ZARZĄDZENIE NR 16/2010 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 16/2010 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 16/2010 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie stosowania w AGH ustawy Prawo zamówień publicznych Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 30 sierpnia 2005 nr 164 poz z późniejszymi zmianami), ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U z dnia 29 listopada 2007 roku, nr 223, poz z późniejszymi zmianami) oraz 20 ust. 3 Statutu Akademii Górniczo- Hutniczej ustalam co następuje: Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Postępowania o zamówienia publiczne w Akademii Górniczo-Hutniczej winny być prowadzone w oparciu o obowiązujące akty prawne: a) ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U z dnia 29 listopada 2007 roku, nr 223, poz z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi, b) ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 roku, nr 157, poz z późniejszymi zmianami). 2. Zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych jest Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie, którą reprezentuje Rektor Uczelni lub z jego upoważnienia Kanclerz i pozostali dysponenci środków finansowych określeni w 2 ust. 2 i Posiadane środki, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, winny być wydatkowane w sposób oszczędny i celowy, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się do zamówień publicznych tj. do umów odpłatnych zawieranych przez Uczelnię reprezentowaną przez dysponentów środków lub inne upoważnione osoby, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych finansowane ze środków ujętych w aktualnie obowiązującym planie rzeczowo-finansowym Uczelni: a) środków na bieżącą działalność jednostki, b) środków inwestycyjnych wydzielonych z funduszu zasadniczego, c) środków remontowych wydzielonych z dotacji dydaktycznej, d) środków remontowych wydzielonych z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, e) środków pomocy lub współpracy międzynarodowej nie podlegających zwrotowi, f) innych środków finansowych otrzymanych lub pozyskanych przez jednostkę na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o zasadach finansowania nauki oraz ustawy o finansach publicznych.

2 2. Na podstawie pisemnego pełnomocnictwa Rektora Uczelni, prawo do udzielania zamówień publicznych otrzymują nw. osoby, jako dysponenci środków finansowych przyznanych kierowanej przez nich jednostce lub działalności: a) Prorektorzy Uczelni, b) Dziekani Wydziałów, c) Kierownicy jednostek pozawydziałowych, d) Kanclerz, e) Kwestor, f) Dyrektor Biura Rektora, g) Dyrektor Miasteczka Studenckiego h) inne osoby, którym Rektor udzieli pełnomocnictw stałych lub okresowych. 3. Dysponenci mogą udzielić dalszego pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych innym osobom, jeżeli umocowanie takie wynika z treści udzielonego im przez Rektora pełnomocnictwa. 4. Dysponenci środków finansowych, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 odpowiadają za organizację udzielania zamówień publicznych w kierowanej przez nich jednostce lub działalności, w szczególności: a) za określenie sposobu nadzoru nad prawidłowością stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, b) za wyznaczenie osoby/osób, które będą upoważnione w szczególności do: współpracy z Działem Zamówień Publicznych, otrzymywania bieżących informacji o prowadzonych w Uczelni postępowaniach o zamówienia publiczne, koordynowania sprawami zamówień jednostki/działalności, prowadzonymi zarówno we własnym zakresie jak i przez Dział Zamówień Publicznych, planowania szkoleń. 5. Przez wartość szacunkową zamówienia uważa się: a) dla zamówienia jednorazowego - wartość tego zamówienia netto, b) dla zamówień powtarzających się okresowo - łączna wartość netto zamówień tego samego rodzaju planowanych do udzielenia w ciągu następnych 12 miesięcy lub wartość zamówień netto tego samego rodzaju udzielonych w poprzednim roku budżetowym, ujętych w Planie Zamówień Publicznych Uczelni na dany rok kalendarzowy. Szczegółowe zasady określania wartości zamówienia w tym przypadku zawiera art. 34 Prawa zamówień publicznych, c) dla zamówienia realizowanego w częściach - łączna wartość netto poszczególnych części zamówienia, ujętych w Planie Zamówień Uczelni na dany rok kalendarzowy. 6. Dopuszcza się, by jednostka organizacyjna - ACK Cyfronet AGH, z uwagi na swój szczególny status, we własnym zakresie w szczególności: odrębnie szacowała, organizowała, prowadziła, ewidencjonowała swoje postępowania o zamówienia publiczne. W związku z tym Dyrektor ACK Cyfronet AGH otrzymuje wszystkie uprawnienia przewidziane w niniejszym Zarządzeniu dla Kanclerza AGH i Działu Zamówień Publicznych AGH, a także ponosi odpowiedzialność w tym zakresie. 7. Za organizację, wdrożenie i nadzór nad prawidłowym stosowaniem w Uczelni przepisów dotyczących zamówień publicznych odpowiada Kanclerz Uczelni, realizując te zadania przy pomocy Działu Zamówień Publicznych. Kanclerz w szczególności: a) reprezentuje Uczelnie przed instytucjami i organami w sprawach dotyczących zamówień publicznych. b) powołuje stałe lub doraźne komisje przetargowe do zamówień prowadzonych przez Dział Zamówień Publicznych, z uwzględnieniem pracowników wskazanych przez dysponenta środków, c) zatwierdza dokumenty związane z postępowaniami, zgodnie z obiegiem dokumentów, stanowiącym załącznik nr 1, do niniejszego zarządzenia.

3 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ 1. Dysponenci środków przekazują do dnia 5 stycznia do Działu Zamówień Publicznych plany zamówień publicznych jednostek organizacyjnych/działalności na dostawy, usługi i roboty budowlane na dany rok kalendarzowy. 2. Dział Zamówień Publicznych w terminie do 15 stycznia każdego roku sporządza roczny Plan Zamówień Publicznych Uczelni w oparciu o otrzymane plany zamówień publicznych jednostek organizacyjnych/działalności. Plan Zamówień Publicznych Uczelni jest publikowany na stronie internetowej Działu Zamówień Publicznych. 3. Dysponent środków może dokonać korekty złożonego przez siebie Planu Zamówień Publicznych w każdym czasie. Korekta powodująca zwiększenie środków finansowych wymaga zapewnienia źródła finansowania. Powodem korekty może być w szczególności: a) nowa pozycja nie ujęta w planie jednostki, b) planowane rozszerzenie pozycji ujętych w planie. 4. Plan Zamówień Publicznych aktualizowany jest do 5 dnia każdego miesiąca. 5. Kanclerz, po sporządzeniu Planu Zamówień Publicznych Uczelni, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku określi zakres zamówień publicznych realizowanych wspólnie dla wszystkich jednostek/działalności. W szczególności zamówienia takie obejmować będą: dostawy materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, usługi porządkowe, dozoru mienia, ubezpieczenia. Rozdział II DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 4 1. Dział Zamówień Publicznych jest jednostką usługową i koordynującą dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz doradztwa w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa z tego zakresu. 2. Dział Zamówień Publicznych realizuje zlecone przez dysponentów środków przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia w zakresie: a) rejestracji wniosku o przeprowadzenie zamówienia, b) ustalenia składu komisji przetargowej i jego zatwierdzenia przez Kanclerza, c) opracowania pod względem formalno-prawnym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (założenia merytoryczne określa jednostka zlecająca postępowanie) d) zamieszczania, przekazywania ogłoszeń wymaganych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszym zarządzeniem, e) obsługi formalno-prawnej postępowania, f) przygotowania projektu odpowiedzi na odwołania złożone w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, g) przygotowania zamówienia i umowy do podpisu przez dysponenta środków i Kwestora lub jego Zastępcę, poza zamówieniami i umowami z podmiotami zagranicznymi. 3. Dział Zamówień Publicznych sporządza roczne sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych i przesyła je do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca każdego roku. 4. Dział Zamówień Publicznych inicjuje i przeprowadza procedury zamówień publicznych wspólne dla wszystkich jednostek organizacyjnych/działalności na podstawie zgłoszonych planów, składanych wniosków lub doświadczeń z poprzedniego roku. 5. W zakresie informacyjnym Dział Zamówień Publicznych jest zobowiązany do: a) prowadzenia korespondencji z Urzędem Zamówień Publicznych i innymi instytucjami, b) prowadzenia strony www w witrynie głównej AGH, zawierającej: ogłoszenia

4 o zamówieniach, zmiany treści ogłoszeń o zamówieniach, specyfikacje istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej, prowadzonych zarówno przez Dział, jak i dysponentów środków, c) wydawania, co najmniej raz na kwartał, Serwisu Informacyjnego Zamówień Publicznych w AGH, zawierającego informacje o zmianach przepisów prawa oraz jego istotnych interpretacjach. Serwis kolportowany będzie pocztą elektroniczną wśród Senatorów, wszystkich osób funkcyjnych - w szczególności dysponentów środków. 6. W Dziale Zamówień Publicznych prowadzony jest CENTRALNY REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UCZELNI o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę od której uzależnione jest stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie: a) wniosków o uruchomienie i przeprowadzenie postępowania składanych przez dysponentów środków, b) wniosków dotyczących postępowań przetargowych wszczętych i prowadzonych przez dysponentów środków we własnym zakresie. 7. Dział Zamówień Publicznych obligatoryjnie prowadzi postępowania o zamówienia publiczne: a) zlecone przez dysponenta środków do przeprowadzenia, niezależnie od ich wartości, b) których wartość szacunkowa w Planie Zamówień Publicznych Uczelni jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EURO, c) w trakcie których wpłynęło odwołanie. Rozdział III DYSPONENT ŚRODKÓW Obowiązki i uprawnienia dysponenta środków określonego w 2 ust. 2 i ust. 3: 5 1. Prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień publicznych, w tym takich których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty EURO w Planie Zamówień Publicznych Uczelni. 2. Przygotowanie i złożenie planu zamówień publicznych jednostki organizacyjnej/działalności. 3. Dokonywanie korekty złożonego planu zamówień publicznych jednostki/działalności. 4. Podjęcie decyzji o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia publicznego. 5. Opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych. 6. Określenie pożądanych warunków i kryteriów do ujęcia w SIWZ. 7. Określenie źródła finansowania zamówienia. 8. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji przetargowej. 9. Zgłoszenie postępowania do Działu Zamówień Publicznych poprzez podpisanie i złożenie wniosku o uruchomienie postępowania. 10. W przypadku postępowań prowadzonych przez jednostki organizacyjne - dostarczenie treści ogłoszenia do Działu Zamówień Publicznych w celu umieszczenia go w odpowiednich publikatorach oraz na stronie internetowej, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych. 11. W przypadku wpłynięcia odwołania, niezwłoczne przekazanie prowadzenia dalszego postępowania do Działu Zamówień Publicznych. 12. Podpisanie zamówienia i umowy na realizację zadania będącego przedmiotem postępowania. 13. Przekazanie do Działu Zamówień Publicznych do ostatniego dnia każdego miesiąca sprawozdania, z zawartych w danym miesiącu umów w sprawie zamówień publicznych, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5 14. Nadzór nad realizacją zamówienia, w szczególności: a) nadzór nad właściwym opisaniem faktur, w szczególności numeru postępowania z centralnego rejestru zamówień, o którym mowa w 4 ust. 6, b) podjęcie decyzji o zwolnieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i jego zakresie. Rozdział IV PROCEDURY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W AGH 6 Procedurę zamówienia publicznego realizują: a) Dział Zamówień Publicznych - zamówienia zlecone przez dysponentów środków oraz zamówienia, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty Euro. b) Dysponent środków we własnym zakresie z uwzględnieniem wymogów określonych w niniejszym zarządzeniu, a w szczególności w 4 ust. 6 pkt b, ust. 7 pkt c oraz w 5 ust. 7, ust. 8, ust Podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych są przetarg nieograniczony i ograniczony. Pozostałe tryby zamówień publicznych można zastosować wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności podanych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych 2. W przypadku zamówień, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EURO wymagana jest akceptacja Rektora AGH na wybór trybu zamówienia z wolnej ręki. Wniosek w tej sprawie składa dysponent środków Komisja Przetargowa działa w oparciu o regulamin określony w rozdziale V niniejszego zarządzenia. 2. W przypadku postępowań prowadzonych bez udziału Komisji Przetargowej obowiązki członków Komisji Przetargowej przejmuje osoba prowadząca postępowania oraz/lub osoba wyznaczona przez dysponenta środków. Rozdział V REGULAMIN POWOŁYWANIA ORAZ TRYBU PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH 9 1. Niniejszy Regulamin obligatoryjnie stosuje się do powoływania i trybu pracy komisji przetargowych w przypadku zamówień, których wartość szacunkowa w Planie Zamówień Publicznych Uczelni jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EURO. 2. W przypadku postępowań o zamówienia, których wartość szacunkowa w Planie Zamówień Publicznych Uczelni jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty EURO, niniejszy regulamin może być stosowany. 3. Komisja przetargowa składa się z minimum 3 osób. 4. Dysponent środków finansowych wyznacza, kandydatów na członków komisji przetargowej, podając ich imiona i nazwiska wraz z wnioskiem o uruchomienie postępowania.

6 5. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub doraźny tzn. być powołana do przygotowania i przeprowadzenia określonego postępowania Członkami komisji przetargowej przy zamówieniach których wartość szacunkowa w Planie Zamówień Publicznych Uczelni jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EURO są: a) przedstawiciele Senackiej Komisji Administracyjno-Technicznej i Związków Zawodowych działających w Uczelni, b) przedstawiciel studentów w przypadku zamówień realizowanych ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów lub środków będących w dyspozycji Prorektora ds. Kształcenia, c) pracownicy oraz inne osoby wskazane przez dysponenta środków, d) sekretarz komisji przetargowej, wyznaczony spośród pracowników Działu Zamówień Publicznych. 2. Członków komisji przetargowych powołuje i odwołuje Kanclerz AGH. Wyjątkiem od tej zasady są postępowania, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EURO prowadzone samodzielnie przez jednostkę organizacyjną, dla których komisję przetargową powołują dysponenci środków. 3. Komisja przetargowa jest powołana do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert. 4. W postępowaniach o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty EURO komisja przetargowa może brać udział w czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kanclerz na wniosek dysponenta środków. 11 Pracami komisji przetargowej kieruje przewodniczący, do którego zadań należą w szczególności: 1. Przestrzeganie zasad określonych w niniejszym zarządzeniu oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2. Akceptacja dokumentów, będących wynikiem prac komisji przetargowej, w szczególności: SIWZ, zmian, wyjaśnień do SIWZ (jeżeli komisja została powołana do przygotowania postępowania). 3. Odebranie oświadczeń członków komisji o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wyznaczanie terminów posiedzeń komisji i ich prowadzenie. 5. Podział prac pomiędzy członków komisji i nadzorowanie ich wykonania. 6. Wnioskowanie o powołanie biegłych (rzeczoznawców). 7. Informowanie Kanclerza AGH lub dysponenta środków o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 12 Dokumentację przetargową prowadzi sekretarz komisji przetargowej pod nadzorem jej przewodniczącego. 13 Do zadań komisji przetargowej należy: 1. Przestrzeganie zasad obowiązujących w niniejszym zarządzeniu oraz ustawie Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku powierzenia jej przygotowania postępowania - praca nad treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnień, uzupełnień oraz zmian dotyczących specyfikacji i przekazanie ich Kanclerzowi celem zatwierdzenia.

7 3. Dokonanie publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu. 4. Dokonanie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu i przygotowanie wniosków do Kanclerza o wykluczenie wykonawców i odrzucenie oferty. 5. Ocena ofert nie podlegających odrzuceniu. 6. Przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej albo wniosku o unieważnienie postępowania i przedstawienie ich celem zatwierdzenia przez Kanclerza. 7. Analiza wnoszonych odwołań Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert w trybie i terminie przewidzianym w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji podaje kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. W części jawnej posiedzenia przewodniczący komisji dokonuje otwarcia i odczytania następujących informacji zawartych w ofertach: a) nazwa i adres Wykonawcy b) cena oferty, c) termin wykonania, d) okres gwarancji, e) warunki płatności Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2. Kanclerz może na wniosek przewodniczącego komisji przetargowej, powołać biegłego (rzeczoznawcę) w celu zasięgnięcia opinii o charakterze specjalnym. Biegły przedstawia opinię na piśmie, a na żądanie komisji bierze udział w jej pracach z głosem doradczym. Postanowienie niniejsze stosuje się do dysponenta środków gdy postępowanie prowadzone jest przez jednostkę organizacyjną. 3. Protokół dokumentujący całość postępowania prowadzonego przez Dział Zamówień Publicznych, po podpisaniu przez członków komisji przetargowej podlega zatwierdzeniu przez Kanclerza AGH. 16 Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy określone w niniejszym zarządzeniu. Rozdział VI PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE Za przestrzeganie i realizację zasad określonych w niniejszym zarządzeniu odpowiedzialni są: Dział Zamówień Publicznych w zakresie prowadzenia powierzonych postępowań, Kanclerz i pozostali dysponenci środków finansowych ( 2, ust. 2 i 3) oraz inni kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie spraw pozostających w ich kompetencjach. 2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiadają także inne osoby, w zakresie jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania.

8 18 Załącznikami do niniejszego zarządzenia są: 1. Załącznik nr 1 - Obieg dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi. 2. Załącznik nr 2 - Informacja o zawartych umowach w sprawie zamówień publicznych. 19 Traci moc Zarządzenie Rektora nr 6/2008 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie stosowania w AGH ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 20 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r. R E K T O R prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 16 z dnia 10 kwietnia 2013 r. REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Na

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 85/2008 Rektora WUM z dnia 31 lipca 2008 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Wprowadzony Zarządzeniem nr 34/2007 Rektora WUM z 12.06.2007

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity)

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity) Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 44/2008 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16.04.2008 r. W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zielona Góra, 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1 5 Postanowienia ogólne 5 Rozdział 2 8 Organizacja administracji 8 Rozdział 3 10 Zasady kierowania administracją

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 Przewodnik stanowi materiał pomocniczy do stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz.U. Nr 19, poz. 177

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 DzUrzMON0513104 DzUrzMON0718190 DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lipca 2005 r w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o realizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie I kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie w ramach projektu pt. PI - Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 85/R/14 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi zwany

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo