Mieszanki analogu insuliny: optymalny profil pacjenta. PRZYGOTOWANY PRZEZ SEQUENCE HC Partners Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mieszanki analogu insuliny: optymalny profil pacjenta. PRZYGOTOWANY PRZEZ SEQUENCE HC Partners Sp. z o.o."

Transkrypt

1

2 CELE BADANIA CELE BADANIA: Określenie charakterystyki pacjenta (jego szczegółowe parametry medyczne) w momencie inicjacji terapii mieszankami analogu insuliny -- u pacjentów dotychczas nieleczonych (( nowozdiagnozowanych) -- u pacjentów dotychczas nieleczonych insuliną -- u pacjentów dotychczas leczonych wg wg innego schematu (w (w tym tym takŝe insuliną) Określenie optymalnych, zdaniem lekarzy, cech charakterystyki pacjenta (społecznych i i medycznych) leczonych mieszankami analogu insuliny. WYKONAWCA: Sequence HC Partners Sp. z o.o. PRACE TERENOWE: marzec/kwiecień 2011 roku METODOLOGIA: Badanie jakościowe Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) 2

3 PODSUMOWANIE Wszyscy badani stosują w swojej pracy mieszanki analogu insuliny, z wypowiedzi respondentów wynika, Ŝe Ŝe to to preparaty lubiane zarówno przez lekarzy jak jak i i pacjentów. Diabetolodzy cenią w nich, wyŝszy niŝ niŝw przypadku mieszanek insuliny ludzkiej, komfort terapii połączony z wygodną formą. To To równieŝ, w ocenie respondentów, preparaty godne zaufania, dobrze zabezpieczające pacjenta --ich ich zastosowanie przynosi zazwyczaj zawsze mniejsze lub lub większe korzyści terapeutyczne. Wybór pacjenta optymalnego odnoszącego maksymalne korzyści z zastosowania mieszanki analogu insuliny wymaga, zdaniem badanych, wieloaspektowej oceny cech chorego: nie nie tylko parametrów medycznych cukrzycy, ale ale takŝe kwestii związanych bezpośrednio z jego stylem Ŝycia. Ocenie podlega takŝe praktyczna moŝliwość realizacji oczekiwań związanych z terapią. Z większości wypowiedzi respondentów wynika, Ŝe Ŝe najlepszą inwestycją dla dla mieszanki analogu insuliny jest pacjent ok. ok roku Ŝycia, otyły, cierpiący na na cukrzycę typu II. II. Obecność zaawansowanych powikłań cukrzycowych (w (w tym kontekście wymieniane: nefropatia, retinopatia, objawy stopy cukrzycowej) wskazuje raczej na na wybór intensywnych schematów leczenia, natomiast obecność łagodnych zmian neuropatycznych (a (a w ocenie niektórych badanych nawet przebyty udar lub lub zawał) nie nie stanowi przeszkody dla dla efektywnego wykorzystania mieszanki analogu insuliny. Cechą wspierająca wybór mieszanki analogu insuliny jest obecność u chorego hiperglikemii poposiłkowej i i wysokich poziomów cukru na na czczo. Pacjent leczony dotychczas wyłącznie preparatami doustnymi z reguły nie nie będzie odczuwał hipoglikemii, natomiast w przypadku chorych przestawianych z innego schematu insulinoterapii, kandydat do do mieszanki analogu insuliny, moŝe doświadczać łagodnych hipoglikemii przed i i między posiłkowych oraz nocnych. Kwestią istotnie wspierającą wybór mieszanki analogu insuliny jest obecność w diecie pacjenta węglowodanów, in in plus badani równieŝ zaliczają ograniczoną liczbę posiłków dziennie --preferowany pacjent spoŝywa trzy posiłki dziennie z późną obiadokolacją, po po której nie nie podjada. Chory u którego leczenie mieszankami analogu insuliny, moŝe przynieść optymalnie korzystne efekty leczenia to, to, zdaniem badanych, pacjent prowadzący regularny i i umiarkowanie aktywny tryb Ŝycia. Zastosowanie mieszanki analogu insuliny zwalania, zdaniem badanych, pacjenta z obowiązku bardzo szczegółowej samokontroli i i w związku z tym to to korzystne preparaty dla dla chorych nie nie umiejących utrzymać samodyscypliny na na bardziej wymagających schematach oraz dla dla osób zapominalskich. Preferowanym kandydatem do do leczenia mieszankami analogu insuliny jest osoba samodzielna i i aktywna oczekująca nie nie obciąŝającej czasowo oraz nie nie absorbującej terapii, ale ale takŝe osoby niesprawne zaleŝne od od opieki rodziny lub lub pielęgniarki w takiej sytuacji mieszanka analogu pozwala na na wygodne zorganizowanie leczenia. Najbardziej korzystną i i najczęstszą sytuacją włączenia mieszanki analogu insuliny jest inicjacja insulinoterapii u pacjenta który dotychczas przyjmował doustne leki przeciw cukrzycowe, badani wyróŝniali równieŝ sytuację w której pacjent jest przestawiany z innego schematu insulinoterapii najczęściej z mieszanki insuliny ludzkiej. 3

4 WYNIKI BADANIA I Doświadczenia terapeutyczne dotyczące zastosowania mieszanek analogu insuliny 4

5 1.1. Percepcja mieszanek analogu insuliny Wszyscy respondenci stosują obecnie mieszanki analogu insuliny u swoich pacjentów. Preparaty tego typu są ordynowane, zdaniem respondentów, wyłączenie w przypadku pacjentów cierpiących na cukrzycę typu II, nie są stosowane u pacjentów z typem I cukrzycy - z uwagi obecność duŝych wahań między poziomami glikemii i konieczność bieŝącej modyfikacji podawanej dawki insuliny. Jednostkowi respondenci respondentów sięgający po te preparaty u pacjentów z I typem cukrzycy, podkreślali, Ŝe są to sytuacje absolutnie wyjątkowe wynikające ze specyfiki tych pacjentów. Mieszanki analogu insuliny są postrzegane jako preparaty wygodne dla pacjenta głównie z uwagi na formę mix łączącą analog insuliny krótko i długodziałającej oraz na prosty schemat podania - moŝliwości wstrzyknięcia preparatu zabezpieczającego kompleksowo pacjenta raz, dwa lub, rzadziej, trzy razy dziennie. W opiniach lekarzy mieszanki analogu są dobrym rozwiązaniem dla pacjentów prowadzących w miarę regularny tryb Ŝycia i nie wymagających intensywnej insulinoterapii. Z doświadczeń badanych wynika, Ŝe pacjenci niekiedy sami proszą się o nowoczesne preparaty insulin, czerpiąc wiedzę na ich temat od innych chorych lub z Internetu. Badani widzą duŝą przydatność mieszanek analogu insuliny u chorych mających trudności z utrzymaniem skomplikowanej dyscypliny terapeutycznej i prowadzeniem wymagającej samokontroli. Mieszanki analogu insuliny są postrzegane jako preparaty komfortowe takŝe dla lekarza dobrze zabezpieczają pacjenta i zazwyczaj pozwalają na osiągniecie wyznaczonych celów terapeutycznych. Najczęściej wymienianą wadą mieszanek analogu insuliny był sztywny skład preparatu. Jak podkreśla większość badanych, zastosowanie mieszanek analogu insuliny jest, w przypadku pacjentów cierpiących na cukrzycę typu II, z reguły rozwiązaniem korzystnym - jednak w róŝnym stopniu dla róŝnych pacjentów. Zdaniem respondentów wybór pacjenta u którego mieszanki przyniosą optymalną wartości terapeutyczną wymaga uwzględnienia nie tylko parametrów medycznych, ale równieŝ elementów związanych ze stylem Ŝycia i sytuacją osobistą chorego. Kwestią budząca wątpliwości i wymagająca rozwaŝenia przy wprowadzeniu mieszanki analogu insuliny jest, dla respondentów, koszt leczenia. Jednocześnie jednak badani widzą wśród swoich pacjentów osoby które mimo ewidentnie gorszego uposaŝenia, kupują te preparaty. Część badanych opowiadała się przede wszystkim za skutecznym i oszczędnym na dłuŝszą metę i w szerszej skali leczeniem cukrzycy: koszt leczenia gorszej jakości ale tańszego przekłada się w przyszłości na duŝo wyŝszy koszt związany z wystąpieniem powikłań. Cena, mimo, Ŝe nie bez znaczenia, nie jest więc czynnikiem decydującym o wyborze lub rezygnacji z preparatu. 5

6 1.2. Zalety mieszanek analogu insuliny Zalety: Wygodne dla pacjenta z uwagi formę mieszanki Wygodne dla pacjenta z uwagi na konieczność niewielkiej liczby wstrzyknięć (od 1 do maksymalnie 3) Wygodne z uwagi na brak konieczności zachowania odstępu miedzy podaniem insuliny a posiłkiem (pacjenci nie mający czasu, zabiegani, osoby aktywne ale i osoby starsze mogące zapomnieć o konieczności posiłku, niesamodzielne - karmione) Ułatwiają łagodne wprowadzenia pacjenta w konieczność podawania insuliny Obecność mniejszej liczby niedocukrzeń niŝ w przypadku mieszanek insuliny ludzkiej Pozytywny wpływ na hiperglikemię po posiłkową, w porównaniu do mieszanek insuliny ludzkiej Rzadsze podanie eliminuje ryzyko ingerencji i błędu ze strony pacjenta: terapia jest nieskomplikowana Łatwość postępowania w przypadku niedocukrzeń (wystarczy osłodzona herbata, w przypadku mieszanek insulin ludzkich konieczność zjedzenia drobnego posiłku kanapki - dodatkowe kalorie) Stwarzają moŝliwość skutecznej insulinoterapii u pacjentów jedzących zmienną ilość pokarmu (m.in. pacjenci onkologiczni w trakcie chemioterapii, pacjenci cierpiący na zaburzenia odŝywiania - anoreksję) Często wymieniane sytuacje korzystnego wyboru: Pacjent z cukrzycą typu II rozpoczynający insulinoterapię po etapie leczenia lekami doustnymi Pacjenci u których zastosowanie terapii konwencjonalnej mieszanką analogu pozwala na prowadzenie efektywnego leczenia (pacjenci niesamodzielni, nie wykonujący sami iniekcji, pacjenci potencjalnie popełniający błędy na skomplikowanych schematach leczenia) Pacjenci spoŝywający 3 posiłki dziennie z późną obiadokolacją (przyjęcie mieszanki analogu przy ostatnim posiłku bez moŝliwości podjadania zabezpiecza pacjenta na noc) Pacjenci otyli Pacjenci z obecnością hiperglikemii poposiłkowej, objęci insulinoterapią w formie mieszanki ludzkiej: moŝliwość poprawienia wyników leczenia przy utrzymaniu formy mieszanki 6

7 II Istotne dla lekarzy parametry wyboru i ich definicje 7

8 2.1. Pacjent: kryteria oceny kandydata na mieszankę analogu insuliny Wiek :Pacjent do 80 roku Ŝycia ( optymalnie ok. 60 lat : nieco poniŝej/nieco powyŝej, wiek nie jest jednak, w ocenie respondentów, parametrem kluczowym: wiek metrykalny ma mniejsze znaczenie niŝ wiek biologiczny pacjenta przekładający się m.in. na moŝliwości prowadzenia samokontroli i przestrzegania schematów leczenia: kwestie moŝliwości psychicznych, u pacjentów starszych powyŝej 80 roku Ŝycia i chorujących wiele lat moŝe równieŝ występować duŝy deficyt insuliny natywnej co implikuje konieczność zastosowania schematu intensywnego zamiast mieszanki analogu insuliny ) Preferowana obecność II typu cukrzycy Obecność otyłości lub nadwagi mierzona w BMI i obwodzie talii (pacjent na kaŝdej wizycie jest waŝony, dla większości respondentów optymalny kandydat to pacjent otyły z BMI powyŝej 30: otyłym pacjentem jest często pacjent męŝczyzna) Etap terapii (osoby świeŝo zdiagnozowane nie są optymalnymi kandydatami - osoby rozpoczynające insulinoterapię juŝ tak: wprowadzenie mieszanki analogu insuliny pozwala na łagodne przejście do leczenia intensywniejszego i insulinoterapii w ogóle) Obecność hipoglikemii (szczególnie cięŝkich i nocnych: korzystne podanie mieszanki analogu w porze późnej kolacji) Obecność hiperglikemii poposiłkowej Poziomy cukru we krwi głównie po posiłku i na czczo Stopień zaawansowania choroby (ubytek insuliny natywnej, poziom peptydu C: wspiera decyzję o włączeniu insuliny ) Uzyskiwane dotychczas wyniki leczenia: HbA1C: poziom potwierdza konieczność intensyfikacji leczenia Obecność zaburzeń wchłaniania, gastroparezy: niekorzystne w przypadku mieszanek analogu Tryb Ŝycia :im regularniejszy tym optymalniejszy wybór mieszanki Aktywność/Brak aktywności: optymalni pacjenci to z jednej strony osoby starsze wymagające prostego schematu leczenia, z drugiej aktywne wymagające terapii nie absorbującej w czasie, dostosowanej do Ŝycia w biegu Sprawność ruchowa rąk: sprzyjająca mniejsza ilość wstrzyknięć optymalizuje wybór mieszanki Względy socjalne: obecność rodziny, konieczność podania insuliny przez inną osobę (członek rodziny, pielęgniarka odwiedzająca pacjenta) o wyborze mieszanki analogu mogą decydować względy praktyczne: łatwiej zorganizować terapię w przypadku pacjenta niesamodzielnego podając lek 2xdziennie 8

9 2.2. Pacjent: kryteria oceny kandydata na mieszankę analogu insuliny Rodzaj i częstotliwość podejmowanej aktywności fizycznej: osoby uprawiające wyczynowo sport, podejmujące duŝy lub nieregularny wysiłek nie są optymalnymi kandydatami, wybór optymalizuje regularny, umiarkowany wysiłek np. regularny spacer Wykonywana praca: fizyczna czy przed komputerem, duŝy wysiłek fizyczne moŝe być związany z koniecznością wyboru innego typu preparatu insulinowego Ilość, wielkość i skład spoŝywanych posiłków : nie za często, nie 5 razy dziennie, preferowane 3 posiłki dziennie w miarę jednakowe porcje, brak przekąsek, w przypadku mieszanek analogu insuliny preferowana jest obecność węglowodanów w diecie, dieta lipidowo - białkowo optymalizuje wybór mieszanki insuliny ludzkiej ) Pory spoŝywania posiłków: optymalizująca wybór obecność późnego posiłku: obiadokolacja, przyjęcie mieszanki do późnej kolacji zabezpieczy przed moŝliwością nocnych hipoglikemii Preferowana obecność posiłków wysokowęglowodanowych w diecie Obecność i stopień zaawansowania powikłań: obecność zaawansowanych powikłań zmniejsza szansę na optymalny wynik terapii mieszankami analogu insuliny (nefropatia, retinopatia, stopa cukrzycowa), natomiast obecność dolegliwości neuropatycznych nie jest przeszkodą w osiąganiu dobrych wyników na mieszankach analogu Preferencje pacjenta dotyczące terapii: preferowany schemat leczenia: pacjenci lubią mieszanki Preferowany pacjent nie utrzymujący reŝimu standardowej samokontroli: mieszanki analogu insuliny wymagają od pacjenta mniejszej samokontroli, terapia jest łatwa i przez to mniej podatna na błędy pacjenta MoŜliwości terapeutyczne u danego pacjenta: czy mieszanki analogu insuliny pokrywają zapotrzebowanie pacjenta w sposób wystarczający? skłonność do popełniania błędów przy skomplikowanych schematach i wymagającej samokontroli wspiera wybór prostego leczenia mieszanki analogu insuliny MoŜliwości mentalne pacjenta: wybór mieszanek insulin to dobry wybór dla pacjentów mających trudności z opanowaniem skomplikowanych schematów, wymagających prostego łatwego do zapamiętania leczenia MoŜliwości finansowe pacjenta 9

10 2.3. Podział cech podlegających ocenie Parametry medyczne: Pomiary glukozy na czczo i 2 godziny po głównych posiłkach/posiłku Obecność otyłości lub (mniej preferowana) nadwagi Parametry wskazujące konieczność intensyfikacji dotychczasowego leczenia ( HbA1C, peptyd C) Obecność hiperglikemii poposiłkowej Obecność cięŝkich i i nocnych hipoglikemii Obecność powikłań (szczególnie zaawansowanych) Wybór optymalnie Obecność zaburzeń wchłaniania korzystnej sytuacji wymaga analizy potrzeb terapeutycznych pacjenta, moŝliwości osiągnięcia zamierzonych celów, parametrów medycznych chorego oraz uwzględniania kwestii praktycznych związanych z jego sytuacja osobistą i stylem Ŝycia. Cechy pacjenta: Wiek Sytuacja finansowa Warunki socjalne i rodzinne Wymuszona organizacją terapii konieczność podania leków dwa razy (pacjenci nie przyjmujący insuliny samodzielnie) Regularność i natęŝenie aktywności fizycznej Skład, ilość, częstotliwość i pory spoŝywania posiłków Aktywność umysłowa, zdolność do utrzymywania samokontroli i przestrzegania schematów leczenia Skłonność do popełniania błędów w trakcie terapii 10

11 2.4.Opinie dotyczące wyboru terapii przeciwcukrzycowej Wypowiedzi części respondentów wskazują na podejście do leczenia jak do długoterminowej inwestycji w chorego Wczesna insulinoterapia pozwala poprowadzić pacjenta na małych dawkach insuliny co przekłada się na mniejszy przyrost wagi i pewniejszą profilaktykę powikłań Koszt wybranego optymalnego leczenia rozumiany jako cena leku, musi być odnoszony i oceniany w stosunku do całościowych i przyszłych kosztów związanych z konsekwencjami leczenia tańszego w przeliczeniu na opakowanie leku, ale potencjalnie mniej korzystnego (koszt związany z wystąpieniem powikłań cukrzycy: pacjent po udarze, pacjent po zawale, pacjent ze stopą cukrzycową) 11

12 III Optymalny profil pacjenta 12

13 3.1. Inicjacja terapii mieszankami analogu insuliny Potencjalnie najbardziej korzystne sytuacje: Zdaniem wszystkich badanych najkorzystniejszą sytuacją włączenia mieszanki analogu insuliny jest inicjacja insulinoterapii u pacjentów leczonych uprzednio preparatami doustnymi. Z deklaracji badanych wynika, Ŝe insulinoterapia jest inicjowana zazwyczaj po 7-10 latach terapii lekami doustnymi. Włączenie mieszanek analogu insuliny w takim momencie pozwala na łagodne wprowadzenie pacjenta w nawyk podawania insuliny, nie jest nadmiernie kłopotliwe i nie wymaga gwałtownych zmian dotychczasowych zachowań chorego. Diabetycy łatwiej akceptują leczenie w przyjaznym dla siebie schemacie - intensywna insulinoterapia jest najczęściej zbyt obciąŝająca dla pacjentów rozpoczynających leczenie insuliną. Respondenci przyznali równieŝ, Ŝe stosunkowo często przestawiają pacjentów z innych schematów insulinoterapii na mieszanki analogu insuliny - najczęściej chory przyjmował dotychczas mieszankę insuliny ludzkiej. Mieszanki analogu insuliny są traktowane w takiej sytuacji jako naturalny, kolejny krok leczenia. Zdaniem badanych, zmiana mieszanki insuliny ludzkiej na mieszankę analogu insuliny przynosi pacjentowi ewidentne korzyści terapeutyczne poprawiając wyniki leczenia (lepsze wyniki glikemii), przy utrzymaniu wygodnego schematu podania. Zastosowanie mieszanek analogu insuliny moŝe takŝe stanowić punkt wyjścia dla późniejszych decyzji związanych z intensyfikacją leczenia - dla części badanych rolę terapii paraintensywnej pełni podanie mieszanki analogu insuliny w schemacie 3 podań dziennie. Jak się dołącza do leków doustnych to zawsze w dziesiątkę trafiam. Bo Ci pacjenci zawsze są z zespołem metabolicznym i jak mam tu taka analogowa mieszankę to zawsze moŝna dać jedna, dwie jednostki mniej, niŝ by się dało tej mieszanki normalnej takiej, wiec to jest korzyść Zwłaszcza takie osoby, które są jeszcze aktywne zawodowo, i wracają do domu i ten główny posiłek tak naprawdę to jest o godzinie osiemnastej. I wtedy ta komponenta w mieszance analogowej szybko działającej insuliny jest bardzo potrzebna. Po to, Ŝeby skorygować ten szczyt, pik glikemii po kolacji Pacjent, który przytył w trakcie, duŝo przytył w trakcie leczenia poprzednimi mieszankami (ludzkimi) i moŝe próba zmniejszenia masy ciała. MoŜe łatwiej mu będzie przy mieszance analogowej i przy trzech posiłkach bez przekąsek. 13

14 3.2. Pacjent rozpoczynający insulinoterapię: cechy optymalizujące wybór mieszanki analogu insuliny Bardzo często jako element leczenia złoŝonego: w skojarzeniu z metforminą. Często inicjacja w formie jednego wstrzyknięcia mieszanki analogu insuliny (np. do duŝej obiadokolacji), później intensyfikacja do dwóch, niekiedy trzech 14 Cierpi na II typ cukrzycy Wiek + 50 lat Leczony dotychczas lekami doustnymi, niekiedy zbyt długo przebywający pod opieką lekarza POZ Nie zadowalające wyniki obecnie przyjmowanej terapii Niewyrównana, wieloletnia cukrzyca mogąca przekładać się na obecność niezaawansowanych powikłań (neuropatia) Wysokie glikemii, obecność hiperglikemii po posiłku i podwyŝszonej glikemii na czczo Poziom glikemii na czczo: powyŝej mg/dl Poziom glikemii po posiłku: powyŝej mg/dl Nie doświadcza hipoglikemii Obecnie brak planów/brak potrzeby schematu intensywnego Poziom HbA1c powyŝej 7%, u osób starszych (powyŝej 20 lat staŝu choroby, z licznymi powikłaniami np. po udarze) powyŝej 8% Pacjent jest otyły: BMI powyŝej 30 lub ma nadwagę: BMI powyŝej Obecność otyłości brzusznej Pacjent pracuje, spoŝywa późne obiadokolacje Prowadzi uregulowany tryb Ŝycia (regularnie powtarzany umiarkowany wysiłek) Posiłki 3x dziennie o złoŝonym składzie: węglowodany, tłuszcze, białka. Nie wykazujący zainteresowania skomplikowanymi schematami leczenia, nie ingerujący w leczenie Akceptujący i rozumiejący proste schematy (w jednostkowej opinii osoby z wykształceniem średnim, zawodowym) Leniwy w kwestii prowadzenia szczegółowej samokontroli

15 3.3. Pacjent przestawiany z innego schematu insulinoterapii: cechy optymalizujące wybór mieszanki analogu insuliny Zmiana odbywa się najczęściej z mieszanek insuliny ludzkiej: próba uzyskania lepszych efektów przy utrzymaniu tego samego schematu podania (częsty cel to poprawa hiperglikemii poposiłkowej) Cierpi na II typ cukrzycy Wiek + 50 lat Pacjent jest otyły: BMI powyŝej 30 Pacjent tył podczas dotychczasowej terapii Pacjent z wagą w normie doświadczający niedocukrzeń ( sytuacja rzadka, terapia para intensywana : mieszanka 3 x dziennie) W planach dalsza intensyfikacja insulinoterapii, wprowadzenie mieszanki analogu to etap przed, Doświadcza hipoglikemii przed i między posiłkami: poniŝej 70 mg/dl, hipoglikemii nocnej poniŝej 100 mg/dl Doświadcza łagodnych hipoglikemii Obecność hiperglikemii poposiłkowej powyŝej 160 mg/dl MoŜe doświadczać nie zaawansowanych powikłań (neuropatia, ) Pacjent chce utrzymać konwencjonalny schemat insulinoterapii (chce nadal przyjmować mieszanki) Decydująca o wyborze jest w tym przypadku obecność wahań, a nie wartość poszczególnych pomiarów glikemii (poziomy glikemii wskazują na obecność wahań: duŝy przyrost glikemii po posiłku, wartość przyrostu mg/dl) Poziom HbA1C powyŝej 6,5-7,5% Pacjent nie przestrzegał koniecznych odstępów miedzy podaniem insuliny ludzkiej a posiłkiem Pacjent aktywny: chce przyjąć insulinę i nie czekać na posiłek Pacjent niesamodzielny, pod opieką: konieczność przerw między posiłkami jest uciąŝliwa dla organizacji terapii Pacjent wymagający terapii dającej poczucie bezpieczeństwa: mieszanka analogu insuliny daje pewniejsze zabezpieczenie przed hipoglikemiami nocnymi 15

16 3.4. Czynniki wspierające wybór: podsumowanie Cechy powtarzające się w kartach optymalnego pacjenta, wskazujące na preferowany typ chorego: II typ cukrzycy Obecność otyłości Pacjent leczony dotychczas wyłącznie lekami doustnymi lub przyjmujący mieszankę insuliny ludzkiej Obecność hipoglikemii między posiłkowej i nocnej, hipoglikemie łagodne MoŜliwość obecności nie zaawansowanych powikłań SpoŜywający 3 posiłki w ciągu dnia Obecność późnej obiadokolacji Prowadzący uregulowany tryb Ŝycia Zdyscyplinowany, jednak nie przestrzegający lub mający trudności w przestrzeganiu zasad bardziej skomplikowanego leczenia Prowadzący samokontrolę 16

17 Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez firmę Sequence HC Partners Sp. z o.o.. Sequence HC Partners Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne decyzje i ich skutki, jakie zostaną podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowanie jest chronione prawami autorskimi Sequence HC Partners sp. z o.o. i przeznaczone jest wyłącznie do uŝytku wewnętrznego Klienta (nabywcy). Klient nie ma prawa przekazywania bądź jakiegokolwiek innego udostępniania opracowania osobie trzeciej (w tym jego publikacji), jak równieŝ nie ma prawa ujawniania opracowania lub wynikających z niego danych czy informacji. PowyŜsze dotyczy zarówno całości, jak i fragmentów opracowania. Jakiekolwiek cytowanie (w tym w zakresie tzw. dozwolonego uŝytku) opracowania, jego fragmentów czy pochodzących z niego danych moŝliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Sequence HC Partners Sp. z o.o., wskazującej cel i zakres dozwolonego cytatu. 17

Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej

Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez firmę Sequence HC Partners Sp. z o.o. Sequence HC Partners Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Leczenie cukrzycy typu 2- nowe możliwości

Leczenie cukrzycy typu 2- nowe możliwości Leczenie cukrzycy typu 2- nowe możliwości Dr n. med. Iwona Jakubowska Oddział Diabetologii, Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych SP ZOZ Woj,. Szpital Zespolony Im. J. Śniadeckiego w Białymstoku DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy Hiperglikemia Schemat postępowania w cukrzycy Postępowanie w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu glukozy we krwi, czyli hiperglikemii Codzienne monitorowanie poziomu cukru (glukozy) we krwi stanowi

Bardziej szczegółowo

Szkoła przyjazna dziecku z cukrzycą. Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Szkoła przyjazna dziecku z cukrzycą. Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi Szkoła przyjazna dziecku z cukrzycą Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi Dzieci chorują głównie na cukrzycę typu 1 Cukrzyca typu 1 - jest chorobą charakteryzującą

Bardziej szczegółowo

Hemoglobina glikowana (HbA1c) a cukrzyca

Hemoglobina glikowana (HbA1c) a cukrzyca Hemoglobina glikowana (HbA1c) a cukrzyca Cukrzyca jest najpopularniejszą chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Dotyczy osób w różnym przedziale wiekowym. Niezależnie od typu cukrzycy, głównym objawem choroby

Bardziej szczegółowo

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy Hiperglikemia Schemat postępowania w cukrzycy Postępowanie w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu glukozy we krwi, czyli hiperglikemii Codzienne monitorowanie poziomu cukru (glukozy) we krwi stanowi

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE WYNIKÓW RAPORTU Z PROGRAMU BADAWCZO-EDUKACYJNEGO NA TEMAT SAMOKONTROLI W CUKRZYCY.

STRESZCZENIE WYNIKÓW RAPORTU Z PROGRAMU BADAWCZO-EDUKACYJNEGO NA TEMAT SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. STRESZCZENIE WYNIKÓW RAPORTU Z PROGRAMU BADAWCZO-EDUKACYJNEGO NA TEMAT SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Wprowadzenie: Umiejętność samokontroli choroby wśród osób chorych na cukrzycę jest niezwykle istotną częścią

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej

Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez firmę Sequence HC Partners Sp. z o.o. Sequence HC Partners Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Hipoglikemia. przyczyny, objawy, leczenie. Beata Telejko

Hipoglikemia. przyczyny, objawy, leczenie. Beata Telejko Hipoglikemia przyczyny, objawy, leczenie Beata Telejko Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Definicja hipoglikemii w cukrzycy Zespół objawów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 1. Adres jednostki: Adres: Szpital im. Fr. Raszei, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Hipoglikemia Hipoglikemia Hipoglikemia, zwana inaczej niedocukrzeniem, oznacza obniżanie stężenia glukozy we krwi do wartości poniżej 55 mg/dl (3,1 mmol/l) Niekiedy objawy hipoglikemii mogą wystąpić przy

Bardziej szczegółowo

5. Województwo, w którym mieści się Pani/Pana główne miejsce pracy: G. mazowieckie. H. opolskie. I. podkarpackie. J. podlaskie. K.

5. Województwo, w którym mieści się Pani/Pana główne miejsce pracy: G. mazowieckie. H. opolskie. I. podkarpackie. J. podlaskie. K. G. G. Page 1 D. D. D. Page 2 METRYCZKA Jeżeli Pani/Pan zatrudniona/y jest u więcej niż jednego pracodawcy proszę o udzielnie odpowiedzi w całej ankiecie zgodnie z głównym miejscem pracy (powyżej 50% czasu

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Ostre infekcje u osób z cukrzycą

Ostre infekcje u osób z cukrzycą Ostre infekcje u osób z cukrzycą Sezon przeziębień w pełni. Wokół mamy mnóstwo zakatarzonych i kaszlących osób. Chorować nikt nie lubi, jednak ludzie przewlekle chorzy, jak diabetycy, są szczególnie podatni

Bardziej szczegółowo

ediab - Bezprzewodowa platforma ezdrowie wspomagająca terapię osób chorych na cukrzycę Krzysztof Brzostowski, Jarosław Drapała, Jerzy Świątek

ediab - Bezprzewodowa platforma ezdrowie wspomagająca terapię osób chorych na cukrzycę Krzysztof Brzostowski, Jarosław Drapała, Jerzy Świątek ediab - Bezprzewodowa platforma ezdrowie wspomagająca terapię osób chorych na cukrzycę Krzysztof Brzostowski, Jarosław Drapała, Jerzy Świątek II Konferencja i3: internet infrastruktury innowacje enauka

Bardziej szczegółowo

Hiperglikemia. Jak postępować przy wysokich poziomach cukru?

Hiperglikemia. Jak postępować przy wysokich poziomach cukru? Hiperglikemia Jak postępować przy wysokich poziomach cukru? POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSOKIEGO POZIOMU GLUKOZY WE KRWI, CZYLI HIPERGLIKEMII Codzienne monitorowanie poziomu cukru (glukozy)

Bardziej szczegółowo

Organizacja opieki i edukacji diabetologicznej nad pacjentem z cukrzycą w lecznictwie ambulatoryjnym i stacjonarnym. Badanie ogólnopolskie.

Organizacja opieki i edukacji diabetologicznej nad pacjentem z cukrzycą w lecznictwie ambulatoryjnym i stacjonarnym. Badanie ogólnopolskie. Organizacja opieki i edukacji diabetologicznej nad pacjentem z cukrzycą w lecznictwie ambulatoryjnym i stacjonarnym. Badanie ogólnopolskie. - 1 - Szanowna Pani, Szanowny Panie, Polska Federacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Rozpoznanie, objawy cukrzycy, wydzielanie insuliny, receptor dla insuliny, patomechanizm cukrzycy typu 1 i typu 2

Rozpoznanie, objawy cukrzycy, wydzielanie insuliny, receptor dla insuliny, patomechanizm cukrzycy typu 1 i typu 2 Farmakoterapia cukrzycy Leki stosowane w leczeniu cukrzycy Co oznacza termin cukrzyca Grupa schorzeń metabolicznych, których wspólną cechę stanowi hiperglikemia jako wynik absolutnego i/lub względnego

Bardziej szczegółowo

Analiza systemów refundacyjnych dotyczących leków na cukrzycę w wybranych krajach Unii Europejskiej

Analiza systemów refundacyjnych dotyczących leków na cukrzycę w wybranych krajach Unii Europejskiej Analiza systemów refundacyjnych dotyczących leków na cukrzycę w wybranych krajach Unii Europejskiej Osobom chorym na cukrzycę grożą poważne, specyficzne dla tej choroby powikłania, które mogą prowadzić

Bardziej szczegółowo

Odkrycie insuliny było jednym

Odkrycie insuliny było jednym INSULINOTERAPIA Maciej Pawłowski Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Odkrycie insuliny było jednym z najważniejszych odkryć współczesnej medycyny. Po raz pierwszy insulinę

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Aktywność fizyczna glukometr glukometr glukometr glukometr glukometr skrocona 8 str broszura aktywnosc fizyczna.indd 1 2013-05-09 14:12:46 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie preparatów stosowanych w leczeniu kandydozy pochwy

Postrzeganie preparatów stosowanych w leczeniu kandydozy pochwy Postrzeganie preparatów stosowanych w leczeniu kandydozy pochwy 1 Niniejsze studium zostało przygotowane przez firmę Sequence HC Partners Sp. z o.o. Firma Sequence HC Partners Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce www.seniorizdrowie.pl

Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce www.seniorizdrowie.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020 Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

Produkty złożone (combo) stosowane w nadciśnieniu tętniczym a system refundacji leków ocena potencjału oszczędności

Produkty złożone (combo) stosowane w nadciśnieniu tętniczym a system refundacji leków ocena potencjału oszczędności Produkty złożone (combo) stosowane w nadciśnieniu tętniczym a system refundacji leków ocena potencjału oszczędności MIEJ SERCE I PATRZAJ W SERCE... I TĘTNICE HEALTH PROJECT MANAGEMENT 23 maja 2016 r. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY

10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY 10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY FAKT 1. Około 347 mln ludzi na świecie choruje na cukrzycę. Istnieje rosnąca globalna epidemia cukrzycy, u której podłoża leży szybki przyrost przypadków nadwagi i otyłości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIczek SAMOKONTROLI

DZIENNIczek SAMOKONTROLI DZIENNIczek SAMOKONTROLI TWÓJ DZIENNICZEK SAMOKONTROLI Niniejszy dzienniczek został opracowany specjalnie z myślą o osobach chorych na cukrzycę, które są poddawane insulinoterapii. Pomoże on Tobie i Twojemu

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH CUKRZYCA.? cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynika

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy

Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla chorych na cukrzycę. W przypadku tej choroby wysiłek fizyczny

Bardziej szczegółowo

POWIKŁANIA. Personal solutions for everyday life.

POWIKŁANIA. Personal solutions for everyday life. POWIKŁANIA Personal solutions for everyday life. Powikłania Cukrzyca występuje u osób, w przypadku których organizm nie potrafi sam kontrolować poziomu glukozy we krwi (określanego również jako poziom

Bardziej szczegółowo

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2013 Aneks 2 Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Opracowano we współpracy z dr.

Bardziej szczegółowo

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015 Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 15 27 października 15 Wpływ nowego prawa na ordynację lekarską Ustawa Refundacyjna w istotny sposób

Bardziej szczegółowo

Znaczenie i ocena dostępności do metod insulinoterapii w Polsce

Znaczenie i ocena dostępności do metod insulinoterapii w Polsce Znaczenie i ocena dostępności do metod insulinoterapii w Polsce Prof. dr hab. med. Maciej T. Małecki Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydzielanie

Bardziej szczegółowo

Raport z rejestru REG-DIAB ocena wybranych aspektów leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach codziennej praktyki lekarskiej w Polsce

Raport z rejestru REG-DIAB ocena wybranych aspektów leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach codziennej praktyki lekarskiej w Polsce Raport z rejestru REG-DIAB ocena wybranych aspektów leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach codziennej praktyki lekarskiej w Polsce Badanie nr: GLIME_L_00670 przeprowadzenie i opracowanie wyników

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Powikłania cukrzycy Retinopatia

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Powikłania cukrzycy Retinopatia AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Powikłania cukrzycy Retinopatia PRZEWLEKŁE POWIKŁANIA CUKRZYCY Cukrzyca najczęściej z powodu wieloletniego przebiegu może prowadzić do powstania tak zwanych

Bardziej szczegółowo

David Levy. P raktyczna OPIEKA DIABETOLOGICZNA

David Levy. P raktyczna OPIEKA DIABETOLOGICZNA David Levy P raktyczna OPIEKA DIABETOLOGICZNA David Levy m d P raktyczna OPIEKA DIABETOLOGICZNA Redakcja naukowa tłumaczenia prof. dr hab. n. med. W ALDEM AR KARNAFEL Z języka angielskiego tłumaczyła dr

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, której głównym objawem jest podwyższone stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia). Stan taki

Bardziej szczegółowo

SAMOKONTROLA CUKRZYCY

SAMOKONTROLA CUKRZYCY SAMOKONTROLA CUKRZYCY Alicja Szewczyk Klinika Endokrynologii i Diabetologii Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Uniwersytet Zdrowia 2015r. Problem 1 Jak

Bardziej szczegółowo

Via Medica. www.cukrzyca.info.pl

Via Medica. www.cukrzyca.info.pl Redaktor Naukowy: Prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki Redaktor Prowadzący: Dr hab. med. Maciej Małecki Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Katedra Chorób Metabolicznych 31 501 Kraków,

Bardziej szczegółowo

inwalidztwo rodzaj pracy

inwalidztwo rodzaj pracy Zdrowie jest najważniejsze Wykłady wraz z konsultacjami medycznymi realizowane przez Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Bogufałów Źródło Baryczy w ramach wspierania realizacji zadania publicznego przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI PACJENTA Z CUKRZYCĄ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI HIPOGLIKEMII WAŻNYM ELEMENTEM TERAPII

PROGRAM EDUKACJI PACJENTA Z CUKRZYCĄ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI HIPOGLIKEMII WAŻNYM ELEMENTEM TERAPII PROGRAM EDUKACJI PACJENTA Z CUKRZYCĄ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI HIPOGLIKEMII WAŻNYM ELEMENTEM TERAPII Alicja Szewczyk Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Cukrzyca Glukometr Wstrzykiwacz Insulina Niedocukrzenie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA CHOREGO PO UDARZE MÓZGU

EDUKACJA CHOREGO PO UDARZE MÓZGU EDUKACJA CHOREGO PO UDARZE MÓZGU Wystąpienie powaŝnych, często zagraŝających Ŝyciu objawów udaru mózgu jest niespodziewane zarówno dla chorego, jak i dla jego rodziny. Najczęściej występuje nagły deficyt

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca groźna choroba naszej cywilizacji

Cukrzyca groźna choroba naszej cywilizacji Cukrzyca groźna choroba naszej cywilizacji Cukrzyca jest przewlekłą chorobą, spowodowaną nieprawidłową produkcją insuliny w komórkach trzustki lub nieprawidłowym działaniem insuliny. Insulina to hormon

Bardziej szczegółowo

Mam cukrzycę. Wezwij lekarza lub pogotowie ratunkowe. Dane Pacjenta. Stosuję następujące leki: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Imię : Nazwisko: Telefon:

Mam cukrzycę. Wezwij lekarza lub pogotowie ratunkowe. Dane Pacjenta. Stosuję następujące leki: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Imię : Nazwisko: Telefon: DANE PACJENTA Mam cukrzycę Jeśli wykazuję zaburzenia świadomości i jestem w stanie połykać, to podaj mi CUKIER w dowolnej formie sok, syrop, słodzoną wodę, colę, cukierki lub ciastko i zatelefonuj do mojego

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca typu 2 Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Cukrzyca typu 2 Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Cukrzyca typu 2 Cukrzyca typu 2 Jeśli otrzymałeś tę ulotkę, prawdopodobnie zmagasz się z problemem cukrzycy. Musisz więc odpowiedzieć sobie na pytania: czy wiesz, jak żyć z cukrzycą? Jak postępować w wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu. Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze

Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu. Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze Czynniki ryzyka rozwoju i powikłania cukrzycy Nadwaga i otyłość Retinopatia

Bardziej szczegółowo

Hipoglikemia - niedocukrzenie. Jacek Sieradzki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Hipoglikemia - niedocukrzenie. Jacek Sieradzki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Hipoglikemia - niedocukrzenie Jacek Sieradzki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Holstein A, Patzer OM, Machalke K i wsp.: Substantial increase in incidence of severe hypoglycemia between 1997-2000 and

Bardziej szczegółowo

Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez:

Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez: 2 Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez: Prof. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii i Chorób Przemiany Materii Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Jak cukrzyca może wpłynąć na Twoje życie Hipoglikemia. Hiperglikemia

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Jak cukrzyca może wpłynąć na Twoje życie Hipoglikemia. Hiperglikemia AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Jak cukrzyca może wpłynąć na Twoje życie Hipoglikemia. Hiperglikemia CUKRZYCA ZAGROŻENIA W CHOROBIE Cukrzyca to poważna choroba. Ponieważ występuje dość często,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Program edukacyjno-statystyczny dla pacjentów. Wpływ edukacji pacjentów na zmianę wskaźników samokontroli glikemii. -Warszawa, styczeń 2016-

RAPORT. Program edukacyjno-statystyczny dla pacjentów. Wpływ edukacji pacjentów na zmianę wskaźników samokontroli glikemii. -Warszawa, styczeń 2016- RAPORT Program edukacyjno-statystyczny dla pacjentów Wpływ edukacji pacjentów na zmianę wskaźników samokontroli glikemii -Warszawa, styczeń 2016- Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Cel i metodologia...

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna. Jak postępować w cukrzycy?

Aktywność fizyczna. Jak postępować w cukrzycy? Aktywność fizyczna Jak postępować w cukrzycy? AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla chorych na cukrzycę. W przypadku tej choroby wysiłek fizyczny jest

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie Nr 12 Integracyjne w Jaworznie CUKRZYCA

Przedszkole Miejskie Nr 12 Integracyjne w Jaworznie CUKRZYCA Cukrzyca CUKRZYCA Cukrzyca jest przyczyną niedomagania i cierpienia około 60 mln. osób, które żyją z tą chorobą w Europejskim Regionie WHO. Stanowi również poważne obciążenie dla gospodarki i systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA ROZPOZNAWANIA CUKRZYCY. Glikemia na czczo dwukrotne potwierdzenie glikemii >126 mg/dl ( 7 mmol/l)

KRYTERIA ROZPOZNAWANIA CUKRZYCY. Glikemia na czczo dwukrotne potwierdzenie glikemii >126 mg/dl ( 7 mmol/l) Cukrzyca jest to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania insuliny lub jej działania albo wydzielania i działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Wizyty kontrolne. Pomiar poziomu glukozy we krwi. Uwagi lekarza prowadzącego

Wizyty kontrolne. Pomiar poziomu glukozy we krwi. Uwagi lekarza prowadzącego glikemi miar poziomu glukozy we krwi Wizyty kontrolne Samodzielne monitorowanie poziomu glukozy we krwi jest istotnym elementem samokontroli osób z zaburzeniami cukrzycowymi. Uzyskane dane są bardzo cenne

Bardziej szczegółowo

Rola położnej w opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą z cukrzycą Leokadia Jędrzejewska Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego Kraków 20 21 maja 2011r. Grażyna

Bardziej szczegółowo

Hipoglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy

Hipoglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy Hipoglikemia Schemat postępowania w cukrzycy Hipoglikemia podstawowe informacje Kiedy poziom cukru (glukozy) we krwi spada poniżej 70 mg/dl (3,9 mmol/l), stwierdza się nadmierne obniżenie poziomu glukozy

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ODŻYWIANIE = ZDROWE ŻYCIE

ZDROWE ODŻYWIANIE = ZDROWE ŻYCIE ZDROWE ODŻYWIANIE = ZDROWE ŻYCIE RACJONALNIE = ZDROWO Zdrowa dieta jest jednym z najważniejszych elementów umożliwiających optymalny wzrost, rozwój i zdrowie. Ma przez to wpływ na fizyczną i umysłową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja osobistych pomp insulinowych rekomendacje PTD 2013. Wymogi konieczne

Specyfikacja osobistych pomp insulinowych rekomendacje PTD 2013. Wymogi konieczne Aneks 6 Specyfikacja osobistych pomp insulinowych rekomendacje PTD 2013. Wymogi konieczne Temat Dzieci < 6. rż. z częstymi Dzieci < 6. rż. Dzieci > 6. rż. i dorośli Dzieci > 6. rż. i dorośli epizodami

Bardziej szczegółowo

DZIECKO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE

DZIECKO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE DZIECKO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE Sylwia Musioł STATYSTYKI NA ŚWIECIE ŻYJE BLISKO 3OO MILIONÓW LUDZI CHORYCH NA CUKRZYCĘ SZACUJE SIĘ, ŻE LICZBA TA W CIĄGU JEDNEGO POKOLENIA WZROŚNIE DO OKOŁO 500 MILIONÓW W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Hipoglikemia. Jak postępować przy niskich poziomach cukru?

Hipoglikemia. Jak postępować przy niskich poziomach cukru? Hipoglikemia Jak postępować przy niskich poziomach cukru? HIPOGLIKEMIA PODSTAWOWE INFORMACJE Hipoglikemię, czyli niedocukrzenie, rozpoznaje się przy obniżeniu poziomu cukru (glukozy) we krwi poniżej 70

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Istota choroby... 23. Do Czytelników Pacjentów i Innych Użytkowników Poradnika... 17

Spis treści. Część I. Istota choroby... 23. Do Czytelników Pacjentów i Innych Użytkowników Poradnika... 17 Spis treści Do Czytelników Pacjentów i Innych Użytkowników Poradnika... 17 Część I Istota choroby... 23 Spotkanie 1. Przemiana materii i rola insuliny w jej regulacji... 25 Składniki organizmu i pożywienia...

Bardziej szczegółowo

Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez:

Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez: 2 Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez: Prof. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii i Chorób Przemiany Materii Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

W kierunku sztucznej trzustki Nowoczesne systemy kontroli glikemii i ochrony pacjenta przed hipoglikemią w cukrzycy typu 1.

W kierunku sztucznej trzustki Nowoczesne systemy kontroli glikemii i ochrony pacjenta przed hipoglikemią w cukrzycy typu 1. W kierunku sztucznej trzustki Nowoczesne systemy kontroli glikemii i ochrony pacjenta przed hipoglikemią w cukrzycy typu 1. prof. dr hab. med. Małgorzata Myśliwiec Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ (KAOS-CUKRZYCA) ZASADY REALIZACJI

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ (KAOS-CUKRZYCA) ZASADY REALIZACJI KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ (KAOS-CUKRZYCA) ZASADY REALIZACJI Charakterystyka problemu zdrowotnego Cukrzyca jest jedną z najczęściej występujących chorób. Rozpowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Leki stosowane w leczeniu cukrzycy Insulina

Leki stosowane w leczeniu cukrzycy Insulina Leki stosowane w leczeniu cukrzycy Insulina Marzena Dworacka Co oznacza termin cukrzyca Grupę schorzeń metabolicznych, których wspólną cechę stanowi hiperglikemia jako wynik absolutnego i/lub względnego

Bardziej szczegółowo

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym farmaceuta współpracuje z pacjentem oraz innym personelem medycznym,

Bardziej szczegółowo

Glucobay 50 Glucobay 100 Acarbosum

Glucobay 50 Glucobay 100 Acarbosum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Glucobay 50 Glucobay 100 Acarbosum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją

Bardziej szczegółowo

Raport o refundacji leczenia i diagnostyki cukrzycy. Stefan Bogusławski, Anna Smaga, Sequence HC Partners

Raport o refundacji leczenia i diagnostyki cukrzycy. Stefan Bogusławski, Anna Smaga, Sequence HC Partners Raport o refundacji leczenia i diagnostyki cukrzycy Stefan Bogusławski, Anna Smaga, Sequence HC Partners 28 lipca 2014 Raport o refundacji leczenia i diagnostyki cukrzycy Raport ma na celu podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Osobiste pompy insulinowe. Od redaktorów wydania polskiego...15 Przedmowy honorowe...17 Od autorów...21

Spis treści. Część I Osobiste pompy insulinowe. Od redaktorów wydania polskiego...15 Przedmowy honorowe...17 Od autorów...21 Od redaktorów wydania polskiego...15 Przedmowy honorowe...17 Od autorów...21 Część I Osobiste pompy insulinowe 1 Uwagi wstępne dotyczące terapii z zastosowaniem osobistej pompy insulinowej...24 1.1. Z

Bardziej szczegółowo

Insulinoterapia Dr n. med. Justyna Kuliczkowska-Płaksej

Insulinoterapia Dr n. med. Justyna Kuliczkowska-Płaksej Insulinoterapia Dr n. med. Justyna Kuliczkowska-Płaksej Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Rys historyczny odkrycie insuliny - 1922 r. Frederick Banting (Nobel) i Charles

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca. epidemia XXI wieku

Cukrzyca. epidemia XXI wieku Cukrzyca epidemia XXI wieku Typy cukrzycy Cukrzyca typu 2 Cukrzyca typu 1 (Insulinozależna, Młodzieńcza) Cukrzyca ciążowa i przedciążowa Cukrzyca noworodków (wrodzona i przejściowa) Cukrzyca typu LADA

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH

PORADNIK DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH PORADNIK DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH Co mam zrobić gdy podopieczny skarży się na boleści? Co zrobić gdy zachoruje? Jak opiekować się osobą z Alzheimerem, Demencją czy inna chorobą? Jakie problemy mogą

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA EPIDEMIA XXI WIEKU. mgr Małgorzata RZESZUT

CUKRZYCA EPIDEMIA XXI WIEKU. mgr Małgorzata RZESZUT CUKRZYCA EPIDEMIA XXI WIEKU mgr Małgorzata RZESZUT CUKRZYCA DEFINICJA To przewlekła choroba, której przyczyną jest zaburzenie wydzielania insuliny. Niedobór insuliny prowadzi do zaburzeń w zakresie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Dagmara Samselska. Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę. Warszawa 20 kwietnia 2016

Dagmara Samselska. Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę. Warszawa 20 kwietnia 2016 Dagmara Samselska Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę Warszawa 20 kwietnia 2016 przewlekła, autoagresywnie uwarunkowana, nawrotowa choroba zapalna o podłożu genetycznym nie zaraża!!!

Bardziej szczegółowo

Automatyczna kalkulacja bolusów w pompach insulinowych

Automatyczna kalkulacja bolusów w pompach insulinowych Automatyczna kalkulacja bolusów w pompach insulinowych Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Kliniczny Oddział Diabetologii i Pediatrii Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny Funkcjonalna insulinoterapia

Bardziej szczegółowo

Co to jest cukrzyca?

Co to jest cukrzyca? Co to jest cukrzyca? Schemat postępowania w cukrzycy Wstęp Cukrzyca to stan, w którym organizm nie może utrzymać na odpowiednim poziomie stężenia glukozy (cukru) we krwi. Glukoza jest głównym źródłem energii

Bardziej szczegółowo

Insulinoterapia Lek. Marta Siomkajło Dr n. med. Justyna Kuliczkowska-Płaksej

Insulinoterapia Lek. Marta Siomkajło Dr n. med. Justyna Kuliczkowska-Płaksej Insulinoterapia Lek. Marta Siomkajło Dr n. med. Justyna Kuliczkowska-Płaksej Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Fizjologia Metabolizm glukozy jest bardzo precyzyjnie regulowany

Bardziej szczegółowo

Dostępność terapii z zastosowaniem pomp insulinowych. Dr hab.n.med. Tomasz Klupa Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych

Dostępność terapii z zastosowaniem pomp insulinowych. Dr hab.n.med. Tomasz Klupa Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Dostępność terapii z zastosowaniem pomp insulinowych Dr hab.n.med. Tomasz Klupa Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Konflikt interesów Wykłady i seminaria dla firmy Medtronic.w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 21

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 21 SPIS TREŒCI Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego........................... 21 Przedmowa sekretarza Naczelnej Rady Aptekarskiej przedstawiciela NRA w EuroPharm Forum................

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: DIETETYK przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Jakość życia nie zależy wyłącznie od dobrostanu fizycznego, bo stan zdrowia ma wpływ na wiele aspektów życia.

Jakość życia nie zależy wyłącznie od dobrostanu fizycznego, bo stan zdrowia ma wpływ na wiele aspektów życia. Jakość życia w chorobie nowotworowej Krzysztof G. Jeziorski Warszawa Definicja jakości życia WHO (1993) Poczucie jednostki co do jej pozycji życiowej w ujęciu kulturowym oraz systemu wartości, w którym

Bardziej szczegółowo

Dorota Karło - społeczny edukator diabetologiczny

Dorota Karło - społeczny edukator diabetologiczny Dorota Karło - społeczny edukator diabetologiczny CUKRZYCA TYPU 1 Cele leczenia cukrzycy typu I u dzieci i młodzieży możliwość przeżycia cofnięcie objawów klinicznych, unikanie ostrych powikłań cukrzycy,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Test Zdrowia Polaków

Narodowy Test Zdrowia Polaków Raport z realizacji projektu specjalnego MedOnet.pl: Narodowy Test Zdrowia Polaków Autorzy: Bartosz Symonides 1 Jerzy Tyszkiewicz 1 Edyta Figurny-Puchalska 2 Zbigniew Gaciong 1 1 Katedra i Klinika Chorób

Bardziej szczegółowo

Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie

Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie 3 Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie Samokontrolne, przesiewowe rozpoznanie ryzyka stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy utajonej mogą wykonać pacjenci w swoich rodzinach. W praktyce

Bardziej szczegółowo

Stopa cukrzycow a - jak zapobiegać, jak leczyć

Stopa cukrzycow a - jak zapobiegać, jak leczyć Stopa cukrzycow a - jak zapobiegać, jak leczyć dr n. med. Leszek Czupryniak Klinika DiabetologiiiChorób Metabolicznych UniwersyteckiSzpital Kliniczny nr 1 im.n. Barlickiego Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Christian Lepiej kontroluje cukrzycę dzięki pompie od 2012 r CO MOGĘ ZROBIĆ, ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ROZWOJU PÓŹNYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY TYPU 1?

Christian Lepiej kontroluje cukrzycę dzięki pompie od 2012 r CO MOGĘ ZROBIĆ, ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ROZWOJU PÓŹNYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY TYPU 1? Christian Lepiej kontroluje cukrzycę dzięki pompie od 2012 r CO MOGĘ ZROBIĆ, ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ROZWOJU PÓŹNYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY TYPU 1? Wiele osób chorujących na cukrzycę typu 1 martwi się potencjalnymi

Bardziej szczegółowo

Stopnie niepełnosprawności

Stopnie niepełnosprawności Stopnie Od ponad dziesięciu lat nie ma juŝ I, II i III grupy inwalidzkiej. Zamiast tego funkcjonują dwa rodzaje orzecznictwa: rentowe, które omówiliśmy w kwietniowych numerach Gazety Podatnika, oraz pozarentowe.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 3 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA 1. OPIS ŚWIADCZEŃ 1) objęcie przez świadczeniodawcę Programem świadczeniobiorców,

Bardziej szczegółowo

Depresja wyzwanie dla współczesnej medycyny

Depresja wyzwanie dla współczesnej medycyny Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020 Depresja wyzwanie dla współczesnej medycyny

Bardziej szczegółowo

Otyłość i choroby nerek. groźny problem XXI wieku

Otyłość i choroby nerek. groźny problem XXI wieku Otyłość i choroby nerek groźny problem XXI wieku Dr Lucyna Kozłowska SGGW, Wydział Nauk o śywieniu Człowieka i Konsumpcji Katedra Dietetyki e-mail: lucyna_kozlowska@sggw.pl Nadwaga + otyłość 25% 27% Nadwaga

Bardziej szczegółowo

W pracach egzaminacyjnych ocenie podlegały następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia. III. Określenie rodzaju diety i celu

W pracach egzaminacyjnych ocenie podlegały następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia. III. Określenie rodzaju diety i celu W pracach egzaminacyjnych ocenie podlegały następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia. III. Określenie rodzaju diety i celu jej zastosowania. IV. Wykaz głównych zaleceń dotyczących

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ (KAOS-CUKRZYCA) ZASADY REALIZACJI

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ (KAOS-CUKRZYCA) ZASADY REALIZACJI KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ (KAOS-CUKRZYCA) ZASADY REALIZACJI Charakterystyka problemu zdrowotnego Cukrzyca jest jedną z najczęściej występujących chorób. Rozpowszechnienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OPIEKI DOMOWEJ NAD OSOBĄ CHORĄ NA CUKRZYCĘ

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OPIEKI DOMOWEJ NAD OSOBĄ CHORĄ NA CUKRZYCĘ INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OPIEKI DOMOWEJ NAD OSOBĄ CHORĄ NA CUKRZYCĘ Jak dbać o chorego organizując środowisko i zasoby niezbędne do zagwarantowania mu wyższej jakości życia Przydatne numery telefonów Terapia

Bardziej szczegółowo

Tomasz Szafrański UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ODDZIAŁ REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY SZPITAL IM. J. STRUSIA W POZNANIU

Tomasz Szafrański UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ODDZIAŁ REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY SZPITAL IM. J. STRUSIA W POZNANIU 5 Tomasz Szafrański UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ODDZIAŁ REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY SZPITAL IM. J. STRUSIA W POZNANIU Historia choroby pacjenta Pacjentka lat 67 Wzrost 156

Bardziej szczegółowo

DAWN Postawy Życzenia i Potrzeby cukrzyków (Diabetes Attitudes Wishes & Needs)

DAWN Postawy Życzenia i Potrzeby cukrzyków (Diabetes Attitudes Wishes & Needs) Biuro obsługi klienta Novo Nordisk Przewodnik po insulinoterapii metodą BASAL BOLUS 0845 600 5055 Koszt jak za połączenie lokalne. Rozmowy mogą być nagrywane w celach szkoleniowych. (Godziny pracy biura

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia zespołu terapeutycznego w edukacji diabetologicznej. Fakty i mity polskiej edukacji

Doświadczenia zespołu terapeutycznego w edukacji diabetologicznej. Fakty i mity polskiej edukacji Doświadczenia zespołu terapeutycznego w edukacji diabetologicznej. Fakty i mity polskiej edukacji Zespół Kliniki Endokrynologii i Diabetologii IP - CZD Elżbieta Piontek, Alicja Szewczyk, Grażyna Korzeniewska,

Bardziej szczegółowo

Pokonać cukrzycę lek. med. Krzysztof Kubiak

Pokonać cukrzycę lek. med. Krzysztof Kubiak Pokonać cukrzycę lek. med. Krzysztof Kubiak Mielec, 12.04.2014 1. Cukry w ludzkim organizmie: niezbędny składnik diety cukry złożone trawione są do cukrów prostych i wchłaniane do krwi poziom głównego

Bardziej szczegółowo

Interwencje żywieniowe u dzieci otyłych aktualne spojrzenie

Interwencje żywieniowe u dzieci otyłych aktualne spojrzenie Interwencje żywieniowe u dzieci otyłych aktualne spojrzenie H. Dyląg, 1 H. Weker 1, M. Barańska 2 1 Zakład Żywienia 2 Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej karmienie na żądanie 7-5 posiłków 3 posiłki

Bardziej szczegółowo

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2009. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2009. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2009 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Postępowanie w stanach nagłych: I II III IV Hipoglikemia Cukrzycowa kwasica ketonowa

Bardziej szczegółowo