Gimnazjum Nr 3. im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich ul. Korfantego Siemianowice Śląskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gimnazjum Nr 3. im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich ul. Korfantego 18 41-105 Siemianowice Śląskie"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2014 Dyrektora Gimnazjum Nr 3im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich z dnia 30 października 2014 r. Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich ul. Korfantego Siemianowice Śląskie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO 1 Postanowienie ogólne 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 3. Podstawę do dokonania wydatków stanowi plan finansowy Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich na dany rok budżetowy. 4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: a. cenie należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385), b. dostawach należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu., c. kodeksie cywilnym należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 poz. 121), d. najkorzystniejszej ofercie należy przez to rozumieć ofertę z najniższą ceną lub przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, e. obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną, f. pzp należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), g. postępowaniu o udzielenie zamówienia należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu w celu dokonania wyboru wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, h. pracowniku należy przez to rozumieć pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły, odpowiedzialnego za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, i. regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, j. robotach budowlanych należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c ustawy pzp lub obiektu budowlanego a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie 1

2 z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, k. usługa należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy l. wartości euro należy przez to rozumieć wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, o której mowa w art. 4 pkt. 8 pzp, przy czym średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówienia określa się zgodnie postanowieniami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 pzp, m. wartości zamówienia należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towaru i usług ustalonych z należytą starannością, n. wykonawcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia, o. zamawiającym należy przez to rozumieć Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły, p. zamówieniach należy przez to rozumieć odpłatne zakupy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, dokonywane na podstawie faktury, zlecenia lub umowy, zawierane miedzy zamawiającym a wykonawcą. 2 Zasady ogólne 1. Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych uregulowano w następującym układzie: a. zamówienia o wartości mniejszej niż zł, b. zamówienia o wartości od zł do kwoty, której wartość w złotych nie przekracza równowartości euro, c. zamówienia, których wartość wyrażona w złotych jest równa lub przekracza kwotę euro, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. 2. Przy ustalaniu wartości zamówienia stosuje się zasady określone przepisami art ustawy pzp. 3. Niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie jego wartości w celu uniknięcia obowiązku stosowania przepisów ustawy pzp. 4. Wszystkie zamówienia muszą być zaakceptowane przez dyrektora szkoły i głównego księgowego w celu określenia możliwości ich realizacji. 5. Obowiązkiem wyznaczonego pracownika jest bezstronne oraz staranne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6. Zasady określone w 4 i 5 nie mają zastosowania do udzielania zamówień dotyczących usuwania awarii oraz skutków zdarzeń losowych, zakupu produktów spożywczych jeśli jednorazowe zamówienie nie przekracza wartości 3 500,00 zł., a całkowita wartość w skali roku nie przekracza euro, co nie zwalnia pracowników z oszczędnego wydawania środków publicznych. 7. Dla zamówień określonych w art.67 ust. 3 pkt 1 ustawy pzp ( dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej, dostawy gazu z sieci gazowej, dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych), których wartość nie przekracza wartości euro, nie mają zastosowania zasady Regulaminu, zamówienia udziela się jednemu wykonawcy świadczącemu przedmiotową dostawę lub usługę. 8. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. 3 Zamówienia, których wartość jest mniejszej niż 3 500,00 zł 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 3 500,00 zł prowadzi pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły. 2. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić po określeniu przedmiotu zamówienia oraz oszacowaniu jego wartości. 3. Rozpoznanie rynku w zamówieniach o wartości do 3 500,00 zł może być przeprowadzone ustnie lub pisemnie. 2

3 4. Zamówienia o wartości do 3 500,00 zł mogą być realizowane po negocjacjach z jednym wykonawcą. 5. Po rozpoznaniu rynku dokonuje się wyboru najkorzystniejszej oferty. 6. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia nie wymaga formy pisemnej. 7. Nie jest konieczna forma pisemna udzielenia zamówienia, jeżeli zamówienie dotyczy dostaw. Podstawą udokumentowania zamówienia będzie faktura 8. Jeżeli zamówienie dotyczyć będzie wykonania usługi lub roboty budowlanej, podstawą udzielenia zamówienia będzie zlecenie, na podstawie którego wykonawca wystawi fakturę 9. Wyłonienie wykonawcy zamówienia o wartości szacunkowej do 3 500,00 zł może nastąpić w oparciu o zasady określone w 4 lub 5 Regulaminu. 4 Zamówienia o wartości od 3 500,00 zł do kwoty, której wartość w złotych nie przekracza równowartości euro 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości od 3 500,00 zł do kwoty, której wartość w złotych nie przekracza równowartości euro prowadzi pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły. 2. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić po określeniu przedmiotu zamówienia oraz oszacowaniu jego wartości. 3. Procedurę udzielenia zamówienia o wartości od 3 500,00 zł do kwoty, której wartość w złotych nie przekracza równowartości euro rozpoczyna pracownik poprzez przeprowadzenie rozeznania rynku. 4. Notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku sporządza pracownik (Wzór notatki stanowi załącznik nr 1 do regulaminu). 5. Rozpoznanie rynku może być przeprowadzone ustnie lub pisemnie. 6. Przy zamówieniach o wartości od zł do kwoty, której wartość w złotych nie przekracza równowartości euro na dostawy i usługi zawiera się umowę lub sporządza zamówienie w formie pisemnej. W przypadku wszystkich zamówień na roboty budowlane i projektowe zawiera się umowę w formie pisemnej. 7. Do faktury wybranego wykonawcy, za realizację zamówienia należy dołączyć notatkę z rozeznania rynku oraz zamówienie lub umowę, jeżeli były sporządzane. 8. Wyłonienie wykonawcy zamówienia o wartości szacunkowej do euro może nastąpić w oparciu o zasady określone w 5. 5 Wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, prowadzi pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły. 2. Przed wszczęciem postępowania wyznaczony pracownik przedkłada zapytanie ofertowe dyrektorowi szkoły celem zaakceptowania. 3. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić po określeniu przedmiotu zamówienia oraz oszacowaniu jego wartości. 4. Dla zamówień publicznych o wartości, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro pracownik wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców (nie mniej niż pięciu), która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty. 5. Wymogu, o którym mowa w ust. 4 nie stosuje się w przypadku, kiedy dane zamówienia może zrealizować tylko jeden wykonawca. 6. Zapytanie ofertowe należy przekazać w formie pisemnej osobiście, listownie, faksem lub mailem. W każdym przypadku należy zachować dowód nadania/przesłania zapytania ofertowego. (Wzór zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 2 do regulaminu). 7. W przypadku wniesienia pytań do treści zapytania ofertowego wyznaczony pracownik przesyła, bez ujawniania źródła zapytania, treść pytania wraz z wyjaśnieniami zaproszonym wykonawcom. 3

4 8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął na mniej niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, wskazany pracownik może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez odpowiedzi. 9. Wykonawcy składają oferty (wzór oferty stanowi załącznik do Zapytania Ofertowego) w formie pisemnej. Druk oferty powinien być podpisany. Oferta złożona po upływie wyznaczonego terminu, jak również oferta, która nie została podpisana lub jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego, nie podlega ocenie. 10. Pracownik prowadzący postępowanie zobowiązany jest każdorazowo do sporządzenia protokołu z przeprowadzonego postępowania. Zapytania Ofertowe i oferty dołącza się do protokołu z postępowania (Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.). 11. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy, pracownik przedstawia dyrektorowi szkoły protokół z postępowania wraz z załącznikami celem zatwierdzenia. 12. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty. 13. Zamówienia udziela się wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 14. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny oferty. 15. Z wybranym wykonawcą zawiera się umowę w formie pisemnej. 16. Do faktury wystawionej przez wybranego wykonawcę za realizację zamówienia, należy dołączyć protokół z przeprowadzonego postępowania oraz umowę. 17. Dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienie prowadzona jest przez pracownika wyznaczonego, który jest odpowiedzialny za jego realizację i archiwizację. 18. Dyrektor szkoły może powołać komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. 19. Powołana komisja wykonuje zadania powierzone pracownikowi, o którym mowa w niniejszym regulaminie. 20. Komisja wykonuje prace zgodnie z Regulaminem pracy komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu. 6 Badanie i ocena ofert 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty. 2. W toku badania i oceny poprawia się w ofercie: a. oczywiste omyłki pisarskie, b. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona 3. Jeżeli oferta będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny, której nie będzie można poprawić jako oczywistą omyłkę rachunkową wówczas oferta nie podlega ocenie. 4. W toku badania i oceny ofert wzywa się wykonawców, którzy wraz z drukiem oferty nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Jeżeli wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie jego oferta nie podlega ocenie. 7 Wybór najkorzystniejszej oferty 1. Zamówienia udziela się wykonawcy, którego oferta został oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym. 2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (wzór informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty stanowi załącznik nr 4 do regulaminu) przesyła się wykonawcom, którzy złożyli ofertę. 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wymaga zaakceptowania przez dyrektora szkoły. 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. 4

5 5. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą przedstawić cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach. 8 Odwołanie postępowania 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny. Odwołanie postępowania bez podania przyczyny może nastąpić przed upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania jeżeli nie została złożona żadna ważna (podlegająca ocenie) oferta. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania jeżeli w przypadku o którym mowa w 7 ust. 5 regulaminu zostały złożone dodatkowe oferty w takiej samej cenie. 5. Informacje o odwołaniu postępowania (wzór informacji o odwołaniu postępowania stanowi załącznik Nr 5 do regulaminu) przesyła się odpowiednio wykonawcą, którzy zostali zaproszeni do składania ofert/złożyli oferty. 9 Dokumentowanie postępowań 1. Dokumentację z udzielonych zamówień przechowuję się przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną. 2. Wyznaczony pracownik przez dyrektora szkoły zobowiązany jest do prowadzenia rejestru udzielonych zamówień publicznych. 10 Dokumentowanie postępowań Przepisów regulaminu nie stosuje się do udzielania zamówień w zakresie uregulowanym odrębnymi regulaminami wewnętrznymi dotyczącymi zamówień o wartości nie przekraczającej wrażonej w złotych równowartości kwoty euro udzielanych w ramach programów dofinansowanych ze środków zewnętrznych 5

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro (wzór) Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości od zł do kwoty, której wartość w złotych nie przekracza równowartości euro 1. Opis przedmiotu zamówienia: 2. Termin realizacji/wykonania zamówienia:. 3. Wartość zamówienia zł netto ustalona na podstawie. 4. Wartość zamówienia w euro przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia 6. Data ustalenia wartości zamówienia 7. Informację dotycząca rozeznania rynku/ uzyskanych ofert (należy zaprosić taką liczbę wykonawców, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty): 8. Dane wybranego wykonawcy 9. Uzasadnienie wyboru oferty Notatkę sporządził/ła... (Data i podpis) Zatwierdzam do realizacji: (data i podpis dyrektora szkoły) 6

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. (pieczęć zamawiającego) (wzór) Zapytanie ofertowe Zapraszam do złożenia oferty handlowej na zadanie pn.:opis przedmiotu zamówienia.... Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). I. Nazwa oraz adres zamawiającego Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich ul. Korfantego 18, Siemianowice Śląskie NIP: REGON: Telefon: (32) Fax: (32) wew II. III. Opis przedmiotu zamówienia Kod CPV.. Termin realizacji zamówienia: IV. Warunki udziału w postępowaniu: V. Oświadczenie lub dokumenty, które należy przedłożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium/a *) oceny ofert. VII. VIII. Sposób obliczenia ceny Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy lub wzór umowy 7

8 IX. /inne/ X. Miejsce, termin i forma składania oferty handlowej 1. Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania). Oferta winna być podpisana 2. Ofertę należy złożyć/przesłać *) w W nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz 3. Oferta złożona po upływie wyznaczonego terminu, jak również oferta, która nie została podpisana, nie została złożona w formie pisemnej *) lub jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego, nie będzie podlegała ocenie. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami Wyjaśnienia dotyczące treści zapytania ofertowego 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, zamawiający przekaże wykonawcom, którzy zostali zaproszeni do złożenia oferty handlowej. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął na mniej niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez odpowiedzi. Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi w ofercie: a. oczywiste omyłki pisarskie, b. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 2. Niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona 3. Jeżeli oferta będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny, której nie będzie można poprawić jako oczywistą omyłkę rachunkową wówczas oferta nie podlega ocenie. Zasady uzupełniania dokumentów i składania wyjaśnień dotyczących treści oferty 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający wzywa wykonawców, którzy wraz z drukiem oferty nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Jeżeli wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie, jego oferta nie będzie podlegała ocenie. 2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty. Forma składanych dokumentów 1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wybór oferty 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana wykonawcom, którzy złożyli ofertę. 2. W przypadku jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. 3. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 8

9 XVII. oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą przedstawić cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach. Odwołanie postępowania o udzielenie zamówienia 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny. Odwołanie postępowania bez podania przyczyny może nastąpić przed upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania jeżeli nie została złożona żadna ważna (podlegająca ocenie) oferta. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Informacje o odwołaniu postępowania przesyła się odpowiednio wykonawcom, którzy zostali zaproszeni do składania ofert/złożyli oferty... podpis zamawiającego Spis oświadczeń lub dokumentów, które należy przedłożyć wraz z ofertą: *) jeśli dotyczy 9

10 Załącznik do Zapytania Ofertowego Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich ul. Korfantego Siemianowice Śląskie (wzór) Nazwa i adres wykonawcy: OFERTA Nr tel.:. Nr faks.:.. Adres mailowy:. Przedmiot zamówienia: 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę: brutto (w tym obowiązujący podatek VAT)... zł (słownie....) netto zł (słownie....) 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informację niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 3. W przypadku wyboru naszej oferty wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym. 4. Oświadczamy, ze wykonamy zamówienie w terminie określonym w zapytaniu ofertowym 5. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. 6. /inne/.. Podpis osoby/ osób uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy Załączniki do oferty:

11 Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro (wzór) Protokół z postępowania którego wartość jest równa lub przekracza kwotę euro, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro 1. Opis przedmiotu zamówienia:... CPV 2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu.... na kwotę.... netto co stanowi równowartość.. euro (1 euro = zł) na podstawie.. 3. W dniu... zwrócono się z zaproszeniem do złożenia oferty handlowej do.. wykonawcy/ów: Kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: brutto 5. Zestawienie złożonych ofert (cena oraz inne istotne elementy ofert)*): 6. Wezwanie do złożenia dokumentów lub poprawienie omyłek rachunkowych: 6.1. wezwano do uzupełnienia dokumentów tak/ nie *) 6.2. dokonano poprawy omyłek rachunkowych tak/ nie *) 6.3. dokonano poprawy innej omyłki tak/ nie *) 7. Wykaz ofert, które nie podlegają ocenie wraz z uzasadnieniem: 8. Najkorzystniejsza oferta Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez wykonawcę: za cenę.. brutto Uzasadnienie wyboru: 9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została w dniu.. przesłana.. (podać w jaki sposób) do zaproszonych wykonawców /inne/ 11. Postępowanie zostało odwołane *) Uzasadnienie odwołania postępowania: 12. Informacja o odwołaniu postępowania została w dniu.. przesłana.. podać w jaki sposób) do zaproszonych wykonawców. 13. Postępowanie prowadził:... ZATWIERDZAM *) jeśli dotyczy.. Dyrektor szkoły 11

12 Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro (wzór) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: została wybrana oferta nr.. złożona przez wykonawcę:. (Nazwa i adres wykonawcy) za cenę.. brutto Uzasadnienie:. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofertom: Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofercie w kryterium CENA Punktacja przyznana ofercie w kryterium.. Łączna punktacja 1 2. (Data i podpis dyrektora szkoły) 12

13 Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro (wzór) Informacja o odwołaniu postępowania Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Zostało odwołane. Uzasadnienie:.. (Data i podpis dyrektora szkoły) 13

14 Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro REGULAMIN PRACY KOMISJI DO PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWAROŚCI KWOTY EURO 1 1. Komisja wykonuje czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartość nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, dla którego została powołana. 2. Wykonując czynności, o których mowa w niniejszym regulaminie, komisja stosuje Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro wprowadzony Zarządzeniem Nr 18/2014 Dyrektora Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich z dnia 30 października 2014 r. 3. Członkowie komisji obowiązani są rzetelnie i obiektywnie wykonywać powierzone im czynności, kierując się przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem, a nadto zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w związku z wykonywaniem swych czynności. 4. Każdy z członków komisji ponosi odpowiedzialność za wykonanie powierzonych mu czynności związanych z udziałem w pracach komisji. 5. Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich pracach komisji oraz prawo do wglądu do wszystkich dokumentów w tym do ofert, wniosków, załączników, wyjaśnień, opinii biegłych itp. 2 Komisja rozpoczyna wykonywanie czynności, o których mowa w 1 ust.1 z dniem jej powołania, a kończy z dniem zawarcia umowy lub prawomocnego unieważnienia postępowania o udzielenie danego zamówienia Do zadań komisji należy w szczególności: a. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania, b. dokonywanie zmian w dokumentacji składanej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru trybu udzielenia zamówienia w przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości, c. przekazywanie do zatwierdzenia dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania, d. wysyłanie zapytań ofertowych, przechowywanie dowodu ich nadania, dokumentowanie wykonywanych czynności, e. przygotowywanie wyjaśnień dotyczących treści zapytania ofertowego, f. wykonywanie czynności związanych z otwarciem ofert, g. wnioskowanie o powołanie biegłego, h. badanie i ocena ofert, i. przygotowywanie wszelkich pism związanych z przeprowadzeniem postępowania, j. przygotowywanie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty bądź występowanie z wnioskiem o unieważnienie postępowania, k. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 14

15 l. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umowy Do obowiązków przewodniczącego komisji należy w szczególności: a. kierowanie pracami komisji oraz podział prac między członków komisji, b. prowadzenie czynności otwarcia ofert, c. odbieranie oświadczeń członków komisji i innych osób wykonujących czynności w postępowaniu, d. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania, e. nadzór nad terminowym i prawidłowym dokonywaniem czynności w postępowaniu, f. wnioskowanie o powołanie biegłego, g. przedkładanie protokołu do zatwierdzenia, w tym propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania wraz z uzasadnieniem, h. udzielanie dostępu do informacji związanych z postępowaniem, i. przygotowanie zapytań ofertowych oraz pism wysyłanych w toku postępowania. 2. Zastępca pełni obowiązki przewodniczącego komisji w przypadku jego nieobecności. 3. Sekretarz zapewnia pełną obsługę kancelaryjną prac komisji. Do jego obowiązków należy w szczególności: a. dokumentowanie czynności podejmowanych przez komisję, b. sporządzanie informacji z posiedzeń komisji, c. organizowanie w porozumieniu z przewodniczącym posiedzeń komisji, d. opracowywanie projektów dokumentów przygotowywanych przez komisję, e. przesyłanie, przekazywanie dokumentów związanych z postępowaniem, w szczególności specyfikacji, wniosków, zapytań ofertowych, korespondencji z wykonawcami, f. prowadzenie dokumentacji z postępowania w trakcie jego trwania, tj. kompletowanie, porządkowanie i układanie w kolejności chronologicznej, g. odbieranie ofert, h. sporządzanie protokołu postępowania, i. podejmowanie czynności związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, j. przygotowanie umowy. 4. W razie nieobecności sekretarza, jego obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez przewodniczącego komisji Niezwłocznie po zapoznaniu się z oświadczeniami i dokumentami złożonymi przez wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia stawianych warunków, członkowie komisji składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oraz naruszenia dyscypliny finansów publicznych, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art.17 ustawy pzp. 2. W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego postępowania okoliczności określonych w art.17 ustawy pzp, członek komisji obowiązany jest niezwłocznie odstąpić od wykonywania czynności w postępowaniu, składając stosowne oświadczenie. 3. Czynności komisji, jeżeli zostały dokonane z udziałem członka komisji, o którym mowa w ust. 2 podlegają powtórzeniu, z zastrzeżeniem ust.4, chyba że postępowanie powinno zostać unieważnione. 4. Postanowień ust. 3 nie stosuje się w przypadku czynności otwarcia ofert oraz tych czynności faktycznych, które nie mają wpływu na wynik postępowania Komisja obraduje na posiedzeniach. 2. Każde posiedzenie komisji kończy się sporządzeniem pisemnej informacji z jego przebiegu, którą podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu. 3. Informacja, o której mowa w ust.2 winna zawierać w szczególności: a. nr sprawy (postępowania o udzielenie zamówienia), 15

16 b. termin posiedzenia, c. wykaz osób obecnych na posiedzeniu, d. czynności podejmowane przez komisję, e. ewentualne wnioski komisji wynikające z przeprowadzonych czynności, f. podpisy wszystkich osób obecnych na posiedzeniu. 4. Informacje z posiedzeń komisji stanowią załączniki do protokołu Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania. 2. Jeżeli decyzja nie może być podjęta ze względu na równą liczbę głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji. 3. Wynik głosowania winien być odnotowany, z zastrzeżeniem ust W przypadku braku zapisu dotyczącego wyniku głosowania przyjmuje się, że decyzję podjęto jednogłośnie. 5. Członek komisji nie może wstrzymać się od głosu. Może natomiast żądać odnotowania jego stanowiska w sporządzonej z posiedzenia komisji informacji Jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalistycznych, przewodniczący komisji składa dyrektorowi umotywowany wniosek o powołanie biegłego (rzeczoznawcy). 2. Wniosek winien wskazywać uzasadnienie powołania biegłego i zakres jego czynności. 3. Decyzję o powołaniu biegłego podejmuje dyrektor. 4. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności, biegły składa oświadczenie, o którym mowa w 5 ust. 1 niniejszego regulaminu. 5. Biegły przedstawia opinię na piśmie, a na zaproszenie przewodniczącego komisji bierze udział w posiedzeniach komisji z głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień. 6. Opinia biegłego stanowi załącznik do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiedzi ustne biegłego winny być zaprotokołowane.. (data, pieczątka i podpis) 16

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia Nr DO.021.14.2014 Dyrektora MGOPS w Więcborku z dnia 16 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r. ANEKS nr 1 do REGULAMINU UDZIELANIA PRZEZ Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 142/2008 Burmistrza Gminy Ciężkowice z dnia 19.03..2008 r. REGULAMIN w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminy Ciężkowice szacunkowej

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi nr 20/2014/2015z dnia 23.02.2015r. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Załącznik do Zarządzenia Nr 11/14 Burmistrza Pisza z dnia 28 stycznia 2014 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb pracy Komisji Przetargowej, zwanej dalej Komisją,

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy z dnia 26.06.2014r. REGULAMIN w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2013r.

Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2013r. Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14 000 euro bez podatku VAT w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora MGZO z dnia 1 marca 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro przez Przedszkole Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

2 Szacowanie wartości zamówienia

2 Szacowanie wartości zamówienia Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8U/14 Wójta Gminy Branice z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 8U/14 Wójta Gminy Branice z dnia 17 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr 8U/14 Wójta Gminy Branice z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. WEWNĘTRZNY REGULAMIN ZASAD REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO Załącznik do Zarządzenia nr 19/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 17.05.2016 r.. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 2 marca 2015r. REGULAMIN udzielania przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie zamówień na dostawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1. 1. Do zamówień i konkursów, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne.

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 15/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku z dnia 30.10.2015 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 7. maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 7. maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 7. maja 2014 r. w sprawie regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30,000 euro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ZAŁĄCZNIK 1 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU 30.000 EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) ustawie Prawo zamówień publicznych (Pzp) należy przez to

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2015. Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania. w Kędzierzynie-Koźlu. z dnia 3 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 7/2015. Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania. w Kędzierzynie-Koźlu. z dnia 3 września 2015 roku Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania w Zespole Obsługi Oświaty zamówień, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO 1. Stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Załącznik nr 1 do Uchwały nr 01/05/2011 Zarządu Spółki z dnia 06 maja 2011r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

NIE. Zarządzenie Nr 22 /2014 Wójta Gminy Wieprz z dnia 16.04.2014

NIE. Zarządzenie Nr 22 /2014 Wójta Gminy Wieprz z dnia 16.04.2014 Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Wieprz z dnia 16.04.2014r. W sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr 12/2014/2015 REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej z dnia 4 lutego 2015r. R E G U L A M I N udzielania zamówień publicznych o wartości

Bardziej szczegółowo

Procedury dokonywania wydatków nieobjętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie

Procedury dokonywania wydatków nieobjętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie Załącznik do Zarządzenia Nr 05/04/2014 Dyrektora CSTiR w Strzyżowie z dnia 16 kwietnia 2014 r. Procedury dokonywania wydatków nieobjętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Centrum Sportu Turystyki

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2015 r.

z dnia 15 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2015 WÓJTA GMINY RUDKA z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Sprawdził (Radca Prawny) Data:

Sprawdził (Radca Prawny) Data: Załącznik nr 1 do zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora MOPS Nr 4/16 z dn. 28 stycznia 2016r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 50 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 10 /2015 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Wójta Gminy Krasne z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Wójta Gminy Krasne z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Wójta Gminy Krasne z dnia 11.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Brzegu w sprawie realizacji zamówień

Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Brzegu w sprawie realizacji zamówień Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Brzegu w sprawie realizacji zamówień 1 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie będzie mowa o: a) Grupie zamówienia należy przez to rozumieć określony zbiór dostaw,

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NETTO

UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NETTO Załącznik do Zarządzenia Nr 168/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 02 grudnia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane

Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58.1/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Regulamin określa zasady i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 152/2011 z dnia 29.08.2011r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty euro

Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty euro Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2016 Wójta Gminy Radoszyce z dnia 12.01. 2016 roku Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro 1. Słownik 1. Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO. I.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 25 / Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku z dnia 01 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 25 / Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku z dnia 01 sierpnia 2012 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 25 / 2012 Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku z dnia 01 sierpnia 2012 r. w- sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 euro.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 euro. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2015 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 41 w Łodzi z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno z dnia 30 września 2014r.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno z dnia 30 września 2014r. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26/10 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 maja 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/10 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 maja 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 26/10 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 maja 2010r. w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO Rozdział I Zakres stosowania Załącznik do Zarządzenia nr 47/2012 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 13 listopada 2012 r. 1. Wprowadza się do

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Regulamin udzielania zamówień Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku Załącznik nr 1 do uchwały nr 8/2015 roku z dnia 21 września 2015 roku Regulamin udzielania zamówień Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr73/2014 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 13 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr73/2014 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 13 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr73/2014 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bartoszyce Regulaminu udzielania zamówień publicznych o których mowa w art. 4 pkt.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r.

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Na

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZARZĄDZENIE NR 23.2014 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY EURO REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO Stosownie do: zasad zawartych w art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 166/10 z dnia 31.12. 2010 r. Burmistrza Miasta Ciechocinka w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o cenę

Zapytanie ofertowe o cenę Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. B U R M I S T R Z Drawska Pomorskiego ui.gen.wł.sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie 'el. 094-3633485; fax. 094-3633113 ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych

nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4931/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16 kwietnia 2014 roku REGULAMIN udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Rzeszów, kwiecień 2014 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W GMINNEJ JEDNOSTCE USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W GMINNEJ JEDNOSTCE USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2015 Kierownika GJUK w Bobowej z dnia 02.02.2015r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W GMINNEJ JEDNOSTCE USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ o wartości

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych Załącznik do Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 01.10. 2010 r. Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczebrzeszynie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY 14 000 EURO netto

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY 14 000 EURO netto Załącznik do Zarządzenia Nr 80/2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 17 października 2011 roku REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 5 do Regulaminu ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem, określa tryb pracy komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN

Bardziej szczegółowo

Z A R Z ĄD Z E N I E Nr 22/09

Z A R Z ĄD Z E N I E Nr 22/09 Z A R Z ĄD Z E N I E Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 12 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Regulaminu udzielania zamówień, których wartość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro 1 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro Podstawa prawna: - art. 44 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro w Gminie Siedlisko POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro w Gminie Siedlisko POSTANOWIENIA OGÓLNE załącznik do zarządzenia nr 0050.20.2014 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 16 kwietnia 2014 roku REGULAMIN udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro w Gminie Siedlisko

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro netto. W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Nowe możliwości Nową szansą współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna. 2 Zakres regulacji

R E G U L A M I N. Podstawa prawna. 2 Zakres regulacji Załącznik do Zarządzenia nr 10 dyrektora I LO w Tychach z dnia 9 października 2014 r. R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000

Bardziej szczegółowo

2 Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przeprowadzających zamówienia, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

2 Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przeprowadzających zamówienia, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych. Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Tarnów r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Tarnów r. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Tarnów 23.04.2015 r Postanowienia ogólne 1 1 1. Regulamin określa obowiązki i uprawnienia Dyrektora szkoły, wicedyrektorów i pracowników, zasady powoływania i

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121 z późniejszymi zmianami) 1 Postanowienia ogólne. 2 Progi udzielania zamówień

- Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121 z późniejszymi zmianami) 1 Postanowienia ogólne. 2 Progi udzielania zamówień REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Korfantego w Mysłowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ GDAŃSKĄ FUNDACJĘ WODY,

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ GDAŃSKĄ FUNDACJĘ WODY, Zatwierdzam do użytku Zbigniew Sobociński Prezes Zarządu GFW REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ GDAŃSKĄ FUNDACJĘ WODY, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO.

Bardziej szczegółowo

Trzebnica, 01.01.2011. Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

Trzebnica, 01.01.2011. Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Trzebnica, 01.01.2011 Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro 1 Postanowienia ogólne Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 14 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 9/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 14 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 9/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień

Regulamin Udzielania Zamówień Regulamin Udzielania Zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich z siedzibą: ul. 1 Maja 26 b, 55 080 Kąty Wrocławskie których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

POMOCY SPOŁECZNEJ. ustanowienia nowego Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000,00 Euro

POMOCY SPOŁECZNEJ. ustanowienia nowego Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000,00 Euro DOM WIELKIE WYRĘBY 23 83-230 Smętowo Graniczne NIP 593-10-90-551; REGON 191887940 (058) 560-84-70, 561-90-95 fax. (058) 561-90-95 email: dpswyreby@wp.pl POMOCY SPOŁECZNEJ Wielkie Wyręby, dnia 01.09.2014r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.86.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 grudnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

REGULAMIN udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1578/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 sierpnia 2016 roku REGULAMIN udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro (netto)

Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro (netto) Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2016 Wójta Gminy Pysznica z dnia 14 stycznia 2016 roku Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

3 Do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 5000 netto (włącznie) nie stosuje się postanowień niniejszej procedury.

3 Do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 5000 netto (włącznie) nie stosuje się postanowień niniejszej procedury. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNTCH W BUSKU-ZDROJU 1 1. Do zamówień, których wartość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Szacowanie wartości zamówienia

REGULAMIN. Szacowanie wartości zamówienia REGULAMIN udzielania zamówień publicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 14 000 euro netto sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie z dnia 23 grudnia 2015 r. - ZARZĄDZENIE nr 7/2015 Dyrektora Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30.000

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Szkole Podstawowej nr 10, szkole lub placówce -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2014 Starosty Makowskiego z dnia 1 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr 15/2014 Starosty Makowskiego z dnia 1 lipca 2014 r. Zarządzenie Nr 15/2014 Starosty Makowskiego z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO.

REGULAMIN W SPRAWIE RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO. Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr.. Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie z dnia 2015r. REGULAMIN W SPRAWIE RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N Postanowienia ogólne R E G U L A M I N 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 EURO. 2. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2010 Dyrektora GOK w Nieporęcie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: regulaminu, których wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

2 Szacowanie wartości zamówienia

2 Szacowanie wartości zamówienia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2009 Wójta Gminy Secemin z dnia 17 grudnia 2009 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIEPRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 9/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty euro przez Szkołę Podstawową nr 3 w Kraśniku

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty euro przez Szkołę Podstawową nr 3 w Kraśniku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11 /2014/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kraśniku REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro przez Szkołę Podstawową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO Zał. do zarz. Nr 4/2010 Wójta Gminy Brojce z dnia 18 stycznia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Wójta Gminy Niegosławice z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr Wójta Gminy Niegosławice z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 120.42.2013 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 28.08.2013r. w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2014 w Zespole Szkół Nr 1 z dnia 16.04.2014r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2014 w Zespole Szkół Nr 1 z dnia 16.04.2014r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2014 w Zespole Szkół Nr 1 z dnia 16.04.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY USŁUGI I ROBOTY O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 REGULAMIN udzielania przez Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr...9..v.>?.../2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia... zarządzam, co następuje:

Zarządzenie nr...9..v.>?.../2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia... zarządzam, co następuje: Zarządzenie nr...9..v.>?.../2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia... w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE zatwierdzam Warszawa, 24.05.2011 Minister Środowiska zatwierdzam Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu 1 1. Do zamówień i konkursów, których wartość

Bardziej szczegółowo