PRZETARG NA GAZ PRZEWODNIK DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZETARG NA GAZ PRZEWODNIK DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH"

Transkrypt

1 PRZETARG NA GAZ PRZEWODNIK DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH RACHUNKI NA MINUS, PORTFEL NA PLUS.

2 Czy jesteś osobą odpowiedzialną za administrację w jednostce budżetowej? Czy jednostka, którą zarządzasz, korzysta z paliwa gazowego? Jeśli na oba pytania odpowiadasz twierdząco, powinieneś koniecznie rozpisać przetarg na gaz. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, zapoznaj się z poniższym przewodnikiem. 2

3 PRZETARG NA GAZ TO OBOWIĄZEK KAŻDEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności: a) finansują je w ponad 50% lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub d) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub e) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego; 5) inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności: a) ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Obowiązek rozpisania przetargu na zakup paliwa gazowego dotyczy wszystkich podmiotów, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, należących do sektora publicznego lub dysponujących środkami publicznymi. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej zamówieniami, przez: 1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; 2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej; 3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a) finansują je w ponad 50% lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego; 3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3 4) inne niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132, a działalność ta jest wykonywana na podstawie c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi; 6) (skreślony), 7) podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania (art. 3 ust. 1). Zasada powszechności wynika z definicji zamówienia publicznego, zgodnie z którą obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych objęty jest każdy przypadek wydatkowania środków przez podmioty zobowiązane do jej stosowania. Zamawiającymi zobowiązanymi do stosowania ustawy są wszystkie podmioty, zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, należące do sektora publicznego lub dysponujące środkami publicznymi. Wzmocnienie tej zasady stanowi regulacja, zgodnie z którą podstawowym trybem udzielenia zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony, w którym odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu mogą składać wszyscy zainteresowani. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony (art. 10 ust. 1). W rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, do których zalicza się m.in. energię elektryczną, energię cieplną i paliwa gazowe, oznacza dostawę w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych. 4

4 Ilekroć w ustawie jest mowa o dostawach należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu (art. 2 ust. 2). Ilekroć w ustawie jest mowa o zamówieniach publicznych należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane (art. 2 pkt 13). JAKIE SĄ KONSEKWENCJE NIEROZPISANIA PRZETARGU? Każde zamówienie polega na umownym zapewnieniu sobie w przyszłości jakiegoś świadczenia cywilnoprawnego ze strony innego podmiotu w postaci wydania przedmiotu, spełnienia usługi, wykonania robót budowlanych bądź w postaci innego zachowania się przyjmującego zamówienie. Realizacja rozległych zadań publicznych przez jednostki sektora publicznego bądź przez działające na ich zlecenie inne osoby dysponujące środkami publicznymi wymaga rozmaitych nakładów materialnych i niematerialnych realizowanych z wykorzystaniem nabywanych odpłatnie na rynku świadczeń. Postulaty odnośnie do utrzymania należytej efektywności wydatków publicznych, dochowania przejrzystości kontraktowania, pisemnej osłony dowodowej oraz ochrony antykorupcyjnej przyczyniły się do wyodrębnienia szczególnego reżimu prawnego udzielania zamówień publicznych, ograniczającego w zakresie tego rodzaju umów zasadę swobody kontraktowania. Świadczenia będące przedmiotem zamówień publicznych dzieli się na trzy zasadnicze odmiany: dostawę; roboty budowlane; usługi. Podział ten jest wyczerpujący i rozłączny. Obejmuje wszystkie umowne odpłatne świadczenia cywilnoprawne bez względu na ich charakter. Tak rozumiane zamówienie publiczne może zostać udzielone wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy (art. 7 ust. 3). Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie określają expressis verbis skutków zawarcia umowy bez stosowania procedur przewidzianych ustawą p.z.p. Niewątpliwie jednak postępowanie takie stanowi istotne naruszenie przepisów ustawy, będące podstawą stosowania szeregu sankcji. Zawarcie umowy bez stosowania procedury przetargowej może stanowić podstawę odpowiedzialności karnej zamawiającego. Zamawiający, który udziela zamówienia bez wymaganego ogłoszenia lub bez stosowania ustawy, podlega karze pieniężnej (art. 200 ust. 1 pkt b oraz c). Nierozpisanie przetargu może także stanowić podstawę do unieważnienia zawartej umowy (w trybie art. 146 ust. 1). Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy; 4) uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu; 6

5 5) udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2; 6) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę (art. 146 ust. 1). Niezastosowanie procedur wymaganych ustawą stanowi zatem jednocześnie spełnienie jednej z przesłanek przewidzianych we wskazanym powyżej przepisie (np. niezamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w odpowiednim publikatorze) i na tej podstawie umożliwia dochodzenie unieważnienia umowy. WYMOGI PRZETARGU NA GAZ Zawarcie umowy bez zastosowania procedury przetargowej może także stanowić podstawę do wystąpienia z powództwem o jej unieważnienie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania (art. 146 ust. 6). Podstaw do usunięcia z obrotu prawnego umowy zawartej z naruszeniem ustawy p.z.p. można również poszukiwać w treści art kodeksu cywilnego, przewidującego bezwzględną sankcję nieważności wadliwej czynności prawnej, stosowanego poprzez odesłanie z art. 139 ust. 1 ustawy p.z.p. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy (art kodeksu cywilnego. W przeciwieństwie do instytucji unieważnienia umowy bezwzględna nieważność skutkuje z mocy prawa od momentu jej zawarcia, a ustalający ją wyrok sądu ma charakter deklaratoryjny. Cztery najważniejsze zasady w przypadku organizowania przetargu na gaz to: zasada równości i uczciwej konkurencji, w myśl której wszystkie podmioty biorące udział w przetargu traktowane są równo, a cały proces przetargowy zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji zasada udzielania zamówień wyłącznie wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zasada jawności, która umożliwia dostęp wszystkim zainteresowanym do pełnej informacji i dokumentacji postępowania i wyniku przetargu zasada prymatu trybu przetargowego, zgodnie z którą podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych są przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. Zasada równości i uczciwej konkurencji znajduje wyraz w art. 7 ust. 1 ustawy. Leży ona u podłoża całego systemu zamówień publicznych. O jej podstawowym znaczeniu świadczy fakt, że została ona expressis verbis wyrażona w przepisach ustawy. Zabrania zamawiającemu preferowania lub dyskryminacji któregokolwiek z uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Gwarantuje równość w dostępie do informacji, a tym samym równe szanse otrzymania zamówienia. Jej celem jest także przeciwdziałanie wykorzystywaniu pozycji monopolistycznych poprzez racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców (art. 7 ust. 1). 8

6 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji (art. 24b ust. 2). Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny (art. 57 ust. 3). Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami są przekazywane wykonawcom na równych zasadach (art. 58 ust. 4). Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji (art. 27 ust. 3). Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2). Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 89 ust. 1 pkt 3). Przy ocenie, czy postępowanie zamawiającego nie narusza uczciwej konkurencji, należy mieć na względzie oprócz ustawy Prawo zamówień publicznych również przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1996 r. Zasada udzielania zamówień wyłącznie wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ustawy oznacza, że umowa o udzielenie zamówienia publicznego może być zawarta wyłącznie z tym wykonawcą, który został wybrany w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z ustawą. Takiej umowy nie można podpisać bez przeprowadzenia odpowiedniej procedury zapewniającej przestrzeganie zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywizmu. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy (art. 7 ust. 3). Zasada jawności znalazła wyraz w art. 8 ust. 1. Jej celem jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości zapoznania się z informacją o zamówieniu publicznym i dokumentacją postępowania. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne (art. 8 ust. 1). Jawna jest zarówno treść ogłoszenia o zamówieniu, jak i otwarcie ofert, nawet wówczas, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2). Wyrazem jawności postępowania jest ponadto obowiązek podawania bezpośrednio przed otwarciem ofert kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a podczas otwarcia ofert nazw (firm) oraz adresów wykonawców, informacji dotyczących ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Jawny jest również protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z tym że załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3). Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (art. 86 ust. 4). W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej protokołem, zawierający co najmniej: opis przedmiotu zamówienia; informację o trybie udzielenia zamówienia; informacje o wykonawcach; cenę i inne istotne elementy ofert; wskazanie wybranej oferty lub ofert. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 96 ust. 1-3). Zachowaniu zasady jawności postępowania służy zasada pisemności, bez której właściwe funkcjonowanie pozostałych zasad udzielania zamówień publicznych, a zwłaszcza ich kontrola, nie byłoby możliwe. Zgodnie z tą zasadą postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Od obowiązku zachowania formy pisemnej może zatem zwalniać tylko szczególny przepis Prawa zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej (art. 9 ust. 1). Pisemność postępowania o zamówienie publiczne przejawia się przede wszystkim w obowiązku dokumentowania działań podejmowanych przez zamawiającego. W trakcie prowadzenia postępowania zamawiający sporządza pisemny protokół zawierający opis przedmiotu zamówienia, informację o trybie udzielenia zamówienia, cenę oraz inne istotne elementy ofert, a ponadto wskazanie wybranej oferty. Również oferty składane w toku postępowania, opinie biegłych, zawiadomienia, wnioski i oświadczenia powinny być sporządzone w formie pisemnej. Formy pisemnej, pod rygorem nieważności, wymaga także umowa o udzielenie zamówienia publicznego. 10

7 Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej (art. 139 ust. 2). Zasada prymatu trybu przetargowego znajduje wyraz w art. 10 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych są przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. Tryby te uznawane są powszechnie za procedury najlepiej realizujące cele zamówień publicznych. W związku z tym mogą one być zastosowane w każdym przypadku. Natomiast posłużenie się jednym z pozostałych trybów udzielenia zamówienia publicznego może mieć miejsce tylko w przypadku spełnienia przesłanek określonych w ustawie. JAK SPRAWNIE ROZPISAĆ PRZETARG NA GAZ Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie (art. 10 ust. 1 i 2). Prawo zamówień publicznych dopuszcza aż osiem rodzajów postępowania przetargowego. W przypadku przetargu na dostawę mediów najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z opcji przetargu nieograniczonego, który wymaga niskiego poziomu formalizacji do uruchomienia przetargu niezbędne jest jedynie wypełnienie odpowiedniego wzoru ogłoszenia i zamieszczenie dokumentu publicznie, najlepiej w: Biuletynie Zamówień Publicznych, z wykorzystaniem serwisu page/?d;1052 Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, z wykorzystaniem serwisu eu/ted/main/homepage.do. Dodatkową zaletą trybu nieograniczonego jest brak konieczności wcześniejszej procedury kwalifikacyjnej, co oczywiście nie zwalnia dostawców ze spełnienia wymogów przetargu i pozwala na wybór dostawcy spełniającego wszystkie wymagania. Wybór trybu postępowania jest jedną z podstawowych czynności zamawiającego, od których zależy ważność umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej w następstwie rozstrzygnięcia postępowania. Zamawiający, wszczynając postępowanie, winien podczas wyboru trybu uwzględnić zasadę równego traktowania wykonawców i wykonywania wszystkich czynności w taki sposób, aby zachować warunki uczciwej konkurencji. Wystąpienie każdej okoliczności świadczącej o naruszeniu przepisów ustawy w sposób rzeczywiście lub potencjalnie wpływający na wynik postępowania skutkuje zawarciem 12

8 umowy podlegającej unieważnieniu. Prawo zamówień publicznych dopuszcza aż osiem rodzajów postępowania przetargowego: A. przetarg nieograniczony, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy; Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy (art. 39). Prawo zamówień publicznych nie przewiduje żadnych przesłanek koniecznych do skorzystania z trybu przetargu nieograniczonego. W postępowaniu takim może brać udział nieograniczona liczba niezindywidualizowanych wykonawców. Złożenia ofert nie poprzedza wcześniejsza procedura kwalifikacyjna. Wszyscy wykonawcy ubiegający się o zamówienie, także w tym trybie, muszą jednak spełniać zarówno warunki udziału w postępowaniu, które określa zamawiający w sposób adekwatny i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, w celu zapewnienia należytego wykonania zamówienia, jak również muszą sprostać pozostałym wymogom zamówienia, które są określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty (art. 44). Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczyna się poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej zamawiającego. Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w inny sposób, w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w inny sposób niż określony w ust. 1-3, w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim (art. 40 ust. 1-5). B. przetarg ograniczony, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert; Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert (art. 47). Przetarg ograniczony obok przetargu nieograniczonego jest podstawowym trybem udzielenia zamówienia, co oznacza, że uwzględniając pełną dostępność do zamówienia i konkurencyjność tego trybu, ustawodawca zdecydował się na umożliwienie zastosowania go przez zamawiającego w każdych okolicznościach, bez względu na wartość i rodzaj zamówienia. Podobnie jak w przetargu nieograniczonym, przetarg ograniczony rozpoczyna się czynnością zamawiającego polegającą na opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu. W odpowiedzi na ogłoszenie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. Na podstawie wniosków zamawiający przeprowadza kwalifikację wykonawców, oceniając spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu, a następnie tworzy listę wykonawców, których zaprasza do składania ofert. Wraz z zaproszeniem wykonawcy otrzymują specyfikację istotnych warunków zamówienia i na jej podstawie przygotowują i składają oferty. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu (art. 51 ust. 1 i 4). C. negocjacje z ogłoszeniem, w których, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert; Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert (art. 54). Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 14

9 2) przedmiotem zamówienia są nietypowe usługi, dostawy lub roboty budowlane wymagające posiadania przez strony postępowania przetargowego wiedzy specjalistycznej lub których wykonanie jest obarczone nadmiernym, niedającym się oszacować ryzykiem, a w konsekwencji przez brak dokładnego określenia przedmiotu zamówienia nie jest możliwe oszacowanie jego wartości; 3) nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty; 4) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju; 5) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro (art. 55 ust. 1). złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 2) został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych; 3) przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju; 4) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem (art. 62. ust. 1). D. dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert; Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert (art. 60a). Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności: 1) nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia; 2) cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 60b). E. negocjacje bez ogłoszenia, w których zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert; Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert (art. 61). Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały F. zamówienie z wolnej ręki, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą; Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą (art. 66 ust. 1). Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej; 1a) przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz które mogą być wytwarzane tylko przez jednego wykonawcę; 2) przeprowadzono konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej; 3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia; 4) w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie 16

10 oferty zostały odrzucone ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego; 6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; 7) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; 8) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym; 9) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 10) zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej, a jego wartość jest mniejsza od kwot określonych w ustawie; 11) zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, a jego wartość jest mniejsza od kwot określonych w ustawie (art. 67 ust. 1). G. zapytanie o cenę, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert; Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert (art. 69). Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w ustawie (art. 70). H. licytacja elektroniczna, w której za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji. Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji (art. 74 ust. 1). Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach określonych w ustawie (art. 74 ust. 2). Szczególnym trybem udzielenia zamówienia publicznego jest konkurs, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno budowlanego oraz przetwarzania danych (art. 110). Do najważniejszych czynności zamawiającego poprzedzających wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zalicza się opis rzedmiotu zamówienia z oszacowaniem jego wartości. Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1). Roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót albo za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego w przypadku zamówienia obejmującego zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Treść i forma tych dokumentów muszą spełniaćwymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 18

11 Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego (art. 31 ust. 1 i 2). PRZEBIEG PRZETARGU W przetargu możemy wyróżnić trzy główne fazy, jednak etapów prawnych jest zdecydowanie więcej. W tym rozdziale szczegółowo scharakteryzowano wymogi formalne. OGŁOSZENIE O PRZETARGU SKŁADANIE OFERT OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W zależności od wartości szacunkowej zamówienia publicznego zamawiający ma obowiązek lub możliwość powołania komisji przetargowej przeprowadzającej postępowanie. Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zwaną dalej komisją przetargową, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się. 20

12 Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań (art. 19 ust. 1-3). Kolejną bardzo ważną kwestią jest określenie warunków przetargu przy uwzględnieniu zasad równości i uczciwej konkurencji, w tym warunków wymaganych od dostawców lub wykonawców, terminów itd. Wszystkie podstawowe i najważniejsze warunki przetargu powinny zostać zamieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przetargu można wyróżnić następujące etapy: A. Ogłoszenie o przetargu Ogłoszenie o przetargu jest jedną z pierwszych czynności zamawiającego, wszczynającą formalnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W stosunku do tej czynności wykonawcy mogą składać protesty i ewentualne odwołania. Może to nastąpić, jeżeli zamawiający już w ogłoszeniu naruszy jedną z zasad udzielania zamówień publicznych (np. określenie przedmiotu zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję poprzez wskazanie jednego z wielu producentów). Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się zawsze w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej zamawiającego. Dodatkowo, jeżeli wartość zamówienia udzielanego przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanego przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, a w przypadku zamówień udzielanych przez innych zamawiających kwoty euro, ogłoszenie o przetargu podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza tych wartości, ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zamieszcza wyłącznie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (art. 40 ust. 1-3). Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień: 1) udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 4, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: a) euro dla dostaw lub usług, 2) udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3 i 4, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: a) euro dla dostaw lub usług ( 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej). Przekazanie ogłoszenia do publikacji może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach UZP. Ogłoszenia przekazywane Prezesowi Urzędu publikuje się w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od daty doręczenia do UZP tego ogłoszenia. Ogłoszenie o zamówieniu, które publikuje się w Biuletynie Zamówień Publicznych, powinno zostać przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych przed zamieszczeniem lub opublikowaniem go w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób. Ponadto ogłoszenie zamieszczane lub publikowane przez zamawiającego powinno być zgodne z treścią ogłoszenia przekazanego Prezesowi Urzędu oraz zawierać informację o jego przekazaniu. W przypadku przekazania ogłoszenia drogą elektroniczną dla zapewnienia identyfikacji zamawiającego przesyłającego ogłoszenie wprowadzono zasadę logowania się do serwera Urzędu przy pomocy unikalnego, przydzielonego każdemu zainteresowanemu zamawiającemu zestawu login hasło. Wymóg logowania ma zagwarantować, że publikowane ogłoszenie rzeczywiście pochodzić będzie od zamawiającego. Tym samym przed rozpoczęciem użytkowania systemu zamawiający powinien zwrócić się pisemnie (pocztą) do UZP. W odpowiedzi Urząd Zamówień Publicznych przydziela login i hasło, które muszą zostać podane przed rozpoczęciem wprowadzania ogłoszenia. Zamawiający, który dzięki przyznanemu loginowi i hasłu może być zidentyfikowany w systemie, jest już w stanie dokonywać publikacji ogłoszeń za pośrednictwem portalu UZP. Podobnie jak w przypadku ogłoszeń podlegających publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, także Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia przekazuje się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Również w tym przypadku zamawiający jest obowiązany udokumentować dzień przekazania ogłoszenia oraz przechowywać dowód jego nadania. Ogłoszenia publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w terminie 12 dni od daty ich wysłania. Ogłoszenia o przetargach podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przesyłane są na odpowiednich formularzach określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji nr 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1564/

13 Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza się drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia przekazuje się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, a w przypadkach przewidzianych w ustawie drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi albo w ust. 3 załącznika XX do dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, zwanej dalej stroną internetową określoną w dyrektywie. Zamawiający jest obowiązany udokumentować: 1) zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, w szczególności przechowywać dowód jego zamieszczenia; 2) publikację ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w szczególności przechowywać dowód jego publikacji (art. 12 ust. 1-3). B. Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie zainteresowani wykonawcy zwracają się z wnioskiem do zamawiającego o przesłanie formularza specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przesłanie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest także publikowana na stronie internetowej zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE. Specyfikację udostępnia się w powyższy sposób do dnia upływu terminu składania ofert. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia. Opłata, jakiej można żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania (art. 42 ust. 1 i 2). C. Składanie ofert i wnoszenie wadium, jeśli zostało ono przewidziane Dostawcy lub wykonawcy, którzy zapoznali się z dokumentacją przetargową, zorientowali się w przedmiocie zamówienia, czego wymaga od nich zamawiający, mogą przystąpić do przygotowania oferty. Oferta składana przez dostawców (wykonawców) powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, pod rygorem nieważności. Ofertę można także złożyć w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Do złożenia oferty w tej formie konieczna jest zgoda zamawiającego. Ponadto oferta powinna sprostać innym wymaganiom stawianym przez zamawiającego. Istnieje również wyjątek od wymogu stosowania w ofercie języka polskiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może bowiem wyrazić zgodę na złożenie (m.in.) oferty w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane (art. 9 ust. 1-3). Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 82 ust. 2). Oferty należy złożyć w miejscu i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Oferta złożona po terminie jest zwracana wykonawcy bez otwierania po upływie terminu na wniesienie odwołania. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania (art. 84 ust. 2). Zamawiający może zażądać od wykonawców zabezpieczenia składanych przez nich ofert poprzez wniesienie wadium. Wysokość wadium określa zamawiający, podając konkretną kwotę. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 1-3). D. Otwarcie ofert Bezpośrednio po upływie terminu do składania ofert następuje ich otwarcie. Tuż przed otwarciem ofert 24

14 zamawiający powinien podać kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich uczestniczących w postępowaniu wykonawców. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 2 i 3). Nie ma również przeciwwskazań, aby podczas tej czynności zamawiającego obecne były również osoby, które nie są bezpośrednio zainteresowane jego wynikiem. Zamawiający nie ma uprawnień do ograniczania kręgu osób obecnych podczas otwarcia ofert wyłącznie do wykonawców, którzy złożyli oferty. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje powyższe oraz informację, jaką kwotę zamawiający zamierza przeznaczyć na to zamówienie, są niezwłocznie przekazywane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek (art. 86 ust. 4 i 5). E. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej Po otwarciu ofert komisja przetargowa lub inne osoby działające w imieniu zamawiającego dokonują badania oraz oceny złożonych przez wykonawców ofert, wybierając najkorzystniejszą z nich. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez dostawców i wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Możliwość ta jest uprawnieniem zamawiającego, a nie jego obowiązkiem. Oferent nie może domagać się od zamawiającego, aby ten zażądał stosownych wyjaśnień. Oferent nie może również złożyć skutecznego protestu na bezczynność zamawiającego polegającą na nieskorzystaniu z uprawnienia żądania wyjaśnień. W żadnym jednak wypadku żądanie wyjaśnień złożonej oferty nie może prowadzić do zmiany lub uzupełnienia samej oferty. W toku dokonywania oceny ofert nie jest dopuszczalne prowadzenie jakichkolwiek negocjacji zamawiającego z oferentami na temat złożonych przez niech ofert. Nie jest również możliwe dokonanie przez zamawiającego jakichkolwiek zmian w treści złożonych ofert, zwłaszcza zmiany ceny. Zamawiający może wyłącznie poprawić oczywiste omyłki pisarskie w treści oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (uwzględniając konsekwencje rachunkowe tych poprawek), o czym niezwłocznie zobowiązany jest powiadomić wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Za oczywistą omyłkę może być uznana tylko taka zmiana tekstu oferty, która nie powoduje zmiany jej treści. Oferta zawierająca błąd w obliczeniu ceny lub omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny, której nie można poprawić w sposób określony w ustawie, podlega odrzuceniu. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. W postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 1-2). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą wyłącznie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Podkreślić należy, że z nielicznymi wyjątkami kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości dostawcy lub wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej, a więc kryteriów podmiotowych. Kryteria oceny ofert mogą odnosić się wyłącznie do przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania. Kryteria oceny ofert raz określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zaproszeniu do udziału w postępowaniu lub zaproszeniu do składania ofert w przypadku innych postępowań) nie podlegają zmianie w toku postępowania. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej (art. 91 ust. 1-3). Zamawiający niezwłocznie powiadamia wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze oferty najkorzystniejszej. Powiadomienie powinno wskazywać imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający winien też zamieścić w tym powiadomieniu uzasadnienie swojego wyboru. Ponadto zamawiający ma obowiązek w powiadomieniu wskazać także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający umieszcza powyższe informacje na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 26

15 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (art. 92 ust. 1 i 2). F. Zawarcie umowy Zamawiający ma obowiązek zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostało ono przekazane drogą elektroniczną, albo w terminie nie krótszym niż 15 dni w razie przekazania zawiadomienia o wyborze oferty w inny sposób. Przed podpisaniem umowy zwycięski oferent może być zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Podkreślić należy, że skutkiem niewniesienia zabezpieczenia przez zwycięskiego oferenta jest utrata wniesionego przez tegoż oferenta wadium (razem z odsetkami) oraz możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty z pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. Wybór kolejnej oferty następuje bez przeprowadzania ponownej oceny ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 (art. 94 ust. 3). G. Wzory dokumentów Prawo zamówień publicznych uzależnia stopień sformalizowania postępowania o udzielenie zamówienia od wartości zamówienia. W przypadku postępowań o wartości przekraczającej równowartość kwoty euro zamawiający ma obowiązek żądania od wykonawców przedłożenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W postępowaniach prowadzonych w procedurze poniżej tych progów żądanie przedłożenia dokumentów ma charakter fakultatywny, a zamawiający może oprzeć się na złożonych przez wykonawcę oświadczeniach. Dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania szczegółowo określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231, dalej jako rozporządzenie). W myśl przepisów wspomnianego wyżej rozporządzenia w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamawiający może żądać m.in. następujących dokumentów: 1) potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji; 2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 5) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres; 6) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniach, w których wartość przedmiotu zamówienia przekracza równowartość euro, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 28

16 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; WZORY DOKUMENTÓW 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 7) w przypadku zamówień innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 i art. 132 ust. 1 ustawy, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W postępowaniach, w których wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wskazanych kwot, zamawiający może (ale nie musi) żądać wymienionych wyżej dokumentów. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) do o wartości szacunkowej poniżej 200 tys. euro 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest: Siedziba Zamawiającego: Adres do korespondencji: Tel. Fax: NIP: REGON: Adres strony internetowej: 2. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI Tel. Fax: 30

17 3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej progu ustalonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej u.p.z.p. 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1650). 4. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW Zgodnie z art. 27 ust. 2 u.p.z.p. w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na pisemne żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny Słownik Zamówień CPV: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do. 1. Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. 2. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie gazu ziemnego w okresie 24 miesięcy na poziomie:. Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert, i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego podanej orientacyjnej ilości gazu. 3. Zamawiający deklaruje odbiór paliwa gazowego wg poniższego zestawienia: Obiekt Moc Układ pomiarowy Ul. gazomierz Urządzenia gazowe Liczba urządzeń W niniejszym postępowaniu do składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na korespondencję w innych językach, jeżeli nie towarzyszy jej tłumaczenie w języku polskim. Ul. gazomierz 5. INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH Zamawiający: nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie według wskazań układów pomiarowych. 6. INFORMACJE O UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW, ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 5. Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego:. Zamawiający: nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zamówień uzupełniających, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia wynosi od dnia podpisania umowy. 9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW 32

18 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. 3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia, opierając się na informacjach zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków z art. 24 ust. 1 u.p.z.p. Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. 2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 2) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 3) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. WYKONAWCA ZAGRANICZNY 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt 1 składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i może być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Uwaga! Dokumenty napisane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 11. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza należy dołączyć do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu powinny potwierdzać, że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 9, ppkt 1.2, 1.3, 1.4 (art. 22 ust. 1 pkt 2, 3, 4) oraz że każdy z nich spełnia warunek określony w ppkt 1.1 (art. 22 ust. 1 pkt 1) w zakresie, w jakim będzie wykonywał zamówienie. Dokumenty określone w pkt 10 ppkt 1 składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swej treści następujące postanowienia: 1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego; 2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia); 3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi; 4) określenie lidera Konsorcjum; 5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi; 6) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia; 7) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 34

19 4. Wszyscy Wykonawcy należący do Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 12. WYSOKOŚĆ I FORMA WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający: nie żąda wniesienia wadium, nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wymagania podstawowe 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, jeżeli z dokumentu (-ów) określającego (-ych) status prawny Wykonawcy(-ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(-ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 4) W przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty przez pełnomocnika Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem stosownego pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie. 6) We wszystkich przypadkach, w których jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 7) Dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Forma oferty 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie czytelnym pismem. 3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 5) Zaleca się, żeby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie osoby lub więcej) podpisującą(-e) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie muszą być numerowane ani parafowane. 6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany we wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego), muszą być parafowane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. 7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie osoby lub więcej) podpisującą(-e) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 8) W przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię (np. Poświadczam za zgodność z oryginałem, podpis i pieczątka imienna Wykonawcy). 9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 3. Zawartość oferty 1) Kompletna oferta musi zawierać: a) formularz oferty; b) dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ; c) stosowne pełnomocnictwo(-a) w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pełnomocnictwa lub odpisu z właściwego rejestru. 2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie przez Wykonawcę w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem liczby stron wchodzących w skład oferty. 4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu oferty), że Zamawiający 36

20 nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późniejszymi zmianami). Wykonawca nie może objąć tajemnicą informacji odzwierciedlających publiczny charakter niniejszego postępowania. 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia godz.. 2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego w dniu o godz. w sali nr. 15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia podjętego przez Krajową Izbę Odwoławczą (art. 182 ust. 6 ustawy p.z.p.). 16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Ceną oferty jest całkowita kwota brutto wymieniona w Formularzu oferty wyliczona na podstawie zestawienia cenowego. 2. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie gazu ziemnego w okresie 24 miesięcy na poziomie. 3. Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia i związane z jego realizacją, w tym podatek otd towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 5. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę za sprzedaż gazu, opłaty abonamentowe i za usługę dystrybucji (opłaty stałe i zmienne) nie mogą być wyższe niż ceny obowiązujące na dzień składania oferty (zgodne z obowiązującą Wykonawcę taryfą zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). 6. Wartość brutto oferty należy wyliczyć według zasady podanej w Załączniku nr 1 do SIWZ. 17. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 38

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Czy Komisja Przetargowa została decyzja nr 27/2008 Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie 1 powołana przez Kierownika

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Czy Komisja Przetargowa została decyzja nr 27/2008 Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie 1 powołana przez Kierownika Załącznik nr do SR.XI.093-3-09 LISTA SPRAWDZAJĄCA. Zamawiający: Urząd Gminy Nowy Targ. Adres zamawiającego: 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 4. Szacowana wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z kontroli SR.XI LISTA SPRAWDZAJĄCA

Załącznik do protokołu z kontroli SR.XI LISTA SPRAWDZAJĄCA LISTA SPRAWDZAJĄCA. Zamawiający: Gmina Bobowa. Adres zamawiającego: 38-350 BOBOWA 57 3. Rodzaj zamówienia: usługa / dostawa / robota budowlana: 4. Szacowana wartość zamówienia:.39.660,00 zł co stanowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Zał. nr 1 do zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Procedura udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. Postępowanie, które nie kończy się udzieleniem zamówienia (a zatem nie kończy się w ogóle:)

UMOWA RAMOWA. Postępowanie, które nie kończy się udzieleniem zamówienia (a zatem nie kończy się w ogóle:) PRZEPISY SZCZEGÓLNE UMOWA RAMOWA NIE JEST TRYBEM UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NIE JEST UDZIELENIEM ZAMÓWIENIA ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ POPRZEDZA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą Załącznik 1 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne

Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

3. Fundusz stosuje, przy wyborze Wykonawcy zamówienia, postanowienia niniejszego Regulaminu, gdy:

3. Fundusz stosuje, przy wyborze Wykonawcy zamówienia, postanowienia niniejszego Regulaminu, gdy: Regulaminu wyboru wykonawców dostaw oraz usług dla Funduszu Zalążkowego KPT Sp. z o.o. dla projektu Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym w ramach działania 3.1. Inicjowanie

Bardziej szczegółowo

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia;

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia; Regulamin udzielania zamówień w projekcie Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku Opracowanie Izabela Łuków Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 171,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady udzielania zamówień

Podstawowe zasady udzielania zamówień Wykład 2 Podstawowe zasady udzielania zamówień 1. Konstrukcja prawna systemu zamówień publicznych Konstrukcję prawną, na której opiera się polski system zamówień publicznych tworzy: ustawa z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o cenę

Zapytanie ofertowe o cenę Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe.

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wprowadzony Poleceniem służbowym Prezesa Zarządu nr PS/006/3/2007 z dnia 14.05.2007 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych

Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16.05.2014 r. Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych Zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r.

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r. Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 166/10 z dnia 31.12. 2010 r. Burmistrza Miasta Ciechocinka w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp Tabela wskaźników procentowych stosowanych dla obliczenia, z zastosowaniem metody wskaźnikowej, kary administracyjnej za naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania zakupów

Regulamin dokonywania zakupów Strona 1 z 6 Data wydania Spis treści: I. DEFINICJE... 2 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ZAMÓWIENIA I UMOWY... 5 IV. CENA... 5 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 5 VI. ZAŁĄCZNIKI... 6 Strona 2 z 6 I. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik. przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy.

Załącznik. przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy. Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik. przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy.

Załącznik. przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy. Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Kategoria Lp. nieprawidłowości

Tabela 1. Kategoria Lp. nieprawidłowości Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego Program szkolenia Szkolenie uwzględnia zmiany w ustawie - Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity)

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity) REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE (tekst jednolity) I. Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców na wykonanie prac remontowo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE SŁUŻĄCE DZIAŁALNOŚCI SEKTOROWEJ przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sokółce Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Tryby Udzielania Zamówień Publicznych

Tryby Udzielania Zamówień Publicznych Tryby Udzielania Zamówień Publicznych Jakie tryby uregulowano w p.z.p.? 1. Przetarg nieograniczony, 2. Przetarg ograniczony, 3. Negocjacje z ogłoszeniem, 4. Dialog konkurencyjny, 5. Negocjacje bez ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Wybór wykonawcy.

Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Wybór wykonawcy. Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Wybór wykonawcy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W jakim trybie nie trzeba jej sporządzać? W jakiej formie sporządza się SIWZ? Od którego momentu

Bardziej szczegółowo

z dnia o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

z dnia o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Wersja przyjęta przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r. U S T AWA z dnia o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych 1), 2) oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zasad powoływania komisji przetargowych i wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

2 Szacowanie wartości zamówienia

2 Szacowanie wartości zamówienia Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy.

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. REGULAMIN postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, formy

Bardziej szczegółowo

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 1. Przy ustalaniu wysokości kar administracyjnych za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych należy brać pod uwagę, z jednej

Bardziej szczegółowo

Regulamin ramowy pracy komisji przetargowej

Regulamin ramowy pracy komisji przetargowej Regulamin ramowy pracy komisji przetargowej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2014 I. Zasady ogólne 1 1. Komisja przetargowa, zwana dalej komisją, w zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o. I. Definicje: 1. Dostawy nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU. Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU. Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień związanych z działalnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA ,00 ZŁ BRUTTO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA ,00 ZŁ BRUTTO Załącznik do Zarządzenia Nr 18 Zarządu PKP LHS sp. z o.o. z dnia 10.08.2016 r. wprowadzony do stosowania Uchwałą Nr 402 z dnia 10.08.2016 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU (tekst jednolity)

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU (tekst jednolity) REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU (tekst jednolity) I Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców na

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. Załącznik do zarządzenia nr 12/2014 Dyrektora z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych LexPolonica nr 29421. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.113.759 (U) Prawo zamówień publicznych zmiany: 2010-09-16 Dz.U.2010.161.1078 art. 1 2011-01-02 Dz.U.2010.182.1228 art. 152 2011-02-23 Dz.U.2011.28.143

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ogólne

Rozdział 1 Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0151-13/07 z dnia 1 lutego 2007r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej w Urzędzie Miasta Nowy Targ a także w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 12 września 2016 roku REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy Komisji

Bardziej szczegółowo

SIWZ a usługi PR. 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. Warszawa, 2010 r. s. 7

SIWZ a usługi PR. 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. Warszawa, 2010 r. s. 7 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. SIWZ a usługi PR Zlecanie usług PR w sektorze publicznym odbywa się w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Załącznik nr 4 do umowy KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 1. Przy ustalaniu wysokości kar administracyjnych za naruszenia przepisów o ch publicznych należy brać pod

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

Art Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej "zamówieniami", przez:

Art Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej zamówieniami, przez: VI. Zamówienia publiczne (4 godz.) 1. Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych 2. Zakres podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych 3. Wyłączenia przedmiotowe i ograniczenia stosowania ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13.5 Szczegółowa lista sprawdzająca zagadnienia stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Załącznik 13.5 Szczegółowa lista sprawdzająca zagadnienia stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych Załącznik 13.5 Szczegółowa lista sprawdzająca zagadnienia stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych SZCZEGÓŁOWA LISTA SPRAWDZAJĄCA POPRAWNOŚĆ ZASTOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (dot. zamówień,

Bardziej szczegółowo

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO. I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13.5 Szczegółowa lista sprawdzająca zagadnienia stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Załącznik 13.5 Szczegółowa lista sprawdzająca zagadnienia stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych Załącznik 13.5 Szczegółowa lista sprawdzająca zagadnienia stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych SZCZEGÓŁOWA LISTA SPRAWDZAJĄCA POPRAWNOŚĆ ZASTOSOWANIA USTWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (dot. zamówień,

Bardziej szczegółowo

Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP

Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP. Nowelizacja ustawy ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.86.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 grudnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2007 Starosty Rawickiego z dnia 20 czerwca 2007 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Komisji Przetargowej Regulamin pracy Komisji Przetargowej ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU Załącznik nr 8 1 1. Komisja Przetargowa, zwana dalej komisją, zostaje powołana do przeprowadzenia każdego postępowania organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych Bartosz Mikołajczak Ul. Ciechocińska 59 60-473 Poznań Poznań, 31.08.2005 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.18.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 kwietnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne - zasady ogólne

Zamówienia publiczne - zasady ogólne Dr hab. inż. Dorota Zawieska Wydział Geodezji i Kartografii Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych Plan wykładu: Wprowadzenie Podstawowe źródła zawierania umów Kryterium stosowania ustawy (progi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr /05 z dnia 1 lutego 2005r.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr /05 z dnia 1 lutego 2005r. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0151-9/05 z dnia 1 lutego 2005r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej w Urzędzie Miasta Nowy Targ a także w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin udzielania zamówień Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin stosuje się do udzielania zamówień publicznych o wartości

Bardziej szczegółowo

przyjęty dnia 07 maja 2012 r. (aneksowany dnia 08 lipca 2013 r.)

przyjęty dnia 07 maja 2012 r. (aneksowany dnia 08 lipca 2013 r.) Strona1 Regulamin udzielania zamówień w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przyjęty dnia 07 maja 2012 r. (aneksowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane.

Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane. Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZARZĄDZENIE NR 23.2014 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Regulamin udzielania zamówień Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku Załącznik nr 1 do uchwały nr 8/2015 roku z dnia 21 września 2015 roku Regulamin udzielania zamówień Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

INFO NOWE PZP. System informacji o nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych

INFO NOWE PZP. System informacji o nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych INFO NOWE PZP System informacji o nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych INFO NOWE PZP to program wsparcia Uczestników szkoleń organizowanych przez ogólnopolską firmę szkoleniową EKSPERT Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro

Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN, zwanym dalej Instytutem" powołuje się komisję

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, finansowanych ze środków Unii Europejskiej

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, finansowanych ze środków Unii Europejskiej PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, finansowanych ze środków Unii Europejskiej (DLA BUDOWLANYCH ORAZ USŁUG I DOSTAW O WARTOŚCI POW. 20 TYS. ZŁ NETTO, TJ. BEZ PODATKU

Bardziej szczegółowo

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego:

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego: Załącznik 13.3.1 Lista sprawdzająca poprawność zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UWZGLĘDNIAJĄCE REGULACJE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UWZGLĘDNIAJĄCE REGULACJE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UWZGLĘDNIAJĄCE REGULACJE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ Zmiany w systemie zamówień publicznych I. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2014

Zarządzenie Nr 14/2014 Zarządzenie Nr 14/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 20 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach (DLA BUDOWLANYCH ORAZ USŁUG I DOSTAW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ O WARTOŚCI POW. 20 TYS. ZŁ NETTO,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro 1 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro Podstawa prawna: - art. 44 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH NA ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH NA ROBOTY BUDOWLANE SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH NA ROBOTY BUDOWLANE Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp zamawiający może udzielić zamówień dodatkowych na roboty budowlane, jeżeli łącznie

Bardziej szczegółowo

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU Dzień 1 1. Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa); źródła prawa wspólnotowego charakterystyka i zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania zamówień przez Wnioskodawców

Procedura udzielania zamówień przez Wnioskodawców Załącznik nr 6 Procedura udzielania zamówień przez Wnioskodawców I. Zasady ogólne 1. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad: a. zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. WEWNĘTRZNY REGULAMIN ZASAD REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o. 64-600 Oborniki, ul. Staszica 41A tel/fax (0 61) 29 615 02, 29 615 25 NIP 787-00-23-856, Identyfikator 630218518 www.pwik-oborniki.pl,

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy z dnia 26.06.2014r. REGULAMIN w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 9/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin udzielania zamówień Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Regulamin udzielania zamówień w realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych Przyjęto dnia 07 października 2013 r. Podpis Rektora WST 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Przesłanki udzielenia zamówień uzupełniających zostały określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2011 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Nr 907 ze zm.)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Nr 907 ze zm.) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Nr 907 ze zm.) 1. Ustawa - Prawo zamówień publicznych weszła w życie 2 marca 2004 r. i zastąpiła obowiązującą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 OOO EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 OOO EURO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/2014 Zarządu Komunalnego Zwiazku Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PŁOCKIM OŚRODKU KULTURY I SZTUKI. Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PŁOCKIM OŚRODKU KULTURY I SZTUKI. Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki Nr 32 z dnia 16.04.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PŁOCKIM OŚRODKU KULTURY I SZTUKI Rozdział I INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. powołanej w Złocienieckim Ośrodku Kultury do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. powołanej w Złocienieckim Ośrodku Kultury do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych Załącznik 1 do ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNEGO w sprawie powołania komisji przetargowej Dyrektora Złocienieckiego Ośrodka Kultury z dnia 27.07.2012r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej w Złocienieckim

Bardziej szczegółowo