywanie korekty złożonego planu zamówień publicznych jednostki/działalności. 4. Podjęcie decyzji o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia publicznego. 5. Opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych. 6. Określenie pożądanych warunków i kryteriów do ujęcia w SIWZ. 7. Określenie źródła finansowania zamówienia. 8. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji przetargowej. 9. Zgłoszenie postępowania do Działu Zamówień Publicznych poprzez podpisanie i złożenie wniosku o uruchomienie postępowania. 10. W przypadku postępowań prowadzonych przez jednostki organizacyjne - dostarczenie treści ogłoszenia do Działu Zamówień Publicznych w celu umieszczenia go w odpowiednich publikatorach oraz na stronie internetowej, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych. 11. W przypadku wpłynięcia odwołania, niezwłoczne przekazanie prowadzenia dalszego postępowania do Działu Zamówień Publicznych. 12. Podpisanie zamówienia i umowy na realizację zadania będącego przedmiotem postępowania. 13. Przekazanie do Działu Zamówień Publicznych do ostatniego dnia każdego miesiąca sprawozdania, z zawartych w danym miesiącu umów w sprawie zamówień publicznych, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5 14. Nadzór nad realizacją zamówienia, w szczególności: a) nadzór nad właściwym opisaniem faktur, w szczególności numeru postępowania z centralnego rejestru zamówień, o którym mowa w 4 ust. 6, b) podjęcie decyzji o zwolnieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i jego zakresie. Rozdział IV PROCEDURY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W AGH 6 Procedurę zamówienia publicznego realizują: a) Dział Zamówień Publicznych - zamówienia zlecone przez dysponentów środków oraz zamówienia, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty Euro. b) Dysponent środków we własnym zakresie z uwzględnieniem wymogów określonych w niniejszym zarządzeniu, a w szczególności w 4 ust. 6 pkt b, ust. 7 pkt c oraz w 5 ust. 7, ust. 8, ust Podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych są przetarg nieograniczony i ograniczony. Pozostałe tryby zamówień publicznych można zastosować wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności podanych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych 2. W przypadku zamówień, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EURO wymagana jest akceptacja Rektora AGH na wybór trybu zamówienia z wolnej ręki. Wniosek w tej sprawie składa dysponent środków Komisja Przetargowa działa w oparciu o regulamin określony w rozdziale V niniejszego zarządzenia. 2. W przypadku postępowań prowadzonych bez udziału Komisji Przetargowej obowiązki członków Komisji Przetargowej przejmuje osoba prowadząca postępowania oraz/lub osoba wyznaczona przez dysponenta środków. Rozdział V REGULAMIN POWOŁYWANIA ORAZ TRYBU PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH 9 1. Niniejszy Regulamin obligatoryjnie stosuje się do powoływania i trybu pracy komisji przetargowych w przypadku zamówień, których wartość szacunkowa w Planie Zamówień Publicznych Uczelni jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EURO. 2. W przypadku postępowań o zamówienia, których wartość szacunkowa w Planie Zamówień Publicznych Uczelni jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty EURO, niniejszy regulamin może być stosowany. 3. Komisja przetargowa składa się z minimum 3 osób. 4. Dysponent środków finansowych wyznacza, kandydatów na członków komisji przetargowej, podając ich imiona i nazwiska wraz z wnioskiem o uruchomienie postępowania.

6 5. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub doraźny tzn. być powołana do przygotowania i przeprowadzenia określonego postępowania Członkami komisji przetargowej przy zamówieniach których wartość szacunkowa w Planie Zamówień Publicznych Uczelni jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EURO są: a) przedstawiciele Senackiej Komisji Administracyjno-Technicznej i Związków Zawodowych działających w Uczelni, b) przedstawiciel studentów w przypadku zamówień realizowanych ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów lub środków będących w dyspozycji Prorektora ds. Kształcenia, c) pracownicy oraz inne osoby wskazane przez dysponenta środków, d) sekretarz komisji przetargowej, wyznaczony spośród pracowników Działu Zamówień Publicznych. 2. Członków komisji przetargowych powołuje i odwołuje Kanclerz AGH. Wyjątkiem od tej zasady są postępowania, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EURO prowadzone samodzielnie przez jednostkę organizacyjną, dla których komisję przetargową powołują dysponenci środków. 3. Komisja przetargowa jest powołana do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert. 4. W postępowaniach o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty EURO komisja przetargowa może brać udział w czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kanclerz na wniosek dysponenta środków. 11 Pracami komisji przetargowej kieruje przewodniczący, do którego zadań należą w szczególności: 1. Przestrzeganie zasad określonych w niniejszym zarządzeniu oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2. Akceptacja dokumentów, będących wynikiem prac komisji przetargowej, w szczególności: SIWZ, zmian, wyjaśnień do SIWZ (jeżeli komisja została powołana do przygotowania postępowania). 3. Odebranie oświadczeń członków komisji o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wyznaczanie terminów posiedzeń komisji i ich prowadzenie. 5. Podział prac pomiędzy członków komisji i nadzorowanie ich wykonania. 6. Wnioskowanie o powołanie biegłych (rzeczoznawców). 7. Informowanie Kanclerza AGH lub dysponenta środków o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 12 Dokumentację przetargową prowadzi sekretarz komisji przetargowej pod nadzorem jej przewodniczącego. 13 Do zadań komisji przetargowej należy: 1. Przestrzeganie zasad obowiązujących w niniejszym zarządzeniu oraz ustawie Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku powierzenia jej przygotowania postępowania - praca nad treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnień, uzupełnień oraz zmian dotyczących specyfikacji i przekazanie ich Kanclerzowi celem zatwierdzenia.

7 3. Dokonanie publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu. 4. Dokonanie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu i przygotowanie wniosków do Kanclerza o wykluczenie wykonawców i odrzucenie oferty. 5. Ocena ofert nie podlegających odrzuceniu. 6. Przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej albo wniosku o unieważnienie postępowania i przedstawienie ich celem zatwierdzenia przez Kanclerza. 7. Analiza wnoszonych odwołań Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert w trybie i terminie przewidzianym w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji podaje kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. W części jawnej posiedzenia przewodniczący komisji dokonuje otwarcia i odczytania następujących informacji zawartych w ofertach: a) nazwa i adres Wykonawcy b) cena oferty, c) termin wykonania, d) okres gwarancji, e) warunki płatności Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2. Kanclerz może na wniosek przewodniczącego komisji przetargowej, powołać biegłego (rzeczoznawcę) w celu zasięgnięcia opinii o charakterze specjalnym. Biegły przedstawia opinię na piśmie, a na żądanie komisji bierze udział w jej pracach z głosem doradczym. Postanowienie niniejsze stosuje się do dysponenta środków gdy postępowanie prowadzone jest przez jednostkę organizacyjną. 3. Protokół dokumentujący całość postępowania prowadzonego przez Dział Zamówień Publicznych, po podpisaniu przez członków komisji przetargowej podlega zatwierdzeniu przez Kanclerza AGH. 16 Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy określone w niniejszym zarządzeniu. Rozdział VI PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE Za przestrzeganie i realizację zasad określonych w niniejszym zarządzeniu odpowiedzialni są: Dział Zamówień Publicznych w zakresie prowadzenia powierzonych postępowań, Kanclerz i pozostali dysponenci środków finansowych ( 2, ust. 2 i 3) oraz inni kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie spraw pozostających w ich kompetencjach. 2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiadają także inne osoby, w zakresie jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania.

8 18 Załącznikami do niniejszego zarządzenia są: 1. Załącznik nr 1 - Obieg dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi. 2. Załącznik nr 2 - Informacja o zawartych umowach w sprawie zamówień publicznych. 19 Traci moc Zarządzenie Rektora nr 6/2008 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie stosowania w AGH ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 20 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r. R E K T O R prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

Zasady i procedury postępowań o zamówienia publiczne w Urzędzie Miejskim w Pruchniku i jednostkach organizacyjnych gminy.

Zasady i procedury postępowań o zamówienia publiczne w Urzędzie Miejskim w Pruchniku i jednostkach organizacyjnych gminy. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2014 Burmistrza Pruchnika z dnia 20 maja 2014 r. Zasady i procedury postępowań o zamówienia publiczne w Urzędzie Miejskim w Pruchniku i jednostkach organizacyjnych gminy.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zasad powoływania komisji przetargowych i wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

Do zadań z-cy Dyrektora ds. zamówień publicznych należy:

Do zadań z-cy Dyrektora ds. zamówień publicznych należy: ZARZĄDZENIE NR 45/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zamówień publicznych w sprawie określenia zasad udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad:

1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad: Załącznik nr l do Zarządzenia Nr 14 /2014 Zasady i procedury postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.86.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 grudnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Załącznik do Zarządzenia Nr 11/14 Burmistrza Pisza z dnia 28 stycznia 2014 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb pracy Komisji Przetargowej, zwanej dalej Komisją,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.15.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 marca 2011 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN, zwanym dalej Instytutem" powołuje się komisję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr../2008 Starosty Gryfińskiego z dnia..2008 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej. Dysponenci środków, obowiązki i uprawnienia dysponenta środków

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej. Dysponenci środków, obowiązki i uprawnienia dysponenta środków ZAWARTOŚĆ Regulamin udzielania zamówień publicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Ogólne zasady udzielania zamówień publicznych Rozdział 3 Planowanie zamówień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. B U R M I S T R Z Drawska Pomorskiego ui.gen.wł.sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie 'el. 094-3633485; fax. 094-3633113 ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 REGULAMIN udzielania przez Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 14 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38/2007 Rektora UKSW z dnia 23 października 2007 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 września 2014 r.

z dnia 24 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 89/2014 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielenia zamówień publicznych finansowych ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.18.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 kwietnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W GORLICACH PRZEPROWADZANYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wprowadzony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Komisji Przetargowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 203/12 Burmistrza Śmigla z dnia 3 sierpnia 2012 r. Regulamin pracy Komisji Przetargowej 1 Ilekroć w Regulaminie mowa o,, ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Postępowania o udzielanie zamówień publicznych na Politechnice Wrocławskiej są prowadzone zgodnie z obwiązującym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r.

Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r. Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU ZAŁ. NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 24/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 5 do Regulaminu ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem, określa tryb pracy komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1088/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2011r.

Zarządzenie nr 1088/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2011r. Zarządzenie nr 1088/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu Pracy Komisji Przetargowej i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 120/4/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. ZARZĄDZAM

ZARZĄDZENIE Nr 120/4/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. ZARZĄDZAM ZARZĄDZENIE Nr 120/4/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 16.04.2014r. w sprawie: udzielania zamówień publicznych o wartości większej niż 30.000 euro. Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zasady ogólne

Rozdział I Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr./2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia...2014r. R E G U L A M I N udzielania przez Powiat Skarżyski zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta nr 0050.119.2014 z dnia 04.08.2014r. Regulamin zamówień publicznych, zwany dalej regulaminem, określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 50 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Komisji Przetargowej Regulamin pracy Komisji Przetargowej ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU Załącznik nr 8 1 1. Komisja Przetargowa, zwana dalej komisją, zostaje powołana do przeprowadzenia każdego postępowania organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6/2013. Kierownika Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie z dnia 27 maja 2013 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6/2013. Kierownika Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie z dnia 27 maja 2013 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6/2013 Kierownika Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu pracy komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO.

REGULAMIN REALIZACJI DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO. REGULAMIN REALIZACJI DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO. DEFINICJE Ilekroć w postanowieniach niniejszego regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22 Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dnia 21.07.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 47/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 14 października 2014 roku

Zarządzenie nr 47/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 14 października 2014 roku Zarządzenie nr 47/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 14 października 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o których mowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 9/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr R

Załącznik do zarządzenia nr R Załącznik do zarządzenia nr R.0210.28.14 REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU 1 1. Regulamin Pracy Komisji przetargowej, zwany dalej Regulaminem określa organizację, w tym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.O. PROWADZONYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY PARWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Załącznik nr 1 do ZW nr 15/2014 Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych: 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Tarnów r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Tarnów r. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Tarnów 23.04.2015 r Postanowienia ogólne 1 1 1. Regulamin określa obowiązki i uprawnienia Dyrektora szkoły, wicedyrektorów i pracowników, zasady powoływania i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Barcinie Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Komisja przetargowa jest zespołem

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne Załącznik do zarządzenia nr 24/14 Rektora PWSZ w Pile z dnia 25 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 30.000 EURO

Bardziej szczegółowo

Sprawdził (Radca Prawny) Data:

Sprawdził (Radca Prawny) Data: Załącznik nr 1 do zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora MOPS Nr 4/16 z dn. 28 stycznia 2016r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 12 września 2016 roku REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy Komisji

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. prof. dr hab. Stanisław Uliasz

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. prof. dr hab. Stanisław Uliasz PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM zwana dalej procedurą Procedura udzielania zamówień publicznych określa wewnętrzne zasady planowania i udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZARZĄDZENIE NR 23.2014 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r. Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. Pełnienie obowiązków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ZAŁĄCZNIK 1 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/2008

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/2008 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/2008 Machowino, dnia 15-12-2008 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 02-07-2007 w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych Na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 1 Zakres regulacji 1. Regulamin określa reguły, formy i tryb udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 167/2011 BURMISTRZA ŻNINA z dnia r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 167/2011 BURMISTRZA ŻNINA z dnia r. w sprawie powołania komisji przetargowej ZARZĄDZENIE Nr 167/2011 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 01.12. 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 19, 20 i art.21 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne powyżej kwoty 30.000 euro dla ZGMiK w Rędzinach. 1 Na podstawie art. 20-21 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 16.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych Na podstawie: Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 18 grudnia 2008 r.

Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 43/2008 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z póź.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem Rektora nr 12 z dnia 15.04.2014r.) Regulamin niniejszy określa wewnętrzną organizację postępowania w sprawach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ do postępowań o wartości powyżej EURO

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ do postępowań o wartości powyżej EURO Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 700/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ do postępowań o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ do postępowań o wartości powyżej EURO

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ do postępowań o wartości powyżej EURO Załącznik do Zarządzenia Nr 5201/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Przepisy ogólne REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ do

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej Na podstawie art. 31 i 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej Regulamin określa organizację, skład, zakres obowiązków oraz tryb pracy członków komisji przetargowej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Komisja Przetargowa w AMG, zwana dalej Komisją, jest zespołem powoływanym

Bardziej szczegółowo

(* niepotrzebne skreślić) ...

(* niepotrzebne skreślić) ... 1 2 3 4 Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Zarządzenie Rektora nr 4/2009 z dnia 19.01.2009)....... pieczęć komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych: 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 marca 2016 r. o udzielenie zamówień publicznych

z dnia 29 marca 2016 r. o udzielenie zamówień publicznych ZARZĄDZENIE NR 33/2016 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 o wartości przekraczającej euro 1 2

Załącznik nr 1 o wartości przekraczającej euro 1 2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2014 Rektora UMCS REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UNIWERSYTECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ o wartości przekraczającej 30 000 euro Zamówienia publiczne w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN Rozdział 1 Część ogólna 1.1. Komisja przetargowa (zwana

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. w sprawie sposobu dokonania zamówienia w oparciu o ustawę-

WNIOSEK. w sprawie sposobu dokonania zamówienia w oparciu o ustawę- Załącznik nr 1 Komórka Merytoryczna Urzędu WNIOSEK w sprawie sposobu dokonania zamówienia w oparciu o ustawę- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2011 r. Nr 113, poz. 759 z późno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009 nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. zarządza się co następuje:

Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. zarządza się co następuje: Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zasad Regulaminu Komisji Przetargowej. Na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 318/2006 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 10 sierpnia 2006 roku

Zarządzenie Nr 318/2006 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 10 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 318/2006 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 22 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 22 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2016 WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2016 r.

Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2016 r. Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2013 z dnia 28 marca 2013 r. o powołaniu Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU 30.000 EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) ustawie Prawo zamówień publicznych (Pzp) należy przez to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2010 Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 17.12.2010r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. Ilekroć jest mowa w postanowieniach Regulaminu o: 1. Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 6/2013 z dnia 4 stycznia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Wójta Gminy Krasne z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Wójta Gminy Krasne z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Wójta Gminy Krasne z dnia 11.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 162/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28.09.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piastowie. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 31 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 31 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA BARCINA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Barcinie Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO Rozdział I Zakres stosowania Załącznik do Zarządzenia nr 47/2012 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 13 listopada 2012 r. 1. Wprowadza się do

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawy prawne. Rozdział II Objaśnienia

Rozdział I Podstawy prawne. Rozdział II Objaśnienia Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/34/2008 r Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 maja 2008 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych oraz kontroli finansowej procesów związanych z rozdysponowaniem środków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE zatwierdzam Warszawa, 24.05.2011 Minister Środowiska zatwierdzam Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 8 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa tryb działania komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE 1. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 2. PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ 3.

PRZEPISY OGÓLNE 1. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 2. PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ 3. REGULAMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UCZELNI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 4 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEPISY OGÓLNE 1. 1. Przedmiotowy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 102 Rektora UJ z 30 grudnia 2011 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH KOMORNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ wprowadzony zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r.

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r.

Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r. Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin pracy komisji stanowi załącznik do zarządzenia. 3 Przewodniczącym komisji wyznaczam Pana Andrzeja Wlazłowskiego.

2. Regulamin pracy komisji stanowi załącznik do zarządzenia. 3 Przewodniczącym komisji wyznaczam Pana Andrzeja Wlazłowskiego. Zarządzenie nr 0152/7/2005 Burmistrza Miasta Marki z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz określenia regulaminu pracy tej komisji Na podstawie art. 19 i art. 21 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ Na podstawie art. 21, ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) zarządzam co następuje:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty

Bardziej szczegółowo