Procedura udzielania zamówień publicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura udzielania zamówień publicznych"

Transkrypt

1 Procedura udzielania zamówień publicznych SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE CEL Głównym celem procedury jest zagwarantowanie wprowadzenia mechanizmów, które pozwolą zminimalizować ryzyko występowania nieprawidłowości oraz odpowiednie ich wykrywanie i usuwanie w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Proces udzielania zamówień publicznych winien być realizowany w sposób sprawny, skuteczny, efektywny i zgodny z zasadami i regulacjami obowiązującymi, w tym z ustawą W odniesieniu do postępowań przeprowadzanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej odpowiednie zastosowania oprócz prawa krajowego będą również miały przepisy prawa wspólnotowego WSKAŹNIKI ODPOWIEDZIALNOŚCI I KOMPETENCJE Burmistrz Miasta Nowy Targ jest odpowiedzialny za: Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów są odpowiedzialni za: Skarbnik miasta lub upoważniona osoba jest odpowiedzialny za: Pracownicy merytoryczni są odpowiedzialni za: Komisja Przetargowa jest odpowiedzialna za: TRYB POSTĘPOWANIA Ogólne zasady realizacji zamówień publicznych Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w zamówieniach do euro Wyłączenie ze stosowania procedury przy udzieleniu zamówień, o wartości do euro: Obieg dokumentów związanych z postępowaniami o zamówienia publiczne, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość euro Planowanie zamówień oraz sprawozdawczość Umowy w sprawach zamówień publicznych Nadzór i kontrola Ocena wykonawcy robót budowlanych/usług/dostaw Postanowienia końcowe APLIKACJE INFORMATYCZNE (BAZY DANYCH) DOKUMENTY ZWIĄZANE ZAPISY ZAŁĄCZNIKI I FORMULARZE...16 Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Krzysztof Iskra Zatwierdził: Marek Fryźlewicz Właściciel procesu: Krzysztof Iskra/kierownik referatu d.s. zamówień publicznych Strona: 1/16

2 1. PRZEDMIOT Procedura określa przebieg planowania, przygotowania i prowadzenia postępowania udzielenia zamówienia publicznego. 2. ZAKRES STOSOWANIA Zasady niniejszej procedury mają zastosowanie do udzielania przez Urząd Miasta Nowy Targ w imieniu Gminy Miasta Nowy Targ zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, finansowanych ze środków publicznych lub przy ich współudziale. Niniejsza procedura określa zasady szczegółowego postępowania przy wydatkowaniu przez Gminę Miasto Nowy Targ środków publicznych, a w tym: - przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - realizacji umów w sprawie zamówień publicznych, - ewidencjonowania zamówień publicznych, - sprawozdawczości. 3. DEFINICJE Ilekroć w Procedurze jest mowa o: 1) dostawach należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu, 2) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymogami określonymi przez zamawiającego, 3) obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną, 4) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 5) zamawiającym - należy przez to rozumieć: Gminę Miasto Nowy Targ, 6) procedurze - należy przez to rozumieć niniejszą Procedurę udzielania zamówień publicznych, Strona: 2/16

3 7) środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, 8) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, 9) wartości zamówienia - należy przez to rozumieć wartość, której podstawą ustalenia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością, 10) Wspólnym Słowniku Zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych (CPV) na potrzeby zamówień publicznych, (dostępny na stronie 11) wykonawcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego, 12) zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne, zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy, roboty budowlane, 13) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach, 14) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, 15) Referacie należy przez to rozumieć Referat ds. zamówień publicznych Urzędu Miasta lub komórkę organizacyjną prowadzącą postępowanie o zamówienie publiczne lub osobę prowadzącą postępowanie o zamówienie publiczne, 16) Wydziale wszczynającym postępowanie o zamówienie publiczne zwanym dalej Wydziałem należy przez to rozumieć również komórkę równorzędną o innej nazwie, 4. CEL 4.1 Głównym celem procedury jest zagwarantowanie wprowadzenia mechanizmów, które pozwolą zminimalizować ryzyko występowania nieprawidłowości oraz odpowiednie ich wykrywanie i usuwanie w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Proces udzielania zamówień publicznych winien być realizowany w sposób sprawny, skuteczny, efektywny i zgodny z zasadami i regulacjami obowiązującymi, w tym z ustawą. Strona: 3/16

4 4.2 W odniesieniu do postępowań przeprowadzanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej odpowiednie zastosowania oprócz prawa krajowego będą również miały przepisy prawa wspólnotowego. 5. WSKAŹNIKI Mierniki i wskaźniki procesu W1 Liczba postępowań w sprawach zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro W2 Liczba postępowań w sprawach zam. publicznych zakończonych zawartymi umowami W3 Liczba odwołań (w tym uwzględnionych i nieuwzględnionych) Opis wskaźnika Liczba postępowań w sprawach zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro Liczba postępowań w sprawach zam. publ. zakończonych zawartymi umowami Liczba odwołań (w tym uwzględnionych i nieuwzględnionych) Wartość oczekiwana wskaźnika Zgodna z przyjętym planem zamówień Zgodna z ilością przeprowadzonych postępowań Termin zbierania wskaźników Raz w roku Raz w roku 6. ODPOWIEDZIALNOŚCI I KOMPETENCJE Odpowiedzialny za zbieranie wskaźników właściciel procedury, lub pracownik wydziału właściciel procedury, lub pracownik wydziału 0 Raz w roku właściciel procedury, lub pracownik wydziału 6.1 Burmistrz Miasta Nowy Targ jest odpowiedzialny za: 1) powołanie Komisji Przetargowej, 2) zatwierdzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. 6.2 Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów są odpowiedzialni za: 1) przestrzeganie przepisów niniejszej procedury, Źródło danych Rejestr zamówień publicznych Qsystem Rejestr zamówień publicznych i rejestr zawartych umów Qsystem Dokumentacja zamówień publicznych Qsystem 2) sprawdzenie kompletności wniosku o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzając to własnoręcznym podpisem, 3) sprawdzenie kompletności dokumentacji z rozeznania rynku oraz potwierdzanie tej czynności własnoręcznym podpisem wraz z datą, 4) sprawowanie nadzoru nad procesem dokonywania oceny wykonawców. 6.3 Skarbnik miasta lub upoważniona osoba jest odpowiedzialny za: 1) potwierdzenie na wniosku o udzielenie zamówienia publicznego zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia publicznego w planie finansowym, 2) potwierdzenie na formularzu dokumentacji z rozeznania rynku do euro zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia publicznego w planie finansowym. 6.4 Pracownicy merytoryczni są odpowiedzialni za: 1) przestrzeganie przepisów niniejszej procedury, 2) przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia, 3) przygotowanie materiałów dotyczących zamówienia, a w szczególności: a) opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą, b) rozpoznanie rynku, Strona: 4/16

5 c) wyceny wartości zamówienia, kosztorysu inwestorskiego, d) dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, e) decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, f) innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, g) wszystkich materiałów, które będą załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; należy również przygotować ich wersję elektroniczną i łącznie z wnioskiem dostarczyć do Referatu w wersji elektronicznej z rozszerzeniem pdf, 4) przygotowanie dokumentacji z rozeznania rynku dla zamówień do ,00 zł. 5) dokonywanie oceny wykonawców robót budowlanych/usług/dostaw na podstawie protokołów odbioru lub na formularzu nr F/ Komisja Przetargowa jest odpowiedzialna za: 1) opracowanie dokumentów związanych z zamówieniem publicznym, 2) przedstawienie Burmistrzowi opracowanych dokumentów, 3) szczegółowy tryb i zakres pracy komisji przetargowej reguluje Regulamin pracy komisji przetargowej. 7. TRYB POSTĘPOWANIA 7.1 Ogólne zasady realizacji zamówień publicznych. 1. Sposób realizacji zamówienia uzależnia się od wartości przedmiotu zamówienia. Rozróżnia się następujące postępowania: a) zamówienia publiczne, których wartość szacunkowa nie przekracza 5 000,00 zł netto, b) zamówienia publiczne, których wartość szacunkowa jest większa od 5 000,00 zł netto, a nie przekracza , 00 zł netto, c) zamówienia publiczne, których wartość szacunkowa jest większa od ,00 zł netto, a nie przekracza , 00 zł netto, d) zamówienia publiczne, których wartość szacunkowa jest większa od ,00 zł netto, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, e) zamówienia publiczne, których wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, a nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, f) zamówienia publiczne, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, Strona: 5/16

6 2. W postępowaniach, o których mowa w pkt e i f Burmistrz w szczególności: a) powołuje Komisję Przetargową, b) akceptuje propozycje Komisji Przetargowej dotyczące wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty, c) podpisuje umowę, z wybranym wykonawcą, po uzyskaniu kontrasygnaty Skarbnika lub Głównego Księgowego, d) udziela upoważnienia w zakresie reprezentowania Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą podczas postępowania odwoławczego w Urzędzie Zamówień Publicznych. 3. Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej euro są zwolnione z obowiązku stosowania do nich ustawy i do kwoty ,00 zł netto przeprowadzają je wydziały. 4. Zamówienia publiczne muszą być dokonywane zgodnie z ustawą o finansach publicznych, tj. w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 5. Zamówienia publiczne, o których mowa w pkt d, e i f przeprowadzane są przez Referat. 6. Nie wolno, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 7. Warunkiem udzielenia zamówienia publicznego jest posiadanie odpowiednich środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia. Formularz F/01, F/02 i F/03 wymaga podpisu Skarbnika Miasta lub Głównego Księgowego w sprawie zapewnienia środków finansowych. 8. Przechowywanie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne spoczywa na jednostce organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie. Do archiwizacji dokumentacji związanej z postępowaniem o zamówienie publiczne stosuje się Prawo zamówień publicznych oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt. 9. Referat zobowiązany jest do prowadzenia centralnego rejestru zamówień publicznych. Strona: 6/16

7 7.2 Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w zamówieniach do euro. 1. Pracownicy przygotowujący postępowanie o udzielenie zamówienia kierując się zasadami celowości i oszczędności, są zobowiązani przed udzieleniem zamówienia ustalić i określić przedmiot zamówienia oraz dokonać wyceny zamówienia. Podstawą ustalenia wartości szacunkowej zamówienia jest wartość rynkowa netto zamówienia. Podstawę przeliczenia wartości zamówienia stanowi średni kurs złotego w stosunku do euro określony w drodze rozporządzenia przez Prezesa Rady Ministrów. 2. Sporządza się dokumentację z rozeznania rynku wg formularza nr F/01 do niniejszej procedury. 3. Przy udzielaniu zamówień należy stosować zasady obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych obowiązujące w Urzędzie Miasta Nowy Targ. 4. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wzywa się podmioty, które złożyły te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 5. Jeżeli w postępowaniu nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 6. Podmioty, składające oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 7. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty mogą być: cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. 8. Pracownicy Wydziałów odpowiedzialni za udzielanie zamówień są zobowiązani do określenia z należytą starannością przedmiotu zamówienia, wartości zamówienia i ustalenia, czy w centralnym rejestrze zamówień publicznych do euro inne Wydziały w Urzędzie Miasta dokonywały w bieżącym roku takich samych lub podobnych zamówień. 9. Wynik postępowania dla zamówień o wartości powyżej 5 000,00 zł zatwierdzany jest przez Burmistrza. Strona: 7/16

8 7.2.1 Sposób postępowania przy udzieleniu zamówień, których wartość nie przekracza 5 000,00 zł netto. 1. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia do kwoty 5 000,00 zł netto nie wymaga procedury rozeznania rynku. 2. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 5 000,00 zł netto Wydział, dokonuje wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady należytej staranności i uzyskiwania jak najlepszych efektów z danych nakładów. 3. Podstawą płatności w zamówieniach nie przekraczających 5 000,00 zł netto może być umowa, zlecenie lub w przypadku ich braku dokonanie na odwrocie faktury szczegółowej adnotacji zawierającej podstawę prawną i faktyczną udzielenia zamówienia Sposób postępowania przy udzieleniu zamówień, o wartości większej od 5 000,00 zł netto do ,00 zł netto: 1. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, o wartości większej od 5 000,00 zł netto do ,00 zł netto polega na rozeznaniu rynku właściwego dla danego przedmiotu zamówienia poprzez: a) zaproszenie do złożenia oferty kierowane do co najmniej trzech wykonawców na piśmie lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną potwierdzone odpowiednimi wydrukami (e - mail) lub umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta przez okres co najmniej 5 dni, b) porównanie cen na stronach internetowych wykonawców potwierdzone odpowiednimi wydrukami z tych stron, c) porównanie cen bezpośrednio w punktach sprzedaży udokumentowane co najmniej odpowiednią notatka służbową, d) rozmowy telefoniczne z wykonawcami udokumentowane co najmniej odpowiednią notatka służbową z przeprowadzonych rozmów. 2. W przypadku, gdy według dokonanych z należytą starannością ustaleń, potwierdzonych w formie notatki służbowej, przedmiot zamówienia może być wykonany przez nie więcej niż dwa podmioty, zapytanie ofertowe kieruje się do każdego z nich. 3. W przypadku specyficznych zamówień, wykonywanych przez wąskie grono Wykonawców, gdy niemożliwe jest wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech Wykonawców, należy umieszczać zapytania na stronie internetowej Zamawiającego. 4. Zamówienia udzielane jest wykonawcy, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę. 5. Jeżeli podmiot, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, można za zgodą Burmistrza lub kierownika jednostki organizacyjnej wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. Strona: 8/16

9 6. Za zgodą Burmistrza Miasta naczelnik wydziału/kierownik referatu może odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny lub zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 7. Dokumentem potwierdzającym udzielenie zamówienia jest umowa z wykonawcą Sposób postępowania przy udzieleniu zamówień, o wartości większej od ,00 zł netto do euro. 1. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, o wartości większej od ,00 zł netto do euro polega na zebraniu pisemnych ofert właściwych dla danego przedmiotu zamówienia poprzez: a) wyłącznie pisemne zaproszenia do złożenia oferty kierowane do co najmniej 3 wykonawców drogą pocztową lub elektroniczną potwierdzone odpowiednimi wydrukami (e mail lub faks), b) umieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Urzędu Miasta przez okres co najmniej 7 dni, 2. Warunkiem rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne o wartości większej od zł jest wpłynięcie do Referatu wniosku o udzielenie zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym formularz Nr F/03, podpisanego przez osobę wnioskującą, Naczelnika Wydziału i Skarbnika Miasta lub Głównego Księgowego Urzędu Miasta oraz zatwierdzonego przez Burmistrza lub kierownika jednostki organizacyjnej. 3. W postępowaniu o wartości większej od zł bierze udział pracownik Referatu oraz pracownik danego wydziału/referatu, który przygotowuje i wypełnia formularz Nr F/ Zamówienie udzielane jest wykonawcy, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę. 5. O wyniku postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonywania wyboru zawiadamia się niezwłocznie podmioty, które złożyły ofertę. 6. Wynik postępowania publikuje się również na stronie internetowej zamawiającego. 7. Dokumentem potwierdzającym udzielenie zamówienia jest umowa z wykonawcą. 8. Umowę zawiera się na piśmie. Umowa określa w szczególności: strony umowy, przedmiot świadczeń obu stron, termin, sposób i miejsce ich spełnienia. Umowa może zawierać postanowienia dotyczące okresu rękojmi, gwarancji, kar umownych. 9. Jeżeli podmiot, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, można za zgodą Burmistrza lub kierownika jednostki organizacyjnej wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 10. Za zgodą Burmistrza Miasta naczelnik wydziału/kierownik referatu może odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny lub zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Strona: 9/16

10 7.3 Wyłączenie ze stosowania procedury przy udzieleniu zamówień, o wartości do euro: 1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Burmistrza Miasta, naczelnik wydziału/kierownik referatu może odstąpić od stosowania niniejszej procedury. 2. Procedura rozeznania rynku nie obowiązuje zamówień o wartości netto nie przekraczającej euro dotyczących: a) usług gastronomicznych, b) zakupu kwiatów, wiązanek okolicznościowych, kartek świątecznych, c) zamówień dotyczących druku plakatów, zaproszeń itp., d) przedmiotów zamówienia, które mogą zrealizować tylko jedyni wykonawcy, dostawcy, w tym artyści i zespoły muzyczne, e) opłat administracyjnych, których uiszczanie regulowane jest odrębnymi przepisami, f) usuwania awarii, g) zakup książek, h) opłat za zjazdy, konferencje, podróże służbowe, i) szkoleń, j) serwisu i przeglądów samochodów służbowych, k) ogłoszeń w prasie oraz czasopismach specjalistycznych, l) pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego, m) pełnienie czynności inspektora nadzoru autorskiego, n) inkasa opłaty targowej i skarbowej, o) zakupu paliw do samochodów służbowych, p) usług ekspertów MEN w komisjach egzaminacyjnych, q) usług realizatorów projektów oświatowych realizowanych przez nauczycieli danej szkoły na rzecz uczniów tej szkoły, r) zamówień udzielanych w trakcie podróży służbowej, wynikających z uzasadnionych potrzeb. Strona: 10/16

11 7.4 Obieg dokumentów związanych z postępowaniami o zamówienia publiczne, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość euro. 1. Wydział po ustaleniu i określeniu przedmiotu zamówienia nadaje mu nazwę, szacuje koszty, ustala źródła finansowania i terminarz postępowania oraz przekazuje do Referatu: 1/ wniosek o udzielenie zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym formularz Nr F/02, podpisany przez osobę wnioskującą, Naczelnika Wydziału i Skarbnika Miasta lub Głównego Księgowego Urzędu Miasta oraz zatwierdzony przez Burmistrza lub kierownika jednostki organizacyjnej, 2/ materiały dotyczące zamówienia, a w szczególności: a) opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą, b) wyceny wartości zamówienia, kosztorys inwestorski, c) dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, d) decyzje pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, e) inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania, f) wszystkie materiały, które będą załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy również przygotować w wersji elektronicznej i łącznie z wnioskiem dostarczyć do referatu w wersji elektronicznej na płycie CD z rozszerzeniem pdf. 2. Warunkiem rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane jest posiadanie: a) dokumentacji projektowej, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiaru robót, d) kosztorysu inwestorskiego, e) pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. 3. Warunkiem rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych jest posiadanie programu funkcjonalno- użytkowego. 4. Dalsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest przez Referat. 5. Burmistrz na wniosek Referatu powołuje Komisję Przetargową i dokonuje wyboru trybu postępowania zgodnie z przepisami ustawy, stosownie do zakresu i wartości zamówienia a także innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na wybór. 6. Komisja Przetargowa opracowuje dokumenty związane z zamówieniem publicznym oraz przedstawia je do zatwierdzenia Burmistrzowi. Strona: 11/16

12 7. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 8. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 10. Referat umieszcza na stronie internetowej zamawiającego ogłoszenie o zamówieniu wraz z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. 11. W okresie dzielącym dzień ogłoszenia /zaproszenia/ od składania ofert Referat na wniosek przekazuje Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia oraz udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia umieszczając jednocześnie wyjaśnienia na stronie internetowej zamawiającego. 12. Wydział w trakcie postępowania o zamówienie współpracuje z Referatem, a w szczególności zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień w zakresie spraw technicznych i merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia. 13. Wynik postępowania o zamówienie publiczne zatwierdza Burmistrz. 14. Po zatwierdzeniu wynik przesyłany jest wykonawcom, którzy uczestniczyli w postępowaniu i umieszczany w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 7.5 Planowanie zamówień oraz sprawozdawczość. 1. Wydział zobowiązany jest - po ustaleniu wielkości środków budżetowych, którymi będzie dysponował - w roku następnym dokonać ich wstępnego podziału i opracować plan ich wydatkowania pod kątem kosztów przewidywanych do zastosowania ustawowych trybów postępowania, terminów rozpoczęcia i zakończenia postępowań. 2. Ustalając wartość szacunkową zamówienia należy mieć na uwadze w szczególności art ustawy (Dział II Rozdział 2. Przygotowanie postępowania). 3. Plany zamówień publicznych sporządza się na formularzach nr F/04 będących załącznikiem do niniejszej procedury w terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego. 4. Formularze nr F/04 sporządzone w poszczególnych Wydziałach są podstawą do przygotowania arkusza zbiorczego. Strona: 12/16

13 5. Wszystkie Wydziały zobowiązane są do zgłoszenia do 15 grudnia roku poprzedniego do Referatu wszystkich planowanych wydatków /dostaw, usług, robót budowlanych/ na rok następny, tak aby można było określić rodzaj wydatków przy realizacji których nie ma zastosowania ustawa. 6. Zestawienie zbiorcze planowanych zamówień na rok następny sporządza Referat nie później niż do 20 grudnia roku poprzedzającego. Po jednym egzemplarzu zestawienia Referat przekaże Skarbnikowi oraz Naczelnikom poszczególnych Wydziałów, celem ujęcia tych zadań w harmonogramie wydatków. 7. Sprawozdanie z udzielonych zamówień przeprowadzonych przez Wydział sporządza Wydział i przedkłada Referatowi do 31 stycznia każdego roku. 8. Roczne sprawozdanie z udzielonych wszystkich zamówień sporządza Referat.. 9. Roczne sprawozdania przekazuje się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca następnego roku. 10. W celu ewidencjonowania wydatkowania środków finansowych tworzy się centralny rejestr zamówień publicznych udzielanych z wyłączeniem procedur określonych w ustawie na podstawie art. 4 pkt 1-3, 6, 7, 8, oraz art ustawy 11. Centralny rejestr zamówień publicznych jest prowadzony w wersji elektronicznej przez Referat. 7.6 Umowy w sprawach zamówień publicznych 1. Do zawarcia i realizacji umów o zamówienie publiczne należy stosować przepisy ustawy oraz Kodeksu cywilnego. 2. Umowę o zamówienie publiczne powyżej ,00 zł sporządza Referat. 3. W umowie należy uwzględnić wszelkie, istotne dla danego przedmiotu zamówienia okoliczności związane z realizowaniem zamówienia, takie jak np.: jego wartość, przedmiot, termin, sposób wykonania i odbioru, sposób określenia wynagrodzenia, sposób rozliczeń i terminy płatności, zabezpieczenie należytego wykonania, przewidywane kary umowne, gwarancję i rękojmię. 4. Projekt umowy w sprawie zamówień publicznych muszą być zaakceptowane pod względem formalno - prawnym przez Radcę Prawnego, Kierownika Referatu, wnioskującego naczelnika oraz pod względem finansowym przez Skarbnika lub Głównego Księgowego. Powyższe uzewnętrznia się podpisem i pieczęcią osób podpisujących na wszystkich egzemplarzach umowy. 5. Umowy o zamówienia publiczne wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Strona: 13/16

14 6. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) ora z oferta stanowią załączniki do umowy. 8. Podpisaną umowę Referat przekazuje do wnioskującego Wydziału /2 egzemplarze/ a Wydział angażuje środki finansowe oraz przekazuje jeden egzemplarz umowy do Skarbnika. 9. Nadzór i zarządzanie realizacją umowy należy do obowiązków Wydziału. 10. Wydział obowiązany jest do rejestrowania wszelkich uchybień po stronie wykonawcy związanych z realizacją umowy. 11. W każdym przypadku stwierdzenie uchybień, które zgodnie z umową stanowią podstawę do nałożenia kar umownych lub wyciągania innego rodzaju konsekwencji wynikające z umowy Wydział jest obowiązany nałożyć kary umowne lub wyciągnąć stosowne konsekwencje. 7.7 Nadzór i kontrola 1. Nadzór nad realizacją ustawy o zamówieniach publicznych oraz realizację niniejszej procedury sprawuje Burmistrz. 2. Wykonanie nadzoru, o którym mowa wyżej polega w szczególności na: a) żądaniu i gromadzeniu informacji o charakterze planistycznym i sprawozdawczym dotyczącym realizacji ustawy w ustalonych terminach, b) udziale w pracach przygotowawczych lub konkretnych postępowaniach w uzasadnionych przypadkach, c) koordynacji wszelkich działań związanych z zamówieniami publicznymi w zakresie szkolenia, upowszechniania publikacji dydaktycznych, upowszechniania aktów prawnych dotyczących zamówień, ich nowelizacji i obowiązujących interpretacji. 3. Działania kontrolne, związane z realizacją ustawy w zakresie merytorycznym prowadzi Referat oraz stanowisko do spraw kontroli. 4. Każdy Wydział zobowiązany jest uwzględnić w trakcie merytorycznych kontroli podporządkowanych jednostek zagadnienie związane z realizacją postanowień ustawy. 7.8 Ocena wykonawcy robót budowlanych/usług/dostaw. 1. Realizacja umowy zawartej w wyniku złożonego zamówienia nadzorowana jest przez Wydział, której zakres umowy dotyczy, a w przypadku robót budowlanych dodatkowo może być nadzorowana przez uprawnionego inspektora nadzoru budowlanego. Strona: 14/16

15 2. Bieżącej kontroli dostaw i usług dokonuje pracownik odpowiedzialny za realizację umowy/zlecenia. Sprawdza on, czy dostarczone materiały i usługi odpowiadają wymaganiom określonym w umowie, zamówieniu, zleceniu zwracając szczególną uwagę na ilość, jakość, cenę, terminowość, warunki finansowe i warunki dostawy. 3. Po zakończeniu realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia dokonuje oceny wykonawców w formie protokołu odbioru. 4. Dodatkowo ocenie podlegają dostawcy zewnętrznych usług szkoleniowych, bez względu na tryb udzielania zamówienia. Podstawą oceny są ankiety wypełniane przez uczestników szkoleń. 7.9 Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. 8. APLIKACJE INFORMATYCZNE (BAZY DANYCH) - Brak 9. DOKUMENTY ZWIĄZANE 1/ ustawa Prawo zamówień publicznych, 2/ rozporządzenia wykonawcze: a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, e) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, f) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych oraz jego wzoru, g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Strona: 15/16

16 h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 3/ Regulamin pracy Komisji Przetargowej. 4/ Procedura szkoleń. 5/ Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt. 10. ZAPISY Zapisy stosowane w procesie Nr JRWA lub zasady identyfikacji Ścieżka dostępu Nadzorowane przez teczka spraw organizacyjnych Nr Zgodnie z JRWA ---- Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych rejestr zamówień publicznych Nr Zgodnie z JRWA ---- Kierownik Referatu ds. Zamówień dokumentacja zamówień publicznych wraz z oryginałem wniosku umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych Publicznych Nr Zgodnie z JRWA ---- Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych Nr Zgodnie z JRWA ---- Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych Okres przechowywania Zgodnie z JRWA Zgodnie z JRWA Zgodnie z JRWA Zgodnie z JRWA 11. ZAŁĄCZNIKI I FORMULARZE Lp. Nazwa Lokalizacja, nazwa pliku Formularz Nr F/01 formularz dokumentacji z rozeznania rynku Formularz Nr F/02 wzór wniosku o udzielenie zamówienia publicznego powyżej euro Formularz Nr F/03 wzór wniosku o udzielenie zamówienia publicznego od kwoty zł do euro Formularz Nr F/04 wzór planowanych wydatków na rok następny Qsystem Qsystem Qsystem Qsystem Strona: 16/16

R e g u l a m i n postępowania w sprawach o zamówienie publiczne udzielane przez podmioty dysponujące środkami budżetu Gminy Miasto Nowy Targ

R e g u l a m i n postępowania w sprawach o zamówienie publiczne udzielane przez podmioty dysponujące środkami budżetu Gminy Miasto Nowy Targ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0151-12/07 z dnia 1 lutego 2007r Rozdział I Zakres stosowania. R e g u l a m i n postępowania w sprawach o zamówienie publiczne udzielane przez podmioty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia Nr DO.021.14.2014 Dyrektora MGOPS w Więcborku z dnia 16 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy z dnia 26.06.2014r. REGULAMIN w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO.

REGULAMIN REALIZACJI DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO. REGULAMIN REALIZACJI DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO. DEFINICJE Ilekroć w postanowieniach niniejszego regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Szkole Podstawowej nr 10, szkole lub placówce -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO 1. Stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. WEWNĘTRZNY REGULAMIN ZASAD REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 178/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 grudnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 178/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 grudnia 2012 roku Zarządzenie Nr 178/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego.

Bardziej szczegółowo

Trzebnica, 01.01.2011. Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

Trzebnica, 01.01.2011. Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Trzebnica, 01.01.2011 Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro 1 Postanowienia ogólne Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej z dnia 4 lutego 2015r. R E G U L A M I N udzielania zamówień publicznych o wartości

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro netto. W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Nowe możliwości Nową szansą współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro

Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Procedury dokonywania wydatków nieobjętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie

Procedury dokonywania wydatków nieobjętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie Załącznik do Zarządzenia Nr 05/04/2014 Dyrektora CSTiR w Strzyżowie z dnia 16 kwietnia 2014 r. Procedury dokonywania wydatków nieobjętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Centrum Sportu Turystyki

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady udzielania zamówień.

Ogólne zasady udzielania zamówień. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJKOWICACH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO NETTO 1 1. Regulamin określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna. 2 Zakres regulacji

R E G U L A M I N. Podstawa prawna. 2 Zakres regulacji Załącznik do Zarządzenia nr 10 dyrektora I LO w Tychach z dnia 9 października 2014 r. R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r.

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Na

Bardziej szczegółowo

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO. I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr 12/2014/2015 REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY 14 000 EURO netto

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY 14 000 EURO netto Załącznik do Zarządzenia Nr 80/2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 17 października 2011 roku REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 3 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 3 października 2014 roku Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 3 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie Na podstawie art. 31, art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 399/344/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr../2008 Starosty Gryfińskiego z dnia..2008 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych, zwany

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r. ANEKS nr 1 do REGULAMINU UDZIELANIA PRZEZ Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 10 /2015 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro przez Przedszkole Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro

Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro 1 1. Użyte w niniejszej Procedurze pojęcia: dostawa, usługa, robota budowlana, kierownik zamawiającego, wykonawca,

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 152/2011 z dnia 29.08.2011r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 euro.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 euro. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2015 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 41 w Łodzi z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych Załącznik do Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 01.10. 2010 r. Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczebrzeszynie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Skąpe z dnia 11 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Skąpe z dnia 11 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Skąpe z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia procedur i gminnych jednostkach organizacyjnych Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych: 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych

nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4931/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16 kwietnia 2014 roku REGULAMIN udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU. Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU. Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 25/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N Postanowienia ogólne R E G U L A M I N 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 EURO. 2. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu Załącznik do Zarządzenia Nr.. Starosty Elbląskiego z dnia Regulamin udzielania 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Kierowniku Zamawiającego należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Elblągu;

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 67/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zarządzenie Nr 67/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro 1 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro Podstawa prawna: - art. 44 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 OOO EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 OOO EURO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/2014 Zarządu Komunalnego Zwiazku Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 50 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno z dnia 30 września 2014r.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno z dnia 30 września 2014r. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8U/14 Wójta Gminy Branice z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 8U/14 Wójta Gminy Branice z dnia 17 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr 8U/14 Wójta Gminy Branice z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości

Bardziej szczegółowo

... 2 Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

... 2 Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. ZARZĄDZENIE NR 9/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwoleń z dnia 01.07.2010 r. Zn. spr.: N-270-1/10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu Zwiększanie możliwości

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2015 r.

z dnia 15 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2015 WÓJTA GMINY RUDKA z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych do 30 000 euro w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych do 30 000 euro w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Żarach nr 48/2014 z dnia 22 maja 2014 Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych do 30 000 euro w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach Dział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN Udzielania przez Szkołę Podstawową im. Jana Baranowskiego w Sławkowie zamówień na dostawy, usługi i wykonywanie robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 Euro.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2015. Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania. w Kędzierzynie-Koźlu. z dnia 3 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 7/2015. Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania. w Kędzierzynie-Koźlu. z dnia 3 września 2015 roku Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania w Zespole Obsługi Oświaty zamówień, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

(pieczęć i podpis dyrektora)

(pieczęć i podpis dyrektora) Załącznik nr 1. do zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 im. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Bydgoszczy Nr 25/2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych do 14 000 Euro z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości poniżej 14.000 euro w Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku z dnia 19 lutego 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości poniżej 14.000 euro w Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku z dnia 19 lutego 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości poniżej 14.000 euro w Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku z dnia 19 lutego 2013 r. 1 Definicje: Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie. z dnia 01.01.2016r.

Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie. z dnia 01.01.2016r. Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne - zasady ogólne

Zamówienia publiczne - zasady ogólne Dr hab. inż. Dorota Zawieska Wydział Geodezji i Kartografii Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych Plan wykładu: Wprowadzenie Podstawowe źródła zawierania umów Kryterium stosowania ustawy (progi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 Z A T W I E R D ZA M. Katowice, 21.06. 2012 r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK 3 Z A T W I E R D ZA M. Katowice, 21.06. 2012 r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK 3 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. Z A T W I E R D ZA M Katowice, 21.06. 2012 r. R E G U L A M I N w sprawie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin udzielania zamówień Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Regulamin udzielania zamówień w realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych Przyjęto dnia 07 października 2013 r. Podpis Rektora WST 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Urząd Miejski w Głogowie P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Nr procedury P-IV-02 Wydanie 4 Imię i Nazwisko Data Podpis AUTOR PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia;

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia; Regulamin udzielania zamówień w projekcie Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora MGZO z dnia 1 marca 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO 1 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.100.2015 WÓJTA GMINY GRODZIEC z dnia 28 grudnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.100.2015 WÓJTA GMINY GRODZIEC z dnia 28 grudnia 2015r. ZARZĄDZENIE NR RG.0050.100.2015 WÓJTA GMINY GRODZIEC z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Grodziec, których wartość nie przekracza

Bardziej szczegółowo

1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad:

1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad: Załącznik nr l do Zarządzenia Nr 14 /2014 Zasady i procedury postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2010

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2010 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2010 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO W POLSKIM ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 850/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 11 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 850/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 11 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 850/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. realizacji wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

R e g u l a m i n. realizacji wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro Załącznik nr 2 do ZW nr 15/2014 R e g u l a m i n realizacji wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Załącznik nr 1 do Uchwały nr 01/05/2011 Zarządu Spółki z dnia 06 maja 2011r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu 1 1. Do zamówień i konkursów, których wartość

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/SKG/2016 Burmistrza Skarszew z dnia 15 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 11/SKG/2016 Burmistrza Skarszew z dnia 15 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 11/SKG/2016 Burmistrza Skarszew z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Zamówień Publicznych do kwoty nie przekraczającej równowartości 30 000 euro

Regulamin udzielania Zamówień Publicznych do kwoty nie przekraczającej równowartości 30 000 euro Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 17 maja 2016 r. Regulamin udzielania Zamówień Publicznych do kwoty nie przekraczającej równowartości 30 000 euro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIETRYBU POSTĘPOWANIAW ZAKRESIE ZEŚRODKÓW PUBLICZNYCH IUDZIELANIAZAMÓWIEŃ. Warszawa,listopad2015r.

REGULAMIN W SPRAWIETRYBU POSTĘPOWANIAW ZAKRESIE ZEŚRODKÓW PUBLICZNYCH IUDZIELANIAZAMÓWIEŃ. Warszawa,listopad2015r. REGULAMIN W SPRAWIETRYBU POSTĘPOWANIAW ZAKRESIE DOKONYWANIAWYDATKÓW ZEŚRODKÓW PUBLICZNYCH IUDZIELANIAZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa,listopad2015r. REGULAMIN w sprawie trybu postępowania w zakresie dokonywania

Bardziej szczegółowo

Procedury zawierania umów w ramach projektu: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego teren gminy Nowe Miasto Lubawskie

Procedury zawierania umów w ramach projektu: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego teren gminy Nowe Miasto Lubawskie UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 166/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 3 grudnia 2014 r. Procedury zawierania umów w ramach projektu: Opracowanie planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W STASZOWIE NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZEPISAMI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W STASZOWIE NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZEPISAMI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 10 Starosty Staszowskiego z dnia 26 lutego 2015 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W STASZOWIE NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZEPISAMI USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

przyjęty dnia 07 maja 2012 r.

przyjęty dnia 07 maja 2012 r. Regulamin udzielania zamówień w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przyjęty dnia 07 maja 2012 r. 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE PODSTAWA PRAWNA. 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 2.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Przedszkolu Nr 25 w Bielsku-Białej.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Przedszkolu Nr 25 w Bielsku-Białej. ZARZĄDZENIE NR 10/2009 DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 25 W BIAŁEJ-BIAŁEJ Z DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Przedszkolu Nr 25 w Bielsku-Białej. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zamówienia na roboty budowlane, dostawy oraz usługi dokonywane

Bardziej szczegółowo

przyjęty dnia 07 maja 2012 r. (aneksowany dnia 08 lipca 2013 r.)

przyjęty dnia 07 maja 2012 r. (aneksowany dnia 08 lipca 2013 r.) Strona1 Regulamin udzielania zamówień w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przyjęty dnia 07 maja 2012 r. (aneksowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KZB LEGIONOWO SP. Z O.O.

REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KZB LEGIONOWO SP. Z O.O. Załącznik do Zarządzenia Nr 4 Prezesa KZB Legionowo Sp. z o.o. z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych przez KZB Legionowo Sp. z o.o. REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYKONYWANIA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZASADY WYKONYWANIA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. ZASADY WYKONYWANIA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o. 64-600 Oborniki, ul. Staszica 41A tel/fax (0 61) 29 615 02, 29 615 25 NIP 787-00-23-856, Identyfikator 630218518 www.pwik-oborniki.pl,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WEWNĘTRZNA udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wartości określonej w art.4 pkt.8 ustawy pzp

PROCEDURA WEWNĘTRZNA udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wartości określonej w art.4 pkt.8 ustawy pzp PROCEDURA WEWNĘTRZNA udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wartości określonej w art.4 pkt.8 ustawy pzp Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Procedura dotyczy zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.,

Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o., Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o., Regulamin PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. w sprawie procedur udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2014 Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dnia 21.07.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU, dla których nie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30

R E G U L A M I N POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 Załącznik do Zarządzenia Nr./ /2015 Starosty Ostródzkiego z dnia. 2015r. R E G U L A M I N POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Im. Jana Baranowskiego w Sławkowie z dnia 14.01. 2011r.

REGULAMIN. Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Im. Jana Baranowskiego w Sławkowie z dnia 14.01. 2011r. Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Im. Jana Baranowskiego w Sławkowie z dnia 14.01. 2011r. REGULAMIN Udzielania przez Szkołę Podstawową im. Jana Baranowskiego w Sławkowie zamówień

Bardziej szczegółowo

NIE. Zarządzenie Nr 22 /2014 Wójta Gminy Wieprz z dnia 16.04.2014

NIE. Zarządzenie Nr 22 /2014 Wójta Gminy Wieprz z dnia 16.04.2014 Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Wieprz z dnia 16.04.2014r. W sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY I USŁUGI OKREŚLONE w art. 4 pkt 3 lit. e) oraz art.4 pkt.8a i 8b - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr73/2014 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 13 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr73/2014 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 13 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr73/2014 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bartoszyce Regulaminu udzielania zamówień publicznych o których mowa w art. 4 pkt.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 30 000 EURO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCKOWICACH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 30 000 EURO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCKOWICACH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 30 000 EURO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCKOWICACH Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią przepisy: - ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/11 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN z dnia 30 września 2011 roku

Zarządzenie nr 29/11 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN z dnia 30 września 2011 roku Zarządzenie nr 29/11 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN z dnia 30 września 2011 roku w sprawie regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro w Gminie Siedlisko POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro w Gminie Siedlisko POSTANOWIENIA OGÓLNE załącznik do zarządzenia nr 0050.20.2014 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 16 kwietnia 2014 roku REGULAMIN udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro w Gminie Siedlisko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19 /2012. Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. z dnia 22 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 19 /2012. Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. z dnia 22 sierpnia 2012 r. Zarządzenie Nr 19 /2012 Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w sprawie planowania zamówień publicznych oraz udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Ni*rj^/VI/2014. Prezydenta Miasta Zgierza. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.

Zarządzenie Ni*rj^/VI/2014. Prezydenta Miasta Zgierza. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30. Zarządzenie Ni*rj^/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia../.*/. 2014 rokn w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO Zał. do zarz. Nr 4/2010 Wójta Gminy Brojce z dnia 18 stycznia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo