MIKROORGANIZMY W PRODUKCJI KOSMETYKÓW I WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW. wykłady

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIKROORGANIZMY W PRODUKCJI KOSMETYKÓW I WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW. wykłady"

Transkrypt

1 MIKROORGANIZMY W PRODUKCJI KOSMETYKÓW I WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW wykłady 1

2 TEMATYKA WYKŁADÓW 1. Biotechnologia farmaceutyczna 2. Produkcja biomasy 3. Produkcja probiotyków 4. Nadprodukcja metaboliczna jako źródło aminokwasów 5. Fermentacja etanolowa 6. Produkcja kwasów organicznych 7. Witaminy i sterydy otrzymywane w bioprocesach 8. Biotechnologia antybiotyków 9. Surowce, szczepionki i adiuwanty jako produkty 10. Przeciwciała monoklonalne 11. Peptydomimetyki i rekombinanty białkowe leki nowej generacji 12. Insulina i jej analogi 13. Otrzymywanie cytokin jako przykład nowoczesnej produkcji biotechnologicznej 14. Biotechnologia a kosmetologia 2

3 LITERATURA 3

4 BIOTECHNOLOGIA FARMACEUTYCZNA 4

5 GŁÓWNE KIERUNKI PRACY BIOTECHNOLOGII 1) Techniki fermentacyjne 2) Techniki kultur komórkowych 3) Produkcja enzymów 4) Oczyszczanie ścieków 5) Kultury startowe w przemyśle spożywczym. 6) Biotechnologia farmaceutyczna. 5

6 DZIEDZINY BIOTECHNOLOGII Technologia środków spożywczych Technologia środowiskowa Rolnictwo i leśnictwo Technologia procesów chemicznych BIOTECHNOLOGIA FARMACEUTYCZNA 6

7 BIOTECHNOLOGIA FARMACEUTYCZNA Europejskie Stowarzyszenie Biotechnologii Farmaceutycznej definiuje biotechnologię farmaceutyczną jako dziedzinę wiedzy wykorzystującą metody naukowe i technologiczne do rozwoju, badania oraz wytwarzania leków. Pozostaje w ścisłym związku z techniką bioprocesową, bioanalityką, technologią genową oraz farmaceutyczną. 7

8 Substancje małocząsteczkowe: Np. zmodyfikowane syntetycznie lub chemicznie substancje naturalne ze źródeł biologicznych. Substancje wielkocząsteczkowe: Rekombinowane białka Szczepionki Przeciwciała monoklonalne Przykłady znajdujących się na rynku produktów farmaceutycznych: Rekombinowany interferon α-2a (Roferon ) Interferon β (Betaferon ) Ludzka insulina (Huminsulin ) Czynnik wzrostu kolonii granulocytów G-CSF (Neupogen ) Tkankowy aktywator plazminogenu t-pa (Activase ) 8

9 Wybrane leki otrzymywane metodami biotechnologii farmaceutycznej 9

10 Historia biotechnologii farmaceutycznej Rok od 1150 Wydarzenie Wytwarzanie spirytusu winnego (etanolu) 1915 Opracowanie przez Weizmanna metody otrzymywania butanolu i acetonu 1920 Otrzymywanie kwasu cytrynowego w procesach powierzchniowych 1928 Odkrycie penicyliny przez Fleminga 1943 Rozpoczęcie produkcji penicyliny w skali przemysłowej 1944 Odkrycie streptomycyny przez Schatza i Waksmana 1948 Odkrycie chlorotetracykliny przez Duggara od 1949 Wytwarzanie witaminy B Kohler i Milstein opisują produkcję przeciwciał monoklonalnych 1978 Firma Genetech rozpoczyna produkcję ludzkiej insuliny z użyciem E.coli 1978 Somatostatyna ludzki hormon otrzymywany techniką rekombinowanego DNA 1982 Dopuszczenie do stosowania w Europie I szczepionek, które otrzymano za pomocą technik zrekombinowanego DNA 1983 Dopuszczenie do stosowania I leku uzyskanego techniką genową ludzkiej insuliny Rozpoczęcie projektu badawczego Human Genome Project (do 2001) 1988 Opublikowanie metody łańcuchowej reakcji polimerazy PCR. 10

11 OBSZARY ZAINTERESOWAO 14

12 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ZASTOSOWANIA METOD BIOTECHNOLOGICZNYCH Szybszy skrining substancji czynnych Nowe systemy testowe Wyjaśnienie mechanizmów aktywności biologicznej Niemal nieograniczony rezerwuar drobnoustrojów Techniki syntezy substancji czynnych mogą zostad wzbogacone o reakcje biotransformacyjne. 15

13 ŹRÓDŁA SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNYCH Rocznie bada się ponad milion kultur bakteryjnych, wydając na to w skali światowej 9 mld $... Metabolity bakteryjne: głównie Gram-dodatnie bakterie glebowe z rzędu Actinomycetales Związki przeciwbakteryjne: promieniowce z rodzaju Streptomyces Grzyby: związki o działaniu cytotoksycznym lub sercowo-naczyniowym Eukarionty: grzyby niedoskonałe (Penicillium, Fusarium, Aspergillus) i niektóre podstawczaki. Miksobakterie: wyizolowano m.in. epotylony (wybitna cytotoksycznośd: hamowanie proliferacji komórek poprzez stabilizowanie mikrotubul) 16

14 METODY POSZUKIWANIA SUBSTANCJI CZYNNYCH Pobranie próbek Etapy prac i ich kolejnośd przy pozyskiwaniu substancji biologicznie czynnych Ekstrakcja Określenie aktywności Taksonomia Oczyszczanie Badania spektoskopowe Dereplikacja Potwierdzenie struktury Optymalizacja, badania toksykologiczne itd. 17

15 POBIERANIE PRÓBEK Siedliska, w których mechanizmy selekcyjne są słabe Obszary o olbrzymiej różnorodności makroflory i fauny Izolacja czystych hodowli (np. rozcieoczenie sterylnymi pożywkami i umieszczenie na podłożach agarowych uniwersalnych lub selektywnych; proces powtarza się z pojedynczymi koloniami do uzyskania homogeniczności) Problem: odmienne wymagania poszczególnych gatunków 18

16 PRZECHOWYWANIE SZCZEPÓW Z czystych kultur tworzy się trwałe preparaty Suszenie w stanie zamrożenia (liofilizacja) Bakterie: zamrożenie w postaci zawiesiny (+ krioprotektanty) Przechowywanie w ciekłym azocie Organizmy sporulujące można przechowywad jako hodowle glebowe. 19

17 HODOWLA DROBNOUSTROJÓW Skrining wstępny szczepów produkcyjnych i wykazanie ich wydajności metabolicznej Bakterie namnaża się jako hodowle wgłębne Grzyby na podłożach stałych Stosowane są różnego typu podłoża (standardowe, zdefiniowane) Rola czynników stresowych Metabolity wtórne tworzą się najczęściej w fazie stacjonarnej Ekstrakcja metabolitów wtórnych 20

18 SKRINING WSTĘPNY 21

19 SKRINING CHEMICZNY Określa się parametry chemiczne i fizyczne Wykrycie wszystkich metabolitów Celem jest określenie struktury związków Łatwo przeoczyd śladowe ilości składników Chromatografia cienkowarstwowa Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) ze spektrometrią (UV, NMR lub masową) 22

20 SKRINING BIOLOGICZNY Z użyciem żywych organizmów lub modeli receptorowych Nie są rozpoznawane substancje nieaktywne Metoda dyfuzji agarowej Charakter ilościowy, tanie, proste w wykonaniu Długi czas, duży rozrzut wyników, mała czułośd ograniczona wiarygodnośd W nowoczesnym skriningu wady te są kompensowane przez niezwykle dużą przepustowośd próbek (roboty laboratoryjne) oraz przez użycie wysoce selektywnych modeli testowych. 23

21 HAMOWANIE REDUKTAZY HMG-CoA Lowastatyna Mewastatyna Stosowane w praktyce jako leki przeciwmiażdżycowe 24

22 Mikrobiologiczne spektra hamowania wzrostu drobnoustrojów Porównanie widm MS, UV, NMR Połączenie metod HPLC/NMR Znakomitą metodą jest spektrometria masowa MALDI-TOF. DEREPLIKACJA Rozpoznanie i wyeliminowanie znanych już związków w jak najwcześniejszym stadium poszukiwao. Łatwo rozpoznawalne właściwości porównuje się z danymi literaturowymi. Identyfikacja związków Ograniczenie pola poszukiwao. 27

23 RACJONALNE ULEPSZANIE PROCESU Staranna optymalizacja procesu fermentacyjnego w celu maksymalnej ekspresji genów Dokładna znajomośd biogenezy i biosyntezy jako podstawy racjonalnego ulepszenia procesu Wykorzystanie do tego celu organizmów zmodyfikowanych genetycznie 31

24 HODOWLA SZCZEPÓW WYSOKOWYDAJNYCH Szczep wysokowydajny - szczep o określonym potencjale metabolicznym w zakresie biosyntezy, biodegradacji lub biotransformacji uwarunkowany genotypowo Pierwsza forma projektowania metabolizmu Stosowana do hodowli szczepów przemysłowych, również rekombinowanych Wymagana modyfikacja genetyczna szczepu 32

25 HODOWLA SZCZEPÓW WYSOKOWYDAJNYCH Klasyczne metody hodowli Metody inżynierii genetycznej Optymalizacja warunków wzrostu Metody nieukierunkowanych zmian genetycznych Wytwarzanie, fuzja i odnawianie protoplastów komórek zdolnych do namnażania się, itd. Amplifikacja genów biosyntezy szlaku Zwiększenie oporności na antybiotyki Zwiększenie wydzielania produktu Manipulacja na genach regulatorów ogólnych lub specyficznych dla szlaku Usunięcie etapów limitujących szybkośd metabolizmu Wyłącznie genów Przeniesienie procesu biosyntezy do innego organizmu produkcyjnego. 33

26 PROJEKTOWANIE METABOLIZMU METABOLITY PIERWOTNE Mała ilośd biosynteza jest poznana Powszechne występowanie pozwala na łatwe znalezienie drobnoustroju nadającego się do produkcji metabolitu Łatwośd w planowaniu metabolizmu Przykładami są np. E. coli, Saccharomyces cerevisiae Kombinacja hodowli klasycznej, technologii genetycznej i optymalizacja prowadzenia procesu biotechnologicznego METABOLITY WTÓRNE Duża ilośd biosynteza nie jest w pełni poznana. Rozgałęzione i bardziej złożone szlaki syntezy Złożone mechanizmy regulacji metabolizmu wtórnego, mnogośd enzymów. Koniecznośd poznania szlaku biosyntezy Klasyczne metody ulepszania szczepów Wytwarzanie substancji naturalnych z użyciem biokombinatoryki Produkcja poza komórką gospodarza 34

Drobnoustroje jako biologiczne źródło nowych potencjalnych leków

Drobnoustroje jako biologiczne źródło nowych potencjalnych leków Drobnoustroje jako biologiczne źródło nowych potencjalnych leków Drobnoustroje prokariotyczne i eukariotyczne wytwarzają olbrzymią ilość małocząsteczkowych metabolitów wtórnych, z których wiele wykazuje

Bardziej szczegółowo

- LC/MS typu Single Quad serii 6100 - LC/MS typu TOF serii 6200 - LC/MS/MS typu Triple Quad serii 6400 - LC/MS/MS typu Q-TOF serii 6500 - LC/MS/MS

- LC/MS typu Single Quad serii 6100 - LC/MS typu TOF serii 6200 - LC/MS/MS typu Triple Quad serii 6400 - LC/MS/MS typu Q-TOF serii 6500 - LC/MS/MS - LC/MS typu Single Quad serii 6100 - LC/MS typu TOF serii 6200 - LC/MS/MS typu Triple Quad serii 6400 - LC/MS/MS typu Q-TOF serii 6500 - LC/MS/MS typu Ion Trap serii MS 500 Spis treści Kiedy sukces naukowy

Bardziej szczegółowo

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53 1/8 MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach za rok 2012 Dane o przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia współczesna

Biotechnologia współczesna Biotechnologia współczesna Co to jest biotechnologia? Jest to interdyscyplinarna dziedzina nauki, integrująca nauki przyrodnicze i inżynieryjne w celu osiągnięcia zastosowao organizmów, komórek lub ich

Bardziej szczegółowo

Rośliny i żywność genetycznie modyfikowane

Rośliny i żywność genetycznie modyfikowane Prof. dr hab. Maria Klein Mgr inż. Małgorzata Madej Rośliny i żywność genetycznie modyfikowane Wprowadzenie Inżynieria genetyczna i tworzenie organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) budzą z jednej

Bardziej szczegółowo

METODY DETEKCJI I IDENTYFIKACJI BAKTERII

METODY DETEKCJI I IDENTYFIKACJI BAKTERII METODY DETEKCJI I IDENTYFIKACJI BAKTERII dr n.med. Dorota Żabicka Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków, Warszawa Mikrobiologia, czyli nauka o drobnoustrojach (wirusach,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria genetyczna PEF Copyright by Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

Inżynieria genetyczna PEF Copyright by Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu INŻYNIERIA GENETYCZNA (rekombinacja DNA in vitro) zespół technik pozwalających na zamierzone, kontrolowane, przewidziane przez eksperymentatora modyfikacje genetyczne genomów, a także na analizę genów

Bardziej szczegółowo

Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014

Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014 Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014 Rozkład materiału BLOKI TEMATYCZNE: I. Blok - Chemia kwantowa (5 godz.) Cele edukacyjne: Znajomość podstaw

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych"

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych Anna Błajet-Kosicka Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych" Jestem absolwentką Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Obecnie pracuję

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU Zapewniamy optymalne rozwiązania dla pomieszczeń w różnych klasach czystości powietrza Oferujemy szeroką paletę produktów chemicznych dostosowaną

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU Zapewniamy optymalne rozwiązania dla pomieszczeń w różnych klasach czystości powietrza Oferujemy szeroką paletę produktów chemicznych dostosowaną

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 7/2008/2009 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 marca 2009 r.

Uchwała nr 7/2008/2009 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 marca 2009 r. Uchwała nr 7/2008/2009 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uruchomienia dwusemestralnych Studiów Podyplomowych: Chemia Kosmeceutyczna, od

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU Zapewniamy optymalne rozwiązania dla pomieszczeń w różnych klasach czystości powietrza Oferujemy szeroką paletę produktów chemicznych dostosowaną

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w.

MATERIAŁY. I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w. MATERIAŁY I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w. Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sekwencji 16S rrna w identyfikacji bakteryjnego DNA izolowanego z różnych materiałów

Zastosowanie sekwencji 16S rrna w identyfikacji bakteryjnego DNA izolowanego z różnych materiałów Rocznik Świętokrzyski. Ser. B Nauki Przyr. 35: 9 20, 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Kieleckie Towarzystwo Naukowe Zastosowanie sekwencji 16S rrna w identyfikacji bakteryjnego DNA izolowanego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne Wymagania edukacyjne zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy. Jest on

Bardziej szczegółowo

Transgeniczna soja Roundup Ready

Transgeniczna soja Roundup Ready Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Specjalność: Biotechnologia Żywności Przemysław Łukasz Kowalczewski Nr albumu: 104315 Transgeniczna soja Roundup Ready Praca inżynierska

Bardziej szczegółowo

Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA

Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA 3 1 PL0002313 Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA Biochemikalia i odczynniki chemiczne do badań w naukach przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Jakub Karasiński. Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych

Jakub Karasiński. Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych Jakub Karasiński Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych Praca doktorska wykonana w Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego!

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Nasza oferta jest bogata i zaplanowana w ten sposób, że z pewnością znajdziesz propozycję, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom

Bardziej szczegółowo

Badania trwałości radiochemicznej pochodnych azolu o działaniu przeciwgrzybiczym

Badania trwałości radiochemicznej pochodnych azolu o działaniu przeciwgrzybiczym Katarzyna Dettlaff Badania trwałości radiochemicznej pochodnych azolu o działaniu przeciwgrzybiczym Rozprawa doktorska Poznań, 2010 Promotorowi Pani Prof. dr hab. Barbarze Marciniec za pomoc w wyborze

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA

WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA 1 WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA Pod redakcją dr hab. n. med. Emilii Kolarzyk 2 SPIS TREŚCI WSTĘP Emilia Kolarzyk... 4 I. STANOWISKO CZŁOWIEKA W PRZYRODZIE Emilia Kolarzyk... 6 II. ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Biofizyka molekularna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175610

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175610 R ZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175610 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300038 (22) Data zgłoszenia: 07.11.1991 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW. Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne II stopnia PRZEDMIOTY PODSTAWOWE. Statystyka stosowana

KATALOG PRZEDMIOTÓW. Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne II stopnia PRZEDMIOTY PODSTAWOWE. Statystyka stosowana Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne II stopnia KATALOG PRZEDMIOTÓW PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Statystyka stosowana ECTS 3 06.30.01 Applied statistics Wstęp. Statystyka jako

Bardziej szczegółowo

Metody poszukiwania nowych substancji o potencjalnym

Metody poszukiwania nowych substancji o potencjalnym Modelowanie komputerowe w badaniach nad lekiem projektowanie i poszukiwanie cząstki aktywnej, ocena właściwości fizykochemicznych oraz aktywności biologicznej Sebastian Polak, Barbara Wiśniowska Pracownia

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. str. 127 145 i 252) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego Załącznik do Stanowiska negocjacyjnego Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego zakresu i treści Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego Poznań,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI Polskiej Akademii Nauk ul. Pawińskiego 5A 02-106 Warszawa SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2009 rok SPIS TREŚCI Informacja o Instytucie... A Sprawozdanie merytoryczne...i Temat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 AUTOREFERAT. Dr Agnieszka Waśkiewicz. Katedra Chemii. Wydział Technologii Drewna. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Poznań 2013 r.

Załącznik nr 2 AUTOREFERAT. Dr Agnieszka Waśkiewicz. Katedra Chemii. Wydział Technologii Drewna. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Poznań 2013 r. Załącznik nr 2 AUTOREFERAT Dr Agnieszka Waśkiewicz Katedra Chemii Wydział Technologii Drewna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznań 2013 r. 1. IMIĘ I NAZWISKO Agnieszka Waśkiewicz 2. POSIADANE DYPLOMY

Bardziej szczegółowo