Komisja przetargowa działa na podstawie Regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komisja przetargowa działa na podstawie Regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 18b/2014 Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia roku w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych o wartości powyŝej euro (DN-011/1675/2014) Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2009r nr 151 poz z późn. zm.) zarządza się co następuje: 1 Ustala się zasady udzielania zamówień publicznych o wartości powyŝej euro, dalej zamówienia publiczne w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze, dalej zwanym Parkiem, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2 Przy udzielaniu zamówień publicznych zastępcy dyrektora, główny księgowy oraz pracownik zatrudniony na stanowisku ds. zamówień publicznych zgodnie z kompetencjami określonymi w zakresach czynności, regulaminie organizacyjnym i regulaminie kontroli wewnętrznej, odpowiedzialni są za nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2014r. poz. 423 ) zwanej dalej Ustawą PZP oraz zasad zawartych w niniejszym zarządzeniu. 3 Podstawą wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w Parku jest wypełniony i zatwierdzony wniosek którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 4 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Parku przeprowadza kaŝdorazowo powołana Zarządzeniem Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze komisja przetargowa zgodnie z wymogami Ustawy PZP i innymi obowiązującymi przepisami prawa. 5 Komisja przetargowa działa na podstawie Regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Traci moc zarządzenie Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego nr 13/2012 z dnia roku w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych 6 7 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18b/2014 Dyrektora KPN z siedzibą w Jeleniej Górze ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KARKONOSKIM PARKU NARODOWYM Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE O WARTOŚCI POWYśEJ EURO 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: a) zamawiającym naleŝy przez to rozumieć Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, b) kierowniku zamawiającego naleŝy przez to Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze c) komórce organizacyjnej naleŝy przez to rozumieć komórki organizacyjne wynikające z obowiązującego regulaminu organizacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego d) pracownik pracownik zatrudniony w Karkonoskim Parku Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze e) główny księgowy Główny Księgowy w Karkonoskim Parku Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze. f) radca prawny radca prawny, który obsługuje Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze. g) zamówieniu publicznym naleŝy przez to rozumieć umowę odpłatną między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, których definicje zawiera art. 2 ust.2, 8, 10 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych, h) najkorzystniejszej ofercie naleŝy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego ( np. koszty eksploatacji, serwis, warunki i termin gwarancji termin wykonania zamówienia, cykl Ŝycia produktu itp.), albo ofertę z najniŝszą ceną, i) wykonawcy naleŝy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego, j) ustawie PZP (u.p.z.p.) naleŝy przez to rozumieć Ustawę Prawo zamówień publicznych. 2. Przy wydatkowaniu środków publicznych, których wartość szacunkowa wyraŝona w złotych przekracza równowartość euro stosuje się zasady określone przepisami Ustawy PZP, oraz zasady wynikające z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zasada niedyskryminacji i równego traktowania oferentów, zasada jawności, zasada przejrzystości, zasada konkurencji). 3. Wydatki publiczne mogą być ponoszone jedynie na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym Parku. 4. Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, b) optymalnego doboru metod i środków słuŝących osiągnięciu załoŝonych celów; 2) w sposób umoŝliwiający terminową realizację zadań;

3 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 5. Pracownik wnioskujący o wydatkowanie środków publicznych zobowiązany jest do opisania przedmiotu zamówienia i warunków do spełnienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 6. Oszacowanie wartości zamówienia dokonuje się zgodnie z art Ustawy PZP. Wartość zamówienia ustala się na podstawie wynagrodzenia wykonawcy, które: 1) jest całkowitym wynagrodzeniem wykonawcy; 2) ma charakter wyceny szacunkowej; 3) jest ustalone z naleŝytą starannością; 4) nie zawiera podatku od towarów i usług. 7. Przy ustaleniu wynagrodzenia wykonawcy, naleŝy wziąć po uwagę wszelkie moŝliwe jego elementy, takŝe wszelkiego rodzaju świadczenia dodatkowe. Dla prawidłowego oszacowania wartości zamówienia stosuje się zasady: 1) w przypadku usług i dostaw powtarzających się okresowo jako podstawę określenia wartości zamówienia przyjmuje się sumowanie zamówień tego samego rodzaju w roku budŝetowym, 2) ustalenie wartości zamówienia na dostawy usługi dokonuje się nie wcześniej niŝ 3 miesiące, przy robotach budowlanych nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, 3) w związku z realizacją projektów wieloletnich w przypadku udzielania zamówienia na usługi i dostawy podstawę ustalenia wartości przyjmuje się wartość planowanych dostaw, usług w ramach całego okresu realizacji projektu wraz z wartością planowanych dostaw i usług podobnych w ramach roku budŝetowego. 8. Zamówień publicznego udziela się w zaleŝności od ustalonej wartości szacunkowej wg procedur wynikających z Ustawy PZP. NaleŜy ustalić toŝsamość przedmiotową zamówienia przez co rozumnie się dostawy, usługi, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu, toŝsamość czasową zamówienia przez co rozumie się okres na jaki jest sporządzony plan finansowy i toŝsamość podmiotową przez co rozumie się moŝliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. MoŜliwe jest udzielanie zamówień tego samego rodzaju z podziałem na części w przypadku gdy znany jest zakres całego zamówienia. Udzielając kaŝdą z części zamówienia stosuje się przepisy Ustawy PZP właściwe dla łącznej wartości zamówienia, Z przyczyn gospodarczych bądź organizacyjnych moŝna udzielić zamówienia publicznego w częściach na podstawie art. 6a ustawy, jeŝeli jej wartość jest mniejsza niŝ wyraŝona w złotych równowartość kwoty euro dla dostaw lub usług oraz euro dla robót budowlanych, pod warunkiem, Ŝe łączna wartość tych części wynosi nie więcej niŝ 20 % wartości zamówienia. W stosunku do tych części stosuje się przepisy Ustawy PZP właściwe dla danej wartości. Podział na części zamówienia publicznego moŝliwy jest ze względów organizacyjnych, technicznych, celowościowych itp. 9. Projekt planu zamówień publicznych tworzy pracownik ds. zamówień publicznych na podstawie danych przekazanych przez kierowników komórek organizacyjnych w terminie do 21 stycznia danego roku kalendarzowego. Główny Księgowy weryfikuje zabezpieczenie w planie finansowym środków na zadania ujęte do planu. Dyrektor Parku zatwierdza plan. Plan podlega uzupełnieniom stosownie do dokonywanych zmian planu finansowego.

4 10. Zastępcy Dyrektora Parku, główny księgowy, pracownik ds. zamówień publicznych odpowiedzialni za nadzór nad prawidłowym udzielaniem zamówień publicznych, obowiązani są do prowadzenia bieŝącej kontroli postępowań o udzielanie zamówień publicznych a w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa bezzwłocznie powiadamiają o tym fakcie Dyrektora Parku oraz przedkładają wnioski co do sposobu usunięcia nieprawidłowości, zgodnie z ustawą o finansach publicznych i innymi obowiązującymi przepisami prawa. 11. Naruszenie przepisów prawa dotyczących udzielania zamówień publicznych stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych, naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z art. 17 ustawy z dnia o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (. DZ.U.z 2012 r. poz. 1529). II. Postanowienia szczegółowe 1. Postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy zamówienia prowadzi się w formie pisemnej. 2. Kierownik komórki organizacyjnej lub pracownicy wnioskujący o udzielenie zamówienia publicznego sporządzają wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego (wzór wniosku określa zał. nr 2 do zarządzenia). 3. Osoba sporządzająca wniosek zobowiązana jest opisać przedmiot zamówienia zgodnie potrzebami Parku, przepisami art Ustawy PZP oraz określić wartość szacunkową zamówienia z uwzględnieniem wartości usług tego samego rodzaju z planu zamówień publicznych (zgodnie z art. 32 i art. 33 Ustawy PZP). Załącznikiem do wniosku o w szczęcie postępowania jest opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wartości. 4. Wartością zamówienia na roboty budowlane będzie łączna wartość robót, jeŝeli: 1) przedmiotem zamówienia będą róŝne roboty ( np. wymiana okien, remont dachu, remont pomieszczeń wewnątrz budynku) wykonywane w jednym obiekcie budowlanym, 2) przedmiotem zamówienia będą roboty budowlane toŝsame przedmiotowo wykonywane w róŝnych obiektach budowlanych, 3) przedmiotem zamówienia będzie budowa, przebudowa, montaŝ lub remont kilku obiektów budowlanych funkcjonalnie ze sobą powiązanych i składających się na jedno zamierzenie budowlane. 5. Zamówienia publiczne na roboty budowlane wszczyna się na podstawie zatwierdzonego kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo jeŝeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- uŝytkowym na podstawie wartości kosztów prac projektowych oraz wartości koszów robót budowlanych. Przy ustalaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się wartość dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy. 6. Główny księgowy Parku potwierdza, Ŝe zobowiązanie finansowe mieści się w planie finansowym Parku, prowadzi ewidencję umów o wartości powyŝej euro. Prowadzenie ewidencji umów główny księgowy moŝe powierzyć pracownikowi działu ekonomicznego

5 7. Zatwierdzony wniosek z podanym opisem przedmiotu zamówienia, warunkami zamówienia oraz ze wzorem umowy zaopiniowanym przez Radcę Prawnego stanowi podstawę do wszczęcia postępowania. We wniosku naleŝy zaproponować tryb zamówienia wraz z uzasadnieniem. 8. KaŜde wszczynane zamówienie ewidencjonuje się w rejestrze zamówień publicznych. Rejestr zamówień publicznych prowadzi pracownik zatrudniony na stanowisku ds. zamówień publicznych. 9. Kontrolę formalno prawną nad wszczęciem, przeprowadzaniem i udzielaniem zamówienia publicznego w zakresie zgodności z uregulowaniami prawnymi oraz aktami wewnętrznymi sprawuje Radca Prawny Parku.

6 Wzór Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18b/2014 Dyrektora KPN z siedzibą w Jeleniej Górze... pieczęć jednostki organizacyjnej Jelenia Góra, dnia... WNIOSEK o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego przez Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, o wartości szacunkowej od kwoty z art. 4 pkt. 8 u.p.z.p. do progu unijnego /powyŝej progu unijnego 1.Komórka organizacyjna, stanowisko pracy... 2.Przedmiotem zamówienia jest (szczegółowy opis) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV Nazwa:.. Kod:. 4. Ustalona wartość zamówienia: a) Netto:. zł Procent Podatku VAT: Kwota podatku VAT: Brutto:.. zł W okresie 3 lat od udzielonego zamówienia podstawowego jest/ nie jest planowane udzielenie zamówienia uzupełniającego. b)ustalona wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień uzupełniających Netto: zł. Równowartość w euro:. c) Podstawa ustalenie wartości: -... d) Środki finansowe na realizację zadania są zabezpieczone: w budŝecie KPN i ujęte w planie finansowym w pozycji*: 1. Przychody z prowadzonej działalności 2. Dotacje z budŝetu 3.Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych (NFOŚiGW, WFOŚiGW, ARiMR, Uczelnie publiczne) 4. Pozostałe przychody (np.: Fundusz Leśny, LIFE)... Zadanie ujęte jest w planie finansowym kosztów funkcjonowania (wymienić rodzaj kosztu) np.: amortyzacja, materiały i energia, remonty, pozostałe usługi obce, wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe koszty funkcjonowania); wydatki inwestycyjne ** 5. Proponowany tryb:.. art... ust.. Pkt. 6.Prowadzenie postępowania w innym trybie niŝ przetarg nieograniczony, ograniczony lub negocjacji z ogłoszeniem wymaga szczegółowego uzasadnienia:

7 Uzasadnienie: 7. Wnioskowany termin wykonania zamówienia:.. 8.Termin związania ofertą ; 9.Wymagane/ nie wymagane wadium: ( właściwe podkreślić) Kwota wadium:. 10.Wymagane/ nie wymagane zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy( właściwe podkreślić) Wysokość w % Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:. 11.Na potwierdzenie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ŝąda się: 1.wymagane uprawnienia: 2. doświadczenie zawodowe: 3. potencjał kadrowy : 4. potencjał techniczny: 5. potencjał ekonomiczny: 6.informacja z banku: Inne warunki istotne do prowadzenia postępowania, np. - gwarancja: Istotne postanowienia umowy/wzór umowy w załączeniu..(właściwe podkreślić) 13. Kryteria oceny ofert : 1. Cena waga % 2. waga % Sposób liczenia. 3. waga % Sposób liczenia. Do prac w Komisji Przetargowej proponuję: ZATWIERDZAM wnioskodawca (data i podpis).. Główny księgowy Data i podpis opinia pracownika ds. opinia Radcy Prawnego Dyrektor zamówień publicznych dot. Trybu zamówienia data i podpis * niepotrzebne skreślić ** właściwe wpisać

8 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 18b/201 Dyrektora KPN z siedzibą w Jeleniej Górze REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1 Regulamin normuje działania Komisji Przetargowej powoływanej przez Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze, w celu przygotowania i przeprowadzenia procedur przetargowych o udzielenie zamówień publicznych na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2014 r poz. 423,), zwanej dalej Ustawą PZP Komisja Przetargowa zwana dalej Komisją działa na podstawie kaŝdorazowego jej powołania zarządzeniem Dyrektora Parku. 2. Komisja składa się z co najmniej trzech osób w tym: przewodniczący komisji i sekretarza komisji 3. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania. 4. Komisja przygotowuje i przeprowadza procedurę przetargową zgodnie z Ustawą PZP oraz aktami wykonawczymi do Ustawy PZP. 5. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. 6. Przewodniczący Komisji jest bezpośrednio odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z uzyskaniem do niej niezbędnych uzgodnień i sporządzenie dokumentacji postępowania. 7. Wszystkie osoby wchodzące w skład komisji zobowiązane są do złoŝenia pisemnego oświadczenia zgodnie z art. 17 Ustawy PZP o nie podleganiu wyłączeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 3 Do zadań Komisji naleŝy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj.: 1

9 I. W zakresie przygotowania postępowania Komisja w szczególności przygotowuje do zatwierdzenia przez Dyrektora Parku: 1) specyfikację istotnych warunków zamówienia odpowiednią dla trybu zamówienia publicznego, 2) projekt zaproszenia do składania ofert lub do negocjacji, 3) ogłoszenie o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 4) inne dokumenty, w szczególności zawiadomienia Prezesa Urzędu o wszczęciu postępowania (zgodnie z ustawą) podając uzasadnienie faktyczne i prawne. II. W zakresie przeprowadzenia postępowania komisja w szczególności: 1) udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówieniaobowiązuje forma pisemna, 2) prowadzi negocjacje z wykonawcami, w przypadku gdy Ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji, 3) w przypadkach wymagających specjalistycznej wiedzy związanej z prowadzeniem postępowania, wnioskuje do Dyrektora Parku o powołanie biegłych (rzeczoznawców); we wniosku Komisja proponuje osobę biegłego (rzeczoznawcy) oraz dołącza uzasadnienie wniosku, 4) dokonuje otwarcia ofert, 5) ocenia spełnianie warunków stawianych wykonawcom oraz przedstawia Dyrektorowi Parku propozycje wykluczenia wykonawcy w przypadkach określonych Ustawą, 6) poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, 7) Ŝąda udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert obowiązuje forma pisemna, 8) w razie konieczności, na co najmniej 10 dni przed upływem terminu związania ofertą, występuje do Dyrektora Parku z wnioskiem przedłuŝenie okresu związania ofertą, 9) przygotowuje projekt wystąpienia do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie terminu związania ofertą, 10) wnioskuje odpowiednio do Dyrektora Parku o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych Ustawą PZP, 11) ocenia oferty niepodlegające odrzuceniu, 12) przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wnioskuje o uniewaŝnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 13) przyjmuje i analizuje wnoszone informacje od wykonawców o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub zaniechania czynności do której jest 2

10 zobowiązany na podstawie ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanych informacji powtarza czynności lub dokonuje zaniechanych czynności 14) po powzięciu wiadomości o wniesionym odwołaniu analizuje moŝliwość zgłoszenia opozycji i odpowiedzi na odwołanie. 15) wnioskuje do Dyrektora Parku o zatwierdzenie prac komisji i protokołu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wraz z załączonymi do niego drukami. 4 Do zadań Przewodniczącego Komisji, zwanej dalej przewodniczącym naleŝy w szczególności: 1) przedkładanie dokumentów do zatwierdzenia Dyrektorowi Parku, 2) odebranie oświadczeń wymaganych przepisami Ustawy PZP od osób ze składu Komisji oraz innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 3) wyznaczanie terminu posiedzeń Komisji, 4) prowadzenie obrad Komisji oraz podział prac pomiędzy Członków Komisji, mając na celu zapewnienie przejrzystości działania Komisji, indywidualizacji odpowiedzialności jej Członków za wykonywanie czynności, 5) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 6) informowania Dyrektora Parku o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 7) wyznaczenie spośród członków komisji protokolanta na czas otwarcia ofert, 8) informowanie Dyrektora Parku o poszczególnych etapach prac Komisji, 9) wnioskowanie do Dyrektora Parku o zasięgnięcie opinii biegłych (rzeczoznawców), jeŝeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalistycznych, 10) podpisywanie pism wysyłanych do wykonawców, wykonawców dotyczących zapytań i wyjaśnień, za wyjątkiem pism zmieniających treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które są zastrzeŝone dla Dyrektora Parku, 11) przedkładanie Dyrektorowi Parku protokołu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do zatwierdzenia 3

11 5 Do zadań sekretarza komisji, zwanej dalej Sekretarzem naleŝy w szczególności: 1) prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 2) zawiadamianie osób o powołaniu w skład Komisji niezwłocznie po wydaniu zarządzenia przez Dyrektora Parku, 3) dokonywanie otwarcia ofert oraz podanie do publicznej wiadomości, stosownie do wymogów w danej procedurze: - kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, - nazwy i adresu siedziby wykonawcy, - ceny oferty, - terminu wykonania zamówienia publicznego, - okresu gwarancji, - warunków płatności, 4) przygotowanie i wypełnianie druków niezbędnych do prawidłowego dokumentowania przebiegu procedury przetargowej zgodnie z Ustawą PZP, 5) w przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji Przetargowej realizuje zapis 4 pkt. 10 niniejszego Regulaminu, 6) przygotowanie zawiadomienia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6 W przypadku gdy Przewodniczący, sekretarz lub Członek Komisji Przetargowej nie mogą pełnić swoich funkcji, Dyrektor Parku moŝe powołać inną osobę do składu Komisji. 7 Wszelkie informacje uzyskane w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przez osoby ze składu Komisji, osoby pracujące w charakterze biegłych (rzeczoznawców), inne osoby wykonujące czynności w tym postępowaniu, objęte są tajemnica słuŝbową. 4

12 8 Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy o roboty budowlane, usługi, dostawy lub z dniem uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 9 Po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokumentacja z postępowania przechowywana jest u pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. zamówień publicznych. 10 W spawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy PZP i aktów wykonawczych do Ustawy. Dnia Zatwierdzam 5

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zasad powoływania komisji przetargowych i wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN, zwanym dalej Instytutem" powołuje się komisję

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Regulamin pracy komisji przetargowej

Załącznik nr 1. Regulamin pracy komisji przetargowej Załącznik nr 1 Regulamin pracy komisji przetargowej 1. Komisja przetargowa, zwana dalej komisją, powoływana jest doraźnie do przeprowadzenia postępowań, których wartość przekracza wyraŝoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.15.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 marca 2011 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.100.2015 WÓJTA GMINY GRODZIEC z dnia 28 grudnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.100.2015 WÓJTA GMINY GRODZIEC z dnia 28 grudnia 2015r. ZARZĄDZENIE NR RG.0050.100.2015 WÓJTA GMINY GRODZIEC z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Grodziec, których wartość nie przekracza

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej Na podstawie art. 31 i 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. Regulamin normuje organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowych powoływanych w Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6/2013. Kierownika Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie z dnia 27 maja 2013 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6/2013. Kierownika Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie z dnia 27 maja 2013 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6/2013 Kierownika Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu pracy komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. zarządza się co następuje:

Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. zarządza się co następuje: Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zasad Regulaminu Komisji Przetargowej. Na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU ZAŁ. NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 24/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 32 z dnia 8 lipca 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Komisja przetargowa, zwana dalej komisją, w trakcie pracy zobowiązana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 705/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zarządzenie nr 705/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2009 r. Zarządzenie nr 705/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN Rozdział 1 Część ogólna 1.1. Komisja przetargowa (zwana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 o wartości przekraczającej euro 1 2

Załącznik nr 1 o wartości przekraczającej euro 1 2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2014 Rektora UMCS REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UNIWERSYTECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ o wartości przekraczającej 30 000 euro Zamówienia publiczne w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ Na podstawie art. 21, ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) zarządzam co następuje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 14 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Załącznik do Zarządzenia Nr 11/14 Burmistrza Pisza z dnia 28 stycznia 2014 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb pracy Komisji Przetargowej, zwanej dalej Komisją,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 5 do Regulaminu ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem, określa tryb pracy komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA wydatkowania środków publicznych w Zakładzie Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25 marca 2013 roku

INSTRUKCJA wydatkowania środków publicznych w Zakładzie Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25 marca 2013 roku INSTRUKCJA wydatkowania środków publicznych w Zakładzie Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25 marca 2013 roku I. Zasady ogólne 1 1. Zakład Gospodarki Cieplnej Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Do zadań z-cy Dyrektora ds. zamówień publicznych należy:

Do zadań z-cy Dyrektora ds. zamówień publicznych należy: ZARZĄDZENIE NR 45/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zamówień publicznych w sprawie określenia zasad udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 120/4/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. ZARZĄDZAM

ZARZĄDZENIE Nr 120/4/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. ZARZĄDZAM ZARZĄDZENIE Nr 120/4/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 16.04.2014r. w sprawie: udzielania zamówień publicznych o wartości większej niż 30.000 euro. Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.O. PROWADZONYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY PARWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Komisji Przetargowej Regulamin pracy Komisji Przetargowej ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU Załącznik nr 8 1 1. Komisja Przetargowa, zwana dalej komisją, zostaje powołana do przeprowadzenia każdego postępowania organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU. Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU. Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień związanych z działalnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 50 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej

Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej 1 1. Regulamin normuje działanie Komisji Przetargowej powołanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22 Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dnia 21.07.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 9/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 1 Zakres regulacji 1. Regulamin określa reguły, formy i tryb udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ZAŁĄCZNIK 1 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1088/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2011r.

Zarządzenie nr 1088/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2011r. Zarządzenie nr 1088/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu Pracy Komisji Przetargowej i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.86.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 grudnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa tryb działania komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 września 2014 r.

z dnia 24 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 89/2014 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielenia zamówień publicznych finansowych ze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 48/2016 Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 48/2016 Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 48/2016 Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki z dnia 19.08.2016 r. w sprawie: Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na usługi

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 października 2007 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

z dnia 24 października 2007 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12/06 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 listopada 2006 r. zm. Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 12/07 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach z dnia 24 października

Bardziej szczegółowo

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W GORLICACH PRZEPROWADZANYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wprowadzony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik do Zarządzenia Nr37/09 Dyrektora MOPS w Sopocie z dnia 25 maja 2009r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Barcinie Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 12 września 2016 roku REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy Komisji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2016 r.

Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2016 r. Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2013 z dnia 28 marca 2013 r. o powołaniu Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 162/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28.09.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piastowie. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad:

1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad: Załącznik nr l do Zarządzenia Nr 14 /2014 Zasady i procedury postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 maja 2006r.

Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 maja 2006r. ZARZĄDZENIE Nr 17/2006 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 maja 2006r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie art. 19 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.18.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 kwietnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. B U R M I S T R Z Drawska Pomorskiego ui.gen.wł.sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie 'el. 094-3633485; fax. 094-3633113 ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO Rozdział I Zakres stosowania Załącznik do Zarządzenia nr 47/2012 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 13 listopada 2012 r. 1. Wprowadza się do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych: 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Załącznik nr 1 do ZW nr 15/2014 Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych: 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../... Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia...

Zarządzenie Nr.../... Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia... Załącznik Nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, realizowanych w ramach ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zarządzenie Nr.../... Prezydenta Miasta Zduńska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku W sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 5/2009. Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 04 maja 2009 r.

Zarządzenie 5/2009. Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 04 maja 2009 r. Zarządzenie 5/2009 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 04 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 31 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 31 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA BARCINA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Barcinie Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej Regulamin określa organizację, skład, zakres obowiązków oraz tryb pracy członków komisji przetargowej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Komisja Przetargowa w AMG, zwana dalej Komisją, jest zespołem powoływanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Komisji Przetargowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 203/12 Burmistrza Śmigla z dnia 3 sierpnia 2012 r. Regulamin pracy Komisji Przetargowej 1 Ilekroć w Regulaminie mowa o,, ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 166/10 z dnia 31.12. 2010 r. Burmistrza Miasta Ciechocinka w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Urząd Miejski w Głogowie P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Nr procedury P-IV-02 Wydanie 4 Imię i Nazwisko Data Podpis AUTOR PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 131/543/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 maja 2014 r.

Uchwała nr 131/543/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 maja 2014 r. Uchwała nr 131/543/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r.

Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r. Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej z dnia 4 lutego 2015r. R E G U L A M I N udzielania zamówień publicznych o wartości

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 6 czerwca 2007 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 6 czerwca 2007 r. Zarządzenie Nr 74/07 Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych organizowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Przemkowie.

Bardziej szczegółowo

Sprawdził (Radca Prawny) Data:

Sprawdził (Radca Prawny) Data: Załącznik nr 1 do zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora MOPS Nr 4/16 z dn. 28 stycznia 2016r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 2/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 16.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych Na podstawie: Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU 30.000 EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) ustawie Prawo zamówień publicznych (Pzp) należy przez to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009 nr

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NETTO

UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NETTO Załącznik do Zarządzenia Nr 168/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 02 grudnia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Stałej Komisji Przetargowej powołanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

Regulamin Pracy Stałej Komisji Przetargowej powołanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Załącznik Nr 1 do zarządzenie wewnętrznego Nr 21/2005 Naczelnika PSUS w Sosnowcu z dnia 1 lipca 2005 r. Regulamin Pracy Stałej Komisji Przetargowej powołanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

Schemat czynności i obiegu głównych dokumentów dotyczących zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej euro.

Schemat czynności i obiegu głównych dokumentów dotyczących zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej euro. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU Schemat czynności i obiegu głównych dokumentów dotyczących zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej14 000 euro. plan rzeczowo-finansowy plan zamówień kierowany do

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/2008

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/2008 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/2008 Machowino, dnia 15-12-2008 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 02-07-2007 w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych Na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2013r.

Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2013r. Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14 000 euro bez podatku VAT w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 REGULAMIN udzielania przez Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi nr 20/2014/2015z dnia 23.02.2015r. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE zatwierdzam Warszawa, 24.05.2011 Minister Środowiska zatwierdzam Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Tarnów r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Tarnów r. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Tarnów 23.04.2015 r Postanowienia ogólne 1 1 1. Regulamin określa obowiązki i uprawnienia Dyrektora szkoły, wicedyrektorów i pracowników, zasady powoływania i

Bardziej szczegółowo

Trzebnica, 01.01.2011. Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

Trzebnica, 01.01.2011. Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Trzebnica, 01.01.2011 Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro 1 Postanowienia ogólne Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I. 1 Podstawy prawne. 2 Wykaz skrótów i słownik pojęć

R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I. 1 Podstawy prawne. 2 Wykaz skrótów i słownik pojęć Z a ł ą c z n i k do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I 1 Podstawy prawne Niniejszy Regulamin pracy komisji przetargowej,

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Skarszew z dnia roku

Burmistrza Skarszew z dnia roku Zarządzenie nr 45/WPGiIE/2014 Burmistrza Skarszew z dnia 16.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 7. maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 7. maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 7. maja 2014 r. w sprawie regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30,000 euro

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr /05 z dnia 1 lutego 2005r.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr /05 z dnia 1 lutego 2005r. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0151-9/05 z dnia 1 lutego 2005r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej w Urzędzie Miasta Nowy Targ a także w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 22 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 22 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku W sprawie: Instrukcji wydatkowaniu środków publicznych na zamówienia, nie objęte ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr../2008 Starosty Gryfińskiego z dnia..2008 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu Załącznik do Zarządzenia Nr.. Starosty Elbląskiego z dnia Regulamin udzielania 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Kierowniku Zamawiającego należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Elblągu;

Bardziej szczegółowo