Komisja przetargowa działa na podstawie Regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komisja przetargowa działa na podstawie Regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 18b/2014 Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia roku w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych o wartości powyŝej euro (DN-011/1675/2014) Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2009r nr 151 poz z późn. zm.) zarządza się co następuje: 1 Ustala się zasady udzielania zamówień publicznych o wartości powyŝej euro, dalej zamówienia publiczne w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze, dalej zwanym Parkiem, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2 Przy udzielaniu zamówień publicznych zastępcy dyrektora, główny księgowy oraz pracownik zatrudniony na stanowisku ds. zamówień publicznych zgodnie z kompetencjami określonymi w zakresach czynności, regulaminie organizacyjnym i regulaminie kontroli wewnętrznej, odpowiedzialni są za nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2014r. poz. 423 ) zwanej dalej Ustawą PZP oraz zasad zawartych w niniejszym zarządzeniu. 3 Podstawą wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w Parku jest wypełniony i zatwierdzony wniosek którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 4 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Parku przeprowadza kaŝdorazowo powołana Zarządzeniem Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze komisja przetargowa zgodnie z wymogami Ustawy PZP i innymi obowiązującymi przepisami prawa. 5 Komisja przetargowa działa na podstawie Regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Traci moc zarządzenie Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego nr 13/2012 z dnia roku w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych 6 7 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18b/2014 Dyrektora KPN z siedzibą w Jeleniej Górze ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KARKONOSKIM PARKU NARODOWYM Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE O WARTOŚCI POWYśEJ EURO 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: a) zamawiającym naleŝy przez to rozumieć Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, b) kierowniku zamawiającego naleŝy przez to Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze c) komórce organizacyjnej naleŝy przez to rozumieć komórki organizacyjne wynikające z obowiązującego regulaminu organizacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego d) pracownik pracownik zatrudniony w Karkonoskim Parku Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze e) główny księgowy Główny Księgowy w Karkonoskim Parku Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze. f) radca prawny radca prawny, który obsługuje Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze. g) zamówieniu publicznym naleŝy przez to rozumieć umowę odpłatną między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, których definicje zawiera art. 2 ust.2, 8, 10 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych, h) najkorzystniejszej ofercie naleŝy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego ( np. koszty eksploatacji, serwis, warunki i termin gwarancji termin wykonania zamówienia, cykl Ŝycia produktu itp.), albo ofertę z najniŝszą ceną, i) wykonawcy naleŝy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego, j) ustawie PZP (u.p.z.p.) naleŝy przez to rozumieć Ustawę Prawo zamówień publicznych. 2. Przy wydatkowaniu środków publicznych, których wartość szacunkowa wyraŝona w złotych przekracza równowartość euro stosuje się zasady określone przepisami Ustawy PZP, oraz zasady wynikające z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zasada niedyskryminacji i równego traktowania oferentów, zasada jawności, zasada przejrzystości, zasada konkurencji). 3. Wydatki publiczne mogą być ponoszone jedynie na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym Parku. 4. Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, b) optymalnego doboru metod i środków słuŝących osiągnięciu załoŝonych celów; 2) w sposób umoŝliwiający terminową realizację zadań;

3 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 5. Pracownik wnioskujący o wydatkowanie środków publicznych zobowiązany jest do opisania przedmiotu zamówienia i warunków do spełnienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 6. Oszacowanie wartości zamówienia dokonuje się zgodnie z art Ustawy PZP. Wartość zamówienia ustala się na podstawie wynagrodzenia wykonawcy, które: 1) jest całkowitym wynagrodzeniem wykonawcy; 2) ma charakter wyceny szacunkowej; 3) jest ustalone z naleŝytą starannością; 4) nie zawiera podatku od towarów i usług. 7. Przy ustaleniu wynagrodzenia wykonawcy, naleŝy wziąć po uwagę wszelkie moŝliwe jego elementy, takŝe wszelkiego rodzaju świadczenia dodatkowe. Dla prawidłowego oszacowania wartości zamówienia stosuje się zasady: 1) w przypadku usług i dostaw powtarzających się okresowo jako podstawę określenia wartości zamówienia przyjmuje się sumowanie zamówień tego samego rodzaju w roku budŝetowym, 2) ustalenie wartości zamówienia na dostawy usługi dokonuje się nie wcześniej niŝ 3 miesiące, przy robotach budowlanych nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, 3) w związku z realizacją projektów wieloletnich w przypadku udzielania zamówienia na usługi i dostawy podstawę ustalenia wartości przyjmuje się wartość planowanych dostaw, usług w ramach całego okresu realizacji projektu wraz z wartością planowanych dostaw i usług podobnych w ramach roku budŝetowego. 8. Zamówień publicznego udziela się w zaleŝności od ustalonej wartości szacunkowej wg procedur wynikających z Ustawy PZP. NaleŜy ustalić toŝsamość przedmiotową zamówienia przez co rozumnie się dostawy, usługi, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu, toŝsamość czasową zamówienia przez co rozumie się okres na jaki jest sporządzony plan finansowy i toŝsamość podmiotową przez co rozumie się moŝliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. MoŜliwe jest udzielanie zamówień tego samego rodzaju z podziałem na części w przypadku gdy znany jest zakres całego zamówienia. Udzielając kaŝdą z części zamówienia stosuje się przepisy Ustawy PZP właściwe dla łącznej wartości zamówienia, Z przyczyn gospodarczych bądź organizacyjnych moŝna udzielić zamówienia publicznego w częściach na podstawie art. 6a ustawy, jeŝeli jej wartość jest mniejsza niŝ wyraŝona w złotych równowartość kwoty euro dla dostaw lub usług oraz euro dla robót budowlanych, pod warunkiem, Ŝe łączna wartość tych części wynosi nie więcej niŝ 20 % wartości zamówienia. W stosunku do tych części stosuje się przepisy Ustawy PZP właściwe dla danej wartości. Podział na części zamówienia publicznego moŝliwy jest ze względów organizacyjnych, technicznych, celowościowych itp. 9. Projekt planu zamówień publicznych tworzy pracownik ds. zamówień publicznych na podstawie danych przekazanych przez kierowników komórek organizacyjnych w terminie do 21 stycznia danego roku kalendarzowego. Główny Księgowy weryfikuje zabezpieczenie w planie finansowym środków na zadania ujęte do planu. Dyrektor Parku zatwierdza plan. Plan podlega uzupełnieniom stosownie do dokonywanych zmian planu finansowego.

4 10. Zastępcy Dyrektora Parku, główny księgowy, pracownik ds. zamówień publicznych odpowiedzialni za nadzór nad prawidłowym udzielaniem zamówień publicznych, obowiązani są do prowadzenia bieŝącej kontroli postępowań o udzielanie zamówień publicznych a w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa bezzwłocznie powiadamiają o tym fakcie Dyrektora Parku oraz przedkładają wnioski co do sposobu usunięcia nieprawidłowości, zgodnie z ustawą o finansach publicznych i innymi obowiązującymi przepisami prawa. 11. Naruszenie przepisów prawa dotyczących udzielania zamówień publicznych stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych, naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z art. 17 ustawy z dnia o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (. DZ.U.z 2012 r. poz. 1529). II. Postanowienia szczegółowe 1. Postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy zamówienia prowadzi się w formie pisemnej. 2. Kierownik komórki organizacyjnej lub pracownicy wnioskujący o udzielenie zamówienia publicznego sporządzają wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego (wzór wniosku określa zał. nr 2 do zarządzenia). 3. Osoba sporządzająca wniosek zobowiązana jest opisać przedmiot zamówienia zgodnie potrzebami Parku, przepisami art Ustawy PZP oraz określić wartość szacunkową zamówienia z uwzględnieniem wartości usług tego samego rodzaju z planu zamówień publicznych (zgodnie z art. 32 i art. 33 Ustawy PZP). Załącznikiem do wniosku o w szczęcie postępowania jest opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wartości. 4. Wartością zamówienia na roboty budowlane będzie łączna wartość robót, jeŝeli: 1) przedmiotem zamówienia będą róŝne roboty ( np. wymiana okien, remont dachu, remont pomieszczeń wewnątrz budynku) wykonywane w jednym obiekcie budowlanym, 2) przedmiotem zamówienia będą roboty budowlane toŝsame przedmiotowo wykonywane w róŝnych obiektach budowlanych, 3) przedmiotem zamówienia będzie budowa, przebudowa, montaŝ lub remont kilku obiektów budowlanych funkcjonalnie ze sobą powiązanych i składających się na jedno zamierzenie budowlane. 5. Zamówienia publiczne na roboty budowlane wszczyna się na podstawie zatwierdzonego kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo jeŝeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- uŝytkowym na podstawie wartości kosztów prac projektowych oraz wartości koszów robót budowlanych. Przy ustalaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się wartość dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy. 6. Główny księgowy Parku potwierdza, Ŝe zobowiązanie finansowe mieści się w planie finansowym Parku, prowadzi ewidencję umów o wartości powyŝej euro. Prowadzenie ewidencji umów główny księgowy moŝe powierzyć pracownikowi działu ekonomicznego

5 7. Zatwierdzony wniosek z podanym opisem przedmiotu zamówienia, warunkami zamówienia oraz ze wzorem umowy zaopiniowanym przez Radcę Prawnego stanowi podstawę do wszczęcia postępowania. We wniosku naleŝy zaproponować tryb zamówienia wraz z uzasadnieniem. 8. KaŜde wszczynane zamówienie ewidencjonuje się w rejestrze zamówień publicznych. Rejestr zamówień publicznych prowadzi pracownik zatrudniony na stanowisku ds. zamówień publicznych. 9. Kontrolę formalno prawną nad wszczęciem, przeprowadzaniem i udzielaniem zamówienia publicznego w zakresie zgodności z uregulowaniami prawnymi oraz aktami wewnętrznymi sprawuje Radca Prawny Parku.

6 Wzór Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18b/2014 Dyrektora KPN z siedzibą w Jeleniej Górze... pieczęć jednostki organizacyjnej Jelenia Góra, dnia... WNIOSEK o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego przez Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, o wartości szacunkowej od kwoty z art. 4 pkt. 8 u.p.z.p. do progu unijnego /powyŝej progu unijnego 1.Komórka organizacyjna, stanowisko pracy... 2.Przedmiotem zamówienia jest (szczegółowy opis) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV Nazwa:.. Kod:. 4. Ustalona wartość zamówienia: a) Netto:. zł Procent Podatku VAT: Kwota podatku VAT: Brutto:.. zł W okresie 3 lat od udzielonego zamówienia podstawowego jest/ nie jest planowane udzielenie zamówienia uzupełniającego. b)ustalona wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień uzupełniających Netto: zł. Równowartość w euro:. c) Podstawa ustalenie wartości: -... d) Środki finansowe na realizację zadania są zabezpieczone: w budŝecie KPN i ujęte w planie finansowym w pozycji*: 1. Przychody z prowadzonej działalności 2. Dotacje z budŝetu 3.Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych (NFOŚiGW, WFOŚiGW, ARiMR, Uczelnie publiczne) 4. Pozostałe przychody (np.: Fundusz Leśny, LIFE)... Zadanie ujęte jest w planie finansowym kosztów funkcjonowania (wymienić rodzaj kosztu) np.: amortyzacja, materiały i energia, remonty, pozostałe usługi obce, wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe koszty funkcjonowania); wydatki inwestycyjne ** 5. Proponowany tryb:.. art... ust.. Pkt. 6.Prowadzenie postępowania w innym trybie niŝ przetarg nieograniczony, ograniczony lub negocjacji z ogłoszeniem wymaga szczegółowego uzasadnienia:

7 Uzasadnienie: 7. Wnioskowany termin wykonania zamówienia:.. 8.Termin związania ofertą ; 9.Wymagane/ nie wymagane wadium: ( właściwe podkreślić) Kwota wadium:. 10.Wymagane/ nie wymagane zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy( właściwe podkreślić) Wysokość w % Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:. 11.Na potwierdzenie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ŝąda się: 1.wymagane uprawnienia: 2. doświadczenie zawodowe: 3. potencjał kadrowy : 4. potencjał techniczny: 5. potencjał ekonomiczny: 6.informacja z banku: Inne warunki istotne do prowadzenia postępowania, np. - gwarancja: Istotne postanowienia umowy/wzór umowy w załączeniu..(właściwe podkreślić) 13. Kryteria oceny ofert : 1. Cena waga % 2. waga % Sposób liczenia. 3. waga % Sposób liczenia. Do prac w Komisji Przetargowej proponuję: ZATWIERDZAM wnioskodawca (data i podpis).. Główny księgowy Data i podpis opinia pracownika ds. opinia Radcy Prawnego Dyrektor zamówień publicznych dot. Trybu zamówienia data i podpis * niepotrzebne skreślić ** właściwe wpisać

8 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 18b/201 Dyrektora KPN z siedzibą w Jeleniej Górze REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1 Regulamin normuje działania Komisji Przetargowej powoływanej przez Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze, w celu przygotowania i przeprowadzenia procedur przetargowych o udzielenie zamówień publicznych na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2014 r poz. 423,), zwanej dalej Ustawą PZP Komisja Przetargowa zwana dalej Komisją działa na podstawie kaŝdorazowego jej powołania zarządzeniem Dyrektora Parku. 2. Komisja składa się z co najmniej trzech osób w tym: przewodniczący komisji i sekretarza komisji 3. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania. 4. Komisja przygotowuje i przeprowadza procedurę przetargową zgodnie z Ustawą PZP oraz aktami wykonawczymi do Ustawy PZP. 5. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. 6. Przewodniczący Komisji jest bezpośrednio odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z uzyskaniem do niej niezbędnych uzgodnień i sporządzenie dokumentacji postępowania. 7. Wszystkie osoby wchodzące w skład komisji zobowiązane są do złoŝenia pisemnego oświadczenia zgodnie z art. 17 Ustawy PZP o nie podleganiu wyłączeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 3 Do zadań Komisji naleŝy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj.: 1

9 I. W zakresie przygotowania postępowania Komisja w szczególności przygotowuje do zatwierdzenia przez Dyrektora Parku: 1) specyfikację istotnych warunków zamówienia odpowiednią dla trybu zamówienia publicznego, 2) projekt zaproszenia do składania ofert lub do negocjacji, 3) ogłoszenie o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 4) inne dokumenty, w szczególności zawiadomienia Prezesa Urzędu o wszczęciu postępowania (zgodnie z ustawą) podając uzasadnienie faktyczne i prawne. II. W zakresie przeprowadzenia postępowania komisja w szczególności: 1) udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówieniaobowiązuje forma pisemna, 2) prowadzi negocjacje z wykonawcami, w przypadku gdy Ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji, 3) w przypadkach wymagających specjalistycznej wiedzy związanej z prowadzeniem postępowania, wnioskuje do Dyrektora Parku o powołanie biegłych (rzeczoznawców); we wniosku Komisja proponuje osobę biegłego (rzeczoznawcy) oraz dołącza uzasadnienie wniosku, 4) dokonuje otwarcia ofert, 5) ocenia spełnianie warunków stawianych wykonawcom oraz przedstawia Dyrektorowi Parku propozycje wykluczenia wykonawcy w przypadkach określonych Ustawą, 6) poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, 7) Ŝąda udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert obowiązuje forma pisemna, 8) w razie konieczności, na co najmniej 10 dni przed upływem terminu związania ofertą, występuje do Dyrektora Parku z wnioskiem przedłuŝenie okresu związania ofertą, 9) przygotowuje projekt wystąpienia do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie terminu związania ofertą, 10) wnioskuje odpowiednio do Dyrektora Parku o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych Ustawą PZP, 11) ocenia oferty niepodlegające odrzuceniu, 12) przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wnioskuje o uniewaŝnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 13) przyjmuje i analizuje wnoszone informacje od wykonawców o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub zaniechania czynności do której jest 2

10 zobowiązany na podstawie ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanych informacji powtarza czynności lub dokonuje zaniechanych czynności 14) po powzięciu wiadomości o wniesionym odwołaniu analizuje moŝliwość zgłoszenia opozycji i odpowiedzi na odwołanie. 15) wnioskuje do Dyrektora Parku o zatwierdzenie prac komisji i protokołu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wraz z załączonymi do niego drukami. 4 Do zadań Przewodniczącego Komisji, zwanej dalej przewodniczącym naleŝy w szczególności: 1) przedkładanie dokumentów do zatwierdzenia Dyrektorowi Parku, 2) odebranie oświadczeń wymaganych przepisami Ustawy PZP od osób ze składu Komisji oraz innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 3) wyznaczanie terminu posiedzeń Komisji, 4) prowadzenie obrad Komisji oraz podział prac pomiędzy Członków Komisji, mając na celu zapewnienie przejrzystości działania Komisji, indywidualizacji odpowiedzialności jej Członków za wykonywanie czynności, 5) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 6) informowania Dyrektora Parku o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 7) wyznaczenie spośród członków komisji protokolanta na czas otwarcia ofert, 8) informowanie Dyrektora Parku o poszczególnych etapach prac Komisji, 9) wnioskowanie do Dyrektora Parku o zasięgnięcie opinii biegłych (rzeczoznawców), jeŝeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalistycznych, 10) podpisywanie pism wysyłanych do wykonawców, wykonawców dotyczących zapytań i wyjaśnień, za wyjątkiem pism zmieniających treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które są zastrzeŝone dla Dyrektora Parku, 11) przedkładanie Dyrektorowi Parku protokołu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do zatwierdzenia 3

11 5 Do zadań sekretarza komisji, zwanej dalej Sekretarzem naleŝy w szczególności: 1) prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 2) zawiadamianie osób o powołaniu w skład Komisji niezwłocznie po wydaniu zarządzenia przez Dyrektora Parku, 3) dokonywanie otwarcia ofert oraz podanie do publicznej wiadomości, stosownie do wymogów w danej procedurze: - kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, - nazwy i adresu siedziby wykonawcy, - ceny oferty, - terminu wykonania zamówienia publicznego, - okresu gwarancji, - warunków płatności, 4) przygotowanie i wypełnianie druków niezbędnych do prawidłowego dokumentowania przebiegu procedury przetargowej zgodnie z Ustawą PZP, 5) w przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji Przetargowej realizuje zapis 4 pkt. 10 niniejszego Regulaminu, 6) przygotowanie zawiadomienia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6 W przypadku gdy Przewodniczący, sekretarz lub Członek Komisji Przetargowej nie mogą pełnić swoich funkcji, Dyrektor Parku moŝe powołać inną osobę do składu Komisji. 7 Wszelkie informacje uzyskane w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przez osoby ze składu Komisji, osoby pracujące w charakterze biegłych (rzeczoznawców), inne osoby wykonujące czynności w tym postępowaniu, objęte są tajemnica słuŝbową. 4

12 8 Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy o roboty budowlane, usługi, dostawy lub z dniem uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 9 Po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokumentacja z postępowania przechowywana jest u pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. zamówień publicznych. 10 W spawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy PZP i aktów wykonawczych do Ustawy. Dnia Zatwierdzam 5

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zasad powoływania komisji przetargowych i wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. Regulamin normuje organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowych powoływanych w Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.100.2015 WÓJTA GMINY GRODZIEC z dnia 28 grudnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.100.2015 WÓJTA GMINY GRODZIEC z dnia 28 grudnia 2015r. ZARZĄDZENIE NR RG.0050.100.2015 WÓJTA GMINY GRODZIEC z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Grodziec, których wartość nie przekracza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU ZAŁ. NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 24/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ Na podstawie art. 21, ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) zarządzam co następuje:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Załącznik do Zarządzenia Nr 11/14 Burmistrza Pisza z dnia 28 stycznia 2014 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb pracy Komisji Przetargowej, zwanej dalej Komisją,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej

Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej 1 1. Regulamin normuje działanie Komisji Przetargowej powołanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 50 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ZAŁĄCZNIK 1 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22 Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dnia 21.07.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa tryb działania komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad:

1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad: Załącznik nr l do Zarządzenia Nr 14 /2014 Zasady i procedury postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych: 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Urząd Miejski w Głogowie P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Nr procedury P-IV-02 Wydanie 4 Imię i Nazwisko Data Podpis AUTOR PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej z dnia 4 lutego 2015r. R E G U L A M I N udzielania zamówień publicznych o wartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 6 czerwca 2007 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 6 czerwca 2007 r. Zarządzenie Nr 74/07 Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych organizowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Przemkowie.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE zatwierdzam Warszawa, 24.05.2011 Minister Środowiska zatwierdzam Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu Załącznik do Zarządzenia Nr.. Starosty Elbląskiego z dnia Regulamin udzielania 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Kierowniku Zamawiającego należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Elblągu;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr../2008 Starosty Gryfińskiego z dnia..2008 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych, zwany

Bardziej szczegółowo

Trzebnica, 01.01.2011. Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

Trzebnica, 01.01.2011. Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Trzebnica, 01.01.2011 Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro 1 Postanowienia ogólne Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku W sprawie: Instrukcji wydatkowaniu środków publicznych na zamówienia, nie objęte ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I. 1 Podstawy prawne. 2 Wykaz skrótów i słownik pojęć

R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I. 1 Podstawy prawne. 2 Wykaz skrótów i słownik pojęć Z a ł ą c z n i k do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I 1 Podstawy prawne Niniejszy Regulamin pracy komisji przetargowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 REGULAMIN udzielania przez Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna. 2 Zakres regulacji

R E G U L A M I N. Podstawa prawna. 2 Zakres regulacji Załącznik do Zarządzenia nr 10 dyrektora I LO w Tychach z dnia 9 października 2014 r. R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy z dnia 26.06.2014r. REGULAMIN w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 8 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro 1 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro Podstawa prawna: - art. 44 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 318/2006 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 10 sierpnia 2006 roku

Zarządzenie Nr 318/2006 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 10 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 318/2006 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia Nr DO.021.14.2014 Dyrektora MGOPS w Więcborku z dnia 16 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ramowy wzór. Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro, przez jednostki organizacyjne Gminy Nieporęt

Ramowy wzór. Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro, przez jednostki organizacyjne Gminy Nieporęt Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro, przez Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie. Ramowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WODOCIĄGÓW DĘBICKICH SP. Z O.O. PRZEPROWADZANYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WODOCIĄGÓW DĘBICKICH SP. Z O.O. PRZEPROWADZANYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WODOCIĄGÓW DĘBICKICH SP. Z O.O. PRZEPROWADZANYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wprowadzony Uchwałą Nr 27/2008 z dnia 06.05.2008 roku Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r.

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Na

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie. z dnia 01.01.2016r.

Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie. z dnia 01.01.2016r. Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w

Bardziej szczegółowo

Słownik Wydział Ustawa Przedstawiciel zamawiaj cego Pełnomocnik Dziekana Wnioskodawca Warto okre lona w art. 4 pkt. 8 ustawy Wykonawca

Słownik Wydział Ustawa Przedstawiciel zamawiaj cego Pełnomocnik Dziekana Wnioskodawca Warto okre lona w art. 4 pkt. 8 ustawy Wykonawca POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH Zarządzenie nr /2013 Dziekana Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej Z dnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Procedury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r. Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. Pełnienie obowiązków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM ZADANIA KOMISJI Do zadań Komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2008 z dnia 17.01.2008 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2008 z dnia 17.01.2008 r. Załącznik nr 1 nr 4/2008 z dnia 17.01.2008 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19 /2012. Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. z dnia 22 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 19 /2012. Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. z dnia 22 sierpnia 2012 r. Zarządzenie Nr 19 /2012 Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w sprawie planowania zamówień publicznych oraz udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 26/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZADZENIE Nr 26/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 30 marca 2015 r. ZARZADZENIE Nr 26/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków budżetowych wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Na podstawie

Bardziej szczegółowo

... 2 Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

... 2 Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. ZARZĄDZENIE NR 9/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwoleń z dnia 01.07.2010 r. Zn. spr.: N-270-1/10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu Zwiększanie możliwości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Gimnazjum Nr 4 w Gdyni

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Gimnazjum Nr 4 w Gdyni REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Gimnazjum Nr 4 w Gdyni I. Zasady ogólne 1 Gimnazjum Nr 4 w Gdyni jako jednostka budŝetowa w myśl przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. WEWNĘTRZNY REGULAMIN ZASAD REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5/08 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 stycznia 2008 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1. SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ 1) Ilekroć w regulaminie jest mowa o: a) ustawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2015. Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania. w Kędzierzynie-Koźlu. z dnia 3 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 7/2015. Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania. w Kędzierzynie-Koźlu. z dnia 3 września 2015 roku Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania w Zespole Obsługi Oświaty zamówień, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 10 /2015 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIETRYBU POSTĘPOWANIAW ZAKRESIE ZEŚRODKÓW PUBLICZNYCH IUDZIELANIAZAMÓWIEŃ. Warszawa,listopad2015r.

REGULAMIN W SPRAWIETRYBU POSTĘPOWANIAW ZAKRESIE ZEŚRODKÓW PUBLICZNYCH IUDZIELANIAZAMÓWIEŃ. Warszawa,listopad2015r. REGULAMIN W SPRAWIETRYBU POSTĘPOWANIAW ZAKRESIE DOKONYWANIAWYDATKÓW ZEŚRODKÓW PUBLICZNYCH IUDZIELANIAZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa,listopad2015r. REGULAMIN w sprawie trybu postępowania w zakresie dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Załącznik do Uchwały 9/IV/2014 Rady Nadzorczej Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku Opracowanie Izabela Łuków Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 171,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r.

Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r. Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 152/2011 z dnia 29.08.2011r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2010 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 16/2010 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 16/2010 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie stosowania w AGH ustawy Prawo zamówień publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Do przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2015 r.

z dnia 15 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2015 WÓJTA GMINY RUDKA z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/145/2004 Wójta Gminy Frysztak z dnia 02 czerwca 2004 roku

Zarządzenie Nr I/145/2004 Wójta Gminy Frysztak z dnia 02 czerwca 2004 roku Zarządzenie Nr I/145/2004 Wójta Gminy Frysztak z dnia 02 czerwca 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji powołanej do przeprowadzania postępowań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. w Gminie Lwówek Śląski

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. w Gminie Lwówek Śląski REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Gminie Lwówek Śląski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w "Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Gminie Lwówek Śląski, zwanym dalej "regulaminem",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU. Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU. Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 25/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zamäwień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Zasady udzielania zamäwień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zał. nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2012 Starosty Średzkiego z dnia 27 lutego 2012 r. Zasady udzielania zamäwień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. 1. Pracownicy Starostwa, zwani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 i

Bardziej szczegółowo

nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych

nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4931/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16 kwietnia 2014 roku REGULAMIN udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół nr 82 w Warszawie

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół nr 82 w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22 z dnia 4.07.2014 r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 82 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół nr 82 w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Zał. nr 1 do zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Procedura udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 399/344/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30

Bardziej szczegółowo

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO. I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Szkole Podstawowej nr 10, szkole lub placówce -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PŁOCKIM OŚRODKU KULTURY I SZTUKI. Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PŁOCKIM OŚRODKU KULTURY I SZTUKI. Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki Nr 32 z dnia 16.04.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PŁOCKIM OŚRODKU KULTURY I SZTUKI Rozdział I INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2014 Rektora UMCS

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2014 Rektora UMCS Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2014 Rektora UMCS REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UNIWERSYTECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro przez Przedszkole Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 178/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 grudnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 178/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 grudnia 2012 roku Zarządzenie Nr 178/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu: Na podstawie regulaminu przetargowego Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07.01.2008r zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 OOO EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 OOO EURO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/2014 Zarządu Komunalnego Zwiazku Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n postępowania w sprawach o zamówienie publiczne udzielane przez podmioty dysponujące środkami budżetu Gminy Miasto Nowy Targ

R e g u l a m i n postępowania w sprawach o zamówienie publiczne udzielane przez podmioty dysponujące środkami budżetu Gminy Miasto Nowy Targ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0151-12/07 z dnia 1 lutego 2007r Rozdział I Zakres stosowania. R e g u l a m i n postępowania w sprawach o zamówienie publiczne udzielane przez podmioty

Bardziej szczegółowo

(* niepotrzebne skreślić) ...

(* niepotrzebne skreślić) ... 1 2 3 4 Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Zarządzenie Rektora nr 4/2009 z dnia 19.01.2009)....... pieczęć komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26/10 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 maja 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/10 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 maja 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 26/10 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 maja 2010r. w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Załącznik do Zarządzenia nr... Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia... lutego 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r. ANEKS nr 1 do REGULAMINU UDZIELANIA PRZEZ Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych Załącznik do Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 01.10. 2010 r. Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczebrzeszynie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora MGZO z dnia 1 marca 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO 1 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 2015 r.

ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 2015 r. w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum w Łodzi ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 215 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO Zał. do zarz. Nr 4/2010 Wójta Gminy Brojce z dnia 18 stycznia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 3. im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich ul. Korfantego 18 41-105 Siemianowice Śląskie

Gimnazjum Nr 3. im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich ul. Korfantego 18 41-105 Siemianowice Śląskie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2014 Dyrektora Gimnazjum Nr 3im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich z dnia 30 października 2014 r. Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro

Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

(pieczęć i podpis dyrektora)

(pieczęć i podpis dyrektora) Załącznik nr 1. do zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 im. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Bydgoszczy Nr 25/2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych do 14 000 Euro z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. Załącznik do zarządzenia nr 12/2014 Dyrektora z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N Postanowienia ogólne R E G U L A M I N 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 EURO. 2. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY 14 000 EURO netto

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY 14 000 EURO netto Załącznik do Zarządzenia Nr 80/2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 17 października 2011 roku REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY

Bardziej szczegółowo