Procedura udzielania zamówień publicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura udzielania zamówień publicznych"

Transkrypt

1 Procedura udzielania zamówień publicznych SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE CEL Głównym celem procedury jest zagwarantowanie wprowadzenia mechanizmów, które pozwolą zminimalizować ryzyko występowania nieprawidłowości oraz odpowiednie ich wykrywanie i usuwanie w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Proces udzielania zamówień publicznych winien być realizowany w sposób sprawny, skuteczny, efektywny i zgodny z zasadami i regulacjami obowiązującymi, w tym z ustawą W odniesieniu do postępowań przeprowadzanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej odpowiednie zastosowania oprócz prawa krajowego będą również miały przepisy prawa wspólnotowego WSKAŹNIKI ODPOWIEDZIALNOŚCI I KOMPETENCJE Burmistrz Miasta Nowy Targ jest odpowiedzialny za: Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów są odpowiedzialni za: Skarbnik miasta lub upoważniona osoba jest odpowiedzialny za: Pracownicy merytoryczni są odpowiedzialni za: Komisja Przetargowa jest odpowiedzialna za: TRYB POSTĘPOWANIA Ogólne zasady realizacji zamówień publicznych Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w zamówieniach do euro Wyłączenie ze stosowania procedury przy udzieleniu zamówień, o wartości do euro: Obieg dokumentów związanych z postępowaniami o zamówienia publiczne, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość euro Planowanie zamówień oraz sprawozdawczość Umowy w sprawach zamówień publicznych Nadzór i kontrola Ocena wykonawcy robót budowlanych/usług/dostaw Postanowienia końcowe APLIKACJE INFORMATYCZNE (BAZY DANYCH) DOKUMENTY ZWIĄZANE ZAPISY ZAŁĄCZNIKI I FORMULARZE...16 Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Krzysztof Iskra Zatwierdził: Marek Fryźlewicz Właściciel procesu: Krzysztof Iskra/kierownik referatu d.s. zamówień publicznych Strona: 1/16

2 1. PRZEDMIOT Procedura określa przebieg planowania, przygotowania i prowadzenia postępowania udzielenia zamówienia publicznego. 2. ZAKRES STOSOWANIA Zasady niniejszej procedury mają zastosowanie do udzielania przez Urząd Miasta Nowy Targ w imieniu Gminy Miasta Nowy Targ zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, finansowanych ze środków publicznych lub przy ich współudziale. Niniejsza procedura określa zasady szczegółowego postępowania przy wydatkowaniu przez Gminę Miasto Nowy Targ środków publicznych, a w tym: - przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - realizacji umów w sprawie zamówień publicznych, - ewidencjonowania zamówień publicznych, - sprawozdawczości. 3. DEFINICJE Ilekroć w Procedurze jest mowa o: 1) dostawach należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu, 2) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymogami określonymi przez zamawiającego, 3) obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną, 4) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 5) zamawiającym - należy przez to rozumieć: Gminę Miasto Nowy Targ, 6) procedurze - należy przez to rozumieć niniejszą Procedurę udzielania zamówień publicznych, Strona: 2/16

3 7) środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, 8) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, 9) wartości zamówienia - należy przez to rozumieć wartość, której podstawą ustalenia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością, 10) Wspólnym Słowniku Zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych (CPV) na potrzeby zamówień publicznych, (dostępny na stronie 11) wykonawcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego, 12) zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne, zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy, roboty budowlane, 13) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach, 14) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, 15) Referacie należy przez to rozumieć Referat ds. zamówień publicznych Urzędu Miasta lub komórkę organizacyjną prowadzącą postępowanie o zamówienie publiczne lub osobę prowadzącą postępowanie o zamówienie publiczne, 16) Wydziale wszczynającym postępowanie o zamówienie publiczne zwanym dalej Wydziałem należy przez to rozumieć również komórkę równorzędną o innej nazwie, 4. CEL 4.1 Głównym celem procedury jest zagwarantowanie wprowadzenia mechanizmów, które pozwolą zminimalizować ryzyko występowania nieprawidłowości oraz odpowiednie ich wykrywanie i usuwanie w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Proces udzielania zamówień publicznych winien być realizowany w sposób sprawny, skuteczny, efektywny i zgodny z zasadami i regulacjami obowiązującymi, w tym z ustawą. Strona: 3/16

4 4.2 W odniesieniu do postępowań przeprowadzanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej odpowiednie zastosowania oprócz prawa krajowego będą również miały przepisy prawa wspólnotowego. 5. WSKAŹNIKI Mierniki i wskaźniki procesu W1 Liczba postępowań w sprawach zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro W2 Liczba postępowań w sprawach zam. publicznych zakończonych zawartymi umowami W3 Liczba odwołań (w tym uwzględnionych i nieuwzględnionych) Opis wskaźnika Liczba postępowań w sprawach zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro Liczba postępowań w sprawach zam. publ. zakończonych zawartymi umowami Liczba odwołań (w tym uwzględnionych i nieuwzględnionych) Wartość oczekiwana wskaźnika Zgodna z przyjętym planem zamówień Zgodna z ilością przeprowadzonych postępowań Termin zbierania wskaźników Raz w roku Raz w roku 6. ODPOWIEDZIALNOŚCI I KOMPETENCJE Odpowiedzialny za zbieranie wskaźników właściciel procedury, lub pracownik wydziału właściciel procedury, lub pracownik wydziału 0 Raz w roku właściciel procedury, lub pracownik wydziału 6.1 Burmistrz Miasta Nowy Targ jest odpowiedzialny za: 1) powołanie Komisji Przetargowej, 2) zatwierdzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. 6.2 Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów są odpowiedzialni za: 1) przestrzeganie przepisów niniejszej procedury, Źródło danych Rejestr zamówień publicznych Qsystem Rejestr zamówień publicznych i rejestr zawartych umów Qsystem Dokumentacja zamówień publicznych Qsystem 2) sprawdzenie kompletności wniosku o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzając to własnoręcznym podpisem, 3) sprawdzenie kompletności dokumentacji z rozeznania rynku oraz potwierdzanie tej czynności własnoręcznym podpisem wraz z datą, 4) sprawowanie nadzoru nad procesem dokonywania oceny wykonawców. 6.3 Skarbnik miasta lub upoważniona osoba jest odpowiedzialny za: 1) potwierdzenie na wniosku o udzielenie zamówienia publicznego zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia publicznego w planie finansowym, 2) potwierdzenie na formularzu dokumentacji z rozeznania rynku do euro zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia publicznego w planie finansowym. 6.4 Pracownicy merytoryczni są odpowiedzialni za: 1) przestrzeganie przepisów niniejszej procedury, 2) przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia, 3) przygotowanie materiałów dotyczących zamówienia, a w szczególności: a) opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą, b) rozpoznanie rynku, Strona: 4/16

5 c) wyceny wartości zamówienia, kosztorysu inwestorskiego, d) dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, e) decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, f) innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, g) wszystkich materiałów, które będą załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; należy również przygotować ich wersję elektroniczną i łącznie z wnioskiem dostarczyć do Referatu w wersji elektronicznej z rozszerzeniem pdf, 4) przygotowanie dokumentacji z rozeznania rynku dla zamówień do ,00 zł. 5) dokonywanie oceny wykonawców robót budowlanych/usług/dostaw na podstawie protokołów odbioru lub na formularzu nr F/ Komisja Przetargowa jest odpowiedzialna za: 1) opracowanie dokumentów związanych z zamówieniem publicznym, 2) przedstawienie Burmistrzowi opracowanych dokumentów, 3) szczegółowy tryb i zakres pracy komisji przetargowej reguluje Regulamin pracy komisji przetargowej. 7. TRYB POSTĘPOWANIA 7.1 Ogólne zasady realizacji zamówień publicznych. 1. Sposób realizacji zamówienia uzależnia się od wartości przedmiotu zamówienia. Rozróżnia się następujące postępowania: a) zamówienia publiczne, których wartość szacunkowa nie przekracza 5 000,00 zł netto, b) zamówienia publiczne, których wartość szacunkowa jest większa od 5 000,00 zł netto, a nie przekracza , 00 zł netto, c) zamówienia publiczne, których wartość szacunkowa jest większa od ,00 zł netto, a nie przekracza , 00 zł netto, d) zamówienia publiczne, których wartość szacunkowa jest większa od ,00 zł netto, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, e) zamówienia publiczne, których wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, a nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, f) zamówienia publiczne, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, Strona: 5/16

6 2. W postępowaniach, o których mowa w pkt e i f Burmistrz w szczególności: a) powołuje Komisję Przetargową, b) akceptuje propozycje Komisji Przetargowej dotyczące wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty, c) podpisuje umowę, z wybranym wykonawcą, po uzyskaniu kontrasygnaty Skarbnika lub Głównego Księgowego, d) udziela upoważnienia w zakresie reprezentowania Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą podczas postępowania odwoławczego w Urzędzie Zamówień Publicznych. 3. Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej euro są zwolnione z obowiązku stosowania do nich ustawy i do kwoty ,00 zł netto przeprowadzają je wydziały. 4. Zamówienia publiczne muszą być dokonywane zgodnie z ustawą o finansach publicznych, tj. w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 5. Zamówienia publiczne, o których mowa w pkt d, e i f przeprowadzane są przez Referat. 6. Nie wolno, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 7. Warunkiem udzielenia zamówienia publicznego jest posiadanie odpowiednich środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia. Formularz F/01, F/02 i F/03 wymaga podpisu Skarbnika Miasta lub Głównego Księgowego w sprawie zapewnienia środków finansowych. 8. Przechowywanie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne spoczywa na jednostce organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie. Do archiwizacji dokumentacji związanej z postępowaniem o zamówienie publiczne stosuje się Prawo zamówień publicznych oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt. 9. Referat zobowiązany jest do prowadzenia centralnego rejestru zamówień publicznych. Strona: 6/16

7 7.2 Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w zamówieniach do euro. 1. Pracownicy przygotowujący postępowanie o udzielenie zamówienia kierując się zasadami celowości i oszczędności, są zobowiązani przed udzieleniem zamówienia ustalić i określić przedmiot zamówienia oraz dokonać wyceny zamówienia. Podstawą ustalenia wartości szacunkowej zamówienia jest wartość rynkowa netto zamówienia. Podstawę przeliczenia wartości zamówienia stanowi średni kurs złotego w stosunku do euro określony w drodze rozporządzenia przez Prezesa Rady Ministrów. 2. Sporządza się dokumentację z rozeznania rynku wg formularza nr F/01 do niniejszej procedury. 3. Przy udzielaniu zamówień należy stosować zasady obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych obowiązujące w Urzędzie Miasta Nowy Targ. 4. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wzywa się podmioty, które złożyły te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 5. Jeżeli w postępowaniu nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 6. Podmioty, składające oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 7. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty mogą być: cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. 8. Pracownicy Wydziałów odpowiedzialni za udzielanie zamówień są zobowiązani do określenia z należytą starannością przedmiotu zamówienia, wartości zamówienia i ustalenia, czy w centralnym rejestrze zamówień publicznych do euro inne Wydziały w Urzędzie Miasta dokonywały w bieżącym roku takich samych lub podobnych zamówień. 9. Wynik postępowania dla zamówień o wartości powyżej 5 000,00 zł zatwierdzany jest przez Burmistrza. Strona: 7/16

8 7.2.1 Sposób postępowania przy udzieleniu zamówień, których wartość nie przekracza 5 000,00 zł netto. 1. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia do kwoty 5 000,00 zł netto nie wymaga procedury rozeznania rynku. 2. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 5 000,00 zł netto Wydział, dokonuje wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady należytej staranności i uzyskiwania jak najlepszych efektów z danych nakładów. 3. Podstawą płatności w zamówieniach nie przekraczających 5 000,00 zł netto może być umowa, zlecenie lub w przypadku ich braku dokonanie na odwrocie faktury szczegółowej adnotacji zawierającej podstawę prawną i faktyczną udzielenia zamówienia Sposób postępowania przy udzieleniu zamówień, o wartości większej od 5 000,00 zł netto do ,00 zł netto: 1. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, o wartości większej od 5 000,00 zł netto do ,00 zł netto polega na rozeznaniu rynku właściwego dla danego przedmiotu zamówienia poprzez: a) zaproszenie do złożenia oferty kierowane do co najmniej trzech wykonawców na piśmie lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną potwierdzone odpowiednimi wydrukami (e - mail) lub umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta przez okres co najmniej 5 dni, b) porównanie cen na stronach internetowych wykonawców potwierdzone odpowiednimi wydrukami z tych stron, c) porównanie cen bezpośrednio w punktach sprzedaży udokumentowane co najmniej odpowiednią notatka służbową, d) rozmowy telefoniczne z wykonawcami udokumentowane co najmniej odpowiednią notatka służbową z przeprowadzonych rozmów. 2. W przypadku, gdy według dokonanych z należytą starannością ustaleń, potwierdzonych w formie notatki służbowej, przedmiot zamówienia może być wykonany przez nie więcej niż dwa podmioty, zapytanie ofertowe kieruje się do każdego z nich. 3. W przypadku specyficznych zamówień, wykonywanych przez wąskie grono Wykonawców, gdy niemożliwe jest wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech Wykonawców, należy umieszczać zapytania na stronie internetowej Zamawiającego. 4. Zamówienia udzielane jest wykonawcy, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę. 5. Jeżeli podmiot, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, można za zgodą Burmistrza lub kierownika jednostki organizacyjnej wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. Strona: 8/16

9 6. Za zgodą Burmistrza Miasta naczelnik wydziału/kierownik referatu może odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny lub zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 7. Dokumentem potwierdzającym udzielenie zamówienia jest umowa z wykonawcą Sposób postępowania przy udzieleniu zamówień, o wartości większej od ,00 zł netto do euro. 1. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, o wartości większej od ,00 zł netto do euro polega na zebraniu pisemnych ofert właściwych dla danego przedmiotu zamówienia poprzez: a) wyłącznie pisemne zaproszenia do złożenia oferty kierowane do co najmniej 3 wykonawców drogą pocztową lub elektroniczną potwierdzone odpowiednimi wydrukami (e mail lub faks), b) umieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Urzędu Miasta przez okres co najmniej 7 dni, 2. Warunkiem rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne o wartości większej od zł jest wpłynięcie do Referatu wniosku o udzielenie zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym formularz Nr F/03, podpisanego przez osobę wnioskującą, Naczelnika Wydziału i Skarbnika Miasta lub Głównego Księgowego Urzędu Miasta oraz zatwierdzonego przez Burmistrza lub kierownika jednostki organizacyjnej. 3. W postępowaniu o wartości większej od zł bierze udział pracownik Referatu oraz pracownik danego wydziału/referatu, który przygotowuje i wypełnia formularz Nr F/ Zamówienie udzielane jest wykonawcy, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę. 5. O wyniku postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonywania wyboru zawiadamia się niezwłocznie podmioty, które złożyły ofertę. 6. Wynik postępowania publikuje się również na stronie internetowej zamawiającego. 7. Dokumentem potwierdzającym udzielenie zamówienia jest umowa z wykonawcą. 8. Umowę zawiera się na piśmie. Umowa określa w szczególności: strony umowy, przedmiot świadczeń obu stron, termin, sposób i miejsce ich spełnienia. Umowa może zawierać postanowienia dotyczące okresu rękojmi, gwarancji, kar umownych. 9. Jeżeli podmiot, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, można za zgodą Burmistrza lub kierownika jednostki organizacyjnej wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 10. Za zgodą Burmistrza Miasta naczelnik wydziału/kierownik referatu może odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny lub zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Strona: 9/16

10 7.3 Wyłączenie ze stosowania procedury przy udzieleniu zamówień, o wartości do euro: 1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Burmistrza Miasta, naczelnik wydziału/kierownik referatu może odstąpić od stosowania niniejszej procedury. 2. Procedura rozeznania rynku nie obowiązuje zamówień o wartości netto nie przekraczającej euro dotyczących: a) usług gastronomicznych, b) zakupu kwiatów, wiązanek okolicznościowych, kartek świątecznych, c) zamówień dotyczących druku plakatów, zaproszeń itp., d) przedmiotów zamówienia, które mogą zrealizować tylko jedyni wykonawcy, dostawcy, w tym artyści i zespoły muzyczne, e) opłat administracyjnych, których uiszczanie regulowane jest odrębnymi przepisami, f) usuwania awarii, g) zakup książek, h) opłat za zjazdy, konferencje, podróże służbowe, i) szkoleń, j) serwisu i przeglądów samochodów służbowych, k) ogłoszeń w prasie oraz czasopismach specjalistycznych, l) pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego, m) pełnienie czynności inspektora nadzoru autorskiego, n) inkasa opłaty targowej i skarbowej, o) zakupu paliw do samochodów służbowych, p) usług ekspertów MEN w komisjach egzaminacyjnych, q) usług realizatorów projektów oświatowych realizowanych przez nauczycieli danej szkoły na rzecz uczniów tej szkoły, r) zamówień udzielanych w trakcie podróży służbowej, wynikających z uzasadnionych potrzeb. Strona: 10/16

11 7.4 Obieg dokumentów związanych z postępowaniami o zamówienia publiczne, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość euro. 1. Wydział po ustaleniu i określeniu przedmiotu zamówienia nadaje mu nazwę, szacuje koszty, ustala źródła finansowania i terminarz postępowania oraz przekazuje do Referatu: 1/ wniosek o udzielenie zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym formularz Nr F/02, podpisany przez osobę wnioskującą, Naczelnika Wydziału i Skarbnika Miasta lub Głównego Księgowego Urzędu Miasta oraz zatwierdzony przez Burmistrza lub kierownika jednostki organizacyjnej, 2/ materiały dotyczące zamówienia, a w szczególności: a) opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą, b) wyceny wartości zamówienia, kosztorys inwestorski, c) dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, d) decyzje pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, e) inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania, f) wszystkie materiały, które będą załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy również przygotować w wersji elektronicznej i łącznie z wnioskiem dostarczyć do referatu w wersji elektronicznej na płycie CD z rozszerzeniem pdf. 2. Warunkiem rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane jest posiadanie: a) dokumentacji projektowej, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiaru robót, d) kosztorysu inwestorskiego, e) pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. 3. Warunkiem rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych jest posiadanie programu funkcjonalno- użytkowego. 4. Dalsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest przez Referat. 5. Burmistrz na wniosek Referatu powołuje Komisję Przetargową i dokonuje wyboru trybu postępowania zgodnie z przepisami ustawy, stosownie do zakresu i wartości zamówienia a także innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na wybór. 6. Komisja Przetargowa opracowuje dokumenty związane z zamówieniem publicznym oraz przedstawia je do zatwierdzenia Burmistrzowi. Strona: 11/16

12 7. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 8. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 10. Referat umieszcza na stronie internetowej zamawiającego ogłoszenie o zamówieniu wraz z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. 11. W okresie dzielącym dzień ogłoszenia /zaproszenia/ od składania ofert Referat na wniosek przekazuje Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia oraz udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia umieszczając jednocześnie wyjaśnienia na stronie internetowej zamawiającego. 12. Wydział w trakcie postępowania o zamówienie współpracuje z Referatem, a w szczególności zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień w zakresie spraw technicznych i merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia. 13. Wynik postępowania o zamówienie publiczne zatwierdza Burmistrz. 14. Po zatwierdzeniu wynik przesyłany jest wykonawcom, którzy uczestniczyli w postępowaniu i umieszczany w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 7.5 Planowanie zamówień oraz sprawozdawczość. 1. Wydział zobowiązany jest - po ustaleniu wielkości środków budżetowych, którymi będzie dysponował - w roku następnym dokonać ich wstępnego podziału i opracować plan ich wydatkowania pod kątem kosztów przewidywanych do zastosowania ustawowych trybów postępowania, terminów rozpoczęcia i zakończenia postępowań. 2. Ustalając wartość szacunkową zamówienia należy mieć na uwadze w szczególności art ustawy (Dział II Rozdział 2. Przygotowanie postępowania). 3. Plany zamówień publicznych sporządza się na formularzach nr F/04 będących załącznikiem do niniejszej procedury w terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego. 4. Formularze nr F/04 sporządzone w poszczególnych Wydziałach są podstawą do przygotowania arkusza zbiorczego. Strona: 12/16

13 5. Wszystkie Wydziały zobowiązane są do zgłoszenia do 15 grudnia roku poprzedniego do Referatu wszystkich planowanych wydatków /dostaw, usług, robót budowlanych/ na rok następny, tak aby można było określić rodzaj wydatków przy realizacji których nie ma zastosowania ustawa. 6. Zestawienie zbiorcze planowanych zamówień na rok następny sporządza Referat nie później niż do 20 grudnia roku poprzedzającego. Po jednym egzemplarzu zestawienia Referat przekaże Skarbnikowi oraz Naczelnikom poszczególnych Wydziałów, celem ujęcia tych zadań w harmonogramie wydatków. 7. Sprawozdanie z udzielonych zamówień przeprowadzonych przez Wydział sporządza Wydział i przedkłada Referatowi do 31 stycznia każdego roku. 8. Roczne sprawozdanie z udzielonych wszystkich zamówień sporządza Referat.. 9. Roczne sprawozdania przekazuje się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca następnego roku. 10. W celu ewidencjonowania wydatkowania środków finansowych tworzy się centralny rejestr zamówień publicznych udzielanych z wyłączeniem procedur określonych w ustawie na podstawie art. 4 pkt 1-3, 6, 7, 8, oraz art ustawy 11. Centralny rejestr zamówień publicznych jest prowadzony w wersji elektronicznej przez Referat. 7.6 Umowy w sprawach zamówień publicznych 1. Do zawarcia i realizacji umów o zamówienie publiczne należy stosować przepisy ustawy oraz Kodeksu cywilnego. 2. Umowę o zamówienie publiczne powyżej ,00 zł sporządza Referat. 3. W umowie należy uwzględnić wszelkie, istotne dla danego przedmiotu zamówienia okoliczności związane z realizowaniem zamówienia, takie jak np.: jego wartość, przedmiot, termin, sposób wykonania i odbioru, sposób określenia wynagrodzenia, sposób rozliczeń i terminy płatności, zabezpieczenie należytego wykonania, przewidywane kary umowne, gwarancję i rękojmię. 4. Projekt umowy w sprawie zamówień publicznych muszą być zaakceptowane pod względem formalno - prawnym przez Radcę Prawnego, Kierownika Referatu, wnioskującego naczelnika oraz pod względem finansowym przez Skarbnika lub Głównego Księgowego. Powyższe uzewnętrznia się podpisem i pieczęcią osób podpisujących na wszystkich egzemplarzach umowy. 5. Umowy o zamówienia publiczne wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Strona: 13/16

14 6. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) ora z oferta stanowią załączniki do umowy. 8. Podpisaną umowę Referat przekazuje do wnioskującego Wydziału /2 egzemplarze/ a Wydział angażuje środki finansowe oraz przekazuje jeden egzemplarz umowy do Skarbnika. 9. Nadzór i zarządzanie realizacją umowy należy do obowiązków Wydziału. 10. Wydział obowiązany jest do rejestrowania wszelkich uchybień po stronie wykonawcy związanych z realizacją umowy. 11. W każdym przypadku stwierdzenie uchybień, które zgodnie z umową stanowią podstawę do nałożenia kar umownych lub wyciągania innego rodzaju konsekwencji wynikające z umowy Wydział jest obowiązany nałożyć kary umowne lub wyciągnąć stosowne konsekwencje. 7.7 Nadzór i kontrola 1. Nadzór nad realizacją ustawy o zamówieniach publicznych oraz realizację niniejszej procedury sprawuje Burmistrz. 2. Wykonanie nadzoru, o którym mowa wyżej polega w szczególności na: a) żądaniu i gromadzeniu informacji o charakterze planistycznym i sprawozdawczym dotyczącym realizacji ustawy w ustalonych terminach, b) udziale w pracach przygotowawczych lub konkretnych postępowaniach w uzasadnionych przypadkach, c) koordynacji wszelkich działań związanych z zamówieniami publicznymi w zakresie szkolenia, upowszechniania publikacji dydaktycznych, upowszechniania aktów prawnych dotyczących zamówień, ich nowelizacji i obowiązujących interpretacji. 3. Działania kontrolne, związane z realizacją ustawy w zakresie merytorycznym prowadzi Referat oraz stanowisko do spraw kontroli. 4. Każdy Wydział zobowiązany jest uwzględnić w trakcie merytorycznych kontroli podporządkowanych jednostek zagadnienie związane z realizacją postanowień ustawy. 7.8 Ocena wykonawcy robót budowlanych/usług/dostaw. 1. Realizacja umowy zawartej w wyniku złożonego zamówienia nadzorowana jest przez Wydział, której zakres umowy dotyczy, a w przypadku robót budowlanych dodatkowo może być nadzorowana przez uprawnionego inspektora nadzoru budowlanego. Strona: 14/16

15 2. Bieżącej kontroli dostaw i usług dokonuje pracownik odpowiedzialny za realizację umowy/zlecenia. Sprawdza on, czy dostarczone materiały i usługi odpowiadają wymaganiom określonym w umowie, zamówieniu, zleceniu zwracając szczególną uwagę na ilość, jakość, cenę, terminowość, warunki finansowe i warunki dostawy. 3. Po zakończeniu realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia dokonuje oceny wykonawców w formie protokołu odbioru. 4. Dodatkowo ocenie podlegają dostawcy zewnętrznych usług szkoleniowych, bez względu na tryb udzielania zamówienia. Podstawą oceny są ankiety wypełniane przez uczestników szkoleń. 7.9 Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. 8. APLIKACJE INFORMATYCZNE (BAZY DANYCH) - Brak 9. DOKUMENTY ZWIĄZANE 1/ ustawa Prawo zamówień publicznych, 2/ rozporządzenia wykonawcze: a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, e) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, f) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych oraz jego wzoru, g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Strona: 15/16

16 h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 3/ Regulamin pracy Komisji Przetargowej. 4/ Procedura szkoleń. 5/ Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt. 10. ZAPISY Zapisy stosowane w procesie Nr JRWA lub zasady identyfikacji Ścieżka dostępu Nadzorowane przez teczka spraw organizacyjnych Nr Zgodnie z JRWA ---- Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych rejestr zamówień publicznych Nr Zgodnie z JRWA ---- Kierownik Referatu ds. Zamówień dokumentacja zamówień publicznych wraz z oryginałem wniosku umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych Publicznych Nr Zgodnie z JRWA ---- Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych Nr Zgodnie z JRWA ---- Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych Okres przechowywania Zgodnie z JRWA Zgodnie z JRWA Zgodnie z JRWA Zgodnie z JRWA 11. ZAŁĄCZNIKI I FORMULARZE Lp. Nazwa Lokalizacja, nazwa pliku Formularz Nr F/01 formularz dokumentacji z rozeznania rynku Formularz Nr F/02 wzór wniosku o udzielenie zamówienia publicznego powyżej euro Formularz Nr F/03 wzór wniosku o udzielenie zamówienia publicznego od kwoty zł do euro Formularz Nr F/04 wzór planowanych wydatków na rok następny Qsystem Qsystem Qsystem Qsystem Strona: 16/16

R e g u l a m i n postępowania w sprawach o zamówienie publiczne udzielane przez podmioty dysponujące środkami budżetu Gminy Miasto Nowy Targ

R e g u l a m i n postępowania w sprawach o zamówienie publiczne udzielane przez podmioty dysponujące środkami budżetu Gminy Miasto Nowy Targ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0151-12/07 z dnia 1 lutego 2007r Rozdział I Zakres stosowania. R e g u l a m i n postępowania w sprawach o zamówienie publiczne udzielane przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania zamówień publicznych

Procedura udzielania zamówień publicznych Procedura udzielania zamówień publicznych SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT...2 2. ZAKRES STOSOWANIA...2 3. DEFINICJE...2 4. CEL...3 4.1 Głównym celem procedury jest zagwarantowanie wprowadzenia mechanizmów, które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO Rozdział I Zakres stosowania Załącznik do Zarządzenia nr 47/2012 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 13 listopada 2012 r. 1. Wprowadza się do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2013r.

Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2013r. Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14 000 euro bez podatku VAT w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia Nr DO.021.14.2014 Dyrektora MGOPS w Więcborku z dnia 16 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

2 Szacowanie wartości zamówienia

2 Szacowanie wartości zamówienia Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W GORLICACH PRZEPROWADZANYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wprowadzony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NETTO

UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NETTO Załącznik do Zarządzenia Nr 168/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 02 grudnia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy z dnia 26.06.2014r. REGULAMIN w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 142/2008 Burmistrza Gminy Ciężkowice z dnia 19.03..2008 r. REGULAMIN w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminy Ciężkowice szacunkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Załącznik nr 1 do ZW nr 15/2014 Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych: 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zasady ogólne

Rozdział I Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr./2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia...2014r. R E G U L A M I N udzielania przez Powiat Skarżyski zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi nr 20/2014/2015z dnia 23.02.2015r. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO.

REGULAMIN REALIZACJI DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO. REGULAMIN REALIZACJI DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO. DEFINICJE Ilekroć w postanowieniach niniejszego regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W GMINNEJ JEDNOSTCE USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W GMINNEJ JEDNOSTCE USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2015 Kierownika GJUK w Bobowej z dnia 02.02.2015r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W GMINNEJ JEDNOSTCE USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ o wartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Szkole Podstawowej nr 10, szkole lub placówce -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 166/10 z dnia 31.12. 2010 r. Burmistrza Miasta Ciechocinka w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU 30.000 EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) ustawie Prawo zamówień publicznych (Pzp) należy przez to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO 1. Stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY. z dnia 31 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY. z dnia 31 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 14 000 Euro Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. WEWNĘTRZNY REGULAMIN ZASAD REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 25 / Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku z dnia 01 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 25 / Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku z dnia 01 sierpnia 2012 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 25 / 2012 Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku z dnia 01 sierpnia 2012 r. w- sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 178/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 grudnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 178/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 grudnia 2012 roku Zarządzenie Nr 178/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro netto. W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Nowe możliwości Nową szansą współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA BOLKOWA z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zadań

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA BOLKOWA z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zadań ZARZĄDZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA BOLKOWA z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 14 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 16.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych Na podstawie: Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 131/2013 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 131/2013 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zarządzenie Nr 131/2013 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Trzebnica, 01.01.2011. Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

Trzebnica, 01.01.2011. Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Trzebnica, 01.01.2011 Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro 1 Postanowienia ogólne Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej z dnia 4 lutego 2015r. R E G U L A M I N udzielania zamówień publicznych o wartości

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/2008

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/2008 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/2008 Machowino, dnia 15-12-2008 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 02-07-2007 w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych Na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 1 Zakres regulacji 1. Regulamin określa reguły, formy i tryb udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH. RÓWNOWARTOŚCI euro

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH. RÓWNOWARTOŚCI euro Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2014 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej z dnia 05 maja 2014r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 131/543/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 maja 2014 r.

Uchwała nr 131/543/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 maja 2014 r. Uchwała nr 131/543/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 2 marca 2015r. REGULAMIN udzielania przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie zamówień na dostawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO Załącznik do Zarządzenia nr 19/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 17.05.2016 r.. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne.

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 15/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku z dnia 30.10.2015 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 7. maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 7. maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 7. maja 2014 r. w sprawie regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30,000 euro

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 33/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich. z dnia rok

Zarządzenie nr 33/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich. z dnia rok Zarządzenie nr 33/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich z dnia 03.11.2010 rok w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 000 euro. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady udzielania zamówień.

Ogólne zasady udzielania zamówień. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJKOWICACH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO NETTO 1 1. Regulamin określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BBM BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR BBM BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 lipca 2016 r. B U R M I S T R Z Mlaita Sulejówek ZARZĄDZENIE NR BBM.0050.119.2016 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna. 2 Zakres regulacji

R E G U L A M I N. Podstawa prawna. 2 Zakres regulacji Załącznik do Zarządzenia nr 10 dyrektora I LO w Tychach z dnia 9 października 2014 r. R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Wójta Gminy Niegosławice z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr Wójta Gminy Niegosławice z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 120.42.2013 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 28.08.2013r. w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Procedury dokonywania wydatków nieobjętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie

Procedury dokonywania wydatków nieobjętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie Załącznik do Zarządzenia Nr 05/04/2014 Dyrektora CSTiR w Strzyżowie z dnia 16 kwietnia 2014 r. Procedury dokonywania wydatków nieobjętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Centrum Sportu Turystyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr 12/2014/2015 REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r.

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta nr 0050.119.2014 z dnia 04.08.2014r. Regulamin zamówień publicznych, zwany dalej regulaminem, określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Rzeszów, kwiecień 2014 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro

Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO. I.

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 10 /2015 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty euro

Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty euro Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2016 Wójta Gminy Radoszyce z dnia 12.01. 2016 roku Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro 1. Słownik 1. Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY 14 000 EURO netto

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY 14 000 EURO netto Załącznik do Zarządzenia Nr 80/2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 17 października 2011 roku REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY EURO REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO Stosownie do: zasad zawartych w art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 399/344/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie z dnia 21 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 18/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie z dnia 21 października 2013 r. Zarządzenie Nr 18/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie z dnia 21 października 2013 r. w sprawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Miejskiej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r. ANEKS nr 1 do REGULAMINU UDZIELANIA PRZEZ Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 3 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 3 października 2014 roku Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 3 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie Na podstawie art. 31, art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro przez Przedszkole Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Skarszew z dnia roku

Burmistrza Skarszew z dnia roku Zarządzenie nr 45/WPGiIE/2014 Burmistrza Skarszew z dnia 16.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro

Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro 1 1. Użyte w niniejszej Procedurze pojęcia: dostawa, usługa, robota budowlana, kierownik zamawiającego, wykonawca,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr../2008 Starosty Gryfińskiego z dnia..2008 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych, zwany

Bardziej szczegółowo

nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych

nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4931/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16 kwietnia 2014 roku REGULAMIN udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

REGULAMIN udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1578/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 sierpnia 2016 roku REGULAMIN udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień

Regulamin Udzielania Zamówień Regulamin Udzielania Zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich z siedzibą: ul. 1 Maja 26 b, 55 080 Kąty Wrocławskie których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 67/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zarządzenie Nr 67/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r.

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 euro.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 euro. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2015 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 41 w Łodzi z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 4 z dnia 4 lutego 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ Przedszkole nr 6 w Tychach których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Ustalenie wartości zamówienia. 1. Do ustalenia wartości zamówienia stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

REGULAMIN. Ustalenie wartości zamówienia. 1. Do ustalenia wartości zamówienia stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro. 1 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Regulamin udzielania zamówień Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku Załącznik nr 1 do uchwały nr 8/2015 roku z dnia 21 września 2015 roku Regulamin udzielania zamówień Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych: 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawdził (Radca Prawny) Data:

Sprawdził (Radca Prawny) Data: Załącznik nr 1 do zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora MOPS Nr 4/16 z dn. 28 stycznia 2016r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 02 lutego 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 02 lutego 2012r. ZARZĄDZENIE NR 33/2012 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 02 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 2/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 162/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28.09.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piastowie. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych Załącznik do Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 01.10. 2010 r. Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczebrzeszynie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Załącznik do Zarządzenia Nr 29 Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 maja 2014 r. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 152/2011 z dnia 29.08.2011r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Skąpe z dnia 11 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Skąpe z dnia 11 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Skąpe z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia procedur i gminnych jednostkach organizacyjnych Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr 137.293.2014 Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 50 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

... 2 Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

... 2 Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. ZARZĄDZENIE NR 9/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwoleń z dnia 01.07.2010 r. Zn. spr.: N-270-1/10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu Zwiększanie możliwości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE 1. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 2. PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ 3.

PRZEPISY OGÓLNE 1. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 2. PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ 3. REGULAMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UCZELNI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 4 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEPISY OGÓLNE 1. 1. Przedmiotowy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro (netto)

Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro (netto) Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2016 Wójta Gminy Pysznica z dnia 14 stycznia 2016 roku Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawy prawne. Rozdział II Objaśnienia

Rozdział I Podstawy prawne. Rozdział II Objaśnienia Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/34/2008 r Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 maja 2008 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych oraz kontroli finansowej procesów związanych z rozdysponowaniem środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor MGOK w Cybince. Ewelina Skórska. Zarządzenie otrzymują: - wszyscy pracownicy MGOK

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor MGOK w Cybince. Ewelina Skórska. Zarządzenie otrzymują: - wszyscy pracownicy MGOK Zarządzenie nr 25 / 2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Cybince Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU. Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU. Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 25/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo