I. Postanowienia ogólne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Postanowienia ogólne."

Transkrypt

1

2 Załącznik do Zarządzenia nr 3/2014 Dyrektora Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych I. Postanowienia ogólne Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) dostawach, ofercie częściowej, obiekcie budowlanym, ofercie wariantowej, robotach budowlanych, usługach, wykonawcy i zamówieniu publicznym - należy przez to rozumieć dostawy, ofertę częściową, obiekt budowlany, ofertę wariantową, roboty budowlane, usługi, wykonawcę i zamówienia publiczne, o których mowa w art. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych; 2) ustawie - Prawo zamówień publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), 3) Kierowniku Zamawiającego - należy przez to rozumieć Dyrektora Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego; 4) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu; 5) Głównym Księgowym - należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Zamawiającego; 6) wartości zamówienia - należy przez to rozumieć wartość zamówienia bez podatku od towarów i usług; 7) zamówieniu - należy przez to rozumieć zamówienie, do którego stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu. 2. Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1

3 2. 1. Do ustalenia wartości zamówienia stosuje się przepisy art ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia sporządza protokół, w którym wskazuje podstawę ustalenia wartości zamówienia. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 3. Regulaminu nie stosuje się do: 1) zamówień na dostawy i usługi, których wartość, nie przekracza kwoty 6 000,00 zł netto, 2) zamówień na roboty budowlane, których wartość nie przekracza kwoty ,00 zł netto, 3) konkursów, o których mowa w art ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) zamówień, do których nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych na podstawie innych przepisów; 5) zamówień udzielanych ze względu na ważny interes zamawiającego lub interes publiczny; 6) zamówień na: a) dostawy paliw, b) usługi ubezpieczenia, c) usługi telefonii komórkowej, d) usługi bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów, routerów i urządzeń o podobnym przeznaczeniu; 4. Zamówienia udziela się w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. 5. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie lub na swojej stronie internetowej, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. 6. Zamawiający może zamieścić ogłoszenie o udzielanym lub udzielonym zamówieniu na swojej stronie internetowej, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym odpowiednio zamierza zawrzeć umowę lub zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia. 7. Zamawiający może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, którego zamieszczenie w Biuletynie ze względu na wartość zamówienia nie jest obowiązkowe. 2

4 II. Zasady udzielania zamówień o wartości przekraczającej 6000,00 zł netto a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia następuje po złożeniu pisemnego wniosku i uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Biura. Wzór wniosku o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 może być wyrażona po uzyskaniu pisemnej informacji od Głównego Księgowego, że zobowiązanie dotyczące zamówienia mieści się w planie finansowym Zamawiającego, 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać co najmniej: 1) cel udzielenia zamówienia; 2) opis przedmiotu zamówienia; 3) wartość zamówienia oraz imię i nazwisko osoby, która dokonała ustalenia wartości zamówienia, 4) dokumenty, na podstawie których dokonano ustalenia wartości zamówienia; 5) przewidywany termin wszczęcia postępowania; 6) przewidywany termin wykonania zamówienia; 7) źródła finansowania zamówienia, 8) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach, 9) oświadczenie Głównego Księgowego o posiadaniu środków na realizacje zamówienia, 4. Postępowanie przygotowuje i przeprowadza pracownik, któremu zostało powierzone dokonanie takich czynności. 5. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 6. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia lub dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego doświadczenia, potencjału technicznego, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji finansowej lub ekonomicznej albo oferta z najniższą ceną. 7. Dokumentem stwierdzającym udzielenie zamówienia jest w szczególności umowa, faktura, rachunek. 8. Kierownik Zamawiającego może określić wartość zamówienia lub przedmiot zamówienia, do udzielenia którego wymaga się zawarcia umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, lub regulaminu nie stosuje się. 3

5 4. Zamawiający może udzielić zamówienia stosując: 1) zaproszenie do składania ofert, 2) w drodze przetargu publicznego 3) w drodze negocjacji Zaproszenie do składania ofert Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 3, chyba że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza. 2. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje informacje niezbędne do przygotowania oferty, w tym: 1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; 2) opis przedmiotu zamówienia; 3) termin wykonania zamówienia; 4) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; 5) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 6) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami; 7) termin związania ofertą; 8) opis sposobu przygotowywania ofert; 9) miejsce oraz termin składania ofert; 10) opis sposobu obliczenia ceny; 11) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 12) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy; 13) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach; 4

6 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 4. Jeżeli kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia lub właściwości wykonawcy, Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, którego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów. 5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a zamawiający wezwał wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych i zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, zamawiający może: 1) odrzucić oferty, albo 2) przeprowadzić negocjacje dotyczące ceny, w celu wyboru oferty. 7. Wzór zaproszenia do składania ofert stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Przetarg publiczny Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu publicznego zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie lub na swojej stronie internetowej. Wzór ogłoszenia o przetargu publicznym stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. 2. Przepis 5 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio. III. Postanowienia końcowe Zamawiający może odstąpić od stosowania regulaminu jeżeli: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej; 5

7 2) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia; 3) w prowadzonym uprzednio postępowaniu nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 4) w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli zastosowanie zapytania ofertowego o cenę lub przetargu publicznego mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności: a) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków; b) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań; c) poniesieniem straty w mieniu publicznym; d) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. 2. Zamawiający może udzielać zamówień, o których mowa w ust. 1 po negocjacjach z wybranym wykonawcą. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia negocjacji, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy lub wzór umowy. Najpóźniej wraz z zawarciem umowy zamawiający może żądać od wykonawcy złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z Regulaminem, 2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego o cenę lub przetargu publicznego, nie zgodził się na jej poprawienie; 6

8

9 Oznaczenie sprawy: DAP / Załącznik nr 1 do regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Data sporządzenia protokołu :... Protokół z ustalenia wartości zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia: Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę...zł netto, co w oparciu o uśredniony kurs euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych wynoszący... daje równowartość... euro. 3. Wartość zamówienia została ustalona w dniu... r. na podstawie (wskazać odpowiedni dokument, np. planowane koszty, ceny rynkowe, porównanie cen na stronach internetowych wykonawców, rozmowy telefoniczne z wykonawcami, kosztorys inwestorski). 4. Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia lub imiona i nazwiska oraz stanowiska osób, które dokonały ustalenia wartości zamówienia: 1). 2). Podpis osoby lub podpisy osób, które dokonały ustalenia wartości zamówienia

10 Oznaczenie sprawy: DAP / Załącznik nr 2 do regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wniosek do Dyrektora o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro 1. Cel udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 1) rodzaj zamówienia: dostawa, usługa, robota budowlana 2) opis przedmiotu zamówienia Należy podać cechy techniczne i jakościowe: a) dostawy ilość i rodzaj towaru, miejsce i warunki dostarczenia oraz sposób dostarczenia (jednorazowo, sukcesywnie wg bieżących potrzeb, określić etapy), b) usług szczegółowy opis sposobu świadczenia, wszelkie czynności, jakie mają być wykonane w ramach zamówienia, c) robót budowlanych rodzaj, zakres, lokalizacja (projekt budowlany, kosztorys inwestorski. przedmiar) (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia należy dołączyć na oddzielnej kartce) 3. Szacunkowa wartość zamówienia (netto), dokumenty, na podstawie których dokonano ustalenia wartości zamówienia 1) podać wartość całkowitą uwzględniając okres umowy, 2) sposób wyceny przygotowano na podstawie: a) cen rynkowych przedmiotu zamówienia podać źródło, b) analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy, c) wysokości wydatków na ten cel w planie finansowym, d) kosztorysu inwestorskiego. Cena netto... zł (słownie:...) Podatek VAT...% tj.... Cena brutto... zł (słownie:...)

11 4. Imię i nazwisko osoby, która dokonała ustalenia wartości zamówienia: (data, podpis, pieczęć osoby dokonującej ustalenia szacunkowej wartości) 4. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: Przewidywany termin wykonania zamówienia: Źródła finansowania zamówienia: 1) pozycja z budżetu Biura paragraf:... Maksymalna kwota w PLN (brutto), jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: Potwierdzenie posiadania środków finansowych: Główny Księgowy:... (podpis i pieczęć) 7. Kompletny wniosek sprawdzono i zarejestrowano w dniu:... Integralną częścią wniosku są: 1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2) ogólne warunki umowy albo wzór umowy 3) inne (data i podpis osoby dokonującej rejestracji) ZATWIERDZAM DO REALIZACJI:... (Dyrektor)

12 Oznaczenie sprawy: DAP / Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Poznań, dnia r.... (nazwa podmiotu do którego kierowane jest zaproszenie) Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 18 ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia: r. 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1) formularz oferty wg załączonego wzoru wraz z zestawieniem cen jednostkowych, 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 3) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, 4) zaparafowany wzór umowy 4. Opis sposobu przygotowania oferty: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 1) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta na:... 3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 4) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 5) ma obejmować całość zamówienia. 5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: W cenę oferty należy wliczyć: a) wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena podana przez zleceniodawcę za świadczoną dostawę/usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom. 6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert...

13 7. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia r., do godz.... w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu, al. Niepodległości 18 Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Oferta na dostawę/usługę:... Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania. 8. Miejsce i termin otwarcia oferty: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godz.... w siedzibie zamawiającego w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, pok. 205, II piętro, budynek C. 9. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego W terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany zleceniobiorca podpisze umowę z Wielkopolskm Biurem Planowania Przestrzennego w Poznaniu, al. Niepodległości 18. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty. 10. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: Kierownik Pracowni Informatyczno Graficznej... pok. 212, tel Pracownik Działu Administracyjno Programowego -..., sekretariat, pok. 205, tel Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej (zakładka Zamówienia) (przygotował/a) (podpis Dyrektora Biura)

14 Oznaczenie sprawy: DAP / Załącznik nr 4 do regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO 1. Zamawiający: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, Poznań telefon: (sekretariat), fax: Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami: Kierownik Pracowni Informatyczno Graficznej... pok. 212, tel Pracownik Działu Administracyjno Programowego -..., sekretariat, pok. 205, tel Tryb: Zamówienie o wartości poniżej euro do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych otwarty nabór ofert 4. Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja Warunków Naboru Ofert Specyfikację Warunków Naboru Ofert wraz załącznikami można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 205 w godzinach: pon-pt. 7:30 15:30 lub otrzymać drogą elektroniczną ( ) 6. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia r., do godz.... w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu, al. Niepodległości 18 Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Oferta na dostawę/usługę:... Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania. 7. Miejsce i termin otwarcia oferty: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godz.... w siedzibie zamawiającego w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, pok. 205, II piętro, budynek C.

15 8. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego W terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany zleceniobiorca podpisze umowę z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego w Poznaniu, al. Niepodległości 18. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, udostępnionego na stronie internetowej (zakładka Zamówienia)... (podpis Dyrektora Biura)

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp.

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp. PUP.I.2430-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9.

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w tekście SIWZ) na wykonanie zamówienia p.n.,,wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań.'' CPV 45-23-31-42-6 Zadanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: ZP/RBd/5/2012 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont pokrycia dachowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie przy

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009 Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna 30-347 Kraków, ul. Brożka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZW-K Sp. z o.o.-0717/112/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór banku kredytodawcy dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Spółka z o.o. 1. Informacje ogólne Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) Przetarg nieograniczony na świadczenie usług: - Ubezpieczenia autobusów komunikacji miejskiej, Postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Nr sprawy. 2012 / OPK / HALA / 1 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, Tel. (+48 42) 277 14 00, Faks (+48 42) 277 14 01 opk@opkspzoo.eu, www.opkspzoo.eu Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową Nr 1934B Piątnica - Drozdowo-Wizna" I. Zamawiający: 1. Pełna nazwa zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo