Komisja przetargowa działa na podstawie Regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komisja przetargowa działa na podstawie Regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 18b/2014 Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia roku w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych o wartości powyŝej euro (DN-011/1675/2014) Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2009r nr 151 poz z późn. zm.) zarządza się co następuje: 1 Ustala się zasady udzielania zamówień publicznych o wartości powyŝej euro, dalej zamówienia publiczne w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze, dalej zwanym Parkiem, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2 Przy udzielaniu zamówień publicznych zastępcy dyrektora, główny księgowy oraz pracownik zatrudniony na stanowisku ds. zamówień publicznych zgodnie z kompetencjami określonymi w zakresach czynności, regulaminie organizacyjnym i regulaminie kontroli wewnętrznej, odpowiedzialni są za nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2014r. poz. 423 ) zwanej dalej Ustawą PZP oraz zasad zawartych w niniejszym zarządzeniu. 3 Podstawą wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w Parku jest wypełniony i zatwierdzony wniosek którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 4 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Parku przeprowadza kaŝdorazowo powołana Zarządzeniem Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze komisja przetargowa zgodnie z wymogami Ustawy PZP i innymi obowiązującymi przepisami prawa. 5 Komisja przetargowa działa na podstawie Regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Traci moc zarządzenie Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego nr 13/2012 z dnia roku w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych 6 7 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18b/2014 Dyrektora KPN z siedzibą w Jeleniej Górze ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KARKONOSKIM PARKU NARODOWYM Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE O WARTOŚCI POWYśEJ EURO 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: a) zamawiającym naleŝy przez to rozumieć Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, b) kierowniku zamawiającego naleŝy przez to Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze c) komórce organizacyjnej naleŝy przez to rozumieć komórki organizacyjne wynikające z obowiązującego regulaminu organizacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego d) pracownik pracownik zatrudniony w Karkonoskim Parku Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze e) główny księgowy Główny Księgowy w Karkonoskim Parku Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze. f) radca prawny radca prawny, który obsługuje Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze. g) zamówieniu publicznym naleŝy przez to rozumieć umowę odpłatną między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, których definicje zawiera art. 2 ust.2, 8, 10 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych, h) najkorzystniejszej ofercie naleŝy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego ( np. koszty eksploatacji, serwis, warunki i termin gwarancji termin wykonania zamówienia, cykl Ŝycia produktu itp.), albo ofertę z najniŝszą ceną, i) wykonawcy naleŝy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego, j) ustawie PZP (u.p.z.p.) naleŝy przez to rozumieć Ustawę Prawo zamówień publicznych. 2. Przy wydatkowaniu środków publicznych, których wartość szacunkowa wyraŝona w złotych przekracza równowartość euro stosuje się zasady określone przepisami Ustawy PZP, oraz zasady wynikające z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zasada niedyskryminacji i równego traktowania oferentów, zasada jawności, zasada przejrzystości, zasada konkurencji). 3. Wydatki publiczne mogą być ponoszone jedynie na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym Parku. 4. Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, b) optymalnego doboru metod i środków słuŝących osiągnięciu załoŝonych celów; 2) w sposób umoŝliwiający terminową realizację zadań;

3 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 5. Pracownik wnioskujący o wydatkowanie środków publicznych zobowiązany jest do opisania przedmiotu zamówienia i warunków do spełnienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 6. Oszacowanie wartości zamówienia dokonuje się zgodnie z art Ustawy PZP. Wartość zamówienia ustala się na podstawie wynagrodzenia wykonawcy, które: 1) jest całkowitym wynagrodzeniem wykonawcy; 2) ma charakter wyceny szacunkowej; 3) jest ustalone z naleŝytą starannością; 4) nie zawiera podatku od towarów i usług. 7. Przy ustaleniu wynagrodzenia wykonawcy, naleŝy wziąć po uwagę wszelkie moŝliwe jego elementy, takŝe wszelkiego rodzaju świadczenia dodatkowe. Dla prawidłowego oszacowania wartości zamówienia stosuje się zasady: 1) w przypadku usług i dostaw powtarzających się okresowo jako podstawę określenia wartości zamówienia przyjmuje się sumowanie zamówień tego samego rodzaju w roku budŝetowym, 2) ustalenie wartości zamówienia na dostawy usługi dokonuje się nie wcześniej niŝ 3 miesiące, przy robotach budowlanych nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, 3) w związku z realizacją projektów wieloletnich w przypadku udzielania zamówienia na usługi i dostawy podstawę ustalenia wartości przyjmuje się wartość planowanych dostaw, usług w ramach całego okresu realizacji projektu wraz z wartością planowanych dostaw i usług podobnych w ramach roku budŝetowego. 8. Zamówień publicznego udziela się w zaleŝności od ustalonej wartości szacunkowej wg procedur wynikających z Ustawy PZP. NaleŜy ustalić toŝsamość przedmiotową zamówienia przez co rozumnie się dostawy, usługi, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu, toŝsamość czasową zamówienia przez co rozumie się okres na jaki jest sporządzony plan finansowy i toŝsamość podmiotową przez co rozumie się moŝliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. MoŜliwe jest udzielanie zamówień tego samego rodzaju z podziałem na części w przypadku gdy znany jest zakres całego zamówienia. Udzielając kaŝdą z części zamówienia stosuje się przepisy Ustawy PZP właściwe dla łącznej wartości zamówienia, Z przyczyn gospodarczych bądź organizacyjnych moŝna udzielić zamówienia publicznego w częściach na podstawie art. 6a ustawy, jeŝeli jej wartość jest mniejsza niŝ wyraŝona w złotych równowartość kwoty euro dla dostaw lub usług oraz euro dla robót budowlanych, pod warunkiem, Ŝe łączna wartość tych części wynosi nie więcej niŝ 20 % wartości zamówienia. W stosunku do tych części stosuje się przepisy Ustawy PZP właściwe dla danej wartości. Podział na części zamówienia publicznego moŝliwy jest ze względów organizacyjnych, technicznych, celowościowych itp. 9. Projekt planu zamówień publicznych tworzy pracownik ds. zamówień publicznych na podstawie danych przekazanych przez kierowników komórek organizacyjnych w terminie do 21 stycznia danego roku kalendarzowego. Główny Księgowy weryfikuje zabezpieczenie w planie finansowym środków na zadania ujęte do planu. Dyrektor Parku zatwierdza plan. Plan podlega uzupełnieniom stosownie do dokonywanych zmian planu finansowego.

4 10. Zastępcy Dyrektora Parku, główny księgowy, pracownik ds. zamówień publicznych odpowiedzialni za nadzór nad prawidłowym udzielaniem zamówień publicznych, obowiązani są do prowadzenia bieŝącej kontroli postępowań o udzielanie zamówień publicznych a w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa bezzwłocznie powiadamiają o tym fakcie Dyrektora Parku oraz przedkładają wnioski co do sposobu usunięcia nieprawidłowości, zgodnie z ustawą o finansach publicznych i innymi obowiązującymi przepisami prawa. 11. Naruszenie przepisów prawa dotyczących udzielania zamówień publicznych stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych, naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z art. 17 ustawy z dnia o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (. DZ.U.z 2012 r. poz. 1529). II. Postanowienia szczegółowe 1. Postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy zamówienia prowadzi się w formie pisemnej. 2. Kierownik komórki organizacyjnej lub pracownicy wnioskujący o udzielenie zamówienia publicznego sporządzają wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego (wzór wniosku określa zał. nr 2 do zarządzenia). 3. Osoba sporządzająca wniosek zobowiązana jest opisać przedmiot zamówienia zgodnie potrzebami Parku, przepisami art Ustawy PZP oraz określić wartość szacunkową zamówienia z uwzględnieniem wartości usług tego samego rodzaju z planu zamówień publicznych (zgodnie z art. 32 i art. 33 Ustawy PZP). Załącznikiem do wniosku o w szczęcie postępowania jest opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wartości. 4. Wartością zamówienia na roboty budowlane będzie łączna wartość robót, jeŝeli: 1) przedmiotem zamówienia będą róŝne roboty ( np. wymiana okien, remont dachu, remont pomieszczeń wewnątrz budynku) wykonywane w jednym obiekcie budowlanym, 2) przedmiotem zamówienia będą roboty budowlane toŝsame przedmiotowo wykonywane w róŝnych obiektach budowlanych, 3) przedmiotem zamówienia będzie budowa, przebudowa, montaŝ lub remont kilku obiektów budowlanych funkcjonalnie ze sobą powiązanych i składających się na jedno zamierzenie budowlane. 5. Zamówienia publiczne na roboty budowlane wszczyna się na podstawie zatwierdzonego kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo jeŝeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- uŝytkowym na podstawie wartości kosztów prac projektowych oraz wartości koszów robót budowlanych. Przy ustalaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się wartość dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy. 6. Główny księgowy Parku potwierdza, Ŝe zobowiązanie finansowe mieści się w planie finansowym Parku, prowadzi ewidencję umów o wartości powyŝej euro. Prowadzenie ewidencji umów główny księgowy moŝe powierzyć pracownikowi działu ekonomicznego

5 7. Zatwierdzony wniosek z podanym opisem przedmiotu zamówienia, warunkami zamówienia oraz ze wzorem umowy zaopiniowanym przez Radcę Prawnego stanowi podstawę do wszczęcia postępowania. We wniosku naleŝy zaproponować tryb zamówienia wraz z uzasadnieniem. 8. KaŜde wszczynane zamówienie ewidencjonuje się w rejestrze zamówień publicznych. Rejestr zamówień publicznych prowadzi pracownik zatrudniony na stanowisku ds. zamówień publicznych. 9. Kontrolę formalno prawną nad wszczęciem, przeprowadzaniem i udzielaniem zamówienia publicznego w zakresie zgodności z uregulowaniami prawnymi oraz aktami wewnętrznymi sprawuje Radca Prawny Parku.

6 Wzór Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18b/2014 Dyrektora KPN z siedzibą w Jeleniej Górze... pieczęć jednostki organizacyjnej Jelenia Góra, dnia... WNIOSEK o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego przez Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, o wartości szacunkowej od kwoty z art. 4 pkt. 8 u.p.z.p. do progu unijnego /powyŝej progu unijnego 1.Komórka organizacyjna, stanowisko pracy... 2.Przedmiotem zamówienia jest (szczegółowy opis) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV Nazwa:.. Kod:. 4. Ustalona wartość zamówienia: a) Netto:. zł Procent Podatku VAT: Kwota podatku VAT: Brutto:.. zł W okresie 3 lat od udzielonego zamówienia podstawowego jest/ nie jest planowane udzielenie zamówienia uzupełniającego. b)ustalona wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień uzupełniających Netto: zł. Równowartość w euro:. c) Podstawa ustalenie wartości: -... d) Środki finansowe na realizację zadania są zabezpieczone: w budŝecie KPN i ujęte w planie finansowym w pozycji*: 1. Przychody z prowadzonej działalności 2. Dotacje z budŝetu 3.Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych (NFOŚiGW, WFOŚiGW, ARiMR, Uczelnie publiczne) 4. Pozostałe przychody (np.: Fundusz Leśny, LIFE)... Zadanie ujęte jest w planie finansowym kosztów funkcjonowania (wymienić rodzaj kosztu) np.: amortyzacja, materiały i energia, remonty, pozostałe usługi obce, wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe koszty funkcjonowania); wydatki inwestycyjne ** 5. Proponowany tryb:.. art... ust.. Pkt. 6.Prowadzenie postępowania w innym trybie niŝ przetarg nieograniczony, ograniczony lub negocjacji z ogłoszeniem wymaga szczegółowego uzasadnienia:

7 Uzasadnienie: 7. Wnioskowany termin wykonania zamówienia:.. 8.Termin związania ofertą ; 9.Wymagane/ nie wymagane wadium: ( właściwe podkreślić) Kwota wadium:. 10.Wymagane/ nie wymagane zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy( właściwe podkreślić) Wysokość w % Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:. 11.Na potwierdzenie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ŝąda się: 1.wymagane uprawnienia: 2. doświadczenie zawodowe: 3. potencjał kadrowy : 4. potencjał techniczny: 5. potencjał ekonomiczny: 6.informacja z banku: Inne warunki istotne do prowadzenia postępowania, np. - gwarancja: Istotne postanowienia umowy/wzór umowy w załączeniu..(właściwe podkreślić) 13. Kryteria oceny ofert : 1. Cena waga % 2. waga % Sposób liczenia. 3. waga % Sposób liczenia. Do prac w Komisji Przetargowej proponuję: ZATWIERDZAM wnioskodawca (data i podpis).. Główny księgowy Data i podpis opinia pracownika ds. opinia Radcy Prawnego Dyrektor zamówień publicznych dot. Trybu zamówienia data i podpis * niepotrzebne skreślić ** właściwe wpisać

8 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 18b/201 Dyrektora KPN z siedzibą w Jeleniej Górze REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1 Regulamin normuje działania Komisji Przetargowej powoływanej przez Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze, w celu przygotowania i przeprowadzenia procedur przetargowych o udzielenie zamówień publicznych na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2014 r poz. 423,), zwanej dalej Ustawą PZP Komisja Przetargowa zwana dalej Komisją działa na podstawie kaŝdorazowego jej powołania zarządzeniem Dyrektora Parku. 2. Komisja składa się z co najmniej trzech osób w tym: przewodniczący komisji i sekretarza komisji 3. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania. 4. Komisja przygotowuje i przeprowadza procedurę przetargową zgodnie z Ustawą PZP oraz aktami wykonawczymi do Ustawy PZP. 5. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. 6. Przewodniczący Komisji jest bezpośrednio odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z uzyskaniem do niej niezbędnych uzgodnień i sporządzenie dokumentacji postępowania. 7. Wszystkie osoby wchodzące w skład komisji zobowiązane są do złoŝenia pisemnego oświadczenia zgodnie z art. 17 Ustawy PZP o nie podleganiu wyłączeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 3 Do zadań Komisji naleŝy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj.: 1

9 I. W zakresie przygotowania postępowania Komisja w szczególności przygotowuje do zatwierdzenia przez Dyrektora Parku: 1) specyfikację istotnych warunków zamówienia odpowiednią dla trybu zamówienia publicznego, 2) projekt zaproszenia do składania ofert lub do negocjacji, 3) ogłoszenie o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 4) inne dokumenty, w szczególności zawiadomienia Prezesa Urzędu o wszczęciu postępowania (zgodnie z ustawą) podając uzasadnienie faktyczne i prawne. II. W zakresie przeprowadzenia postępowania komisja w szczególności: 1) udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówieniaobowiązuje forma pisemna, 2) prowadzi negocjacje z wykonawcami, w przypadku gdy Ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji, 3) w przypadkach wymagających specjalistycznej wiedzy związanej z prowadzeniem postępowania, wnioskuje do Dyrektora Parku o powołanie biegłych (rzeczoznawców); we wniosku Komisja proponuje osobę biegłego (rzeczoznawcy) oraz dołącza uzasadnienie wniosku, 4) dokonuje otwarcia ofert, 5) ocenia spełnianie warunków stawianych wykonawcom oraz przedstawia Dyrektorowi Parku propozycje wykluczenia wykonawcy w przypadkach określonych Ustawą, 6) poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, 7) Ŝąda udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert obowiązuje forma pisemna, 8) w razie konieczności, na co najmniej 10 dni przed upływem terminu związania ofertą, występuje do Dyrektora Parku z wnioskiem przedłuŝenie okresu związania ofertą, 9) przygotowuje projekt wystąpienia do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie terminu związania ofertą, 10) wnioskuje odpowiednio do Dyrektora Parku o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych Ustawą PZP, 11) ocenia oferty niepodlegające odrzuceniu, 12) przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wnioskuje o uniewaŝnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 13) przyjmuje i analizuje wnoszone informacje od wykonawców o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub zaniechania czynności do której jest 2

10 zobowiązany na podstawie ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanych informacji powtarza czynności lub dokonuje zaniechanych czynności 14) po powzięciu wiadomości o wniesionym odwołaniu analizuje moŝliwość zgłoszenia opozycji i odpowiedzi na odwołanie. 15) wnioskuje do Dyrektora Parku o zatwierdzenie prac komisji i protokołu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wraz z załączonymi do niego drukami. 4 Do zadań Przewodniczącego Komisji, zwanej dalej przewodniczącym naleŝy w szczególności: 1) przedkładanie dokumentów do zatwierdzenia Dyrektorowi Parku, 2) odebranie oświadczeń wymaganych przepisami Ustawy PZP od osób ze składu Komisji oraz innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 3) wyznaczanie terminu posiedzeń Komisji, 4) prowadzenie obrad Komisji oraz podział prac pomiędzy Członków Komisji, mając na celu zapewnienie przejrzystości działania Komisji, indywidualizacji odpowiedzialności jej Członków za wykonywanie czynności, 5) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 6) informowania Dyrektora Parku o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 7) wyznaczenie spośród członków komisji protokolanta na czas otwarcia ofert, 8) informowanie Dyrektora Parku o poszczególnych etapach prac Komisji, 9) wnioskowanie do Dyrektora Parku o zasięgnięcie opinii biegłych (rzeczoznawców), jeŝeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalistycznych, 10) podpisywanie pism wysyłanych do wykonawców, wykonawców dotyczących zapytań i wyjaśnień, za wyjątkiem pism zmieniających treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które są zastrzeŝone dla Dyrektora Parku, 11) przedkładanie Dyrektorowi Parku protokołu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do zatwierdzenia 3

11 5 Do zadań sekretarza komisji, zwanej dalej Sekretarzem naleŝy w szczególności: 1) prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 2) zawiadamianie osób o powołaniu w skład Komisji niezwłocznie po wydaniu zarządzenia przez Dyrektora Parku, 3) dokonywanie otwarcia ofert oraz podanie do publicznej wiadomości, stosownie do wymogów w danej procedurze: - kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, - nazwy i adresu siedziby wykonawcy, - ceny oferty, - terminu wykonania zamówienia publicznego, - okresu gwarancji, - warunków płatności, 4) przygotowanie i wypełnianie druków niezbędnych do prawidłowego dokumentowania przebiegu procedury przetargowej zgodnie z Ustawą PZP, 5) w przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji Przetargowej realizuje zapis 4 pkt. 10 niniejszego Regulaminu, 6) przygotowanie zawiadomienia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6 W przypadku gdy Przewodniczący, sekretarz lub Członek Komisji Przetargowej nie mogą pełnić swoich funkcji, Dyrektor Parku moŝe powołać inną osobę do składu Komisji. 7 Wszelkie informacje uzyskane w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przez osoby ze składu Komisji, osoby pracujące w charakterze biegłych (rzeczoznawców), inne osoby wykonujące czynności w tym postępowaniu, objęte są tajemnica słuŝbową. 4

12 8 Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy o roboty budowlane, usługi, dostawy lub z dniem uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 9 Po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokumentacja z postępowania przechowywana jest u pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. zamówień publicznych. 10 W spawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy PZP i aktów wykonawczych do Ustawy. Dnia Zatwierdzam 5

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 16 z dnia 10 kwietnia 2013 r. REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo