Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonanie wystawy stałej w Muzeum T. Kantora Cricoteka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonanie wystawy stałej w Muzeum T. Kantora Cricoteka"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykonanie wystawy stałej w Muzeum T. Kantora Cricoteka Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Zamawiający: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka Numer referencyjny: ZP.I.E Kraków, dnia 31 stycznia 2014 roku Zatwierdzam: 1

2 Spis treści Rozdział I: Nazwa oraz adres Zamawiającego...3 Rozdział II: Tryb udzielenia zamówienia...3 Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia...3 Rozdział IV: Termin wykonania zamówienia...5 Rozdział V: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków...5 Rozdział VI: Wykaz oświadczeo lub dokumentów, jakie mają dostarczyd Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu...7 Rozdział VII: Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeo i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Rozdział VIII: Wymagania dotyczące wadium Rozdział IX: Termin związania ofertą Rozdział X: Opis sposobu przygotowania ofert Rozdział XI: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Rozdział XII: Opis sposobu obliczenia ceny Rozdział XIII: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Rozdział XIV: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostad dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Rozdział XV: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Rozdział XVI: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Rozdział XVII: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Rozdział XVIII: Postanowienia dodatkowe Rozdział XIX: Spis załączników stanowiących integralną częśd specyfikacji istotnych warunków zamówienia strona: 2

3 Rozdział I: Nazwa oraz adres Zamawiającego Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka ul. Szczepaoska 2, Kraków NIP: nr rachunku bankowego: tel.: fax: strona internetowa: adres do kontaktu z Zamawiającym: Rozdział II: Tryb udzielenia zamówienia 1. Zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm) zwaną dalej Ustawą oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 2. Tryb postępowania : przetarg nieograniczony - art. 39 i następne Ustawy. 3. Przeważający rodzaj zamówienia: dostawy. 4. Miejsce i sposób publikacji ogłoszenia: a) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej b) Strona internetowa Zamawiającego: c) Tablica ogłoszeo w siedzibie Zamawiającego. Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie wystawy stałej w Muzeum T. Kantora Cricoteka. 2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż (instalacja) scenografii i sprzętu AV i IT, elementów okablowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ. Zamówienie swoim zakresem obejmuje: 1) dostawę i montaż, na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego projektów wykonawczych: a) elementów scenografii i aranżacji wnętrz: strona: 3

4 - elementów scenograficznych i plastycznych ekspozycji, - elementów wykooczeniowych, - ekspozytorów, gablot, zabudów i wydzieleo, b) urządzeo oraz sprzętu multimedialnego i teletechnicznego, okablowania i osprzętu elektrycznego dla potrzeb montażu urządzeo i sprzętu multimedialnego oraz teletechnicznego, 2) udzielenie gwarancji na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikacji i serwis w okresie gwarancji. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy również : - przeprowadzenie wymaganych prób sprzętu, urządzeo, modeli, instalacji, - przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych sprzętu, urządzeo, modeli, instalacji, - zapewnienie serwisu gwarancyjnego na warunkach nie gorszych niż w niniejszej SIWZ, - dostarczenie instrukcji obsługi urządzeo dla Zamawiającego w języku polskim; 4. Wykonawca udzieli co najmniej 24-o miesięcznej gwarancji i co najmniej 24-o miesięcznej rękojmi na cały przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania protokołu odbioru koocowego przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny dla wykonanego zamówienia przez okres trwania gwarancji. 6. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest dokonywad przeglądów gwarancyjnych na zasadach i w terminach określonych umową i warunkami gwarancji. 7. Wykonawca zapewni dostępnośd i dostawę części zamiennych przez okres gwarancji. 8. CPV: Urządzenia multimedialne Usługi elektryczne Usługi instalowania sprzętu elektrycznego Sprzęt wystawowy Różne meble i wyposażenie Sieci multimedialne Zestawy instalacji elektrycznej 9. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podwykonawców przy realizacji zadania, Wykonawca powinien podad częśd zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyd podwykonawcy, lub podad nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na strona: 4

5 zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do Specyfikacji. 10. Zamawiający przewiduje możliwośd udzielenia zamówieo uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 Ustawy stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.. Rozdział IV: Termin wykonania zamówienia Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia Zamawiający wyznacza na dzieo 14 sierpnia 2014, przy czym: - dla wykonania prototypów przewidzianych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający określa termin na 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, nie później niż dzieo 14 sierpnia 2014, - dla wykonania podwyższonej podłogi technicznej Zamawiający określa termin na 60 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, nie później niż dzieo 14 sierpnia Rozdział V: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W postępowaniu mogą brad udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 Ustawy. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki: 2.1. Spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: a) Co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu scenografii i aranżacji, wraz z dostawą elementów i montażem, dla ekspozycji o powierzchni nie mniejszej niż 400 m 2 ; b) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę i montaż wraz z uruchomieniem sprzętu AV i IT o wartości zamówienia nie mniejszej niż PLN netto; Dopuszcza się wykonanie wymienionych powyżej usług / dostaw w ramach jednego zamówienia lub kilku zamówieo. strona: 5

6 W przypadku wykazania się przez wykonawcę wykonaniem zamówienia, którego wartośd wyrażono w walucie obcej, do przeliczenia jego wartości na PLN w celu oceny spełnienia kryterium, Zamawiający zastosuje kurs według Tabeli kursów średnich NBP z daty wszczęcia niniejszego postępowania (tj. daty zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) Spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia posiadają odpowiednie doświadczenie, tj.: Osoba odpowiedzialna za nadzorowanie (kontrolę jakości) montażu i uruchomienia sprzętu i urządzeo AV i IT - w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert nadzorowała lub nadal nadzoruje montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeo o wartości nie mniejszej niż PLN Spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w szczególności: Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolnośd kredytową na kwotę nie mniejszą niż ,00 PLN zł (słownie: jeden milion złotych). W przypadku wartości wyrażonych w walucie obcej, do jej przeliczenia Zamawiający zastosuje kurs według Tabeli kursów średnich NBP z daty wystawienia dokumentu. 3. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie prowadzona na podstawie treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeo, wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą byd składane z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 231), według formuły spełnia - nie spełnia. Rodzaje wymaganych dokumentów i oświadczeo określone zostały w Rozdziale VI poniżej. 4. Wykonawca może polegad na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnid Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie strona: 6

7 zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. W przypadku oferty składanej wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców (dotyczy również spółek cywilnych lub konsorcjum), Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunków określonych w specyfikacji, uwzględni wiedzę oraz doświadczenie, a także potencjał osobowy, sytuację ekonomiczną i finansową łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 5 zostanie wybrana Zamawiający będzie żądał, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Rozdział VI: Wykaz oświadczeo lub dokumentów, jakie mają dostarczyd Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeo: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z podstępowania o udzielenie zamówienia publicznego - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Specyfikacji (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wymagane jest, aby każdy z Wykonawców złożył w/w oświadczenie we własnym imieniu); 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych strona: 7

8 płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeo zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób (w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokument składa każdy Wykonawca). 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 niniejszego Rozdziału : 1) ppkt.2) - 4) i 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) ppkt.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 Ustawy. strona: 8

9 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, lit. b oraz pkt 2, powinny byd wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c, powinien byd wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 6. W celu potwierdzenia spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnieniu opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem podanym w Załączniku Nr 4 do Specyfikacji (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa składa pełnomocnik Wykonawców lub osoby uprawnione do reprezentacji wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeo okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego przez Zamawiającego w Rozdziale V pkt. 2.1 z - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do Specyfikacji; 7. W celu potwierdzenia spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnieniu opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem podanym w Załączniku nr 4 do Specyfikacji; 2) wykazu osób, które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za nadzorowanie (kontrolę jakości) montażu i uruchomienia sprzętu i strona: 9

10 urządzeo AV i IT, ze wskazaniem doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Specyfikacji 8. Wykonawca może polegad na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnid zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do Specyfikacji. 9. W celu potwierdzenia spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnieniu opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 4 do Specyfikacji; 2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokośd posiadanych środków lub zdolnośd kredytową Wykonawcy zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Rozdziale V pkt.2.3 ppkt.1) - wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument, o którym mowa składany jest dla tego/tych Wykonawców, którzy spełniają przedmiotowy warunek. 10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie zamówienia. 11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozdział VII: Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeo i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Wszelka korespondencja, w szczególności: oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje, przekazywana będzie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na następujące dane kontaktowe: strona: 10

11 Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka ul. Szczepaoska 2, Kraków fax: adres do kontaktu z Zamawiającym: 2. Korespondencję przekazywaną przez Zamawiającego i Wykonawców faksem uważa się za wniesioną w terminie, jeżeli jej treśd dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 3. Numer faksu kontaktowego oraz adres Zamawiającego i adres poczty wskazany został w Rozdziale I specyfikacji. 4. Zamawiający oświadcza, iż osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami, w tym do kontaktów merytorycznych, jest: pan Jan Raczkowski, Rozdział VIII: Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający określa wadium na kwotę: ,00 (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyd ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 3. Wadium musi byd wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 4. Wadium może byd wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w Rozdziale I; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. 2007, Nr 42, poz. 275 z późn.zm.). 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, na poleceniu przelewu należy wpisad: Wadium w przetargu nieograniczonym na Wykonanie wystawy stałej w Muzeum T. Kantora Cricoteka. 6. Jako datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Zaleca się dołączenie do Oferty oryginału lub potwierdzonej za zgodnośd z oryginałem kserokopii wpłaty wadium w pieniądzu z potwierdzeniem dokonanego przelewu. 7. Wadium w formie innej niż w pieniądzu należy dołączyd w oryginale do oferty. strona: 11

12 8. Dokumenty wadialne, o których mowa w ust. 4 pkt 2-5, będą zgodne co do treści i formy z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: 1) z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) art. 81 i następne; 2) z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U r. Nr 11, poz. 66 z późniejszymi zmianami); 3) z Ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. 2007, Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zamianami). 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.14 niniejszego Rozdziału. 11. Zamawiający, zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeo, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeo, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie 2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, strona: 12

13 3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi gwarantowad Zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i art.46 ust. 5 Ustawy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium. Rozdział IX: Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 (słownie: sześddziesiąt) dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyd termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócid się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca, który nie wyrazi zgody na przedłużenie tego terminu nie traci wadium. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Rozdział X: Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę. 2. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Ofertę składa się w języku polskim. 4. Treśd oferty musi odpowiadad treści niniejszej Specyfikacji. 5. Oferty wariantowe bądź niejednoznacznie określające propozycję zrealizowania przedmiotu zamówienia będą odrzucone. 6. Oferta sporządzona będzie w sposób czytelny pismem maszynowym, komputerowym lub inną trwałą czytelną techniką. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą byd naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę uprawnioną. strona: 13

14 7. Oferta zostanie przygotowana zgodnie z treścią formularzy, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji. Sugeruje się, aby wszystkie wypełnione formularze zostały dołączone do oferty w kolejności zgodnej z kolejnością opisaną w punkcie 12 niniejszego Rozdziału. 8. Oferta podpisana będzie (własnoręczny podpis) przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy oraz upoważnione do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązao w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Uprawnienie to powinno wynikad z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. W przypadku oferty składanej wspólnie zastosowanie mają zapisy punktu 14 niniejszego Rozdziału. 9. Dokumenty stanowiące ofertę złożone będą w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej Za zgodnośd z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem pełnomocnictwa, które musi byd przedstawione w formie oryginału albo kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art.26 ust.2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodnośd z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 10. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny byd składane wraz z tłumaczeniami na język polski. 11. Oferta musi zawierad wszystkie wymagane w nin. Specyfikacji oświadczenia i dokumenty. 12. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji, zawierający cenę ofertową brutto, termin realizacji, długośd okresu gwarancji/rękojmi, termin płatności faktur oraz inne niezbędne dane składające się na treśd oferty; 2) Formularz cenowy opracowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 2a do Specyfikacji. 3) Pełnomocnictwo musi zostad dołączone do oferty w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik lub oferta składana jest wspólnie przez kilka podmiotów; 4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 3 do Specyfikacji; 5) Oświadczenie o spełnieniu opisanych warunków udziału w postępowaniu potwierdzające że Wykonawca spełnia opisane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem podanym w Załączniku Nr 4 do Specyfikacji; strona: 14

15 6) Dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale VI Specyfikacji, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 7) Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Specyfikacji; 8) Dowód wniesienia wadium zgodnie z zapisami Rozdziału VIII nin. Specyfikacji; 13. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowid pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego pełnomocnictwo musi byd podpisane przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców. 14. Formularz oferty musi byd podpisany w taki sposób, aby prawnie zobowiązywał wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, natomiast kserokopie dokumentów dotyczących poszczególnych Wykonawców muszą byd potwierdzone za zgodnośd z oryginałem przez właściwego Wykonawcę lub pełnomocnika. 15. W ofercie powinien byd podany adres do korespondencji w sprawie zamówienia oraz nr faksu i kontakt telefoniczny (jeśli Wykonawca dysponuje). Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie na adres i nr faksu podany w ofercie przez Wykonawcę. 16. Ofertę należy umieścid w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 17. Opakowanie oferty opisane będzie w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację Wykonawcy oraz postępowania o udzielenie zamówienia. 18. Poniżej przedstawiono przykładowy sposób opisu opakowania, zawierający minimalne, wymagane przez Zamawiającego informacje:... (nazwa wykonawcy, dokładny adres) OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie wystawy stałej w Muzeum T. Kantora Cricoteka strona: 15

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Medyczne KOL-MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie adres: 33-100 Tarnów, Pl. Dworcowy 6 tel.: (14) 621 38 48 lub

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: 7/2011 MUZEUM NARODOWE we Wrocławiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na zamówienie pn.

Numer sprawy: 7/2011 MUZEUM NARODOWE we Wrocławiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na zamówienie pn. MUZEUM NARODOWE we Wrocławiu PRZETARG NIEOGRANICZONY (wartośd zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP) na zamówienie pn. Pełnienie funkcji

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. ul. Romualda Traugutta 33 09-200 SIERPC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. ul. Romualda Traugutta 33 09-200 SIERPC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sierpc, 29 lipca 2015 ZATWIERDZAM Prezes Zarząd Rafał Kluska... Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. ul. Romualda Traugutta 33 09-200 SIERPC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawa i instalacja fluorymetru płytkowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Data wysłania ogłoszenia do Dziennika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo