Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne"

Transkrypt

1 Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Lp. Podmiot zgłaszający uwagę Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Jednostka redakcyjna Treść uwagi Art. 6 ust. 1 pkt 5 zdefiniowania wymaga użyte w projekcie ustawy pojęcie podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. W związku z powyższym sugerujemy nadanie nowego brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 5): zamówień publicznych lub konkursów, którym: a) nadano klauzulę poufne, tajne lub ściśle tajne, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, lub b) którym muszą towarzyszyć szczególne środki bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi, lub c) jeżeli wymaga tego ochrona bezpieczeństwa państwa lub podstawowy interes bezpieczeństwa państwa stanowiący cel działań uwzględniających kluczowe potrzeby państwa bezpośrednio wpływające na jego bezpieczeństwo militarne, polityczne, publiczne i ekonomiczne. art. 4 pkt 2) lit. d Konieczne jest przywrócenie omawianego wyłączenia obowiązująca ustawa: art. 4 pkt 2) lit. d)).. Art. 6 ust. 1 Alternatywą wobec przywrócenia wyłączenia określonego obecnie w art. 4 pkt 2 lit. d) ustawy Pzp może być korekta projektowanego art. 6 ust. 1 poprzez dodanie pkt 11) w brzmieniu: 11) zamówień publicznych na dokumenty publiczne, ich personalizację oraz zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z emisją znaków pieniężnych.. NSZZ Solidarność Uwaga ogólna Należy wprowadzić obowiązek weryfikacji przez zamawiających, czy wykonawca w złożonej ofercie uwzględnił rzeczywiste koszty zatrudnienia, w tym konieczność zapewnienia pracownikowi - w ramach umowy o pracęwynagrodzenia na poziomie co najmniej płacy minimalnej oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Negatywnie należy ocenić zaproponowane w projekcie wyłączenie jawności postępowania. Art. 110 ust. 1 Należy dodać w art punkt 12) o następującej treści: nie zapewnienia wszystkim osobom zatrudnionym przy realizacji zamówienia wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia (stosunek pracy stosunek cywilnoprawny itp.) " art. 209 Wprowadzenie zawartego w dyrektywie obowiązku kontroli przestrzegania prawa pracy jest odpowiedzią na 1

2 Sieć Obywatelska - Watchdog Polska art pkt.5) Rozdział 8 art. 220 art. 278 Uwaga ogólna art Uwagi ogólne - art. 18, 19, 20 wielokrotnie powtarzane stanowisko pracowników i pracodawców. W projekcie ustawy obowiązek ten został błędnie umieszczony w art.209. Artykuł ten dotyczy możliwości określenia przez zamawiającego dodatkowych warunków związanych z realizacją zamówienia. Dyrektywa natomiast wyraźnie wskazuje każdorazowy obowiązek podjęcia stosownych środków zapewniających przestrzeganie przepisów prawa pracy, a nie tylko w sytuacji gdy zamawiaj ący zdecyduje się takie obowiązki zawrzeć w zamówieniu. Tak więc dotychczasowe ustępy 3 i 4 artykułu 209 należy wyłączyć z jego treści, a treść zawarta w ustępach 3 i 4 powinna stworzyć nowy artykuł np. 209 ze znaczkiem 1. Postuluję, aby nałożyć na wykonawców obowiązek przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy, które byłoby sporządzane po przeprowadzeniu kontroli u wykonawcy. W związku z powyższym należy dokonać zmian w art.88.1 pkt.5) projektu: należy po słowach o zabezpieczeniu społecznym postawić kropkę i wykreślić resztę zdania. Należy również wprowadzić obowiązek dostarczania odpowiedniego zaświadczenia z Państwowej Inspekcji Pracy. Aby zachęcić zamawiających do stosowania zrównoważonych zamówień publicznych proponuję zastosować w Rozdziale 8 Udzielenie zamówienia publicznego wprowadzenie obowiązku zawierania uzasadnienia do nie zastosowania kryteriów społecznych, jak również zawrzeć odpowiednie przepisy w wydanym na podstawie art Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, które określi inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień. Konieczna jest również zmiana w art. 209 w ust.1: słowo może należy zastąpić słowem powinien. Sprawdzenie, czy wykonawca zapłacił podwykonawcom, w zamówieniach dotyczących robót budowlanych, powinno następować w każdym przypadku, a nie tylko w przypadku zamówień, których termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy. Dlatego też należy w art. 220 projektu ustawy wykreślić w zdaniu pierwszym słowa których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy. Należy kwestie polityczne odsunąć jak najdalej od gospodarowania środkami publicznymi. Przedstawiciele samorządów i przedsiębiorców powinni pozostać członkami Rady, ponieważ są bezpośrednio związani z systemem zamówień. W związku z powyższym postuluje się w art. 278 projektu ustawy o uzupełnienie Rady Zamówień Publicznych o przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych. Negatywnie należy ocenić proponowane w projekcie zachęcanie zamawiających do dzielenia zamówienia na części, co projektodawca uzasadnia zwiększeniem udziału małych i średnich przedsiębiorstw przy realizacji zamówień publicznych. Odpowiedni udział małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji zamówień zostanie zapewniony przez możliwość tworzenia konsorcjów przez wykonawców. Proponuje się następującą zmianę redakcyjną w art. 111 ust. a5 projektu: zamawiający odrzuca ofertę, jeśli stwierdzi, że jest rażąco niska, gdyż jest niezgodna z przepisami prawa, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lub 3. odstąpienie od proponowanych art. 18, 19 ust. 2 i 20 projektu ustawy - Prawo zamówień publicznych. Przepisy te w sposób nieuzasadniony ograniczają zasadę jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w sposób istotny ingerują w konstytucyjne prawo do informacji publicznej. 2

3 Art. 18 Art. 19 ust. 2 Art. 20 Nie sposób też pogodzić ograniczenia jawności z obowiązującą na gruncie prawa wspólnotowego zasadą przejrzystości. wyłączenie jawności całego postępowania mogłoby prowadzić do rozpatrywania tego typu spraw przez Izbę i sądy przy drzwiach zamkniętych. W praktyce, regulacja ta może ograniczyć informacje o imionach i nazwiskach artystów oraz kwoty, którą otrzymają w związku z wykonywaniem zamówienia publicznego. Taki stan rzeczy byłby sprzeczny z realizacją zasady jawności życia publicznego, której emanacją jest jawnością imion i nazwisk osób fizycznych, które zawierają umowy cywilnoprawne z podmiotami publicznymi. Ujawnienie imion i nazwisk osób, które otrzymują wynagrodzenie ze środków publicznych (w tym w konsekwencji rozstrzygniętego postępowanie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego) jest konieczne do sprawowania społecznej kontroli wydatkowania środków publicznych. Projektowana regulacja narusza, zdaniem Stowarzyszenia, art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, bowiem w sposób nieuzasadniony ogranicza prawo do informacji publicznej i nie spełnia warunków ograniczeń konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela. Można także postawić tezę o naruszeniu przez projektowany przepis art. 19 ust. 2 zasady równości, wysłowionej w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, bowiem różnicuje się w sposób nieuzasadniony sytuację podmiotów, znajdujących się w podobnej sytuacji prawnej. Zdaniem Stowarzyszenia wskazany przepis narusza art. 61 ust. 3 Konstytucji RP w zw. z art. 31 ust. 2 Konstytucji RP. Przepis ten w sposób nieuzasadniony i nadmierny ogranicza dostępność informacji publicznych, związanych z działaniem zamawiającego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Artykuł 61 ust. 1 Konstytucji RP stanowi o prawie do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, czy innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Stosowanie tego przepisu wiązałoby się z koniecznością ustalenia, czym jest poufny charakter informacji, o których mowa. Dyrektywy wykładni prawa nakazują pierw szukać definicji i rozumienia pojęć prawnych w danym akcie prawnym. W projektowanej ustawie nie znajduje się zdefiniowanie owego poufnego charakteru. Wobec powyższego można zadać pytanie, jakie wartości projektodawca w art. 20 ma zamiar chronić w świetle art. 5 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych, zgodnie z którym informacjom niejawnym nadaje się klauzulę "poufne", jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej Negatywnie oceniamy także skorzystanie przez ustawodawcę ze sformułowania może zobowiązać. Ograniczenia prawa do informacji ewentualnie powinny mieć charakter przedmiotowy (powinny dotyczyć określonych informacji), a nie zachowań czy działań określonych podmiotów. Niedopuszczalne jest, aby jedna grupa podmiotów miała, względem innej grupy podmiotów, bardziej ograniczone prawo do informacji publicznej ze względu na określone działanie zamawiającego Należy w końcu zauważyć, że omawiana regulacja jest niezgodna z zasadą przejrzystości - szerzej opisaną w uwagach odnoszących się do art. 18 projektowanej ustawy. Skoro art. 20 zakłada niejawność postępowania aż do momentu zawarcia umowy (które następuje już po rozpoznaniu odwołania przez Izbę lub po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie odwołania), konkurenci nie będą mieli możliwości zapoznania się z ofertami konkurentów i aktami 3

4 Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo- Handlowa (AHK Polska) Uwagi ogólne Art. 18 postępowania, a co za tym idzie, pod znakiem zapytania stanie realizacja zasady dostępności środków odwoławczych, które - pozornie dostępne dla podmiotów legitymowanych - pozostaną faktycznie niedostępne na skutek niemożności sformułowania zarzutów. W naszej ocenie implementacja dyrektyw nie powinna polegać na niemal dosłownym przepisywaniu do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektyw, które są wypadkową wielu systemów i kultur prawnych. W Projekcie dostrzegany jest przez to brak systemowej i terminologicznej spójności z dotychczasowymi regulacjami ustawy Prawa zamówień publicznych Ponadto pojawiają się terminy obce i niezrozumiałe dla polskiego prawa zamówień publicznych oraz innych ustaw. Projektowany przepis art. 18 jest rażącym zaprzeczeniem jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i uniemożliwia jakąkolwiek możliwość kontroli prowadzenia postępowania przez wykonawców. Co więcej, trzeba się poważnie zastanowić, czy w świetle projektu jawność postępowania jest nadal podstawową zasadą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Polsce. Brak jest w Projekcie ustawy jakichkolwiek przykładów przypadków, w których zamawiający byłby zobowiązany takich informacji udzielać. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że jawność postępowania była elementem dyscyplinującym zamawiających, pozwalającym eliminować naruszenia i nieprawidłowości w stosowanych procedurach udzielania zamówień. Skutkiem przyjęcia proponowanych założeń będzie wyłączenie kontroli prawidłowości udzielania zamówień przez podmioty działające na rynku. Spowoduje także, że możliwość stosowania środków ochrony prawnej zostanie istotnie ograniczona i stanie się iluzoryczna Proponowane rozwiązanie służy wyłącznie jednej stronie - Zamawiającym, którzy rozstrzygną każde postępowanie w sposób całkowicie dowolny i jedyną wymierną konsekwencją jaka może ich spotkać jest nałożenie symbolicznej kary finansowej, o której wspomniano w art. 331 ust. 2 i art. 332 projektu ustawy. W interesie przedsiębiorców jest możliwość jak najszerszego i nieograniczonego wglądu w dokumenty i czynności postępowania. Zasada więc powinna być odwrotna od tutaj przewidzianej, a zatem jawność postępowania powinna pozostać regułą, zaś tylko szczegółowo określone przypadki (np. tajemnica przedsiębiorstwa, informacje niejawne) mogłyby stanowić wyjątki od tej zasady. Art. 88 Ze względu na brak spójności (podobieństwa znaczeniowego) sformułowania uporczywe braki w spełnieniu merytorycznych wymogów" z instytucjami i normami polskiego porządku prawnego, wskazana przesłanka wykluczenia, przy jego fakultatywnym ujęciu, rodzi dużą niepewność po stronie wykonawców, co do możliwych stanów faktycznych, w których będzie mogła być zastosowana. konsekwencją propozycji Projektodawcy będzie powiązanie sankcji wykluczenia wykonawcy z każdym, jakimkolwiek uchybieniem przepisów prawa, co należy ocenić krytycznie i postulować usunięcie tego rozwiązania, zważywszy, że sankcja za naruszenie przepisów chroniących pracowników jest już objęta art. 88 ust. 1 pkt 2 i 3. Ponadto negatywnie należy odnieść się do sformułowania przesłanki wykluczenia wykonawcy określonej w art. 88 ust. 2 pkt 2, w którym zamawiający może wykluczyć z postępowania wykonawców winnych poważnego wykroczenia 4

5 zawodowego, które poddaje w wątpliwość ich uczciwość, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych". W odniesieniu do powyższego, trudno doszukać się w polskim porządku prawnym instytucji czy przepisów prawa odnoszących się do poddawania w wątpliwość czyjąś uczciwość". Zastosowanie przepisu będzie zatem pozostawało w całkowitej swobodzie zamawiającego, co z powiązaniu z dotkliwą sankcją wykluczenia wykonawcy z postępowania, należy ocenić negatywnie. art. 112 ust. 2 art. 106 ust. 1 sformułowanie przepisu wprost wskazuje, że jakiekolwiek inne (niezdefiniowane w przepisie) obiektywnie uzasadnione przesłanki" mogą być podstawą unieważnienia postępowania. Ponadto użycie sformułowania w szczególności wskazuje jednoznacznie na otwarty katalog możliwych przyczyn unieważnienia postępowania.. całkowicie pełnej swobodzie zamawiającego zostało przekazane uprawnienie do określenia terminu związania ofertą. Nieskorzystanie z tego uprawnienia przez zamawiającego będzie powodowało całkowitą niepewność wykonawcy i trudność w określeniu (adekwatnego) terminu związania składaną ofertą. Warto zaznaczyć, iż termin związania ofertą (przeważnie zbyt krótki) jest jednym z trzech kluczowych elementów (obok wzoru przyszłej umowy i opisu przedmiotu zamówienia) mających wpływ na przygotowanie oferty wskazywanych w badaniach przez wykonawców. Art. 114 i nast. Art. 201 ust. 3 Projektowane przepisy odnoszące się do podwykonawstwa w zamówieniach publicznych (art. 114 i nast.) zawierają regulacje, które w sposób zbyt daleko idący wnikają w stosunki prawne pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami. Przykładem takiego przepisu jest art. 216 ust. 1, według którego wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia publicznego podwykonawcy, przedstawia jednolity dokument obejmujący zaktualizowane oświadczenie własne podwykonawcy, potwierdzające brak przesłanek wykluczenia." Przepis ten, w powiązaniu z art. 215, powoduje już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dodatkowe obowiązki wykonawcy polegające na wyraźnym określeniu potencjalnych podwykonawców realizacji zamówienia, w tym polegające na konieczności pozyskania od tych (niepewnych w przyszłości, a jedynie deklarowanych w ofercie) podwykonawców ich własnych oświadczeń. Realia gospodarcze oraz praktyka nawiązywania konkretnych stosunków prawnych z podwykonawcami wskazuje, że są one zazwyczaj potwierdzane i konkretyzowane dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej danego wykonawcy, a nie już na etapie samego zamiaru ubiegania się o zamówienie publiczne. Należy zatem postulować pozostawienie jak największej swobody wykonawcy w doborze podwykonawcy oraz w nawiązywaniu z nim stosunków prawnych. W tym zakresie negatywnie należy odnieść się także do projektowanego przepisu art. 217 ust. 1, według którego zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia publicznego może nastąpić wyłącznie za zgodą zamawiającego. W naszej ocenie celem regulacji podwykonawstwa na gruncie ustawy Pzp powinna być zasada mająca swoje podłoże w regulacji kodeksu cywilnego, że wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowania podwykonawcy jak za swoje własne (art. 474 k.c.). Projektowany art. 201 ust. 3 określa zamknięty katalog możliwych przypadków zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Tymczasem zasadniczym postulatem wykonawców prezentowanym od lat jest możliwość wprowadzenia do umowy zmiany (waloryzacji) wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą stawek cen na rynku. Ograniczenie możliwości zmiany wynagrodzenia do przypadków określonych w ww. przepisie jest niewystarczające i nie odpowiada postulatom wykonawców. Sugeruje się zatem włączenie do ww. przepisu fakultatywnej możliwości 5

6 Art. 80 ust. 1 Art. 212 Uwagi ogólne Art. 97 ust. 1 zawarcia przez zamawiających w umowie o zamówienie publiczne dalej idącej waloryzacji wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Waloryzacja wynagrodzenia winna ograniczać się do rozmiarów faktycznego wzrostu kosztów realizacji zamówienia i przewidywać mechanizm umożliwiający określenie czy i w jakim zakresie nastąpił wzrost kosztów wykonania zamówienia przez wykonawcę. Obecna regulacja art. 38 ust. 1 nie wprowadza ograniczenia terminowego zadawania pytań do SIWZ, jak czyni to Projekt ustawy. Jest to niestety kolejny zły przykład ograniczenia możliwości wpływania przez wykonawców (w powiązaniu z ograniczoną zasadą jawności postępowania) na przebieg postępowania przetargowego. Ograniczenie tego przywileju może mieć jedynie negatywny wpływ na jakość otrzymywanych ofert oraz przebieg realizacji całego zamówienia. Ponadto dla dużych zamówień na roboty budowlane, kiedy termin składania ofert jest wielokrotnie przesuwany, często 2-3 miesiące, okres obowiązku udzielania wyjaśnień przez Zamawiającego powinien być liczony co najmniej do połowy aktualnej, a nie pierwotnej daty składania ofert Instytucja wyjaśnień treści dokumentów zamówienia służy dookreśleniu przedmiotu zamówienia, co umożliwia złożenie porównywalnych i odpowiedzialnych ofert. Oczekiwaniem wykonawców było ustawowe wydłużenie dopuszczalnych okresów na zadawanie pytań, tym bardziej, że jak pamiętamy, obowiązujące dziś przepisy zostały wprowadzone z zamiarem szczególnego przyspieszenia procedur przetargowych w związku z koniecznością realizacji inwestycji przed EURO Projekt ustawy w żadnym miejscu nie pozwala na określenie, co oznaczać może istotna zmiana umowy" przez co powstaje daleko idąca niepewność wykonawców co do możliwych przypadków prowadzących do aktualizacji objętej przepisem sankcji rozwiązania umowy. Ponadto sens tego przepisu jest niezrozumiały. Jeśli nastąpiła już zmiana umowy (istotna) to o jakim nowym postępowaniu jest mowa? użyte w Projekcie nowe definicje (jak przykładowo kandydat, oferent, wykonawca) zostały niejednokrotnie niepotrzebnie lub niepoprawnie zredagowane, przez co wprowadzają istotne trudności w interpretacji przepisów prawa. Przykładem może być także definicja oferty", która wydaje się być całkowicie zbędna, a ponadto może powodować dodatkowe wątpliwości (jak np. przy obowiązku przedkładania tłumaczenia oferty na język polski, w przypadku dopuszczenia możliwości jej złożenia w innym języku obcym; art. 21 ust. 2 i 3 Projektu). W Projekcie ustawy zauważalna jest niespójność w posługiwaniu się przez Projektodawcę odmiennymi pojęciami w odniesieniu do tej samej sytuacji. Przykładem jest zamienne używanie takich słów jak obiekt budowalny roboty budowlane", obrót' - przychód, czas '- okres"; wykonanie - realizacja obiektu, wersja papierowa z własnym podpisem zamiast np. formy pisemnej (tak np. w art. 114, gdzie jest mowa o sporządzeniu przez zamawiającego protokołu postępowania w postaci papierowej, zamiast w formie pisemnej). Ponadto wiele niedoprecyzowanych (lub nieostrych) pojęć w projektowanych przepisach wpływa na niemożność interpretacji danego przepisu. Przykładem jest art. 92 ust. 2. I użyte w nim niejasne sformułowanie sprzecznych interesów ( Zamawiający może uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności zawodowych, jeżeli wykonawca ma sprzeczne interesy, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia publicznego ). należy zastanowić się, czy przy nowelizacji tego przepisu nie zawęzić możliwości powoływania się na zasoby podmiotów trzecich do sytuacji potrzeby niezbędnego skorzystania z danych zasobów przez wykonawcę lub 6

7 wykorzystania zasobów w ramach grup kapitałowych. Art. 85 ust. 3 pkt 2 Zgodnie z projektowanym art. 85 ust. 3 pkt 2 zamawiający informuje niezwłocznie każdego oferenta, którego oferta została odrzucona o powodach odrzucenia oferty.... Zasadne byłoby także informowanie pozostałych wykonawców o odrzuceniu ofert konkurentów, przez co zagwarantowany zostałby w pełni postulat transparentności postępowania. Art. 140 ust. 3 Zgodnie z art. 140 ust. 3 Projektu Zamawiający może z oferentem, który ztożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie prowadzić negocjacje w celu potwierdzenia zobowiązań finansowych Wydaje się, że ten przepis wymagałby doprecyzowania, aby nie było wątpliwości, w jakim momencie następuje złożenie (potwierdzenie?) wiążącej oferty wykonawcy w zakresie jego oferty cenowej. Polski Kongres Drogowy Uwagi ogólne Art. 61. ust. 1 Uwagi ogólne Uwagi ogólne Uwagi ogólne W ostatnich latach zauważana jest negatywna tendencja znaczącego naruszania przez niego równowagi kontraktowej między zamawiającym a wykonawcą. Przejawia się to m.in. we wprowadzeniu nadmiernej odpowiedzialności wykonawcy (nadmiernie rozbudowany katalog kar umownych) i przerzucaniem na niego większości ryzyk (np. za prawidłowość sporządzenia dokumentacji projektowej, wadliwą konstrukcję opisu przedmiotu zamówienia). Z powyższych powodów postulujemy dodanie do Projektu ustawy przepisu, który wskazywałby na konieczność zachowania równowagi kontraktowej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Zgodnie z art. 61. ust. 1 ustawy Pzp zamawiający określa wymagane cechy dostaw, usług lub robót budowlanych. Zabrakło w tym przepisie określeń dotyczących jakości opisu tzn: precyzyjny, dokładny, wyczerpujący, kompletny. Będzie to przyczyną utrudnień w wykonaniu prawidłowej wyceny przez wykonawcę, a w konsekwencji w złożeniu porównywalnych ofert, co zagraża osiągnięciu celu postępowania w postaci należytego wykonania zamówienia publicznego. Ponadto na etapie realizacji zamówienia będzie prowadziło do wątpliwości interpretacyjnych - czy dany element dostaw, usług czy robót wchodzi w skład zamówienia, skoro opis przedmiotu zamówienia nie musiał być precyzyjny czy wyczerpujący i nie uwzględniał tego elementu. Postuluje się unikanie w ustawie Pzp regulacji prawnych, które w każdym przypadku nakazują przy otwarciu ofert ujawnianie informacji dotyczących ceny, gdyż w tym momencie zastosowanie tzw. systemu dwóch kopert (ang. double envelope system) byłoby niemożliwe. O możliwość zastosowania tego systemu zabiegają od wielu lat wykonawcy usług intelektualnych. Z uwagi na nieodległy termin ostatecznego wejścia w życie (kwiecień 2016 r.) i realia procesu legislacyjnego (ograniczenie pracy nad ustawami w okresie przed wyborami parlamentarnymi i zaraz po nich) należałoby znowelizować obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych w wąskim zakresie, obejmującym implementację dyrektyw unijnych, a równocześnie kontynuować prace nad nową ustawą z udziałem szerokiego grona ekspertów i praktyków. Tekst nie został napisany językiem prawnym, obarczony jest nadmierną kazuistyką, zawiera niezrozumiałe, niejasne pojęcia i sformułowania, niepotrzebne powtórzenia oraz absolutnie niezrozumiałe odwołania do konkretnych aktów prawnych zamiast do mechanizmów, instytucji i rozwiązań będących ich przedmiotem. 7

8 Art. 18 Uwagi ogólne Uwagi ogólne Art. 82 Ponadto projekt ten zawiera szereg nieprawidłowych, niepełnych i problematycznych do zastosowania w praktyce uregulowań szczegółowych oraz jest niezwykle trudny do funkcjonalnego przyswojenia zarówno dla praktyków, jak i ekspertów zajmujących się zamówieniami publicznymi, co może wynikać z pominięcia tego grona w procesie jego przygotowania. Nieprecyzyjne sformułowania przepisów np. art. 3-10, art. 35 ust. 5, art. 88 ust. 2, art. 92 ust. 2 projektu ustawy. Rozdział 2 działu I projektu ustawy niezrozumiałe przepisy o zamówieniach mieszanych (choć sama idea uregulowania tego typu zamówień jak najbardziej słuszna i potrzebna); niejednoznaczne i nieostre pojęcia wyznaczające obowiązek stosowania konkretnych przepisów. Odejście od obowiązującej zasady jawności wpłynie negatywnie na proces udzielania zamówień publicznych oraz doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Wielokrotnie przedmiotem postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą są sprawy wywołane podaniem przez wykonawców nieprawdziwych informacji (wykonawcy deklarują personel, którym de facto nie dysponują, wskazują na spełnianie przez personel warunków udziału w postępowaniu, którego de facto nie spełniają itd.). Zamawiający nie zawsze jest w stanie zweryfikować informacje podane przez wykonawców, dopiero informacje od pozostałych wykonawców działających na tym samym rynku usług i bardzo często z tego tytułu posiadających szersze informacje od tych, którymi dysponuje Do rozważenia pozostaje czy nie wprowadzić powyższego jako opcję do wyboru przez zamawiających (co miałoby szczególne uzasadnienie w przypadku zamawiających jako małych jednostek). Podobne obiekcje budzi również obowiązek składania w wersji elektronicznej ofert zabezpieczonych podpisem elektronicznym. Należy spodziewać się znacznego obciążenia firm świadczących usługi w zakresie wydawania takiego podpisu. Może to potencjalnie spowodować naruszenie konkurencyjności związane z brakiem dostępu niektórych podmiotów do bezpiecznego podpisu elektronicznego, a tym samym do możliwości składania ofert. Pewnym minusem jest to, ta forma nie gwarantuje zachowania poufności ofert. Wskazuje na to przewidziana w projekcie możliwość odstąpienia od wymogu użycia profilu nabywcy przy składaniu ofert, jeżeli istnieje ryzyko naruszenia bezpieczeństwa albo z uwagi na ochronę szczególnie wrażliwego charakteru informacji wymagającego tak wysokiego poziomu ochrony, że wykorzystanie profilu nabywcy nie będzie wystarczające. Rodzi to pytania: kto będzie oceniał czy wykorzystanie profilu nabywcy jest wystarczające/niewystarczające? Kto będzie oceniał czy istnieje ryzyko naruszenia bezpieczeństwa? W ocenie Wykonawcy taka sytuacja może mieć miejsce w każdym przypadku. Nieprecyzyjne określenie podstawowego publikatora dokumentów przetargowych, czyli miejsca, gdzie mają być one udostępniane wykonawcom (dotychczas była to strona internetowa zamawiającego) może powodować znaczące utrudnienia w praktyce stosowania przepisów. Niejasne jest pojęcie profilu nabywcy i jego lokalizacji (np. czy ma być to narzędzie informatyczne utworzone przez samego zamawiającego na własnym serwerze (własnej stronie internetowej) według jednolitych wytycznych określonych rozporządzeniem z art. 32 projektu ustawy, czy też profil ten ma być utworzony na serwerze centralnym na wzór, np. BZP, z którego mają korzystać wszyscy zamawiający). Przy wprowadzeniu komunikacji elektronicznej należy wskazać na konieczność zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem jak również opracowanie procedury na wypadek awarii ww. systemów, która mogłaby wpłynąć na terminowe wykonywanie czynności, np. składania ofert czy ich otwarcia. Zmiana ta jest iluzoryczna ponieważ projekt ustawy nie rezygnuje z wadium a jedynie stwierdza, że instytucja wadium jest fakultatywna co oznacza, że Zamawiający nadal z pewnością będą ją stosować. Zmiana ta nie doprowadzi ani do 8

9 Art. 195 i nast. Art. 88 ust. 4 Uwagi ogólne - Likwidacja trybu zamówienia z wolnej ręki Art. 17 Art. 14 ust. 1 Art. 17 ust. 3 uproszczenia procedur ani do zmniejszenia obciążeń administracyjnych (jak twierdzi ustawodawca). Pozostawienie zamawiającym kwestii wadium (art. 82 projektu ustawy) w zakresie kwoty, zasad jego wnoszenia, przedłużania terminu ważności, jego zwrotu i zatrzymania, spowodować może uznaniowość czynności oraz konflikty pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi mając na uwadze zwłaszcza fakt, że oferta wykonawcy niezabezpieczona wadium będzie podlegać odrzuceniu. W projekcie traktowane są jako wyjątki od podstawowych zamówień i procedur ustawowych (zamówień o wartości powyżej progów unijnych), choć stanowią one zdecydowaną większość udzielanych w sektorze zamówień publicznych. Nieprecyzyjność przepisów regulujących procedurę udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych większość sformułowana nieostro i uznaniowo (na zasadzie możliwości niestosowania procedur podstawowych przy określeniu nieprecyzyjnych wskazań i reguł), implikuje duże ryzyko następczego kwestowania ich konkretnego zastosowania w praktyce. Pozwolenie wykonawcy na wykazanie swojej rzetelności w celu umożliwienia ubiegania się o zamówienie, pomimo zaistnienia sytuacji, z którymi ustawa wiąże skutek w postaci wykluczenia w związku z dużą uznaniowością po stronie zamawiających nieprawidłowe zastosowanie tej instytucji będzie ich narażało na odwołania wykonawców mających interes w uzyskaniu zamówienia i trudny w tej chwili do przewidzenia sposób oceny tych działań przez organy kontrolne. Brak trybu umożliwiającego sprawne i szybkie udzielenie zamówienia poprzez negocjacje warunków umowy tylko z jednym wykonawcą (na wzór dotychczasowego trybu zamówienia z wolnej ręki), m.in. w sytuacji nieprzewidzianej i niezależnej od zamawiającego, gdy wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia (np. w przypadku katastrofy, czy klęski żywiołowej, gdzie potrzeba niezwłocznego wykonania zamówienia uzasadniona jest koniecznością ochrony życia i zdrowia ludzkiego lub majątku publicznego o znacznej wartości). Brak takiego trybu może spowodować duże trudności w praktyce, ponieważ udzielenie zamówienia będzie musiała poprzedzać relatywnie czasochłonna procedura wyłonienia wykonawcy zamówienia spośród jakiegoś kręgu wykonawców. Katalog osób podlegających wyłączeniu z procedury o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli pozostają w konflikcie interesów. Termin "konflikt interesów" jest niefortunnie sformułowany, ponieważ stanowi katalog otwarty i przy nadinterpretacji osób kontrolujących może doprowadzić do sytuacji, że grono osób będzie się bało (gdyż niewyłączenie się z procedury przetargowej zagrożone jest sankcją karną) i nie będą chcieli uczestniczyć w procedurach przetargowych, podejmować decyzji i rozstrzygać w sprawie zamówień publicznych, co może wywołać paraliż w wydatkowaniu funduszy unijnych. Trzeba przeanalizować, czy taki zapis jest zgodny z konstytucyjną zasadą proporcjonalności. Przepisy prawa powinny być konstruowane jasno i klarownie, czyli tak, aby adresat mógł bez trudności określić wynikające z nich obowiązki i konsekwencje prawne. Art. 14 ust. 1 projektu ustawy zastosowano zwrot: jeżeli zamówienie publiczne jest obiektywnie podzielne (co to znaczy obiektywnie podzielne?); zamawiający może udzielić odrębnych zamówień publicznych na poszczególne części, stosując do ich udzielenia przepisy właściwe do tych części, z uwagi na cechy i charakterystyczne każdej z tych części lub udzielić jednego zamówienia publicznego, zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 2 i 3. Niepotrzebnie i błędnie określony termin wyznaczający ostateczny moment złożenia oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia z postępowania (art. 17 ust. 3 projektu ustawy) nie przewiduje sytuacji późniejszego złożenia oświadczenia (np. chociażby w przypadku pracownika zastępującego kierownika zamawiającego, który dokonuje 9

10 jakiejś czynności w toku postępowania, po otwarciu ofert, a wcześniej w ogóle nie brał udziału w postępowaniu). Art. 19 Brak określenia maksymalnego terminu na złożenie przez wykonawcę oświadczenia o zastrzeżeniu informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 19 projektu ustawy), np. do momentu upływu terminu składania ofert. Powyższe skutkuje przyznaniem wykonawcom nieograniczonego czasowo prawa do formułowania zastrzeżenia zakazu udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i będzie stanowiło problemy praktyczne dla zamawiających. Art. 20 Niezrozumiały przepis art. 20 projektu ustawy nie wiadomo na czym miałaby polegać, czego dotyczyć i w jaki sposób miałaby być egzekwowana procedura zobowiązywania przez zamawiającego wykonawców do przestrzegania poufności udostępnionych informacji. Art. 35 ust. 3 Zgodnie z art. 35 ust. 3 projektu ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających to przy ustalaniu szacunkowej wartości zamówienia publicznego należy uwzględnić szacunkową wartość zamówień uzupełniających. Gdzie jest definicja, która reguluje co zamawiający ma rozumieć poprzez zamówienia uzupełniające? Jaka jest górna granica wartości zamówień uzupełniających? Art. 35 ust. 5 Nieprecyzyjne są przepisy określające zakaz dzielenia zamówienia (art. 35 ust. 5 projektu ustawy) oraz związanej z tym konieczności sumowania wartości jednorodzajowych zamówień. Art. 39 ust. 4 pkt 3 Art. 39 ust. 4 pkt 3) projektu ustawy stanowi o wykonaniu projektów czy należy przez to rozumieć wykonywanie dokumentacji projektowej; a jeśli tak to jak się do szacunkowej wartości zamówienia publicznego mają opłaty, należne prowizje i inne podobne świadczenia wskazane w przedmiotowym przepisie. Art. 42 ust. 1 Art. 42 ust. 1 projektu ustawy odnosi się do powołania przez zamawiającego komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tak skonstruowany zapis obliguje zamawiającego do powoływania komisji zawsze, nawet w postępowaniach poniżej progów unijnych, czyli inaczej niż w dotychczasowym brzmieniu obowiązującej ustawy. Art. 70 Art. 70 ust. 1 projektu ustawy stanowi, iż zamawiający może podzielić zamówienie publiczne na części. Jednocześnie ust. 5 omawianego przepisu określa, że w przypadku niedokonania podziału zamówienia publicznego na części zamówienia zamawiający podaje powody w protokole postępowania lub w dokumentach zamówienia. Dlaczego wprowadzono obowiązek wskazany w ust. 5 skoro ust. 1 określa fakultatywność podziału zamówienia na części? Art. 97 ust. 1 i art. Art. 97 ust. 1 projektu ustawy odnosi się do zdolności technicznych, zawodowych, finansowych lub ekonomicznych. Z 89 kolei art. 89 projektu ustawy stanowi o sytuacji ekonomicznej i finansowej (pkt 2) oraz o zdolności technicznej i zawodowej (pkt 3). Powyższe wymaga uporządkowania. Art. 116 ust. 1 Zgodnie z art. 116 ust. 1 projektu ustawy zamawiający ma przechowywać protokół postępowania oraz pozostałą dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez okres 3 lat ( ), z kolei uzasadnienie mówi: co najmniej 3 lata. Podobnie nieprecyzyjny jest przepis ust. 2 dotyczący okresu przechowywania umów w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe wymagałaby doprecyzowania w świetle wymagań poszczególnych programów realizowanych w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Art. 118 ust. 1 Niejasno zostały określone minimalne terminy składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wskazanie terminów podstawowych oraz szeregu wyjątków, w tym określenie w zupełnie innej jednostce redakcyjnej projektu ustawy ogólnej możliwości niestosowania tych przepisów w przypadku zamówień o wartości poniżej progów 10

11 ustawowych). Art. 210 Art. 214 Art. 216 ust. 4 Artykuł 210 projektu ustawy powinien być bardziej rozbudowany i czytelniejszy. W ust. 1 zakazuje zmian postanowień zawartych w umowie, chyba że zachodzą odpowiednie wymienione w ustawie okoliczności. Pkt 2 tego artykułu dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, usług lub dostaw, nieobjętym zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, które stały się niezbędne i które nie były uwzględnione w zamówieniu podstawowym, pod warunkiem że zmiana wykonawcy:.. w tym miejscu nastąpił najprawdopodobniej błąd i albo brakuje jakiejś części tekstu ustawy albo źle zostało przekopiowane. Brak jakiejkolwiek możliwości ograniczenia podwykonawstwa przez zamawiającego (przy obecnie obowiązującej opcji wyłączenia podwykonawstwa w ramach kluczowych części zamówienia, czy prac związanych z rozmieszczeniem lub instalacją) rozwiązanie preferujące wykonawców będących firmami-słupami, w ogóle nie wykonujących żadnych prac w ramach realizacji zamówienia i minimalizujących tym samym swoją odpowiedzialność. Art. 216 ust. 4 projektu ustawy zawiera nieprecyzyjny zwrot: wykonawca obowiązany jest zastąpić danego podwykonawcę ma wykonać zadanie sam, czy poprzez innego podwykonawcę? Art. 88 ust w przypadku gdy zamawiający za pomocą dowolnych środków dowodowych wykaże naruszenie obowiązków w zakresie prawa pracy, prawa środowiska i prawa zabezpieczenia społecznego. Nie doprecyzowano, na czym polega naruszenie obowiązków w zakresie prawa pracy. Czy wystarczającą przesłanką jest uwzględnienie powództwa pracownika? 2. w przypadku gdy zamawiający stwierdzi, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji przesłanka ta może prowadzić do nadużyć ze strony Zamawiającego, którego efektem będzie dyskryminacyjne traktowanie oferentów. Zamawiający nie ma obowiązku udowodnienia zawarcia porozumienia, wystarczą wiarygodne przesłanki czyli de facto uznanie Zamawiającego. 3. w przypadku gdy za pomocą mniej inwazyjnych środków nie można skutecznie zlikwidować konfliktu interesów. Na czym ma polegać konflikt interesów. Czemu ma służyć ta przesłanka? 4. Wykluczenie powinno mieć miejsce w każdej sytuacji, w której oferent podaje nieprawdziwą informację (poświadczenie nieprawdy). Nie powinno być również możliwości konwalidacji nieprawdziwych oświadczeń tj. zastępowania oświadczeń nieprawdziwych oświadczeniami prawdziwymi. Na Zamawiającym nie powinien spoczywać obowiązek udowadniania winy Wykonawcy przy wprowadzeniu w błąd bowiem udowodnienie świadomego, celowego zamiaru jest niezwykle trudne. Zamawiający powinien mieć możliwość wykluczenia Wykonawcy w każdym wypadku, gdy podana przez oferenta informacja jest niezgodna z rzeczywistością. Art. 88 ust. 2 pkt 2 Nieprecyzyjne i niejasne, co implikuje uznaniowość są przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania określonego w art. 88 ust. 2 pkt 2 projektu ustawy (wątpliwości co do desygnatów pojęć winny, wykroczenie zawodowe, poddanie w wątpliwość uczciwości ), co znamionuje stworzenie kolejnego martwego w praktyce 11

12 Związek Rzemiosła Polskiego Art. 97 ust. 2 Art. 112 ust. 2 Uwagi ogólne Wprowadzenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej Art. 101 przepisu. Fakultatywne przesłanki wykluczenia rozwiązanie może prowadzić do wypaczenia uczciwej konkurencji i zachowań korupcyjnych. To od Zamawiającego będzie zależało czy daną przesłankę zastosować czy też nie. Zmiana wpłynie negatywnie na przejrzystość zamówień publicznych. W szczególności wskazać należy, że fakultatywne przesłanki nie zostały dookreślone, są niejednoznaczne, mogą powodować dowolne ich zastosowanie przez Zamawiających według swobodnego uznania, subiektywnych odczuć Zamawiających a nie obiektywnych kryteriów. Szczególnie krzywdzącą przesłanką wykluczenia wykonawcy jest wykluczenie z uwagi na fakt obciążenia karami umownymi przy wykonywaniu innej umowy, co w sytuacji notorycznego narzucania zapisów umów według swobodnego uznania Zamawiających, chociażby zapisów odnoszących się do zwłoki/opóźnienia, prowadzi do obciążania karami umownymi w przypadkach niezawinionego przez wykonawcę niedotrzymania terminu wykonania umowy. Powoływanie się na zdolności podmiotów trzecich w odniesieniu do kryteriów dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych- brakuje uszczegółowienia, iż roboty takie lub usługi powinny być realizowane w całym zakresie do którego dany podmiot został powołany. Fakultatywna przesłanka unieważnienia postępowania: Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli zachodzą inne obiektywnie uzasadnione przesłanki zmiana ta doprowadzi do stosowania tej przesłanki według uznania Zamawiającego, jeżeli z jakichkolwiek względów (nie zawsze obiektywnych) prowadzenie postępowania będzie Zamawiającemu nie na rękę. Zmianę należy ocenić negatywnie. Uczestnikom rynku zamówień publicznych, już od 2019 roku, narzuca się przejście z papierowego systemu zamówień na pełną elektronizację. Uważamy, że zarówno zamawiający jak i wykonawcy powinni mieć prawo do swobodnego wyboru przeprowadzania procedur przetargów publicznych. Naszym zdaniem elektroniczną formę w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego mogłyby mieć wyłącznie: ogłoszenie oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Obecnie elektroniczne zamówienia publiczne udzielane są w trybie aukcji elektronicznych, licytacji elektronicznej i dynamicznego systemu zakupów, ale jak pokazuje praktyka zamówienia elektroniczne są niechętnie wykorzystywane zarówno przez wykonawców, jak i zamawiających. Powodem tak niskiego zainteresowania tą formą zamówień publicznych są pewne ograniczenia, które dotykają obydwie strony przetargu. Jedno z nich stanowi mało upowszechnione wśród wykonawców posługiwanie się elektronicznym podpisem. Dochodzą do tego problemy techniczno-logistyczne, takie jak niewłaściwie zaprojektowane systemy, nieopanowanie umiejętności korzystania z narzędzi elektronicznych, czy niekompatybilne standardy technologii informatycznych. Uważamy zatem, że obecnie, przy stosunkowo niskim poziomie informatyzacji dużej grupy mikro i małych przedsiębiorstw wyłączne zdanie się, od 2019 roku, na elektroniczne formy postępowania przetargowego będzie dyskryminować niektóre firmy w dostępie do zamówień publicznych. Dlatego, w tej części rozwiązań wnioskujemy o znaczne wydłużenie zachowania, jako alternatywnej formy - postępowań przetargowych prowadzonych w formie papierowej. Uważamy za niezbędne wprowadzenie w prawie zamówień publicznych takich kryteriów ustalania ceny, które w kalkulacji kosztów pracy uwzględnią, m.in. stosowanie wymogów ochrony pracy oraz obligatoryjnego informowania zamawiającego o strukturze rzeczowej i zasadach obliczania stawki kalkulacyjnej robocizny przyjętej 12

13 ARRIVA RP SP. Z O.O. Izba Projektowania Budowlanego Art. 18 Uwagi ogólne Prawo opcji Uwagi ogólne Uwagi ogólne Uwagi ogólne w cenie oferenta. Problem ten może rozwiązać wymóg kalkulacji kosztów pracy opartych, o co najmniej minimalne wynagrodzenie. W budownictwie, niektóre organizacje pracodawców, związków zawodowych wraz z organizacjami działającymi w branży budowlanej, zawarły porozumienie rekomendujące komisjom przetargowym minimalną stawkę kalkulacyjną wynagrodzenia, dla której podstawą jest minimalne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Proponujemy usunięcie lub zmianę art. 18 w ten sposób, aby nie było żadnych wątpliwości interpretacyjnych co do jawności i przejrzystości całego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niezbędne jest doprecyzowanie w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych definicji zamówień z opcją i sposobu ich uwzględniania w dokumentach zamówienia oraz zasad uwzględniania i rozliczania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, przynajmniej w odniesieniu do zamówień o usługi i roboty budowlane. W zamówieniach o prace projektowe oraz w zamówieniach projektuj i buduj winno się upowszechnić zasadę stosowania procedury wyboru oferty najkorzystniejszej w procedurze konkursu ograniczonego lub przetargu z prekwalifikacją, tj. oceny ofert zawierających wstępną koncepcję projektową przedmiotu zamówienia - z warunkiem zwrotu kosztów wykonawcom tych koncepcji w równej wysokości, ale z przekazaniem przez autorów koncepcji, na rzecz zamawiającego, uprawnienia do zastosowania najlepszych pomysłów innowacyjnych i funkcjonalnotechnologicznych zawartych w koncepcjach, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, czyli przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. Dla usunięcia mankamentów obecnych regulacji, dotyczących braku dyspozycji dla inwestorów publicznych przedsięwzięć budowlanych o konieczności analizowania i oceny celowości i wykonalności zamierzeń inwestycyjnych - jest zasadne, w budowlanych inwestycjach publicznych, odrębne zamawianie: a) prac studialnych i przedprojektowych, w których zamówieniem podstawowym są studia i analizy prowadzące do ustalenia przedmiotu, zakresu celowości i wykonalności przedsięwzięcia oraz związanych z tym rozstrzygnięć inwestora, a także przygotowanie materiałów i danych wyjściowych do projektowania, jak również opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego - jeżeli zamawiający przewiduje stosowanie formuły projektuj i buduj b) prac projektowych, w których zamówieniem podstawowym jest zespól opracowań i projektów, służących do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń oraz opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, w sposób wymagany ustawa Prawo zamówień publicznych, a także do ich wykonania i odbioru - oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i wykonywania ewentualnych projektów zamiennych w czasie realizacji budowy, a także zamówień uzupełniających, możliwych do prawidłowego wykonania dopiero w końcowym etapie realizacji robót budowlanych. Wprowadzić dla inwestorów budowlanych przedsięwzięć publicznych, po zakończeniu inwestycji - obowiązek zamieszczenia na portalu Urzędu Zamówień Publicznych lub w Biuletynie Informacji Publicznej, albo w planowanym Rejestrze Budowlanym - sprawozdania (informacji) zawierającego zestawione porównawczo dane o zamówieniu, z etapu: - specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 13

14 Uwagi ogólne Uwagi ogólne Uwagi ogólne Uwagi ogólne - wyboru oferty i podpisanej umowy, - po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, a dotyczących: podstawowych parametrów charakteryzujących przedmiot zamówienia, trybu postępowania, kryteriów oceny ofert, wykonawcy i jego wynagrodzenia określanego w umowie, ewentualnych zmian, ich ilości, wartości i powodów ich wprowadzenia, ewentualnych procesach sądowych, ich przedmiocie i sumach spornych oraz rozstrzygnięciach sądowych, jeżeli już zostały wydane. Dane z takich sprawozdań stanowiłyby doskonały materiał informacyjny dla organizatorów i uczestników postępowań o rynkowych danych podobnych zamówień. Wpłynęłoby to korzystnie na efektywność gospodarczą przyszłych zamówień. Równocześnie stanowiłoby przekazanie społeczeństwu informacji o wynikach zamówienia na jego finiszu. Obecnie występuje brak takich finalnych informacji. Ponadto mobilizowałyby zamawiających do starannego działania. zachowanie obecnych regulacji: - możliwości korzystania przez zamawiających z przykładowych wzorców umów, regulaminów i innych dokumentów (art. 36c), Powinno się również wprowadzić w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych możliwość polubownego rozstrzygnięcia sporów. Delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia w sprawie BIM Dla wdrożenia technologii BIM niezbędne jest ( ): w projekcie Kodeksu budowlanego lub w ramach nowelizacji Prawa budowlanego albo Prawa zamówień publicznych - zamieszczenie delegacji upoważniających Ministra Infrastruktury i Rozwoju do wydania rozporządzeń określających: procedurę i sposób wdrożenia technologii BIM, jednolite nazewnictwo dokumentów i opracowań, którymi powinien dysponować inwestor publiczny w całym procesie inwestycyjno-budowlanym, z określeniem ich ramowego zakresu oraz do czego służą (standaryzacja dokumentów), jednolitą klasyfikację robót budowlanych i ich opisów w oparciu o definicję robót podstawowych lub podjęcie rozstrzygnięcia o przyjęciu także w Polsce, jako obowiązującej klasyfikacji anglosaskiej omnieclass i właściwych jej opisów robót - która najlepiej spełnia wymagania technologii BIM, metodologię liczenia kosztów z całego cyklu życia obiektów budowlanych właściwych dla Polski, ze wskazaniem podstaw i z jakich źródeł należy pobierać odpowiednie dane dla tych obliczeń. Powołując się na konstatację podaną w pkt.5, części I-ej dyrektywy Nr 2014/24/WE ( str.5 ), że,, żaden przepis niniejszej dyrektywy nie zobowiązuje państw członkowskich do zlecania podmiotom zewnętrznym świadczenia usług, które chcą świadczyć samodzielnie lub zorganizować w sposób inny niż w drodze zamówień publicznych Jf - Izba wnioskuje, w ramach prac nad nową ustawą Prawa zamówień publicznych odbycie pogłębionej dyskusji czy opracowań związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym - nie wyłączyć spod rygorów zamówień publicznych. 14

15 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych Art. 19 zachowanie obecnych regulacji: - zakresu dopuszczalnych utajnień w ofertach i ich odtajnienia (art. 8 ust. 3), Art. 60 ust. 1 pkt 9 w zamówieniach o prace projektowe występuje potrzeba i zasadność: - wydłużenia z obecnych 4-ch lat na co najmniej 6 lat dopuszczalności przewidywania zamówień uzupełniających - na wykonanie instrukcji obsługi i eksploatacji zrealizowanych obiektów budowlanych oraz projektów organizacji ruchu w przedsięwzięciach drogowych. W opracowaniach tych powinno się uwzględniać zmiany w zakresie inwestycji aż do jej zakończenia, a łączny czas na zamówienie i wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na pewno przewyższy zawarte w projekcie ustawy 3 lata. Wcześniejsze wykonanie tych opracowań przeważnie skutkuje ich nieaktualnością, powodowaną wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robót budowlanych, Art. 61 ust. 3 W pełni uwzględnić obecne regulacje prawne, dotyczące: dokumentów jakie służą zamawiającemu do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, które określa i całość problematyki reguluje art. 31 obecnej ustawy. Przesłanki zawarte w art. 61 ust. 3 opiniowanej ustawy mogą częściowo być przydatne przy formułowaniu wymagań zamawiającego w zamówieniach o opracowanie dokumentacji projektowej lub programu funkcjonalno-użytkowego, Art. 111 zachowanie obecnych regulacji: - zawartych w art. 90 obecnej ustawy wskazujących zamawiającemu parametry kiedy powinien wymagać wyjaśnień od oferenta, że jego oferta nie zawiera ceny rażąco niskiej - wprowadzonych ustawą nowelizacyjną, ogłoszoną w Dz. U. z 2014 r., poz. 1232, Art. 208 w zamówieniach o prace projektowe występuje potrzeba i zasadność: - przewidywania możliwości udzielania zaliczek, Art. 210 ust. 1 pkt 6 Precyzyjnie przenieść do nowego Prawa zamówień publicznych dyspozycje Dyrektywy 2014/24/WE dotyczące dopuszczalnych zmian w umowie - 10% w zamówieniach o usługi i 15% w zamówieniach o roboty budowlane, aby jednoznacznie wynikało kiedy obowiązuje limit 50%, a kiedy 10% i 15%. Jednocześnie należałoby wprowadzić zasadę, że zamawiający w budżecie zamówienia o roboty i usługi budowlane, uwzględnia i przewiduje rezerwę, w wysokości co najmniej 10+15% na ewentualne zamówienia dodatkowe, uzupełniające lub zamienne, powodowane działaniami koniecznymi, wynikającymi z uzasadnionej potrzeby wykonania niektórych zamówień z opcją. Art. 302 zachowanie obecnych regulacji: - uprawnień dla organizacji pozarządowych do występowania w procedurach odwoławczych (art. 179 ust. 2 obecnej ustawy), Art. 308 (i inne) w art. 308 opiniowanej ustawy i innych określających 2 lub 3 dniowe terminy wykonania niektórych czynności powinno się dopisać roboczych, aby wyłączyć możliwość korzystania z dni wolnych od pracy, art. 12 pkt 37-39, rekomendujemy utrzymanie cywilnoprawnego charakteru postępowania o udzielenie zamówienia, powołując się w art. 23, tym zakresie na obecne uregulowania ustawy Pzp (definicja zamówienia publicznego, odesłanie do przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie nieuregulowanym, pozycja ustrojowa KIO jako organu quasi-sądowego rozpoznającego sprawę w kontradyktoryjnym procesie oraz piecza cywilnych sądów powszechnych nad rozstrzygnięciami KIO) oraz dorobek doktryny i orzecznictwa. Dodatkowo uwaga postuluje utrzymanie decentralizacji zamówień ; zaniechanie idei centralizacji, która miałaby się wyrażać we wzmocnieniu pozycji oraz kompetencji Prezesa UZP, podkreślając, że 15

16 art (Dział I, Rozdział 4) konstytucyjna zasada decentralizacji władzy, znajdująca obecnie wyraz w samodzielnej odpowiedzialności zamawiającego za ogół czynności związanych z udzieleniem zamówienia, sprawdza się dobrze w praktyce. Uwaga postuluje wprowadzenie obowiązku zamawiającego do precyzyjnego zdefiniowania wymagań technicznych, związanych ze złożeniem oferty (uwaga traci na aktualności w związku ze stworzeniem profilu nabywcy), Ponadto postuluje możliwość skorzystania ze środków komunikacji innych niż środki elektroniczne stanowi wyjątek od zasady komunikacji za pomocą środków elektronicznych (uwzględnione w art. 27) Propozycja zmiany brzmienia przepisu: proponuje dodać pkt 5 w następującym brzmieniu: 5) zawieranie umów w sprawach zamówień publicznych. Uzasadnienie: Projekt w sposób niejasny definiuje zakres pojęć zamówienia publiczne na usługi i zamówienia publiczne na dostawy. Proponowana redakcja wyłączenia w zakresie nieruchomości wskazuje na usługi, jako rodzaj zamówienia. Przeredagowanie proponowanego w projekcie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit c pozwoli uczynić przepis bardziej jednoznacznym. art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. c art, 6 ust. 1 pkt 3 lit. d art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e Propozycja zmiany brzmienia przepisu: c) nabycie własności lub innych praw do gruntów, istniejących budynków, lub innych nieruchomości, w szczególności na podstawie umowy najmu lub dzierżawy, bez względu na sposób finansowania, Uzasadnienie Projekt w sposób niejasny definiuje zakres pojęć zamówienia publiczne na usługi i zamówienia publiczne na dostawy. Proponowana redakcja wyłączenia w zakresie nieruchomości wskazuje na usługi, jako rodzaj zamówienia. Przeredagowanie proponowanego w projekcie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit c pozwoli uczynić przepis bardziej jednoznacznym. Propozycja zmiany brzmienia przepisu: Projekt nowego Prawa zamówień publicznych proponuje dotychczasową treść lit. d wyodrębnić do dwóch pkt przy czym osobnym wyłączeniem objąć zakup czasu antenowego, które jest wyłączeniem dedykowanym wszystkim zamawiającym oraz pozostałe wyłączenia, które odnoszą się do dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych. Uzasadnienie: Przeredagowanie Projektu w zakresie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit, d umożliwi jednoznaczną wykładnię przepisów Projektu w zakresie wskazania zamówień wyłączonych ze stosowania przepisów tej ustawy. Zdaniem OSKZP art, 6 ust. 1 pkt 3 lit. e Projektu w sposób nieprawidłowy transponuje do polskiego porządku prawnego postanowienia art. 10 lit. d odnoszącego się do wyłączenia zamówień na usługi prawne. Odwołanie do ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 134) jest w naszej ocenie nie właściwe, gdyż wskazuje, iż usługi te muszą być świadczone przez prawników zagranicznych. Dyrektywa 2014/24/EU odsyła do definicji prawnika w rozumieniu art. 1 Dyrektywy Rady 77/249/EWG z dnia 22 marca 1977 r. mającej na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług. Ta ostatnia dotyczy wszystkich prawników także polskich. Nowe brzmienie przepisu 16

17 art. 6 ust. 1 art. 12 art. 12 Art. 12 pkt 5 art. 12 pkt 27, 28 ogranicza to prawo tylko do prawników zagranicznych. OSKZP sugeruje wyłączenie spod reżimu przepisów Prawa zamówień publicznych, których udziela Bank Centralny w zakresie ogólnie pojętej polityki pieniężnej. Stosowanie czasochłonnych i sformalizowanych procedur przy udzielaniu zamówień publicznych związanych z aktywnością NBP na rynkach finansowych i w zakresie gospodarowania znakami pieniężnymi zdaniem Stowarzyszenia nie jest możliwe. Zwrócić należy uwagę, że zarówno NBP, jak i BGK odgrywają istotną rolę w funkcjonowania rynku finansowego i w tym zakresie niezbędne jest zapewnienie im elastycznych narzędzi pozwalających na realizację zadań w tym zakresie. W art Projektu nowego Prawa zamówień publicznych proponuje zdefiniowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uzasadnienie W Projekcie brak definicji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a tym samym brak jest możliwości określenia momentu wszczęcia i zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 54 zamawiający dokonuje określonych czynności przed wszczęciem postępowania, a zgodnie z art. 303 odwołanie wnosi się na czynność niezgodną z ustawą lub zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niezbędnym wydaje się określenie ram postępowania o udzielenie zamówienia. Czy zatem wykonawcy mogą wnosić odwołania na czynność zawarcia umowy? Propozycja zmiany brzmienia przepisu: 5) dostawach - należy przez to rozumieć rodzaj zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest nabywanie produktów obejmujących rzeczy prawa oraz inne dobra Uzasadnienie: Projekt nowego Prawa zamówień publicznych nie definiuje pojęcia dostawa choć posługuje się nim wielokrotnie w różnych przepisach. Dotyczy to w szczególności art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 5 pkt 1-3, art. 8 ust. 1 pkt 1 Projektu (kilkukrotnie) czy art. 12 pkt 37 gdzie ustawodawca definiuje zwrot zamówienie publiczne na dostawy. Ponieważ wskazane pojęcie jest istotne dla prawidłowej wykładni szeregu przepisów projektu niezbędne jest jego zdefiniowane OSKZP w zakresie art. 12 pkt 5 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych definiującego dostawcę usług w zakresie obsługi zamówień jako podmiot publiczny lub prywatny który oferuje pomocnicze działania zakupowe na rynku zwraca uwagę, iż proponowana definicja może powodować wątpliwości w przypadku podmiotów publicznych, które - pomimo, iż w profesjonalny sposób wykonują pomocnicze działania zakupowe jako jednostka wyspecjalizowana - to problematyczne jest, czy te pomocnicze działania są oferowane na rynku. Wątpliwości budzi w szczególności pojęcie rynku - czy chodzi tutaj o rynek otwarty czy może również o rynek ograniczony do określonego kręgu podmiotów. Jeśli tylko o rynek otwarty - to w tej sytuacji podmioty publiczne, będące jednostkami budżetowymi - mogą mieć problem z ustaleniem swojego statusu, gdyż z zasady nie są utworzone do prowadzenia działalności rynkowej ale do działalności w ramach danego resortu Propozycja zmiany brzmienia przepisu: 27) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć rodzaj zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych związanych z działalnością określoną w załączniku II do dyrektywy klasycznej, załączniku I do dyrektywy sektorowej oraz w zakresie zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa - w dziale 45 Wspólnego Słownika Zamówień albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z tą działalnością lub wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego, a także realizacja, za pomocą 17

18 art. 12 pkt 33 art. 12 art. 12 pkt 3 art. 12 pkt 4 art. 12 pkt 6 dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą mającą decydujący wpływ na rodzaj lub projekt obiektu; 38) zamówienia publiczne na roboty budowlane - umowy, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych; Uzasadnienie Projekt nowego Prawa zamówień publicznych nie definiuje pojęcia roboty budowlanej choć posługuje się nim wielokrotnie w różnych przepisach. Dotyczy to w szczególności art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1-2 (kilkukrotnie), art. 8 ust. 2, art. 10 ust. 1 pkt 6 czy art, 12 pkt 38 Projektu, gdzie ustawodawca definiuje zwrot zamówienie publiczne na roboty budowlane. Ponieważ wskazane pojęcie jest istotne dla prawidłowej wykładni szeregu przepisów projektu niezbędne jest jego zdefiniowane. Stosownie do tego modyfikacji powinna ulec definicja zwrotu zamówienia publiczne na roboty budowlane. Propozycja zmiany brzmienia przepisu: 33) usługach - należy przez to rozumieć rodzaj zamówienia publicznego, którego przedmiotem są wszelkie inne świadczenia nie będące dostawą i robotą budowlaną; Uzasadnienie Projekt nowego Prawa zamówień publicznych nie definiuje pojęcia usługi choć posługuje się nim wielokrotnie w różnych przepisach. Dotyczy to w szczególności art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 3 ust. 3, art. 5 pkt 1-3, art. 6 ust. 1 pkt 3, pkt 8, art. 8 ust. 1 pkt 1 Projektu (kilkukrotnie), art. 8 ust. 2, art. 10 ust. 1 pkt 6-7 czy art. 12 pkt 3 i art. 12 pkt 39 Projektu, gdzie ustawodawca definiuje zwrot zamówienie publiczne na usługi. Ponieważ wskazane pojęcie jest istotne dla prawidłowej wykładni szeregu przepisów projektu niezbędne jest jego zdefiniowane. OSKZP w związku ze zdefiniowaniem w art. 12 pkt 2 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych centralnej jednostki zakupowej wnosi, aby w dalszych postanowieniach Projektu doprecyzować zakres zwrotu działania zakupowe, które stanowią novum w systemie zamówień publicznych. OSKZP w art. 12 pkt 3 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych proponuje dodanie zwrotu i utylizacja OSKZP zwraca uwagę, że w art. 12 pkt 4 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych zdefiniowano zwrot dokumenty zamówienia. Spośród dokumentów i opracowań objętych tą definicją wskazano m.in.: opis przedmiotu zamówienia, specyfikacje techniczne i dokument opisowy, analogicznie jak w art. 2 ust. 1 pkt 13 Dyrektywy 2014/24/WE. Następnie w art. 61 Projektu i następnych w Rozdziale dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia w kolejnych przepisach transponowano wymagania odnoszące się do specyfikacji technicznych z załącznika nr VII do tej Dyrektywy. Powoduje to niejasności interpretacyjne w powiązaniu z przepisami Dyrektyw. Nie sprecyzowano także, które informacje winny być zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, a które w specyfikacji technicznej. Dodatkowo wskazuje się, iż w art. 303 ust. 2 pkt 1 nie wskazano wad specyfikacji technicznych jako czynności, na którą można wnieść odwołanie w postępowaniach podprogowych co dodatkowo może być przedmiotem sporów. W naszej ocenie, jeżeli intencją ustawodawcy jest pozostawienie dotychczas stosowanego pojęcia opisu przedmiotu zamówienia, z dokumentów zamówienia należy wykreślić specyfikacje techniczne i dokument opisowy i przenieść je do Rozdziału 4 Projektu. Określając ewentualne wytyczne do ich opracowania. OSKZP zwraca uwagę, że w art. 12 pkt 6 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych zdefiniowano zwrot dynamiczny system zakupów z użyciem sformułowania bieżące zakupy. Jest to nowa kategoria pojęciowa, która wymagałaby w dalszych przepisach doprecyzowania. 18

19 art. 12 pkt 8 OSKZP proponuje w art. 12 pkt 8 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych odwołanie do art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (..). Złe odwołanie. art. 12 pkt 10, 19, 33 OSKZP wnosi o rozważenie, czy zasadne jest w art. 12 pkt 10, 19 i 33 wprowadzenie dodatkowych określeń dla obecnego Wykonawcy. Pojęcie Kandydata i Oferenta nie jest zabiegiem ułatwiającym stosowanie przepisów Projektu. Dyrektywa 2014/24/UE w pkt 14 Preambuły nakazuje używać szerokiego pojęcia wykonawcy. art. 12 pkt OSKZP wnosi o rozważenie, czy zasadne jest w art. 12 pkt rozbicie na trzy definicje, unijnej definicji normy z załącznika nr VII Dyrektywy 2014/24/WE i pominięcie norm krajowych w nim zawartych. art. 12 Zdaniem OSKZP konieczne jest wyjaśnienia znaczenia poszczególnych elementów składających się na definicję katalogu elektronicznego. Szczególnie, że przy definiowaniu tego pojęcia używa się nowych zwrotów informacja ofertowa, format jej organizacji. art. 12 pkt 21 Zdaniem OSKZP wskazane jest zastąpienie w art. 12 pkt 21 pojęcie oznakowanie w miejsce unijnego etykieta. Jeżeli intencją ustawodawcy jest maksymalne zbliżenie obu aktów prawnych, należałoby pozostać przy nazwie unijnej etykieta i jej unijnej definicji. Art. 14 ust. 1 i 2, art. 15 art. 16 art. 17 Propozycja zmiany brzmienia przepisu: Art Jeżeli przedmiot zamówienia publicznego jest obiektywnie podzielny (... Art Jeżeli przedmiot zamówienia publicznego jest obiektywnie podzielny i obejmuje (».) Art. 15. Jeżeli przedmiot zamówienia publicznego obiektywnie niepodzielny obejmuje równocześnie: (...). OSKZP w art. 14 ust. 2 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych proponuje usunąć spójnik i pomiędzy słowami cechy.. charakterystyczne. Jest to zapewne oczywista omyłka pisarska. Uzasadnienie Propozycja przeredagowania wyżej wymienionych przepisów wynika z faktu, że obiektywna podzielność odnosić się może tylko do świadczeń będących przedmiotem zamówienia publicznego (umowy odpłatnej) nie zaś samej umowy. Z tego względu za właściwsze z punktu widzenia redagowania Projektu nowego prawa zamówień publicznych jest odniesienie podzielności do świadczenia a nie umowy. Propozycja zmiany brzmienia przepisu: OSKZP w art. 16 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych proponuje wprowadzenie odniesienia do gospodarności i celowości działania w zakresie wydatkowania środków publicznych. W szczególności - w art. 16 ust. 2 Projektu ustawy - Zamawiający zapewnia równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz działa w sposób przejrzysty i proporcjonalny należy rozważyć dodanie zdania z uwzględnieniem konieczności zachowania gospodarności i celowości wydatkowania środków publicznych oraz poszanowania interesu publicznego. Uzasadnienie Wskazujemy, iż tego rodzaju postanowienie będzie miało na celu zaznaczenie, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób gospodarny, czyli w sposób oszczędny, racjonalny, z zapewnieniem uzyskania najlepszych efektów w stosunku do poniesionych nakładów, oraz w sposób celowy, czyli dla osiągnięcia wytyczonego celu społecznego, gospodarczego lub politycznego państwa. Warto zauważyć, że w aktualnie obowiązującej ustawie również brakuje tego typu sformułowania. OSKZP zwraca uwagę, że w art. 17 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych określono mechanizmy mające 19

20 art. 19 art. 22 art. 28 art. 35 ust. 2 i 3 art. 35 ust. 3 art. 36 ust. 1 i 2 zapewnić obiektywizm i bezstronność osób wykonujących czynności w postępowaniu oraz osób mogących mieć wpływ na wynik postępowania. Projektowana regulacja ma na celu wyeliminowaniu z postępowania osób po stronie zamawiającego, które pozostają w konflikcie interesów z uczestnikami postępowania. Projektodawca regulacji podjął próbę zdefiniowania konfliktu interesów z użyciem w art. 17 ust. 1 Projektu zwrotu może być postrzegany jako zagrażający ich bezstronności lub niezależności^..), w naszej ocenie jest on kategorią nieostrą i będzie budził wątpliwości wśród osób występujących w postępowaniu po stronie zamawiającego. OSKZP wnosi o rozważenie doprecyzowania w art. 19 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych pojęcia prawo do prywatności". Propozycja zmiany brzmienia przepisu: Art. 22. Wykonawca może złożyć jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jedną ofertę lub jedną ofertę wstępną, z zastrzeżeniem przypadków określonych w ustawie. Propozycja zmiany brzmienia przepisu: OSKZP proponuje dodanie w art. 25 ust. 4 i umożliwienie przez okres do 2018 r. składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie pisemnej. Ponadto art. 25 ust 3 wskazuje na konieczność złożenia Wniosków i ofert opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, tymczasem Dyrektywa 2014/24/UE nie wskazuje takiej konieczności - motyw (52) Dyrektywy. Uzasadnienie Z doświadczeń związanych z uczestnictwem małych firm w zamówieniach wynika, że będą one miały problemy ze składaniem wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert w wersji elektronicznej. Będzie to kolejną barierą w ich bezpośrednim udziale w systemie zamówień publicznych. Także niektórzy zamawiający, w pierwszym okresie wdrażania rozwiązań zawartych w Projekcie będą mieli problemy z obsługą elektronicznych dokumentów. Stosowanie nowego uregulowania ujętego w art. 25 ust. 4 Projektu wymagałoby odpowiedniej zmiany w przepisie intertemporalnym zawartym w art. 346 ust. 2 Projektu, który powinien wejść w życie od 18 kwietnia 2016 r. OSKZP proponuje doprecyzowanie pojęcia opcji i wznowienia zamówienia publicznego. W dotychczasowej praktyce opcja mogła obejmować swoim zakresem także wznowienie tj. zamówienia polegające na umożliwieniu zamawiającemu rozszerzenie zakresu zamówienia o dodatkową ilość dostaw czy usług tego samego rodzaju na warunkach określonych w ofercie. W załączniku IX pkt 2 lit. a) informacja dot. zamówień ponawianych zdefiniowana jest jako zamówienia uzupełniające (ang. Renewals) z koniecznością wskazania wszelkich opcji tych zamówień, tym samym powstaje pytanie czy w Projekcie wznowienia są tym samym co zamówienia uzupełniające, O wznowieniach stanowi także art. 254 ust. 4 Projektu. Jednakże umiejscowienie w tym przepisie regulacji dotyczących wznowienia może być interpretowane, jako dedykowanie tej instytucji wyłącznie do zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. OSKZP proponuje rozważenie czy pozostawić w art. 35 ust. 3 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych nazwę zamówienia uzupełniające, jako nie mającej swojego odpowiednika w dyrektywach Unii Europejskiej. Konieczne jest też wskazanie czym różni się wznowienie zamówienia, od powtórzenia tego samego rodzaju zamówień, o których stanowi art. 60 ust. 1 pkt 9 Propozycja zmiany brzmienia przepisu: 20

Zebrane uwagi Polskiego Kongresu Drogowego do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych z 17 kwietnia 2015 r.

Zebrane uwagi Polskiego Kongresu Drogowego do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych z 17 kwietnia 2015 r. Zebrane uwagi Polskiego Kongresu Drogowego do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych z 17 kwietnia 2015 r. UWAGI OGÓLNE (do całości projektu ustawy jako aktu prawnego) Projekt ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r.

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r. Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą

Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą Marcin Radecki Adwokat z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności w których

Bardziej szczegółowo

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego:

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego: Załącznik 13.3.1 Lista sprawdzająca poprawność zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

WADIUM Janusz Dolecki

WADIUM Janusz Dolecki Kryteria wyboru ofert w przetargach drogowych planowane zmiany w Prawie Zamówień Publicznych Polski Kongres Drogowy Warszawa 25.11.2010 WADIUM Janusz Dolecki Projekty szczegółowych zmian w ustawie Prawo

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego Program szkolenia Szkolenie uwzględnia zmiany w ustawie - Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji

Bardziej szczegółowo

Aleksander Krupa IPB. OGÓLNE WARUNKI UMOWY o prace projektowe w zamówieniach publicznych

Aleksander Krupa IPB. OGÓLNE WARUNKI UMOWY o prace projektowe w zamówieniach publicznych 1 Aleksander Krupa IPB OGÓLNE WARUNKI UMOWY o prace projektowe w zamówieniach publicznych 2 Obserwowane mankamenty w zamówieniach o prace projektowe, między innymi, to: nieprecyzyjne i nieprawidłowe określanie

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych

Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych Tytuł i numer projektu: Zamawiający: Oznaczenie postępowania nadane przez Zamawiającego: Tytuł postępowania nadany przez Zamawiającego: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp Tabela wskaźników procentowych stosowanych dla obliczenia, z zastosowaniem metody wskaźnikowej, kary administracyjnej za naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Przesłanki udzielenia zamówień uzupełniających zostały określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2011 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Załącznik nr 4 do umowy KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 1. Przy ustalaniu wysokości kar administracyjnych za naruszenia przepisów o ch publicznych należy brać pod

Bardziej szczegółowo

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU Dzień 1 1. Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa); źródła prawa wspólnotowego charakterystyka i zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą Załącznik 1 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Rozdział I. Przygotowanie postępowania 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Autorzy... Wstęp... Wykaz skrótów...

Spis treści. Autorzy... Wstęp... Wykaz skrótów... Autorzy... Wstęp... Wykaz skrótów... XIII XV XVII Rozdział I. Stanowisko kierownika zamawiającego, specjalisty ds. zamówień publicznych (Michał Culepa)... 1 1. Charakterystyka stanowiska i wymagania kwalifikacyjne...

Bardziej szczegółowo

10 kontrowersji dotyczących nowelizacji ustawy Pzp

10 kontrowersji dotyczących nowelizacji ustawy Pzp 10 kontrowersji dotyczących nowelizacji ustawy Pzp Agata Hryc - Ląd 17 listopada 2016 r. Wątpliwości Przepisy przejściowe - zmiany umów już zawartych Umowy o pracę Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Bardziej szczegółowo

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie Strona1 Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 1. Przy ustalaniu wysokości kar administracyjnych za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych należy brać pod uwagę, z jednej

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r.

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szanowna Pani dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie w miejscu OPINIA PRAWNA wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 12 września 2016 roku REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 9/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Oferta zgodna z wymaganiami i potrzebami zamawiającego

Oferta zgodna z wymaganiami i potrzebami zamawiającego Oferta zgodna z wymaganiami i potrzebami zamawiającego Agnieszka Adach-Nerwińska Prawnik z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg, doktorant na WPiA UW W opublikowanym pod koniec stycznia Informatorze 1/2013

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne wybrane aspekty wykluczania wykonawców Kacper Sampławski, radca prawny

Zamówienia publiczne wybrane aspekty wykluczania wykonawców Kacper Sampławski, radca prawny Zamówienia publiczne wybrane aspekty wykluczania wykonawców Kacper Sampławski, radca prawny Katowice, 23. sierpnia 2012 Plan prezentacji Wykluczenie wykonawcy w upadłości Wykluczenie wykonawcy, z którym

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 3677).

- o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 3677). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-165(4)/10 Warszawa, 19 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 12 października 2016 r.

POSTANOWIENIE z dnia 12 października 2016 r. Sygn. akt: KIO 1864/16 POSTANOWIENIE z dnia 12 października 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników

Bardziej szczegółowo

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz

Bardziej szczegółowo

Wydział Organizacyjno-Prawny

Wydział Organizacyjno-Prawny 0, 0*0 +0++,+ DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjno-Prawny 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54 tel. 071 39 74 200 fax 071 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl Wrocław, dnia 31.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia

Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Ewa Gadomska Prawnik z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Organizator przetargu w celu ochrony swojego interesu powinien sprawdzać,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ABC w trybie: o PN str. 3; o NBO str. 16; o ZOC str. 23; o WR str. 28; MATERIAŁ SZKOLENIOWY TEMATY: Opracował i zestawił : Piotr Sperczyński Tel. kom 602 69 33 15 UWAGA: Osoba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 5 do Regulaminu ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem, określa tryb pracy komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki

POSTANOWIENIE. z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Sygn. akt: KIO 532/16 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

co w konsekwencji doprowadziło do wyboru oferty wbrew przepisom ustawy pzp.

co w konsekwencji doprowadziło do wyboru oferty wbrew przepisom ustawy pzp. Działając w imieniu na podstawie załączonego pełnomocnictwa z dnia 2 września 2013r., na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-12/2016 Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 22 kwietnia 2016 r. Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.O. PROWADZONYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY PARWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. S.A. L.dz. SRK/TZ/6027/15/KR Bytom, dnia 28.10.2015 r. wszystkim zainteresowanym dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej

Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej Regulamin określa organizację, skład, zakres obowiązków oraz tryb pracy członków komisji przetargowej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Komisja Przetargowa w AMG, zwana dalej Komisją, jest zespołem powoływanym

Bardziej szczegółowo

Wada postępowania o udzielenie zamówienia przegląd orzecznictwa. Wpisany przez Katarzyna Gałczyńska-Lisik

Wada postępowania o udzielenie zamówienia przegląd orzecznictwa. Wpisany przez Katarzyna Gałczyńska-Lisik Do tego rodzaju wad Sąd Okręgowy w Warszawie zaliczył błędne ustalenie zasad punktacji, która nie uwzględniała sposobu wyboru oferty, gdy dwie lub więcej z nich miały taką samą liczbę punktów. Jedną z

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Kategoria Lp. nieprawidłowości

Tabela 1. Kategoria Lp. nieprawidłowości Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWCA NR FAKTURY WARTOŚĆ BRUTTO

SPRZEDAWCA NR FAKTURY WARTOŚĆ BRUTTO Warszawa, dnia 2014 r. UZP/DKD/KND/29/14 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli Zamawiający: Powiat Wołowski

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne. R E G U L A M I N organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlano-remontowych, usług i dostaw na rzecz Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ( tekst jednolity wg stanu prawnego na

Bardziej szczegółowo

Barbara Kunysz-Syrytczyk

Barbara Kunysz-Syrytczyk Barbara Kunysz-Syrytczyk Zasady udzielania zamówień publicznych zostały określone w: 1) art. 7 ust. 1 (zasada zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ); 2) art. 7 ust. 2 (zasada

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania zakupów

Regulamin dokonywania zakupów Strona 1 z 6 Data wydania Spis treści: I. DEFINICJE... 2 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ZAMÓWIENIA I UMOWY... 5 IV. CENA... 5 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 5 VI. ZAŁĄCZNIKI... 6 Strona 2 z 6 I. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity)

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity) REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE (tekst jednolity) I. Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców na wykonanie prac remontowo

Bardziej szczegółowo

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych Bartosz Mikołajczak Ul. Ciechocińska 59 60-473 Poznań Poznań, 31.08.2005 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów

Bardziej szczegółowo

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - Unieważnienie postępowania jest czynnością niweczącą całość postępowania, powodującą, że cel prowadzenia postępowania, tj. udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 4 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 4 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. MAO/JRP/138/15 Katowice, dnia 24.02.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: Pytanie nr 1 Ponieważ w Prawie budowlanym nie

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Czerwiec 2015 22 Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Związek Firm Pożyczkowych Opinia prawna w ramach konsultacji publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w toku procesu

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Komisji Przetargowej Regulamin pracy Komisji Przetargowej ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU Załącznik nr 8 1 1. Komisja Przetargowa, zwana dalej komisją, zostaje powołana do przeprowadzenia każdego postępowania organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe.

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wprowadzony Poleceniem służbowym Prezesa Zarządu nr PS/006/3/2007 z dnia 14.05.2007 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady szacowania wartości zamówienia i planowanie zamówień a zamówienia publiczne do progu 30 tys. euro po nowelizacji

Nowe zasady szacowania wartości zamówienia i planowanie zamówień a zamówienia publiczne do progu 30 tys. euro po nowelizacji Nowe zasady szacowania wartości zamówienia i planowanie zamówień a zamówienia publiczne do progu 30 tys. euro po nowelizacji Prowadzący: Jacek Szmalenberg Wstęp Art. 4 pkt 8 pzp Ustawy nie stosuje się

Bardziej szczegółowo

ODWOŁANIE. Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa

ODWOŁANIE. Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa Odwołujący: Impei Cleaning sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław Zam awiający: Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Warunki udziału w postępowaniu Opis warunków udziału w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZARZĄDZENIE NR 23.2014 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Indeks tematyczny orzeczeń KIO A

Indeks tematyczny orzeczeń KIO A Indeks tematyczny orzeczeń KIO A aukcja elektroniczna KIO 138/12 KIO 257/12 KIO 271/12 KIO 299/12 C Cena KIO 42/12 certyfikat/atest KIO 6/12 KIO 110/12 KIO 123/12 KIO 154/12 KIO 358/12 czyn nieuczciwej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 JW - 5 Warszawa, dnia 29.01.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: numer postępowania: D/258/2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:.

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:. Sygn. akt: KIO 2113/14 POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) Warszawa, dnia 25 lipca 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa wprowadza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-17 13:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta przeglądów

Bardziej szczegółowo

Tajemnica przedsiębiorstwa spojrzenie wykonawcy

Tajemnica przedsiębiorstwa spojrzenie wykonawcy Tajemnica przedsiębiorstwa spojrzenie wykonawcy Marcin Surowiński Przemysław Klinger 2 czerwca 2014 Rola tajemnicy przedsiębiorstwa w zamówieniu publicznym Narzędzie ochrony słusznych praw wykonawcy vs.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU (tekst jednolity)

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU (tekst jednolity) REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU (tekst jednolity) I Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców na

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 1 Zakres regulacji 1. Regulamin określa reguły, formy i tryb udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne

Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Zał. nr 1 do zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Procedura udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 12635-2017 z dnia 23-01-2017 - Tomaszów Lubelski Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji pr ojektowej,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na szkolenie: stycznia 2017 r.

Zapraszamy na szkolenie: stycznia 2017 r. Zapraszamy na szkolenie: Praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa, stosowanych praktyk oraz wyników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o. I. Definicje: 1. Dostawy nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

postępowania: DOA-IV.272.54.2015 Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach do SIWZ tj.: a)opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA b) ISTOTNE POSTANOWIENIA

postępowania: DOA-IV.272.54.2015 Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach do SIWZ tj.: a)opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA b) ISTOTNE POSTANOWIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.pl Opole: Opracowanie koncepcji i realizacja przedsięwzięcia pn.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do OSR. Obowiązująca ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Projekt ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Załącznik do OSR. Obowiązująca ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Projekt ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi Porównanie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r., poz. 113) z projektem ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi Obowiązująca ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy.

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. REGULAMIN postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, formy

Bardziej szczegółowo

Warunki udziału w postępowaniu w świetle nowelizacji PZP dr Maciej Lubiszewski

Warunki udziału w postępowaniu w świetle nowelizacji PZP dr Maciej Lubiszewski Warunki udziału w postępowaniu w świetle nowelizacji PZP dr Maciej Lubiszewski m.lubiszewski@uwm.edu.pl ponowne połączenie w jednym przepisie podstaw wykluczenia i warunków udziału w postępowaniu (projektowany

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku Opracowanie Izabela Łuków Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 171,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłużnika, wierzyciela oraz komornika

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłużnika, wierzyciela oraz komornika Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłużnika, wierzyciela oraz komornika Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.

o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Druk nr 701 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

1) Okres łącznego zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika: art. 1 ust. 7, art. 20 otrzymuje brzmienie:

1) Okres łącznego zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika: art. 1 ust. 7, art. 20 otrzymuje brzmienie: Opinia Konfederacji Lewiatan do projektu MPiPS zmian w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych oraz promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Odnosząc się szczegółowo do przesłanych propozycji:

Bardziej szczegółowo

INFO NOWE PZP. Komentarz do art. 17 nowe Pzp. Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki

INFO NOWE PZP. Komentarz do art. 17 nowe Pzp. Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki INFO NOWE PZP Komentarz do art. 17 nowe Pzp Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Wyłączenie z postępowania osób wykonujących czynności w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

K R A J O W A R A D A I Z B Y A R C H I T E K T Ó W R P. Pan

K R A J O W A R A D A I Z B Y A R C H I T E K T Ó W R P. Pan l.dz. 432/KRIA/2012/w Warszawa, dnia 17 października 2012r. Pan Jacek Sadowy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Dotyczy: UZP/DP/L-TTY/9369/12 W odpowiedzi na prośbę o zaopiniowanie dokumentu pt. Projekt

Bardziej szczegółowo

Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A.

Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A. Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A. Dotyczy projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Postanowienia ogólne 1. Z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik. przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy.

Załącznik. przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy. Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo zamówień publicznych... 1 Rozdział 1. Przygotowanie postępowania... 1 1. Uchwała Rady Gminy w sprawie realizacji inwestycji objętej zamówieniem publicznym...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 471/14, KIO 472/14 POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 2015 r. UZP/DKD/KND/11/15 Informacja o wyniku kontroli doraźnej I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Gmina Zbuczyn

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo