DUŻE KOMENTARZE BECKA. Prawo zamówień publicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DUŻE KOMENTARZE BECKA. Prawo zamówień publicznych"

Transkrypt

1

2 DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo zamówień publicznych

3

4 DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo zamówień publicznych Komentarz Jerzy Pieróg radca prawny 12. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013

5 Propozycja cytowania: J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 12, Warszawa 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk c Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów IX XI Prawo zamówień publicznych Dział I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Przedmiot regulacji Art. 1 6a Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień Wprowadzenie Art Rozdział 3. Ogłoszenia Art Dział II. Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy Art Rozdział 2. Przygotowanie postępowania Art Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień Oddział 1. Przetarg nieograniczony Art Oddział 2. Przetarg ograniczony Art Oddział 3. Negocjacje z ogłoszeniem Art Oddział 3a. Dialog konkurencyjny Art. 60a 60e Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia Art Oddział 5. Zamówienie z wolnej ręki Art Oddział 6. Zapytanie o cenę Art Oddział 7. Licytacja elektroniczna Art Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty Art Rozdział 5. Dokumentowanie postępowań Art Dział III. Przepisy szczególne Rozdział 1. Umowy ramowe Art Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów Art V

7 Spis treści Rozdział 3. Konkurs Art Rozdział 4. Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych Art Rozdział 4a. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Art. 131a 131w Rozdział 5. Zamówienia sektorowe Art f Dział IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych Art a Dział V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 1. Zakres działania Art Rozdział 2. Rada Zamówień Publicznych Art Rozdział 3. Kontrola udzielania zamówień Oddział 1. Przepisy ogólne Art Oddział 2. Kontrola doraźna Art a Oddział 3. Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Art a Rozdział 4. Krajowa Izba Odwoławcza Art a Rozdział 5. (uchylony) Art Dział VI. Środki ochrony prawnej Rozdział 1. Przepisy wspólne Wprowadzenie Art Rozdział 2. Odwołanie Art Rozdział 3. Skarga do sądu Art. 198a 198g Dział VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Art Dział VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących Art Dział IX. Przepisy przejściowe i końcowe Art Aneks 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym VI

8 Spis treści 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu robót budowlanych Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony Zarządzenie nr 110 Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych Indeks rzeczowy VII

9

10 Przedmowa Niniejszy komentarz jest pierwszym wydawanym w serii Duże Komentarze Becka. Oparty jest na dotychczas wydawanym w serii Komentarze Becka, dlatego oznaczony jest jako 12 wydanie. Jednak jego treść jest w znacznym stopniu napisana od nowa, a w wielu przypadkach dotychczasowy komentarz został znacznie poszerzony. Oczywiście całość jest dostosowana do najnowszych przepisów, wprowadzonych wielokrotnymi nowelizacjami. Stąd komentarz obejmuje regulacje dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, systemu kwalifikowania wykonawców czy nowego sposobu dokonywania oceny spełniania warunków podmiotowych. Wyjaśnia też nowe pojęcia i definicje oraz omawia nowe przepisy wykonawcze. Zasadniczą część nowego komentarza stanowi jednak szerokie omówienie najtrudniejszych, budzących najwięcej sporów i kontrowersji rozwiązań w zakresie wnoszenia i zatrzymywania wadium, poprawiania omyłek w ofercie, ustalania rażąco niskiej ceny, dokonywania zmian w umowach o zamówienie publiczne czy korzystania ze środków ochrony prawnej. W opracowaniu przedstawiono komentarz autorski do omawianych przepisów, wykorzystując jednocześnie dorobek doktryny i orzecznictwa. Stąd w komentarzu zaprezentowane zostały różne poglądy, przydatne dla rozważań teoretycznych, ale pomocne też w praktycznym stosowaniu przepisów. Jednocześnie tam, gdzie to było możliwe i niezbędne, wyraźnie zaakcentowane zostało stanowisko Autora. Wszystko to ma na celu jak najbardziej wszechstronne i wyważone omówienie przepisów. Autor jak zawsze jednak, na uwadze miał przede wszystkim potrzeby osób bezpośrednio związanych z zamówieniami publicznymi, niekoniecznie zainteresowanych w naukowych dylematach, lecz oczekujących jasnych i jednoznacznych rozwiązań. Dlatego niniejszy komentarz napisany jest w sposób jak najbardziej przystępny dla wszystkich jego czytelników i użytkowników. Dodatkowo w nowym wydaniu został zredagowany w sposób przejrzysty i łatwy w praktycznym korzystaniu. Jednocześnie Autor ma nadzieję, że mocno uargumentowane poglądy oraz odesłania do literatury i orzecznictwa będą przydatne w działalności badawczej i naukowej. Powstanie nowego komentarza było trudne m.in. z powodu częstych, zdaniem Autora zbyt częstych, zmian wprowadzanych do ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany te, chociaż mają na celu ulepszenie przepisów, wprowadzają najczęściej zamieszanie i niepewność. Na dodatek destabilizują coś, co stworzyła ustawa, czyli system zamówień publicznych. Szczegółowe, wręcz kazuistyczne przepisy, wprowadzane do ustawy w każdym niemal przypadku wystąpienia jakichś nieprawidłowości, czy też dokonywanie drobnych zmian różnymi ustawami, a nawet zawieranie w innych ustawach przepisów odnoszących się bezpośrednio do zamówień publicznych, powoduje osłabienie systemu i tym samym przynosi skutki odwrotne od zamierzonych. Niestety, wszystko wskazuje na to, że to nie koniec zmian. Dzięki nim, co prawda, komentarz będzie mógł mieć kolejne wydania i będzie okazja do jego ulepszenia, IX

11 Przedmowa gdyż do doskonałości mu jeszcze daleko. Ale osiągnięcie doskonałości nie jest celem Autora, w przeciwieństwie do, jak się wydaje, pomysłodawców kolejnych nowelizacji. Tymczasem stabilne prawo, nawet niedoskonałe, ale pewne, daje większe korzyści praktyczne, niż ciągłe próby jego poprawiania i ulepszania. Warszawa, sierpień 2013 r. Jerzy Pieróg X

12 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa dyrektywa 2004/17/WE... dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.Urz. UE L 134 z r., s. 1) dyrektywa sektorowa dyrektywa 2004/18/WE... dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane i usługi (Dz.Urz. UE L 134 z r., s. 114) dyrektywa klasyczna dyrektywa 2009/81/WE... dyrektywa 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 216 z r., s. 76) dyrektywa obronna DyscyplFinPublU ustawa z r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.) FinPublU ustawa z r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885) KC ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KP ustawa z r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) KPC ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KSH ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) XI

13 Wykaz skrótów PrBank ustawa z r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.) PrZamPubl ustawa z r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) RegOdwołR rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. Nr 48, poz. 280 ze zm.) SamGminU ustawa z r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) ZamPublU ustawa z r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) ZNKU ustawa z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.) 2. Organy i instytucje KIO Krajowa Izba Odwoławcza NSA Naczelny Sąd Administracyjny SN Sąd Najwyższy UZP Urząd Zamówień Publicznych 3. Publikatory i czasopisma BZP Biuletyn Zamówień Publicznych CBOSA Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl) Dz.U Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej MoP Monitor Prawniczy M.P Monitor Polski OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSG Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych OSNAP Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna i Pracy OSNC Orzecznictwo Sądu Najwższego Izba Cywilna OSNCP Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych SP Studia Prawnicze 4. Piśmiennictwo Babiarz, Komentarz S. Babiarz, Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010 XII

14 Wykaz skrótów Czajkowski, Komentarz... J. Baehr, T. Czajkowski, W. Dzierżanowski, T. Kwieciński, W. Łysakowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007 Dzierżanowski, Zamówienia publiczne... W. Dzierżanowski, M. Stachowiak (red.), Zamówienia publiczne w orzecznictwie sądów, t. 1 i 2, Warszawa 2009 Pieróg, Komentarz J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010 Raczkiewicz, Zamówienia publiczne Stachowiak, Komentarz... Trepte, Zamówienia klasyczne P. Trepte, Zamówienia sektorowe Z. Raczkiewicz, Zamówienia publiczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Wrocław 2008 M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010 P. Trepte, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej objęte dyrektywą klasyczną, Warszawa Katowice 2006 P. Trepte, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej objęte dyrektywą sektorową, Warszawa Katowice 2006 Wicik, Komentarz G. Wicik, P. Wiśniewski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa Inne art artykuł m.in między innymi n następna(-y) Nr numer pkt punkt por porównaj poz pozycja r rok s strona siwz specyfikacja istotnych warunków zamówienia t.j tekst jednolity ust ustęp wyr wyrok ze zm ze zmianami XIII

15

16 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 907) (zm.: Dz.U. 2013, poz. 984; Druk sejmowy Nr 1082)

17

18 Dział I. Przepisy ogólne Literatura: S. Babiarz, Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010; J. Baehr, T. Czajkowski, W. Dzierżanowski, T. Kwieciński, W. Łysakowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007; W. Dzierżanowski, M. Stachowiak (red.), Zamówienia publiczne w orzecznictwie sądów, t. 1 i 2, Warszawa 2009; E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz do art , Warszawa 2004; E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny, t. 2, Komentarz do art , Warszawa 2004; M. Lemke, Ustawa o zamówieniach publicznych z komentarzem, Kraków 1995; L. Mazur, Prawo bankowe. Komentarz, Legalis 2008; J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010; J. Pieróg, W. Łysakowski, Ustawa o zamówieniach publicznych. Komentarz, Warszawa 1999; Z. Raczkiewicz, Zamówienia publiczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Wrocław 2008; M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010; R. Szostak, Udzielenie zamówienia publicznego w trybie tzw. zapytania o cenę, SP 2007, Nr 2; R. Szostak, Wynagrodzenie za roboty budowlane, Zamówienia Publiczne, Doradca 2007, Nr 2; P. Trepte, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej objęte dyrektywą klasyczną, Warszawa Katowice 2006; P. Trepte, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej objęte dyrektywą sektorową, Warszawa Katowice 2006; G. Wicik, P. Wiśniewski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa Rozdział 1. Przedmiot regulacji Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Nb I. Rys historyczny Geneza Początki na ziemiach polskich Polskie akty prawne Początki systemu zamówień publicznych II. Międzynarodowe źródła prawa Dyrektywy Inne akty prawa międzynarodowego. 6 III. Ustawa Prawo zamówień publicznych Nowe prawo Zakres podmiotowo-przedmiotowy Zakres przedmiotowy Spis treści Nb 4. Próg minimalny Zakres podmiotowy Dobrowolne stosowanie Cywilistyczny charakter IV. Treść nowego prawa Zasady Tryby Środki ochrony prawnej Kontrola Prezes UZP V. Sposób regulacji System zdecentralizowany Przepisy uzupełniające I. Rys historyczny 1. Geneza. Początków zamówień publicznych należy doszukiwać się w okresach, 1 kiedy pojawiła się pierwsza konieczność realizowania określonych zadań na potrzeby funkcjonującej władzy. Najstarszych śladów można doszukiwać się już 2 3 tys. lat p.n.e. na terenach dzisiejszej Syrii, kolejnych setki lat p.n.e. na terenie Chin Pieróg 3

19 Art. 1 Nb 2 4 Dział I. Przepisy ogólne i Egiptu. Do intensywnego rozwoju wymiany handlowej przyczyniła się starożytna Grecja, a pierwsze sformalizowane źródła odnoszące się do procesów związanych z wykonywaniem określonych inwestycji pojawiły się w okresie starożytnego Rzymu. Tak ciekawie genezę zamówień publicznych rozpoczyna opisywać A. Panasiuk (System zamówień publicznych. Zarys wykładu, Warszawa 2013, s ). Przechodząc dalej przez Cesarstwo Rzymskie i epokę odkryć geograficznych, wspominając o dziełach Machiavellego, Locka i Monteskiusza, dochodzi on w tym wykładzie do Rewolucji Francuskiej i Kodeksu Napoleona. Stąd już tylko krok do pierwszych regulacji prawnych poświęconych zamówieniom publicznym. A te pojawiły się jeszcze w XVII w. na ziemiach niemieckich (Prusy, Bawaria), a w XIX w. przybrały postać pisemnych ofert Początki na ziemiach polskich. Sytuacja na ziemiach polskich była szczególnie trudna ze względu na podział tych ziem pomiędzy państwa zaborcze. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. w poszczególnych dzielnicach zaborczych obowiązywały różne przepisy regulujące kwestie zamówień rządowych. W byłym zaborze rosyjskim obowiązywała ustawa o dostawach i robotach rządowych z 1900 r. W byłym zaborze pruskim obowiązywały ogólne przepisy o udzielaniu zamówień na dostawy i roboty, ogłoszone w 1906 r. Natomiast w byłym zaborze austriackim obowiązywało rozporządzenie z 1909 r. dotyczące oddawania przedsiębiorstwom dostaw i robót państwowych (A. Panasiuk, System zamówień, s. 34) Polskie akty prawne. Całościowe uregulowanie zamówień publicznych w Polsce po raz pierwszy nastąpiło ustawą z r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyj prawa publicznego (Dz.U. Nr 19, poz. 127). Akt ten zawierał tylko ogólne ramy prawne skierowane do podmiotów zamawiających dostawy i roboty. Natomiast szczegółowo system zakupów regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyj prawa publicznego (Dz.U. Nr 13, poz. 92 ze zm.). W okresie powojennym pierwszym aktem prawnym w zakresie zamówień rządowych była ustawa z r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych (Dz.U. Nr 63, poz. 494). Jej przepisów nie stosowało się do centralnej gospodarki planowej, którą uregulowano ustawą z r. o umowach planowych w gospodarce socjalistycznej (Dz.U. Nr 21, poz. 180). Ta z kolei została uchylona dekretem z r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz.U. Nr 16, poz. 87 ze zm.). W szerszym zakresie zamówienia zostały uregulowane ustawą z r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz jednostek państwowych (Dz.U. z 1958 r. Nr 3, poz. 7). W późniejszym okresie sprawy zamówień i umów regulujących gospodarkę uspołecznioną regulowano już aktami prawnymi niższej rangi, najczęściej rozporządzeniami i uchwałami RM (szerzej na temat treści wymienionych aktów prawnych zob. A. Panasiuk, System zamówień, s ) Początki systemu zamówień publicznych. Zmiany ustrojowe po 1989 r., powrót do zasad gospodarki rynkowej oraz dążenia do integracji z Unią Europejską zaowocowały przystąpieniem do prac nad ustawą całościowo, w sposób jednolity regulującą zamówienia publiczne w Polsce. Prace te oparto na polskich regulacjach przedwojennych oraz na ustawie modelowej ONZ UNCITRAL, porozumieniu w sprawie 4 Pieróg

20 Rozdział 1. Przedmiot regulacji Nb 5 Art. 1 zamówień rządowych GPA oraz unijnych dyrektywach. W ten sposób powstała ustawa z r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344 ze zm.; t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.). Ustawa ta zaczęła obowiązywać od r. (wobec jednostek samorządowych rok później) i wprowadziła ujednolicone zasady postępowania przy wydatkowaniu środków publicznych. Zastąpiła tym samym szereg własnych zasad postępowania stosowanych przez urzędy i instytucje publiczne, opierających gospodarkę finansową na obowiązującym wtedy prawie budżetowym. Ustawa dała początek jednolitemu systemowi zamówień publicznych, chociaż sama jako twór nowy i niesprawdzony, była kilkunastokrotnie nowelizowana na przestrzeni zaledwie kilku lat. Jednak wdrożeniu tej właśnie ustawy zawdzięczamy istotne przybliżenie Polski do Unii Europejskiej i ucywilizowanie wydatków publicznych. Jej udoskonalane przepisy coraz bardziej zbliżały się do rozwiązań proponowanych przez dyrektywy unijne. W chwili przystąpienia Polski do Unii dyrektywy te stały się obowiązujące, stąd nowe Prawo zamówień publicznych opiera się już przede wszystkim na rozwiązaniach unijnych. II. Międzynarodowe źródła prawa 1. Dyrektywy. W Unii Europejskiej od r. obowiązują nowe dyrektywy 5 regulujące kompleksowo problematykę zamówień publicznych: dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz. UE L 134 z r., s. 114), tzw. dyrektywa klasyczna; dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.Urz. UE L 134 z r., s. 1), tzw. dyrektywa sektorowa. Poza tym zasadnicze znaczenie dla systemu zamówień publicznych mają: dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (Dz.Urz. UE L 335 z r., s. 31), tzw. dyrektywa odwoławcza; dyrektywa 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 216 z r., s. 76), tzw. dyrektywa obronna; dyrektywa Rady 89/665/EWG z r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz.Urz. WE L 395 z r., s. 33); dyrektywa Rady 92/13/EWG z r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz.Urz. WE L 76 z r., s. 14). Nie obowiązują już, ale dla sytemu zamówień publicznych i interpretacji przepisów znaczenie mają: Pieróg 5

Sprawozdanie. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku

Sprawozdanie. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku Warszawa, kwiecień 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 STRESZCZENIE... 7 I.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki >>>> >>>> NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH +++++++++++++++++ Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój +++++++++++++++++++++++

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r.

Sprawozdanie. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r. URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r. Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 STRESZCZENIE... 7 I. PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO ZMIANACH z 2009 r. pod redakcją Jacka Sadowego

Urząd Zamówień Publicznych. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO ZMIANACH z 2009 r. pod redakcją Jacka Sadowego Urząd Zamówień Publicznych PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO ZMIANACH z 2009 r. pod redakcją Jacka Sadowego PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO ZMIANACH z 2009 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ORZECZNICTWO, WYTYCZNE I OPINIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ORZECZNICTWO, WYTYCZNE I OPINIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ORZECZNICTWO, WYTYCZNE I OPINIE Grzegorz Helon MATERIAŁY zamowienia@gm-sj.pl ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2 PRAWO ZAMÓWIE WIEŃ PUBLICZNYCH Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. określa zasady i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 Przewodnik stanowi materiał pomocniczy do stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz.U. Nr 19, poz. 177

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

BIAŁA KSIĘGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIAŁA KSIĘGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH sprawozdanie z konsultacji z uczestnikami systemu zamówień publicznych poświęconych ocenie funkcjonowania prawa zamówień publicznych w Polsce 15 stycznia 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza 2011 Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza Ekspertyza powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE I PRAWNE ZAGADNIENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. POLSKA NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ

EKONOMICZNE I PRAWNE ZAGADNIENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. POLSKA NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ Urząd Zamówień Publicznych EKONOMICZNE I PRAWNE ZAGADNIENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. POLSKA NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ Międzynarodowa konferencja naukowa 21-22 czerwca 2010 r., w Łodzi Redakcja: Andrzej Borowicz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZPRAWY NAUKOWE

Spis treści ROZPRAWY NAUKOWE Spis treści ROZPRAWY NAUKOWE Nieadekwatność prawa zamówień publicznych do grupowych ubezpieczeń na życie potrzeba nowych uregulowań prawnych Eugeniusz Kowalewski, Monika Wałachowska 3 Ochrona konsumenta

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Styczeń 2013 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Styczeń 2013 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Styczeń 2013 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

PRAWO BUDOWLANE KOMENTARZ. Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Andrzej Gliniecki, Zdzisław Kostka, Anna Ostrowska, Wojciech Piątek

PRAWO BUDOWLANE KOMENTARZ. Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Andrzej Gliniecki, Zdzisław Kostka, Anna Ostrowska, Wojciech Piątek PRAWO BUDOWLANE KOMENTARZ pod redakcją Andrzeja Glinieckiego Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Andrzej Gliniecki, Zdzisław Kostka, Anna Ostrowska, Wojciech Piątek Wydanie 2 Stan prawny na 25 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

I N F O R M A T O R URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I N F O R M A T O R URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2010 R Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Krótkie Komentarze Becka Jaromir Miaskowski Krzysztof Niezgoda Piotr Skawiński Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo