INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R."

Transkrypt

1 INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. Zgdnie z 87 rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących i kreswych przekazywanych przez emitentów papierów wartściwych raz warunków uznawania za równważne infrmacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędąceg państwem człnkwskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, pz. 259, z późn. zm.), BIOTON S.A. ( Spółka ) przekazuje następujące infrmacje: 1. Zasady przyjęte przy sprządzaniu raprtu Od r. Kapitałwa BIOTON S.A. ( ) prwadzi księgi według Międzynardwych Standardów Sprawzdawczści Finanswej (MSSF), w wersji zatwierdznej przez Unię Eurpejską a w zakresie nieuregulwanym pwyższymi standardami zgdnie z wymgami ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkwści (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, pz. 1223, z późn. zm.) i wydanych na jej pdstawie przepisów wyknawczych raz zgdnie z wymgami kreślnymi w rzprządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących i kreswych przekazywanych przez emitentów papierów wartściwych raz warunków uznawania za równważne infrmacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędąceg państwem człnkwskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, pz. 259, z późn. zm.). Zawarte w raprcie dane finanswe bejmują kres brachunkwy d r. d r. i na r. raz dane prównawcze za kres d r. d r. i na r. raz na r. Zaprezentwane dane finanswe za kres brachunkwy d r. d r. raz dane prównawcze za kres d r. d r. nie pdlegały badaniu przez niezależneg biegłeg rewidenta. Natmiast prównawcze dane finanswe na r. pdlegały badaniu przez niezależneg biegłeg rewidenta. Sprawzdania finanswe Grupy są sprządzne zgdnie z kncepcją ksztu histryczneg, za wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych aktywów trwałych. Zgdnie z ceną Zarządu BIOTON S.A. kntynuacja działalnści Grupy nie jest zagrżna. psiada lub będzie psiadać wystarczające śrdki d prwadzenia zarówn działalnści peracyjnej, inwestycyjnej jak i rzwjwej. Według stanu na dzień bilanswy wszystkie kwenanty finanswe wskazane w warunkach umów kredytwych były spełnine. W związku z terminem wykupu bligacji zamiennych przypadającym na dzień r. w wyskści Spółka jest w trakcie prcesu rganizacji finanswania d instytucji finanswych w kraju i zagranicą. Jedncześnie wszelkie zbwiązania Spółki wynikające z harmngramów spłat umów kredytwych realizwane są na bieżąc w ustalnych terminach Raprt kwartalny nie uwzględnia knslidacji metdą praw własnści spółki stwarzysznej INDAR ZAO za kres brachunkwy d r. d r. ze względu na fakt, iż BIOTON S.A. nie trzymała d dnia publikacji niniejszeg raprtu sprawzdania finansweg INDAR ZAO. Walutą pmiaru i walutą sprawzdawczą niniejszych sprawzdań finanswych jest złty plski, dane prezentwane są w tysiącach złtych. D prezentacji wybranych danych finanswych w EUR zstały zastswane następujące zasady przeliczenia PLN na EUR: dane bilanswe przeliczn wg średnieg kursu NBP głaszaneg na: r. według kursu EUR/PLN 4,1774, r. według kursu EUR/PLN 4,0882, r. według kursu EUR/PLN 4,1616, dane z rachunku zysków i strat raz rachunku przepływów pieniężnych przeliczn według kursu stanwiąceg średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kńczący każdy miesiąc w tym kresie w spsób następujący: za I kwartał 2013 r. według kursu EUR/PLN 4,1738, za I kwartał 2012 r. według kursu EUR/PLN 4, Infrmacje dtyczące przychdów i wyników Grupy Kapitałwej BIOTON S.A. przypadających na pszczególne segmenty branżwe Od r. bwiązuje MSSF 8 Segmenty peracyjne, który zastąpił dtychczaswy MSR 14 Sprawzdawczść dtycząca segmentów działalnści. Standard ten wymaga ujawnienia infrmacji segmentach 1

2 w parciu elementy składwe jednstki, które zarządzający mnitrują w zakresie pdejmwania decyzji peracyjnych. Segmenty peracyjne t elementy składwe jednstki, dla których dstępna jest ddzielna infrmacja finanswa, regularnie ceniana przez sby pdejmujące kluczwe decyzje dnśnie alkacji zasbów i ceniające działalnść Grupy. Dla celów zarządczych zstała pdzielna na segmenty peracyjne w parciu grupy kapitałwe raz spółki wchdzące w skład Grupy. Wydzieln następujące segmenty sprawzdawcze: BIOTON S.A., BIOTON MARKETING AGENCY Sp. z.., Kapitałwa SciGen Ltd, Kapitałwa BiPartners Hldings AG, Mediplis GMP Oy (d dnia sprzedaży, tj r.), MJ Bipharm Pvt Ltd, Fisipharma S.r.l., Pharmatex S.r.l., Cpernicus Sp. z.., Kapitałwa BIOLEK Sp. z.., MJ BIOTON Life Sciences Ltd, Germnta Hldings Ltd. Zasady rachunkwści segmentów peracyjnych są takie same jak zasady rachunkwści Grupy. Zarząd Spółki mnitruje ddzielnie głównie wyniki peracyjne segmentów w celu pdejmwania decyzji dtyczących alkacji zasbów, ceny skutków tej alkacji raz wyników działalnści. Ocena pszczególnych segmentów jest dknywana d pzimu zysku/straty na działalnści peracyjnej. Finanswanie Grupy (łącznie z ksztami i przychdami finanswymi) raz pdatek dchdwy są mnitrwane na pzimie Grupy i nie pdlegają alkacji. raprtuje segmenty w ujęciu gegraficznym. Pniżej prezentwane są najważniejsze kraje z punktu widzenia działalnści Grupy: Plska, Rsja, Włchy, Indie, Australia, Singapur, Szwajcaria, Hlandia, Chiny, Tajlandia, Zjednczne Emiraty Arabskie, Cypr. 2

3 Segmenty peracyjne - Za kres d r. d r. raz na r. w tysiącach złtych BIOTON BIOTON Marketing Agency SciGen 1 BiPartners MJ Bipharm Fisipharma Pharmatex Cpernicus BIOLEK MJ BIOTON Life Sciences Pzycje uzgadniające Przychdy Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż między segmentami (8 371) - Przychdy segmentu gółem (8 371) Wynik Wynik segmentu (2) Pzstałe przychdy peracyjne Pzstałe kszty peracyjne Kszty sprzedaży Kszty gólneg zarządu Kszty badań i rzwju Zysk / (strata) brutt na działalnści peracyjnej (1 152) (545) (63) (504) (516) Przychdy finanswe Kszty finanswe Przychdy/(Kszty) (1 843) (1 843) finanswe nett Pdatek dchdwy Zysk / (strata) nett (1 152) (545) (63) (504) (516) (4 875) 314 Aktywa segmentu Rzeczwe aktywa trwałe Wartść firmy Inne wartści niematerialne Udziały w jednstkach stwarzysznych knslidwanych metdą praw własnści Zapasy Należnści z tytułu dstaw i usług Śrdki pieniężne Pzstałe aktywa (26 955) Aktywa razem (26 955) Razem 1 W ksztach gólneg zarządu Grupy Kapitałwej SciGen Ltd jest uwzględnina amrtyzacja wartści gdziwych licencji pwstała w wyniku nabycia Grupy Kapitałwej SciGen Ltd przez Grupę. Za kres d r. d r. wartść amrtyzacji wartści gdziwych licencji w Grupie Kapitałwej SciGen Ltd wynisła

4 Segmenty gegraficzne - Za kres d r. d r. raz na r. w tysiącach złtych Plska Rsja Włchy Indie Australia Singapur Szwajcaria Chiny Tajlandia ZEA Cypr Pzstałe Razem Przychdy Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Przychdy segmentu gółem Aktywa trwałe, w tym: Rzeczwe aktywa trwałe Wartści niematerialne

5 Segmenty peracyjne - Za kres d r. d r. raz na r. w tysiącach złtych Przychdy Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż między segmentami Przychdy segmentu gółem Wynik BIOTON BIOTON Marketing Agency SciGen 2 BiPartners Mediplis MJ Bipharm Fisipharma Pharmatex Cpernicus BIOLEK Actavis BIOTON MJ BIOTON Life Sciences Germnta 3 Pzycje uzgadniające (5 635) (5 635) Wynik segmentu Pzstałe przychdy peracyjne Pzstałe kszty peracyjne Kszty sprzedaży Kszty gólneg zarządu Kszty badań i rzwju Zysk / (strata) brutt na działalnści (15 959) (2 514) (966) (674) peracyjnej Przychdy finanswe Kszty finanswe Przychdy/(Kszty) finanswe nett (16 007) (16 007) Udział w wyniku jednstek (133) (133) knslidwanych MPW Pdatek dchdwy Strata z działalnści zaniechanej (244) (244) Zysk / (strata) nett (15 959) (2 758) (966) (674) (26 401) Aktywa segmentu Razem 2 W ksztach gólneg zarządu Grupy Kapitałwej SciGen Ltd jest uwzględnina amrtyzacja wartści gdziwych licencji pwstała w wyniku nabycia Grupy Kapitałwej SciGen Ltd przez Grupę. Za kres d r. d r. wartść amrtyzacji wartści gdziwych licencji w Grupie Kapitałwej SciGen Ltd wynisła Przychdy dtyczące płaty za sprzedaż praw d rynków w ramach transakcji z Actavis Grup PTC ehf i jej spółką zależną Actavis Hlding NWE B.V. z siedzibą w Hlandii. 5

6 w tysiącach złtych BIOTON BIOTON Marketing Agency SciGen 2 BiPartners Mediplis MJ Bipharm Fisipharma Pharmatex Cpernicus BIOLEK Actavis BIOTON MJ BIOTON Life Sciences Germnta 3 Pzycje uzgadniające Rzeczwe aktywa trwałe Wartść firmy Inne wartści niematerialne Udziały w jednstkach stwarzysznych knslidwanych metdą praw własnści Zapasy Należnści z tytułu dstaw i usług Śrdki pieniężne Pzstałe aktywa (26 634) Aktywa razem (26 634) Razem 6

7 Segmenty gegraficzne - Za kres d r. d r. raz na r. W tysiącach złtych Plska Rsja Włchy Indie Australia Singapur Szwajcaria Hlandia 4 Chiny Tajlandia ZEA Cypr Pzstałe Razem Przychdy Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Przychdy segmentu gółem Aktywa trwałe, w tym: Rzeczwe aktywa trwałe Wartści niematerialne Przychdy dtyczące płaty za sprzedaż praw d rynków w ramach transakcji z Actavis Grup PTC ehf i jej spółką zależną Actavis Hlding NWE B.V. z siedzibą w Hlandii. 7

8 3. Zwięzły pis isttnych dknań lub niepwdzeń Spółki i Grupy Kapitałwej BIOTON S.A. w kresie d r. d r. wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dtyczących 3.1. Infrmacje sprzedaży krajwej Sprzedaż Gensulin w I kwartale 2013 r. wynisła 307,1 tys. pakwań (w/g IMS). Oznacza t wzrst sprzedaży w stsunku d analgiczneg kresu rku pprzednieg pnad 31 %. Histrycznie najwyższy udział Gensulin w rynku insulin klasycznych zstał w I kwartale 2013 r. utrzymany i wyniósł 31,5 % Infrmacje sprzedaży na rynkach zagranicznych Spółka prwadzi sprzedaż prduktów bezpśredni raz pprzez spółki zależne. Sprzedaż Grupy Kapitałwej SciGen Ltd na rynkach Azji Płudniw - Wschdniej raz Australii wynisła w I kwartale 2013 r. 15,5 mln PLN, w prównaniu d 12,4 mln PLN w analgicznym kresie 2012 r. Na wielkść sprzedaży Grupy isttny wpływ miała także sprzedaż MJ Bipharm Pvt Ltd, która w I kwartale 2013 r. wynisła 24,5 mln PLN, w prównaniu d 21,5 mln PLN w analgicznym kresie 2012 r. W I kwartale 2013 r. łączna sprzedaż Fisipharma S.r.l. i Pharmatex S.r.l., p wyłączeniu wzajemnych rzliczeń, siągnęła pzim 12,1 mln PLN, w prównaniu d 15,3 mln PLN w analgicznym kresie 2012 r Rejestracje krajwe W I kwartale 2013 r. zakńczn prcedurę zmian i kntynuwan prcedurę re-rejestracji dla preparatu Ivipamid. Rzpczęt prcedurę zmiany właściciela pzwlenia dla preparatu Ramipril. Zakńczn prcedurę zmian dla prduktu Gensulin. Kntynuwan prces zmian prejestracyjnych prduktów leczniczych Spółki w prcedurze nardwej i prcedurach eurpejskich raz prcedurę re-rejestracji w prcedurach eurpejskich (DCP, MRP) Rejestracje zagraniczne W I kwartale 2013 r. Spółka trzymała infrmację rejestracji SciLin R, N, M30 40 j.m./ml w Wietnamie, GensuPen 40-2 na Białrusi i na Ukrainie raz re-rejestracji SciLin N 40 j.m./ml i 100 j.m./ml w Chinach. W I kwartale 2013 r. BIOLEK Sp. z.. trzymała infrmację rejestracji BIRDACID, BUTYRCOW i SUIACID na Ukrainie raz BirdAcid i PigAcid w Brazylii Prace badawcz rzwjwe Kntynuwan pracwanie ulepsznych leków insulinwych d rejestracji prcedurą centralną. Kntynuwan prace rzwjwe związane z pracwaniem ryginalnych metd bitechnlgiczneg wytwarzania analgów insuliny w parciu innwacyjne knstrukty genetyczne na bazie E.cli. Kntynuwan prace nad ptymalizacją technlgii i zwiększaniem skali wytwarzania substancji insuliny lispr. Kntynuwan prace rzwjwe nad frmami leku insuliny lispr. Kntynuwan prace nad ptymalizacją technlgii i zwiększaniem skali wytwarzania rekmbinwanej insuliny ludzkiej. Rzpczęt prace nad metdą wytwarzania karbksypeptydazy B, enzymu używaneg w prdukcji substancji insuliny i insuliny lispr. Prwadzn prace rejestracyjne nad zwiększeniem skali wytwarzania prduktów insulinwych we wkładach d wstrzykiwaczy. Kntynuwan prace nad ulepsznymi pakwaniami bezpśrednimi dla filek i wkładów insulinwych. Prwadzn prace nad dustnymi lekami przeciwcukrzycwymi raz innymi lekami przeznacznymi dla sób z cukrzycą. Kntynuwan prace zmierzające d wprwadzenia na rynek prduktów przeznacznych dla sób z cukrzycą, spza klasy prduktów farmaceutycznych. kntynuwała prace rejestracyjne nad lekiem zawierającym rekmbinwany ludzki hrmn wzrstu przedłużnym czasie uwalniania substancji czynnej, któreg dssier rejestracyjne zstał złżne w 2012 r. 8

9 w Eurpejskiej Agencji ds. Leków (Eurpean Medicines Agency - EMA). Planwany termin uzyskania rejestracji w EMA t III kwartał 2013 r Umwy isttne dla działalnści Grupy r. Spółka zawarła z Lamthe Limited z siedzibą w Nikzji (Cypr) ( Sprzedawca ) umwę sprzedaży 100 % udziałów ( Udziały ) spółki BIOSENSO Sp. z.. z siedzibą w Warszawie ( Bisens, Umwa ). Zgdnie z zawartą Umwą strny uzgdniły cenę sprzedaży Udziałów na ,00 PLN ( Cena Bazwa ). Cena Bazwa mże ulec zwiększeniu wynagrdzenie ddatkwe ( Premia ) w przypadku: a. zakńczenia przez Bisens klejneg badania na reprezentatywnej statystycznie i eknmicznie grupie narybku ryb łssiwatych prwadzneg w trudnym dla chwu kresie rku, z punktami kńcwymi w pstaci pliczalnych parametrów hdwlanych w celu klejneg ptwierdzenia na ich pdstawie wyskiej eknmicznie zasadnści stswania preparatu, na kluczwych etapach cyklu prdukcyjneg Premia 1 w wyskści PLN, b. siągnięcia przez Bisens uzgdnineg narastająceg pzimu zysku EBITDA (płatna d przyrstu EBITDA w stsunku d bazweg pzimu): (i) Premia 2 w wyskści PLN p uzyskaniu przez Bisens narastająceg wyniku EBITDA na pzimie PLN (przyrst wyniku EBITDA PLN) (ii) Premia 3 w wyskści PLN p uzyskaniu przez Bisens narastająceg wyniku EBITDA na pzimie PLN (przyrst wyniku EBITDA PLN) (iii) Premia 4 w wyskści PLN p uzyskaniu przez Bisens narastająceg wyniku EBITDA na pzimie PLN (przyrst wyniku EBITDA PLN) (iv) Premia 5 w wyskści PLN p uzyskaniu przez Bisens narastająceg wyniku EBITDA na pzimie PLN (przyrst wyniku EBITDA PLN) (v) Premia 6 w wyskści PLN p uzyskaniu przez Bisens narastająceg wyniku EBITDA na pzimie PLN (przyrst wyniku EBITDA PLN) (vi) Premia 7 w wyskści PLN p uzyskaniu przez Bisens narastająceg wyniku EBITDA na pzimie PLN (przyrst wyniku EBITDA PLN). Rzliczenie Ceny Bazwej raz ewentualnych Premii nastąpi w frmie bezgtówkwej w drdze emisji akcji Spółki z uwzględnieniem, że w sytuacji, gdy cena rynkwa jednej akcji Spółki na dzień płatnści Ceny Bazwej lub Premii będzie niższa niż wartść nminalna akcji Spółki, Spółka będzie zbwiązana d wyemitwania na rzecz Sprzedawcy ddatkwych akcji w liczbie stanwiącej różnicę pmiędzy kreślną w umwie nabycia Udziałów wyskścią Ceny Bazwej lub Premii i wartścią rynkwą akcji z dnia pprzedzająceg dzień płatnści Ceny Bazwej lub Premii, przy czym łączna wartść rynkwa akcji emitwanych w celu pkrycia wyskści Ceny Bazwej lub Premii będzie równa kreślnej w umwie nabycia Udziałów wartści Ceny Bazwej lub Premii dpwiadającej temu Zdarzeniu. Płatnść Ceny Bazwej lub Premii, według wybru Spółki będzie mgł nastąpić również w gtówce (częściw bądź w całści), jednak jedynie w sytuacji pełnej spłaty zbwiązań wynikających z bligacji zamiennych na akcje serii Z, wyemitwanych przez Spółkę na pdstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Spółki z dnia r. Rzliczenie transakcji i przeniesienie własnści Udziałów nastąpi pd warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez banki współpracujące ze Spółką. Bisens jest spółką zajmującą się rzwjem i sprzedażą innwacyjnych preparatów weterynaryjnych stswanych w przemysłwym chwie ryb z rdziny łssiwatych (łssie i pstrągi) raz krewetek. Wprwadzane na rynek przez Bisens preparaty dla aquakultury służą pprawie eknmiki chwu fermweg ryb łssiwatych raz krewetek pprzez (i) zmniejszenie zachrwalnści ryb łssiwatych raz krewetek, (ii) znaczące zmniejszenie śmiertelnści (wynsi becnie średni 30 % dla ryb łssiwatych raz 40 % dla krewetek), (iii) zwiększenie przyrstów zwierząt w cyklu prdukcyjnym raz (iv) pprawę wydajnści chwu przemysłweg wpływająca na zmniejszenie wskaźnika Feed Cnvertin Rati (FCR). Strategia Bisens zakłada kmercjalizację prduktów w bszarze wyskspecjalizwanych preparatów weterynaryjnych niepsiadających bezpśredniej knkurencji na rynku i będących kmplementarnymi d stswanych becnie ddatków paszwych wykrzystywanych w chwie przemysłwym ryb i krewetek. Pnadt, Bisens wprwadza na rynek linie prduktów typu health fd bejmującą m.in. preparat Baristandard d przewlekłej suplementacji pacjentów p peracjach bariatrycznych (ingerencja w anatmiczną strukturę przewdu pkarmweg) z różnych wskazań, w tym leczenia tyłści. Bisens przygtwuje się becnie d rzpczęcia sprzedaży na plskim rynku raz negcjuje umwę dystrybucyjną na rynku amerykańskim z uznanym dystrybutrem psiadającym prtfel kmplementarnych prduktów. 9

10 r., Spółka zawarła z Lamthe przumienie rzwiązaniu Umwy. Spółka dprwadziła d zawarcia pwyższeg przumienia birąc pd uwagę przedłużające się badania na reprezentatywnej statystycznie i eknmicznie grupie narybku ryb łssiwatych prwadzne w celu ptwierdzenia efektywnści preparatów Bisens na pzimach czekiwanych w mmencie pdejmwania decyzji nabyciu Bisens (zmniejszenie zachrwalnści, zmniejszenie śmiertelnści, zwiększenie przyrstów zwierząt w cyklu prdukcyjnym raz zmniejszenie wskaźnika Feed Cnvertin Rati). Pwyższe badania są becnie prwadzne przez Bisens, lecz zważywszy na dłuższy niż zakładan kres ich trwania, czekiwane przychdy ze sprzedaży prduktów będą isttnie późnine w stsunku d pierwtnych załżeń. W związku z rzwiązaniem umwy nabycia udziałów Bisens, Lamthe nie przysługują żadne rszczenia wbec Spółki. Strny uzgdniły pnadt, że birąc pd uwagę fertę prduktwą Bisens, która stanwi atrakcyjne uzupełnienie ferty prduktwej Grupy Bitn w segmencie weterynaryjnym, Strny zamierzają współpracwać na zasadach handlwych w zakresie przyszłej kmercjalizacji prduktów Bisens na rynkach zagranicznych. Zakres i warunki współpracy zstaną kreślne w drębnym przumieniu, które pwinn zstać zawarte w terminie dalszych 6 miesięcy r., Spółka zawarła z Bayer HealthCare Cmpany Limited ( BHC ) - spółką prawa chińskieg - umwę, której przedmitem jest dstawa i dystrybucja przez BHC wstrzykiwaczy d pdawania insuliny, wytwarzanych przez spółkę zależną Spółki Cpernicus Sp. z.., na terytrium Chińskiej Republiki Ludwej. Wstrzykiwacz Spółki będzie ferwany przez BHC na rynku chińskim pd nazwą Bai Lin Pen i stanwić będzie isttny element ferty prduktwej BHC w zakresie terapii cukrzycy. Umwa zstała zawarta na kres d r. z mżliwścią jej przedłużenia na dalsze kresy. Rzszerzenie współpracy pmiędzy Spółką i BHC dystrybucję w Chinach wstrzykiwacza Spółki przyczyni się w cenie Zarządu Spółki d wzrstu sprzedaży insulin Spółki na rynku chińskim. Chiny są becnie krajem największej na świecie liczbie pacjentów dtkniętych cukrzycą. 4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególnści nietypwym charakterze, mających znaczący wpływ na siągnięte wyniki finanswe Spółki i Grupy Kapitałwej BIOTON S.A Przychdy ze sprzedaży Spółka I kwartał 2013 I kwartał 2012 Zmiana Sprzedaż wartść (w tys. zł) struktura wartść (w tys. zł) struktura 2013/2012 Insulina ,68 % ,37 % 117,44 % Antybityki (krple czne) 0 0,00 % 417 2,09 % -100,00 % Wyrby gtwe ,68 % ,46 % 111,80 % Usługi 772 1,97 % ,41 % -28,61 % Twary i materiały (w tym dustne leki przeciwcukrzycwe) ,35 % ,13 % 57,92 % Sprzedaż razem ,00 % ,00 % 96,59 % W I kwartale 2013 r. Spółka siągnęła przychdy ze sprzedaży w wyskści 39,2 mln PLN, w tym ze sprzedaży insulin na rynku krajwym 23,8 mln PLN, na rynku chińskim 3,3 mln PLN i na pzstałych rynkach azjatyckich 6,9 mln PLN. W prównywalnym kresie 2012 r. przychdy wynisły 20,0 mln PLN, w tym ze sprzedaży insulin na rynku krajwym 8,8 mln PLN i na rynkach azjatyckich 5,3 mln PLN, c znacza, że przychdy w 2013 r. wzrsły 97 % w prównaniu d rku ubiegłeg. Główną przyczyną siągniętych wyników był unrmwanie sytuacji rynkwej p wprwadznych w 2012 r. regulacjach prawnych dtyczących brtu farmaceutykami w Plsce. Zmiana struktury sprzedaży na rzecz wyskmarżwych prduktów insulinwych raz mniejszy udział mniej rentwnych rynków sprzedaży eksprtwej przyczynił się d siągnięcia (z wyłączeniem niewykrzystanych mcy prdukcyjnych) marży na pzimie 54 % (33 % w analgicznym kresie 2012 r.). 10

11 Przychdy Grupy w I kwartale 2013 r. wynisły 86,7 mln PLN i były wyższe 30 % niż w analgicznym kresie 2012 r. p wyłączeniu płaty wynikającej z transakcji z Actavis Grup PTC ehf. Marża brutt na sprzedaży na pzimie sknslidwanym z wyłączeniem płaty wynikającej z transakcji z Actavis Grup PTC ehf była wyższa 15,7 mln PLN w prównaniu d 2012 r. i siągnęła pzim 41,8 % Kszty gólneg zarządu Spółka Kszty gólneg zarządu w I kwartale 2013 r. wynisły 8,3 mln PLN i spadły 0,9 mln PLN w prównaniu d analgiczneg kresu rku pprzednieg w wyniku knsekwentnie realizwanej plityki zmniejszania ksztów wynagrdzeń raz usług bcych. Kszty gólneg zarządu w I kwartale 2013 r. wynisły 15,3 mln PLN i były niższe 2,3 mln PLN w stsunku d analgiczneg kresu 2012 r. Na kszty te złżyły się: kszty gólneg zarządu BIOTON S.A., Cpernicus Sp. z.. i BIOLEK Sp. z.. w kwcie 9,1 mln PLN (spadek 1,2 mln PLN) raz kszty gólneg zarządu spółek zagranicznych w łącznej kwcie 6,3 mln PLN (spadek 1,2 mln PLN w stsunku d analgiczneg kresu rku ubiegłeg), c jest efektem zmniejszenia ksztów spółek zależnych Kszty sprzedaży Spółka Kszty sprzedaży w I kwartale 2013 r. wynisły 9,4 mln PLN i spadły 1,8 mln PLN w prównaniu d analgiczneg kresu rku 2012 r. Spadek był efektem racjnalizacji wydatków marketingwych raz zwiększnej intensyfikacji działań marketingwych w 2012 r. związanej głównie z wymianą wstrzykiwaczy insulinwych raz udstępnieniem pacjentm glukmetrów w związku z wprwadzeniem d ferty prduktwej pasków służących d mierzenia pzimu cukru we krwi. Kszty sprzedaży w I kwartale 2013 r. wynisły 13,8 mln PLN i spadły 2,4 mln PLN w prównaniu d analgiczneg kresu 2012 r. Na kszty te złżyły się: kszty sprzedaży BIOTON S.A., Cpernicus Sp. z.. i BIOLEK Sp. z.. w łącznej kwcie 8,5 mln PLN (spadek 2,5 mln PLN) raz kszty sprzedaży spółek zagranicznych w łącznej kwcie 5,3 mln PLN (wzrst 0,1 mln PLN) Kszty pinu rzwju i prac badawczych Spółka Kszty prac badawczych i rzwjwych w I kwartale 2013 r. wynisły 0,7 mln PLN i były niższe 1,0 mln PLN w prównaniu d analgiczneg kresu rku Spadek był głównie efektem realizwanej plityki zmniejszania ksztów usług bcych. Kszty prac badawczych i rzwjwych Grupy w I kwartale 2013 r. wynisły 0,9 mln PLN i spadły 0,9 mln PLN w prównaniu d analgiczneg kresu rku W skali Grupy kszty na badania pnszne są, prócz Spółki, przez MJ Bipharm Pvt Ltd raz BIOLEK Sp. z.. Pzstałe kszty związane z prwadznymi prjektami rzwjwymi są kapitalizwane. 11

12 4.5. Wynik na działalnści peracyjnej Spółka Zysk na działalnści peracyjnej w I kwartale 2013 r. wyniósł 0,9 mln PLN, w prównaniu d straty 16,5 mln PLN w analgicznym kresie 2012 r., c wskazuje, iż wzrst sprzedaży raz wprwadzny prgram szczędnści i redukcji ksztów na pzimie wszystkich linii bizneswych miały pzytywny wpływ na siągnięte wyniki. W I kwartale 2013 r. siągnęła zysk na działalnści peracyjnej w wyskści 5,2 mln PLN, w prównaniu d zysku 79,6 mln PLN za analgiczny kres 2012 r. (p wyłączeniu wpływu z transakcji z Actavis Grup PTC ehf siągnęłaby stratę na działalnści peracyjnej w wyskści 15,2 mln PLN). Zysk na działalnści peracyjnej w pierwszym kwartale 2013 r., p wyłączeniu transakcji Actavis Grup PTC ehf, był 20,4 mln PLN wyższy niż w analgicznym kresie 2012 r. 5. Objaśnienia dtyczące seznwści lub cyklicznści działalnści Spółki i Grupy Kapitałwej BIOTON S.A. Sprzedaż insuliny charakteryzuje się stsunkw niewielkimi wahaniami seznwymi, za wyjątkiem rynków partych system przetargwy, który mże wpływać na realizacje sprzedaży. Ze względu na przewlekły charakter chrby raz długi kres stswania preparatów przez pacjentów, sprzedaż insuliny utrzymuje się na pdbnym pzimie we wszystkich miesiącach rku (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych, tradycyjnie najmniej krzystnych dla przemysłu farmaceutyczneg). Jednakże należy zauważyć, że większść nwych przypadków cukrzycy jest diagnzwanych w czasie, kiedy pacjent cierpi na infekcje. Zakażenia mgą także zaburzać równwagę metabliczną pacjentów już lecznych z pwdu cukrzycy. Dlateg pacjenci najczęściej zmieniają spsób leczenia wisną i jesienią, i wtedy też rzpznaje się większść nwych przypadków cukrzycy. 6. Infrmacje dpisach aktualizujących wartść zapasów d wartści nett mżliwej d uzyskania i dwróceniu dpisów z teg tytułu Spółka Zwiększenia dpisów w kresie d r. d r. Odpisy aktualizujące wartść zapasów 138 Razem 138 Zmniejszenia dpisów (wykrzystanie i rzwiązanie) w kresie d r. d r. Odpisy aktualizujące wartść zapasów 116 Razem 116 Zwiększenia dpisów w kresie d r. d r. Odpisy aktualizujące wartść zapasów 359 Razem 359 Zmniejszenia dpisów (wykrzystanie i rzwiązanie) w kresie d r. d r. Odpisy aktualizujące wartść zapasów 116 Razem

13 7. Infrmacje dpisach aktualizujących z tytułu utraty wartści aktywów finanswych, rzeczwych aktywów trwałych, wartści niematerialnych i prawnych lub innych aktywów raz dwróceniu takich dpisów Spółka Zwiększenia dpisów w kresie d r. d r. Odpisy aktualizujące wartść należnści 594 Odpisy aktualizujące wartść wartści niematerialnych - Odpisy aktualizujące wartść rzeczwych aktywów trwałych - Odpisy aktualizujące wartść aktywów finanswych 590 Odpisy aktualizujące wartść inwestycji w jednstkach pdprządkwanych - Razem Zmniejszenia dpisów (wykrzystanie i rzwiązanie) w kresie d r. d r. Odpisy aktualizujące wartść należnści 77 Odpisy aktualizujące wartść wartści niematerialnych - Odpisy aktualizujące wartść rzeczwych aktywów trwałych - Odpisy aktualizujące wartść aktywów finanswych - Odpisy aktualizujące wartść inwestycji w jednstkach pdprządkwanych - Razem 77 Zwiększenia dpisów w kresie d r. d r. Odpisy aktualizujące wartść należnści 968 Odpisy aktualizujące wartść wartści niematerialnych - Odpisy aktualizujące wartść rzeczwych aktywów trwałych - Odpisy aktualizujące wartść aktywów finanswych - Odpisy aktualizujące wartść inwestycji w jednstkach pdprządkwanych - Razem 968 Zmniejszenia dpisów (wykrzystanie i rzwiązanie) w kresie d r. d r. Odpisy aktualizujące wartść należnści Odpisy aktualizujące wartść wartści niematerialnych - Odpisy aktualizujące wartść rzeczwych aktywów trwałych 20 Odpisy aktualizujące wartść aktywów finanswych - Odpisy aktualizujące wartść inwestycji w jednstkach pdprządkwanych - Razem Infrmacje utwrzeniu, zwiększeniu, wykrzystaniu i rzwiązaniu rezerw Spółka Zwiększenia rezerw w kresie d r. d r. Rezerwa na świadczenia emerytalne i pdbne - Rezerwa na urlpy 914 Rezerwa na audyt i usługi dradcze 86 Rezerwa na wynagrdzenia - Rezerwa na kszty prmcji

14 Pzstałe rezerwy Razem Zmniejszenia rezerw (wykrzystanie i rzwiązanie) w kresie d r. d r. Rezerwa na świadczenia emerytalne i pdbne - Rezerwa na urlpy 648 Rezerwa na audyt i usługi dradcze 266 Rezerwa na wynagrdzenia 139 Rezerwa na kszty prmcji Pzstałe rezerwy Razem Zwiększenia rezerw w kresie d r. d r. Rezerwa na świadczenia emerytalne i pdbne 393 Rezerwa na urlpy Rezerwa na audyt i usługi dradcze 213 Rezerwa na wynagrdzenia - Rezerwa na kszty prmcji Pzstałe rezerwy Razem Zmniejszenia rezerw (wykrzystanie i rzwiązanie) w kresie d r. d r. Rezerwa na świadczenia emerytalne i pdbne 72 Rezerwa na urlpy 665 Rezerwa na audyt i usługi dradcze 500 Rezerwa na wynagrdzenia 139 Rezerwa na kszty prmcji Pzstałe rezerwy Razem Infrmacje rezerwach i aktywach z tytułu drczneg pdatku dchdweg Spółka Zmiany aktywa z tytułu drczneg pdatku dchdweg w kresie d r. d r. Zwiększenie - Zmniejszenie Zmiany aktywa z tytułu drczneg pdatku dchdweg w kresie d r. d r. Zwiększenie 237 Zmniejszenie - 14

15 Spółka Zmiany rezerwy z tytułu drczneg pdatku dchdweg w kresie d r. d r. Zwiększenie - Zmniejszenie - W kresie d r. d r. zbwiązania z tytułu drczneg pdatku dchdweg w BIOTON S.A. nie zmieniły się w stsunku d stanu na r. ze względu na fakt, iż zstały ne skmpenswane z aktywami z tytułu drczneg pdatku dchdweg. Zmiany rezerwy z tytułu drczneg pdatku dchdweg w kresie d r. d r. Zwiększenie Zmniejszenie Infrmacje isttnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczwych aktywów trwałych Spółka W kresie d r. d r. nabycie przez BIOTON S.A. rzeczwych aktywów trwałych wynisł 9 904, natmiast nie wystąpiła isttna sprzedaż rzeczwych aktywów trwałych. W kresie d r. d r. nabycie przez Grupę rzeczwych aktywów trwałych wynisł , natmiast nie wystąpiła isttna sprzedaż rzeczwych aktywów trwałych. 11. Infrmacje isttnym zbwiązaniu z tytułu dknania zakupu rzeczwych aktywów trwałych Na r. zbwiązania z tytułu zakupu rzeczwych aktywów trwałych w Grupie wynisły , w tym BIOTON S.A. w kwcie Infrmacje isttnych rzliczeniach z tytułu spraw sądwych W I kwartale 2013 r. nie wystąpiły isttne rzliczenia z tytułu spraw sądwych. 13. Wskazanie krekt błędów pprzednich kresów Krekta sprawzdania finansweg Mediplis GMP Oy W 2011 r. Mediplis GMP Oy pnisła wydatki na prace rzwjwe, które zstały ujęte jak kszty kresu. Jednak ze względu na fakt, iż pniesine wydatki spełniają warunki kapitalizacji Mediplis GMP Oy dknała krekty ksztów za kresy ubiegłe i aktywwała pniesine wydatki jak prace rzwjwe w tku, c wpłynęł na bilans twarcia 2012 r. W wyniku krekty pprzednich kresów wartść aktywwanych prac rzwjwych na r. wzrsła Krekta sprawzdania finansweg SciGen Ltd SciGen Ltd dknała zmiany sprawzdań finanswych za rk 2012 w celu zachwania prównywalnści d kresów wcześniejszych w wyniku wykrycia błędu ppełnineg w pprzednich kresach sprawzdawczych. Błąd dtyczył utwrzenia rezerwy w 2006 r. w kwcie USD 250 tys., której utwrzenie nie był zasadne. W wyniku krekty pprzednich kresów wartść zbwiązań z tytułu rezerw wykazanych w ramach zbwiązań z tytułu dstaw i usług raz pzstałych na r. zmniejszyła się kwtę

16 14. Infrmacje na temat zmian sytuacji gspdarczej i warunków prwadzenia działalnści, które mają isttny wpływ na wartść gdziwą aktywów finanswych i zbwiązań finanswych jednstki, niezależnie d teg, czy te aktywa i zbwiązania są ujęte w wartści gdziwej czy w skrygwanej cenie nabycia (kszcie zamrtyzwanym) W I kwartale 2013 r. nie wystąpiły zmiany sytuacji gspdarczej i warunków prwadzenia działalnści, które miałyby isttny wpływ na wartść gdziwą aktywów finanswych i zbwiązań finanswych Spółki i Grupy. 15. Infrmacje niespłaceniu kredytu lub pżyczki lub naruszeniu isttnych pstanwień umwy kredytu lub pżyczki, w dniesieniu d których nie pdjęt żadnych działań naprawczych d kńca kresu sprawzdawczeg Zbwiązania Spółki raz Grupy wynikające z umów kredytwych są spłacane na bieżąc. 16. Infrmacje zawarciu przez BIOTON S.A. lub jednstkę d niej zależną jednej lub wielu transakcji z pdmitami pwiązanymi, jeżeli pjedyncz lub łącznie są ne isttne i zstały zawarte na innych warunkach niż rynkwe, wraz ze wskazaniem ich wartści, przy czym infrmacje dtyczące pszczególnych transakcji mgą być zgrupwane według rdzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy infrmacje na temat pszczególnych transakcji są niezbędne d zrzumienia ich wpływu na sytuację majątkwą, finanswą i wynik finanswy emitenta W I kwartale 2013 r. Spółka i jej jednstki zależne nie zawarły z pdmitami pwiązanymi transakcji na warunkach innych niż rynkwe. 17. W przypadku instrumentów finanswych wycenianych w wartści gdziwej infrmacje zmianie spsbu (metdy) jej ustalenia Ze względu na mały udział instrumentów finanswych w glbalnej pzycji walutwej Spółki, ich wycena nie ma znacząceg wpływu na wynik finanswy i prezentwana jest w płączeniu ze statystycznymi różnicami kurswymi z tytułu wyceny nadwyżki należnści nad zbwiązaniami wyrażnymi w walutach bcych. Z uwagi na brak stswania rachunkwści zabezpieczeń przez Spółkę, wszystkie zmiany wartści gdziwej zawartych instrumentów są ujmwane w rachunku zysków i strat i publikwane w sprawzdaniu finanswym. 18. Infrmacja dtycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finanswych w wyniku zmiany celu lub wykrzystania tych aktywów W I kwartale 2013 r. Spółka i jej jednstki zależne nie dknały zmiany klasyfikacji aktywów finanswych w wyniku zmiany celu lub wykrzystania tych aktywów. 19. Infrmacja dtycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałwych i kapitałwych papierów wartściwych W I kwartale 2013 r. Spółka nie emitwała papierów wartściwych. 20. Infrmacje dtyczące wypłacnej (lub zadeklarwanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z pdziałem na akcje zwykłe i uprzywilejwane Spółka nie planuje wypłaty dywidendy w rku Zdarzenia, które wystąpiły p dniu, na który sprządzn kwartalne sprawzdanie finanswe, nieujęte w tym sprawzdaniu, a mgące w znaczący spsób wpłynąć na przyszłe wyniki finanswe Spółki i Grupy Kapitałwej BIOTON S.A r. Zarząd Spółki pdjął uchwałę w sprawie zarekmendwania Nadzwyczajnemu Walnemu Zgrmadzeniu Spółki, zwłanemu na dzień r. ( NWZ ), niepdejmwania uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkweg pdwyższenia kapitału, wyłączenia prawa pbru dtychczaswych akcjnariuszy Spółki raz zmiany Statutu ( Uchwała ). Rekmendacja Zarządu Spółki związana jest z zaawanswaniem prwadznych przez Zarząd Spółki rzmów w sprawie pzyskania nweg finanswania d głównych akcjnariuszy Spółki, któreg wykrzystanie nie będzie wymagać pdwyższenia 16

17 kapitału zakładweg Spółki i jedncześnie zapewni Spółce śrdki finanswe niezbędne dla realizacji jej strategii rzwju. NWZ, które zakńczył się w dniu r. nie pdjęł Uchwały. 22. Infrmacja dtycząca zmian zbwiązań warunkwych lub aktywów warunkwych, które nastąpiły d czasu zakńczenia statnieg rku brtweg W I kwartale 2013 r. Actavis Grup PTC ehf z siedzibą w Islandii ( Actavis ) przekazała Spółce zawiadmienie rzwiązaniu umwy jint-venture, dtyczącej współpracy w zakresie rzwju i kmercjalizacji insulin na rynkach Unii Eurpejskiej, Stanów Zjedncznych raz Japnii ( Umwa ). Zgdnie z warunkami rzwiązania Umwy Spółka zbwiązana jest d zwrtu na rzecz Actavis 50 % wynagrdzenia z 50 % zysków generwanych w przyszłści z kmercjalizacji insulin Spółki na rynkach Unii Eurpejskiej, Stanów Zjedncznych i Japnii d wyskści tys. EUR. Zbwiązanie jest bezterminwe. W I kwartale 2013 r. spółki zależne Spółki - BIOLEK Sp. z.. raz Germnta Hldings Ltd. udzieliły Spółce pręczenia za zbwiązanie kredytwe w Banku BGŻ S.A. na łączną kwtę 11 mln PLN. Termin spłaty kredytu przypada w dniu r. 23. Opis rganizacji Grupy Kapitałwej BIOTON S.A., ze wskazaniem jednstek pdlegających knslidacji Według stanu na r.: jednstkami zależnymi BIOTON S.A. są: BIOTON MARKETING AGENCY Sp. z.. z siedzibą w Macierzyszu, w której Spółka psiada 100 % udziałów, Mindar Hldings Ltd z siedzibą w Nikzji (Cypr), w której Spółka psiada 100 % udziałów, Germnta Hldings Ltd z siedzibą w Nikzji (Cypr), w której Spółka psiada 100 % udziałów, SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze, w której Spółka psiada 95,57 % udziałów i liczby głsów na Zgrmadzeniu Wspólników; SciGen Ltd psiada 100 % udziałów w następujących spółkach: SciGen Australia Pty Ltd z siedzibą w Belrse, SciGen Krea Ltd z siedzibą w Seulu i SciGen Beijing Bitechnlgy, C. Ltd z siedzibą w Pekinie (Chiny) raz 50,01 % udziałów i liczby głsów na Zgrmadzeniu Wspólników SciGen BiPharma Pvt Ltd z siedzibą w Pune (Indie), BiPartners Hldings AG z siedzibą w Baar w Szwajcarii, w której Spółka psiada 100 % akcji; BiPartners Hldings AG jest właścicielem 100 % udziałów w spółkach: BiPartners GmbH z siedzibą w Baar (Szwajcaria), BiPartners GmbH z siedzibą w Reutlingen (Niemcy) raz BiPartners Plska Sp. z.. z siedzibą w Macierzyszu, MJ BIOTON Life Sciences Ltd z siedzibą w Nikzji (Cypr), w której Spółka psiada 50 % udziałów i liczby głsów na Zgrmadzeniu Wspólników; MJ BIOTON Life Sciences Ltd psiada 100 % udziałów w spółce MJ Bipharm Pvt Ltd z siedzibą w Bmbaju (Indie); MJ Bipharm Pvt Ltd psiada 100 % udziałów w spółce Marvel Life Sciences Pvt Ltd z siedzibą w Bmbaju (Indie), Tricel S.A. z siedzibą w Luksemburgu, w której Spółka psiada 100 % akcji; Tricel S.A. psiada 100 % udziałów w następujących spółkach: Pharmatex Italia S.r.l. z siedzibą w Medilanie (Włchy) raz Fisipharma S.r.l. z siedzibą w Palmnte (Włchy), Cpernicus Sp. z.. z siedzibą w Szczecinie, w której Spółka psiada 60 % udziałów i liczby głsów na Zgrmadzeniu Wspólników, BIOLEK Sp. z.. z siedzibą w Macierzyszu, w której Spółka psiada 100 % udziałów; BIOLEK Sp. z.. psiada 67 % udziałów i liczby głsów na Zgrmadzeniu Wspólników w spółce BIOLEK, Inc z siedzibą w Ancaster (Kanada), jednstką współzależną BIOTON S.A. jest: Actavis BIOTON GmbH z siedzibą w Steinhausen (Szwajcaria), w której Spółka psiada pśredni, pprzez Germnta Hldings Ltd, 50 % udziałów i liczby głsów na Zgrmadzeniu Wspólników, 17

18 jednstką stwarzyszną z BIOTON S.A. jest: INDAR ZAO z siedzibą w Kijwie (Ukraina), w której Spółka psiada pśredni, pprzez Mindar Hldings Ltd i Germnta Hldings Ltd, 29,29 % kapitału zakładweg i liczby głsów na Walnym Zgrmadzeniu. Knslidacją bjęte były sprawzdania finanswe wszystkich spółek zależnych i stwarzysznych Spółki, za wyjątkiem: spółek, których aktywa nett nie są isttne z punku widzenia sprawzdania sknslidwaneg, a działalnść tych spółek granicza się d psiadania udziałów w spółkach zależnych i stwarzysznych niższeg rzędu. Sprawzdanie sknslidwane bejmuje spółki zależne i stwarzyszne niższeg rzędu bezpśredni. Spółki niebjęte knslidacją, których mwa pwyżej, t: (i) Mindar Hldings Ltd i (ii) TRICEL S.A., spółek, których aktywa nett nie są isttne z punktu widzenia sprawzdania sknslidwaneg. D tej grupy należy Marvel Life Sciences Pvt Ltd. Inwestycje w jednstkach stwarzysznych ujmwane są metdą praw własnści. 24. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednstki gspdarczej, w tym w wyniku płączenia jednstek gspdarczych, przejęcia lub sprzedaży jednstek grupy kapitałwej, inwestycji długterminwych, pdziału, restrukturyzacji i zaniechania działalnści W I kwartale 2013 r. nie zaszły zmiany w strukturze Spółki i Grupy. 25. Stanwisk Zarządu Spółki dnśnie d mżliwści zrealizwania wcześniej publikwanych prgnz wyników na dany rk, w świetle wyników zaprezentwanych w raprcie kwartalnym w stsunku d wyników prgnzwanych Spółka nie publikwała prgnz wyników na 2013 r. 26. Akcjnariusze psiadający bezpśredni lub pśredni przez pdmity zależne c najmniej 5 % gólnej liczby głsów na Walnym Zgrmadzeniu BIOTON S.A. na dzień przekazania raprtu kwartalneg raz zmiany w strukturze własnści znacznych pakietów akcji Spółki w kresie d przekazania statnieg raprtu kwartalneg Zgdnie z infrmacjami psiadanymi przez BIOTON S.A., strukturę własnści kapitału zakładweg Spółki, wg stanu na dzień przekazania niniejszeg raprtu, prezentuje pniższa tabela: Lp Akcjnariusz Liczba akcji / głsów (w szt.) % kapitału zakładweg / głsów 1 Ryszard Krauze ,78 2 PROKOM Investments S.A ,10 3 Osiedle Wilanwskie Sp. z ,05 4 Trqueera Enterprises Ltd ,78 5 Pzstali ,28 Razem ,00 W kresie d przekazania statnieg raprtu kwartalneg nie zaszły zmiany w strukturze własnści znacznych pakietów akcji Spółki. 5 Ryszard Krauze jest pdmitem dminującym w stsunku d PROKOM Investments S.A. 6 PROKOM Investments S.A jest pdmitem dminującym w stsunku d Osiedle Wilanwskie Sp. z.. 18

19 27. Zestawienie stanu psiadania akcji Spółki lub uprawnień d nich przez sby zarządzające i nadzrujące BIOTON S.A. na dzień przekazania raprtu kwartalneg, wraz ze wskazaniem zmian w stanie psiadania w kresie d przekazania statnieg raprtu kwartalneg, drębnie dla każdej z sób Według infrmacji psiadanych przez BIOTON S.A., na dzień przekazania niniejszeg raprtu: sby zarządzające BIOTON S.A. nie psiadają akcji Spółki, stan psiadania akcji Spółki przez człnków Rady Nadzrczej BIOTON S.A. prezentuje się następując: Ryszard Krauze: akcji; brak zmian, Barbara Ratnicka Kiczka: akcji; brak zmian, Maciej Grelwski: akcji; brak zmian. 28. Pstępwania tczące się przed sądem, rganem właściwym dla pstępwania arbitrażweg lub rganem administracji publicznej Przed Wjewdą Mazwieckim tczy się pstępwanie z wnisku spadkbierców byłych właścicieli majątku Dbra Macierzysz w sprawie stwierdzenia nieważnści decyzji Naczelnika Gminy Ożarów Mazwiecki z dnia r. przejęciu na rzecz Skarbu Państwa dwóch działek łącznej pwierzchni m r. Wjewda Mazwiecki wydał pstanwienie zawieszeniu przedmitweg pstępwania d czasu zakńczenia prawmcnymi rzeczeniami tczących się pstępwań stwierdzenie, czy wydzielne nieruchmści z Dóbr Macierzysz Ośrdek pdlegały działaniu przepisów dekretu Plskieg Kmitetu Wyzwlenia Nardweg z dnia 6 września 1944 r. przeprwadzeniu refrmy rlnej (Dz. U. z 1945 Nr 3, pz. 13 ze zm.). Spółka jest uczestnikiem trzech takich pstępwań, z czeg w dwóch przypadkach złżyła d Wjewódzkieg Sądu Administracyjneg w Warszawie skargę na rzeczenie rganu II instancji, natmiast w jednym przypadku pstępwanie tczy się przed rganem II instancji, a Spółka nie trzymała infrmacji jeg rzstrzygnięciu. Spadkbiercy byłych właścicieli majątku w dniu r. złżyli d Ministra Rlnictwa i Rzwju Wsi zażalenie na pstanwienie zawieszeniu pstępwania w sprawie stwierdzenia nieważnści decyzji Naczelnika Gminy Ożarów Mazwiecki z dnia r. Zdaniem Spółki w aktualnym stanie prawnym i w świetle dtychczasweg rzecznictwa, a w szczególnści w świetle rzeczenia Trybunału Knstytucyjneg z dnia r., prawdpdbieństw uznania ewentualnych rszczeń spadkbierców byłych właścicieli majątku Dbra Macierzysz przez dpwiednie rgany wydaje się być bardz niskie. W przypadku ewentualneg niekrzystneg rzstrzygnięcia dla Spółki, na pdstawie dkumentacji zawartej z Instytutem Bitechnlgii i Antybityków ( IBA ) Spółce będzie przysługiwał rszczenie wbec IBA, który świadczył, iż ewentualne rszczenia sób trzecich będą bciążać IBA. 29. Infrmacje udzieleniu przez BIOTON S.A. lub przez jednstkę d niej zależną pręczeń kredytu lub pżyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu pdmitwi lub jednstce zależnej d teg pdmitu, jeżeli łączna wartść istniejących pręczeń lub gwarancji stanwi równwartść c najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki Łączna wartść istniejących pręczeń kredytu lub pżyczki raz gwarancji, udzielnych przez Spółkę lub jednstki d niej zależne, nie przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki. 30. Inne infrmacje isttne dla ceny sytuacji kadrwej, majątkwej, finanswej, wyniku finansweg Spółki i Grupy Kapitałwej BIOTON S.A. i ich zmian raz infrmacje, które są isttne dla ceny mżliwści realizacji zbwiązań przez Spółkę Rzwiązanie umwy pmiędzy BIOTON S.A. i Actavis Grup PTC ehf r. Spółka trzymała d Actavis Grup PTC ehf z siedzibą w Islandii ( Actavis ) zawiadmienie rzwiązaniu umwy jint-venture, dtyczącej współpracy w zakresie rzwju i kmercjalizacji insulin na rynkach Unii Eurpejskiej, Stanów Zjedncznych raz Japnii ( Umwa ). Rzwiązanie Umwy związane jest z przejęciem Actavis przez amerykański kncern Watsn Pharmaceuticals, Inc. z siedzibą w Stanach Zjedncznych ( Watsn ). W dniu r. Actavis zstał nabyty przez Watsn i zgdnie z Umwą 19

20 Actavis mógł skrzystać z przysługująceg mu prawa d rzwiązania Umwy w sytuacji przejęcia kntrli nad Actavis przez pdmit trzeci. Zgdnie z warunkami rzwiązania Umwy przewidzianymi w Umwie, Spółce należne jest wynagrdzenie w wyskści EUR, które zapłacne zstał przez Actavis w dniu zawarcia Umwy, pwiększne udstępnine dtychczas przez Actavis finanswanie dla spółki Actavis Bitn GmbH z siedzibą w Szwajcarii w wyskści EUR ( Spółka JV, łącznie Wynagrdzenie ). Spółka nie ma becnie bwiązku zwrtu Wynagrdzenia i zgdnie z Umwą pzstaje n jeg własnścią. W związku z pwyższym rzwiązanie Umwy nie wpływa na sytuację finanswą Spółki. Pnadt zgdnie z warunkami rzwiązania Umwy, Spółka: (i) nabędzie d Actavis (p wartści nminalnej wynszącej CHF) wszystkie udziały Actavis w Spółce JV stając się w knsekwencji jedynym właścicielem tej spółki mgącym swbdnie kształtwać jej przyszłą strukturę właścicielską, w tym również pzyskać inneg partnera d dystrybucji insulin Spółki na rynkach zagranicznych; (ii) psiadać będzie wyłączne prawa d sprzedaży insulin Spółki na rynkach Unii Eurpejskiej, Stanów Zjedncznych raz Japnii raz będzie miał swbdne praw d pszukiwania nwych partnerów na tych bszarach; (iii) zbwiązana będzie d zwrtu 50 % Wynagrdzenia z 50 % zysków generwanych w przyszłści z kmercjalizacji insulin Spółki na rynkach Unii Eurpejskiej, Stanów Zjedncznych i Japnii. Pdjęta przez Actavis decyzja rzwiązaniu Umwy związana jest ze strategiczną decyzją kncernu Watsn zakładającą kncentrację na rzwju prduktów bitechnlgicznych w już becnych głównych bszarach terapeutycznych związanych z medycyną kbiet raz nklgią. Decyzja Watsn pdyktwana jest więc inną strategią rzwju i skncentrwaniem się na innych prduktach bitechnlgicznych niż insuliny. W cenie Zarządu Spółki, decyzja Actavis nie ma wpływu na sytuację Spółki, a także realizwaną przez Spółkę długterminwą strategię rzwju. W zakładanych przez Spółkę planach finanswych, dchdy ze sprzedaży insulin Spółki na rynkach Unii Eurpejskiej, Stanów Zjedncznych i Japnii czekiwane były dpier d 2017 r. Spółka będzie knsekwentnie prwadziła prace w celu rejestracji insulin Spółki na rynkach Unii Eurpejskiej, Stanów Zjedncznych raz Japnii raz ich kmercjalizacji we współpracy z międzynardwymi kncernami farmaceutycznymi, w mdelu, który zstał przyjęty w innych długterminwych kntraktach zawartych przez Bitn m.in. z Bayer HealthCare raz GlaxSmithKline. Jedncześnie Spółka infrmuje, że w związku z dużym zaintereswaniem wykazywanym przez inne kncerny farmaceutyczne współpracą ze Spółką na rynkach Unii Eurpejskiej, Stanów Zjedncznych raz Japnii, pdejmie niezwłcznie działania w celu znalezienia inneg partnera lub partnerów, z którymi prwadzna będzie sprzedaż insulin Spółki na strategicznych rynkach, tak, aby efekty eknmiczne tej współpracy były zgdne z długterminwymi planami finanswymi Spółki Umwy kredytwe BIOTON S.A. Spółka finanswała się w I kwartale 2013 r. krótkterminwym długiem bankwym. Zbwiązania Spółki raz Grupy wynikające z umów kredytwych są spłacane na bieżąc. Wartść zadłużenia w Banku BOŚ S.A., Banku BGŻ S.A. raz Plskim Banku Przedsiębirczści S.A. na dzień publikacji niniejszeg raprtu wynsiła łącznie 85 mln PLN r. Spółka pdpisała aneks d umwy kredytwej z Bankiem BOŚ S.A. wprwadzający harmngram spłaty kwty 2 mln PLN, zmniejszając pzim zaangażwania kredytweg Banku d kwty 29 mln PLN d dnia przedłużenia umwy kredytu, tj r r. Spółka zawarła z Bankiem BGŻ S.A. aneks d umwy kredyt rewlwingwy zmieniający częściw zabezpieczenie spłaty kredytu bwiązujące w umwie kredytwej r. Spółka zawarła z PBP S.A. aneks d umwy kredyt rewlwingwy zmieniający częściw wskaźniki finanswe raz zabezpieczenie spłaty kredytu bwiązujące w umwie kredytwej Kursy walutwe Spdziewany wynik na różnicach kurswych na wycenie pżyczek wyrażnych w walutach bcych udzielnych przez Spółkę jednstkm pwiązanym znajdzie dzwierciedlenie w zmianie kapitałów własnych w sknslidwanym sprawzdaniu finanswym Grupy raz wpłynie na wynik finanswy nett w jednstkwym sprawzdaniu finanswym BIOTON S.A. 20

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Warszawa, 05 września 2014 r. Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Strna 1 z 31 Spis treści CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 Warszawa, 25 października 2006 r. Kmisja Papierów Wartściwych i Giełd Plac Pwstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartściwych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Warszawa Plska

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 Regulamin udzielania pżyczek z funduszu

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny 2014

Ład korporacyjny 2014 1. Wskazanie zbiru zasad ładu krpracyjneg przyjęteg d stswania przez Spółkę. Spółka przyjęła d stswania zasady ładu krpracyjneg zawarte w zbirze Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW, przyjętym przez Radę

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Prjekt, budwa, dstawa i mntaż fasady rganów piszczałkwych dla Nardweg Frum

Bardziej szczegółowo