SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Numer zamówienia : III/DT/23110/ Pn-6/2015 ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zamówienia pn.: PRZEPROWADZENIE ZAAWANSOWANYCH SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU POLITECHNICZNEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU W RAMACH PROJEKTU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - PROFESJONALNY START DO TWOJEJ KARIERY! Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej kwoty euro Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził w dniu 28 lipca 2015 r. KANCLERZ /-/ mgr Kazimierz Matusiak

2 Numer zamówienia : III/DT/23110/ Pn-6/ Nazwa i adres Zamawiającego : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Nowy Świat 4, Kalisz REGON , NIP Telefon : 0-62/ ; ; ; FAX: : 0-62/ ; ; Internet : strona /biuletyn Godziny pracy : Poniedziałek - Piątek : Tryb udzielenia zamówienia : 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego ( art ), w związku z art.10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( t.j. Dz.U. z 2013, poz.907 ze zm.) oraz jej aktów wykonawczych, a w sprawach nieuregulowanych ustawą przepisy ustawy- Kodeks cywilny, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie: ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych( t.j. Dz.U. z 2013, poz.907 ze zm.), SIWZ - należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w pkt.3 niniejszej SIWZ, Zamawiający - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła z Zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego. 3. Opis przedmiot zamówienia : 3.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zaawansowanych specjalistycznych szkoleń dla studentów Wydziału Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, w ramach projektu Mechanika i budowa maszyn - profesjonalny start do Twojej kariery!. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( 85 %). Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie Zamówienie składa się z 3 części (zadań), z podziałem na: Zadanie nr 1 programowanie obrabiarek CNC - programowanie i obsługa pionowego centrum obróbkowego DMC 635V ze sterowaniem Heidenhain Zadanie nr 2 programowanie i obsługa robotów przemysłowych Zadanie nr 3 - badania nieniszczące metodą MPM I stopnia 2

3 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, dla : Zadania nr 1 - programowanie obrabiarek CNC programowanie i obsługa pionowego centrum obróbkowego DMC 635V ze sterowaniem Heidenhain 1) Szkolenie dla 24 osób w podziale na 3 grupy szkoleniowe - do 8 osób każda. 2) Termin realizacji zamówienia - codziennie ( 10 dni po 8 godz. lekcyjnych dla każdej grupy) w dniach: - od 7 do 18 września 2015 r., dla I i II grupy (II- w godzinach popołudniowych), - od 21 września do 2 października 2015 r., dla III grupy. 3) Wymagana liczba godzin szkolenia przypadająca na jednego uczestnika : 80 godz. 4) Miejsce szkolenia w placówce mającej swoją siedzibę w odległości do 30 km od Kalisza, powyżej tej odległości koszty przejazdu studentów pokrywa Wykonawca. 5) Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe, w ramach ceny zawartej w ofercie. 6) Celem kursu ( szkolenia) jest nabycie przez uczestników kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Operator obrabiarek skrawających 722[02] w zakresie programowania i obsługi pionowego centrum obróbkowego DMC 635V z zastosowaniem sterowania HEIDENHAIN. Cel ten musi zostać osiągnięty poprzez odbycie zajęć praktycznych w liczbie 80 godzin z zakresu programowania i obsługi tej maszyny. 7) szkolenie musi zostać przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia obejmującym następujące zagadnienia : -charakterystyka pionowego centrum obróbkowego DMC 635V z układem sterowania HEIDENHAIN, - obsługa pionowego centrum obróbkowego DMC 635 V z układem sterowania HEIDENHAIN TNC 530, - tworzenie programu obróbki z wykorzystaniem funkcji i cykli obróbkowych, - zastosowanie parametrów Q w pisaniu programu obróbki, - wykorzystanie funkcji matematycznych do tworzenia programów, - pisanie programu z zastosowaniem pętli i funkcji logicznych, - wykonywanie gotowego wyrobu wg rysunku. 8) Wykonawca musi zapewnić wykładowcę/wykładowców o kwalifikacjach adekwatnych do zakresu przedmiotu zamówienia. 9) Wykonawca musi zapewnić realizację kursu w wyodrębnionej pracowni CNC wyposażonej w : - pionowe centrum obróbkowe DMC 635V pracujące w 3 osiach programowalnych, z oprogramowaniem pozwalającym na projektowanie i symulowanie w 3D z systemem sterowania HEIDENHAIN, - min 8 stanowisk komputerowych zintegrowanych z maszyną z oprogramowaniem do symulowania w 3D z systemem sterowania HEIDENHAIN, - panele programowalne (symulacja systemu Heidenhain), - projektor multimedialny z ekranem stojącym, - instrukcje 3

4 10). Po zakończonym kursie Wykonawca każdemu uczestnikowi wystawi odpowiednie dokumenty kwalifikacyjne w postaci : - Zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu, wydanego na podstawie 8 ust.1,2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia ( podstawa : Dz.U. nr 31, poz. 216 z 2006 r), - Certyfikatu z wyszczególnioną liczba godzin oraz programem szkolenia, język polski, - Certyfikatu j.w. w języku angielskim. Zadanie nr 2 programowanie i obsługa robotów przemysłowych 1) Szkolenie dla 24 osób w podziale na 3 grupy szkoleniowe - do 8 osób każda. Każdy uczestnik przejdzie szkolenie teoretyczne - 2 dni wszyscy uczestnicy i szkolenie praktyczne na dwóch typach robotów przemysłowych IRp-6 i FANUC - 1,5 dnia grupa max. 5-cio osobowa na jednym robocie, - 1,5 dnia grupa max. 5-cio osobowa na drugim robocie. 2) Termin realizacji zamówienia, codziennie ( 5 dni x 8 godz. lekcyjnych dla każdej grupy) w dniach: - od 7 do 11 września 2015 r., dla I grupy, - od 14 do 18 września 2015 r., dla II grupy, w godzinach popołudniowych - od 21 do 25 września 2015 r., dla III grupy, w godzinach popołudniowych. 3) Wymagana liczba godzin szkolenia przypadająca na jednego uczestnika : 40 godz. 4) Miejsce szkolenia w placówce mającej swoja siedzibę w odległości do 30 km od Kalisza, powyżej tej odległości koszty przejazdu studentów pokrywa Wykonawca. 5) Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe, w ramach ceny zawartej w ofercie. 6) Celem szkolenia jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu programowania robotów przemysłowych. Podczas szkolenia uczestnik będzie miał możliwość poznania instrukcji języka programowania, tak na poziomie podstawowym, jak i zaawansowaniem, wraz z praktycznymi przykładami. Etapem wieńczącym szkolenie jest samodzielnie napisany program wymagający wykorzystania zdobytej wiedzy podczas szkolenia. 7) Świadectwo ukończenia kursu z wyszczególnioną liczbą godzin oraz programem szkolenia. 8) Przeprowadzenie egzaminu po ukończonym szkoleniu przez uprawnione osoby, w tym przewodniczący komisji egzaminacyjnej ze stopniem naukowym minimum doktor nauk technicznych. Zadanie nr 3 - badania nieniszczące metodą MPM I stopnia 1) Szkolenie dla 24 osób w podziale na 2 grupy szkoleniowe w godz. 7:30-13:30 (gr. I) i 14:30-21:00 (gr. II) każda grupa podzielona na 2 podgrupy po 6 osób każda. 2) Termin realizacji zamówienia : codziennie w dniach od 21 września do 2 października 4

5 2015 r. ( 10 dni x 8godz. lekcyjnych dla jednej grupy), w tym egzamin kwalifikacyjny z podziałem na część teoretyczną i praktyczną, 3) Wymagana liczba godzin szkolenia przypadająca na jednego uczestnika: 80 godz. lekcyjnych z egzaminem, 4) Szkolenie teoretyczne z zakresu metody magnetycznej pamięci metalu, w tym: - wprowadzenie do badań nieniszczących z omówieniem istniejących metod, - podstawy fizyczne pomiaru pola magnetycznego, - podstawowe zjawiska fizyczne z zakresu magnetyzmu, - charakterystyka materiałów ferromagnetycznych, - omówienie pojęcia strefa koncentracji naprężeń, - klasyfikacja otrzymanych wskazań, - omówienie obowiązującej normy PN-ISO 24497:1-3. 5) Szkolenie praktyczne ( w grupach 6 osobowych) z zakresu obsługi urządzeń do badań nieniszczących i do pomiaru pola magnetycznego oraz obróbki wyników badań w dedykowanym do urządzeń oprogramowaniu, w tym ; - urządzenia ultradźwiękowe i wiroprądowe - charakterystyka dostępnych urządzeń do pomiaru pola magnetycznego, - kalibracja urządzeń do pomiaru pola magnetycznego z czujnikami do trójosiowego pomiaru (x,y,z), - analiza danych pomiarowych otrzymanych podczas skanowania przygotowanych próbek, - omówienie oprogramowania do obróbki danych pomiarowych, - obróbka otrzymanych danych przy użyciu dedykowanego oprogramowania MM-System. 6) Przeprowadzenie egzaminu po ukończonym szkoleniu przez uprawnione osoby posiadające certyfikat II stopnia wg PN-ISO 9712 oraz wydanie świadectwa o ukończeniu kursu badań nieniszczących metodą MPM I stopnia z wyszczególnioną liczbą godzin oraz programem szkolenia, w języku polskim i angielskim. 7) Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe oraz próbki do wykonania badań pokazowych i egzaminu, w ramach ceny zawartej w ofercie. 8) Miejscem przeprowadzenia szkoleń - Kalisz Wykonawca po podpisaniu umowy dla każdego zadania przedstawi dokładny harmonogram szkolenia z rozbiciem na godziny Kod Wspólnego Słownika Zamówień ( Kod CPV) : Usługi szkolenia specjalistycznego 3.5. Dodatkowe informacje : Zamawiający może udostępnić Wykonawcy - dla zadania nr 3 nieodpłatnie sale wykładowe spełniające odpowiednie wymagania ( np. ekrany, rzutniki itp.) i sale komputerowe z odpowiednią liczbą stanowisk i dostępem do Internetu, oraz inne niezbędne sale dydaktyczne ( np. laboratoria), wg potrzeb Zamawiający udostępni Wykonawcy- pełne listy uczestników szkoleń, w terminie 2 dni przed uzgodnionym rozpoczęciem zajęć w każdej grupie. 5

6 Wykonawca zobowiązany jest do : a) terminowego, zgodnego z podanym przez Zamawiającego harmonogramie rozpoczęcia i kończenia zajęć (w czasie wyznaczonym przez opiekuna projektu), b) powiadamiania Zamawiającego ( opiekuna projektu) z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich odstępstwach od ustalonego harmonogramu szkoleń oraz terminach zajęć zastępczych, zaś w przypadku nieobecności niemożliwych do przewidzenia natychmiastowego informowania o nich Zamawiającego, c) zapewnienia właściwej kadry wykładowej do przeprowadzenia szkoleń, d) przekazywanie dokumentów i informacji uczestnikom szkoleń na polecenie personelu zarządzającego projektem. e) prowadzenia dokumentacji szkolenia, a w szczególności list obecności uczestników szkoleń, f) na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest również do przeprowadzenia wśród uczestników szkoleń dodatkowych ankiet, dostarczonych przez Zamawiającego Wszystkie koszty dodatkowe, związane z dojazdem, noclegiem i utrzymaniem wykładowców (trenerów), pokryje Wykonawca Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia ( dotyczy wszystkich zadań) z przyczyn losowych. Zmiany te Wykonawca uwzględni w fakturze. Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenie jednostkowej dla jednej osoby zawartej w ofercie Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składnia ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z podziałem jak w pkt niniejszej specyfikacji. Każde zadanie należy wycenić oddzielnie, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym. Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Ofercie (Formularzu oferty) zakres zamówienia (w danej części zamówienia), którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak właściwego zapisu w pkt.8 Formularza oferty będzie równoznaczne z samodzielnym wykonaniem zamówienia przez Wykonawcę Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, zostały określone w SIWZ (wzór umowy). 4. Opis sposobu ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.7, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 6

7 5. Termin wykonania zamówienia : Wymagane terminy wykonania zamówienia: zapisane w pkt.3.2 dla każdego zadania. Szczegółowe terminy zajęć ( harmonogram), zostaną uzgodnione po podpisaniu umowy. 6. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium. 7. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt.1-4 ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt.8 SIWZ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy. 8. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu : 8.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt SIWZ Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt SIWZ. 8.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien dysponować minimum 2 osobami ( dla każdego zadania) zdolnymi do wykonania zamówienia. 7

8 Wymagania dotyczące osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (trenerów) : a) specjaliści ze znajomością zastosowań nowych technik i technologii, b) posiadający doświadczenie zawodowe tj. przeprowadził w przeciągu ostatnich 3 lat, min. 2 szkolenia w dziedzinie związanej z tematyką prowadzonego szkolenia, c) co najmniej jeden z nich współpracuje lub działa w instytucjach uprawnionych do wydawania certyfikatu kwalifikacyjnego / świadectwa ukończenia kursu Sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt SIWZ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie w tym : członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek określony w pkt i pkt SIWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. Każdy z warunków określonych w pkt.7.1.1, a w szczególności warunek opisany w pkt. 8.2 SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania metodą: spełnia albo nie spełnia, na podstawie przedstawionych w ofercie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt.9 SIWZ i do których złożenia zobowiązany jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 i art.24 ust.2 pkt.5 ustawy. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania 9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, a określonych w pkt.8 SIWZ do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty : Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, o treści zgodnej z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do oferty; Uwaga oryginał oświadczenia musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną /upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 8

9 . zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik nr Oświadczenie o posiadaniu wymaganych kwalifikacji, potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w pkt SIWZ załącznik nr 4 do oferty W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty : Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1ustawy, o treści zgodnej z formularzem stanowiącym zał. nr 2 do oferty (oryginał); Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą, składa oświadczenie zawierające informacje na temat grupy kapitałowej, o których mowa w art. 26 ust. 2 d ustawy wg wzoru na zał. nr 3 do oferty (oryginał). 9.4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółka cywilna), na podstawie art.23 ust.1 i 2 ustawy; - oświadczenie, o którym mowa w pkt Wykonawcy mogą złożyć łącznie na jednym druku, w przypadku łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, albo odrębnie, jeżeli Wykonawca składający odrębnie oświadczenie, spełnia samodzielnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu albo oświadczenie to może zostać złożone przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, - oświadczenia, o którym mowa w pkt i pkt SIWZ składa każdy z Wykonawców albo oświadczenia te składane są przez upoważnionego pełnomocnika w imieniu tych Wykonawców, - dokumenty, o których mowa w pkt do Wykonawcy mogą składać łącznie, - dokumenty, o których mowa w pkt składa każdy z Wykonawców oddzielnie, albo przez upoważnionego pełnomocnika w imieniu tych Wykonawców Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 9

10 przedstawiając w tym celu pisemne (tj. w oryginale lub poświadczone notarialnie) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby zamówienia (podpisane prze osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji danego podmiotu). Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust.2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa w pkt SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio do kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, lub przed notariuszem. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.6, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców : a) którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1oraz art.26 ust.2d ustawy lub b) którzy nie złożyli pełnomocnictw albo c) którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust.1 oraz art.26 ust.2d ustawy zawierające błędy lub d) którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W razie wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 10. Opis sposobu przygotowania ofert Na ofertę składają się, wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, następujące dokumenty i oświadczenia: a) Formularz oferty - wzór stanowi załącznik do SIWZ; 10

11 b) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 9.1, 9.2, 9.3 SIWZ ; c) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt lit.b lub ppkt.10.9 SIWZ; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia- składający jedną ofertę ( w tym : członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej ) muszą ponadto: a) wspólnie ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art.23 ust.2 ustawy; 1) załączyć do oferty dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt lit.a). Pełnomocnictwo to powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale). Dokument ten podpisany przez reprezentanta każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien przynajmniej zawierać: dane podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; wskazanie nazwy zamówienia, o które się ubiegają; wskazanie pełnomocnika oraz zakres czynności do jakich jest uprawniony (np. podpisania oferty, potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, składania oświadczeń, składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, itp.); 2) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę ; w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać pełne dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (tworzących konsorcjum), a nie tylko pełnomocnika W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę Oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, sporządzony na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie nieścieralnym atramentem Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę Dokumenty składające się na ofertę, mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ( pkt lub 10.9 SIWZ), na każdej zapisanej stronie kserokopii. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu ( np. wraz z imienna pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 11

12 Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane lub oświadczone przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli przez Wykonawcę. Uprawnienie to winno wynikać z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać zakres czynności do których uprawnia. Pełnomocnictwo to powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Ryzyko błędu przy przepisywaniu wyżej wymienionych wzorów, brak w ich treści wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego obciąża Wykonawcę (może skutkować odrzuceniem oferty). W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. musi być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę Zamawiający zaleca, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt.16.4 SIWZ. W Formularzu oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron/ kartek Oferta wraz z załącznikami winna być opakowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez rozerwania opakowania. Na opakowaniu winien być umieszczony napis: Oferta na przeprowadzenie szkoleń dla studentów zadanie nr nie otwierać przed dniem r., godz. 11:15, oraz pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy. W przypadku braku tego wpisu na kopercie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo