ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM"

Transkrypt

1 RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata ZAMAWIAJĄCY Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego WYKONAWCA

2

3 STRESZCZENIE PODEJŚCIE METODOLOGICZNE ORAZ ŹRÓDŁA INFORMACJI WYKORZYSTANE W BADANIU Badanie przeprowadzono w okresie od października do listopada Szczegółową analizą objęto projekty w ramach działania: 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 oraz 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL ). Celem głównym badania ewaluacyjnego było określenie optymalnych zasad wsparcia inwestycji w obszarze środowiska w okresie programowania W ramach badania wykorzystano następujące metody i narzędzia badawcze: analiza dokumentacji oraz standaryzowana analiza bazy danych projektów realizowanych w województwie śląskim w latach ; indywidualne wywiady pogłębione: z ekspertami w zakresie ochrony środowiska (5 IDI), liderami Programów Rozwoju Subregionów (4 IDI), przedstawicielami Referatu ds. Wyboru Projektów Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWSL (1 IDI); ankieta telefoniczna z jednostkami samorządu terytorialnego województwa śląskiego, wnioskodawcami i beneficjentami projektów w ramach działań 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 7.2 RPO WSL (185 CATI); analiza potrzeb inwestycyjnych w oparciu o ankietę internetową skierowaną do gmin (84 CAWI) oraz innych podmiotów 1, które mogą być zainteresowane realizacją projektów środowiskowych w ramach programu regionalnego w perspektywie (62 CAWI); studia przypadku, których elementem były wywiady pogłębione z beneficjentami (11 SP), jak również: panel dyskusyjny, analiza zgodności projektów z celami dokumentów strategicznych w oparciu o macierz krzyżową oraz analiza przestrzenna GIS. DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW W APLIKOWANIU I REALIZACJI PROJEKTÓW W OBSZARZE OCHRONY ŚRODOWISKA W RAMACH RPO WSL W LATACH Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej większość wnioskodawców (65%) deklarowała brak istotnych problemów, natomiast wśród osób, które wskazywały na trudności, najczęściej odwoływano się do nadmiernej biurokracji, niejasnych przepisów oraz problemów w uzgodnieniu lokalizacji inwestycji. Wskazywane problemy dotyczyły nie tylko kwestii formalnych, takich jak brak aktualnych map i dokumentacji z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ale przede wszystkim trudności w osiągnięciu porozumienia z mieszkańcami i właścicielami gruntów niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia. Około 20% uczestników ankiety CATI wskazało na bardziej lub mniej istotne problemy napotkane na etapie oceny i wyboru projektów, które wiązały się przede wszystkim ze zgromadzeniem pełnej dokumentacji aplikacyjnej w wymaganych terminach, długotrwałym procesem oceny, jak również trudnościami z jednoznaczną interpretacją kryteriów oceny. Około 18% respondentów wskazało na problemy w obszarze oceny oddziaływania na środowisko. Dotyczyły one bardzo rozbudowanej 1 powiaty, przedsiębiorstwa, zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, inne podmioty publiczne 3

4 i czasochłonnej procedury, wymagającej szerokiej wiedzy i wielu konsultacji oraz zbyt skomplikowanych zapisów prawnych. W obszarze zamówień publicznych, realizacji i rozliczenia zakresu rzeczowego i finansowego oraz kontroli projektów na trudności wskazywało od 16 do 22% respondentów. Najistotniejszym problemem była niespójność prawa polskiego z unijnym, różnorodność interpretacji i często zmieniające się wymogi. Znaczna część propozycji zmian w systemie, formułowanych przez uczestników badania, dotyczyła etapu realizacji projektów. Na pierwsze miejsce zdecydowanie wysunęły się zagadnienia kontroli w obszarze zamówień publicznych. W obszarze naboru i oceny wniosków zdecydowanie najczęściej poruszaną kwestię była potrzeba zmniejszenia ilość załączników niezbędnych do złożenia aplikacji. Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, co do zasady, wskazali na analogiczne jak wnioskodawcy problemy związane z etapem przygotowania dokumentacji, mianowicie duży zakres wymaganych dokumentów, z którymi należy się zapoznać, aby przygotować obszerną dokumentację aplikacyjną. Za najbardziej czasochłonny i problematyczny uznano zakres dokumentacji środowiskowej i procedurę oceny oddziaływania na środowisko. Wąskie gardło procesu poprawnego przygotowania dokumentacji stanowiła również analiza finansowa, z natury rzeczy dosyć skomplikowana. Ponadto system obowiązujący w ramach RPO WSL porównano z innymi programami wdrażanymi na obszarze województwa śląskiego wskazując mocne i słabe strony. ZAINTERESOWANIE DZIAŁANIAMI W OBSZARZE ŚRODOWISKA W OKRESIE Punktem wyjścia do formułowania wniosków na temat przyszłych kierunków finansowania ochrony środowiska w programie regionalnym, który będzie wdrażany w perspektywie , był kompleksowy przegląd projektów środowiskowych realizowanych w województwie śląskim w perspektywie finansowej , przy wsparciu środków zewnętrznych. Wzięto pod uwagę trzy główne źródła finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata , programy operacyjne współfinansowane ze środków UE wdrażane na poziomie centralnym (POIiŚ , PROW , POIG , POKL , LIFE+, EWT ), jak również wsparcie krajowe związane z poprawą jakości środowiska oferowane przez WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW. Projekty zostały podzielone na dwie zasadnicze grupy: Grupa 1 - przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji celu 4: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; Grupa 2 - przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji do realizacji celu 6: ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów. Zainteresowanie projektami środowiskowymi w ramach RPO WSL W okresie od 2007 roku do września 2012 roku w ramach RPO WSL przedłożono 563 projekty mające bezpośredni wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego. Łączna wartość kwot wnioskowanej dotacji w ramach tych przedsięwzięć wyniosła ponad mln PLN 2. 2 Projekty tego rodzaju zidentyfikowano w ramach działania 1.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.2 i 7.2 RPO WSL. W przypadku działania 1.2, 5.4 i 6.2 RPO WSL wzięto pod uwagę tylko podpisane umowy (projekty te nie były przedmiotem szczegółowej 4

5 Potencjalny wpływ na realizację celu 4: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach miało 314 przedsięwzięć (56% ogółu przedłożonych projektów), o łącznej wartości mln PLN (45% ogółu wnioskowanego dofinansowania UE). Największą grupę stanowiły projekty dotyczące wspierania efektywności energetycznej w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. W ujęciu wartościowym znaczącą grupę stanowiły również projekty dotyczące produkcji energii ze źródeł odnawialnych 3, jak również projekty dotyczące rozwoju transportu publicznego. Potencjalny wpływ na realizację celu 6: Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów miało 247 przedsięwzięć (44% ogółu przedłożonych projektów) o łącznej wartości mln PLN (55% ogółu wnioskowanego dofinansowania UE). Dominowały projekty dotyczące rozwoju gospodarki wodno-ściekowej. W ujęciu wartościowym znaczącą grupę stanowiły również przedsięwzięcia dotyczące uporządkowania gospodarki odpadami oraz projekty obejmujące rekultywację terenów zdegradowanych. Zainteresowanie projektami środowiskowymi w ramach RPO WSL oraz innych programów wdrażanych w perspektywie finansowej RPO WSL jest jednym ze źródeł finansowania działań dotyczących poprawy jakości środowiska na obszarze województwa śląskiego w perspektywie finansowej Istotnym uzupełnieniem są środki POIiŚ , WFOŚiGW i NFOŚiGW, a w mniejszym stopniu PROW , POIG , POKL , EWT Biorąc pod uwagę wszystkie wskazane źródła finansowania, w analizowanym okresie łączna wartość wsparcia w obszarze ochrony środowiska na terenie województwa śląskiego 4 wyniosła ponad mln PLN. Udział RPO WSL w tej kwocie wynosi około 12%. Katalog finansowanych działań jest znacznie szerszy niż w przypadku RPO WSL Struktura beneficjentów w projektach środowiskowych W przypadku projektów środowiskowych katalog beneficjentów jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Najliczniejszą grupę beneficjentów stanowią samorządy gminne oraz podmioty zależne od gmin, tj. gminne zakłady komunalne, związki komunalne i spółki zależne od jednostek samorządu (100% lub większość udziałów stanowi własność samorządu gminnego). Istotny udział mają również przedsiębiorstwa (nie związane z samorządami), a w przypadku przedsięwzięć, które przyczyniają się do realizacji celu 4, również zakłady opieki zdrowotnej, które aplikowały o środki na termomodernizację, modernizację systemów grzewczych oraz montaż kolektorów słonecznych. Należy jednak zauważyć, że w przypadku poszczególnych typów przedsięwzięć struktura oraz znaczenie beneficjentów jest dość zróżnicowana. Eksperci biorący udział w badaniu zwracali uwagę na konieczność większego zaangażowania osób fizycznych w realizację projektów na rzecz ochrony środowiska oraz włączenia ich do programu regionalnego, który będzie wdrażany w okresie analizy. Z analizy wyłączono powtarzające się wnioski dotyczące tego samego przedsięwzięcia przedłożone w kolejnych edycjach konkurów. 3 Nie zidentyfikowano projektów dotyczących rozwoju systemów dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. 4 Wynikająca z podpisanych umów 5

6 DZIAŁANIA W OBSZARZE ŚRODOWISKA PLANOWANE DO REALIZACJI W OKRESIE Zainteresowanie realizacją poszczególnych typów projektów Źródłem informacji na temat działań planowanych do realizacji w okresie była ankieta telefoniczna (CATI), jak również ankieta internetowa (CAWI) przeprowadzona wśród potencjalnych beneficjentów projektów środowiskowych. W grupie samorządów gminnych zainteresowanie realizacją różnych typów działań jest dość zróżnicowane. Najwięcej jednostek (81%) planuje realizację projektów dotyczących budowy sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych. Nieco mniejszy odsetek (około 70%) wykazywał zainteresowanie realizacją projektów dotyczących kompleksowej termomodernizacji budynków 5 włącznie z wykorzystaniem OZE (71%), jak również realizacją przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu 6 (69%). Największym zainteresowaniem wśród mieszkańców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych mogą cieszyć się działania dotyczące ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła lub modernizację instalacji grzewczej, jak również projekty dotyczące usuwania azbestu. W przypadku przedsiębiorców objętych badaniem największą grupę stanowią przedsięwzięcia dotyczące szeroko rozumianej ochrony powietrza i efektywności energetycznej. Szacunkowa wartość projektów środowiskowych w województwie śląskim w perspektywie do roku 2020 Łączna wartość potrzeb inwestycyjnych w obszarze ochrony środowiska w województwie śląskim do roku 2020 została oszacowana na poziomie ponad 21,7 mld PLN i jest zbliżona do wartości projektów środowiskowych, które zostaną zrealizowane w perspektywie finansowej Szacunkowa wartość potrzeb związanych z realizacją celu 4: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach opiewa na kwotę 8,6 mld PLN (około 40% ogółu potrzeb inwestycyjnych), natomiast celu 6: Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 13,1 mld PLN. Szacunek przeprowadzono na podstawie analizy potrzeb inwestycyjnych potencjalnych beneficjentów przyszłego programu regionalnego, której głównym elementem była ankieta CAWI, jak również na podstawie danych nt. kierunków wykorzystania środków na ochronę środowiska w perspektywie Podejście metodologiczne do szacowania wartości zostało omówione szczegółowo w rozdziale Rozkład przestrzenny potrzeb Naturalnym obszarem koncentracji przestrzennej działań środowiskowych są duże ośrodki miejskie, co jest zrozumiałe, gdyż obszary te charakteryzują się koncentracją problemów ekologicznych oraz wyzwań środowiskowych. Dodatkowo eksperci biorący udział w badaniu postulowali uruchomienie specjalnej linii wsparcia dla terenów uzdrowiskowych na rzecz ograniczenia lub wyeliminowania niskiej emisji. Postulowano również wprowadzenie preferencji dla obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. 5 Komunalnych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni lub prywatnych 6 Wraz z utylizacją azbestu z budynków komunalnych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni lub prywatnych 6

7 Najistotniejsze ograniczenia dla realizacji projektów środowiskowych w perspektywie finansowej Realizacja kluczowych inwestycji dotyczących ochrony środowiska będzie wymagała zaangażowania znacznych środków własnych oraz środków zewnętrznych. Kluczowym ograniczeniem dla realizacji projektów mogą być czynniki finansowe, w szczególności brak środków na zapewnienie wkładu własnego, jak również ograniczona możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Na opisane powyżej ograniczenie wskazało ponad 70% potencjalnych wnioskodawców uczestniczących w ankiecie CAWI. Wśród innych czynników uczestnicy badania wskazywali m.in.: bariery prawne, protesty społeczne, ograniczenia dotyczące własności gruntów, brak zasobów ludzkich, zbyt wysokie kryteria dostępu, trudności w zakresie finansowania wieloletnich przedsięwzięć przez jednostki sektora finansów publicznych, opóźnienia w publikowaniu informacji na temat możliwości i warunków dofinansowania, jak również trudności związane z nawiązaniem współpracy z partnerami. Zaawansowanie prac nad przygotowaniem projektów środowiskowych Biorąc pod uwagę wszystkie projekty zgłoszone przez beneficjentów w ramach ankiety CAWI, planowane do realizacji w perspektywie do 2020 roku, około 50% jest obecnie na etapie wstępnej koncepcji, w przypadku 10% projektów rozpoczęto prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej. Z deklaracji potencjalnych wnioskodawców wynika, że około 20% przedsięwzięć posiada opracowaną dokumentację techniczną. Stan zaawansowania prac nad przygotowaniem projektów jest dość zróżnicowany w przypadku różnych typów przedsięwzięć. Największy udział projektów posiadających opracowaną dokumentację techniczną zidentyfikowano w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystywania OZE w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym, jak również rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej i odpadowej. ZAINTERESOWANIE INNYMI NIŻ DOTACJE FORMAMI WSPARCIA ORAZ MOŻLIWOŚĆ ICH ZASTOSOWANIA W OKRESIE Punktem wyjścia do analizy był przegląd dostępnych w latach form finansowania o charakterze zwrotnym. Wśród nich kluczową rolę odgrywają pożyczki udzielane przez WFOŚiGW i NFOŚiGW. Analiza działalności funduszy w ciągu ostatnich lat wskazuje, że dotacje stopniowo tracą na znaczeniu, m.in. z uwagi na ryzyko wyczerpywania się środków z funduszy statutowych. Instrumenty bezzwrotne będą jednak nadal stosowane, przede wszystkim w odniesieniu do beneficjentów nie prowadzących działalności gospodarczej (organizacje pozarządowe, instytucje użyteczności publicznej, jednostki budżetowe), jak również dla przedsięwzięć nieinwestycyjnych: z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, wykonania opracowań i ekspertyz oraz prewencji i usuwania zagrożeń naturalnych. W ramach analizy odwołano się również do wyników ankiety CATI. W grupie 185 jednostek z terenu województwa śląskiego objętych badaniem, nieco ponad połowa zadeklarowała, że w latach korzystała z preferencyjnych pożyczek i kredytów na działania związane z ochroną środowiska, głównie na termomodernizację i gospodarkę ściekową. Instrumenty zwrotne powinny być kierowane przede wszystkim do przedsiębiorców. Część inwestycji (innowacyjnych, o zwiększonym poziomie ryzyka) nadal powinna być jednak wspierana wyłącznie za pomocą dotacji. 7

8 Również w przypadku przedsięwzięć związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną (również w powiązaniu z przeciwdziałaniem zmianom klimatu), rekultywacją terenów zdegradowanych na cele inwestycyjne, gospodarką odpadami, które w dłuższej perspektywie generują zyski, należy dążyć do zwiększenia roli instrumentów zwrotnych, w przypadku wszystkich typów beneficjentów. Proces ten powinien być jednak stopniowy. W okresie wsparcie dotacyjne w opisanych wyżej obszarach powinno koncentrować się na rozwiązaniach innowacyjnych oraz przedsięwzięciach o wysokim potencjale demonstracyjnym (propagatorskim), przy jednoczesnym założeniu, że po roku 2020 dominującą formą finansowania będą instrumenty zwrotne (cel długofalowy). KLUCZOWE REKOMENDACJE Pożądane kierunki oraz formy finansowania w perspektywie W ramach celu 4: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach optymalne wydaje się wsparcie następujących typów działań: Działania podstawowe: Wdrażanie zintegrowanych strategii niskoemisyjnych na obszarach miejskich oraz terenach uzdrowiskowych, w tym: wdrażanie kompleksowych programów obejmujących: zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym, modernizację sieci ciepłowniczych, rozwój inteligentnych systemów energetycznych oraz ograniczenie niskiej emisji, z dopuszczeniem finansowania działań dotyczących usuwania azbestu wsparcie kompleksowych przedsięwzięć o wysokim potencjale demonstracyjnym; Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej, w szczególności poprzez modernizację i rozwój sieci tramwajowych i trolejbusowych, zakup taboru nieemitującego zanieczyszczeń do powietrza lub niskoemisyjnego, budowę centrów przesiadkowych i inteligentnej sieci transportu publicznego. Działania dodatkowe: Promowanie produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, poprzez finansowanie przedsięwzięć o wysokim potencjale demonstracyjnym w szczególności dotyczących rozwoju fotowoltaiki, rozwoju lokalnych systemów umożliwiających odbiór i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych, jak również rozwój klastrów energetycznych, infrastruktury naukowo-badawczej w obszarze efektywności energetycznej i rozwoju OZE oraz prace badawczo rozwojowe dotyczące rozwoju OZE. W ramach celu 6: Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów optymalne wydaje się wsparcie następujących typów działań: Działania podstawowe: Gospodarka ściekowa i wodna w aglomeracjach KPOŚK, w tym: rozwój sieci kanalizacyjnych z dopuszczeniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa, rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, rozwój kanalizacji deszczowej oraz instalacji do oczyszczania ścieków deszczowych, rozwój sieci wodociągowych. Ze względu na ograniczoną ilość środków, jak również terminy wynikające z KPOŚK, wsparcie powinno koncentrować się na przedsięwzięciach dotyczących zagospodarowania ścieków komunalnych. Przedmiotem 8

9 wsparcia powinny być w pierwszej kolejności kompleksowe projekty, które umożliwią pełne spełnienie wymogów określonych dla aglomeracji w ramach KPOŚK. Pozostałe działania powinny być finansowane jedynie jako dodatkowy element kompleksowych przedsięwzięć. Gospodarka odpadami komunalnymi oraz wdrażanie kompleksowych programów usuwania azbestu, w tym budowa lub rozbudowa regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów (w szczególności odpadów biodegradowalnych), usuwanie azbestu z budynków wraz z jego utylizacją. Ze względu na ograniczoną ilość środków, jak również terminy wynikające z KPGO i WPGO, wsparcie powinno koncentrować się na przedsięwzięciach dotyczących regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Działania dodatkowe: Rekultywacja terenów zdegradowanych (poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych lub popegeerowskich) na cele inwestycyjne lub przyrodnicze. Preferowaną formą powinno być zagospodarowanie na cele inwestycyjne (gospodarcze lub społeczne). Zagospodarowanie na cele przyrodnicze powinno być objęte wsparciem jedynie w przypadku braku możliwości przeznaczenia terenów na cele inwestycyjne lub w przypadku terenów, które obecnie pełnią funkcje przyrodnicze (np. doliny rzeczne, tereny popoligonowe). Preferowane powinny być obszary charakteryzujące się największym stopniem zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska. Ochrona różnorodności biologicznej i edukacja ekologiczna, w tym ochrona różnorodności biologicznej na terenach miejskich (rozwój systemu terenów zielonych), rozwój małej infrastruktury turystycznej na terenach przyrodniczych pod wpływem silnej antropopresji (w szczególności w sąsiedztwie dużych ośrodków miejskich oraz na terenach turystycznych), odbudowa naturalnej retencji wodnej, jak również szkolenia oraz kampanie informacyjne związane z wdrażaniem kluczowych obszarów wsparcia (efektywność energetyczna, OZE, ograniczenie niskiej emisji, gospodarka odpadami, usuwanie azbestu), w tym szkolenia dla projektantów i architektów. W przypadku braku możliwości sfinansowania wszystkich planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w ramach programu centralnego, w ramach programu regionalnego należy dopuścić realizację tego rodzaju zadań. Efektywne wykorzystanie zasobów w przedsiębiorstwach projekty o wysokim potencjale innowacyjnym i demonstracyjnym, w tym: racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami (przeciwdziałanie powstawaniu odpadów, wdrażanie technologii bezodpadowych), racjonalizacja gospodarowania wodą, ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, dostosowanie instalacji do wymogów BAT, jak również wykorzystanie i rozwój ekoinnowacyjnych rozwiązań (np. procesów i usług charakteryzujących się niskim zużyciem energii i zasobów), wsparcie prac badawczorozwojowych związanych z efektywnym wykorzystaniem zasobów. W rozdziale podsumowującym wyniki badania dla poszczególnych działań określono optymalne poziomy alokacji, formy wsparcia, typy beneficjentów oraz ścieżki wyboru projektów. 9

10 Możliwości optymalizacji zasad wyboru i realizacji projektów w perspektywie W oparciu o informacje uzyskane od uczestników badania, jak również wyniki analizy podejścia stosowanego w innych programach zaproponowano modyfikację systemu wyboru i realizacji projektów w perspektywie Rekomendacje dotyczące etapu naboru i oceny wniosków: wydłużenie czasu na przygotowanie dokumentacji konkursowej; częściowe ograniczenie liczby załączników, szczególnie w zakresie wymogów na etapie oceny formalnej; przesunięcie głównego ciężaru dostarczania czasoi kosztochłonnych załączników oraz ich aktualizacji na etap oceny gotowości; wzmocnienie wsparcia merytorycznego i praktycznego wnioskodawców i beneficjentów; dalszy rozwój narzędzi elektronicznych, ułatwiających pracę i umożliwiających uniknięcie powielania informacji; zwiększenie wymogów w stosunku do projektów wdrażanych w trybie pozakonkursowym - bardziej rygorystyczne podejście do terminowości i jakości dokumentacji. W przypadku projektów kluczowych z punktu widzenia performance review, wdrażanych w trybie pozakonkursowym, warto rozważyć wprowadzenie elementu konkurowania o środki. Wyniki badania wskazują na potrzebę modyfikacji systemu rozliczenia i kontroli wydatków, w tym: uproszczenie procedur związanych z uzyskaniem i rozliczaniem zaliczek; zwiększenie zakresu badanej dokumentacji oraz wielkości próby w odniesieniu do kontroli ex-ante; weryfikacja poprawności udzielania zamówień poniżej Euro. Ponadto ze względu na ograniczenia finansowe wskazany jest rozwój mechanizmów ułatwiających uzyskanie współfinansowania na realizację projektów. Warto rozważyć wzmocnienie współpracy z WFOŚiGW w zakresie współfinansowania projektów środowiskach planowanych od realizacji w perspektywie Optymalne byłoby wypracowanie spójnych zasad aplikowania (synchronizacja naborów wniosków o dofinansowanie, wspólna ocena projektów), kwalifikowania wydatków, rozliczenia i kontroli projektów (wspólny wniosek o płatność, respektowanie wyników kontroli). Dodatkowe działania wspierające przygotowanie i realizację projektów środowiskowych Znaczna część projektów infrastrukturalnych w obszarze ochrony środowiska charakteryzuje się długim okresem przygotowania dokumentacji. W szczególności dotyczy to dużych, innowacyjnych lub kompleksowych inwestycji, które są najbardziej pożądane. Wpływ na przyspieszenie procesu przygotowania projektów oraz dokumentacji aplikacyjnej miałoby uruchomienie systemu współfinansowania działań przygotowawczych. Wsparcie finansowe na przygotowanie dokumentacji byłoby najbardziej pożądane w przypadku: dużych inwestycji charakteryzujących się długim okresem przygotowania inwestycji, przedsięwzięć skomplikowanych technologicznie, projektów realizowanych przez wiele podmiotów, rozdrobnionych projektów, w których uczestniczą podmioty prywatne. Istnieje również konieczność optymalizacji polityki informacyjnej. Duży wpływ na tempo przygotowania projektów będzie miało wczesne określenie podstawowych parametrów dotyczących przygotowania i wyboru projektów (optymalnie do połowy 2013 roku). 10

11 SUMMARY METHODOLOGICAL APPROACH AND INFORMATION SOURCES USED IN THE STUDY The study was conducted from October to November Detailed analysis included projects carried out within measures: 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 and 7.2 of the Regional Operational Programme of Silesia (ROP S ). The main objective the evaluation study was to determine an optimal investment policy for the support of environmental projects for the programming period The following methods and research tools were used in the study: analysis of documentation and standardized analysis of the database of projects implemented in the province of Silesia in ; Individual in-depth interviews with: environmental protection experts (5 IDI), leaders of subregional development programmes (4 IDI), representatives of the Referat ds. Wyboru Projektów Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWSL (1 IDI); telephone survey of local government units of Silesia, applicants and beneficiaries of projects under measures: 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 7.2 of the ROP S (185 CATI); analysis of investment needs based on an online survey of municipalities (84 CAWI) and other entities potentially interested in the implementation of environmental projects in the framework of the Regional Programme in the perspective (62 CAWI) case studies, including in-depth interviews with beneficiaries (11 SP) and other: a panel discussion, correspondence analysis of projects with the objectives of strategic documents based on a two-dimentional matrix and GIS spatial analysis. EXPERIENCE OF APPLICANTS AND BENEFICIARIES IN APPLYING AND EXECUTING ENVIRONMENTAL PROJECTS UNDER THE ROP S IN In the phase of preparing project documentation, the majority of applicants (65%) reported no significant problems, while among those who pointed to the difficulties, reference was most commonly made to "excessive bureaucracy", unclear regulations and problems with agreeing on investment location. The indicated problems related not only to formal issues, such as the lack of updated maps and spatial planning documentation, but also to difficulties in reaching an agreement with residents and owners of land needed for the project. About 20% of respondents reported CATI more or less serious problems encountered in the project evaluation and selection phases, primarily related to the completion of application documents within the prescribed deadlines, prolonged evaluation process, as well as difficulties with an unambiguous interpretation of evaluation criteria. About 18% of respondents reported problems in the area of environmental impact assessment. They related to a very extensive and time-consuming process, requiring extensive knowledge and many consultations, as well as too complicated laws. In the areas of public procurement, the physical and financial execution and settlement and control of projects, difficulties were reported by 16 to 22% of the respondents. The most significant problems were the inconsistency of Polish law with EU regulations, diverse interpretations and frequently changing requirements. 11

12 A large part of the proposed changes in the system formulated by the research participants concerned the project implementation phase. By far, the most important were issues concerning public procurement. For recruitment and evaluation of proposals, the most common issue raised was the need to reduce the number of attachments required to submit an application. Representatives of the Managing Authority reported analogous problems to those reported by the applicants, generally related to the documentation preparing phase, namely a wide range of required documents that one has to be familiar with to be able to prepare comprehensive application documents. The most time-consuming and problematic was the large scope of environmental documentation and the procedure for environmental impact assessment. Also financial analysis, complicated in itself, caused major problems. In addition, the system in force within the ROP S was compared with other programmes implemented in the province of Silesia, and strengths and weaknesses were indicated. INTEREST IN ENVIRONMENTAL ACTIVITIES DURING The starting point for the formulation of proposals on the future direction of environmental funding in the regional programme, which will be implemented in the perspective , was a comprehensive review of environmental projects carried out in the province of Silesia in the financial perspective , with the support of external funding. Taken into account were three main sources of funding: the Regional Operational Programme of Silesia , operational programmes co-financed from EU funds and implemented at the central level (OPIE , RDP OPIE , HC OP , LIFE + ETC ), as well as national support for improving the quality of the environment provided by the WFOŚiGW in Katowice and NFOŚiGW. The projects were divided into two main groups: Group 1 - projects that will contribute to the fourth objective: Support of the transition to low carbon economy in all sectors; Group 2 - projects that will contribute to the achievement of the sixth objective: Protecting the environment and promoting resource efficiency. Interest in environmental projects within the ROP S. In the period from 2007 to September 2012, 563 projects were submitted within the ROP S with a direct beneficial environmental impact. The total value of grants applied for in these projects amounted to over PLN 2,413 million 7. Potential impact on achieving the fourth objective: Supporting of the transition to low carbon economy in all sectors was present in 314 projects (56% of all submitted projects), with a total value of PLN 1,077 million (45% of the total amount of EU funding applied for). The largest group consisted 7 Projects of this type have been identified within measures: 1.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.2 and 7.2 of the ROP S. In the case of measures 1.2, 5.4 and 6.2 of the ROP S only the signed contracts were taken into account (these projects were not subjected to detailed analysis, data on the projects came from general summaries of projects supported under the EU programmes). Excluded from the analysis were repeated proposals relating to the same projects submitted in subsequent editions of competitions. 12

13 of projects to promote energy efficiency in public buildings and the residential sector. In terms of value, another significant group was formed by projects for the production of energy from renewable sources 8, as well as projects for the development of public transport. The potential impact on achieving the sixth objective: Protecting the environment and promoting resource efficiency, was present in 247 projects (44% of all submitted projects), with the total value of PLN 1,335 million (55% of the total amount of EU funding applied for). What dominated were development water-supply and sewage projects. In terms of value, another significant group consisted of waste management projects and those dealing with the rehabilitation of degraded areas. Interest in environmental projects within the ROP S and other programs implemented in the financial perspective The ROP S is one of the sources of financing of activities for improving the quality of the environment in the province of Silesia in the financial perspective Important complements are: the OP I&E, WFOŚiGW and NFOŚiGW, and, to a lesser extent, the RDP, the HC OP, the IE OP, the ETC. Taking into account all these sources of funding, in the analyzed period, the total amount of support in the area of environmental protection in the province of Silesia was over PLN 8,946 million. The share of the ROP S in this sum is approximately 12%. The scope of financed activities is much broader than in the case of the ROP S. The structure of beneficiaries of environmental projects In the case of environmental projects, the catalogue of beneficiaries is very wide and varied. The largest groups of beneficiaries are local governments and subsidiaries of municipalities, i.e. municipal facilities, municipal associations, and subsidiaries of local government units (the municipal government owns 100% or the majority of stakes). Businesses (not associated with local governments) also have a significant share, as well as in the case of projects that contribute to the achievement of the fourth objective healthcare institutions, which applied for funds for thermomodernization, the modernization of heating systems and the installation of solar collectors. It should be noted, however, that in the case of different types of projects, the structure and role of beneficiaries is varied. Experts involved in the study pointed to the need for greater involvement of individuals in the implementation of environmental projects and incorporating them into the regional programme which will be implemented in the period ENVIRONMENTAL ACTIVITIES PLANNED FOR IMPLEMENTATION IN THE PERIOD Interest in the implementation of the various types of projects The sources of information on activities planned for implementation in the period were a telephone survey (CATI) and an online survey (CAWI) conducted among potential beneficiaries of environmental projects. 8 Projects for the development of renewable energy distribution systems have not been identified. 13

14 In the group of local governments, their interest in implementing the various types of activities is quite varied. Most units (81%) plan to implement environmental projects for the construction of systems of waste water treatment. A slightly smaller percentage (about 70%) showed interest in the implementation of projects for a comprehensive modernization of buildings including the use of renewable energy sources 9 (71%), as well as the implementation of projects related to asbestos removal 10 (69%). Measures aimed at reducing low emissions by replacing heat sources or modernizing the heating system, as well as asbestos removal projects, were met with the greatest interest among the people, communities and housing associations. In the case of the companies surveyed, the largest group were projects for enhancing air quality and energy efficiency. Estimated value of environmental projects in the province of Silesia in the perspective of 2020 The total value of investment needs in the field of environmental protection in the province of Silesia by 2020 was estimated at over PLN 21.7 billion and is close to the value of the environmental projects to be implemented in the financial perspective. The estimated value of needs related to the fourth objective: Supporting of the transition to low carbon economy in all sectors, amounts to PLN 8.6 billion (approximately 40% of the total amount of investment needs), and needs related to the sixth objective: Protecting the environment and promoting resource efficiency PLN 13.1 billion. The estimation was carried out on the basis of the investment needs of potential beneficiaries of the future regional programme, whose main element was a CAWI survey, and on the basis of data on the directions of use of resources for environmental protection in the perspective. Methodological approach to estimating the value has been discussed in detail in section Spatial distribution of needs A natural area of spatial concentration of environmental action are large urban centers, which is understandable, because these areas have a high concentration of environmental problems and environmental challenges. In addition, experts participating in the study advocated establishing a special support line for health resorts to reduce or eliminate low emissions. It was also proposed to give preference to areas with high natural and landscape qualities. The most important constraints to the implementation of environmental projects in the financial perspective The implementation of key environmental projects will require the investment of considerable own resources and external funding. Financial factors can be the crucial constraint to the realization of the projects, in particular the lack of resources to provide own contribution and the limited possibility of raising external funds. Over 70% of potential applicants participating in the CAWI survey pointed to these factors. 9 municipal, residential communities, cooperatives or private 10 the disposal of asbestos from public buildings, condominiums, cooperatives and private buildings 14

15 Other factors indicated by the study participants included: legal barriers, public protests, restrictions on land ownership, lack of human resources, very high criteria of access, difficulties in financing longterm projects by public sector institutions, delays in the publication of information on possibilities and conditions of financing, as well as difficulties in establishing cooperation with partners. Progress on the preparation of environmental projects Taking into account all the projects reported by the beneficiaries in the CAWI survey as planned for implementation in the perspective until 2020, about 50% of them are currently at the stage of preliminary conception, in the case of 10% of the projects work on the preparation of technical documentation have been started. Potential applicants declare that about 20% of projects have technical documentation developed. The progress on the preparation of projects is varied for different types of projects. The largest percentage of projects with technical documentation have been identified in the field of energy efficiency and renewable energy in public buildings and the residential sector, as well as in the area of water-supply and sewage infrastructure and waste management. INTEREST IN FORMS OF SUPPORT OTHER THAN SUBSIDIES AND THE POSSIBILITY OF THEIR APPLICATION IN THE PERIOD The starting point for the analysis was to review the available forms of repayable financing in Among them, a crucial role is played by loans granted by WFOŚiGW and the NFOŚiGW. An analysis of the activity of funding institutions in recent years indicates that subsidies gradually decline in importance, among others due to the risk of exhausting the statutory funds. Nonrepayable instruments, however, will continue to be used, especially with regard to beneficiaries not engaged in business (NGOs, public facilities, budgetary units), and non-investment projects: environmental education, environmental protection, preparation of studies and expert reports, and prevention and removal of natural hazards. The study also made reference to the CATI survey results. In the group of 185 surveyed units from the Silesian region, just over half declared that in they benefited from preferential loans and credits for activities related to environmental protection, mainly thermomodernization and wastewater management. Refundable instruments should be directed primarily to entrepreneurs. Part of the investment (innovative, with an increased level of risk), however, should continue to be supported exclusively by grants. Also in the case renewable energy and energy efficiency projects (including those addressing climate change), projects for the rehabilitation of degraded areas for investment, or waste management projects, which in the long run generate profits, the goal should be to increase the role of repayable instruments for all types of beneficiaries. This process should, however, be gradual. In the period grant support in the above areas should focus on innovative solutions and projects with high demonstration (propagation) potential, while assuming that after the year 2020 repayable instruments will be the dominant form of financing (long-term goal). 15

16 KEY RECOMMENDATIONS Desired directions and forms of financing in the perspective Within the fourth objective : Supporting the transition to low carbon economy in all sectors. It seems to be optimal to support the following types of activities: Key actions: Implementation of integrated low carbon strategies for urban areas and health resorts, including: implementation of comprehensive programs covering: increasing energy efficiency and the use of renewable energy in public buildings and the housing sector, modernization of district heating networks, development of smart energy systems and lowemission reduction, while allowing the funding of asbestos removal support for complex projects with high demonstrative potential; Promoting sustainable urban mobility, especially through the modernization and development of the tram and trolleybus lines, purchase of a zero emission or low carbon fleet, construction of hubs and an intelligent public transport network. Additional actions: Promoting the production and distribution of energy from renewable sources through financing projects with high demonstrative potential, in particular projects for the development of solar energy and local systems for the collection and distribution of renewable energy, the development of clusters of energy, R & D infrastructure for increasing energy efficiency and the use of renewable sources and R & D activities for the development of renewable energy. Within the sixth objective: Protecting the environment and promoting resource efficiency It seems optimal to support the following types of activities: Key actions: Water supply and wastewater management in agglomerations covered by The National Programme for Municipal Waste Water Treatment (KPOŚK), including: the development of sewerage systems while allowing the construction of onsite sewage treatment plants, expansion and modernization of wastewater treatment plants, development of storm drain systems and the construction of storm water treatment plants, the development of water supply networks. Due to the limited amount of resources, as well as time limits of the KPOŚK program, support should focus on waste water treatment projects. Focus of support should be in the first place on complex projects, which will enable a full compliance with the KPOŚK requirements for metropolitan areas. Other activities should be funded only as additional elements of complex projects. Municipal waste management and the implementation of comprehensive programs for the disposal of asbestos, including: the construction or expansion of regional municipal waste treatment plants, the development of selective waste collection systems (in particular biodegradable waste) and the removal of asbestos from buildings as well as its disposal. Due 16

17 to the limited amount of resources, as well as the terms under the NWMP and VWMP, support should focus on projects for regional municipal waste treatment plants. Additional actions: Reclamation of degraded land (brownfield sites, former military areas, etc.) for investment or environmental purposes. Investment purposes (economic or social) should be given priority. Reclamation for environmental purposes should take place only where it proves impossible to use the land for investment or for areas that currently perform natural functions (such as river valleys, former military areas). Preference should be given to areas with the greatest degree of risk to human life and health or the environment. Protection of biodiversity and environmental education, including the protection of biodiversity in urban areas (development of a system of green areas), the development of small tourism infrastructure in natural areas under strong anthropogenic impact (in particular in the vicinity of large urban centers and tourist areas), the restoration of natural water retention and further education activities and information campaigns related to the key support areas (energy efficiency, renewable energy, low emissions reduction, waste management, asbestos removal), including training courses for designers and architects. Should it be impossible to finance all the planned protection tasks for the Natura 2000 sites under the central program, the implementation of such tasks should be admitted under the regional program. Efficient use of resources in companies - projects with high innovative and demonstrative potential, including: rationalization of resource and waste management (waste prevention, implementation of non-waste technology), rationalization of water management, reducing the emission of gaseous and particulate pollutants into the air, adaptation of the system to the BAT requirements, as well as the use and development of eco-innovative solutions (e.g., processes and services characterized by low power and resource consumption), support for R & D activities related to the efficient use of resources. Optimal allocation levels, types of support, types of beneficiaries and project-selection paths are identified In the section summarizing the study results for individual actions. Opportunities to optimize the principles of selection and implementation of projects in the perspective Based on the information obtained from the participants of the study and on the results of an analysis of the approach taken in other programs, a modification of the system of selection and implementation of projects in the perspective was proposed. Recommendations for the selection phase and evaluation of proposals: extension of time to prepare for the competition documentation, partial reduction of the number of attachments, especially in the case of the requirements of the formal assessment stage, shifting the main burden of providing time- cost-intensive attachments and their updating to the stage of readiness assessment, strengthening content and practical support for applicants and beneficiaries, a further development of electronic tools to facilitate work and enable avoiding the duplication of information; increasing the requirements for projects implemented according to non-competition procedures a more rigorous approach to the timeliness and quality of documentation. In the case 17

18 of projects crucial from the point of view of performance review, implemented according to noncompetition procedures, it's worthwhile considering introducing an element of competition for resources. The study results suggest a need for modifications to the system of settlement and control of expenditure, including the simplification of procedures for obtaining and accounting for advances; an increase in the range of the tested documentation and in the sample size in relation to the an ex-ante control; verification of the correctness of the awarding of contracts of less than 14,000 Euros. Moreover, due to financial constraints, it's recommended to develop mechanisms to facilitate obtaining financing for projects. It is worth considering strengthening cooperation with WFOŚiGW for co-financing of the implementation of planned environmental projects in the perspective. It would be optimal to develop consistent rules for application (synchronization of calls for proposals, joint assessment of projects), eligibility of expenditure, billing and project monitoring (joint application for payments, respect for the results of control). Additional measures to support the preparation and implementation of environmental projects A significant part of environmental infrastructure projects is characterized by a long period of the preparation of documentation. This especially applies to large, innovative and complex investments, which are the most desirable. Starting a system of co-financing preparatory activities would accelerate the process of the preparation of projects and application documentation. Financial support for the preparation of documentation would be the most desirable in the case of: large investments characterized by a long period of investment preparation, technologically complex projects, projects implemented by many actors, fragmented projects involving private parties. There is also a need to optimize the information policy. Early determining of the basic parameters for the preparation and selection of projects (preferably by mid-2013) will have a major impact on shortening the project preparation period. 18

19 SPIS TREŚCI WPOROWADZENIE OPIS ZASTOSOWANEJ METODOLOGII ORAZ ŹRÓDŁA INFORMACJI WYKORZYSTANE W BADANIU 24 2 OPIS WYNIKÓW BADANIA DOŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW W APLIKOWANIU I REALIZACJI PROJEKTÓW W OBSZARZE OCHRONY ŚRODOWISKA W RAMACH RPO WSL W LATACH OCENA SYSTEMU NABORU I OCENY WNIOSKÓW ORAZ REALIZACJI PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH PRZEZ WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW DOŚWIADCZENIA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z WNIOSKODAWCAMI I BENEFICJENTAMI PORÓWNANIE SYSTEMU NABORU I OCENY WNIOSKÓW ORAZ REALIZACJI PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH W RAMACH RPO WSL I INNYCH PROGRAMÓW ZAINTERESOWANIE DZIAŁANIAMI W OBSZARZE ŚRODOWISKA W OKRESIE ZAINTERESOWANIE PROJEKTAMI ŚRODOWISKOWYMI W RAMACH RPO WSL ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH W RAMACH RPO WSL ORAZ INNYCH PROGRAMÓW NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO STRUKTURA BENEFICJENTÓW W PROJEKTACH ŚRODOWISKOWYCH DZIAŁANIA W OBSZARZE ŚRODOWISKA PLANOWANE DO REALIZACJI W OKRESIE DZIAŁANIA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ SAMORZĄDY DZIAŁANIA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ INNE PODMIOTY KOSZTY PLANOWANYCH PROJEKTÓW ROZKŁAD PRZESTRZENNY POTRZEB OGRANICZENIA DLA PLANOWANYCH PROJEKTÓW ZGODNOŚĆ ZGŁASZANYCH PROPOZYCJI PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH Z ZAŁOŻENIAMI DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ZAAWANSOWANIE PRAC NAD PRZYGOTOWANIEM DOKUMENTACJI ORAZ OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE ORAZ NOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA STOPIEŃ REALIZACJI ZAŁOŻEŃ DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ KONIECZNOŚĆ KONTYNUACJI DZIAŁAŃ ZAŁOŻENIA HORYZONTALNE ORAZ NOWE OBSZARY WSPARCIA POSTULOWANE NA POZIOMIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ A NIEUWZGLĘDNIONE W POŚ I ORAZ ZAŁOŻENIACH DOTYCZĄCYCH PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ ZAINTERESOWANIE INNYMI NIŻ DOTACJE FORMAMI WSPARCIA ORAZ MOŻLIWOŚĆ ICH ZASTOSOWANIA W OKRESIE WNIOSKI I REKOMENDACJE POŻĄDANE KIERUNKI ORAZ FORMY FINANSOWANIA W PERSPEKTYWIE

20 3.2 MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZACJI ZASAD WYBORU I REALIZACJI PROJEKTÓW W PERSPEKTYWIE DODATKOWE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH TABELA WDRAŻANIA REKOMENDACJI ZAŁĄCZNIKI

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt)

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) ZAŁ. 1 PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) PAWEŁ CHURSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Analizy Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Mgr Jarosław Sadowski * MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Współpraca zagraniczna podejmowana przez powiaty i gminy jest dzisiaj dość powszechną

Bardziej szczegółowo

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Filip Pazderski Paulina Sobiesiak-Penszko Warszawa, czerwiec 2012 1 S t r o n a Spis treści Executive summary...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

THE ROLE OF DIFFERENT TOUR- ISM CONCEPTS AND FORMS IN THE PURSUANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

THE ROLE OF DIFFERENT TOUR- ISM CONCEPTS AND FORMS IN THE PURSUANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Turyzm 2008, 18/2 Agnieszka Niezgoda Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Turystyki al. Niepodległości 10 60-967 Poznań tel/fax (061) 8543766 a.niezgoda@ae.poznan.pl ROLA RÓŻNYCH KONCEPCJI I FORM ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Zasada pomocniczości w polityce gospodarczej Unii Europejskiej

Zasada pomocniczości w polityce gospodarczej Unii Europejskiej Sylwia Luc Zasada pomocniczości w polityce gospodarczej Unii Europejskiej Streszczenie Zasada pomocniczości (nazywana również zasadą subsydiarności) jest jedną z podstawowych reguł prowadzenia polityki

Bardziej szczegółowo

Innowacje i zaawansowane technologie są obecnie podstawą rozwoju zarówno największych gospodarek światowych, jak i dynamicznie rozwi-

Innowacje i zaawansowane technologie są obecnie podstawą rozwoju zarówno największych gospodarek światowych, jak i dynamicznie rozwi- V. Finansowe aspekty zarządzania organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi Izabela Iwanienko * WPŁYW FAZY ROZWOJU PROJEKTU INNOWACYJNEGO NA MOŻLIWOŚĆ WYBORU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIÊBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo