SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja )"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa i montaż wyposażenia dla budynku filii Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu w miejscowości Gołkowice Górne Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Małopolskiego, w ramach programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Nr sprawy : GK-271-1/15 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowa i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Bazielicha w Starym Sączu ul. Stefana Batorego 25b Stary Sącz Z A T W I E R D Z A M : Maria Sosin DYREKTOR Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. Bazielicha w Starym Sączu (imię i nazwisko osoby zatwierdzającej oraz pieczęć) Stary Sącz dnia r.

2 ROZDZIAŁ I - Nazwa. adres oraz dane Zamawiającego: Powiatowa i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Bazielicha w Stary Sączu Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25b tel./fax +48 ( ) NIP: REGON: ROZDZIAŁ II - Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy. ROZDZIAŁ III - Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia dla budynku filii Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu w miejscowości Gołkowice Górne, realizowanego w ramach projektu pn. : Budowa filii Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu w miejscowości Gołkowice Górne współfinansowanego ze środków MKiDN oraz ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Programu Wieloletniego KULTURA + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura 2. Zamówienie składa się z trzech pakietów (- części) : a) Pakiet nr 1 obejmujący : umeblowanie, drobne elementy wyposażenia, wyposażenie higieniczno sanitarne, wykładziny, identyfikacja wizualna, sprzęt AGD i RTV, rolety, okotarowanie sceny, powłoki malarskie b) Pakiet nr 2 oświetlenie i nagłośnienie specjalistyczne c) Pakiet nr 3 - sprzęt komputerowy 3. Szczegółowy zakres opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne wyposażenia określają : a) Załącznik Nr 1 do siwz : Projekt wyposażenia budynku biblioteki. b) Załącznik Nr 2 do siwz : Specyfikacje techniczne sprzętu audio - wizualnego, c) Załącznik nr 3 do siwz formularz cenowy dla Pakietu nr 1. d) Załącznik nr 4 do siwz formularz cenowy dla Pakietu nr 2. e) Załącznik nr 5 do siwz formularz cenowy dla Pakietu nr Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji opisując przedmiot zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

3 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w siwz. 5. Oferowane wyposażenie musi być wykonane zgodnie z normami Unii Europejskiej oraz Polskimi normami przenoszącymi normy europejskie, na co Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, dostarczy stosowne dokumenty. 6. Wykonawca dostarczy wyposażenie własnym transportem i na własny koszt oraz dokona własnym staraniem ich montażu i rozmieszczenia w poszczególnych pomieszczeniach obiektu biblioteki. 7. W celu lepszego zapoznania się z miejscem wykonania zamówienia oraz prawidłowego przygotowania oferty, Wykonawca może dokonać na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność wizji lokalnej w obiekcie celem zapoznania się pomieszczeniami, dokonania pomiarów oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Termin dokonania wizji lokalnej należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie część zamówienia podwykonawcy. 9. Jeżeli Wykonawca powierzy część robót podwykonawcom, to Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie te części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca nie wskaże takich części, będzie to oznaczało, że zamierza wykonywać zamówienie samodzielnie, i nie jest wtedy możliwe posłużenie się podwykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 10. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): , , , , , , , , , , , , , , , , , Miejsce wykonania zamówienia: Polska, Gołkowice Górne, gmina Stary Sącz, woj. Małopolskie. ROZDZIAŁ IV Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety jako części zamówienia, ale składając ofertę nie wolno dzielić pakietów na dalsze części. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną ilość pakietów. ROZDZIAŁ V Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego. ROZDZIAŁ VI Opis przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.. ROZDZIAŁ VII - Termin wykonania zamówienia: Wymagany przez Zamawiającego końcowy termin wykonania zamówienia : 45 dni od daty podpisania umowy.

4 ROZDZIAŁ VIII Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Ponadto Wykonawcy winni wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy. 3. W zakresie warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku i dokona oceny jego spełnienia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 lit. a) siwz. 4. Za Wykonawców spełniających warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna tych, którzy składając ofertę wykażą, że : w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie) wykonali należycie: Pakiet nr 1 : a) co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu wyposażenia, obejmującego umeblowanie na łączną kwotę nie mniejszą niż ,00 zł brutto, w tym jedno zamówienie na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł. oraz b) co najmniej dwa zamówienia na dostawę i montaż rolet, o wartości nie mniejszej niż ,00 zł. brutto każde. Pakiet nr 2 : co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu wyposażenia, obejmującego: system audiowizualny w zakresie oświetlenia regulowanego, oświetlenia inteligentnego, system nagłośnienia, system obrazu video i informacji wizualnej o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto w ramach każdego zamówienia. Pakiet nr 3 : co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu wyposażenia, obejmującego sprzęt komputerowy, o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto w ramach każdego zamówienia. 5. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 lit. b). 6. W zakresie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku i dokona oceny jego spełnienia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 lit. a) siwz.

5 7. W zakresie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku i dokona oceny jego spełnienia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 lit. a) siwz. 8. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku i dokona oceny jego spełnienia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 lit. a) siwz. 9. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX. 10. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawców wymogów określonych w ustawie i siwz w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty zawierające: a) komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych niniejszą specyfikacją, b) terminowo oraz prawidłowo wniesione wadium przetargowe, c) wyłącznie prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, d) oferty Wykonawców, którzy nie wykonywali czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, i nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. 11. Zamawiający w razie zaistnienia przesłanek ustawowych wzywa Wykonawców do złożenia określonych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, a także może zażądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty lub dokumentów. ROZDZIAŁ IX - Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów : a) Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz. Dowodami, o których mowa powyżej, są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) w przypadku zamówień na dostawy - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).

6 W wykazie należy wskazać dostawy, niezbędne do wykazania spełniania określonego przez Zamawiającego warunku wiedzy i doświadczenia. c) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia. d) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia dokumentów dotyczących: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. według wzoru oświadczenia innego podmiotu stanowiącego załącznik nr W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów : a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do siwz. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. e) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w

7 przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę), według wzoru stanowiącego załącznik nr 10. do siwz. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: a) Zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 lit. b) przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 lit. c) przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt a) i b) co do terminu, w którym ten dokument winien być wystawiony stosuje się odpowiednio. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie : 1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 3) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. c) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. d) Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3 muszą zostać złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. e) Formularze, dokumenty oraz oświadczenia podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. f) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym.

8 5. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego : a) Wypełniony formularz ofertowy wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszej specyfikacji. b) Wypełniony formularz cenowy dla każdej z części zamówienia (pakietu), na którą wykonawca składa ofertę. c) Potwierdzenie wniesienia wadium (kserokopia potwierdzenia przelewu lub dokumentu wadialnego). d) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do niniejszej specyfikacji. 6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów : a) Wszelkie załączone do oferty dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawomocnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. b) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, dotyczących odpowiednio: wspólników konsorcjum powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących) lub przez Pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, innych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących). c) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. d) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę 7. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, a także ich nie uzupełnienie lub nie wyjaśnienie w terminie postawionym przez zamawiającego w wezwaniu o którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy, będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę także, jeśli stwierdzi, że złożone dokumenty nie spełniają wymogów niniejszej specyfikacji, ustawy lub są nieprawdziwe. ROZDZIAŁ X Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego tj. Powiatowa i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Bazielicha w Stary Sączu Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25b. 2. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu : Zamawiający nie dopuszcza składania korespondencji drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują Korespondencję faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

9 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane zarówno przez Wykonawcę jak przez Zamawiającego sporządzone będą w języku polskim. W przypadku gdy wykonawca przedkłada wraz z ofertą dokumenty sporządzone w języku innym niż polski, Zamawiający wymaga aby były one przetłumaczone na język polski i poświadczone na każdej stronie przez Wykonawcę 4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego okresu na składanie ofert. 5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Pytania dotyczące zamówienia należy kierować do Zamawiającego w formie i na adres zgodnie z treścią Rozdziału X pkt. 1 siwz 8. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Monika Jackowicz Nowak, tel W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a także dokona ogłoszenia tych zmian na stronie internetowej. 10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. ROZDZIAŁ XI - Wymagania dotyczące wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: a) Pakiet nr 1 : ,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ), b) Pakiet nr 2 : 2.300,00 zł. ( słownie: dwa tysiące trzysta złotych ) c) Pakiet nr 3 : 1.700,00 zł. ( słownie: tysiąc siedemset złotych ). 2. Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

10 e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona jedną z wymienionych form wadium, zostanie wykluczony, zaś ofertę uznaje się za odrzuconą. 4. Wadium w pieniądzu: a) Wadium w formie przelewu należy wpłacić na konto Zamawiającego : z zaznaczeniem na przelewie: Wadium dostawa wyposażenia dla budynku filii biblioteki w Gołkowicach PAKIET NR. b) Za termin wniesienia wadium uznaje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. c) Zamawiający określa porządkowy wymóg załączenia do oferty kserokopii przelewu wadium. 5. Wadium w pozostałych formach: a) oryginał należy złożyć przed terminem składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowa i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Bazielicha w Stary Sączu Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25b natomiast kserokopię należy załączyć do oferty. b) Wadium składane w tej formie musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. W razie zawieszenia postępowania lub przedłużenia terminu składania ofert, końcowy termin ważności wadium, o którym mowa w ust. 2 lit. b), c),d),e) albo zostanie przedłużony przez Wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres. 6. Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji lub poręczeń jako wadium, gwarancje oraz poręczenia powinny być wystawione na Zamawiającego, a w treści tych gwarancji i poręczeń nie mogą być żadne postanowienia ograniczające prawo Zamawiającego do ich realizacji. Gwarancje i poręczenia muszą określać bezwarunkowe prawo Zamawiającego do ich realizacji. Gwarancje i poręczenia, w których ograniczono prawa Zamawiającego, lub w których uzależniono realizację od spełnienia jakichkolwiek warunków, oprócz wynikających ze SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych, uznane zostaną jako nie spełniające warunków. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

11 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. ROZDZIAŁ XII - Termin związania ofertą: 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. ROZDZIAŁ XIII - Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako członek (partner) Wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki podpisuje osoba/y uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 3. Oferta powinna być przedłożona w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami drukowanymi. W przypadku gdy Wykonawca przedkłada wraz z ofertą dokumenty sporządzone w języku innym niż polski, Zamawiający wymaga aby były one przetłumaczone na język polski i potwierdzone na każdej zapisanej stronie przez Wykonawcę. 4. Oferta musi odpowiadać treści specyfikacji. Sporządzenie oferty niezgodnie z wymaganiami ustawy czy specyfikacji skutkować będzie jej odrzuceniem. 5. Oferta jako stanowcza propozycja zawarcia umowy, powinna określać wynagrodzenie cenę w złotych polskich, zawierać bezwarunkowe przyrzeczenie spełnienia istotnych warunków kontraktu określonych w specyfikacji wraz z załącznikami. 6. Do oferty należy dołączyć wymienione w specyfikacji oświadczenia i dokumenty oraz inne dokumenty, które zdaniem Wykonawcy są niezbędne. Zaleca się aby załączniki do oferty załączone zostały w kolejności jak w Rozdziale IX specyfikacji. 7. Zaleca się aby treść załączonych do oferty formularzy oraz ich wygląd graficzny pozostały bez zmian.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia Strona 1 z 147 Ia Informacja o Zamawiającym Zamawiającym jest: Nowy Teatr ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa adres do korespondencji: ul. Rejtana 17 lok. 25, 02-516 Warszawa REGON: 141245324 NIP:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo