SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk ul. A. Pawińskiego 5a Warszawa Tel Fax UO PNU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi ochrony osób i mienia oraz obsługa recepcji pokoi gościnnych na terenie i w budynkach Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie i w Dziekanowie Leśnym. Numer sprawy: UO PNU Przetargu nieograniczony o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dalej p.z.p. Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk ul. A. Pawińskiego 5a Warszawa Faks: Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Termin składania ofert: r. godz Niezbędne przy składaniu oferty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS), 2. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek, 3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, 4. Informacje z KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 9 oraz ustawy Pzp, 5. Dowód wpłaty wadium, Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymienionych w art. 24 p.z.p. 3. Załącznik nr 3 - informacja o grupie kapitałowej 4. Załącznik nr 4 - wzór umowy 5. Załącznik nr 5 wykaz usług - wzór 6. Załącznik nr 6 wykaz osób - wzór 7. Załącznik nr 7 - oświadczenie o posiadaniu stacji monitorowania oraz patroli/grup interwencyjnych

2 I. Tryb udzielania zamówienia: 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dalej p.z.p. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. 2. Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego jest art. 10 ust. 1 oraz art p.z.p. 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy p.z.p. II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia oraz obsługa recepcyjna pokoi gościnnych w budynkach i na terenie IBB PAN w Warszawie i w Dziekanowie Leśnym, stanowiących: a) wyodrębnioną, ogrodzoną nieruchomość w Warszawie, przy ulicy Pawińskiego 5a, o pow m2 (łączna powierzchnia użytkowa budynków: m2) składającą się z: 7 budynków głównych chodników, parkingów oraz terenów zielonych szklarni magazynku w zakresie: ochrony fizycznej wykonywanej przez 24 godziny na dobę codziennie, w tym niedziele i święta przez 3 pracowników Wykonawcy na 2 posterunkach oraz przez 1 pracownika Wykonawcy na trzecim posterunku w dni powszednie (pn-pt) w godz. 6:00 18:00 (wymagane jest, żeby każdy z pracowników posiadał umiejętność porozumiewania się w stopniu podstawowym w języku angielskim, oraz żeby przynajmniej jeden z nich był wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej). w grafiku dyżurów należy uwzględnić pracowników etatowych Zamawiającego (1.5 etatu, tj. 200 godzin w miesiącu). monitorowanie sygnałów z 4 central alarmowych (po 1 na każdym posterunku + 1 w pomieszczeniu Kasy). b) Wyodrębnioną, ogrodzoną nieruchomość w Dziekanowie Leśnym, przy ul. M. Konopnickiej 1, o pow m2 (łączna powierzchnia użytkowa budynków: 8 358,36 m2) składająca się z: budynków administracyjnych i magazynowych chodników, parkingu oraz terenów zielonych w zakresie: ochrony fizycznej wykonywanej przez 24 godziny na dobę codziennie, w tym niedziele i święta przez 1 pracownika Wykonawcy na 1 posterunku c) Wyodrębnioną ogrodzoną nieruchomość w warszawie, przy ul. Ustrzyckiej 10 i 12, o pow. 810 m2 (łączna powierzchnia użytkowa budynków: 428,80 m2) składająca się z: dwóch budynków biurowych (4 kondygnacje każdy) w zakresie: monitorowania sygnałów z 2 central alarmowych (po 1 w każdym budynku). Strona 2

3 Ochrona fizyczna wykonywana będzie zgodnie z obowiązującą Kartą Posterunków, którego treść ujawniona zostanie wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy. Szczegółowy zakres obowiązków obejmuje: d) strzeżenie mienia Zamawiającego przed kradzieżą, włamaniem, zniszczeniem i uszkodzeniem lub utratą; e) informowanie Zamawiającego o brakach w zabezpieczeniu mienia; f) interwencję, w przypadku powzięcia wiadomości lub podejrzenia o zagrożeniu osób lub mienia w granicach określonych ustawą o ochronie osób i mienia oraz przepisach wykonawczych tej ustawy; g) wezwanie, w razie potrzeby odpowiednich służb (policja, straż, pogotowie ratunkowe) niezwłocznie w stanach interwencyjnych; h) sprawdzanie pomieszczeń w obiekcie pod kątem zabezpieczenia mienia, ochrony ppoż. i bhp po zakończeniu pracy przez pracowników Zamawiającego; i) bezpośrednie uczestnictwo w systemie koordynowanego dostępu do pomieszczeń budynku (przejścia na karty magnetyczne) j) kontrolę osób wchodzących do budynków; k) zapobieganie wchodzeniu i przebywaniu na terenie obiektu po godzinach pracy i w dni wolne od pracy osób nieuprawnionych lub nieupoważnionych przez Zamawiającego w formie pisemnej; l) obsługę, polegającą na: wydawaniu i przyjmowaniu kluczy do pomieszczeń pracownikom Zamawiającego i osobom upoważnionym, prowadzeniu ewidencji osób pozostających w obiekcie poza godzinami pracy, obsługę recepcyjną w budynku z pokojami gościnnymi (meldowanie do książki gości, przyjmowanie opłat, prowadzenie rozliczeń, raportów i wystawianie paragonów fiskalnych, prowadzenie diagramów pokoi), kontrola przepustek materiałowych na wydawany sprzęt, odśnieżaniu schodów i podjazdów w godzinach popołudniowych, w święta i w weekendy, udzielaniu wstępnych informacji gościom i kierowanie ich do właściwych pomieszczeń, kontrola właściwych temperatur w komorach chłodniczych, fitotronach i zamrażarek, tzw. REVCO (w przypadku awarii wezwanie konserwatora); zapewnieniu przez Wykonawcę wszystkich elementów wyposażenia pracowników ochrony (jednakowych mundurów, środków przymusu bezpośredniego, osobistych środków łączności, itp.), obsłudze systemów alarmowych; prowadzeniu całodobowej kontroli pracy pracowników chroniących obiekt oraz wykonywanie okresowej weryfikacji poprawności świadczenia usługi w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. III. Termin wykonania zamówienia: 1. Termin realizacji zamówienia: r. Strona 3

4 IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 1. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, adresu i numerów fax., oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. f) Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia. Termin dokonania wizji należy ustalić telefoniczne z Zamawiającym. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Wymagania w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, oraz inne uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek. 4. Wymagania w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), świadczyli lub nadal świadczą należycie, co najmniej 3 usługi w zakresie ochrony fizycznej, trwające przez okres nie krótszy, niż 12 m-cy oraz o wartości nie mniejszej, niż ,00 zł brutto rocznie każda Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz wykonanych / wykonywanych usług (wg wzoru - załącznika nr 5 do SIWZ) b) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz świadczonych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz poświadczenia potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie, lub jest wykonywana należycie, jednakże w tym przypadku musi być ono wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 5. Wymagania w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują: co najmniej 3 pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, Strona 4

5 minimum jedną, własną grupą interwencyjną która będzie w stanie dotrzeć do obiektów Zamawiającego w czasie nie dłuższym, niż 15 minut w dzień i 10 min. w nocy od momentu jej wezwania, własną stacją monitorowania, b) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (wg wzoru - załącznika nr 5 do SIWZ), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 6. Wymagania w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość, co najmniej ,00 zł Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opłaconą polisę (z dowodem zapłaty). 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach ekonomicznych lub finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b p.z.p., odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) jaka część zamówienia będzie wykonywana przez ww. podmioty wraz z określeniem ich nazw (firm) oraz adresu. 9. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 10. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. od 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych. 11. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą; b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p; c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych; h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 13. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. 14. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - na ofertę składają się następujące dokumenty: Strona 5

6 a) Formularz ofertowy oferta wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (załącznik nr 1) ; b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymienionych w art. 24 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2); c) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych; d) Oświadczenie o posiadaniu stacji monitorowania oraz patroli/grup interwencyjnych (Załącznik nr 7). 15. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wynikających z art. 24 p.z.p. Wykonawca składa następujący dokumenty: a) - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. od 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) Listę podmiotów wchodzących wraz z Wykonawcą w skład tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 3; 16. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem 17. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 lit a) i c) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności Strona 6

7 lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 lit b) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 pzp - wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w lit. a) i b), zastępuje się je dokumentami zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionymi nie wcześniej, niż w terminach określonych w lit. a). V. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: a) dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem"; b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty; c) oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego; d) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski; e) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 1. Zasady i formy przekazywania dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji: a) Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. b) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, które nie wymagają zachowania formy pisemnej, Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać również drogą elektroniczną, na adres Zamawiającego podany na stronie 1 niniejszej specyfikacji. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania w/w pism. c) W sytuacji określonej w lit b), gdy porozumiewanie się drogą elektroniczną jest z jakiś względów niemożliwe, Zamawiający dopuszcza komunikacje za pomocą faksu, na numer podany na stronie 1 niniejszej specyfikacji. d) W przypadku, gdy przesłane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów. 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Strona 7

8 Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami oraz do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień, oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną są: Patrycja Jabłońska Magdalena Szelling tel fax w godzinach Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt b i c. b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt X niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. c) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt X, po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. d) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: e) W celu usprawnienia odpowiedzi, wymagane jest przesyłanie pytań drogą elektroniczną w pliku edytowalnym. f) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. g) Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami. 4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej: c) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. d) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. e) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. Strona 8

9 f) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: VII. Wymagania dotyczące wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości ,00 zł. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PL SWIFT: GOSKPLPW z adnotacją: "Wadium w przetargu LED PNU b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 2. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 3. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i W przypadku nie zabezpieczenia oferty wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. VIII. Termin związania ofertą: 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego. IX. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Przygotowanie oferty: a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. c) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. d) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. e) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. f) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Strona 9

10 g) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę. h) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne): a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. b) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/ upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. c) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela. d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. e) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy, niż termin realizacji zamówienia. 3. Sposób zaadresowania oferty: a) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. b) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta w postępowaniu UO PNU Nie otwierać przed r., godz " c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 1. Oferty należy składać do dnia: r., do godz w siedzibie Zamawiającego: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk ul. A. Pawińskiego 5a Warszawa Pokój nr Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 3. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 4. Oferty zostaną otwarte w dniu r., o godz w siedzibie Zamawiającego: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk ul. A. Pawińskiego 5a Warszawa Pokój nr 40 Strona 10

11 XI. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli będą spełniały wymagania określone niniejszą specyfikacją i zostaną złożone w wymaganym terminie. 2. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 3. Oferty będą oceniane według dwóch kryteriów cena wykonania zamówienia, oraz doświadczenie Wykonawcy. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska w sumie największą liczbę punktów. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wynosi: Kryterium ceny wykonania zamówienia (C) max 90 pkt Kryterium doświadczenia (D) max 10 pkt 4. Obliczenie punktów za poszczególne kryteria odbędzie się wg następującego schematu: C = najniższa cena ofertowa / cena oferty ocenianej x 90 pkt D = świadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert usług w zakresie ochrony fizycznej, trwające przez okres nie krótszy niż 12 m-cy o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto rocznie każda (o których mowa w punkcie IV.4.a): 3-5 usług: 5 punktów 5 i więcej usług: 10 punktów 5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności: a) nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty. b) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, Strona 11

12 c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce, d) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: a) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, b) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: 5. Unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: a) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub b) w terminie 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w formie pisemnej, c) w przypadku, gdy w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 9. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 10. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 p.z.p Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 12. Nie stanowi zmiany Umowy w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, numerów kont bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego. 13. Za istotną zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy uznaje się zmianę, która: a) wprowadza warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów, niż ci, którzy zostali dopuszczeni w pierwotnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; b) umożliwiałyby dopuszczenie innych ofert, niż te, które zostały pierwotnie dopuszczone; c) modyfikuje równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia; 14. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w przypadkach, gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; b) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; Strona 12

13 c) produkt stanowiący przedmiot Umowy został wycofany z rynku lub zaprzestano jego produkcji a Wykonawca proponuje produkt, który posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalność, niż produkt będący przedmiotem Umowy oraz zmiana pozostałych parametrów jest korzystna dla Zamawiającego. Warunki dostaw, świadczenia usług, w tym gwarancyjnych pozostają bez zmian, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może zostać zwiększone; d) po zawarciu Umowy, gdy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta. e) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które strony nie miały wpływu; f) w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI p.z.p Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. XIV. Postanowienia końcowe: 1. Uczestnicy postępowania, na swój wniosek mają prawo wglądu do ofert od chwili ich otwarcia oraz prawo wglądu do protokołu postępowania i pozostałych załączników po zakończeniu postępowania (za wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania zgodnie z art. 8 ust. 3 p.z.p.). 2. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert nie wykaże, iż zastrzeżone przez wykonawcę informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna zastrzeżenie za nieskuteczne i odtajni ofertę w całości. 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy p.z.p., rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz Kodeks Cywilny. 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Strona 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów.

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piekary Śl., dnia 31.03.2015r ul. F. Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl. (Pieczęć Zamawiającego) Nr ZP-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP 9/P/11/2012 Kielce, 30.11.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prenumeratę prasy i czasopism na rok 2013 dla 13-tu filii Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. DZPZ/ 333/11PN/ 2015 Olsztyn, dnia 11 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, ul. Kasy Oszczędności Miasta

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Konin, 2012-01-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-1/2012. Nazwa zadania: Budowa całego zaplecza serwisu

Bardziej szczegółowo