WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO"

Transkrypt

1 Syg. akt: R-DOPU271-4/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w: Kraków, ul. Rakowicka 27, NIP: reprezentowanym przez : Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego Prof. dr hab. Romana Niestroja, przy kontrasygnacie Kwestor Uniwersytetu Ekonomicznego mgr Adeli Gajdy, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, a Panem/ Panią... zamieszkałym/ ą... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą... z siedzibą... zarejestrowanym/ ą w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... pod nr... NIP... Regon... lub Przedsiębiorcą z siedzibą w: wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla...w...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS:, REGON:, NIP: reprezentowanym przez:.. zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą treści następującej: Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego nr R-DOPU271-4/12/is/PZP, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami). 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest realizacja dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach projektu Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka Stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, [nr projektu: POKL /09] dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu 2/POKL/4.1.1/2009 organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach poddziałania Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej projektem, na warunkach zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą z dnia złożoną w postępowaniu o 1

2 udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, numer postępowania R-DOPU271-4/12/is/PZP. 2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do wykonania zadania (części zamówienia) nr obejmującego dostarczenie:... w ilości i o parametrach technicznych określonych w ofercie stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 3. Wszystkie pozycje sprzętu będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletne, nieużywane, fabrycznie nowe oraz gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem. 4. Wykonawca oświadcza, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy jest sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta posiadającym stosowany pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru RP. Co oznacza, że dostarczony sprzęt w ramach realizacji umowy jest sprzętem nowym i nieużywanym. 5. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z dnia 5 kwietnia 2004 r.) będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% (dla wybranych urządzeń określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) dotyczy Wykonawców polskich. 2 Termin i warunki wykonania umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego i uruchomić u bezpośrednich użytkowników w nieprzekraczalnym terminie: określonym dla danego zadania w formularzu ofertowym, stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy, tj Dokładny termin dostawy zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dla każdego zadania i potwierdzony na piśmie (fax, poczta elektroniczna). 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia (wydłużenia) terminów dostaw określonych w ust. 1 informując o tym wcześniej Wykonawcę na piśmie (fax, poczta elektroniczna), a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy w uzgodnionym przez obie strony terminie. 4. Dopuszcza się realizację dostawy w częściach, z zastrzeżeniem ust Dokładne miejsce dostaw zostanie wskazane przez Zamawiającego po ustaleniu konkretnego terminu dostawy. 6. Przekazanie przedmiotu umowy wraz z uruchomieniem nastąpi każdorazowo w siedzibie Zamawiającego, co potwierdzone będzie protokołem odbioru. W przypadku dostawy oprogramowania nie jest wymagana instalacja w siedzibie Zamawiającego przez pracownika(- ów) Wykonawcy. 7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z oprogramowania zgodnie z polskim prawem. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w ilości mniejszej (maksymalnie 20% łącznej wartości brutto zamówienia) niż wskazano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lub bez niektórych części składowych danego zestawu (np. jeżeli zamawiany był serwer z dyskami HDD bez wszystkich lub niektórych dysków) wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj. w specyfikacji technicznej zamówienia. 9. Urządzenia muszą zostać dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta wszystkie dostarczane zestawy muszą być ponumerowane zgodnie ze specyfikacją. 10. Wykonawca musi zagwarantować bezpośrednim użytkownikom pomoc techniczną i szkolenie użytkowania przy pierwszym włączeniu urządzenia. 11. Wykonawca musi zapewnić w okresie gwarancji pomoc techniczną w rozwiązywaniu problemów pojawiających się trakcie użytkowania sprzętu. 2

3 3 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz formularza ofertowego stanowiących integralną część oferty Wykonawcy, Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości: netto: zł, (słownie netto:. ); brutto: zł (słownie brutto: ). W przypadku Wykonawców mających siedzibę poza Polską, ceną którą uiści Zamawiający na rzecz Wykonawcy będzie łączna wartość netto. 2. Ceny jednostkowe sprzętu/oprogramowania, stanowiące przedmiot umowy określone są w szczegółowej ofercie cenowej przedmiotu zamówienia, stanowiącej integralną część oferty Wykonawcy. 3. Ceny, o których mowa w ust. 2 oraz wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje również wszelkie koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia, montażu i uruchomienia oraz cło importowe, podatek graniczny i podatek VAT (nie dotyczy Wykonawców mających siedzibę za granicą), naliczone według aktualnie obowiązujących przepisów. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmniejszeniu stosownie do wartości sprzętu, którego dostawa nie została zrealizowana, zgodnie z 2 ust Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 6. Zamawiający uiści zapłatę na rzecz Wykonawcy, przelewem, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT lub innego dokumentu, który zgodnie z prawem siedziby Wykonawcy dokumentuje dokonanie sprzedaży (w przypadku Wykonawców mających siedzibę poza Polską), wystawionym po podpisaniu protokołów odbioru i uruchomieniu całości sprzętu. 7. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze:.. 8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 4 Gwarancja 1. Na dostarczony sprzęt, wyszczególniony w ofercie, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres: wymieniony w złożonej ofercie, tj.. miesięcy. 2. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania protokołów odbioru, o których mowa w 2 ust W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie awarie i usterki uniemożliwiające lub utrudniające ciągłą pracę dostarczonego sprzętu. 4. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Zgłoszenie awarii następować będzie za pomocą faksu na numer Wykonawcy: i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.. 5. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie zamawiającego (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27 Kraków), a czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 8 godzin roboczych (poniedziałek-piątek godz jeżeli naprawa gwarancyjna nie będzie mogła zostać zrealizowana w siedzibie zamawiającego dostawca zobowiązany jest do jej wykonania na własny koszt bezpośrednio u producenta lub w serwisie posiadającym autoryzację producenta. Podjęcie akcji serwisowej polega na osobistym przybyciu do miejsca, w którym znajduje się zgłaszany do naprawy sprzęt. 6. W przypadku, kiedy naprawa nie będzie mogła być zrealizowana w terminie do trzech dni roboczych dostawca musi zapewnić na własny koszt sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych od naprawianego. Do dostawy, konfiguracji i instalacji sprzętu zastępczego stosuje się zasady jak dla dostaw nowego sprzętu, z wyjątkiem sporządzania protokołu dostawy i instalacji. Fakt dostarczenia sprzętu zastępczego odnotowuje się na zgłoszeniu awarii. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą zadania 4 (dostawa plotera) oraz zadania 5 (dostawa drukarki A3). 3

4 7. Dostawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do wymiany wadliwego urządzenia na urządzenie wolne od wad (tego samego producenta i o parametrach zgodnych lub lepszych) po dwóch bezskutecznych naprawach gwarancyjnych. 8. Wykonawca musi zagwarantować możliwość wymiany sprzętu, w przeciągu jednego miesiąca licząc od daty odbioru, dostarczonego urządzenia na nowe (tego samego producenta i o parametrach zgodnych lub lepszych) jeżeli w trakcie użytkowania stwierdzone zostaną jego wady techniczne. 9. Koszty dojazdu i transportu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. 10. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usługą gwarancyjnym). 11. Gwarancja nie ogranicza praw Zamawiającego do wymiany i modernizacji podzespołów komputerów oraz instalowania oprogramowania zgodnie z zasadami sztuki w tym zakresie. 12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny przy podpisywaniu protokołu odbioru. 13. Karty gwarancyjne, o których mowa w ust. 12 będą wystawione dla każdego urządzenia oddzielnie. 5 Kary umowne 1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 2. Jeżeli opóźnienie Wykonawcy przekroczy okres 30 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust Niezależnie od postanowień wcześniejszych w razie niewykonania umowy lub jej wadliwego wykonania Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust Postanowienia ust. 1-3 nie wykluczają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia, jeżeli opóźnienie było spowodowane działaniami siły wyższej, któremu Wykonawca nie mógł zapobiec mimo dołożenia należytej staranności. 6. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie zamówienia, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady w ramach rękojmi na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego. 6 Zmiany umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: a. w przypadku ustawowej zmiany, w okresie trwania umowy, stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia stosownego oświadczenia do Biura Obsługi Projektów Unijnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w terminie 2 dni roboczych od urzędowego ogłoszenia nowych stawek. W takim przypadku wynagrodzenie brutto zostanie skorygowane o nową stawkę podatku VAT, które będzie obowiązywało za towar dostarczany po dniu w którym nastąpiła zmiana stawki podatku VAT, b. w przypadku wstrzymania produkcji, (której nie można było przewidzieć) określonego modelu sprzętu komputerowego, pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy sprzęt o parametrach technicznych, nie gorszych niż te, które zostały wyspecyfikowane w pierwotnej ofercie, oraz pod warunkiem, że cena sprzętu o nowych parametrach technicznych nie ulegnie zwiększeniu, 4

5 c. w przypadku pojawienia się na rynku urządzeń (oprogramowania) nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy lub pojawieniem się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie, pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej. d. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w ilości mniejszej (maksymalnie 20% łącznej wartości brutto zamówienia) niż wskazano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lub bez niektórych części składowych danego zestawu (np. jeżeli zamawiany był serwer z dyskami HDD bez wszystkich lub niektórych dysków) wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj. w specyfikacji technicznej zamówienia. e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia (wydłużenia) terminów dostaw określonych w 2 ust. 1 informując o tym wcześniej Wykonawcę na piśmie (fax, poczta elektroniczna). 2. Zamiany nie dotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie. 7 Warunki ogólne 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 2. Ewentualne sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez obie Strony. 4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaprzestania finansowania projektu, o którym mowa w 1 ust. 1, przez Instytucję Wdrażającą. 5. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia tylko za wykonaną część umowy. 6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Zamawiający: Wykonawca: 5

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10)

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10) ZP/UR/122/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKTY UMÓW Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania oraz licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/127/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ ZMODYFIKOWANY PROJEKT UMOWY Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, klastra obliczeniowego wraz z niezbędnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2011 (projekt)

UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 1/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz ZP 79/2013/BTP UMOWA. Umowa nr RARR/BTP/ /2013. Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie,

Załącznik nr 2 do siwz ZP 79/2013/BTP UMOWA. Umowa nr RARR/BTP/ /2013. Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz ZP 79/2013/BTP UMOWA Umowa nr RARR/BTP/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., wpisaną przez Sąd Rejonowy w

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015 Znak sprawy : WZÓR U M O W Y pomiędzy: zawarta w dniu...2015 roku, Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowany przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo