UCHWAŁA NR 494 / 2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 494 / 2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 roku"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 494 / 2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim Na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXIX/245/2013 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Grodziskiego do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Grodziski i 3 i 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1509), Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje: 1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim w terminie od 24 marca do 15 kwietnia 2014 roku. 2. Kontrolą zostanie objęty rok 2013 w zakresie: 1) prawidłowości udzielania zamówień publicznych, 2) prawidłowości wydatkowania środków w zakresie płac i kosztów osobowych, 3) prawidłowości gospodarowania mieniem. 3. Powołuje się zespół do przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim w następującym składzie: 1) Tomasz Dolata kierownik zespołu 2) Władysław Chwalisz członek zespołu 3) Magdalena Adamczewska członek zespołu 4) Beata Brudło członek zespołu 5) Kamilla Wieczorek członek zespołu 6) Wiktoria Ciesielska członek zespołu 7) Danuta Horodko-Kałek członek zespołu

2 8) Lechosław Szaj członek zespołu. 4. Zatwierdza się program kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Kontrola zostanie przeprowadzona w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych ( Dz. U. z 2012r., poz. 1509). 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodziskiemu i Kierownikowi Zespołu kontrolującego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 UZASADNIENIE do UCHWAŁY NR 494 / 2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim Zgodnie z zapisami art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zmianami) nadzór nad podmiotem leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący, jak również kontrolę przeprowadza się na podstawie upoważnienia udzielonego przez podmiot tworzący. W przypadku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim podmiotem tworzącym jest Rada Powiatu Grodziskiego, która zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej upoważniła uchwałą Nr XXXIX/245/2013 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Grodziskiego do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Grodziski Zarząd Powiatu Grodziskiego do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym, czyli m. in. do przeprowadzenia kontroli SPZOZ w Grodzisku Wlkp. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych ( Dz. U. z 2012, poz. 1509) podmiot uprawniony do kontroli zarządza kontrolę i zatwierdza program tej kontroli. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

4 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 494/2014 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 18 marca 2014 r. PROGRAM KONTROLI I. PODMIOT KONTROLOWANY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim. II. ZAKRES KONTROLI: 1. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych. 2. Prawidłowość wydatkowania środków w zakresie płac i kosztów osobowych. 3. Prawidłowość gospodarowania mieniem. III. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: rok IV. ZAGADNIENIA WYMAGAJĄCE KONTROLI: Wśród zagadnień, których zbadanie jest niezbędne dla osiągnięcia celu kontroli wymienić należy: 1. W zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych: a) poprawność formalna postępowania, b) rodzaj zamówienia publicznego, c) ustalenie wartości przedmiotu zamówienia publicznego, d) powołanie komisji przetargowej, e) ogłoszenie o postępowaniu, f) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, g) wadium, h) zaliczki, i) środki ochrony prawnej, j) zawarcie umowy, k) zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

5 l) pozostałe informacje ( np. rozliczenie z wykonawcą, przyjęcie na stan), m) realizacja usług, dostaw, robót budowlanych nie przekraczających kwoty 14 tys. euro ( zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych). 2. W zakresie prawidłowości wydatkowania środków dot. kosztów osobowych: a) wielkość i struktura zatrudnienia, b) wydatkowanie środków na koszty wynagrodzeń, w tym pochodnych od wynagrodzeń. 3. W zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem: a) kontrola dokumentacji dotycząca wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego, karetek pogotowia i innych pojazdów, b) kontrola dokumentacji dotycząca zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego, c) kontrola dokumentacji dotycząca zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego, d) realizacja postanowień uchwały Nr XII/81/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie, e) inwentaryzacja składników majątkowych. V. TERMIN KONTROLI: Kontrola zostanie przeprowadzona w dniach od 24 marca do 15 kwietnia 2014 roku. VI. STAN PRAWNY DOTYCZĄCY ZAKRESU KONTROLI: 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217). 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012r., poz. 1509). 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami). 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zmianami). 5. Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 października

6 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie. 6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami). 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U r., Nr 226, poz. 1817). 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U r., Nr 282, poz. 1650). 9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011r., Nr 282, poz. 1649). 10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 12, poz. 69 ze zmianami). 11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458). 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2006r. Nr 155, poz. 1110). 13. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, ze zmianami), 14. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz ze zmianami),

7 15. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz ze zmianami), 16. Regulamin Wynagradzania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnym norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1545), 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182), 19. Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 230, poz. 1507). VII. WSKAZÓWKI METODYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU I TECHNIK PRZEPROWADZENIA KONTROLI: Czynności kontrolne przeprowadzone zostaną na podstawie ogólnych standardów i zasad postępowania kontrolnego obowiązujących w kontroli, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych ( Dz. U. z 2012r., poz. 1509) oraz niniejszym programem kontroli. Wielkość próby losowej w poszczególnych obszarach kontroli ustalana będzie metodą prostego losowania dokumentów źródłowych. Liczebność próby zależna będzie od wyników analizy ryzyka dokonywanej podczas trwania czynności kontrolnych. VIII. ORGANIZACJA PRZEPROWADZENIA KONTROLI: 1. Kontrolujący: M. Adamczewska, W Chwalisz Prawidłowość udzielania zamówień publicznych. Kontroli zostaną poddane postępowania przetargowe zgodnie z zapisami pkt IV ppkt 1 d) niniejszego programu oraz trzy losowo wybrane postępowania zgodnie z zapisami pkt IV ppkt 1 a) l) niniejszego regulaminu i dwa losowo wybrane zamówienia zgodnie z zapisami pkt IV ppkt 1 m) niniejszego regulaminu.

8 2. Kontrolujący: Beata Brudło, Danuta Horodko-Kałek, Kamilla Wieczorek Prawidłowość wydatkowania środków w zakresie kosztów osobowych. Kontrolą zostanie objęta prawidłowość wydatkowania środków w zakresie kosztów osobowych w 2013 roku, zgodnie z zapisami pkt IV ppkt 2 niniejszego programu. 3. Kontrolujący: T. Dolata, W. Ciesielska, L. Szaj Prawidłowość gospodarowania mieniem. Kontrolą zostanie objęty sposób gospodarowania mieniem ruchomym i nieruchomym w 2013 roku, zgodnie z zapisami pkt IV ppkt. 3 niniejszego programu. IX. HARMONOGRAM I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI: 1. Harmonogram kontroli: a) Rozpoczęcie kontroli w SPZOZ 24 marca 2014 roku, b) Planowane zakończenie kontroli w SPZOZ 15 kwietnia 2014 roku, c) Sporządzenie dokumentacji kontrolnej do 18 kwietnia 2014 roku, d) Podpisanie protokołu kontroli do 25 kwietnia 2014 roku. 2. Czynności kontrolne zostaną przeprowadzone w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, przy ul. Mossego 3 i Mossego 14, w dni robocze w godzinach od 8.00 do godziny Grodzisk Wielkopolski, dnia 18 marca 2014 roku.

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W KATOWICACH Nr ewid. 171/2010/P-09-136/LKA Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Bardziej szczegółowo

Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu nr 209/2012 zmieniony Uchwałą Senatu nr 48/2013 oraz Uchwałą Senatu nr 135/2014 Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI FE-IV.431.4.2013 Łódź, dnia stycznia 2014 r. Pan Krzysztof Kozanecki Starosta Zgierski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw 4 Poz. 839 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. (poz. 839) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

STATUT TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

STATUT TAURON POLSKA ENERGIA S.A. STATUT TAURON POLSKA ENERGIA S.A. UWZGLĘDNIAJĄCY BRZMIENIE PONIŻSZYCH AKTÓW NOTARIALNYCH: 1) akt notarialny Rep. A nr 20813/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r., 2) akt notarialny Rep. A nr 7111/2007 z dnia 9

Bardziej szczegółowo

STATUT. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego

STATUT. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 339/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.05.2012 r. STATUT Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego Misja. Misja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp, ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp., zwanym w dalszej części protokołu Urzędem lub PUP. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą: COBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2011 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012 r. Poz. 3423 UCHWAŁA Nr XVIII/188/12 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/239/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr XLIII/239/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XLIII/239/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie: określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny, aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierŝawienia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7936 Poz. 617 617 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej Centrum. 2. Centrum

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 581 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku BOGDANKA, MARZEC 2010 SPIS TREŚCI 1.1 Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega LW BOGDANKA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku

Sprawozdanie. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku Warszawa, kwiecień 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 STRESZCZENIE... 7 I.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej. Warszawa: Wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych Numer ogłoszenia: 32388-2015; data zamieszczenia: 13.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo