RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010"

Transkrypt

1 RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce PODSUMOWANIE

2 I. INNOWACJE W OCHRONIE ZDROWIA W POLSCE OCENA DOSTĘPU Grupa Robocza na rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej skupiająca ekspertów róŝnych dziedzin nauki, świadczeniodawców oraz pacjentów dokonała diagnozy poziomu udostępnienia polskim pacjentom nowej lub teŝ ulepszonej wiedzy medycznej, słuŝącej podniesieniu skuteczności i bezpieczeństwa terapii oraz poprawie jakości Ŝycia chorych w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Diagnozę przygotowano na przykładzie trzech wybranych problemów zdrowotnych chorób nowotworowych, cukrzycy oraz osteoporozy, które w perspektywie starzenia się populacji w Europie stanowią coraz większe wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej, a takŝe generują wysokie koszty ekonomiczne i społeczne. NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe raport Grupy Roboczej koncentruje się na zwiększaniu dostępu do nowoczesnego leczenia, co powinno stanowić priorytet niezaleŝnie od kierunku, w jakim będzie rozwijać się system ochrony zdrowia w Polsce. W świetle dokonanych analiz stwierdzono, iŝ pomimo pozytywnych zmian w ostatnich latach, ograniczona dostępność pacjentów w Polsce do nowoczesnych terapii medycznych pozostaje nadal aktualnym wyzwaniem dla systemu zdrowotnego. W przedmiocie dostępności dla pacjentów nowoczesnych leków w Polsce wskazać naleŝy iŝ, jedynie 15% polskiego rynku aptecznego stanowią leki innowacyjne/oryginalne, co w tej dziedzinie plasuje Polskę na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Niska jest teŝ dynamika wzrostu refundacji leków innowacyjnych dla polskich pacjentów, co jest podstawowym warunkiem wdraŝania innowacji do powszechnej praktyki klinicznej. Polska, w świetle międzynarodowych analiz porównawczych, niedostatecznie wykorzystuje swój potencjał jeśli chodzi o prowadzenie badań klinicznych, co ma bezpośredni wpływ na dostępność nowoczesnych terapii dla pacjentów. Rocznie w Polsce rejestruje się ok. 450 nowych badań, w których bierze udział tys. 2

3 osób. Pod tym względem ustępujemy m.in. Wielkiej Brytanii i Niemcom (ok. 1,5 tys. badań rocznie). W Czechach i na Węgrzech prowadzi się podobną liczbę badań, choć są to kraje mniejsze od Polski. Jako niewystarczające oceniane jest przez ekspertów tempo rozwoju i wdraŝania do codziennej praktyki klinicznej nowoczesnych procedur, np. z zakresu chirurgii małoinwazyjnej, która obniŝa koszty leczenia poprzez skrócenie okresu hospitalizacji i czasu powrotu operowanych pacjentów do aktywności oraz ma ogromny wpływ na poprawę jakości Ŝycia operowanych pacjentów. Za niezadawalający uznawany jest poziom dostępności polskich pacjentów do diagnostyki obrazowej, w tym w szczególności tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego, jak równieŝ nadzór nad jakością badań obrazowych. Polska naleŝy do państw Unii Europejskiej o jednej z najniŝszych dostępności do badań diagnostycznych z uŝyciem rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Jako pozytywne przykłady działań słuŝących rozwojowi innowacyjności w polskiej ochronie zdrowia, Grupa Robocza na rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej wskazała m.in. opracowanie Planu informatyzacji E Zdrowie Polska na lata przez Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, sporządzenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, uwzględniającego wśród priorytetów zwiększenie innowacyjności w dziedzinie nauk medycznych w Polsce oraz zmiany w działalności Agencji Oceny Technologii Medycznych wpływające na zwiększenie przejrzystości i transparentności decyzji i opinii podejmowanych w przedmiocie tego jakie procedury, leki i wyroby medyczne obejmowane są finansowaniem ze środków publicznych. W ostatnim czasie pojawiło się w Polsce takŝe wiele projektów aktów prawnych mających na celu zredukowanie barier prawnych dla rozwoju innowacyjności w ochronie zdrowia, jak np. projekt ustawy o prowadzeniu badań klinicznych, czy teŝ projekt ustawy o refundacji leków, środków spoŝywczych specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego oraz wyrobów medycznych. Jednocześnie jednak naleŝy podkreślić, Ŝe niektóre z postulowanych zmian mogą być wręcz 3

4 zagroŝeniem dla innowacji. Jako problematyczne oceniane jest np. proponowane zamroŝenie wydatków na refundację na poziomie 17%. Podstawową barierą dla innowacji w ochronie zdrowia w Polsce pozostaje brak jednolitego systemu informacji o zdrowiu, zbudowanego na bazie spójnego systemu oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. W polskim systemie ochrony zdrowia nadal brak jest instytucji w pełni odpowiedzialnej za długookresową strategię planowania infrastruktury technicznej. Nie zdefiniowano dotychczas mierzalnych i operacyjnych wskaźników innowacyjności polskiej ochrony zdrowia, jak równieŝ nie opracowano metod monitorowania dokonującego się w niej postępu. Biorąc pod uwagę podkreślane przez Unię Europejską znaczenie innowacji dla rozwoju unijnej gospodarki, za niewystarczający naleŝy teŝ uznać stopnień wdraŝania w Polsce strategii innowacyjnego rozwoju zawarty wcześniej w Strategii Lizbońskiej, obecnie w strategii Europa TakŜe poziom finansowania ochrony zdrowia nie zapewnia wystarczających warunków w zakresie dostępności do nowych technologii w ochronie zdrowia w Polsce. Wydatki publiczne na ochronę zdrowia stanowią 4,7 % PKB, co sytuuje Polskę nadal na jednej z najniŝszych lokat spośród krajów Unii Europejskiej. II. CHOROBY PRZEWLEKŁE WYZWANIA DLA INNOWACJI W 2020 roku populacja osób powyŝej 60 roku Ŝycia stanowić będzie ok % mieszkańców Unii Europejskiej, dlatego polityka zdrowotna państw Unii powinna być ukierunkowana na kompleksowe postępowanie w schorzeniach osób starszych, w szczególności takich, jak choroby nowotworowe, cukrzyca i choroby kostno szkieletowe, w tym osteoporoza. Liczba nowych zachorowań na nowotwory złośliwe wynosi w krajach Unii Europejskiej ok. 3,2 miliona rocznie. Najwięcej zachorowań dotyczy raka jelita grubego, raka płuc, raka piersi, raka gruczołu krokowego. Jednym z podstawowych problemów polskiej onkologii jest brak pełnej i aktualnej wiedzy 4

5 na temat sytuacji epidemiologicznej chorób nowotworowych. Takim źródłem mogą być przede wszystkim rejestry kliniczne poszczególnych nowotworów prowadzone przez towarzystwa naukowe lub ośrodki naukowo badawcze, jednak ich funkcjonowanie w Polsce nie jest jeszcze w pełni rozwinięte. W niektórych chorobach nowotworowych takich, jak rak jelita grubego, rak płuc, czy rak szyjki macicy, udział 5- letnich przeŝyć w Polsce jest znacznie niŝszy niŝ w większości państw Unii Europejskiej. Według ekspertów do podstawowych wad organizacji opieki onkologicznej w Polsce naleŝą: niewłaściwa alokacja środków na onkologię ograniczająca moŝliwości profilaktyki nowotworów, zbyt niska wycena znacznej części procedur onkologicznych, szczególnie w kwestii finansowania badań histopatologicznych, czy badań cytogenetycznych i molekularnych, dysproporcje występujące między regionami w kraju w zakresie dostępności do leczenia onkologicznego, brak jednolitych i centralnych kwalifikacji pacjentów onkologicznych do programów terapeutycznych w chemioterapii niestandardowej, zbyt mała liczba procedur onkologicznych wykonywanych w trybie ambulatoryjnym i jednego dnia w celu zmniejszenia wskaźnika hospitalizacji w placówkach onkologicznych, brak łóŝek hotelowych dla pacjentów przy ośrodkach onkologicznych, które umoŝliwiłyby skrócenie czasu trwania hospitalizacji i znacznie obniŝyły koszty leczenia, brak wiodącej instytucji naukowej w Polsce, cieszącej się autorytetem naukowym i wyznaczającej standardy opieki medycznej w Polsce na zasadach EBM, centralizacja ośrodków radioterapii, przy jednoczesnym braku sieci ośrodków satelitarnych, brak systemu transportu pacjentów na radioterapię. 5

6 W Polsce chemioterapia chorób nowotworowych dostępna jest w ramach finansowania ze środków publicznych przede wszystkim w formie standardowej, zgodnie z rejestracją poszczególnych leków. Większość najnowszych leków onkologicznych jest dostępna dla pacjentów w zakresie finansowania ze środków publicznych, w ramach specjalnych programów terapeutycznych lub teŝ w ramach tzw. chemioterapii niestandardowej. Obydwie ścieŝki dostępności do najnowszych leków onkologicznych obarczone są jednak złoŝonymi procedurami administracyjnymi, znacznie obniŝającymi dostępność pacjentów do nowoczesnej terapii. Zgodnie z najnowszymi danymi Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej, średnia zachorowalność na cukrzycę wśród dorosłych osób (w wieku lat) w krajach Unii Europejskiej wzrosła z 7,6% w 2003 r. do 8,6% w roku 2006, co daje liczbę 31 milionów chorych. Co więcej, zgodnie z przewidywaniami, odsetek ten w 2025 r. wyniesie nawet 10,3%. W Polsce liczbę chorych na cukrzycę szacuje się na ponad 2 mln osób. Insuliną leczonych jest około tys. Czynnikiem podwyŝszonego ryzyka epidemiologicznego dla Polski jest takŝe epidemia otyłości wśród dzieci i młodzieŝy. Tymczasem w polskim systemie ochrony zdrowia brak jest powszechnego zastosowania zintegrowanej opieki nad chorymi na cukrzycę, a stan opieki diabetologicznej jest oceniany jako znacznie mniej skuteczny niŝ w innych krajach europejskich, w szczególności jeśli chodzi o brak skutecznych programów profilaktyki cukrzycy oraz niską efektywność systemu diagnostyki cukrzycy. Jedną z podstawowych przyczyn tych negatywnych ocen był dotychczasowy brak dostępności dla polskich pacjentów długodziałających analogów insuliny. Do 2010 roku, Polska pozostawała jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie refundował ze środków publicznych terapii długodziałającymi analogami insuliny, mimo iŝ w tej kwestii występowały pozytywne rekomendacje AOTM. W październiku 2010 roku długodziałające analogi insuliny pojawiły się w projekcie listy refundacyjnej zaprezentowanej przez Ministerstwo Zdrowia, jednak do chwili zamknięcia prac nad raportem Grupy Roboczej lista refundacyjna nie została ostatecznie podpisana przez Ministra Zdrowia. 6

7 Postulowaną propozycją ekspertów na rzecz poprawy opieki diabetologicznej jest opracowanie i konsekwentne prowadzenie w Polsce długookresowego, narodowego programu walki z cukrzycą, co mogłoby przynieść znaczące zmniejszenie zapadalności na cukrzycę typu 2, zmniejszenie odsetka nierozpoznanej cukrzycy typu 2 z obecnego poziomu 40-50% do poziomu mniejszego od 10%, zmniejszenie liczby powikłań cukrzycy - o 50% liczby schorzeń kardiologicznych, a o 30% liczby schorzeń okulistycznych i chorób nerek. Prowadzenie tego programu powinno takŝe doprowadzić do stworzenia zintegrowanej opieki nad chorymi z cukrzycą oraz upowszechnienia profesjonalnej edukacji terapeutycznej, co przyczyni się do poprawy jakości Ŝycia chorych. W grupie przewlekłych schorzeń układu kostno szkieletowego występuje około 200 jednostek chorobowych, do których naleŝą przede wszystkim zapalne choroby reumatyczne takie, jak m.in. reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty, dna moczanowa oraz choroby reumatyczne m.in. choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa i stawów obwodowych oraz osteoporoza i jej następstwa prowadzące do trwałej niepełnosprawności, które są szczególnym problemem medycznym, społecznym oraz ekonomicznym. Eksperci prognozują, iŝ w 2035 roku w starzejącym się polskim społeczeństwie liczba złamań wyniesie 3,5 miliona. Dostępność polskich pacjentów do nowoczesnej terapii w leczeniu osteoporozy finansowanej ze środków publicznych oceniana jest przez ekspertów jako jedna z najgorszych w Unii Europejskiej. Obecnie w Polsce refundowany jest tylko jeden lek na osteoporozę oraz jego generyki. 7

8 III. REKOMENDACJE GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ Grupa Robocza na rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej, po dokonaniu analizy dostępności polskich pacjentów do innowacyjnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia rekomenduje podjęcie następujących działań mających na celu poprawę dostępu do nowoczesnej ochrony zdrowia: 1. Sprawą podstawową jest uczestnictwo naszego kraju w europejskich strategiach innowacyjnego rozwoju (Europa 2020) zarówno poprzez tworzenie krajowych strategii uwzględniających innowacje jako podstawę przyszłego rozwoju, jak i przez przygotowywanie nowych regulacji prawnych, implementację do polskiego systemu przepisów wspólnotowych Unii Europejskiej oraz przez podjęcie konkretnych działań, wynikających z międzynarodowych zobowiązań dotyczących zwiększania innowacyjności polskiej gospodarki. Jako Ŝe strategie innowacyjnego rozwoju krajów UE w znacznym zakresie obejmują sektor zdrowotny, konieczne jest wypracowanie naszego podejścia do wprowadzania innowacyjności w ochronie zdrowia oraz zaprojektowania nowoczesnych i przejrzystych regulacji prawnych zapewniających rozwój innowacji, w szczególności w zakresie prawa medycznego, farmaceutycznego i podatkowego. W tym mieści się takŝe potrzeba pełnego implementowania do polskiego systemu przepisów wspólnotowych takich, jak m.in. Dyrektywa Rady 89/105/ EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. ( Dyrektywa Przejrzystości ), określająca standardy administracyjne podejmowania decyzji refundacyjno cenowych przez organy państwa. Polska powinna takŝe popierać inne rozwiązania sprzyjające lepszej dostępności pacjenta do innowacji medycznych, np. dyrektywę Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej. 2. Dwa strategiczne dokumenty dotyczące zdrowia: Narodowy Program Zdrowia ( ) oraz Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata opracowana jako dokument towarzyszący realizacji 8

9 Narodowego Planu Rozwoju, wymagają analizy i oceny realizacji określonych w tych dokumentach priorytetów zdrowotnych. NaleŜy dąŝyć do wdroŝenia w praktyce priorytetów zdrowotnych w Polsce wytyczonych w dokumentach strategicznych. Ich realizacja stanowić powinna cel podejmowanych zmian w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej, a szczególnie w zakresie finansowania nowych technologii medycznych, inwestycji oraz innowacyjnych metod organizacyjnych w sektorze zdrowotnym. 3. System ochrony zdrowia wymaga poprawy w zakresie zarządzania zarówno na poziomie sektora zdrowotnego, jak i na poziomie świadczeniodawców. Jest to konieczne wobec wzrostu obciąŝeń finansowych związanych z rychłym wzrostem grupy osób starszych i chorych przewlekle. W starzejącym się społeczeństwie sprawą kluczową jest przygotowanie systemu ochrony zdrowia na zwiększenie zapotrzebowania nie tylko na świadczenia lecznicze, ale takŝe dotyczące prewencji, profilaktyki, diagnostyki, rehabilitacji, pielęgnacji oraz opieki długoterminowej. Szczególnie istotne jest to w odniesieniu do takich chorób jak: nowotwory, cukrzyca oraz choroby kostno-szkieletowe i kostno-stawowe (w tym osteoporoza). W tym celu niezbędne jest z jednej strony wyrównanie dostępności do opieki zdrowotnej we wszystkich regionach kraju przy wprowadzeniu systemu referencyjności ośrodków klinicznych, a z drugiej - standaryzacja procedur, zwiększanie udziału małoinwazyjnych technik i technologii w ochronie zdrowia, indywidualizacja farmakoterapii, zmniejszenie liczby procedur medycznych wykonywanych zbędnie w warunkach szpitalnych i przesunięcie ich do opieki ambulatoryjnej oraz domowej. 4. System gromadzenia i udostępniania informacji o zdrowiu Polaków wymaga pilnej poprawy. W szczególności niezbędne jest prowadzenie wiarygodnych rejestrów chorób, w tym rejestrów poszczególnych nowotworów oraz przypadków cukrzycy, bez których terapia chorych nie będzie ani nowoczesna, ani efektywna. Wobec licznych przypadków braku wiarygodnych danych epidemiologicznych w zakresie najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, a szczególnie nowotworów i cukrzycy, niezbędna jest zdecydowana poprawa systemu 9

10 gromadzenia i udostępniania informacji o zdrowiu Polaków, wykonywanie badań bilansowych stanu zdrowia (szczególnie dzieci i młodzieŝy) oraz prowadzenie rejestrów najczęstszych chorób. Polski system ochrony zdrowia wymaga radykalnej poprawy poziomu informacji, dotyczących zdrowia populacji oraz korzystania z usług zdrowotnych. W celu poprawy informacji o zdrowiu Polaków oraz ukierunkowania polityki zdrowotnej na poprawę dostępności do nowoczesnej medycyny, niezbędne są takŝe systematyczne badania oceniające stan zdrowia Polaków. 5. Funkcjonowanie sprawnego sektora zdrowotnego we współczesnym świecie wymaga szerokiego zastosowania technologii informatycznych, e-health, neuroinformatyki oraz telemedycyny. Potrzebne jest wypracowanie praktycznej koncepcji wdraŝania efektywnych rozwiązań w tym zakresie, wychodzących naprzeciw potrzebom koordynacji działań w opiece medycznej oraz dąŝenie do zniwelowania ograniczeń w odniesieniu do zasobów kadry medycznej i opiekuńczej. Niezbędne jest zapewnienie środków finansowych na rozwój tych dziedzin, jak równieŝ stworzenie warunków prawnych regulujących kwestie świadczenia usług medycznych na odległość. 6. System ochrony zdrowia w Polsce jest w długim okresie niedostatecznie finansowany. To utrudnia modernizację infrastruktury, poprawę wyposaŝenia, dostateczne kształcenie kadr oraz szersze stosowanie nowoczesnych i skutecznych metod terapii. Potrzebna jest profesjonalna debata ekspercka i społeczna o zasadności oraz moŝliwościach wzrostu środków na ochronę zdrowia. Wobec utrzymującej się nierównowagi między przychodami i wydatkami na ochronę zdrowia, przy wzrastających trudnościach w dostępie do usług zdrowotnych, konieczne jest pilne i powaŝne (uczciwe) postawienie problemu dotyczącego konieczności wzrostu źródeł publicznych, albo wprowadzenia dodatkowych, a w tym prywatnych źródeł zasilenia ochrony zdrowia w środki finansowe. 10

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ. Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI

SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ. Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI 1 Szanowni Państwo, W Polsce co roku na choroby nowotworowe zapada około 160 tysięcy osób. Zdiagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH P.R O G R A M K O N K U R E N C Y J N O Ś Ć AUTORZY Doc. dr hab. Tadeusz Baczko Instytut

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Białystok 2006 SPIS TREŚCI I. WSTĘP - PODSTAWY PROCESU

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy Praca zespołowa pod kierunkiem dr. Andrzeja Mądrali 2014 WARSZAWA AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Grzegorz Byszewski Pracodawcy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych

koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych METODYKA, BADANIE PILOTAŻOWE I REKOMENDACJE DLA POLSKI Warszawa grudzień 2014 koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych METODYKA, BADANIE PILOTAŻOWE

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Załącznik nr 1 do uchwały Nr. Rady Ministrów z dnia Program wieloletni POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Okres realizacji: lata 2011 2013 Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(2015/C 291/07) Sprawozdawca: Edgardo MARIA IOZIA. Współsprawozdawca: Dirk JARRÉ

(2015/C 291/07) Sprawozdawca: Edgardo MARIA IOZIA. Współsprawozdawca: Dirk JARRÉ 4.9.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 291/45 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie działań na rzecz europejskiego jednolitego rynku łączących inżynierię biomedyczną

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542 WYDANIE SPECJALNE 2014, tom 10 Szanowni Państwo, W imieniu Komitetów Naukowego i Organizacyjnego oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej mamy zaszczyt i przyjemność przywitać Państwa na

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i medycyna wyzwania przyszłości

Zdrowie i medycyna wyzwania przyszłości Zdrowie i medycyna wyzwania przyszłości Zdrowie i medycyna wyzwania przyszłości Redakcja naukowa Mieczysław Pasowicz Kraków 2013 Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:

Bardziej szczegółowo

N A RO DOWY PLAN DLA CHORÓB RZADKICH MAPA DRO G O WA

N A RO DOWY PLAN DLA CHORÓB RZADKICH MAPA DRO G O WA Warszawa, 12 kwietnia 2013 Jacek St. Graliński, Przewodniczący Zespołu ds. Chorób Rzadkich w Ministerstwie Zdrowia N A RO DOWY PLAN DLA CHORÓB RZADKICH MAPA DRO G O WA S E M I N A R I U M E D U K A C Y

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013. pod nazwą:

PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013. pod nazwą: PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013 pod nazwą: PROGRAM MEDYCZNY SZPITALA PŁOŃSKIEGO Program powstał pod kierunkiem Dyrektora

Bardziej szczegółowo