Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej"

Transkrypt

1 Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej 1 1. Regulamin normuje działanie Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej, zwanej dalej Komisją. 2. Prezydent Miasta kaŝdorazowo powołuje Komisję do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Komisja liczy minimum 3 osoby. 3. Członkami Komisji są pracownicy Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz pracownicy jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Radomia. W sytuacjach wymagających specjalistycznej wiedzy Komisja moŝe korzystać z pomocy ekspertów i rzeczoznawców, którzy nie są pracownikami urzędu oraz jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Radomia. 4. Na przewodniczącego Komisji Prezydent Miasta wyznacza przedstawiciela jednostki mającej największy udział finansowy w wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia w prowadzonym postępowaniu. 5. Wskazane jest by członkami komisji były osoby które odpowiadają za: szacowanie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia i określenie warunków do spełnienia przez wykonawcę. 2 Komisja przekazuje do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Radomia: 1. projekt wyboru trybu postępowania, 2. projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z projektem umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Protokół z postępowania Przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Komisja w szczególności: 1) dokonuje otwarcia ofert; 2) bada kompletność ofert; 3) dokonuje oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia; 4) udziela wyjaśnień dotyczących treści dokumentacji udostępnianej wykonawcom ubiegającym się lub zamierzającym ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego; 5) wnioskuje o wprowadzenie zmian w dokumentacji, o której mowa w 2, 6) wnioskuje o wykluczenie wykonawców w przypadkach określonych ustawą, 7) wnioskuje o odrzuceniu oferty w przypadkach określonych ustawą, 8) poprawia oczywiste omyłki pisarskie, 9) poprawia omyłki rachunkowe, zgodnie z metodami unormowanymi w art. 87, ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz 177 z późn. zm.), 10) ocenia na podstawie przyjętych kryteriów, oferty nie podlegające odrzuceniu, 11) wnioskuje o przedłuŝenie terminu związania ofertą, 12) przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej, 13) proponuje uniewaŝnienie postępowania w przypadkach określonych w ustawie i przekazuje do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Radomia, 14) przyjmuje i analizuje wnoszone odwołania oraz przygotowuje projekt odpowiedzi na odwołanie do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Radomia, 15) podpisuje protokół postępowania.

2 2. Komisja moŝe dokonywać na wniosek Prezydenta Miasta innych, niŝ określone w ust. 1, czynności w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia. 1) Ramowy porządek prac Komisji podczas otwarcia ofert stanowi Załączniki Nr 1 do niniejszego regulaminu prac Komisji Przetargowej. 2) Ramowy porządek prac Komisji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu. 4 Komisja działa na dowolnej, uzasadnionej wagą sprawy liczbie posiedzeń i w niezbędnym okresie czasu. 5 Przewodniczący Komisji w szczególności: 1) organizuje obrady Komisji, kierując się Ramowym porządkiem prac Komisji Przetargowej podczas otwarcia ofert /jawnej części obrad/ - stanowiącym załącznik Nr 1 i Ramowym porządkiem prac Komisji Przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty /niejawnej części obrad/ - stanowiącym załącznik Nr 2 niniejszego regulaminu, 2) przewodniczy obradom Komisji; 3) dokonuje podziału prac podejmowanych przez Komisję między członków Komisji, 4) zwołuje zebrania Komisji z inicjatywy własnej lub członka Komisji; 5) nadzoruje pracę Sekretarza Komisji; 6) współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia. 6 Sekretarz Komisji w szczególności: 1) instruuje członków Komisji o ustawowych wymaganiach udzielania zamówień publicznych; 2) odpowiada za kompletność i dokumentacji przetargowych przygotowanych dla Komisji, 3) odbiera oświadczenia członków Komisji w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy i włącza do dokumentacji postępowania i w porozumieniu z przewodniczącym Komisji niezwłocznie wyłącza z udziału w postępowaniu członka Komisji, który złoŝy oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy lub złoŝy oświadczenie niezgodne z prawda, 4) wnioskuje do Prezydenta Miasta o powołanie nowego pracownika do Komisji w przypadku wyłączenia członka po złoŝonym oświadczeniu wynikającym z pkt 3), lub w przypadku braku trzyosobowego składu Komisji (np. dłuŝsza nieobecność w pracy), 5) protokółuje przebieg obrad Komisji, 6) wykonuje czynności obsługowo-biurowe na rzecz Komisji, 7) prowadzi obrady Komisji w zastępstwie przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego, 8) w imieniu Komisji dokonuje czynności administracyjnych, niezbędnych w procedurze wynikających z Prawa zamówień publicznych. 9) Sporządza protokół z postępowania i przedkłada Prezydentowi Miasta Komisja moŝe obradować, gdy wszyscy członkowie zostali zawiadomieni posiedzeniu przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem i gdy obecnych jest, co najmniej 3 członków Komisji, a w tym przewodniczący/zastępca przewodniczącego lub sekretarz Komisji. 2. Zwołanie Komisji bez wyprzedzenia jest moŝliwe, jeŝeli kontynuowanie obrad zostało przeniesione przez Komisję na ten sam lub najbliŝszy dzień oraz gdy ustawowe terminy obligują do podjęcia odpowiednich działań lub decyzji.

3 8 1. Wszyscy członkowie Komisji zobowiązani są do oceny kaŝdego wykonawcy kaŝdej przedłoŝonej oferty w sposób indywidualny. Protokół sporządzany jest jedynie w przypadku wystąpienia odrębnych zdań co do oceny wykonawcy i oferty. 2. W przypadku równej liczby głosów oddanych za" i przeciw" rozstrzyga głos osoby prowadzącej obrady. 9 Wszelkie informacje uzyskane przez członków Komisji przed i w trakcie prac Komisji są niejawne. Ujawnienie ich wiąŝe się z odpowiedzialnością słuŝbową i karną. 10 Komisja zakończy swoją działalność w dniu podpisania umowy z wyłonionym wykonawca lub w przypadku uniewaŝnienia postępowania. 11 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy. 12 Wykonanie powierzam Sekretarzowi Miasta Radomia. 13 Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

4 Załącznik Nr 1 do Regulaminu prac Komisji Przetargowej Ramowy porządek prac Komisji Przetargowej podczas otwarcia ofert /jawnej części obrad/ 1. Powitanie. 2. Przedstawienie składu Komisji Przetargowej. 3. PrzedłoŜenie złoŝonych ofert przybyłym wykonawcom i członkom Komisji celem sprawdzenie czy oferty są w stanie nienaruszonym. 4. Zapytanie o oświadczenia wykonawców przed otwarciem ofert i poinformowanie o moŝliwości składania oświadczeń podczas całej procedury otwierania ofert. 5. Odczytanie, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Otwarcie ofert, odczytanie i wpisanie do protokołu: 1) nazwy (firmy), 2) adres 3) informacji dotyczącej ceny, 4) terminów wykonania (ewentualnie), 5) okresów gwarancji (ewentualnie), 6) warunków płatności (ewentualnie), 7) innych elementów, będących kryteriami do wyłonienia najkorzystniejszej oferty. 8) Zapytanie o oświadczenia wykonawców po otwarciu ofert. 9) Ustalenie terminów dalszych prac i spotkań Komisji. 10) Zakończenie procedury jawnego otwarcia ofert.

5 Załącznik Nr 2 do Regulaminu prac Komisji Przetargowej Ramowy porządek prac Komisji Przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty /niejawnej części obrad/ 1. Rozpoczęcie obrad. 2. Przedstawienie przedmiotu zamówienia. 3. Rozdanie Oświadczeń członka Komisji Przetargowej" o braku powiązań z oferentami albo poinformowanie o treści art. 17 z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - dalej P.z.p. (Dz. U. Nr 19, póz. 177 z póz. zm.) i obowiązku podpisania stosownego oświadczenia (w przypadku zaistnienia powiązań z oferentami członek Komisji na podstawie art. 17 ust. 1 Pzp. zostaje wyłączony z Komisji). 4. Przedstawienie oferentów, którzy złoŝyli oferty. 5. Wypełnienie oświadczeń przez członków Komisji, zebranie wypełnionych oświadczeń i dołączenie ich do protokołu postępowania. 6. Przedstawienie warunków składania ofert i uwag do poszczególnych ofert. 7. Opracowanie i wystosowanie pism dotyczących: 1) złoŝenia przez oferentów wyjaśnień zgodnie z unormowaniami art. 87 ust. 1 lub 90 ust. 1 Pzp.; 2) złoŝenia przez oferentów uzupełnień dotyczących treści złoŝonych ofert zgodnie z unormowaniami art. 26 ust. 3 Pzp.; 3) przeprowadzenia specjalistycznych analiz złoŝonych ofert; 4) poprawienia oczywistych omyłek w tekście ofert zgodnie z unormowaniami art. 87 ust. 2 Pzp.; 5) wykluczenia oferentów; 6) odrzucenia ofert; 7) przedłuŝenia terminu związania ofertą. 8. Sporządzenie zestawień wykluczonych oferentów i odrzuconych ofert. 9. Przedstawienie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia oraz zapoznanie członków Komisji ze sposobem głosowania i przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach. 10. Dyskusja i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących złoŝonych ofert oraz ewentualne zapoznanie z opiniami specjalistów o ofertach. 11. Wystosowanie wniosku do Prezydenta Miasta o powołanie rzeczoznawcy w przypadku niemoŝności rozwiązania problemu merytorycznego przez członków Komisji. 12. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom i podsumowanie punktacji. 13. Ogłoszenie przez prowadzącego prace Komisji propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty i wypełnienie wszystkich elementów protokołu. 14. Podpisanie protokołu przez wszystkich członków Komisji. 15. UmoŜliwienie bezpośrednio po podpisaniu protokołu, członkom Komisji Przetargowej napisania zdania odrębnego i załączenie go do dokumentacji postępowania. 16. Podziękowanie za udział w pracach Komisji i zamknięcie obrad.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl BIZP. 3431/6/09 Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 16 z dnia 10 kwietnia 2013 r. REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 193 000 EURO NA: Udzielenie kredytu w roku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet ZP.271.87.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA POLKOWICE 59-100 Polkowice ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/361/III/2010 RADY POWIATU W POZNANIU. z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego

UCHWAŁA Nr XLIV/361/III/2010 RADY POWIATU W POZNANIU. z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego Wielk.2010.216.3939 2011-06-23 zm. Wielk.2011.165.2710 1 2012-07-04 zm. Wielk.2012.2711 1 2012-10-18 zm. Wielk.2012.4116 1 UCHWAŁA Nr XLIV/361/III/2010 RADY POWIATU W POZNANIU z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Postępowanie znak: ZP.271.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) Przetarg nieograniczony na świadczenie usług: - Ubezpieczenia autobusów komunikacji miejskiej, Postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo